Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 285/1948 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se vydává sazebník všeobecné daně

Částka 103/1948
Platnost od 28.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 02.01.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

285.

Nařízení

Ministra financí

ze dne 24. prosince 1948,

kterým se vydává sazebník všeobecné daně

Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:


§ 1

Vydávám sazebník všeobecné daně podle přílohy tohoto nařízení, která je jeho součástí.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Příloha nařízení č. 285/1948 Sb.

SADZEBNÍK VŠEOBECNÉ DANĚ

Všeobecné vysvětlivky k oddílu „A" sazebníku.

1. Poplatníkem podle tohoto oddílu sazeb niku je buď výrobní (průmyslový a zemědělský) veřejný podnik (národní, státní nebo komunální) nebo výrobní, soukromý či družstevní podnik, který byl pověřen podle § 3, odst. 2, písm. b) zák. (dále „výrobní podnik") , nebo obchodní podnik, který je v tomto oddílu sazebníku výslovně uveden jako poplatník.

2. U zboží, u něhož je v tomto oddílu sazebníku uveden obchodní podnik jako poplatník, je i výrobní podnik poplatníkem daně, ačkoli není v tomto oddílu sazebníku výslovně jakožto poplatník jmenován. To však platí pouze v těchto případech:

a) vyskladňuje-li zboží do daňově volného oběhu,

b) použije-li zboží k účelům uvedeným v § 5, odst. 1, č. 1, písm. b) zák.,

c) vezme-H zboží z podniku pro vlastní spotřebu nebo pro spotřebu svých zaměstnanců.

3. Obdobně u zemědělských výrobků (pol. 13 až 18, pol. 21, č. 1 a č. 2, pol. 26, č. 1 a č. 2, pol. 28, pol. 29, pol. 34 až 36, pol. 39, pol. 41, pol. 43, č. 1, pol. 44, č. 1, pol. 45, pol. 50, pol. 55, c. 1, pol. 60, pol. 64, č. 1 a pol. 72 tohoto oddílu sazebníku) je poplatníkem daně jen statní, národní či komunální podnik, který je vyrobil, i když není v tomto oddílu sazebníku jmenován:

a) dává-li zemědělské produkty do daňové volného oběhu jinak než prostřednictvím oprávněného vykupovače,

b) použije-li jich k účelům uvedeným v § 5, odst. 1, č. 1, písm. b) zák.,

c) vezme-li zemědělské produkty z podniku pro vlastní spotřebu nebo pro spotřebu svých zaměstnanců.

4. Při dovozu je poplatníkem daně podnik určený nebo zřízený pro provozování zahraničního obchodu nebo jiňý dovozce (poplatník celní pohledávky) bez ohledu na to, zda je v tomto oddílu sazebníku uveden jako poplatník či nikoliv.

5. V případech, kdy výrobní podnik vyskladňuje pro obchodní podnik zboží, pro které je tento obchodní podnik určen za poplatníka daně, jde o vyskladnění do daňově vázaného oběhu bez placení daně. Totéž platí, vyskladňuje-li podnik určený nebo zřízený pro provozování zahraničního obchodu zboží pro takový obchodní podnik.

6. Ve sloupci označeném „Sazba'" se vyčíslují sazby daně u veškerého zboží. Ve sloupci označeném „Sleva" se vyčísluje ta částka, která se jako sleva poskytuje pro příděl na body, poukázky, šeky a pod. Konečně ve sloupci označeném „Snížená sazba" se vyčísluje sazba po odpočtu slevy pro případy, kdy se sleva poskytuje.

Čísla uvedená ve sloupcích „Sazba"' a „Snížená sazba" značí procento daně, pokud v sazebníku není stanoveno jinak, (na př. v Kčs za jednotku váhy, míry a pod.). Ve sloupci označeném „Sleva" je uvedeno číslo, o které se snižuje sazba daně.

Daň se vypočte:

a) procentem z ceny, kterou výrobce účtuje nebo by účtoval prvnímu odbytovému stupni, vyjma případy, ve kterých sazebník uvádí jako základ daně jinou cenu,

b) násobením množství (váhy, míry, kusu a pod.) zboží podléhajícího dani sazbou uvedenou v Kčs za jednotku.

7. Pokud v tomto oddílu sazebníku jest jako poplatník daně uveden obchodní podnik nebo jiná osoba než výrobce, vybere tento poplatník daň a odvede ji, pokud v tomto oddílu sazebníku není stanoveno jinak, sazbou uvedenou v sazebníku, a to ze své nákupní ceny. zmenšené o výdaje za přepravní obaly v obchodě obvyklé a o výdaje za přepravu, pokud je dodavatel zvlášť účtoval.

8. Pro zařazování zboží jest v prvé řadě směrodatné zařazení v tomto oddílu sazebníku, i když by zboží celním zařazením patřilo do sazebního čísla celního sazebníku, které není výslovně uvedeno u příslušné položky sazebníku všeobecné daně. Totéž platí i o číslech plánovacích skupin. Zboží uvedené v poznámkách za sazebním číslem celního sazebníku se zařazuje jako zboží sazebních čísel, ke kterým poznámka patří.

9. Předměty složené z více různých hmot patřících do různých položek tohoto oddílu sazebníku, pokud se pro jejich zařazení nevystačí s vysvětlivkou č. 8, 11 a 12, se zařazují:

a) podle součásti, která je rozhodná pro funkci předmětu,

b) podle hmoty, která u předmětu převažuje, nelze-li předmět zařadit podle písm. a),

c) podle té součásti předmětu, na niž připadá v tomto oddílu sazebníku nejvyšší sazba, nelze-li jasně rozhodnout, která hmota převažuje a není-li možné zařazení podle písm. a) nebo b).

10. Podle zásad, uvedených v č. 9, se zařazují i soupravy, složené z rozličných předmětů, které jsou dodávány jako celek.

11. Při zařazování předmětů nepřihlíží se ke spojení s obyčejnými, jemnými nebo velmi jemnými hmotami, které jsou po případě rozhodné pro celní zařazení, avšak s těmito výjimkami :

a) jde-li o předměty spojené se stříbrem nebo jím vystrojené a nepodléhá-li stříbro puncovní povinnosti nebo jde-li dále o předměty postříbřené, zvyšuje se procento daně uvedené v příslušné položce tohoto oddílu sazebníku o 5 (pět) bodů,

b) jde-li o předměty spojené se zlatem nebo s kovy skupiny platiny nebo jimi vystrojené a nejsou-li tyto drahé kovy puncovány nebo jde-li o předměty pozlacené a konečně jde-li o předměty spojené s drahokamy, zvyšuje se procento daně uvedené v příslušné položce tohoto oddílu sazebníku o 15 (patnáct) bodů,

c) jde-li o slitinu drahých kovů s jinými kovy (železem nebo kovy obecnými) a o předměty vyrobené z těchto slitin a je-li ryzost slitin nižší, než je uvedeno v II. připomínce k pol. 850 tohoto oddílu sazebníku, zdaňují se tyto slitiny a předměty z nich vyrobené bez ohledu na příměs drahých kovů, avšak procento daně uvedené v příslušné položce tohoto oddílu sazebníku se zvyšuje u směsí obsahujících:

aa) stříbro o 7 (sedm) bodů,

bb) zlato a slitiny kovů skupiny platiny o 20 (dvacet) bodů. V případě, že slitiny obsahují kromě stříbra ještě jiný drahý kov, činí přirážka v každém případě 20 (dvacet) bodů;

d) jde-li o předměty spojené nebo vystrojené slonovinou, želvovinou, perletí, jantarem - vesměs pravými - dále spojené nebo vystrojené přírodním hedvábím, krajkami, pštrosími, rajčími, volavčími nebo kolibří-mi pery, konečně pak spojené nebo vystrojené polodrahokamy, zvyšuje se procento daně uvedené v příslušné položce tohoto oddílu sazebníku o 5 (pět) bodů.

12. Zásad uvedených v č. 11 se nepoužije v těch případech, kde je již v tomto oddílu sazebníku uvedena sazba pro předměty z drahých kovů nebo s drahými kovy, drahokamy nebo polodrahokamy spojené nebo jimi vystrojené, po případě spojené nebo vystrojené přírodním hedvábím, krajkami, pštrosími, rajčími, volavčími nebo kolibřími pery.

13. Za spojení nebo vystrojení drahými kovy se nepovažuje pouhé zdobení barvami z drahých kovů.

14. Při zařazování zboží se nepřihlíží k obalům.

15. Rozhodování o tom, co se podle tohoto oddílu sazebníku pokládá za galanterní zboží, přísluší ministerstvu financí.

16. Umělá sladidla, sůl, výbušiny, tabák a tabákové výrobky, jakož i líh, pokud je předmětem československého monopolu lihového, nejsou v tomto oddílu sazebníku uvedeny a platí pro ně dosavadní předpisy o státních finančních monopolech.

Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
I. Potraviny (rostliny vyjma dřevo;
zvířata; výrobky potravinářského
průmyslu).
1. Zboží osadnické, koření a jižní ovoce.
115440Kakaové boby a slupky8......„Centrokomi-
se", akc. spol.
Připomínka:
Kakaové boby a slupky pražené a mleté
zdaňují se buď jako kakaová hmota pol.
94, nebo jako kakaový prášek pol. 95.
223437Kávové boby (káva), též slupky, odpadky a
ex 1315441blány kávové včetně kávy zbavené kofeinu:
ex 132 13- „Ceutrokomi-
2. kávové náhražky obsahující kávu, ja- se", akc. spol. nebo
kož i umělá káva, kávová trest' a pod., pražírna
též tuhá, v prášku neb tekutá, i v ná-
dobách neprodyšně uzavřených . . .13- ....výrobce
Připomínky:
I. Výrobcem se rozumí podnik, který praží
surovou kávu.
II. Kávové náhražky (kávoviny) neobsa-
hující žádnou pravou kávu viz pol. 93.
35923čaj, maté a náhražky čaje, též upravené pro
ex 625929drobný prodej, i v nádobách neprodyšně
uzavřených:
1. čaj ............13_...„Centrokomi-
se", akc. spol.
„Centrokonii-
Připomínka: se", akc. spol.,
po případě
Čaje léčivé viz pol. 945. výrobce
4ex 43470Koloniální koření, na př. badián, bobkové
5 až 75993listy, currie-powder, hřebíček, kardamom,
ex 8 muškátový květ, muškátové ořechy vylou-
pané i nevyloupané. nové koření, pepř, šaf-
rán, vanilka, zázvor, vše mleté i nemleté
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup. Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
1. volně sypané ......................
2. balené ................................
9
12
-
-
-
-
„Centrokomí-1 se", akc. spol., po případě výrobce
Připomínky:
I. Výrobcem se rozumí podnik, který koření upravuje na př. mletím, balením.
II. Vanilkový, vanilinový a skořicový cukr viz pol. 100.
5ex 4
ex 44
51
ex 62
ex 131
ex 132
3470 5993Jiné koření, na př. anýz, dymián sušený, fenykl sušený, jalovec sušený, kmín, koriandr, majoránka sušená, paprika sušená, vše mleté i nemleté:
1. sušené paprikové lusky.........
2. paprika mletá a majoránka sušená
a) volně sypaná...............
b) balená pro drobný prodej . . .
3. anýz, fenykl, kmín, koriandr
a) volně sypaný ......
b) balený pro drobný prodej ....
4. ostatní
a) volně sypaný.....
b) balené pro drobný prodej .....


1

6
10

2
3

9
12
_-
--
--
-
výrobce, popřípadě vykupovač
69 až 18
ex 37
ex 39
ex 130
ex 131
ex 132
5432
5433 5434 5436
P ř i p o m í n k y:
I. Výrobcem se rozumí podnik, který koření upravuje na př. mletím, balením.
II. Jde-li o povinný sběr neb odvod tuzemského koření (na př. kmínu neb majoránky), počítá se daň z výkupní ceny a platí ji vykupovač.
III. Paprika čerstvá viz pol. 29. Jižní ovoce, čerstvé i sušené, suché neb nezralé, na př. ananasy, banány, citrony, datle, fíky, grape-fruity, kaštany jedlé, mandle, olivy, ořechy kokosové, oříšky podzemnicové, pomeranče, svatojánský chléb a pod.; kůra pomerančová a citrónová, z cedrátových plodů nebo slupek curacao, též mletá nebo ve slané vodě naložená; vinné bobule a hrozny sušené; korintky:
1. citrony a pomeranče......
2. ostatní ...........
4
4
_
-
-
-
„Centřokonú-] se", akc. spol i po případě J „Koospol" akc. spol).
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Kůry slazené viz pol. 98.
Mandlové otruby a pokrutiny viz pol. 42.
Mandlové otruby navoněné viz pol. 950.
Nejedlé kaštany viz pol. 905.
Olivy, ořechy kokosové a oříšky podzemnicové určeně k výrobě tuků viz pol. 32.
Ořechy kokosové jako surovina soustružnická a řezbářská viz pol. 208.
Vinné hrozny čerstvé viz pol. 24.
Vinný rmut viz pol. 25.
7193000 3005 30072. Cukr. Cukr řepový a všechen cukr stejného chemického složení (sacharosa, cukr javorový, palmový, třtinový), jakož i cukr invertní v každém stupni čistoty s výjimkou melasy:
1. na zvláštní povolení k výrobě předmětů, které nejsou potravinami (na př. k účelům textilním, koželužským), ke krmení zvířat (s výjimkou včel) a k výrobě lihu
2. ostatní ...........Připomínky:
I. Cukrem řepovým se rozumí každé sladidlo, získané zpracováním řepy nebo jejích produktů, po případě zpracováním zbytků dřívějšího zpracování řepy, pokud je způsobilé k lidskému požívání, ať již samo o sobě nebo smíšeno s jinými látkami nebo pokud se z něho vyrábějí výrobky k lidskému požívání způsobilé. Cukrem se rozumí i řepná moučka s výjimkou řepové moučky, která se zpracuje na kávové náhražky, dojde-li k úplnému zkaramelisování cukru.
II. Surový cukr dodaný do rafinerie cukru k dalšímu zpracování nepodléhá dani.
III. Umělý med viz pol. 65. Vanilka, skořice a jiné koření uvedené v pol. 4, smíšeně s cukrem, zdaňují se jako aromatický cukr pol. 100.

100 Kčs /100 lig

600 Kčs /100 kg
_
-

-


-
výrobce (cukrovar)
8ex 213050Melasa............. Připomínky:
I. Za melasu nutno považovati jen tmavě zbarvené a odporně chutnající zbytky
_ _ výrobce (cukrovar)
Pol. Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
z výroby řepového cukru, které obsa-
hují na 100% sušiny (stupně Ballingo-
vy, Bgo), méně než 74% cukru všeho
druhu (t. j., které vykazují kvocient čis-
toty méně než 74) a které mají více
1 než 8% popela.
II. Dodávky melasy z cukrovarů smluvním
dodavatelům cukrovky a čekanky ne-
podléhají dani.
9ex 213052Řepné řízky vyloužené a saturační kal:
ex 65230541. řepné řízky vyloužené:
ex 653a) listové1- -
b) sušené nebo melasované ....2--výrobce
(cukrovar,)
2. saturační kal.........1- -
Připomínky:
I. Dodávky lisovaných řízků a saturačního
kalu z cukrovarů smluvním dodavatelům
cukrovky a čekanky nepodléhají dani.
II. Řepa cukrová a nevyloužené řepné řízky
čerstvé nebo sušené viz pol. 27.
10ex 203145Cukr škrobový v každém stupni čistoty:
1. na zvláštní povolení k výrobě předmětů,
jež nejsou potravinami (na př. k úče-
lům textilním).....10--výrobce
2. ostatní . . . .14- -výrobce
Připomínka:
Dextrin obsahující méně než 30% re-
dukční substance, vypočtené jako dex-
trosa a vztažené na sušinu, viz pol. 944.
11ex 203470Cukr sladový (maltosa) a sladové výtažky
ex 131 v každém stupni čistoty, též mletý slad (sla-
ex 132 dová mouka):
1. denaturovaný 2% kuchynské soli k pe-
kařským účelům, jakož i benzolem, to-
luolem nebo kyselinou mravenčí k tex-
tilním účelům.........10- -výrobce
14--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka: Dextrin obsahující méně než 30% redukční substance, vypočtené jako dex-trosa a vztažené na sušinu, viz pol. 944.
12ex 203459
3470
Ostatní druhy cukrů, jinde neuvedené a zvlášť nezařazené, na př. cukr mléčný (lak-tosa), ovocný (fruktosa), jakož i kulér (karamel) :
1. kulér .......
2. cukr mléčný (laktosa)......
3. ostatní ........... 3. Obilí, luštěniny, rýže a výrobky z nich.


11
6
800 Kčs /100 kg
výrobce
výrobce
výrobce
13


14
ex 23


ex 24
5400
5401

5401
Pšenice, špalda, sourež, vyjma osivo . . .


žito, vyjma osivo . ........
1


1
„Výsadní obilní společnost"
15ex 255402Ječmen, vyjma osivo........1--akc. spol.,
16ex 265403Oves, vyjma osivo.........1- na Slovensku
17ex 275405Připomínka: Nezralé palice (klasy) kukuřičné, čerstvé viz pol. 29.1 "Obilná spoločnosť pre Slovensko"
18ex 28
ex 29
5405
5406
Pohanka a proso, vyjma osivo..... Připomínky k položkám 13 až 18:
I. Vykupovačem je podnik, který podle předpisů o plánovaném hospodářství je výlučně oprávněn vykupovati od půstitelů (chovatelů).
1 úč. spol.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
II. Obilí za zelena a obilní sláma viz pol. 41. Otruby a prosné omelky viz pol. 42. Pražené obilí viz kávoviny pol. 93. Strychninové obilí viz pol. 971.
19ex 23

ex 29
5400

5406
Osivo uznaných druhů obilí pol. 13 až 18, a to:
1. původní osivo, uznaný přesev, uznané krajové odrůdy.........
2. povolené obchodní osivo ....... Připomínka:
Rozdělovačem je podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství výlučně pověřen prodávati obchodní osivo pěstitelům.
2
1-
--
-

šlechtitelský podnik

„Výsadní obilní společnost", akc. spol.
na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko",
. účast. spol.
20303200Slad, též sladová krupice jakož i slad pra-8 výrobce
21ex 29
31
32
ex 33
ex 131
ex 132
541Připomínka: Sladová káva viz pol. 93.
Sladové víno viz pol. 80.
Sladový květ viz pol. 42.
Sladový výtažek a sladová mouka viz pol. 11.Luštěniny, zralé, nevyluátěné i vyluštěné:
1. jedlé, na př. hrách, čočka, fazole . . .
2. krmné, na př. čirok, koňský bob, lupina, peluška, víkev
3. mleté nebo jinak po mlýnsku upravené, bez ohledu na způsob balení ....
4. osivo uznaných druhů luštěnin, a to:
a) původní osivo, uznaný přesev, uznané krajové odrůdy
b) povolené obchodní osivo.....Připomínky:
I. Rozdělovačem je podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství výlučně pověřen prodávati obchodní osivo pěstitelům.


3
3
4 2
1-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
„Výsadní obilní společnost", akc. spol., ' na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", účast. spol.
výrobcešlechtitelský
podnik „Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko" l účast. spol.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skap.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
II. Luštěniny čerstvé jedlé viz pol. 29, krmné viz pol. 41.
22ex 33
ex 131
ex 132
ex 614
3300

3303
3309
Mlynské výrobky z obilí, na př. mouka, kroupy, krupky, krupice, perličky, jáhly, ovesné vločky, semolina, šrot, bez ohledu na způsob balení a lepek:
1. žitná mouka....
2. ostatní .......... Připomínky:
I. Výrobcem se rozumí podnik, který obilí upravuje na př. mlýn, loupárna, kru-párna.
II. Otruby, prosné omelky, slupky a pod. odpadky viz pol. 42.
4
4
-
-
-
-
výrobce
výrobce
23ex 83
34
ex 131
ex 132
5407
3309
Rýže, neloupaná i loupaná, též leštěná, zlomková, jakož i mlýnské výrobky z rýže, bez ohledu na způsob balení ..... Připomínka:
Odpadky, pluchy a plevy z leštěné rýže, jakož i jiné moučné odpadky rýžové viz pol 42.
Rýžový škrob viz pol. 943.4. Ovoce, zelenina, rostliny ostatní; části rostlin; výrobky a odpadky z nich.
4
„Centrokomise", akc. spol., po případě výrobce
24ex 85
36
ex 87
38
ex 39
ex 62
ex 131
ex 132
5432

5434
5436
Ovoce, vyjma jižní :

1. čerstvé

a) pěstované na zahradách, v sadech a ve stromořadích, na př. angrešt, broskve, hrozny vinné, hrušky, jablka, jahody zahradní, meruňky, rybíz, slívy, švestky, třešně, višně, jakož i lískové oříšky a vlašské ořechy
b) v přírodě divoce rostoucí, na př. borůvky, brusinky, lesní jahody, maliny, ostružiny, šípky, trnky . . .

4

4

- -

- -

výkupní místo výkupní místa
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
2. sušené, též lisované, rozkrájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené včetně sušených slupek a zevního oplodí dužnatého ovoce, bez ohledu na způsob balení16- -výrobce
Připomínka: Výkupním místem je zde nejen podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství oprávněn výlučně vykupovati ovoce od pěstitelů, nýbrž každý podnik, který nakupuje od pěstitelů.
25ex 35
ex 39
ex 108
ex 130
ex 131
ex 132
3420Jiné polovýrobky a výrobky z ovoce a plodů uvedených v pol. 6 a 24, též v nádobách neprodyšně uzavřených:
1. polovýrobky, na př. dřeně, pulpy, sukusy, koncentráty, vinný rmut, nezahuštěné,
2. výrobky, na př. polévané (glásované) ovoce, jamy, kompoty, pomazánky kašovité konsistence, cukřené (kandované) ovoce, marmelády, povidla, pektin, rosoly, též mražené ovoce
a) jamy .....
b) marmelády ....
c) povidla ...
d) ostatní ... Připomínka:
Hroznový a ovocný mošt, ovocná vína viz pol. 80.
Ovocné šťávy viz pol. 87.
16

18
18
18
16výrobce
výrobce
výrobce
výrobce
výrobce
26ex 40
ex 44
ex 131
ex 132
ex 613
3130
5907
Brambory a výrobky z nich:
1. ranné a poloranné....
2. pozdní
a) průmyslové a krmné......
b) ostatní ...... 3. sadba původní, uznaná přesazená i povolená obchodní.....

3 1
22
- -
--
- -
- -
výkupní rozdělovačvýkupní rozdělovač
výkupní rozdělovač(šlechtitelský podnik, po případě rozdělovačvýrobce
výrobcevýrobce
4. bramborové vločky
a) ke krmným účelům a k průmyslovému zpracování ....
b) ostatní .... 5. bramborová mouka válcová .....

3
13 7

-
- -

-
- -
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínky:
I. Výkupním rozdělovačem je zde nejen podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství oprávněn výlučně vykupovati brambory od pěstitelů, nýbrž každý podnik, který nakupuje od pěstitelů.
II. Rozdělovačem je podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství výlučně pověřen prodávati obchodní sád' pěstitelům.
III. Bramborový škrob a škrobová moučka bramborová viz pol. 943.
27ex 40
ex 44 e
x 136
5900Řepa cukrová i polocukrová, též rozřezaná (nevyloužené řízky řepné) nebo sušená, třtina cukrová
1. sušená ....
2. čerstvá ...
1 n e p- -o d 1 é h ávýrobce

Připomínka:
Řepná moučka viz pol. 7.
28ex 105900Řepa krmná (burák)2 --vykupovač
Připomínka:
Vykupovačem je podnik, který podle předpisů o plánovaném hospodářství je oprávněn výlučně vykupovati krmnou řepu od pěstitelů.
2941
42
ex 43
5430
5902
5908
5920
Zelenina a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, čerstvé .... P ř i p o rn í n k a:
Výkupním místem je podnik, který podle předpisů o plánovaném hospodářství je oprávněn výlučně vykupovati zeleninu od pěstitelů.
5


-


-


výkupní místo

30ex 44
ex 129
ex 131
ex 132
3425Polovýrobky a výrobky ze zeleniny a rostlin pro kuchyňskou potřebu položky 29:

1. zelenina sušená též lisovaná, rozkrájená,
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížen á sazbaPoplatník daně
mletá, na prach rozmělněná nebo jinak
rozdrobená16 - -výrobce
2. solená nebo naložená ve slané vodě,
v hořčici nebo v octě, též kysaná (silá-
žovaná)
a) kyselé zelí ...56--výrobce
b) okurky ....16--výrobce
c) ostatní, na př. Červená řepa, hrách,
fazole, karotka, kedlubny, celer, raj-
ská jablíčka.........16- -výrobce
8. výrobky ze zeleniny a rostlin pro ku-
chyňskou potřebu na př. rajský protlak,
kečup, konservy, kompoty (na př. dy-
ňový, reveňový) vše též v nádobách ne-
prodyšně uzavřených, též mražená zele-
nina ...16--výrobce
Připomínka:
Sušený dymián a sušená majoránka viz
pol. 5.
Zeleninové šťávy viz pol. 87.
31ex 433426Houby jedlé:
ex 4459901. čerstvé............8- -výkupovač
ex 1292. sušené též lisované, rozkrájené, mleté,
ex 131na prach rozmělněné nebo jinak upra-
ex 132vené16- -výrobce
3. naložené v soli, hořčici, octě nebo jiným
způsobem, houbový extrakt a pod., též
v neprodyšných nádobách uzavřené . .16- -výrobce
Připomínky:
I. Vykupovačem je podnik, který je podle
předpisů o plánovaném hospodářství
oprávněn výlučně vykupovati houby od
sběračů.
II. Houby nejedlé viz pol. 44,
Houby rohovité viz pol. 67.
82ex 455420Semena olejnatá, na př. hořčičné, lněné, ma-
ex 46kové, řepkové, řepicové, slunečnicové, sojové,
ex 475429dále ořechy kokosové, kopra, jakož i semena
ex 485499bavlníková, krotonová, ricinová, sezamová,
jádra ovocná, způsobilá k tlačení oleje (na
př. jádra broskvová, meruňková, švestková),
jádra palmová, oříšky podzemnicové vyjma
osivo:
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
83ex 45
ex 46
ex 47
ex 48542
1. určená k výrobě tuků a olejů ....
2. Ostatní .... Připomínky:
I. Vykupovačem je zde podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství oprávněn výlučně vykupovati semena olejnatá od pěstitelů.
II. Rozdělovačem je podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství výlučně pověřen prodávati obchodní osivo pěstitelům.Uznané osivo olejnatých plodin, a to:
1. původní osivo, uznaný přesev, uznané krajové druhy.........
2. povolené obchodní osivo ......
2
2


2
1
„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pře Slovensko", účast. spol.

Šlechtitelský podnik, po případě „Výsadní obilní společnost", akc. spol., ^ na Slovensku 1 „Obilná spo-1 ločnostpre ' Slovensko", účast. spol.
8449505499Semena jetelová a travní.......3--vykupovač
Připomínka:
Vykupovačem je zde podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství oprávněn výlučně vykupovati semena jetelová a travní od pěstitelů.
35ex 525499Semena a jádra stromů a keřů jinde zvlášť nejmenovaná ani jinak nezařazená :
1. stromů a keřů ovocných .....
2. k zalesňování ....
3. ostatní .... Připomínka:
Rozdělovačem je podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství výlučně pověřen prodávati obchodní osivo pěstitelům.
1
1
1

-
-
-

-
-
-

rozdělovač
rozdělovač
rozdělovač

36ex 48
ex 52
53
5499Semena ostatní jinde nejmenovaná ani jinam nezařazená, jakož i veškerá semena upravená pro drobný prodej:
1 semeno řepné a kmínové.....
2. semena zeleniny ....


2
3


-
-


-
-


rozdělovač
rozdělovač
Pol. Číslo celního saz.Číslo . plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. semena květinová........
4. jiná ....
5
5
-
-
-
-
rozdělovač rozdělovač
Připomínky:
I. Dodávka řepného semene cukrovarem pěstiteli cukrovky nepodléhá dani.
II. Rozdělovačem je podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství výlučně pověřen prodávati obchodní semena pěstitelům.
III. Jižní ovoce viz pol. 6. Ořechy sloužící k výrobě soustružnické viz pol. 208.
Semena a plody k barvení a tříslení viz pol. 905.
37 54
55
ex 261
ex 281
ex 299
ex 300
5913 5939 5995 5999Okrasné květiny, listoví a traviny, řezané čerstvé nebo sušené, jednotlivé nebo ve svazky svázané či upravené ve věncích, kyticích, guirlandách, vázách, keramických miskách, ornamentech při dekoracích místností, veřejných prostranství a pod., řezaná zeleň, na př. asparagus, břečťan, buxus, myrta; lesní zeleň, na př. stříbrný smrk, cypřiš, thuja; vše včetně vedlejších pomůcek, které s nimi tvoří nedílný celek, jako dráty, manšety, košíky, jardiniéry, stuhy, po případě též napuštěné neb jinak připravené, aby byly trvanlivé .... Připomínky:
I. U pěstitele vybírá se daň pouze tehdy, jde-li o zemědělský majetek, na němž hospodaří státní nebo národní podniky nebo komunální podniky svazků lidové správy, a to pouze v tom případě, jestliže tyto podniky použijí ve svém podniku okrasných květin nebo spotřebují4i je pro své zaměstnance, nebo jestliže odbývají je jinak než prostřednictvím vykupovače.
II. Vánoční stromky viz pol. 200.
18

-

-

pěstitel

38 565999živoucí rostliny, také v hrncích, koších, květináčích a pod. nádobách, nebo obalech všeho druhu: 1. rostliny a dřeviny (křoviny okrasné nebo skleníkové, na př. azalka, begónie,
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
brambořík, fuxie, hortensie, chrysanthema, karafiát, konvalinka, kapradina, lípa pokojová, mečík, myrta, pelargonie, petúnie, pomněnka, primule, protěž, růže, tulipán, dále trvalky a okrasné traviny............18--pěstitel
2. stromy a keře pěstované ve školkách, vinná réva a jejích křížence .....1--pěstitel
3. květinové bulvy, cibule, hlízy, odenky, odnože....7--pěstitel
4. sazenice zeleninové ....1--pěstitel
5. ostatní .....18--pěstitel
Připomínka:
U pěstitele vybírá se daň pouze tehdy, jde-li o zemědělský majetek, na němž hospodaří státní nebo národní podniky nebo komunální podniky svazků lidové správy, a to pouze v tom případě, jestliže tyto podniky použijí ve svém podniku živoucích rostlin nebo spotřebují-li je pro své zaměstnance nebo jestliže odbývají je jinak než prostřednictvím vykupovače.
3957
ex 62
5901Kořeň čekankový, čerstvý nebo sušený, nepražený, též krájený........1--vykupovač
Připomínky:
I. Vykupovačem je zde podnik, který je podle předpisů o plánovaném hospodářství oprávněn výlučně vykupovat! kořen čekankový od pěstitelů.
II. Kořen čekankový, pražený, viz pol. 93.
4059
60
5443Chmel a chmelová moučka (lupulin) . . .1--Družstvo pěstitelů chmele v Žatci
41ex 61
ex 62
5912
5013
5919
Pícniny čerstvé a sušené, stelivo ....2--„Výsadní obilní společnost", na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko"
42ex 62
ex 653 654
3120
3146
3202
3220
335 3446 3479
Otruby, rýžové odpadky, sladový květ, tuhé zbytky po výrobě mastný olejů (pokrutiny), též mleté; výpalky, zdrtky, sušené mláto všeho druhu; krmiva z rostlin, zvlášť nejmenovaná, jakož i krmné směsi bílkovinné, melasové a minerální:
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
1. otruby a rýžové odpadky ....3--výrobce
2. ostatní .....7--výrobce
Připomínka:
Picni vápno v původním balení, viz pol. 948.
žepné řízky vytoužené viz pol. 9.
4358
ex 61
5911
5913
Mořská tráva, esparto, piassava a podobné traviny k vycpávání, pletení, na kartáče a košťata; lýko, rafia; rákosí; soukenická štětka; vřesové kořeny; vše též barvené;
1. rákos ....3--vykupovač
2. ostatní ....8--vykupovač, po případě dovozce
44ex 625492
5499
5922
5929

5932 5994
Rostliny a jejich části, používané v lékařství a v průmyslu, jakož i ostatní rostliny a jejich části, zvlášť nejmenované a jinam nezařáděné:
1. čerstvé ....4--vykupovač
2. sušené neb upravené, na prach umleté nebo jinak rozmělněné, též barvené, vyjma dřevěnou moučku:
a) řepková sláma, prázdné sušené makovice......... 2--vykupovač
b) ostatní.............10--výrobce
Připomínky:
Agar- agar viz pol. 938 Balené léčivé rostliny viz pol. 945 a 948. Dřevěná moučka viz pol. 212. Rostlinné želatiny viz pol. 938. Semena viz pol. 32-36. šťáva lékořicová viz pol. 900. Tabák (rostlina), který je předmětem monopolu, viz číslo 16 všeobecných vysvětlivek k tomuto oddílů sazebníku.
5. Dobytek, drůbež, zvěřina, ryby a jiná zvířata; výrobky a odpadky z nich.
4563 až 725000 až 5005Skot (býci, voli, krávy, mladý hovězí dobytek, buvoli, telata), vepřový brav, skopový brav (berani, skopci, ovce, jehňata), kozí brav
Pol.Číslo celního saz.Číslo plén. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
(kozy, kozli, kůzlata), mezci, muli, osli, koně včetně hříbat pro jiné než jatečně účely . .1--vykupovač
46ex 1175100
5101
5102
5103
5104
5110
5112
Čerstvé maso pocházející z poražení zvířat uvedených v pol. 45 a vykoupených (zpeněžených) v živém stavu: Osoba (podnik), vykupující (zpeněžující) jatečně zvíře prostřednictvím peněžního ústava, pověřeného proplácením jatečných zvířat (platebna)
1. maso hovězí, telecí, skopové (jehněčí), kozí (kůzlečí).........1.50 Kčs za 1 kg--
2. maso vepřové..........1.80 Kčs za 1 kg--
3. maso koňské (hříběcí), z mezků, mulů a oslů............1.10 Kčs za 1 kg--
Připomínky:
I. Základem daně je živá váha zvířete, zjištěná a potvrzená před jeho odporažením úředním vážným na veřejných jatkách; k přirážce na lačnost nebo k srážce na překrmenost zvířete se nepřihlíží.
II. Jestliže na podkladě zdravotní prohlídky masa je více než polovina váhy masa vytěženého z poraženého zvířete uznána jako maso bud' nepoživatelné či méně hodnotné nebo podmíněně poživatelné, vybere se daň sazbou a způsobem uvedeným v položce 47, a to jen z masa způsobilého k lidskému požívání.
III. Masem se rozumí všechny části zvířete po jeho odporažení, které se hodí k lidskému požívání, včetně tuku, vnitřností a vrostlých kostí.
47ex 1175100
5101
5102
5103
5104 5110 5112 3460
Čerstvé maso pocházející z porážení zvířat uvedených v pol. 45 a vykoupených (zpeněžených) v mrtvém stavu nebo dané do prodeje do nuceného výseku anebo dovezené z celní ciziny: Osoba (podnik, správa nuceného výseku), vykupující (zpeněžující) maso z jatečného zvířete prostřednictvím peněžního ústavu, pověřeného proplácením jatečných zvířat (platebna), per případě dovozce
1. maso hovězí, telecí, skopové (jehněčí), kozí (kůzlečí) ....3 Kčs za 1 kg--
2. maso vepřové ....2.30 Kčs za 1 kg--
3. maso koňské (hříběcí), z mezků, mulů a oslů...........2.20 Kčs za 1 kg--
Připomínky:
I. Základem daně je váha veškerého masa vytěženého z poraženého zvířete, zjiš-
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSleva Snížená sazbaPoplatník daně
těná a potvrzená buď úředním vážným nebo jiným úředním orgánem k tomu určeným (na př. prohlížitelem masa). U masa podmíněně poživatelného daného do prodeje do nuceného výseku, které lze uvésti do volného oběhu jen po úpravě předepsané zdravotními předpisy buď jeho vařením nebo dušením, je základem daně úředně zjištěná a potvrzená váha masa před jeho úpravou, snížená o 30%.
II. U odporažených zvířat, která se vykupují nebo z celní ciziny dovážejí v kůži nebo nevyvrhnutá, je základem daně váha odporaženého zvířete v kůži nebo nevyvrhnutého po srážce jedné desetiny.
III. U masa daného do prodeje do nuceného výseku snižují se sazby o 50%, pokud daň nebyla již vybrána plnou sazbou podle pol. 46 nebo 47.
IV. Při dovozu z celní ciziny se posuzuje maso zmražené nebo nasolené jako maso čerstvé. Připomínka III. u pol. 46 platí i zde.
V. Do této položky nepatří tuk ze zvířat uvedených v pol. 45, pokud z něho byla daň vybrána již podle pol. 73, nebo 74.
Spo1ečna připomínka k položkám 46 a 47:
Daň z čerstvého masa se vybírá bez zřetele na osobu (podnik), na jejíž účet je zvíře vykupováno (zpeněžováno) a poráženo.
48ex 117
ex 118
ex 128
ex 181
ex 132
3460Masné a uzenářské výrobky, masné konser-vy, vyrobené z masa ze zvířat uvedených v pol. 45:
1. dovezené z celní ciziny:
a) z masa hovězího, telecího, vepřového, skopového (jehněčího), kozího (kůzlečího)..........0.40 Kčs za 1 kg--dovozce (výrobce)
b) z masa koňského (hříběcího), z mezků, mulů a oslů ....3 Kčs za 1 kg--dovozce (výrobce)
2. vyrobené ve veřejných nebo pověřených podnicích [§ 3, odst. 2, písm. a) a b) zákona]:
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
a) z masa hovězího, telecího, vepřového, skopového (jehněčího), kozího (kůzlečího) .....0.40 Kčs za 1 kg--výrobce
b) z masa koňského (hříběcího), z mezku, mulů a oslů.......0.20 Kčs za 1 kg--výrobce
Připomínky:
I. Do této položky patří maso upravené, t. j. maso uzené, sušené (dehydrované), naložené, vařené, kořeněné, v rosolu, v omáčce, plněné, zadělávané, dušené nebo jinak připravované, dále všechny druhy masných výrobků (na př. jaternice, jelítka, játrový salám, paštika, aspik, huspenina, tlačenka) a všechny druhy uzenářských výrobků (na př. vuřty, párky, salámy) a masné konservy, t. j. maso nebo masné a uzenářské výrobky, uzavřené neprodyšně do nádob všech druhů (na př. do plechovek, sklenic, lahví).
II. Do této položky nepatří tuk ze zvířat uvedených v pol. 45, pokud z něho je vybrána daň podle položky 73 nebo 74, a masné výtažky a šťávy (na př. Liebigův masný výtažek, bovril), které patří do pol. 49.
49ex 181
ex 132
3470Polévkové přípravky:
1. tekuté:
a) masové výtažky (na př. Liebigův, bovril) ....18--výrobce
b) ostatní (na př. omáčky a polévkové koření tekuté) .....18--výrobce
2. pevné:
a) hovězí kostky ...18--výrobce
b) ostatní (na př. tablety drštkové, gulášové, hrachové) ......18--výrobce
5073
ex 117
5051Veškerá drůbež na př. holubi domácí, husy, kachny, kapouni, kohouti, krocani, krůty, kuřata, perličky, slevpice: výkrmna, na Slovenska „Nupod"
1. živá ....2--
2. mrtvá, též vykuchaná, oškubaná, bez končetin, v menší části rozdělená, špikovaná, vnitřnosti, vše syrové . . .2--výkrmna, na Slovensku "Nupod"
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
51ex 745050Domácí králíci, živí i zabitínepodléhají
52ex 74
ex 117
5053
5054
Zvěř užitková, srstnatá a pernatá: myslivecký hospodář
1. živá .....11--
2. mrtvá, též rušená, špikovaná nebo v menší části rozdělená, vnitřnosti, vše syrové ...... .....11--myslivecký hospodář
Připomínka:
Mysliveckým hospodářem se rozumí vlastník honitby, který chce vykonávati právo myslivosti sám, pachtýř honitby jakož i osoba, která byla vlastníkem nebo pachtýřem honitby (společenstevní i vlastní) pověřena výkonem práva myslivosti.
53ex 74
ex 79
ex 87
5053
5054
Zvěř užitková, srstnatá a pernatá, živá a k zazvěřování, vejce zvěře pernaté k zaměřování .............nepodléhá
54ex 117
ex 118
ex 128
ex 131
ex 132
3461Výrobky z drůbeže a zvěřiny včetně domácích králíků, z jejich částí a vnitřností, vařené, zavařené, sušené, dehydrované, naložené v octě nebo jinak upravené, uzené, též smíchané s jiným masem, vše též v nádobách neprodyšně uzavřených:
1. výrobky z drůbeže a domácích králíků4--výrobce
2. ostatní ....11--výrobce
Připomínka:
Výrobcem se rozumí podnik, který drůbež, zvěřinu, konservuje nebo upravuje, na př. konservárna.
55ex 75
ex 87
5055Ryby sladkovodní a mořské, živé i mrtvé, čerstvé, též mražené, včetně jiker a částí ryb:
1. ryby sladkovodní, jikry a plůdek sladkovodních ryb k chovu jakož i úhoří násada ...........2--rozdělovač
2. mořské 5--rozdělovač
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Rozdělovačem se rozumí podnik, který nakupuje ryby od chovatelů, aby Je dále prodával.
56120
121
122
ex 128
ex 131
ex 132
3462Ryby (sladkovodní i mořské) nasolené, uzené, marinované, naložené v láku, v oleji nebo jinak připravované a výrobky z nich, též v nádobách neprodyšně uzavřených:
1. ryby pouze nasolené neb sušené . . .8--výrobce
2. ryby jinak upravené:
a) uzené10--výrobce
b) marinované nebo jinak upravené .14--výrobce
3. rybí konservy.........
a) ryby v oleji........12--výrobce
b) ostatní ...12--výrobce
671233462Kaviár a kaviárové náhražky, též v nádobách neprodyšně uzavřených.....100 -„Koospol", akc. spol., po případě výrobce
Připomínky:
I. Kaviárem se rozumějí jikry vyzy (běluhy) a jesetera hvězdnatého, čištěné, t. j. zbavené ulpělých částic rybích vnitřností, obvykle nasolené a po případě ještě dále připravené (kořeněné, sušené nebo barvené).
II. Kaviárovými náhražkami jsou jikry blomců, hlaváčů šedých, plotic, sleďů, tresek a jiných ryb, které mají vzhledem i chutí napodobiti neb nahraditi pravý kaviár. Takovou náhražkou je i botargo (boutarque) z jiker ryb Středozemního moře, zvláště z candáta a je-sena mořského. Kaviárové náhražky musejí býti též čištěny a jsou po případě i dále připraveny (barveny, kořeněny, sušeny a pod.).
III. Jikry sledě by bylo pokládati za náhražku jen tehdy, jsou-li čištěný, po případě jinak připraveny. Nečištěné jikry vůbec patří však do pol. 55.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán.skup. Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
58ex 75
76
ex 128
ex 131
ex 132
3469
5059
Korýši, měkkýši a jedlé žáby, na př. humři, langusty, krabi, raci sladkovodní i mořští, ústřice, škeble, hlemýždi pozemní, mořští pavouci, želvy, vše čerstvé nebo vařené, uzené, solené neb jinak upravené; výrobky z nich; vše též v nádobách neprodyšně uzavřených:
1. hlemýždi pozemní........30--vykupovač, po případě výrobce
2. ostatní ....100--
59ex 77
ex 80
ex 281
5059Jiná zvířata zvlášť nejmenovaná a jinam nezařazená ....nepodléhají
6. Výrobky a odpadky živočišné.
60783450
5200
Mléko živočišné:
1. sladké i kyselé, plnotučné či sbírané, syrovátka, žinčice, mléko ssedlé, podmáslí2__mlékárna
2--mlékárna
Připomínka:
Mléko ssedlé, z něhož byla vyloučena větší část syrovátky, viz pol. 63.
61ex 127
ex 131
ex 132
3450
3451
3459
Výrobky z mléka živočišného, vyjma sýrů, tvarůžků, tyčinek a tvarohu, dále mléko a podmáslí upravené, vše též v nádobách neprodyšně uzavřených:
1. tekuté, též s přísadou jiných hmot (cukru, jamu, kakaového prášku, marmelády, peptonu) nebo kvašené (ku-i mys, jogurt) či sycené kysličníkem uhličitým ...2--výrobce
2. zahuštěné (kondensované) nebo sušené2--výrobce
Připomínka:
I. Výrobcem se rozumí podnik, který mléko nebo podmáslí upravuje na př. sušením, zahušťováním, kvašením nebo připravuje z něho přidáním jiných hmot mléčné výrobky.
II. Kasein viz pol. 942.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSleva Snížená sazbaPoplatník daně
62ex 131
ex 132
554Mléko mandlové a jiné rostlinné mléko, způsobilé k lidskému požívání......16--výrobce
Připomínka:
Mandlové mléko a jiné rostlinné mléko nezpůsobilé k lidskému požívání viz pol. 910.
63119
ex 131
ex 132
3453
3454
Sýry a tvaroh:
1. sýry všeho druhu bez ohledu na obal
a) sýry o obsahu tuku v sušině nejvýše 20%, tvarůžky nebo tyčinky .2--výrobce
b) ostatní..........2--výrobce
2. tvaroh...........2--výrobce
Připomínka:
Výrobcem se rozumí na př. mlékárna, sýrárna.
64ex 79
ex 131
ex 132
3464
5203
Vejce drůbeží a jiná ptačí vejce, způsobilá k lidskému požívání, žloutek a bílek:
1. vejce ve skořápkách, též mražená nebo konservovaná:
a) slepičí ...150 Kčs /100 kg--„Obvodová sběrna vajec" na Slovensku „Nupod"
b) ostatní drůbeži (kachní, krůtí, perlicí) ...........150 Kčs /100 kg_____
c) jiná .....200 Kčs /100 kg--
2. žloutek a bílek
a) tekutý ....180 Kčs/100 kg--výrobce
b) sušený nebo jinak konservovaný .7--výrobce
c) vaječné náhražky ...14--výrobce
Připomínky:
I. Sběrna je podnik, který je výlučně oprávněn vykupovati od chovatelů.
II. Kraslice viz pol. 70.
65ex 80
ex 131
0572
3470
5206
Včelí med, přírodní i umělý: „Obvodová sběrna medu a vosku", na Slovensku „Včelárske družstvo" v Bratislave
1. včelí med čištěný nebo nečištěný, plástve medu, vše též v nádobách neprodyšně180 Kčs /100 kg
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daní
2. med umělý a medové náhražky . . .10--výrobce
Připomínka:
Úly se živými včelami též s medem v plástvech a voštinami viz pol. 59.
66ex 81
94
ex 652
074 5293 556Vosk živočišný a rostlinný (na př. čínský, japonský, karnaubový, lupkový, myrtový, palmový), přírodní i připravovaný (na př. bílený nebo barvený), v tabulkách nebo koulích, též smíšený s jinými látkami (na př. zahradnický, voskový tmel, umělé plástve, mezistěny, voštinové výtlačky), zbytky po lisování vosku: „Obvodová sběrna medu a vosku", na Slovensku „Včelárske družstvo" v Bratislave výrobce
1. živočišný, přírodní ......3--
2. ostatní............12--
Připomínka:
Vosk lyžařský viz pol. 954. Vosk pečetní viz pol. 965. Voskové svíčky viz pol. 952.
67820680 5059Houby rohovité (mycí i koňské) v přírodním stavu, též upravené.......11--výrobce (dovozce)
Připomínka:
Houby gumové viz pol. 455.
68855135Peří výslovně nejmenované a jinam nezařazené; péra ozdobná, neupravená:
1. peří, též drané nebo prachové:
a) peří surové, též péra.....2--vykupovač
b) zpracované.........11--výrobce
2. péra ozdobná, neupravená: dovozce
(výrobce)
a) kolibříků, marabů, pštrosů a rajek35--
b) ostatní ..........12--vykupovač
Připomínka:
Ozdobná péra upravená viz pol. 324.
Ptačí kožky viz pol. 551.
Umělá kožišina z peří viz pol. 325.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skop.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
69ex 77
ex 87
ex 342
5059Zvířata (na př. ptáci, ssavci, plazi, hmyz a pod.), vycpaná nebo jinak preparovaná (na12--výrobce
70ex 77
86
ex 87
ex 108
ex 117
ex 342
ex 844
ex 622
0726
5101
5103
519
živočišné výrobky výslovně nejmenované a jinam nezařazené: „Sběrné suroviny", národní podnik, na Slovensku , "Sber", nár. podnik, po případě dovozce
1. měchýře, střeva a žaludky hovězí, vepřové, skopové, koňské, z mezků, mulů, oslů, vše čerstvé, solené nebo sušené
a) z jatek..........1--
b) ostatní ....2--
2. blány zlatotepecké, střevové hadice i provazy, syřidla.......7--výrobce
3. ostatní ..........7--„Sběrné suroviny", národní podnik, na Slovensku „Sběr", nár. podnik, po případě výrobce
Připomínka:
Střevové struny viz pol. 768. Vyzina viz pol. 939.
71ex 117
ex 652
0680
5104
5109
Moučka kostní, krevní, masová i rybí, krmivá moučka živočišná zvlášť nejmenovaná a jinam nezařazená ...5--výrobce
Připomínky:
I. Výrobcem se rozumí- na př. kafilérie, jatky.
II. Krev k lidskému požívání viz pol. 46. Krevní plasma viz pol. 942. Moučka kostní hnojivá viz pol. 940.
7. Tuky, mastné kyseliny a mastné oleje.
7288
ex 131
3452Máslo zvířecí, přírodní, čerstvé nebo solené či přepouštěné, též v nádobách neprodyšně uzavřených...........2--výrobce (mlékárně)
Připomínka:
Kakaové máslo viz pol. 94.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
73ex 89
ex 131
5110Sádlo vepřové a drůbeží, též v nádobách neprodyšně uzavřených:
1. sádlo syrové a solená slanina ....4--vykupovač
2. sádlo vyškvařené a slanina uzená, též paprikovaná5--vykupovač
3. drůbeží sádlo400 Kčs
100 kg
--vykupovač
Připomínka:
Daň z vepřového sádla je zpravidla obsažena v dani z čerstvého masa pol. 46 a 47 a daň z drůbežího sádla v dani z drůbeže pol. 50.
Vedle těchto případů platí se daň přímo z vepřového sádla, odváděného povinně při domácích porážkách vepřů do sběrny a to sazbou 120 Kčs za 100 kg.
74ex 90
92
3444
5112
Lůj zvířecí (na př. hovězí, kozí, skopový), jedlý, tavený, též lisovaný, premiér jus, oleomargarin3,40 Kčs 1 kg--dovozce (výrobce)
.Připomínky:
I. Daň z tuzemského jedlého loje se platí v dani z čerstvého masa pol. 46 a 47.
II. Daň z premiér jus a oleomargarinu se platí zpravidla až v dani z umělých jedlých tuků pol. 76.
75ex 89
ex 90
91
ex 93
ex 101
102
ex 103
104
105
ex 106
ex 131
3444
5114
5119
Jedlé mastné oleje a ostatní jedlé tuky přírodní ; vše též čištěné nebo ztužené či navzájem smíšené včetně zbytků jedlých tuků a rostlinných olejů, na př. bavlníkový stearin, též morek z kostí, oleostearin, škvarky, vše též v nádobách neprodyšně uzavřených . .4 dovozce (výrobce)
76ex 903445Umělé jedlé tuky, na př. margarín stolní, čajový, přepouštěný; umělé sádlo . . . . .4 výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
77ex 98
95
97
ex 99
ex 101
ex 103
ex 106
0600 až 0605
0609 0731
Tuky technické, nezpůsobilé k lidskému požívání; zkažené nebadenaturované tuky, uvedené v pol. 72 až 76; jiné tuky, na př. olej dřevný, čínský nebo japonský, olej kostní, paznehtový, ricinový, turnantový; mastné kyseliny, na př. kyselina olejová, palmitová, stearová, olein, palmitin, stearin; degras, lanolin, vorvanina; jiné tuky výslovně nejmenované a jinam nezařáděné......8 sběrna, po případě výrobce
Připomínky:
I. Vznikne-li pochybnost, zda jde o technické tuky pol. 77 nebo o jedlé tuky pol. 72 až 76, je výrobce (dovozce) povinen předložití úřadu, rozhodujícímu o zařazení zboží, tři vzorky zboží po 200 g.
II, Ceresin viz pol 921.
Glycerin viz pol. 929.
Kolomaz a mazadla minerální viz pol. 923.
Lanolin k účelům kosmetickým viz pol. 951.
Lanolin k účelům léčebným viz pol, 949. Parafin viz pol. 921.
8. Nápoje.
781073210Pivo:
1. výčepní240 Ks /hl--
2. ležák290 Kčs/hl--
3. speciální315 Kčs/hl--
4. plzeňský prazdroj: výrobce (pivovar)
a) výčepní270 Kčs /hl--
b) ležák...........320 Kčs /hl--
c) speciální345 Kčs /hl--
Připomínka:
Za pivo výčepní se považuje pivo, které se prodává jako pivo výčepní a odpovídá mladince nejvýše 10° S měřených při 14° R; za ležák se pokládá pivo, které
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník dané
se prodává pod tímto označením nebo odpovídá mladince silnější než 10°S až do nejvýše 12°S; pivem speciálním je ono pivo, které se prodává pod tímto označením nebo odpovídá mladince o více než 12° S. Nepřihlíží se přitom k odchylkám, přesahujícím uvedené hranice nejvýše o 0.50° S.
79ex 1083100 3101Líh (alkohol etylnatý), lihové destiláty a ostatní lihoviny:
31031. líh produkční, vyrobený z ovoce, ovocného moštu, vína, vinného moštu, vinných kalů, bobulí, kořínků, topinambur a jiných povolených surovin: podnikatel pěstitelského nebo živnostenského Lihovaru při vyskladnění volného destilátu
a) volné destiláty pro pěstitele, vyrobené v pěstitelských nebo živnostenských produkčních lihovarech . .100 Kčs za 1 hektolitrový stupeň
b) vázané destiláty pěstitelské, vyrobené v pěstitelských nebo živnostenských lihovarech, ovocné destiláty vyrobené v zemědělských konsumních nebo živnostenských produkčních lihovarech33--podnikatel živnosten. produkčního lihovaru nebo zušlechťovací výrobny nebo výrobny lihovin
2. lihoviny vyrobené míšením monopolního lihu s přísadami nebo jinými zušlechťovacími manipulacemi (destilací); destiláty řezané monopolním lihem . . .33--výrobce lihovin
3. dovezené destiláty a lihoviny ....33 národní podnik velkoobchodní
Připomínky:
I. Vyskladnění vázaných pěstitelských destilátů nebo Vázaných destilátů ze zemědělských lihovarů do živnostenského lihovaru, po případě do jiné zušlechťovací výrobny nebo výrobny lihovin, jakož i vyskladnění destilátů ze živnostenského lihovaru do zušlechťovací výrobny nebo výrobny lihovin a též i ze zušlechťovací výrobny do výrobny lihovin jest daňově vázaným oběhem.
II. Podle pól. 79, písm. b) zdaňují se i vína a obsahem alkoholu nad 22,5 obj. %.
Pol.Číslo celního saz.Číslo skup. plán.Předmět danéSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
III. Líh k výrobě octa: všeobecnou daň z octa odvádí čs. monopol lihový ze zvláště zvýšené prodejní ceny lihu k výrobě octa.
IV. O ostatním lihu než je uvedeno v pol. 79, platí dosavadní předpisy či XX zák. č. 30 z r. 1946 Sb.
V. Všeobecná daň z lihu k čištění, topení, vaření, osvětlování a k účelům živnostenským, denaturovaného všeobecným de-naturálním prostředkem, je započtena do prodejní ceny S odvádí ji československý monopol lihový.
VI. Líh k výrobě francovky viz pol. 951.
Lili k výrobě kosmetického zboží a voňavek viz pol. 950.
Líh k výrobě léčiv a farmaceutických přípravků viz pol. 945-948.
Lihové laky viz pol 937.
Ovocné šťávy s obsahem alkoholu do 0.75 obj. % viz pol. 87.
Přiboudlina viz pol. 930-
80ex 108
ex 109
ex 130
ex 630
8420
0572
3423 3425 3483
Víno s obsahem alkoholu od 0.75 do 22,5% obj: vykupovač, po případě rozdělovač
1. víno a mošt z hroznů.......10 Kčs
1 litr
--
2. víno ovocné a sladové ....13,50 Kčs
1 litr
--výrobce
3. víno medicinální...... .3 Kčs
l litr
--výrobce
4. víno ostatní . . ........40 Kčs
1 litr
--výrobce
Připomínky:
1. Víno a mošt z hroznů nebo jiného ovoce vlastní sklizně v nejvyšším ročním množství 300 litrů jakož i víno a mošt z hroznů nebo víno z jiného ovoce, nepocházejí-li z vlastní sklizně, v nejvyšším ročním množství 50 litrů pro spotřebu ve vlastní domácnosti nepodléhají dani.
II. Víno matolínové a kvasnicové, vyrobené ze surovin vlastní sklizně, v nejvyšším ročním množství 80% vyrobeného množství moštu nepodléhá dani.
ITL Ovocné a zeleninové šťávy, ovocný mošt a umělé šťávy viz pol. 87.
811103423Víno Šumivé...........250 Kčs l litr --výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
šumivým vínem je víno jakéhokoliv druhu, obsahující více než 1 obj. % alkoholu a vyrobené kvašením v lahvích (sekt), nasycením (impregnováním) kyselinou uhličitou nebo jiným způsobem. Při otevření lahve šumivého vína prchá kyselina uhličitá.
111
ex 131
ex 132
ex 619
0520 0555 3480Kyselina octová a kyselící přípravky:
1. kvasná, vyrobená:
a) z lihu, odebraného za sníženou cenu25 Kčs 1 kg--výrobce
b) z jiných látek než z lihu, na př. ocet ovocný, sladový, vinný, jakož i octy upravené, na př. ocet bylinný, estragonový, zvěřinový25Kčs
1 kg
--výrobce
2. chemická, vyrobená suchou destilací dřeva nebo z produktů této destilace, vyskladněná z výrobiště:
a) v mezích vyskladňovacího oprávnění25 Kčs
1 kg
--výrobce
b) nad vyskladňovací oprávnění. . .75Kčs
1 kg
--výrobce
3. chemická, vyrobená jiným způsobem než suchou destilací dřeva nebo z produktů75 Kčs
1 kg
--výrobce
4. kyselící přípravky25 Kčs 1 kg--výrobce
Připomínky:
I. Daň se platí za 1 kg vodyprosté kyseliny Octové.
II. Kvasný ocet, vyrobený z lihu za sníženou cenu, nepodléhá dani, pokud byla daň zaplacena v ceně lihu. Viz připomínku III. k položce 79.
III. Vyskladňovací oprávnění podle č. 2 stanoví každoročně ministerstvo financí na dobu od 1. října běžného roku do 80. září následujícího roku podle celkového množství lihu, uvolněného k výrobě octa tak, aby byla kryta tuzemská spotřeba octa z 80% kyselinou octovou, vyrobenou z uvolněného lihu a z 20% kyselinou octovou, získanou suchou des-
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
tilací dřeva; přitom jest postupovati tak, aby na každých 100 hl° lihu, uvolněného k výrobě octa, připadlo 19,12 kg chemické kyseliny octové.
IV. Upravené octy jsou kvasné octy, připravené loužením aromatických bylin (drog), koření, ovoce nebo ovocných výlišků kvasným octem.
V. Kyselící přípravky jsou tekuté nebo tuhé látky, obsahující jako kyselící látky organické kyseliny nebo jejich kyselé soli, lidskému zdraví neškodné, jako kyselinu citrónovou, mléčnou, vinnou, po případě též adipovou, glukonovou, jablečnou nebo i ve směsích mezi sebou nebo s kyselinou octovou. O základu daně viz připomínku I. k této položce.
VI. Oxymel (med s octem) viz pol. 945 a 949.
Surový ocet dřevný viz pol. 929.
83ex 1130570 3486Minerální vody, přírodní nebo umělé . . .15--plnírna u přírodních minerálních
Připomínky: vod, výrobce u umělých minerálních vod
I. Minerální vody jsou vody, v nichž bývá rozpuštěno větší množství pevných součástek a plynů než ve vodě obyčejné a které se zpravidla vyznačují zvláštní chutí, vůní a barvou a mívají též účinky na lidské ústrojí.
II. Minerální vody, nalévané do otevřených nádob v lázních a klimatických místech přímo u pramenů lázeňským hostům, nepodléhají dani.
84ex 1123488Sodové vody ...........8--výrobce
Připomínka:
Sodová voda je voda nasycená pod tlakem kysličníkem uhličitým.
85ex 150036Led umělý nebo přírodní.......5--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
86ex 1123486 8--výrobce
87ex 108
ex 109
ex 130
ex 131
3420Ovocné a zeleninové šťávy (syrupy), nezahuštěné i zahuštěné, s obsahem alkoholu do 0,75 obj. %, též v nádobách neprodyšně uzavřených :
1. přírodní...........18--výrobce
2. umělé 40--výrobce
Připomínky:
I. Zboží uvedené v pol. 87 s obsahem lihu nad 0,75 obj. % zařazuje se do pol. 80.
II. Ovocné šťávy v prášku viz pol. 99. Šťáva jitrocelová a jiné šťávy (syrupy) z léčivých rostlin viz pol. 945.
9. Potraviny jinde nejmenované ani jinam nezařazené.
88ex 1133400
3403
Chléb kvašený i nekvašený, šrotové chleby4--výrobce
89ex 113
ex 114
3403Pečivo obyčejné pekařské, též mleté"nebo rozstrouhané (strouhanka) nebo krájené (krájenka do knedlíků):
1. bulky a žemle7--výrobce
2. strouhanka19--výrobce
3. ostatní8--výrobce
90ex 114
ex 127
ex 131
ex 132
8403
5416 až 3418
Pečivo jemné s přísadou cukru nebo bez přísady cukru, trvanlivé pečivo, oplatky, cukrářské výrobky, vše též v nádobách neprodyšně uzavřených:
1. trvanlivé pečivo13--výrobce
2. ostatní13--výrobce
91116
ex 131
3406Těstoviny bez ohledu na způsob baleni46--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
115
131
132
3140Ságo a ságové náhražky, tapioka, arrowroot a ostatní druhy- tropických škrobů ....10--„Centrokomíse", akc. spol.
93124
ex 131
ex 182
3435Kávoviny, též pražená čekanka, kávovinová směs, obilná káva, kávová přísada, cikorka.12--výrobce
Připomínka:
Kávové náhražky, obsahující pravou kávu viz pol. 2
94125
ex 127
3410Kakaové máslo a kakaová hmota.....
Připomínka:
5--výrobce
Kakaové boby viz pol. 1.
95126
ex 127
3411Kakaový prásek, též smíšený s cukrem; výživné přípravky, obsahující kakao; kakaové potraviny; alkoholuprosté nápoje obsahující kakao; vše též v nádobách neprodyšně uzavřených 16--výrobce
Připomínka :
Dětské výživné moučky viz pol. 108. Mléko s přísadou kakaového prášku viz pol. 61.
Pečivo s přísadou kakaového prášku viz pol. 90.
96ex 1273412Čokoláda v prásku, cihlách, tabulkách nebo zlomcích, též ledová nebo plněná jinými hmotami ; výživné přípravky, nebo alkoholuprosté nápoje obsahující čokoládu; náhražky čokolády; vše též v nádobách neprodyšně uzavřených16--výrobce
Připomínka:
Mléko s přísadou čokolády viz pol. 61.
ex 1273413čokoládové cukrovinky, na př. bonbony, deserty dražé, figurky (velikonoční vajíčka),
Vol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
likérové bonbony, vše též v nádobách neprodyšně uzavřených...........16--výrobce
Připomínka:
Pečivo s přísadou čokolády viz pol. 90.
98ex 130
ex 131
ex 132
3414
3415
Cukrovinky bez kakaa, na př. bonbony, j dražé, dropsy, fondanty, fourré, karamelky, slazené kůry, vše též v nádobách neprodyšně uzavřených ....16--výrobce
Připomínka:
Ovoce kandované viz pol. 25.
99ex 132
ex 630
3419Šumivé bonbony a prášky; ovocné šťávy16--výrobce
100ex 8
ex 131
ex 132
ex 599
ex 622
3470Prášky pečivové:
1. kypřící ....21--výrobce
2. aromatický cukr, na př. skořicový, vanilkový, vanilinový.......16--výrobce
3. prášky pudingové a ostatní prášky pečivové, na př. perníkové ....20--výrobce
4. hmoty do pečiva šetřící tuk a hmoty pro krášlení těsta....12--výrobce
Připomínka:
Barviva používaná v potravinářství viz pol. 935.
Kulér viz pol. 12.
101ex 109
ex 131
ex 132
615
616
ex 630
655
311
3216
Droždí (kvasnice):
1. droždí k lidskému požívání a ke kynutí těsta:
a) tekuté i lisované.....20 Kčs
1 kg
--výrobce
b) sušené ... ........60 Kčs
1 kg
--výrobce
2. droždí lisované nebo sušené, určené k použití v lékařství, neb v nepotravinářském průmyslu nebo ke krmení dobytka ....5 Kčs
1 kg
--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daně-Sazba| Sní-Sleva i žená j sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Droždím se rozumějí nejen kvasnice lihovarské, vyrobené v drožďárnách, nýbrž i veškeré jiné kvasnice, jmenovitě pivní a vinné, pokud, jsou nějakým způsobem, na př. propíraním, slazením a pod. uzpůsobeny k tomu aby nahrazovaly ve spotřebě lihovarské kvasnice.
102ex 131
ex 132
3470Hořčice připravená, obyčejná nebo kremžská, též v nádobách neprodyšně uzavřených16--výrobce
103ex 131
ex 132
3416Dětské výživné moučky (na př. Nestlé), sterilisovaná a diastasovaná dětská krupička, vše též v nádobách neprodyšně uzavřených :
1. dětská krupička........5--výrobce
2. ostatní ...........9--výrobce
104ex 131
ex 132
30 až 34Potraviny zvlášť nejmenované a jinam nezařazené, vše též v nádobách neprodyšně uzavřených ...........20--výrobce
Připomínka:
Tabákové výrobky, které jsou předmětem monopolu viz č. 16 všeobecných vysvětlivek k tomuto oddílu sazebníku.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník
II. Uhlí a nerosty.
1. Uhlí a rašelina.
150ex 1350100 až 0105
0108
0110
0112
Uhlí všeho druhu a třídění a všechno pevné palivo uměle z něho vyrobené:
1. uhlí kamenné a antracit:
a) pro domácí otop ......10--Výrobce nebo dovozce
b) pro ostatní potřebu.....3,75--prostřednictvím
2. uhlí hnědé, lignit a pod.: "Československých dolů", nár. podnik
a) pro domácí otop ......13,50--(Ústřední prodejna uhlí)
b) pro ostatní potřebu .....4,75--u plynárenského
3. koks hnědouhelný: koksu
a) pro domácí otop ......9--přímo
b) pro ostatní potřebu .....3--výrobce
4. koks plynárenský:
a) pro domácí otop ......8,26--
b) pro ostatní potřebu .....3--
5. koks koksárenský:
a) pro domácí otop ....7,75--
b) pro ostatní potřebu .....3--
Připomínky:
I. U uhlí k výrobě briket nebo bulet se vybírá daň až z vyrobených briket nebo bulet.
II. U uhlí k výrobě koksu se vybírá daň jak z uhlí, tak i z vyrobeného koksu: dani z koksu však nepodléhá vlastní spotřeba koksu u výrobce (s vyloučením deputátu a darů) a u hutních koksáren též vlastní odběr jimi vyrobeného koksu.
151ex 1350555Uhlí dřevěné...........10--výrobce
152ex 1350106Rašelina, surová i sušená nebo jinak upravovaná (na př. rašelinová drť), jakož i palivo (na př. rašelinový koks), stelivo, hnojivo a pod. z rašeliny........10--výrobce
Připomínka:
Podpalovače z rašeliny viz pol. 971.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán, skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
153ex 142
ex 150
ex 391
2030
2031
2040
2050
2061
2058
2059
2. Nerosty a zeminy. Prodejna průmyslu kamene v Praze II., pokud jde o výrobky podniků veřejných a pověřených, prodávaných jejím prostřednictvím,
jinak výrobce
Přírodní kámen surový nebo zhruba opracovaný:
1. výrobky lomařské:
a) kámen dlažební, kámen mosaikový, štěrk, drtě, lámané hranečníky, silniční obruby, chodníkové obruby, silniční sloupy, patníky, mezníky .4,5--
b) kámen lomový .......5--
c) bloky surové:
aa) z úbělu, mramoru, onyxového mramoru, hadce .....24--
bb) ze žuly, syenitu a podobných tvrdých kamenů.....20--
cc) z kamenů ostatních ....11--
2. písek [říční, kopaný, drcený, formový výrobce (veřejný nebo podnik, provozující písečník)
(slévárenský), brusný, sklářský, normový a j.]....10--
3. vápenec mletý:
a) mikromletý ........15--
b) ostatní.........10--
4. osinek, burel, živec, pazourek, kazivec, magnesit, pemza, bauxit, dolomit, slída, křemen, křemenec, láva výrobce
a) surové ......12--
b) mleté, plavené nebo pálené . . .14--
Připomínka:
Kameny jemněji opracované viz pol. 650. Desky kamenné viz pol. 650.
Surové drahokamy a polodrahokamy
(přírodní i umělé) viz pol. 857.
Zboží osinkové viz pol. 970.
154ex 145
ex 144
ex 603
012
013
014
Rudy včetně výplaků železného kyzu, též upravené,
upravené, leštěnec antimonový (surma) . . .7--výrobce
155ex 145
ex 626
2059Sádra:
přírodní (sádrovec, sádrový kámen, anhydrit, přepálená sádra) i mletá, pálená, též16--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Směsi sádry s kamencem a jinými solemi viz pol. 654.
Zboží ze sádry viz pol. 655.
Sádra uměle srážená (annalin) viz pol. 924.
Sádra na hnojení viz pol. 941.
Sádra zubolékařská viz pol. 946.
156ex 146
ex 626
2058
2059
Bílá křída, těživec (baryt):
přírodní i mleté, též plavené, též barvené
16--výrobce
Připomínka:
Baiytové barvy viz pol. 934.
Křída a těživec uměle srážené viz pol. 926.
Křída psací a kreslířská viz pol. 961.
1571472058
2072
Smirek:
přírodní i umělý, též zrněný, mletý, plavený17--výrobce
z brutto spotřebitelské ceny uvedené v ceníku
Připomínka:
Smirek upravený pro drobný prodej viz pol. 971.
Smirkový papír viz pol. 409.
Smirkové plátno viz pol. 658.
1681492059Zeminy a kameny uměle barvené ....16--výrobce
Připomínka:
Barevné hlinky viz pol. 934.
Sádra barvená viz pol. 155.
Křída a těživec barvené viz pol. 156.
Kuličky ke hraní viz pol. 1010.
159ex 150
ex 656
036
0172
2041
2052
2053
2055
2058
2059
Jinde neuvedené zeminy a látky nerostné, přírodní, pálené, mleté nebo plavené, střepy z cihel a ze zboží z kameniny, porcelánu a z jiných keramických hmot:
1. vápno:
a) pálené, kusové i mleté.....7--výrobce
b) hašené (hydrát).......11--výrobce
c) vápenné malty a omítky ....14--výrobce
Pol.Číslo celního saz.číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
2. kaolin;
a) kaolinový písek-.......10--výrobce
b) surový, plavený, koloidní, pálený .18--výrobce
3. voda přírodní sladká....... „Sběrné suroviny", nár. podnik v Praze,
4. střepy ...........10--.,Sber", nár. podnik v Bratislavě, po případě výrobce.
5. hlíny, jíly a lupky, surové, pálené, mleté nebo plavené .....16--
a) v případech § 5, odst. 1, č. 1 písm. b) zák.4,5--
b) ostatní ... .......22--výrobce
7. ostatní (bahno, cementy přirozené, mastek, křemenka, hlinka rozsivková, cihlová moučka atd.); surové, pálené, mleté nebo plavené (též mramor mletý, mramor pálený)........
Připomínka:
Vápno hydraulické viz pol. 654.
Vápno dusíkaté a ke hnojení viz pol. 941.
Vápno chlorové viz pol 924.
Vápno plynárenské viz pol. 926.
Vápno picni viz pol. 948, 949.
Nerostné fosfáty viz pol. 941.
Emaily a glasury viz pol. 921
čisticí vápno upravené pro drobný prodej viz pol. 971.
Voda minerálni viž pol 83.
Voda destilovaná viz pol. 924.
Led viz pol. 85.
O vodě mořské platí předpisy solního monopolu.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daníSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
III. Dřevo, suroviny soustružnické, řezbářské a výrobky z nich.
1. Dříví.
ex 133
ex 134
2290 až 2296 5304
5359
Palivové dříví, počítajíc v to hoblovačky a piliny, též brikety z nich, též kůra mimo kůru tříslovou, roští, otýpky (fašiny), chrastí (klestí), vyloužené tříslo a tříslové cihly, drobný palivový odpad, palivová kola, odřezky a dřevěné odpadky, tankové dříví: Výrobce (podnik státní lesy, pilařsky národní podnik y, pod.)
1. pro domácí otop......4--
2. pro ostatní spotřebu ....4--
Připomínky:
I. Sem patří též vánoční stromky.
II. Ministerstvo financí vymezí pojem „pro domácí otop".
III. Tříslová kůra (tříslo koželužské, nevyloužené) viz pol. 905.
Dřevěné uhlí viz pol. 151.
201ex 1335305Proutí košikářské, na př. vrbové, též oloupané nebo štípané.........20--výrobce (veřejný nepověřený podnik těžící proutí)
202ex 134
ex 847
2205
5300 až 5303
5310
5313
5319
Dříví stavební a užitkové, kulaté, neimpregnované: výrobce (státní nebo komunální podniky a pod.)
L důlní dřiví..........2--
2. telegrafní a telefonní tyče a sloupy . .10--
3. kulatina na loupání a dýhové výřezy, kulatina pilařská, dříví brusné, dříví25--
4. rovnané dříví užitkové......20--
5. ostatní užitkové dříví (tyče, tyčky, oje a pod.)...........20--
203ex 134
ex 347
ex 356
ex 357
2200
2201
2202
2209
Jehličnaté a listnaté řezivo, též opracované (hoblované, drážkované nebo Čepované, též mořené nebo barvené), neimpregnované:

Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
1. pražce, měrné dříví a lyžiny:
a) z měkkého dříví.......5--výrobce
b) z tvrdého dříví.......5--výrobce
2. důlní krajiny.........2--výrobce
3. ostatní řezivo:
a) z měkkého dříví.......23--výrobce
b) z tvrdého dříví.......25--výrobce
Připomínky :
I. Pražci se č. 1 této položky a v pol. 204 rozumějí příčné pražce dále pražce pro vlečky a úzkorozchodné dráhy, měrným dřívím pak pražce výhybkové, mostnice a hraněná dřeva, o nichž (pražcích a měrném dříví) poplatník předloží osvědčení orgánu stanoveného ministerstvem dopravy, že jsou vyrobeny pro československé železné dráhy, dále pražce průmyslové a pražce bagrové.
II. Důlními krajinami se rozumějí jednak prkna, která jsou ve vrchní ložné ploše po celé délce alespoň pilou dotčena v tloušťkách 18, 20, 24 a 26 mm, o nejmenší délce 1.20 m a nejmenší šířce širší ložné plochy 10 cm, jednak jednostranně oblé nebo pouze částečně pilou dotčené kusy o délce od 1 m do 4 m a o nejmenší šířce ložné plochy 8 cm.
III. Mořeným řezivem se rozumí též řezivo pařené, t. j. konservované působením vodní páry ve zvláštních pařácích. Jestliže řezivo bylo pařeno pouze za tím účelem, aby se dalo ohýbati, nepřihlíží se při zařazování k tomuto páření.
204ex 134
ex 347
ex 356
ex 357
2220 až 2224 2229Impregnované dříví kulaté a impregnované řezivo:
1. impregnované pražce a měrné dříví, impregnované důlní dříví:
a) z měkkého dříví.......6--výrobce
b) z tvrdého dříví.......6--výrobce
2. impregnované sloupy a telegrafní i telefonní tyče..........8--výrobce
3. ostatní impregnovaná kulatina a impregnované řezivo .....15--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
I. Za impregnované se považuje dříví natřené asfaltem nebo dehtem nebo napuštěné olejem nebo jinými látkami (rtuťnatými solemi, chloridem zinečným a pod.).
II. Řezivo toliko pařené (mořené) viz připomínku III k pol. 203.
205ex 1345350Korek v hrubých kusech .....35--dovozce (výrobce)
206ex 134
ex 363
364
ex 365
2273 5350Korková drť, korková moučka, korkové odpadky, korek v kostkách, deskách a kotoučích, korkové cihly ....35--výrobce (dovozce)
Připomínka:
Asfaltokorkové isolace viz pol. 236.
2. Suroviny soustružnické, řezbářské a kartáčnické.
207ex 1365910 5911Třtina obecná (španělský rákos), surová, neštípaná; hole a vzácnější'třtiny, surové35 výrobci
Připomínka:
Třtina cukrová viz pol. 27.
2081875427
5436
Ořechy kokosové, kokvilové a skořápky ořechů kokosových; ořechy arekové a kamenné35--dovozce (výrobce)
Připomínky:
I. Sem patří ořechy kokosové a podobné ořechy palmové hodící se za látky soustružnické a řezbářské (a nehodící se tudíž k lidskému požívání nebo k výrobě olejů), jakož i skořápky těchto ořechů; všechny tyto předměty, též štípané nebo řezané, dále však neopracované.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
II. Ořechy kokosové a podobné ořechy a jejich jádra hodící se k lidskému požívání nebo k výrobě olejů viz pol. 6. Kopra viz pol. 32. "Sběrné suroviny", nár. podnik,
"Sber", nár. podnik, po případě výrobce
(veřejný podnik vykupující a zpeněžujíci játečné zvíře a pod.)
209ex 84
138
ex 652
5120 až 5123
5129
5133
5134
Rohy, rohové kotouče, špičky rohů, paznehty, hnáty, kopyta, kosti, vše přírodní nebo pouze štípané, narovnané nebo rozřezané, žíně a štětiny surové i upravené (vyvařené, bar-
Připomínka:
Kosti odtučněné viz pol. 940.
210ex 139
ex 140
ex 361
5121
5124
515
550
Jantar (také hmota jantarová), gagat, slonovina a jiné zuby zvířecí, želvovina, mořská pěna, perleť a jiné skořepiny lasturové, kostice, vše přírodní nebo štípané, narovnané nebo rozřezané, též k dalšímu zpracování upravené ............35--dovozci (výrobce)
Připomínka:
Korály pravé i nepravé viz pol. 859.
Korály skleněné viz pol. 607.
Korály z kovu viz pol. 716.
Korály ze dřeva viz pol. 234.
Korály z jiných hmot řezbářských viz pol. 235.
211ex 141
ex 347
2235 až 2237
550
556
559
1. Celuloid v deskách, prutech nebo trubkách, též leštěný i podložený, dále však nezpracovaný; umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmeno- výrobce
2. Dřevovláknové desky, dřevodrťové desky, lisované dřevová podobné výrobky .20--výrobce
Připomínky:
I. Mezi umělé suroviny soustružnické a řezbářské patří na př. galalit (mléčný kámen), cornit (umělý roh), parkesin, vegetalin, xylonit a pod.
II. Celuloid a umělé suroviny soustružnické a řezbářské k dalšímu zpracování upravené viz pol. 235. Umělé sklo viz pol. 600.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. Dřevěná moučka. Zboží dřevěné. Zboží ze surovin soustružnických a řezbářských.
212ex 622270Dřevěná (dřevitá) moučka......30--výrobce
Připomínka:
Piliny viz pol. 200.
213ex 3482279Dřevěný drát, špejle a podobné výrobky, vše surové, mořené nebo barvené ....25--výrobce
Připomínka:
Zápalky viz pol. 975.
214ex 3482271Dřevěná vlna:
1. surová ....15--výrobce
2. mořená nebo barvená ....15--výrobce
Připomínka:
Hoblovačky viz pol. 200.
215349
ex 356
ex 357
2278Obuvnické potřeby ze dřeva (podpatky, kopyta, kolíčky [floky] a pod.)15--„Řemeslnické potřeby", národní podnik velkoobchodní, po případě výrobce
Připomínka:
Sém patří též stužkovité úzké dřevěné proužky, jichž podélná hrana je seříznuta na způsob klínu (štípají se z nich dřevěné nýty, kterých se užívá k strojnímu přibíjení podrážek).
216350
ex 356
ex 357
ex 360
2203
2204
Vlysy. obruby, příčky a výplně, jakož i parkety20--výrobce
217351
ex 366
2230 až 2232Dýhy a překližky (desky ze sklížených dýh)25--výrobce
Připomínka:
Sem patří též dřevěná mosaika sklížená z různobarevných dřevěných kostek, jakož i dýhy z takové mosaiky řezané s umělou kresbou (tyto dýhy bývají na jedné straně polepeny papírem nebo tkaninou).
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět danéSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
218ex 352
353
ex 356
až ex 360
ex 362
2274Dřevěné lišty a rámy, pokud nejde o předměty patřící do pol. 221 nebo do pol. 235 . . 15--výrobce
219ex 356
ex 357
ex 358
ex 359
2271Dřevěné obaly:
1. z měkkého dříví........12--výrobce
2. z tvrdého dříví........12--výrobce
Připomínky;
I. Daň platí výrobce obalu i v tom případě, jestliže obalu vlastní výroby použije jako obalu pro jiné výrobky vlastní výroby (na př. výrobce obuvi, který má vlastní bednárnu) - viz všeobecnou vysvětlivku č. 2, písm. b).
II. K dřevěným obalům podle této položky patří: bednové přířezy, bednové dílce a soupravy a hotové bedny a bednění, sudovina, hotové sudy, škopky, kádě, bečky a. ostatní podobné dřevěné obaly.
220ex 356 až ex 860221Dřevěné stavby, součásti dřevených staveb a tesařské výrobky:
1. z měkkého dříví ........9--výrobce
2. z tvrdého dříví, jakož i dýhované . .9--výrobce
Připomínka:
Sem patří dřevěné chaty, dřevěné obytné domky, dřevěné stavby pro společné obývání, pro školní účely a pod., dřevěné průmyslové stavby (haly, hangáry, chladicí věže a pod.), dřevěné zemědělské stavby užitkové (krmníky, boudy na | vepře, kůlny a stodoly a pod.), stavební ! dřevěné součástky (nosníky, valníky, j ostatní dílce pro stavby), mostní konstrukce a ostatní tesařské výrobky.
221ex 352
ex 356 až ex 360
2246 2274 22791. Truhlářské výrobky pro stavby (okna všeho druhu, dveře, vestavěné skříně) . 9--
2. Dřevěné Ušty a rámy pro stavby, rolety a samotoče, svinovací okenice, okenní9--
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daníSazbaSleva Snížená sazbaPoplatník daně
rolety a ostatní výrobky stavebního truhlářství, vyjímajíc výrobky uvedené v pol. 218..........15--výrobce
222ex 356
až ex 362
2240Nábytek bytový nečalouněný:
1. soupravy pro kuchyně a ložnice .12--výrobce
2. soupravy pro obývací pokoje, předsíně, haly a ostatní bytové místnosti ...12--výrobce
3. jednotlivé kusy nábytku
a) z měkkého dříví nedýhované . .12--výrobce
b) z tvrdého dříví, jakož i dýhované .12--výrobce
Připomínka:
Bytovým nábytkem se tu rozumějí nábytkové soupravy nebo jednotlivé nábytkové kusy zhotovené jako bytová zařízení; patří sem zejména bytové soupravy pro kuchyň, ložnice, jídelny, obývací pokoje, dětské pokoje, předsíně, spíže a pod., z jednotlivých kusů pak postele, skříně, příborníky, stoly (též psací stoly), dětská zařízení, sedačky, židle, dětské židličky, mycí stoly, stolky, lavice, houpací židle, podstavce, konsoly, věšáky, předsíňové stoly, zástěny, ke kamnům, tyče k záclonám, žehlící prkna a pod.
223ex 360
ex 362
2241Nábytek bytový, čalouněný . . .20--výrobce
Připomínka:
Sem patří jednotlivé kusy čalouněného nábytku jako lehátka, pohovky, lavice, sedačky, židle, polokřesla, křesla, klubovky, gauče a pod., které jsou vycpány a opatřeny povlakem z textilií všeho druhu, též z voskovaného plátna a koženého plátna, z kůže:a pod. vyjma žehlící prkna.
224ex 281
ex 282
ex 356
až ex 362
2241 až 2245Nábytek kancelářský a nábytek pro školy a dětské opatrovny, nábytek pro místnosti s veřejným určením, též zahradní nepletený i pletený kromě předmětů patřících do pol. 225.12--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínky:
I. Sem patří kancelářské psací stoly skříňkové, kancelářské stoly ostatní, kancelářské stolky, kancelářská křesla, kancelářské skříně a ostatní kancelářský nábytek, školní lavice, školní židle a sedačky, školní tabule, školní stoly a katedry, školní skříně a vitríny, police a regály a ostatní školní zařízení (na př. podia a pod.), židle, křesla, lavice, stoly, skříně, obložení stěn a podobná zařízení pro divadla a jejich jeviště, pro přednáškové a koncertní síně, pro chrámy a sbory církevní, pro nemocnice, veřejné léčebné a ošetřovací ústavy, vojenské, internátní a táborové ubikace a pod.
II. Je-li některý nábytkový kus této položky čalouněný (viz k tomu připomínku k pol. 223), zvyšuje se u něho procento daně na 20% .
225ex 356 až ex 3622241 2244Nábytek a zařízení pro obchodní, hotelové, kavárenské a hostinské místnosti, vojenská zátiší a pro jiné živnostenské místnosti a podniky:
1. z měkkého dříví nedýhované ....10--výrobce
2. z tvrdého dříví, jakož i dýhované ...10--výrobce
Připomínka:
I. Sem patří též kulečníky s příslušenstvím kulečníková tága, kuželky, koule a pod.), rolo (žaluzie) z dřevěných tyčí, stany a přístřeší na způsob stanů, jakož i veliké deštníky z látek s kostrami, tyčemi a pod., dřevěné potřeby a zařízení pro kolotoče, cirkusy a podobné ambulantní podniky ze dřeva nebo španělského rákosu.
II. Je-li některý nábytkový kus této položky čalouněný (viz k tomu připomínku k pol. 223), zvyšuje se u něho procento daně na 18%.
226ex 281
ex 282
ex 356 až
ex 862
2245Nábytek zahradní nepletený i pletený, pokud nepatří do pol. 224 .......12--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Sem patří též restaurační zahradní za-zařízení, lehátka a pod.
Připomínka k položkám 222 až 226:
Předměty, jejichž použití by připouštělo zařazení do dvou nebo více těchto položek (na př. jednotlivé židle), nebo by vznikla jinak pochybnost, do které z těchto položek mají býti zařazeny, zařadí se do položky s vyšší, pokud se týče s nejvyšší sazbou.
227ex 356 až
ex 360
ex 362
2247Rakve;
1. z měkkého dříví.........17--výrobce
2. z tvrdého dříví........17--výrobce
228ex 356 až ex 360 ex-3082249Ostatní truhlářské výrobky (vyjma výrobky uvedené v položkách 221 až 227):
1. skříně pro rozhlasové přijímače nebo gramofony a stolky k šicím strojům . .25--výrobce
2. pařeništní okna ........9--výrobce
3. klosetová sedadla, klosetové nádrže, ostatní truhlářské výrobky ....12--výrobce
Připomínka:
Spojí-li výrobce keramické klosetové mísy klosetové sedadlo cizí výroby, kterého nabyl bez daně, s keramickou klosetovou mísou vlastní výroby, je povinen zaplatiti daň z této mísy sazbou stanovenou u pol. 662,
229ex 347
ex 356 až ex 362
ex 536
ex-574
ex 577
ex 650
2260 2279Různé dřevěné zboží převážně ze dřeva (též z korku) jakož i z jiných surovin soustružnických a řezbářských, a to:
1. Průmyslové a živnostenské potřeby, na př. metry a měřidla, dřevěné modely, loutky (figuríny) do výkladních skříní, tiskařské formy, potřeby pro báňský průmysl, pro dřevařskou výrobu, součástky textilních strojů a podobné textilní potřeby, rákos přiřezaný, přiostřený na brda, dřevěné sudové zátky a pípy, lubové zboží, desky pro elektroměry,
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
krabice na nářadí, basy na pivo a sodové vody a pod. vyjma předměty patřící do pol. 215, 228 a 232 .....12--výrobce
2. Hospodářské a zemědělské nářadí a potřeby:
a) Součástky hospodářských vozu a ostatní kolářské zboží, voznice (lejty) . .........9--výrobce
b) žebříky, rukojeti, násady a tyče, dřevěné součástky strojů, kolečka, trakaře, cepy, vidle, hrábě a pohrabovačky, dřevěné lopaty, palice, klíny, kosišťata, úly, líhně, sádky, pasti na myši, březová košťata a podobné výrobky ......16--výrobce
3. Kancelářské, technické, psací a školní-potřeby (na př. penály, držátka, pouzdra na pera, plnicí pera, patentní tužky, pravítka, trojúhelníky, rýsovací prkna, kreslicí náčiní, kolébky na osušování, držátka na pera, krabice na korespondenci, kalamáře, dřevěné učebné pomůcky a podobné výrobky) ....17--
4. Domácí a kuchyňské potřeby a nářadí (na př. máselnice, škopky, kuchyňské vály, prací valchy, díže a dížky, dřevěné lžíce, vidličky, kverlačky, kružátka, kufry, truhly, vysívací rámy, kolovraty, cukřenky, slánky, kořenky, párátka, kolíčky na prádlo, ramínka na šaty a podobné výrobky) .......18--
Připomínka:
Kufry papírové viz pol. 41,1.
Kufry z kůže a voskovaného plátna viz pol. 503.
Potahová vozidla viz pol. 800, 801.
Tužky viz pol. 961.
Úly se včelami viz pol. 59.
230ex 355 až ex 3622279Sportovní potřeby a tělocvičné nářadí . . .16--
Připomínka:
Sem patří zejména tenisové rakety, lyže, sportovní saně, oštěpy, kužely, koně, kozy, můstky, tělocvičné žebříky, šplhací týče a pod.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
281ex 356
až ex 362
2275Kuřácké potřeby ze dřeva a z umělých hmot (dýmky, tabatěrky, cigaretové a doutníkové špičky, stojany na dýmky a na doutníky a ostatní kuřácké potřeby).......22--výrobce
232ex 3612262
2266
Zboží elektrotechnické a elektroisolační a nábytkové kování z jiných surovin soustružnických nebo řezbářských než ze dřeva . . .20--výrobce
233ex 356
až ex 362
2264
2269
Knoflíky soustruhované nebo kroužené ze dřeva, z rohu, perleti neb z jiných surovin soustružnických nebo řezbářských . . .21--výrobce
234ex 354
ex 356
až ex 362
ex 542
2261
2269
2279
1. Lyžařské hole.........18--výrobce
2. Ostatní hole, rybářské pruty dřevěné nebo rákosové, jakož i lustry, svítidla i s elektrickým zařízením, galanterní zboží, vše ze dřeva, též i korku a z jiných surovin soustružnických nebo řezbářských vyjma zboží, patřící do pol. 23124--výrobce
Připomínky:
I. Sem patří též hřebeny, jehlice, spony a ozdoby do vlasů ze dřeva, z rohu, celuloidu a z jiných surovin soustružnických a řezbářských.
II. Lustry a svítidla skleněná viz pol. 603. Lustry a svítidla kovová viz pol. 758. Lustry a svítidla z kamene a keramických hmot viz pol. 659. 661, 662 a 664.
235ex 3612269
2279
Ostatní výslovně nejmenované zboží z jiných surovin soustružnických a řezbářských než ze dřeva...........20--výrobce
Připomínka:
Neosvětlené filmy kinematografické a fotografické viz pol. 958.
236ex 362
ex 365
ex 366
2273Výrobky z korku:
1. korkové zátky ...22--výrobce
2. korkové a asfaltokorkové isolace . .15--výrobce
Pol. Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. korkové podešve a ostatní výrobky z korku .... 20--výrobce
Připomínka:
Korkové dýhy viz pol. 217.
Korkové klobouky (též přilbice) viz pol. 328
4. Zboží kartáčnické a řešetářtské.
237275
276
2276Kartáčnické a štětkařské výrobky ....23--výrobce
238277
278
1070 20--výrobce
5. Zboží ze slámy, třtiny, lýka, loubků a podobných hmot, nejmenované v jiných skupinách.
2392795910Třtina obecná (španělský rákos), upravená . . .20--výrobce
Připomínka:
Třtina obecná surová viz pol. 207.
240280
ex 281
2277Pokrývky na podlahu a rohožky (pokrývky na vozy a podobné věci), nebarvené nebo22--výrobce
241ex 281
ex 282
2277Pletené zboží výslovně nejmenované a zboží košikářské, vyjma zboží, které patří do pol. 226 a 240 ......22--
Připomínka:
Slaměné úly se včelami viz pol. 59. Klobouky ze slámy, lýka, dřevěných loubků viz pol. 328.
Pol.Číslo celního saz. Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
6. Zboží této skupiny, výslovné nejmenované.
242 2209
2229 2239 2279 2295
Zboží dřevěné a zboží ze surovin soustružnických a řezbářských výslovné v pol. 200 až 241 nejmenované nebo nepatřící do okruhu předmětů v nich jmenovaných, též spojené s jinými hmotami, vyjímajíc zboží, patřící do skupiny XVI. „Hračky"
1. z měkkého dříví ....25--výrobce
2. z tvrdého dříví nebo dýhované, jakož i ze surovin soustružnických a řezbářských, ze slámy, třtiny, lýka, loubků a podobných hmot........25--výrobce
Připomínky k položkám 200 a ž 242:
1. Pokud se v uvedených položkách mluví o měkkém a tvrdém dříví, je tu třeba rozuměti:
a) měkkým dřívím dříví borové, březové, jalovcové, jedlové, kaštanu koňského, limbové, lipové, modřínové, olšové, smrkové, topolové (zejména osikové), vejmutkové, vrbové;
b) tvrdým dřívím dříví akátové, bezové, brslenkové, břekové, březtovcové, bukové, cesmínové, citroníkové, cypřišové, čilimníkové, dubové, dřezovcové, dřínové, dřišťálové, habrové, hlohové, hruškové, jabloňové, jasanové, javorové, jeřabinové, jilmové, kaštanu jedlého, klečové, lískové, mahalebkové, meruňkové, morušové, mukové, olivové, ořechové (evropské), ostroyové, platanové, pomorančové, řešetlákové, střemchové, svatojánského chleba, šípkové, švestkové, tisové, třešňové, vavřínové, višňové, zimolézové.
II. Umělé dříví, t. j. dříví vyrobené z pilin I (z dřevěné moučky), pryskyřnatých i dřev, jež byly jemně na prášek rozemlety, pak smíšeny s rozličnými rostlinnými a minerálními látkami a pojidly a silným hydraulickým tlakem stlačeny (na př. dřevovláknové desky, dřevo, drťové desky, lisované dřevo) se považuje za tvrdé dříví.
III. Zboží dřevěné sestavené z různých druhů dřev (tvrdého i měkkého) podléhá vždy sazbě daně stanovené pro tvrdé dříví (pro zboží z tvrdého dříví), bez zřetele na to, mnoho-li je tohoto dříví (tvrdého) ve výrobku obsaženo.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
IV. Zboží textilní a konfekční.
Všeobecné připomínky:
(1) Pod označením „Textília" se rozumí národní podnik velkoobchodní, zřízený vyhláškou ministra vnitřního obchodu ze dne 30. července 1948, č. 1812 Ú. l.I.
(2) Pod označením „Vesna" se rozumí národní podnik velkoobchodní, zřízený vyhláškou ministra vnitřního obchodu.
(3) Pod označením „Oděvní průmysl" se rozumí národní podnik průmyslový, zřízený vyhláškou ministra průmyslu ze dne 7. března 1946, č. 1111 Ú. l.I.
(4) Pod označením „Odeva" se rozumí národní podnik průmyslový, zřízený vyhláškou ministra průmyslu ze dne 28. července 1948, č. 2017 Ú. l.I.
(5) U zboží, pro něž jsou národní podniky Textilia a Vesna určeny za poplatníky daně, platí pro tyto podniky ustanovení zákona o všeobecné dani týkající se výrobce, s odchylkou, že základem daně jest u nich cena nákupní. Rozumí se jí cena, za kterou národní podnik Textília nebo Vesna nabyl zboží od dodavatele, zmenšená o náklady za přepravní obaly v obchodě obvyklé a o výdaje za přepravu, pokud je dodavatel zvlášť účtoval. Ustanovení § 9, odst. 2 až 7 zákona o všeobecné dani zůstávají nedotčena.
(6) Ustanovení odstavce 5 platí též pro národní podniky Oděvní průmysl a Odeva, pokud zboží, u něhož jsou určeny za poplatníky daně, nakupují a dále zcizují v nezměněném stavu.
(7) Na vyskladnění nebo dovoz zboží pro národní podniky Textília a Vesna se vztahují obdobně ustanovení § 6, í odst. 1, č. 1, 2 a 4 zákona o všeobecné dani, jde-li o zboží, u něhož jsou tyto podniky určeny za poplatníky daně. ! Totéž platí, nakupují-li národní pod-i niky Oděvní průmysl a Odeva zboží, u něhož jsou určeny za poplatníky daně, za účelem jeho dalšího zcizení v nezměněném stavu.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět danéSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
1. Prvovýrobky (též příze a nitě).
300ex 84
180
202
220
240
ex 244
ex 286
0615
2400
2401
2405
2417
5130
5131
5132 5138 5139
Přediva rostlinná, též konopná plsť nepromokavá (zplstěná konopná, koudel napuštěná nebo natřená asfaltem nebo dehtem), vlna surová, praná, česaná, barvená, bílená nebo mletá, umělé hedvábí, umělá stříž, hedvábné zámotky (kokony), jakož i odpadky všech těchto přediv, též trhaná přediva . .30--
Připomínky:a) u lnu a konopí vypěstovaných v tuzemsku: vykupovač pověřeny výkupem od pěstitele;b) u vlny získané tuzemským chovem zvířat: podnikatel, který vykoupil vlnu od chovatele zvířete; c) u hedvábných .zámotků (kokonů) získaných tuzemským chovem bource, podnikatel, který vykoupil zámotky (kokony) od chovatele bource; v ostatních případech výrobce
I. Předivy rostlinnými se rozumějí:
a) bavlna (též kapok), surová, mykaná, bílená, barvená, mletá, též trhaná bavlna;
b) len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná (též koudel), surová, močená (rosená), třená, vochlovaná, bílená, barvená, též tato přediva trhaná.
II. Vlnou se rozumí ovčí vlna a veškeré chlupy (srst) zvířecí, na př. chlupy kozy angorské, vlna mohairová, taftik, srst velblouda, vikuně, lamy, guanaka, chlupy zaječí, králičí, bobří, opičí, chlupy krysy pižmové, chlupy koňské, vepřové, psí atd., též vlasy, vlna trhaná a vlněné česance.
III. žíně viz pol. 209. Výrobky ze žíní se však posuzují stejně jako výrobky z vlny.
301ex 181
ex 203
221
ex 241
ex 630
2402 2403Vata:
a) k léčebným účelům.......15--výroba
b) jiná............25--Textília, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
302ex 181
ex 203
2402Niti upravené k čistění strojů atd.....20--výrobce
Připomínka:
Niti šicí viz pol. 304.
303182
ex 220
ex 225
240Bavlněný přást surový, bílený, barvený, potištěný...........80--výrobce
183 až 188
204
205
206
ex 219
222 až 227
242
243
245
246
241
242
Příze (též nitě):Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
a) z přírodního hedvábí, též přírodní hedvábí smotané nebo niťované (filované) i skané ...........800600200
b) jiné:
1. příze na vázání snopů (samovazačský motouz), též povřísla s kolíčky . . 15--
2. ostatní ..........80072080
Připomínka:
(1) Přírodním hedvábím se rozumí hedvábí bource morušového (hedvábníka), bource dubového (hedvábí tusah, tussové) a jiných bourců, vlákna kyjovky podobná hedvábí (hedvábí byssové, lasturové) a hedvábí odpadkové (floretové, chappové).
(2) K pomísení umělou stříží se nehledí.
2. Tkaniny (látky).
Všeobecné připomínky:
(1) Tkaninami se rozumějí též aksamity a zboží tkané na způsob aksamitu (s rozřezaným nebo nerozřezaným flórem), gázy, tkané krepy a flóry, batisty (kmenty), linony a jiné řídké tkaniny.
(2) Prostěradla, přikrývky (flanelové, cestovní, hrubé), přehozy, plenky, plenkové zábaly, ubrusy, ubrousky, ručníky, osušky, utěrky, prachovky, mycí hadry,
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
šátky, šály a kapesníky se posuzují jako tkaniny a platí tudíž pro ně sazby stanovené pro příslušné tkaniny.
(3) Gumované tkaniny viz pol. 457.
305ex 189 až ex 193
ex 229
ex 230
ex 234
ex 248
ex 250
ex 251
ex 256
ex 257
ex 630
243Bavlněné tkaniny (též pomíšené umělou stříží) a tkaniny z umělé stříže:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
1. kord-samet (manchester).....1.4001.35050
2. dušestr, velveton, duvetin a fustian . .1.4001.35050
3. cajkové tkaniny ...40034060
4. látky na pláště do deště ....70065050
5. dámské šatovky letní (molina, kartouny, delény)...80073070
6. dámské šatovky zimní (flanely a barchenty) .....80073070
7. zástěroviny ...90083070
8. županové tkaniny ...90083070
9. samety ....1.200
10. tkaniny na šátky na hlavu.....1.1001.05050
11. krojové tkaniny ...500
12. flanelové vložky do zavinovaček (kalmuk) ....30027030
13. prádlová a povlaková véba .....50
14. tkaniny na osušky a žínky (tetra) . . ...50044060
15. prádlový šifon.........90083070
16. prádlové flanely........1.1001.05050
17. pánské košiloviny lehké......1.1001.05050
18. pánské košiloviny flanelové ....1 00095050
19. pánské spodkoviny.......1.1001.05050
20. tkaniny na noční prádlo (pyjama) letní (popelíny, zefíry, oxfordy a j.) . . .1.2501.150100
21. tkaniny na noční prádlo (pyjama) zimní (flanely, barchenty).......1.3501.30050
22. tkaniny na dámské a dětské prádlo . .1.1001.03070
23. šněrovačkové látky.......60055050
24. tkaniny na kapesníky.......1.5501.47080
25. podšívky (kabátové, plášťové, raglánové, rukávové, kapsové).......1.00095050
26. vložkové látky oděvní, vložkové látky do1.0501.00050
27. vložkové látky do kravat .....95090050
28. tkaniny na ubrusy a ubrousky ....70
29. sypkoviny ....80
30. povlakové tkaniny (kanafas, damašek)1.00092080
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
31. tkaniny na ručníky a utěrky ....70Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
32. tkaniny frotté (na osušky, ručníky, žínky a j.)..........85079060
33. tkaniny na prachovky......250
34. tkaniny na mycí hadry......125
35. nábytkové látky........620
36. dekorační látky.........700
37. záclonové látky.........90081090
38. tkaniny na flanelové přikrývky . . .70063070
39. tkaniny na cestovní přikrývky . . .80071090
40. tkaniny na hrubé přikrývky ....60055050
41. tkaniny na jiné šátky a šály ....50043070
42. látky na prošívané přikrývky ....70065050
43. praporové tkaniny........900
44. pikír pro kožešnictví......1.100
45. krejčovský kanafas . . . . . . .1.3001.22080
46. tkaniny na potítka.......500
47. klot na pracovní pláště.....1.00095050
48. jiné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 47 (kepr a molino na pracovní obleky, štruks, hrubé tkaniny na pracovní zástěry, plenkový mul atd., též potištěné bavlněné molino se značkou „Lido" a tkaniny pro technickou a speciální potřebu)25
306ex 189 až
ex 193
ex 207
ex 208
ex 209
ex 210
ex 213
ex 229
ex 230
ex 234
ex 239
ex 256
ex 257
245Lněné tkaniny (též pomíšené umělou stříží):
1. tuženka ....1.3001.21090
2. košiloviny ....1.1001,02080
3. prostěradlové tkaniny ......1.1001.02080
4. tkaniny na ručníky a utěrky ....70065050
5. tkaniny na ubrusy a ubrousky ....90084060
6. dekorační a nábytkové látky ....500
7. matracové tkaniny .....700
8. slamníkové tkaniny ....1.300
9. chrániče na koberce ...1.000
10. krejčovský kanafas .....1400131090
11. šatovky .....80073070
12. jiné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 11 (kepr na pracovní oděvy, plenkový mul atd., též tkaniny pro technickou a speciální potřebu) .........25
Pol. Číslo celního saz.Čísloplán. skup.Předmět daně SazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
307ex 189 až ex 193
ex 201
ex 207
ex 208
ex 209
ex 210
ex 213
216
217
ex 229
ex 230
ex 234
ex 239
ex 256
ex 257
246Tkaniny konopné, jutové nebo z jiných přediv rostlinných než z bavlny nebo ze lnu (též pomíšené umělou stříží) a tkaniny papírové: Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
1. jutové ............15--
2. ostatní .......20--
308ex 228
ex 229
ex 230
ex 234
ex 256
ex 257
248Vlněné tkaniny (též pomíšené umělou stříží):
1. dámské šatovky........1.4001.32080
2. pánské oblekové látky ....1.7001.62080
3. dámské kostýmové látky.....2.0001.92080
4. čepicové látky ....350--
5. tkaniny na pánské svrchníky a převlečníky ....1.8001.700100
6. tkaniny na dámské letní pláště . . .?1002.02080
7. tkaniny na pánské zimníky.....1,8001.72080
8. tkaniny na dámské zimní pláště . . .2.8002.72080
9. vložkové látky.........2.1002.02080
10. nábytkové a dekorační látky ....350--
11. tkaniny na šály a šátky......1.00092080
12. tkaniny na přikrývky a houně ....90082080
13. jiné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 12 (též tkaniny pro technické a speciální účely)............23--
Připomínky:
I. Za vlněné tkaniny i« považují tkaniny, které obsahují více než 3% vlny česané í nebo trhané.
II. K vlněným tkaninám patří též vlněné houně, hrubé sukno (na haleny), soukenné okraje, šály a tkaniny na způsob i šálu.
Pol.Číslo celního saz.číslo plán. skup.Předmět daně SazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
309ex 248
ex 250
ex 251
ex 255
ex 256
ex 257
244Tkaniny umělohedvábné (též pomíšené umělou stříží):Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
1. látky na pánské prádlo......1 4001.32080
2. látky na dámské prádlo ......1.4001.32080
3. šněrovačkové látky.......1 00094060
4. dámské šatovky.........1.4001.300100
5. krojové brokáty ........650--
6. látky na šátky a šály.......1.3001.22080
7. tkaniny na pánské zimníky .....60051090
8. tkaniny na pláště do deště .....1.000--
9. pánské podšívky kabátové a plášťové . . .1.4001.31090
10. pánské podšívky rukávové.....1.6001.51090
11. dámské podšívky........1.6501.56090
12. látky na prošívané přikrývky ....1.1001.02080
13. jiné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 12 (též tkaniny pro technickou a speciální potřebu) ....25--
310ex 248
ex 250
ex 251
ex 255
ex 256
ex 257
244Tkaniny z přírodního hedvábí (též pomíšené umělou stříží):
1. látky na pánské prádlo......1.4001.220180
2. látky na dámské prádlo......1.4001.220180
3. šněrovačkové látky .......1 000840160
4. dámské šatovky .......1.4001.200200
5. krojové brokáty........650--
6. látky na šátky a šály .......1.3001.120180
7. kravatové látky........600410190
8. tkaniny na pláště do deště ....1.000--
9. pánské podšívky kabátové a plášťové1.4001,210190
10. pánské podšívky rukávové.....1.6001.410190
11. dámské podšívky........1.6501.460190
12. látky na prošívané přikrývky ....1.100920180
13. jiné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 12 (též tkaniny pro technickou a speciální potřebu):
a) gázy a tkaniny na vzdušné výšivky (základ na leptání) ....25--
b) ostatní ....125--
Připomínka:
Za tkaniny z přírodního hedvábí se považují tkaniny zcela z přírodního hedvábí a tkaniny, u nichž osnova nebo útek jsou z přírodního hedvábí.
Pol.Číslo celního saz.číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. Stávkové a pletené zboží.
311ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250Punčochy, podkolenky a ponožky:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
a) pánské:
1. z přírodního hedvábí......32523590
2. ostatní ..........32528540
b) dámské:
1. perlonky a silonky.......80071090
2. kotonové ......50041090
3. ostatní ..........32528540
c) dětské:
1. z přírodního hedvábí......25016090
2. ostatní ......25021040
Připomínka:
Punčochy gumové viz pol. 456.
312ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250
253
Stávkové prádlo:
a) pánské a dámské:
1. z přírodního hedvábí......800660140
2. ostatní .....80076040
b) dětské:
1. z přírodního hedvábí......650510140
2. ostatní .....65061040
Připomínka:
Prádlo šité z látek stávkových viz. pol. 332.
313ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250Stávkové a pletené zboží výslovné nejmenované (t. j. nejmenované v pol. 311 a 312):
a) pánské:
1. z přírodního hedvábí......400260140
2. jiné .....40036040
b) dámské:
1. z přírodního hedvábí ......500360140
2. jiné...........50046040
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daně Sazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
c) pro chlapce a dívky od 6 do 14 let: Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
1. z přírodního hedvábí......325185140
2. jiné...........32528540
d) pro chlapce a dívky od 1 do 6 let:
1. z přírodního hedvábí......20060140
2. jiné ......20016040
e) kojenecké:
1. z přírodního hedvábí......20060140
2. jiné .....20016040
f) ostatní:
1. z přírodního hedvábí......500360140
2. jiné .....50046040
Připomínka:
Zboží šité z látek stávkových nebo pletených viz pol. 332.
4. Různé zboží textilní.
314ex 193
ex 194
ex 198
ex 212
ex 218
ex 214
ex 230
ex 231
ex 235
ex 236
ex 253
ex 259
2470
2477
Zboží stuhové (i aksamitové stuhy), též vyšívané:
a) z přírodního hedvábí (vyjma stuhy padákové nebo isolační) .......500320180
b) bavlněné .......50044060
c) ostatní (též padákové nebo isolační stuhy z přírodního hedvábí)......50042080
Připomínky:
Pružné zboží stuhové viz pol. 456. Pásky do psacích, počítacích a pod. strojů viz pol. 963.
315195
ex 196
197
211
ex 234
ex 248
ex 255
2474Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu, dále krajky, též vzdušné vyšívání (Optané zboží):
a) z přírodního hedvábí.......500320180
b) vlněné ....500380120
c) ostatní .....50043070
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
316ex 1962474Záclony (stores, vitrages a podobné věci) a nábytkové síťky, zhotovené na způsob bobinetu nebo krajek, odměřeně tkané, vesměs bavlněné............90081090
317ex 198
ex 212
ex 235
ex 236
ex 247
ex 255
2474Výšivky (též aplikace) na tkaninách:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
a) z přírodního hedvábí.......500320180
b) vlněných .....500380120
c) ostatních...........50043070
318199
215
232
ex 254
ex 260
2426
2472
2550
Zboží prýmkářské a knoflíkářské:
a) zboží prýmkářské:
1. z přírodního hedvábí......500320180
2. bavlněné ....50044060
3. ostatní ......50042080
b) zboží knoflíkářské:
1. z přírodního hedvábí......125--
2. ostatní ..........25--
Připomínky:
Leonské zboží z obecných kovů viz pol. 727.
Leonské zboží z drahých kovů viz pol. 852.
Knoflíky dřevěné a z řezbářských hmot viz pol. 233.
Knoflíky skleněné viz pol. 607.
Knoflíky kamenné viz pol. 659.
Knoflíky z obecných kovů viz pol. 716.
Knoflíky z drahých kovů viz pol. 858 až 855.
319218 287249Koberce (též běhouny):
a) vlněné............200
b) ostatní............170
3202382404
2486
Plsť a plstěné zboží (mimo koberce na podlahu) .............23--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSleva Snížená sazbaPoplatník daně
321ex 201
ex 219
ex 239
ex 241
ex 245
ex 246
ex 253
ex 254
ex 259 ex 260
2402 2427 2428Technické potřeby a zboží provaznické:
a) provazy menšího průměru než 5 mm25--výrobce
b) jiné............20--výrobce
Připomínky:
I. Technickými potřebami se rozumějí: vysoušeči plsť tkaná, též zdraštěná, hnací řemeny, popruhy a knoty, hadice tkané nebo pletené, tkalcovské nitěnky, lana, lodní lana, provazy průměru aspoň 5 mm, též bílené, dehtem napuštěné, hrubé sítě, dna k sítům, hrubé mřížky, provazy a lana z žíní a podobné potřeby technické výslovně nejmenované (ucpávky, leštící kotouče a pod.), plachetky na lisování a filtrování, váží-li čtverečný metr více než 500 gramů. Plachetky na lisování a filtrování o váze 500 gramů nebo menší patří do pol. 308.
II. Motouz z bavlny, umělého hedvábí nebo umělého hedvábí pomíšeného rostlinnými předivy, menšího průměru než 1 mm se posuzuje jako příze (pol. 304).
III. žárové punčošky viz pol. 926. Hadice gumové viz pol. 453. Hadice osinkové viz pol. 970.
322ex 2492447Hedvábná mlýnská plátýnka......25--výrobce
5. Zboží konfekční.
823ex 261
ex 262
2550Umělé květiny a jejich součásti z látek textilních ....45--Textília, Vesna, po případě výrobce
Připomínky:
I. K podřadným součástem z jiných látek než textilních (blizny, pestíky) se nepřihlíží.
II. Umělé květiny z papíru viz pol. 414. Umělé květiny voskované viz pol. 953.
3242632553Péra ozdobná upravená a práce z těchto per50--
Připomínka:
Péra ozdobná neupravená viz pol. 68.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazba Poplatník daně
3252642553
2561
Umělá kožišina z peří........75--Textilia, Vesna, po případě výrobce
3262652554Práce vlásenkářské a jiné práce z vlasů . .25--
3272662540Kloboukové polotovary (šišáky, kapeliny), srstene i vlněné:
a) dámské...........65--
b) ostatní...........45-- výrobce
328267
268
2541Klobouky všeho druhu (též fezy), nespojené s kožišinami:
a) dámské ....65-- výrobce
b) ostatní ...........45--Odeva,
Připomínky:
I. Sem patří též klobouky ze slámy, lýka, dřevěných loubků, korku, gumy nebo z jiných surovin, jakož i čepice, čapky a podobné pokrývky na hlavy, též fezy (turecké čepice), se třapcem nebo bez něho.
II. Klobouk v spojené s kožišinami viz pol. 552 a 553.
3292712279Vějíře .....60--Textilia, Vesna po případe výrobce
3302722552Deštníky a slunečníky........30--výrobce
Připomínka:
Deštníky zahradní, restaurační a pod. viz pol. 225.
3312732472Nášivky ze šňůr, bíz, ženilek a podobných prýmků, i dále konfekcionované (nikoli však s krajkami nebo výšivkami): Textilia, Vesna, Oděvní průmysl. Odeva, po případě výrobce
a) i přírodního hedvábí.......500320180
b) bavlněné ....50044060
c) ostatní ...........50012080
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
332ex 274252Šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci šité z látek, výslovně nejmenované, nespojené s kožišinami: Textilia, Vesna, Oděvní průmysl. Odeva, po případě výrobce
A. Svrchní šatstvo (těžká konfekce):
1. pánské obleky s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % ....45039060
b) více než 50 % ....60054060
2. pánské svrchníky s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % ....45039060
b) více než 50 % ....60054060
3. pánské zimníky s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % ....45039060
b) více než 50 % ....60054060
4. jinošské obleky s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % ....30024060
b) více než 50 % ....45039060
5. obleky chlapecké (do 5 let) s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % ....30024060
b) více než 50 % ....45039060
6. obleky chlapecké (od 6 do 12 let) s obsahem vlny:
a) nejvýše 50% vlny......30024060
b) více než 50 % ....45039060
7. obleky chlapecké (od 6 do 12 let) s pumpkami obsahující
a) nejvýše 50%.........30024060
b) více než 50%........45039060
8. zimníčky chlapecké (do 5 let) s obsahem vlny:
a) nejvýše 50%........30024060
b) více než 50%........15039060
9. zimníčky chlapecké (od 6 let) s obsahem vlny:
a) nejvýše 50% ........30024060
b) více než 50%........45039060
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
10. svrchníčky chlapecké (od 6 do 12 let) s obsahem vlny: Textilia, Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva,
po případě výrobce
a) nejvýše 50 % .....30024060
b) více než 50% ........45039060
11. dámské šaty s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % .....45039060
b) více než 50% ........60054060
12. dámské šaty hedvábné .....45039060
13. dámské šaty bavlněné (barchentové, flanelové) ....45039060
14. dámské letní pláště s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % .....45039060
b) více než 50%...... . .60054060
15. dámské pláště zimní s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % .....45039060
b) více než 50% ........60054060
16. dámské kostýmy s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % .....45039060
b) více než 50% ........60054060
17. šaty dívčí (od 6 let) s obsahem vlny:
a) nejvýše 50 % .....30024060
b) více než 50% ........45039060
18. šaty dívčí (do 5 let) s obsahem vlny:
a) nejvýše 50% ........30024060
b) více než 50% ........45039060
19. šaty dívčí (od 6 let) jiné než vlněné . .30024060
20. šaty dívčí (do 5 let) jiné než vlněné . .30024060
21. balonové pláště:
a) z látek bavlněných nepomíšených jinými předivy ....60054060
b) ostatní .....45039060
22. pracovní oděvy, stejnokroje, dále šaty (též zástěry) z potištěného bavlněného molina opatřené značkou „JPO" . .20--
23. ostatní svrchní šatstvo......45039060
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevuSnížená sazbaPoplatník daně
B. Spodní šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci šité z látek: Textilia, Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva,
po případě výrobce
1. pánské i dámské prádlo šité z látek stávkových:
a) z přírodního hedvábí.....800660140
b) ostatní ....80076040
2. dětské prádlo šité z látek stávkových:
a) z přírodního hedvábí.....650510140
b) ostatní ....65061040
3. pánské košile s dlouhými rukávy z látek:
a) z přírodního hedvábí.....800675125
b) bavlněných ....80075050
c) jiných...........65057575
4. pánské košile s krátkými rukávy z látek:
a) z přírodního hedvábí .....800675125
b) bavlněných ....80075050
c) jiných..........65057575
5. košile chlapecké (do 14 let) s dlouhými rukávy z látek:
a) z přírodního hedvábí.....650525125
b) bavlněných ...65060050
c) jiných .....50042575
6. košile chlapecké (do 14 let) s krátkými rukávy z látek:
a) z přírodního hedvábí.....650525125
b) bavlněných.........65060050
c) jiných .....50042575
7. pánské spodky dlouhé z látek:
a) z přírodního hed" í.bí .....800675125
b) bavlněných.........80075050
c) jiných..........65057575
8. pánské spodky krátké z látek:
a) z přírodního hedvábí.....800675125
b) bavlněných .....80075050
c) jiných...........65057525
9. pánské noční košile z látek:
a) z přírodního hedvábí ....800675125
b) bavlněných.........80075050
c) jiných..........65057575
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
10. pánská pyjama z látek: Textilia, Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva,
po případě výrobce
a) z přírodního hedvábí ....800675125
b) bavlněných ....800700100
c) jiných ....65057575
11. dámské denní košile z látek:
a) z přírodního hedvábí.....800675125
b) bavlněných ....80072575
c) jiných..........80072575
12. dámské kombiné z látek:
a) z přírodního hedvábí ....800675125
b) bavlněných ....80072575
c) jiných ....80072575
13. dámské kalhotky z látek:
a) z přírodního hedvábí ....800675125
b) bavlněných ....80072575
c) jiných ....80072575
14. dámské soupravy z látek:
a) z přírodního hedvábí ....800675125
b) bavlněných ....80072575
c) jiných ....80072575
15. dámské noční košile z látek:
a) z přírodního hedvábí.....800675125
b) bavlněných ....80072575
c) jiných .....80072575
16. dámské noční kabátky z látek:
a) z přírodního hedvábí ....800675125
b) bavlněných ....80072575
c) jiných .....80072575
17. podprsenky z látek:
a) z přírodního hedvábí......800675125
b) bavlněných .....80072575
c) jiných...........80072575
18. šatové zástěry (pláště) z látek:
a) z přírodního hedvábí ....800675125
b) bavlněných.........80072575
c) jiných...........80072575
19. zástěry na šle z látek:
a) z přírodního hedvábí......800675125
b) bavlněných.........80072575
c) jiných...........80072575
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup. Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
20. zástěry (jiné než uvedené pod č. 18 a 19) z látek: Textilia, Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva,
po případě výrobce
a) z přírodního hedvábí ......800675125
b) bavlněných ....80072575
c) jiných .....80072575
21. soupravy pro slunění z látek:
a) z přírodního hedvábí......800675125
b) bavlněných ....80072575
c) jiných .....80072575
22. denní košile dívčí (do 14 let) z látek:
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných ....65057575
c) jiných ....50042575
23. noční košile dívčí (do 14 let) z látek:
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných ....65057575
c) jiných .....50042575
24. noční pyjama dívčí (do 14 let) z látek:
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných ....65057575
c) jiných .....50042575
25. noční košile chlapecké (do 14 let) z látek:
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných ...65060050
c) jiných .....50042575
26. noční pyjama chlapecké (do 14 let) z látek:
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných.........65057575
c) jiných ....50042575
27. chlapecké zástěry z látek:
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných .....65057575
c) jiných...........50042575
28. zástěry dívčí (do 14 let) z látek:
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných ...65057575
c) jiných .....50042575
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
29. dětské zástěry z látek: Textilia, Vesna,
Oděvní průmysl,
Odeva,
po případě výrobce
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných ....65057575
c) jiných .....50042575
30. kalhotky do hry z látek:
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných .....65057575
c) jiných ....50042575
31. vázanky (kravaty) z látek:
a) z přírodního hedvábí......350--
b) bavlněných ....200--
c) jiných ....200--
32. motýlky z látek:
a) z přírodního hedvábí......350--
b) bavlněných .....200--
c) jiných .....200--
33. záclony, story a závěsy:
a) z přírodního hedvábí......900750150
b) ostatní ......90081090
34. povlaky na polštáře, povlaky na peřiny, povlaky na plumeau (postelové nánožníky), kapny, sypký (plněné nebo bez100092080Textilia, Vesna, po případě výrobce
35. prošívané nebo prachové přikrývky a spací pytle:
a) z látek z přírodního hedvábí . . .1100920180
b) z látek umělohedvábných ....1100102080
c) z látek jiných .....70065050
36. pytle (vyjma spací pytle):
a) z tkanin jutových .....15--
b) z tkanin jiných ....20--
37. matrace (též plněné) ....700
38. slamníky a klínové podhlavníky, obojí též plněné ......300--
39. bandáže a orthopedické potřeby . . .25--výrobce
40. ostatní konfekce (plissé, závoje, rýsky, čelenky, čepečky atd.) z látek: Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, po případě výrobce
a) z přírodního hedvábí......650525125
b) bavlněných .....65057575
c) jiných .....50042575
Připomínky:
I. Sem patří též šatstvo a jiné zboží šité z látek stávkových nebo pletených.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daníSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
II. Jednotlivé části oděvů (kalhoty, vesty, saka, sukně a pod.) se posuzují stejně jako oděvy a platí pro ně stejné sazby.
III. Prostěradla, přikrývky (flanelové, cestovní, hrubé), přehozy, plenky, plenkové zábaly, ubrusy, ubrousky, ručníky, osušky, utěrky, prachovky mycí hadry, šátky, šály a kapesníky se posuzují jako tkaniny a platí tudíž pro ně sazby stanovené pro příslušné tkaniny (pol. 305 až 310).
IV. šatstvo spojené s kožešinami viz pol. 552 a 553.
Gumované oděvy viz pol. 457. Igelitové pláště viz pol. 967.
6. Voskované plátno a zboží z něho.
3333212439
2456
Voskované plátno, hrubé, nepotištěné, plátno asfaltované .....25--výrobce
3343222439
2456
Vozové plachty a jinaké přikrývky z hrubých látek, chemicky preparované ve tkanině nebo přízi nebo natřené olejem, dehtem nebo tukovou směsí nebo těmito napuštěné . .25--výrobce
3353242439
2456
Knihařské plátno..........25--výrobce
336ex 3252439
2445
2456
Voskované plátno výslovně nejmenované, též voskovaný mušelín a voskovaná dykyta:
a) voskovaný mušelín a voskovaná dykyta ....35--výrobce
b) ostatní ......25--výrobce
Připomínka:
Umělá kůže viz pol. 966.
337ex 326
327
2439
2445 2456
Zboží z voskovaného plátna, voskovaného mušelínu a voskované dykyty, mimo zboží sedlářské, řemenářské a brašnářské:
a) z voskovaného mušelínu nebo z voskované dykyty ....40--výrobce
b) ostatní ......30--výrobce
Připomínka:
Zboží sedlářské a řemenářské viz pol. 502.
Zboží brašnářské viz pol 503.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
V. Papír a papírové zboží.
1. Papírovina.
400ex 284230
231
Papírovina ve stavu pevném nebo tekutém či kašovitém, bílená nebo nebílená, vyrobená z hadrů, ze dříví, slámy nebo z jiných látek9--"NARPA", národní podnik velkoobchodní v Praze, po případě výrobce
Připomínka:
Filtrační hmota patří do pol. 404.
401ex 2852330
2331
2340
2350
2. Lepenka.Obyčejná lepenka nabíraná, kaučovaná či kašírovaná, též ve hmotě barvená, dále neupravená (na př. surová lepenka z hadrů, slaměná lepenka, filtrační lepenka, patentní lepenka a pod.)

14


-


-
Ostatní lepenka:
402ex 285
ex 286
ex 289
ex 297
ex 401
0610
2322
2330
2331
2340
2350
1. lisovaná (na př. t. zv. tvrdá lepenka podešvicová, lepenka železná, vulkan-fibr, stabilit, parkesin atd.), břidličná,15--
2. jemné kartony, pak všechny kartony natřené nebo vzorkované barvami, též s vylisovanými vzory, dále lepenka podložená nebo proložená plátnem, a jiná výslovně nejmenovaná .....16--
3. pokrývky na podlahu z lepenky zvané na př. congoleum, balatum, stragule, vocoleum, linol a pod.20--
Připomínka:
Lepenka dehtová viz pol. 969.
Lepenka osinková viz pol. 970.
3. Papír.
Balicí papír:
408287
ex 289
291
ex 296
ex 297
ex 500
0616
2323
2340
1. obyčejný též slepovaný, nehlazený i hlazený, též v papírovině barvený nebo dehtovaný ...15--
2. pergamenový papír, celofán., papír parafinovaný, voskovaný, ceresinovaný a dále papír na balení jehel.....17--
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daně SazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. vlnitý, též nalepený na plochý papír, j papír s podložkami nebo vložkami18--"NARPA", národní podnik velkoobchodní v Praze, po případě výrobce
404ex 284
288
ex 293
ex 298
ex 800
2324Papír pijavý, ssací a pijavé kartony bez ohledu na barvu a případné vzorkování, potištěné linkami (lenoch) nebo jinak, jakož i filtrační hmota a filtrační papír ....16--
405ex 289
ex 296
2322
2340
Papír kreslicí (též t. zv. olejovaný papír pausovací a kartónový papír nenatřený), papír měditiskový a papír ssací ....15--
Připomínka:
Malířská lepenka viz pol. 402.
Dopisní papír upravený v krabicích, sešity, bloky atd. viz pol. 413.
4062902322
2340
Papír pestrý:
1. křídový, lesklý či barytovaný, papír na umělecké tisky a tiskový papír na obtiskovací obrázky .....16--
2. ostatní ....24--
4072942340
2363
Papír zlatý a stříbrný a pod. se zlatými a stříbrnými vzory (pravý nebo nepravý, též bronzovaný), papír krajkovitý a podobný papír prorážený:
1. papír se zlatými a stříbrnými vzory . ....20--
2. ostatní...........25--
408295
ex 342
2340Papírové čalouny a papírové linkrustové
čalouny :
1. linkrustové čalouny a papírové čalouny napodobující hedvábné čalouny (soirety) ....45--
2. ostatní ....47--
Připomínka:
Jutové čalouny viz pol. 305.
Kožené a linkrustové čalouny z kůže viz pol. 503.
Vlněné čalouny viz pol. 319.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Přednít daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
409ex 296
ex 300
ex 406
409
2073
2321
2323
2324
2340
Papír výslovně nejmenovaný a jinam nezařazený: "NARPA", národní podnik velkoobchodní v Praze, po případě výrobce
1. hladký:
a) novinový.........15--
b) hedvábný.........16--
c) cigaretový papír.......1.340,---
Kčs na 1 kg
2. vzorkovaní lisovaný, krepový, rýhovaný nebo krabatý .......15--
3. papír ostatní.........25--
Připomínky:
I. Cigaretový papír z odpadků tabáku projednává se jako tabák a tabákové výrobky.
II. Papírová vata viz pol. 113.
4. Výrobky průmyslu grafického.
410ex 298
ex 299
ex 300
647
2370 až 2377 2362
2363
Periodika, knihy a brožury, tiskopisy, drobná grafika a pod. :
1. periodika:
a) noviny denní ......14--vydavatel
b) časopisy (na př. týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a pod.) ...15--vydavatel
2. knihy a brožury (beletristické, vědecké a naučné, učebnice, obrazové publikace, hudebniny, dětské obrázkové knihy, nikoli však leporelo [viz pol. 410, č. 4], kalendáře s literární přílohou, mapy a pod. výrobky grafického průmyslu)17--nakladatel
3. tiskopisy, oznámení, plakáty (na př. úřední a obchodní tiskopisy, návěští, prospekty, reklamní papíry, ceníky, katalogy, etikety, vstupenky, programy, navštívenky a pod. 18--tiskárna
4. drobná grafika (na př. dopisnice-pohlednice, výrobky obrázkového tisku, umělecké barvotisky mimo mědirytiny a ocelorytiny, kamenotisk, dřevorytiny a pod.)42--tiskárna
5. ostatní výrobky grafického průmyslu jinde nejmenované a jinam nezařazené25--tiskárna
Připomínka:
Knihy, kalendáře, hudebniny atd. patří do této položky jen brožované; vazba knih, kalendářů a pod. viz pol. 413.
5. Zboží z papíru a lepenky.
411ex 299
ex 300
2360
2361
Obalové zboží z papíroviny, lepenky, též kamenné a z papíru, též ve spojení s jinými
Pol.Číslo cel. saz.Číslo plán. skup.Předmět daniSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
ex 301
ex 326
ex 339
2363hmotami, na př. kartonáž (hrubá, lehká, potahovaná, vinutá, tažená, lisovaná a pod.), obalové prostředky z vlnité lepenky, sáčky, pytle, kufry, aktovky, obaly z tuženého papíru (pohárky a pod.), textilní dutinky a cívky a jiné obalové prostředky ....15--"NAPRA", národní podnik velkoobchodní v Praze, po případě výrobce
412ex 80023611. Cigaretové dutinky ... ...138--
2. Cigaretové papírky.....62--
413ex 296 ex 297 ex 300 ex 3012324 2362 2363Užitkové výrobky z papíroviny, z lepenky, též kamenné a z papíru i spojené s jinými hmotami, jinde nejmenované a jinam nezařazené:
1. stínidla na lampy, ubrousky, límce a pod.22--
2. ostatní, na př. školní sešity, obchodní knihy a ostatní knihařské výrobky, též desky (vazba) na knihy, dále obálky a dopisní papíry v krabicích, blocích a pod., toaletní papíry skládané, perforované a podobně upravené, kotoučky a telegrafní pásky, skelní a smirkový papír, papírová vata a výrobky z papírové vaty, podšívka ž papíru do klobouků, též povlečená látkou nebo kůží a ostatní výrobky toho druhu .....20--
Připomínka:
Papírová příze viz pol. 304.
414ex 261
ex 262
ex 299
ex 300
2361 2362 2363 2555Jiné papírové zboží, též spojené s jinými hmotami:
1. papírové květiny a jejich součástky (tyčinky, blizny, pestíky, lístky a pod.) též zpracované s textilními nebo jinými hmotami: 45--
2. škrabošky, konfety, papírové čepice a podobné maškarní, masopustní a žertovné předměty, drobnůstky na stůl a jiné předměty toho druhu ....52--
Připomínka:
Papírové hračky viz pol. 1010. Hrací karty viz pol. 1010. Vějíře viz pol. 331. Květiny povoskované viz pol. 953.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
VI. Guma a výrobky z ni.
Všeobecná připomínka ke skupině VI.:
Poplatníkem daně jest zásadně velkodistribuční národní podnik, nestanoví-li sazebník jinak. Jsou to: Distribuční velkorozdělovna ČZKG, Technomat, Drobné spotřební zboží, Řemeslnické potřeby. Výrobce jest poplatníkem jen v těch případech, kde zboží neprochází jmenovanými distribučními podniky.
450304
306
0511
0610
2880
3904
552
Kaučuk, gutaperča, balata a jejich náhražky, vše surové též čištěné nebo v odpadcích (surový kaučuk, přírodní i umělý, surová gutaperča, balata, kaučukové těsto, faktis a jiné chemické náhražky kaučuku, staré opotřebované kusy z gumového zboží), dále regenerovaný kaučuk surový......14--„Sběrné suroviny", n. p., na Slovensku „Sběr",, nár. podnik, CZKG, „Exico"
451305
307
308
ex 309
ex 312
281
2823 2824 2836
Desky a listy z nevulkanisovaného nebo vulkanisovaného kaučuku i ve spojení s jinými hmotami, materiál k opravě pneumatik, transportních pásů, obuvi a jiného gumového zboží, neopředená kaučuková vlákna, gumové16--ČZKG, "Technomat", "Drobné spotřební zboží", "Řemeselnícké potřeby", po případě výrobce
452313
ex 314
2846Tvrdý kaučuk (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, listech, tyčích a trubkách a jiných polotovarech, též leštěný avšak dále neopracovaný .............10--
453ex 212
ex 320
280
283
284
1. Pneumatiky (duše a pláště) a gumové obruče
a) pro jízdní kola ....24022614
b) pro motocykly .... ...1255570
c) pro osobní automobily .....125--
d) ostatní (na př. pro nákladní automobily, traktory letadla a pod.) . . .11--
2. Gumové zboží průmyslové jako klínové a kulaté řemeny, gumové dopravní pásy, gumové podlahy, schody, gumové potahy válců, gumové desky, gumové hadice
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daniSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
též s povlaky z tkanin nebo s drátěnými vložkami, gumotextilní řemeny, gumové těsnění a jiné podobné technické potřeby ....12--
Připomínka:
Hadice jen z látek textilních viz pol. 321.
454811271
282
Gumová obuv, též spojená s textilním zbožím nebo s koží, gumové lisované podešve a podpadky:
1. lehká vycházková obuv (tenisky, trampky, obuv šnýtovaná) ....43040030ČZKG, "Technomat",
"Drobné spotřební zboží",
"Řemeselnícké potřeby", příp. Sanitas
2. celogumová vycházková obuv (galoše, prezuvky, koupačky, kozačky, wellingtonky .....43039040
3. celogumová obuv pracovní (holinky, obuv rybářská) ....50048515
4. ostatní gumová obuv .....12--
5. gumové lisované podešve, podpadky a pod. .....20--
Připomínka:
Gumová obuv pouze lemovaná kožešinou zdaňuje se jako gumová.
455ex 309
ex 312
ex 314
285
2861 až 2864
1. Zdravotní, orthopedické a lékařské gumové zboží .....18--
2. Sportovní gumové zboží a dětské míče, vyjma míče tenisové ......20--
3. Míče tenisové ....100--
4. Houbovitá a mechovitá pryž ....15--
Připomínka:
Hračky z gumy viz pol. 1010.
456316
ex 317
ex 318
2471
2473
2535
Gumové textilní zboží jako pružné stuhy a prýmky pro šle, podvazky, pružná poutka ke šlím, kulatá guma, pružné tkaniny, bokovky, punčochy, opředené pryžové nitě a pod.:
1. bokovky:
a) z přírodního hedvábí ...650525125
b) z látek bavlněných .....65057575
c) z ostatních látek ....65057575
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
2. ostatní zboží: ČZKG, „Technomat",
„Drobné spotřební zboží",
„Řemeslnické potřeby",
Textília, příp. výrobce
a) z přírodního hedvábí.....650525125
b) z látek bavlnených......65057575
50042575
Připomínka:
Hračky viz pol. 1010.
457315
ex 317
ex 318
2524
2536
287
Tkaniny a stávkové zboží gumované, gumované oděvy:
1. z přírodního hedvábí ....190--Textília, příp. výrobce
2. z umělého hedvábí ....90--
3. vlněné .....80--
4. bavlněné a jiné ......60--
Připomínka:
Kaučukové zboží osinkové viz pol. 970.
458ex 814
ex 320
2846Výrobky z tvrdého kaučuku:
1. akumulátorové skřínky ....10--výrobce
2. elektropotřeby .....17--
3. ostatní ......20--
459ex 309
ex 312
ex 314
ex 318
ex 320
28Gumové zboží výslovně nejmenované, též ve20--výrobce
Připomínka:
Klobouky a čepice gumové viz pol. 328. Stěrači pryž viz pol. 965.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
VII. Kůže a kožené zboží.
Všeobecná připomínka ke skupině VII:
500
83
514
Poplatníkem daně jsou zásadně velkodistribuční národní podniky:
Distribuční velkorozdělovna ČZKG, Teehnomat, Drobné spotřební zboží a Řemeslnické potřeby.
Výrobce je poplatníkem daně jen v případech, kde zboží neprochází těmito velkodistribučními národními podniky.
Kožešiny (kožky) a kůže surové (čerstvé, mokré nebo suché, též solené, vápněné dále však nezpracované) ...
8
-
-
„Sběrné suroviny" n. p., na Slovensku „Sběr", nár. podnik po případě výrobce
501828 až 837260 až 269Kůže (useň a štípenka) všeho druhu, též barvená nebo lakovaná; pergamen:
1. useň řemenová, technická a sedlářská .20--ČZKG, „Technomat",
„Drobné spotřební zboží",
„Řemeslnické potřeby"
2. useň svršková, podšívková a spodková54050040
3. useň brašnářská, oděvnická, usně speciální, pergamen ........140--
4. useň rukavičkářská.......90--
Připomínky:
I. Umělá kůže vyrobená s použitím drti nebo kožen. odpadků, zdaňuje se jako usně.
II. Umělá kůže jinak vyrobená viz pol. 966.
5028882722
2723
Zboží sedlářské a řemenářské, z kůže, voskovaného plátna a hrubších látek též spojené s jinými hodnotami ....14--
Připomínka:
Hnací řemeny patří do pol. 506,
503ex 330
ex 842
2537
2720
2721
Brašnářské zboží kožené, z voskovaného plátna á z hrubších látek, dále kožené zboží galanterní, kožené sportovní potřeby, kožené
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
zboží orthopedieké a kožené zboží výslovně nejmenované, též spojené s jinými hmotami:
1. zboží z voskovaného plátna a jiných14--ČZKG, „Technomat",
„Drobné spotřební zboží",
„Řemeslnické potřeby"
2. kožené sportovní potřeby, zboží orthopedické ....14--
3. kožená galanterie (aktovky, kabelky, pouzdra, necesairy. kufry a pod.)
a) z kůže vyjma štípenku .....170-__
b) ze štípenky nebo imitace kůže . .90--
c) ostatní . . . . . . . . . .20--
Připomínka:
Hračky viz pol. 1010.
Alba, knihy a památníky v kožených deskách viz pol. 413.
Papírové čalouny viz, pol. 408.
504340270Obuv kožená, též spojená s textilním zbožím nebo s jinými látkami:
1. pracovní:
a) pánská.........20--
b) dámská ..........14--
2. .sportovní:
a) pánská..........58053050
b) dámská .....580--
c) dětská ..........580--
3. vycházková s koženou podešví:
a) pánská ......65061040
b) chlapecká.........53049040
c) dámská..........64058060
d) dětská...........42041010
4. vycházková s gumovou podešví:
a) pánská . . ........48044040
b) chlapecká.........47043040
c) dámská .......45039060
d) dětská ..........27026010
5. vycházková lehká:
a) pánská .......37034030
b) dámská..........40037030
c) dětská..........36033030
Pol.Číslocelního saz.Číslo plán skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
6. domácí:
a) pánská ..........60052080
b) dámská .....55046090
c) dětská .....50046040
d) dětská ......35031040
7. ostatní
(na př. orthopedická, dřevěná a pod.) .16--
Připomínky:
I. Obuv lemovaná jenom kožešinou zdaňuje se jako kožená.
II. Obuv gumová viz pol. 454. Obuv textilní viz pol. 320.
505ex 274
341
ex 842
259
273
Kožené rukavice a kožené šatstvo, též spojené s textilním zbožím: ČZKG, „Technomat", „Drobné spotřební zboží", „Řemeslnické potřeby"
1. rukavice zimní pánské......170--
2. pánské rukavice ostatní......95--
3. dámské rukavice........95--
4. ostatní rukavice........20--
5. kožené šatstvo.........200--
6. ostatní zboží..........20--
Připomínka:
Rukavice a kožené šatstvo obroubené kožešinou nebo s ní spojené zdaňují se jako kožešinové viz pol. 552 a 553.
506ex 3442723Technické potřeby kožené, přikrojená kůže na sedla jízdních kol, hnací řemeny, hnací14--
Připomínka:
Blány zlatotepecké upravené viz pol. 70.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daniSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
VIII. Kožešiny a zboží kožešnické.
550ex 3452560 2561Kožešiny upravené, nekonfekcionované, t. j. kožešiny zcela nebo zčásti vyčiněné, také barvené, z koží obyčejných, t. j. jiných koží než koží jemných, uvedených v pol. 551. . . .90--výrobce
551ex 8452560 2561Kožešiny upravené nekonfekcionované, t. j. kožešiny zcela nebo zčásti vyčiněné, také barvené, z koží jemných a to:
asťrachán, drejble, merlušky, moiré, bisam (pižmovka zdejší i cizozemská), bobr bahenní, bobr jihoamerický (nutrie), bobr kanadský, breitšvanc (ovce širokoocasá), činčila, činčila bastard, činčilon, hranostaj, lasička, jehnětina indická, jaguár, kolínski, kuna lesní a skalní, leopard, lev, levhard, liška modrá, platinová, stříbrná, křížová, polární (bílá), norky všech druhů, ocelot, persiány, polopersiány, metis, širas, popelka ruská i finská, rosomák, rys, sealskin (lachtan), sobol americký a ruský, tchoř virginský, tigr, vydra, všech druhů, veverka severní sibiřská a finská wombat.
K jemným kožešinám patří také kožky ptačí s peřím (husí, kachní, ledňáčka a p.) a umělá kožešina ze srsti nalepené na tkaninách . .350--výrobce
Připomínky k položkám 550 až 551:
I. Ke kožešině nekonfekcionované patří též polotovar sešitý, sukně, pláty, tabule, pruhy, sestavené z celých kožešin neb z odpadu, ale nepodšité.
II. Imitace jemných kožešin z kožešin obyčejných (barvením, střiháním) zdaňují se jako obyčejné pokud lze je jako napodobeniny rozeznati a pokud jsou jako napodobeniny účtovány.
III. Kožešiny surové via pol. 500.
Umělá kožešina z peří viz pol. 325.
552ex 274
ex 269 ex 346
2561Kožešiny konfekcionované jako dámské kožichy, pánské kožichy, dětské kožichy, bez ohledu, je-li kožešina navrchu nebo je-li jen podšívkou; límce, boa a ozdobné kožešiny
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
všeho druhu, rukávníky, kožešinové přikrývky, podložky, kožešinové oděvy, kožešinové rukavice, kožešinová obuv a pod. bez ohledu na spojení s textilním zbožím z koží obyčejných t. j. jiných než koží jemných, uvedených v pol. 551........90--
553ex 274
ex 269
ex 346
2561Kožešiny konfekcionované jako dámské kožichy, pánské kožichy, dětské kožichy bez ohledu, je-li kožešina navrchu nebo je-li jen podšívkou; límce, boa, a ozdobné kožešiny všeho druhu, rukávníky, kožešinové čepice, nánožníky, kožešinové přikrývky, podložky, kožešinové oděvy, kožešinové rukavice, kožešinová obuv a pod. bez ohledu na spojení s textilním zbožím z koží jemných uvedených v pol. 551.........390--
Připomínky k položkám 552 a ž 558:
I. Kožichy, které mají jen kožešinovou vložku (podšívku) a potah jest s textilií, zdaňují se tak, že se vypočítává daň odděleně za kožešinovou podšívku podle sazby pol. 552 příp. 558 a za textilní potah podle příslušných položek skupiny textilního zboží.
II. Rukavice a kožené šatstvo obroubené kožešinou nebo s kožešinou spojené zdaňuje se jako kožešinové.
III. Klobouky a čepice obsazené, obroubené atd. kožešinou zdaňují se jako kožešiny konfekcionované.
IV. Obuv jenom lemovaná kožešinou zdaňuje se jako obuv kožená viz pol. 504.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup. Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
IX. Sklo a skleněné zboží.
600ex 141
ex 368
ex 381
ex 656
0610
210
2100
2101
3901
Surové sklo, sklovina, střepy:
1. sklovina (na př. sklo obyčejné, sodnodraselné, olovnaté, též umělé nebo organické v kusech), odpadky z výroby skla, vše nehledíc na barvu......25--výrobce„Sběrné suroviny'"', nár. podnik, na Slovensku„Sběr", nár. podnik,
2. skelné střepy všeho druhu . . . . .9--
Připomínky:
I. Do skupiny IX „Sklo a skleněné zboží" patří i umělé sklo organické a zboží z tohoto skla, i když není v jednotlivých položkách sazebníku této skupiny výslovně uvedeno.
II. Smaltovina a poleva (glasura) viz. pol. 927.
Mlýnské kameny ze skloviny viz pol. 656.
601ex 361
ex 368
369
ex 370
ex 371
ex 374
ex 381
0610
2130
Tyče, tyčinky, trubice, trubičky, destičky, komposiční sklo, Syté barvy v šiškách, rozemleté sklo a ostatní podobné sklo, též z umělého skla organického, vše nehledíc na barvu24--výrobce
602ex 361
ex 868
ex 370
ex 371
ex 372
ex 373
ex 374
ex 388
0610
2110 až 2119
2131
Duté, lisované a masivní sklo nezušlechtěné, nehledíc na barvu :
1. lahve, velké sklo, okurkáče, obalové sklo (na př. cukerníky, sklenice na marmeládu, širokohrdlé obalové sklo) . . .17--„Sklo a porcelán", nár. podnik
2. sklo osvětlovací, hladké sklo užitkové (baňky do isolačních lahví, foukané sklo užitkové a pod.), lisované sklo užitkové (na př. hostinské sklo lisované a ostatní sklo lisované užitkové) .....23--
3. zavařovačky ..... ..... 4. sklo lékárnické (na př. lékovky, opodeldoky, tvarové láhve, duplikátní a tresťové láhve, homeopatické láhve, kapací lahvičky, prachovnice a reagenční láhve se zabroušenou zátkou), sklo chemicko-technické a sklo technické (na př. sklo laboratorní a akumulátorové nádoby) .214
24
-


-
-


-
Pol. Číslo celního saz.Číslo plán.skup.Předmět danéSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
5. baňky na žárovky, výbojky, doutnavé lampy, elektronky a pod. 9--„Sklo a porcelán" nár. podnik
6. flakonerie a ostatní sklo pro kosmetiku30--
7. stavební kameny, dlaždice a pod. . . .18--„Keramika" nár. podnik
8. ostatní ........25--„Sklo a porcelán" nár. podnik
Připomínka:
Pouhé zabroušení dna, hrdla, krajů a zátek, jakož i vbroušení otvoru (na př. na odkapávacích lahvičkách) se nepovažuje za zušlechtění.
603ex 361
ex 372
ex 373
ex 374
384
ex 388
ex 542
0610
2131
2140
Duté, lisované a masivní sklo zušlechtěné:
1. lustry a svítidla, též s elektrickým zařízením, dále ověsky, ramena a jiné součástky, skleněné ...300--„Sklo a porcelán" nár. podnik po případě výrobce
2. ostatní:
a) olovnaté .....250--
b) jiné...........26--
Připomínka:
Lustry a svítidla dřevěná viz pol. 234.
Lustry a svítidla kovová viz pol. 758.
Lustry a svítidla z kamene a keramických hmot viz pol. 659, 661, 662, 664.
604ex 861
ex 375
ex 376
ex 377
ex 388
ex 650
0610
2120
2141
Ploché sklo tažené, po případě foukané, nehledíc na barvu, průhlednost a průsvitnost
1. neopracované.........24--„Sklo a porcelán" nár. podnik
2. ledované, matované, ohýbané, opracované
na hranách (facetované), broušené, leštěné na povrchu a sklo bezpečnostní .....25--
3. jinak zušlechtěné (vybroušené, ryté, vyřezávané, malované, leptané, fotochemicky zušlechtěné a pod.) . . . . .82--
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Za opracování se nepovažuje pouhé při-říznutí skla, řezání nebo vrtání otvorů sloužících k stavebním, technickým a pod. účelům, rovněž se nepovažuje za opracování otisk z formy.
605ex 361
ex 375
ex 376
ex 377
379
ex 388
0610
2121
2141
Plochá sklo lité, nehledíc na barvu, průhlednost a průsvitnost ....
1. bez drátěné vložky
a) neopracované .....24--
b) ledované, matované, ohýbané, pokládané, opracované na hranách (facetované), broušené, leštěné na povrchu a sklo bezpečnostní ....25--„Sklo a porcelán" národní podnik. ?o případě „Keramika", národní podnik
c) jinak zušlechtěné (vybrušované, ryté, vyřezávané, malované, leptané, fotochemicky zušlechtěné a pod.) .32--
2. s drátěnou vložkou
a) neopracované........26--
b) ledované, matované, ohýbané, opracované na hranách (facetované), broušené a leštěné na povrchu . .27--
c) jinak zušlechtěné .....34--
3. broušené a leštěné na povrchu, t. j. zrcadlové
a) neopracované .....24--
b) ledované, matované, ohýbané, pokládané, opracované na hranách a sklo bezpečnostní .....25--
c) jinak zušlechtěné .....32--
Připomínka:
Za opracování a zušlechtění se nepovažuje pouhé podjímání.
606ex 361
378
ex 388
ex 468
ex 480
ex 486
ex 509
ex 511
ex 520
ex 521
ex 522
ex 575
0610
2141
Zrcadla a zrcátka bez ohledu na druh zarámování nebo podložení.
1. zrcadla a zrcátka vybrušovaná, ohýbaná, rytá, vyřezávaná, malovaná, leptaná, fotochemicky a jinak zušlechtěná . .86--„Sklo a porcelán" nár. podnik
2. zrcadla k technickým a vědeckým účelům ............24--
3. ostatní .......32--
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbuSlevaSnížená sazba Poplatník daně
607ex 361
ex 374
388
385
386
ex 387
ex 388
389
ex 570
0610
2131
2132
2142
2074
Drobné skleněné zboží:
1. knoflíky, péra na psaní
a) nezušlechtěné .....94--výrobce
b) zušlechtěné .....26--výrobce
2. perly, roccail, kameny, kroužky, chatony
a) nezušlechtěné........24--výrobce
b) zušlechtěné.........250--výrobce
2. figurky, květiny a pod.......230--výrobce
4. umělé zuby, umělé oči a pod.....26--výrobce
5. technické sklo drobné
a) nezušlechtěné........22--výrobce
b) zušlechtěné .....24--výrobce
Připomínka:
Podle této položky se zdaňují i umělé zuby z porcelánu, slonoviny a pod., pokud se jimi napodobují pravé zuby.
608ex 361
ex 578
ex 574
0610
2143
Skleněné přístroje (laboratorní přístroje, speciální přístroje pro mlékařské hospodářství, chirurgické přístroje, teploměry, hustoměry, tlakoměry, ampulky, tabletové rourky a pod.) bez ohledu na spojení s jinými hmotami .....21--„Sanita'' nár. podnik
609ex 361
ex 381
0610
2125
Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v tabulích nebo jako čočky lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné .30--výrobce,
Připomínky:
Přibroušením se rozumí přibroušení na dvou protilehlých stranách za účelem vyzkoušení čistoty skla......
610ex 361
382
0610
1544
2132
Optické sklo broušené a hodinková sklíčka:
1. skla do brýlí a jiná skla optická broušená též z horského křišťálu ....30-- výrobce
2. sklíčka hodinková........24--
Připomínky:
I. Pod pojem sklíček hodinkových patří i sklíčka odpařovací a. pod.
II. Zasazená optická skla viz pol. 764.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
611ex 387
ex 388
0610
2133
Skleněná vlákna, příze a tkaniny
1. skleněná vata.........16--výrobce
2. textilní a technická vlákna skleněná . .22--výrobce
3. výrobky z vláken, vaty, příze a tkaniny skleněné:
a) technické........24--„Keramika'' nár. podnik velkoobchodní v Praze
b) ostatní........25--
Připomínka k položkám 602 až 611:
Ozdoby na vánoční stromek, viz pol. 1010.
612 Sklo jinde nejmenované a jinam nezařazené24--„Sklo a porcelán", nár. podnik,
po případě „Keramik", nár. podnik,
po případě „Sanitas", nár. podnik,
po případě výrobce.
613 Výrobky ze skla všeho druhu jinde nejmenované a jinam nezařazené30--
Pol.Číslo celního saz.Číslo plan. skup.Předmět daněSazbaSleva Snížená sazbaPoplatník daně
X. Zboží kamenné a hliněné.
1. Zboží kamenné.
650ex 142
ex 391
394 až 397
ex 409
2031
2090
2095
2099
Výrobky z kamene, pokud nepatří do pol. 153 nebo jinam:
1. desky Prodejna průmyslu kamene" v Praze II,
pokud jde o výrobky podniků
veřejných a pověřených,
prodávaných jejím
prostřednictvím, jinak výrobce
a) pro účely stavební......10--
b) pro účely průmyslové (rozvodné desky pro elektrotechnický průmysl, pulty pro řezníky a pod.) ....12--
c) ostatní neleštěné.......15--
d) ostatní leštěné .....20--
2. kvádry, schody a jiné kamenické výrobky pro účely stavební.....
3. náhrobky, pomníky, urny
a) zcela nebo zčásti leštěné.....25--
b) neleštěné .....15--
4. jiné kamenické výrobky pro průmyslové a zemědělské upotřebení (žlaby, koryta, filtrační kameny a p.)......12--
5. výrobky ze slídy a z pemzy.....16--
6. ostatní .....16--
Připomínka:
Desky břidličné viz pol. 652.
Kamenné .'boží galantérni viz pol. 659.
6513922031Ohnivzdorné kameny křemencové tvaru cihel18--výrobce
Připomínka:
Křemencové cihly spájené cementem viz pol. 655.
Křemencová břidlice tvaru cihel viz pol. 153.
652ex 391
ex 393
ex 409
2081Břidlice:
1. desky pouze nařezané a desky rozvodné pro elektrotechnický průmysl ....12--výrobce
2. břidlice pokrývačská .......8--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. ostatní, na př. tabulky ku psaní, též v dřevěném rámečku, písátka, ozdobné a galanterní předměty ...20--výrobce
4. břidličná moučka ....12--výrobce
Připomínka:
Osinkocementová břidlice viz pol. 970.
653398
ex 365
2070
2071
Isolační výrobky a hmoty
1. strusková vlna.........15--„Keramika", nár. podnik, po případě výrobce
2. ostatní (křemelinové isolační hmoty, formované isolační hmoty) ....10--
Připomínka:
Křemelinové cihly, vyříznuté z přírodního kusu viz pol. 650.
Křemelinové cihly spájené cementem viz pol. 655.
Korkové cihly viz pol. 206.
Korkové a asfaltokorkové isolace viz pol. 236.
654ex 150
ex 899
200
2012
2064
2065
Cement, hydraulické vápno, šamotová moučka, malty (vyjma vápenné), dusací hmoty a tmely ze žárovzdorných hmot . . výrobce
Připomínka:
Cementy zubolékařské viz pol. 946.
Malty vápenné viz pol. 159.
Asfaltový tmel viz pol. 919.
655ex. 347
ex 400
ex 409
2010 až 2013
2015
2016
2017
2019
2099
Zboží z cementu nebo sádry, výslovně nejmenované, též spojené s jinými hmotami:
1. zboží z cementu: výrobce
a) krytina .....9--
b) terazzové podlahy, obklady, dlaždice. schody ....7--
c) xylolitové podlahy, obklady, dlaždice ....10--
d) cihly, dlaždice, tvarovky, skruže, trouby, stavební hotové dílce, cementové zboží pro železniční dopravu (na př. pražce a signálová
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán skup.Předmět dané.SazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
zařízení), lehké stavební desky, stropnice, pilíře, zábradlí, sloupky, mezníky, patníky, obrubníky, vany8--výrobce
e) desky na hroby, náhrobky, pomníky a urny z umělého kamene ....21--
f) ostatní výrobky z cementu, terazza (umělého kamene) a xylolitu, na př. žlaby a koryta ....15--výrobce
2. zboží ze sádry, pokud nepatří do pol. 659.............16--výrobce
Připomínky:
I. Terazzem (umělým kamenem) se rozumí směs kamenných drtí s cementem.
II. Xylolitem se rozumí směs pilin, kysličníku horečnatého a chloridu horečnatého (dolní vrstva) a směs barvy, mletého dřeva a kysličníku horečnatého a chloridu horečnatého (horní vrstva). Při výrobě xylolitového zboží nepoužívá se vysokého tlaku.
III. Ozdobné a galanterní zboží viz pol. 659. Hračky viz pol. 1010.
656ex 368
402
2031
2072
Mlýnské kameny přírodní a umělé, kameny litografické, tmelové desky a mlýnské kameny ze skloviny ....12--výrobce
657408
404
ex 409
ex 420
2072Přírodní a umělé brusy a brousky, též spojené s jinými hmotami, z karbidu křemíku, umělého korundu, pískovcové, z pálené hlíny a jiných pálených zemin:
1. brousky na kosy, na srpy a pro domácnost .....17--výrobce
2. ostatní .....8
z brutto spotřebitelské ceny uvedené v ceníku
výrobce
658407 ex 4092073Brousící plátno ....15
z brutto spotřebitelské ceny uvedené v ceníku
výrobce
659100
ex 408
ex 409
ex 542
2017
2031
2019 2099
Zboží z kamene, umělého kamene, cementu nebo sádry, jemné, vyjma hraček, jako galanterní zboží (těžítka, psací soupravy, popelníčky, misky, svícny, knoflíky a pod.), sochy, sošky, figurky a podobné plastické
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
výrobky, dále lustry a svítidla též s elektrickým zařízením, též spojené s jinými hmotami ....30--výrobce
Připomínka:
Hračky viz pol. 1010.
Zboží z břidlice viz pol. 652.
2. Zboží hliněné.
660411
412
ex 414
415
ex 417
418
419
ex 423
ex 425
ex 426
202
2060
2067
2068
Zboží z hlíny obyčejné, hlíny spečené nebo z terakoty, vyjma zboží hrnčířské a hračky:
1. ozdobná terakota........30--výrobce
2. krytina, cihly plné, cihly duté, překladové nosníky, stropnice, krakorce, tvárnice, trouby, obkladačky a dlaždice, vše nepálené nebo pálené, nepolévané nebo polévané, též lehčené.....7--výrobce
3. ostatní (na př. krby, odpařovače, keramické pletivo, stavební okrasy) . .17--výrobce
Připomínka:
Hračky viz pol. 1010.
Cihly a krytina z cementu viz pol. 655.
Krytina osinko-cementová viz pol. 970.
Krytina břidlicová viz pol. 652.
Cihly, krytina a dlaždice skleněné viz pol. 602.
Cihly, trouby, dlaždice, kachle a kamna z jiných žárovzdorných hmot víz pol. 662.
Obkladačky a tvarovky porovinové viz pol. 662.
661ex 421
ex 422
ex 428
ex 125
ex 426
ex 542
2068Zboží hrnčířské vyjma hračky:
1. nádobí, nezdobené květináče ....18--výrobce
2. ozdobné předměty a galanterní zboží vyjma hraček (těžítka, popelníčky, vázy, talíře na stěnu, lidová keramika, sochy, sošky, figurky a podobné plastické výrobky, lustry a svítidla též s elektrickým zařízením a j.) . . .30--výrobce
3. ostatní zboží.........18--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínky:
I. Nádobím se rozumí předměty, v nichž nebo pomocí jichž se jídla nebo nápoje připravují, uschovávají nebo podávají.
II. Hračky viz pol. 1010.
Zboží z obyčejná hlíny viz pol. 660.
662413
ex 414
416
ex 417
ex 420
ex 421
ex 423
ex 425
ex 426
ex 542
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2069
Zboží z póroviny (též fayencové), kameninové, šamotové a z ostatních žárovzdorných hmot, vyjma zboží z tuhy a zboží z porcelánu: "Sklo a porcelán", nár. podnik, po případě výrobce
1. nádobí:
a) jednobarevné .........21--
b) zdobené .....22--
2. ozdobné předměty a galanterní zboží, vyjma hraček (těžítka, popelníčky, vásy, talíře na stěnu, lidová keramika, sochy, sošky, figurky a podobné plastické výrobky, lustry a svítidla též s elektrickým30--výrobce
3. stavební materiál jako cihly, trouby, dlaždice, lícovky, obkladačky, kabřince, kabřincové pásky, normálky, tvarovky, silniční špalíky: "Keramika". nár. podnik, po případě výrobce
a) z póroviny a kameniny.....15--
b) Ze žárovzdorných hmot.....10--
4. zdravotní keramika jako klosety, syfony, umyvadla a umývátka k pevnému spojení se zdí, vany, pisoiry, bidety, záchodkové žlabky, kuchyňské dřezy, výlevky a prameníky15--
5. kachle a kamna ....18--
6. chemická kamenina:
a) pro průmysl, jako kotle, troubové chladiče, hadice, mlecí bubny, kohouty .....15--
b) ostatní, na př. fotografické tanky, třecí misky, potřeby pro laboratoře, nálevy, zátky ....21--
7. ostatní (na př. hospodářská kamenina jako žlaby, koryta a mušle pro dobytek, krmítka a napáječky) ....21--výrobce
Připomínky:
I. Pórovinou je keramická hmota se střepem bílým nebo bělavým o nasákavosti větší než 5% podle váhy. Střep je neprůsvitný.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
II. Hračky viz pol. 1010.
Zboží porcelánové viz pol. 664.
6634202065Zboží z tuhy:
Křivule, kelímky, mušle, vypalovačky, duvky (dyksy), kopiště a podobné technické potřeby10--výrobce
Připomínka:
Tuha viz pol. 159. Havraní stříbro viz pol. 971. Tužky viz pol. 961.
664ex 423
ex 424
ex 426
ex 542
2060
2061
2063
Zboží porcelánové:
1. nádobí: "Sklo a porcelán", nár. podnik, po případě výrobce
a) jednobarevné.........66--
b) zdobené .....70--
2. ozdobné předměty a galanterní zboží, těžítka, popelníčky, vázy, talíře na stěnu, sochy, sošky, figurky a podobné plastické výrobky, lustry a svítidla též s elektrickým zařízením, vyjma hračky30--
3. porcelán technický:
a) isolátory pro prímerní, sekunderní a telefonní vedení z porcelánu a steatitu ....8--výrobce
b) ostatní (na př. porcelán textilní a laboratorní, obkladačky, tvarovky, pyrostat) ...........18--výrobce
Připomínky:
I. Steatit a pyrostat jsou keramické hmoty, jichž hlavní složkou je mastek.
11. Umělé zuby viz pol: 607.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
XI. Železo, obecné kovy a zboží z nich.
1. Surové železo, surové obecné kovy a polotovary z nich.
700ex 428
429
430
ex 488
489
490
100
101
1020 110
111
Surové železo, surové obecné kovy, ferroslitiny, slitiny z obecných kovů (kovové slitiny), vlková kujnina (železo kryčné), výlitky (ingoty), housky z plávkového železa a housky svařené ze železa švarného, vývalky (balvany), ploštiny, řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových obecných kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením, niklové anody .....15--výrobce
Připomínky:
I. Ferroslitinami se rozumějí: ferromangan, ferrosilicium, ferrochrom, ferroňikl, ferrowolfram, ferromolybden, ferrovanadium, ferroaluminium, ferrotitan, ferromangansilicium a pod.
11. K obecným kovům patří olovo, cín, zinek, měď (též čištěná), měď elektrolytická, rosetová, cementová (srážená), nikl, hliník, hořčík a ostatní barevné kovy.
III. Drahé (vzácné) kovy viz skupina XIV.
701ex 428
ex 488
3900železo a ocel, staré přelámané nebo v odpadcích k tavení a sváření, a obecné kovy, staré přelámané nebo v odpadcích ....8--„Sběrné suroviny", nár. podnik,
„Sběr" '"nár. podnik,
702431 až 435
ex 484 až ex 486
491 až 199 ex 521
ex 522
102
103
104
106
111

114
116
Vykované, válcované nebo tažené tyče (též hromosvodné), pruty a dráty, vykované nebo válcované plechy, plotny a desky, vesměs ze železa (též oceli), obecných kovů nebo kovových slitin, válcované tenké kovové pruhy a tepané lupeny k výrobě kovových lístků15--výrobce
Připomínka:
Kovové folie a kovové lístky viz pol. 724.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
2. železné a kovové zboží.
Všeobecné připomínky:
I. Zbožím, které je v dalších položkách výslovně označeno jako „železné", se rozumí jak zboží ze železa kujného (též oceli, měkké litiny a ocelové litiny), tak i zboží z nekujné litiny.
II. Zbožím, které je v dalších položkách výslovně označeno jako „kovové", se rozumí zboží z obecných kovů a ze slitin obecných kovů (připomínka II k pol. 700).
III. Zboží uvedené v položkách 703 až 727 patří do těchto položek i tehdy, je-li spojeno s obyčejnými, jemnými nebo velmi jemnými hmotami a spadá-li tudíž celně-sazebně do čísel 484, 485, 486, 521 a 522 cel. saz.
IV. Na železné a kovové zboží zlacené nebo stříbřené, zlatem nebo stříbrem plátované nebo vystrojené drahými kovy, se vztahují všeobecné vysvětlivky k tomuto oddílu sazebníku č. 11, 12 a 13.
703436
437
ex 500
108Ocelové zrní (ocelový písek), válce z nekujné litiny, válce kovové.........4--výrobce
704438 až 441
ex 500
ex 514 až ex 520
105
106
108
115
železné a kovové trouby, spojky trub (fitinky) a příruby:
1. železné trouby, též s namontovanými spojkami s přírubami (vyjma trouby kouřové) ....10--výrobce
2. ostatní (též kouřové roury a kouřová kolena)...........15--výrobce
705442
ex 445
ex 481
ex 483
ex 514 až
ex 520
108
120
122
172
Konstrukce (hotové v celku nebo jejich hotové součástky) ze železných a kovových tyčí, plechu nebo ploten, nýtované, sešroubované, svářené atd., též zhruba natřené4--výrobce
706443172Železné sudy...........10--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
707444
502
ex 514
až ex 520
106
108
118
121
železné a kovové kotlářské zboží (mimo zboží patřící do skupiny XII) ....4--výrobce
708ex 445
ex 514
až ex 520
108
172
174
176
železné a kovové plechové zboží výslovně nejmenované :
1. plynoměry, vodoměry......4--výrobce
2. nádobí a nádoby z nerezu, hliníku nebo jeho slitin, nádobí a nádoby pocínované (vyjma mlékařské konve), kuchyňské strojky a svítidla, též součástky jmenovaných předmětů.......50--výrobce
3. plynové spotřebiče pro domácnost (též plynové sporáky) a jejich součástky .85--výrobce
4. kamínka a vařiče na tekutá nebo plynotvorná paliva, smaltované sporáky pro domácnost (vyjma plynové sporáky), smaltovaná kamna a součástky jmenovaných předmětů .....100--výrobce
5. ostatní (též mlékařské konve) . . .17--výrobce
Připomínka.
Jídelní příbory viz pol. 721.
709446 až 450106
108
118
železné kolejnice, železné předměty k upevňování kolejnic, spojky, klíny, kolejnicové hřeby, podložky, ustalovací kroužky atd. (mimo šrouby, šroubové svorníky a matice), železniční pražce, kolejové stoličky; železniční osy a železné součástky kol [náboje (hlavy), kolové obruče (tyres), kolové kotouče, kolové hvězdice], železniční kola a dvojkolí, výhybková zařízení, křižovatky, srdcovky, posunovadla, výhybky, zařízení brzd, nárazníky a podobné těžké železniční hmotiny, vesměs železné .......4--výrobce
710451106
108
118
Nápravy, čepy náprav, zděře a zákolníky pro povozy silniční, vesměs železné .....15--výrobce
711452 až
460
142
145
171
železné nástroje:
1. těžké kovadliny (o váze nejméně 50 kg), pilové listy pro strojní pily (pásové, kružní, rámové atd.), kruže (frézy)8--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
2. kosy, srpy, nosáky, motyky, lopaty včetně lžic zednických, vidle na seno a hnůj a jiné hrubé vidle, hrábě a hrabky, kladiva, palice, sekery, kleště, pilníky, rašple. ruční pily [příčnice (pily tesařské neboli dvojníčky a břichatky), rozmítačky, rozvrhovačky, t. zv. ocásky, pily sadařské neb zahradnické, svlakovky, zářezky, žilkovky, děrovky, přiřezávačky, obloučnice. obsazovačky, úhlovnice, lupenky atd.], pilové listy, výstružníky, závitníky, šroubové vrtáky, čelisti závitnic, sídla, želízka do •hoblíků, dláta, teslíky, razidla, průbojnice a jiné železné nástroje výslovně nejmenované pod č. 1.......17--výrobce
712461
462
463
ex 514 až ex 520
107
119
železné a kovové hřebíky a drátěnky (cvočky, cvoky, podkováky, hřebíky sekané i drátěné), nýty, šrouby, šroubové matice a svorníky ....17--výrobce
713464
465
ex 481
ex 514 až
ex 520
107
108
119
železné a kovové řetězy, též lité a kloubové (mimo řetězy k jízdním kolům):
1. s články silnějšími 20 mm.....4--výrobce
2. ostatní .....17--výrobce
Připomínky:
I. Odměřené železné i kovové řetízky ozdobné (řetízky k hodinkám, řetízkové náramky, řetízkové náhrdelníky atd.) patří do pol. 722.
II. óetězy k jízdním kolům viz pol. 802.
714466
507
508
ex 514 až
ex 520
107
108 119 173 176
železné a kovové drátěné zboží výslovně nejmenované :
1. lana.průmyslová, lana pro elektrické vedení (praménce) a pro železniční zařízení .....4--výrobce
2. ostatní...........17--výrobce
7154671461Mykací povlaky všeho druhu, tkalcovské paprsky a zuby na tkalcovské paprsky, též ve svazcích nebo v kotoučích, drátěné tkalcovské nitěnky, drátěná nebo plechová ouška5--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
716ex 468
469
ex 480
ex 481
ex 483
ex 509
510
ex 511
ex 520
176
178
179
Jehlice, jehly, psací pera, nástrčky na pera, perly, udice, háčky, sponky, přezky, kroužky, knoflíky, náprstky, obouvací lžíce a podobné drobné potřeby, zboží galanterní a bižuterní, vesměs železné nebo kovové:
1. jehly pro průmysl textilní.....4--výrobce
2. křesadla a jejich součástky . . . .100--výrobce
3. kovové perly, zapalovače (vyjma křesadla), zboží galanterní a bižuterní, též součástky jmenovaných předmětů . .125--výrobce
4. ostatní ...........17--výrobce
Připomínka:
Jídelní příbory viz pol. 721.
Hračky viz pol. 1010.
717470104
107
Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo kotoučích, na pružno kalená)15--výrobce
718471107železná pera (zpruhy):
1. k vozům železničním a k vozům pouličních drah..........4 výrobce
2. ostatní...........15--výrobce
719472 až 477 ex 514
až ex 520
170
175
176
177
železné a kovové zboží těchto druhů:
1. tělocvičné nářadí (vyjma brusle), železné pokladny .....5--výrobce
2. železný nebo kovový nábytek, tresorky do zdí ....10--výrobce
3. kování (klouby, závěsy, závory, okenní a dveřní stěžeje, stěžejní knoflíky a součástky stěžejní, kování dveřní, okenní, vozové, nábytkové atd.), zámky, klíče a jiné součástky zámků, železné a kovové příruční pokladny, zboží ostruhářské, brusle ....17--výrobce
4. práce uměleckého zámečnictví s vykovanými, lisovanými nebo vytepanými ornamenty, jakož i železné a kovové zboží zámečnické a ostruhářské, spojené s pracemi uměleckého zámečnictví50--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
720478152Zbraně a jejich, součástky:
1. ruční střelné zbraně:
a) služební ......5--výrobce
b) jiné .......17--výrobce
2. poniklované, ryté nebo damascenované zbraně sečné a bodná ......20--výrobce
3. součástky sečných, bodných a ručních střených zbraní........17--výrobce
4. ostatní .....5--výrobce
721ex 445
ex 468
ex 479
ex 509
ex 514
až ex 520
171
176
179
železné a kovové zboží nožířské (nože, vidličky, jídelní lžíce, zavěráky, kudly, nůžky, též hrubé nože a nůžky pro potřebu živnostenskou nebo zemědělskou, kruhátka, škrabáčky, ořezávátka, břitvy, holicí přístroje a čepelky do nich atd.), součástky zboží nožířského .....100--výrobce
Připomínka:
Lžíce obouvací viz pol, 716.
Příbory z drahých kovů viz pol. 853 až 855.
722ex 481
ex 482
ex 483
501
ex 514
až ex 520 ex 542
106
108
118
119
121
122
149
170
174
175
178
Železné a kovové zboží výslovně nejmenované (t. j. nejmenované v položkách 703 až 721 a 723 až 727 ani nepatřící do těchto položek) :
1. ornamentované železné a kovové předměty (též umělecká litina a jiná nekujné litina jemná), na př. reliéfy, vázy, květináče, zábradlí a podobné předměty, kuchyňské strojky, svítidla (též lustry), nádobí a nádoby cínové nebo pocínované, též součástky jmenovaných předmětů........50--výrobce
2. plynové spotřebiče pro domácnost (též plynové sporáky) a jejich součástky .....85--výrobce
3. kamínka a vařiče na tekutá nebo plync-tvorná paliva, kamna, též součástky jmenovaných předmětů .....100--výrobce
4. ostatní . ..........17--výrobce
728508
504
111
119
Pájka měkká (klempířská) i tvrdá, kulky a broky olověné..........15--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup. Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
724505
512
ex 514 až
ex 520
117Listy (folie) kovové, lesklé, vzorkované, barvené nebo lakované, šešulky na láhve, tuby a podobné zboží, kovové lístky [šalbice, nepravé zlato lístkové (nepravé pozlátko) a nepravé stříbro lístkové (nepravé stříbřítko)]15--výrobce
Připomínka:
Bronzový prášek a bronzové barvy viz pol. 934.
Folie z drahých kovů viz pol. 851.
Křesací kamínky viz pol. 926.
725ex 445
ex 482
506
ex 514 až
ex 520
118Kovová písmena (též linky, orámování a okrasy) ....15--výrobce
726ex 5232476Dracouny, cetky (též lístkové) a předivo, vesměs kovové.......60--výrobce
Připomínka:
Dracouny, cetky a předivo z drahých kovů viz pol. 852.
727ex 5242476Kovové zboží leonské .....100--výrobce
Připomínka:
Zboží leonské z drahých kovů viz, pol. 852.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
XII. Stroje, přístroje a jejich součásti, též nástroje a hodiny.
1. Stroje, přístroje a jejich součásti ze dřeva, železa neb obecných kovů.
750ex 526
ex 548
ex 554
121 až 123
127
až 137
140 až 144
158
Stroje a přístroje těchto druhů:
1. parní kotle, přístroje destilační, chladicí a varní, cisterny a tanky, všechny tyto předměty hotové, též s armaturami k nim patřícími a přimontovanými, parní a jiné motory výslovně nejmenované (mimo motory elektrické), pracovní stroje, spojené neodlučitelně s parními motory (parní hlubidla, parní jeřáby, parní kladiva, parní pumpy, parní stříkačky a podobné stroje) ....5--výrobce
2. součásti jmenovaných strojů a přístrojů10--výrobce
751527124Lokomotivy, tendry a lokomobily:
1. lokomotivy, tendry a lokomobily . . .5--výrobce
2. součásti lokomotiv, tendrů a lokomobil .10--výrobce
752530
ex 537
155Hospodářské stroje a přístroje výslovně nejmenované :
1. hospodářské stroje a přístroje:
a) dřevěné (t. j. s 75% dřeva nebo více)10--výrobce
b) železné nebo z obecných kovů . . .6--výrobce
2. součásti hospodářských strojů a přístrojů:
a) dřevěné (t. j. s 75% dřeva nebo více)15--výrobce
b) železné nebo z obecných kovů . . .10--výrobce
753531 až 534146Stroje textilní:
1. stroje na přípravu, zpracování, spřádání a skaní vlny, lnu, konopí, juty jiného přediva výslovně nejmenovaného, česáni vlny, hedvábí, odpadků nebo mykané příze z bavlny a vlny, válcové stroje na potiskování tkanin, stroje vyšívací, stroje na výroba mykacích povlaků, stavy
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
tkalcovské a stávkařské jakož i pomocné stroje tkalcovské a stávkařské ....5--výrobce
2. součásti jmenovaných strojů ....10--výrobce
754535146Stroje šicí a pletací, též podstavce, hlavy, součásti podstavců a hlav:
1. šicí stroje pro domácnost (rodinné) . . .75--výrobce
2. ostatní šicí stroje a stroje pletací. . .13--výrobce
3. součásti strojů šicích a pletacích .17--výrobce
Připomínka:
Jehly pro šicí stroje viz pol. 716.
755529
ex 536
ex 537
538
122
123
127

137
140

144
147
148
151
157
158
Stroje a přístroje výslovně nejmenované:
1. stroje a přístroje ze dřeva (t. j. s 75% dřeva nebo více) .....10--výrobce
2. jiné............6--výrobce
3. součásti strojů a přístrojů výslovně nejmenovaných .........15--výrobce
2. Elektrické stroje a přístroje a elektrotechnické potřeby:
756ex 539
ex 554
180 až 185 188Dynama a elektrické motory, též spojené neodlučitelně s mechanickým zařízením nebo s přístroji, transformátory (otáčivé nebo nehybné měniče):
1. elektromotory do 15 KW ....12--výrobce
2. elektromechanické spotřebiče pro domácnost:
a) myčky nádobí a jejich součásti . .50--výrobce
b) roboty a jejich součásti.....75--výrobce
c) pračky a ledničky (chladičky), též jejich součásti .....110--výrobce
d) vyssavače prachu, leštiče parket, stolní ventilátory, kuchyňské strojky a mlýnky, vysoušeče vlasů, též součásti jmenovaných přístrojů . . .140--výrobce
e) jiné elektromechanické spotřebiče pro domácnost a jejich součásti . .25--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněsazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. elektrické gramofony a jejich součásti .150--
4. ostatní elektromotory, spotřebiče, dynama a transformátory......6--
5. součástí předmětů jmenovaných pod č. 417--
757540186
191
192
193
Elektrické přístroje telegrafní, zvonkové, návěštní a železniční bezpečnostní přístroje, telefony a mikrofony, ochranná zařízení proti blesku (mimo hromosvody), elektrické přístroje měřicí a počítací:
1. radiotelefonní, radiotelegrafní a televisní přístroje přijímací, elektrické tlampače, elektronkové zesilovače, též součásti jmenovaných předmětů (na př. otočné, kondensátory, samoindukční cívky, slaboproudé variometry, detektory, odladovače, vlnoměry, montované antény)80--výrobce
2. elektronky (mimo lampy usměrňovači)100--výrobce
3. gramofony nebo svítidla smontovaná s radiotelefonními přístroji nebo elektronkovými zesilovači, též součásti jmenovaných předmětů.......150--výrobce
4. ostatní přístroje a zařízeni, též lampy usměrňovací ..... výrobo-
5. součásti přístrojů a zařízení jmenovaných pod č. 4 .....17--výrobce
Připomínka:
Hromosvody viz pol. 702.
758ex 482
ex 514
až ex 520 ex 542
187
189
194

197
Elektrické lampy (obloukovky, žárovky a pod.), montované objímky k elektrickým lampám, montovaná skleněná tělesa pro elektrické osvětlení, přístroje elektroléčebné (též přístroje Roentgenovy), jakož i jejich součásti :
1. přístroje ozařovací a zahřívací (horské slunce, ozařovací lampy, lázně žárovkové a na horský vzduch a atd.) ....10--výrobce
2. svítidla (též lustry) kovová:
a) pro účely veřejného osvětlení, lékařské operační lampy a reflektory, roentgenové lampy10--výrobce
b) jiná svítidla a jejich součásti . . .50--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo pian. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. pouzdra svítilen na elektrické baterie, též se žárovkami a suchými bateriemi .25--výrobce
4. elektrické žárovky a jiné elektrické zdroje záření (na př. žárovky uhlovláknové, lampy a trubice rtuťové, neonové a pod.), nikoli však lampy Roentgenovy .40
z ceny spotřebitelské
výrobce
5. ostatní .....15--výrobce
6. součásti zboží jmenovaného pod č. 1., 2.17--výrobce
Připomínka:
Lustry a svítidla dřevěná viz pol. 234.
Lustry a svítidla skleněná viz pol. 603.
Lustry a svítidla z kamene a keramických hmot viz pol. 659, 661, 662 a 664.
759544187
190
Kabely a isolované elektrovodné dráty:
1. kabely:
a) trakční (dopravní), staniční a telefonní .....41/2--výrobce
b) ostatní (automobilní, motocyklové, radiové atd.)........17--výrobce
2. isolované elektrovodné dráty . . . .17--výrobce
760545198Akumulátory, jakož i elektrody akumulátorové ....15--výrobce
761546189Elektrické uhlíky:
1. uhlíky osvětlovací, t. j. uhlíky (roubíky), pokud jejich váha na 1 m délky nepřesahuje 1 kg33--výrobce
2. ostatní ......8--výrobce
762541
ex 543
182

184
187

189
196
198
Elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení [regulátory, odpory, napáječe (spouštěče), zařízení rozvodná a dotyková, pojistky, elektrovodné přístroje a pod.1, výslovně nejmenované :
1. suché baterie ........25--výrobce
2. elektrické spotřebiče pro domácnost nespojené s elektrickými motory:
Pol.Čísla celního saz..číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
a) sporáky a jejich součásti ....85--výrobce
b) konvice, hrnce, opékače, rošty, rožně, teplomety, kamna sálavá, kamna , akumulační^ zásobníky horké vody, též součásti jmenovaných předmětů100--výrobce
c) jiné spotřebiče pro domácnost (na př. vařiče, plotny, trouby, žehličky) a jejich součásti.......17--výrobce
3. elektrické zapalovače a jejich součásti125--výrobce
4. ostatní přístroje a zařízení (též pojistky) a jejich součásti .....17--výrobce
Připomínka:
Elektrické hračky viz pol. 1610.
Elektrické spotřebiče spojené s motory viz pol. 756.
3. Přístroje a nástroje (instrumenty), hodiny.
763ex 573
ex 574
153
154
Přístroje a nástroje těchto druhů (vyjma skleněné):
1. přístroje chirurgické a jiné lékařské přístroje .....8--výrobce
2. nástroje chirurgické a jiné lékařské nástroje ....12--výrobce
3. přístroje matematické a fysikální . .15--výrobce
4. součásti přístrojů a nástrojů jmenovaných pod č. 1, 2. a 3.......17--výrobce
Připomínka:
Skleněné přístroje a nástroje viz pol. 608.
Dřevěná měřidla viz pol. 229.
764ex 575154Přístroje optické:
1. přístroje pro film s šíří více než 16 mm a jejich součásti........5--výrobce
2. skřipce, brejle, lorněty a jiná skla oční s obrubami:
a) kovovými.........14--výrobce
b) jinými ....18--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo, plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
3. obruby a objímky na skřipce, brejle a na podobná skla oční:
a) kovové ....15--výrobce
b) jiné ....20--výrobce
4. divadelní, turistické a lovecké dalekohledy (kukátka, triedry), fotografické přístroje, zvětšovací přístroje, promítací a prohlížecí přístroje statické, přijímací a promítací přístroje pro úzký film (nejvýše 16 mm), též zvukové, součásti a příslušenství jmenovaných přístrojů (objektivy, filtry, předsádkové čočky, samospouštěče, dálkoměry, fotometry, exposimetry, hledačky atd.), přesně pracované hračky optické a je-85--výrobce
5. ostatní přístroje optické a jejich sou-12--výrobce
Připomínka:
Hračky optické jiné než přesně pracované viz pol. 1010.
Nezasažená optická skla viz pol. 610.
Obruby z drahých Itovů viz pol. 853 až 855.
765ex 576150
151
158
178
Přístroje a nástroje výslovně nejmenované:
1. stroje psací, počítací (též kontrolní pokladny), knihovací, rozmnožovací, kalkulační, účtovací, statistické, adresovací a známkovací, též spojené s motory . .12--výrobce
2. mechanické gramofony, hrací přístroje a strojky, též součásti jmenovaných předmětů ....150--výrobce
3. ostatní přístroje a nástroje ....15--výrobce
4. součásti strojů, přístrojů a nástrojů jmenovaných pod č. 1. a 3.....17--výrobce
Připomínka:
Gramofony s radiopřijímači nebo s elektronkovými zesilovači viz pol. 757.
766ex 677145
171
Nástroje měřící pro živnostníky (míry, skládací míry, kružítka uhlová, točitá a obkročná, drátoměry a podobné předměty) . . .15--výrobce
Pol.Číslu celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Dřevěná měřidla viz pol. 229.
767578176Váhy a součástky vah (mimo váhy přesné):
1. váhy s váživostí do 10 kg.....20--výrobce
2. váhy s váživostí přes 10 kg až do 500 kg .....15--výrobce
3. váhy s váživostí přes 500 kg . . . .6--výrobce
4. součástky vah .....20--výrobce
Připomínka:
Váhy přesné viz pol. 763.
768579
až 580
ex 581
582
až 584
228Hudební nástroje:
1. piana, pianina, harmonia a podobné nástroje klávesové (mimo varhany), mechaniky k pianům a pianinám, hlasy a hlasové destičky k harmoniím, jakož i jiné součásti nástrojů klávesových . . .20--výrobce
2. varhany .....5--výrobce
3. ostatní hudební nástroje (dechové, smyčcové a jiné) .....22--výrobce
4. součásti nástrojů jmenovaných pod č. 3, též struny.........25--výrobce
769ex 585150Hodinky ....25--výrobce
Připomínka:
Hodinky se stříbrnými, zlatými nebo platinovým pouzdry viz pol. 853, 854 a 855.
770ex 586150Pouzdra k hodinkám........30--výrobce
Připomínka:
Hodinková pouzdra stříbrná, zlatá nebo platinová viz pol. 853, 854 a 855.
771587 588150Hodinkové stroje, též destičky k hodinkovým strojům (hodinkové kostry) a neopracované (surové) stroje (ébouches), jakož30--
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
772589
590
591
150Hodiny (mechanické i elektrické) á jejich součástky:
1. hodiny pouliční (též nárožní) a jejich součásti .....5--výrobce
2. hodiny věžní a jejich součásti . . .10--výrobce
3. hodiny kuchyňské a budíky (vyjma budíky cestovní) ....80--výrobce
4. hodiny slohové (na př. barokní, empirové a pod.), hodiny stojací, budíky cestovní (budíky v pouzdrech) a t. zv. francouzské budíky 125--výrobce
5. ostatní (na př. stolní, nástěnné) . . .90--výrobce
6. součásti (též stroje) hodin jmenovaných pod č. 3 až 5 ....100--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
XIII. Vozidla.
8005471560
1601
1614
1615
1625
1628
1634
2279
Nákladní vozidla nemotorická, jakož i přívěsná (vlečná):
1. nepérovaná:
a) přívěsné (vlečné) vozy ....6--výrobce
b) ostatní, na př. zemědělské vozy, sáně, jakož i přepravní skříně bez kol . .9--výrobce
2. pérovaná:
a) přívěsné (vlečné) vozy ....6--výrobce
b) ostatní, na př. vozy nábytkové, pro kočovníky a herce (maringotky), na přepravu koní neb divoké zvěře
aa) pro zvířecí potahy.....9 --výrobce
bb) ostatní.........6--výrobce
Připomínka:
Korby k vozům, ruční sáňky, rohačky, trakaře viz pol. 229.
Přívěsné (vlečné) vozíky k motorovým kolům viz pol. 803.
Vozidla tažená potahy, s namontovanými stroji neb zařízeními, po případě též opatřená motory, které slouží k pohonu pracovních strojů a nikoliv též k jich dopravě, zdaňují se jako stroje a přístroje pol. 752 pří p. 756.
Vozíky ruční nebo tažené psy, jakož i vozíky pro nemocné viz pol. 229, po případě pol. 752.
Žací a hospodářské stroje viz pol. 752.
801548
549
1561
1753
2279
Osobní vozidla nemotorická:
1. dětské kočárky.........10--výrobce
2. vozy květinové a pohřební.....10--výrobce
3. vozy košatinové, vozy nemocniční, vězeňské .....10--výrobce
4. ostatní osobní vozidla, na př. bryčky, kočáry, lovecké vozy, osobní sáně, omni-10--výrobce
802550
551
552
1680
1681
1682
Jízdní kola bez motoru, na př. bicykly, tri-cykly, tandemy, vozíky (pojízdná sedadla) pro nemocné s pohonem ručním nebo nožním, železniční velocipédy (dreziny), lehké dodávkové vozíky s pohonem jízdního kola, jejich součásti:
Pol.Číslo celního saz..Číslo plán.skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
1. vozíky (pojízdná sedadla) pro nemocné s pohonem ručním nebo nožním, železniční velocipédy (dreziny) a jejich součásti ....6--výrobce auto-moto-velo
2. ostatní ......14013010
803ex 5531640Motorová kola (motocykly), též jízdní kola s pomocným motorkem, přívěsné vozíky, tandemy; jejich motory a jiné součástky:
1. Manet 90 s obyčejnou i přepychovou výstrojí ....854540UP-20
2. ČZ 125 ............1155560UP-20
3. ČZ150...........1305575UP-20
4. Jawa 250 ...........1255570UP-20
5. Ogar 350 .....1306565UP-20
6. ostatní motocykly .....1206060UP-20
7. jízdní kola s pomocným motorkem .603030UP-20
8. jiné součástky než motory vozidel této1306070UP-20
po případě výrobce
804ex 553163Osobní automobily, též motorové tříkolky; jejich motory, podvozky a karoserie:
1. Aero Minor ....25018070UP-20
2. škoda 1101..........370240130
3. Tatra 107 (Tatraplán)......330220110
4. Tatra 87 . ..........320210110
5. ostatní osobní automobily .....370240130
6. motorové tříkolky.......20015050
7. jiné součástky než motory, podvozky a karoserie vozidel této položky, uvedené pod č. 1 až 6..........380240140UP-20, po případě výrobce
805ex 553
ex 554
161
162
Automobily nákladní nebo dodávkové včetně elektrických vozíků, autobusy; jejich motory, podvozky a karoserie:
1. automobily nákladní a dodávkové ....6--UP-20
2. autobusy ....6--UP-20
3. ostatní ....6--UP-20
4. jejich součásti vyjma motory, podvozky a karosérie.........9--UP-20
Připomínka:
Přívěsné (vlečné) vozy k nákladním a dodávkovým automobilům neb autobusům viz pol. 800.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
806ex 553
ex 554
1562 1563 1601 1603Motorová vozidla, nerozlučné spojená s pracovním zařízením, na př. automobilové stříkačky, vozy na kropení a čištění ulic, žebříky, jeřáby, pumpy, pojízdní osvětlovací zařízení, odsunové nebo lešeňové vozy, těžné stroje (transportéry), silniční válce, hlubidla, buldozery, vařiče a rozstříkávací stroje na asfalt a dehet, motorové pluhy, kombajny, stroje k čištění pivních tlakových přístrojů, motorové rozhlasové vozy, motorové pily, drtiče, též jejich motory.......6--UP-20
Připomínka:
Parní pluhy, parní nákladní vozidla silniční, též spojená s pracovním zařízením (na př. sentinely) viz pol. 750.
807ex 553
ex 554
1600 1602Traktory a jejich motory ....6--UP-20
Připomínka:
Traktory parní viz pol. 750.
808ex 553
ex 554
165
166
Letadla lehčí i těžší vzduchu, jejich motory a jiné součástí ....6--výrobce
Připomínky k pol. 803 až 808:
Vozidla neúplná a skupiny spojených součástek, jinam zvlášť nezařazené, zařazují se jako úplná vozidla.
809ex 445
ex 526
555
1250 1255Nákladní vozy kolejově, jakož i vozy pro dráhy důlní (hunty), lesní, polní, silniční, průmyslové, stavební a visuté a pod., včetně spodků .....5--výrobce
810ex 556
ex 557
1251Osobní vozy kolejové, též vozy kuchyňské, restaurační a spací nebo vozy pouličních nebo visutých drah, bez ohledu na úpravu čalounickou nebo sedlářskou, jakož i železniční dreziny, upravené na pohon motorický . .5--výrobce
811ex 5561251železniční vozy služební, na př. pro průvodčí, na zavazadla, pro přepravu pošty, pro přepravu nemocných .....5--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
812ex 528
ex 539
ex 557
1241 až
1243
1252
1253
1623
Lokomotivy kolejové na jiný než parní pohon, jakož i motorové vozy kolejové a trolejbusy ...5--výrobce
Připomínka:
Lokomotivy parní viz pol. 751.
813ex 558
ex 559
126Lodi námořní .....6--výrobce
814ex 326
ex 356
ex 357
ex 358
ex 359
ex 330
ex 362
ex 445
ex 554
ex 558
ex 559
126Lodi pro osobní vnitrozemskou plavbu:
1. s pohonným strojem ......6--výrobce
2. plachetní (též jachty)......6--výrobce
3. jiné, na př. sportovní, závodní a polozávodní čluny ....6--výrobce
Připomínky:
I. Lodi používané pro přepravu pošty, pro veřejnou přepravu cestujících, pro živnostenské převážení přes řeky nebo jezera podléhají dani snížené o 30%.
II. Lodi přepychové, vyrobené z mahagonu, cedru a pod. dřev exotických, nebo jinak přepychově k účelům zábavním vystrojené, podléhají daňové přirážce 30%.
III. Lodi s pomocným (odnimatelným) pohonným strojem se zařazují stejně jako lodi s neodnimatelným strojem.
815ex 35S
ex 359
ex 445
ex 558
ex 559
126Lodi pro nákladní vnitrozemskou plavbu:
1. s pohonným strojem.......6--výrobce
2. plachetní .....6--výrobce
3. ostatní, na př. nákladní čluny, vlečné (závěsné) čluny, tankové (jímkové) čluny............6--výrobce
Připomínka:
Lodi s pomocným (odnimatelným) pohonným strojem se zařazují stejně jako lodi se strojem neodnimatelným.
816ex 356
ex 359
ex 445
ex 558
ex 559
126Lodi k zvláštním účelům, na př. lodní hlubidla a rýpadla, lodi zdvihací, lodní jeřáby, požární lodi........5--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbuSlevaSnížená sazbuPoplatník daně
XIV. Drahé kovy a drahokamy.
850ex 5600152 0153 0166Surové stříbro, zlato, platina a jiné drahé kovy, v kusech, prutech, litých tyčích, prášku, zlomcích, odpadcích a popelu
1. stříbro ...........7 Kčs/1 g--výrobce, v případě puncování vybírá daň puncovní úřad
2. zlato............170 Kčs/1 g--
3. platina .....400 Kčs /1 g--
Připomínky:
I. .Platinou se rozumí nejen platina, nýbrž i osmium, rhodium ruthenium, palladium a iridium.
II. Do skupiny drahých kovů patří slitiny ryzosti:
u stříbra 800/1000
u zlata 250/1000
u platiny 9-50/1000
a vyšší.
Slitiny ryzosti nižší se zdaňují podle všeobecné vysvětlivky č. 11 k tomuto oddílu sazebníku.
III. Slitiny zlata a stříbra s případnou příměsí obecných kovů jest vždy zdaňovati jako zlato bez ohledu na poměr drahých kovů, pokud odpovídají ryzosti uvedené v připomínce II.
Slitiny ryzosti nižší se zdaňují podle všeobecné vysvětlivky č. 11 k tomuto oddílu sazebníku.
IV. Slitiny obsahující platinu nebo kovy třídy platiny, pokud odpovídají ryzosti uvedené v připomínce II, zdaňují se jako platina, vyjma slitiny zlata a palladia, která se zdaňuje jako zlato. Slitiny ryzosti nižší se zdaňují podle všeobecné vysvětlivky č. 11 k tomuto oddílu sazebníku.
V. Zlatníci a klenotníci, pokud jsou podniky pověřenými ve smyslu § 3, odst. 2, písm. b) zákona, platí daň ze svých výrobků podle tohoto oddílu sazebníku a to :
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSleva Snížená sazbaPoplatník daně
a) ze zboží z drahých kovů, které pod léhá puncovní povinnosti podle puncovního zákona, u puncovního úřadu při puncování sazbami uvedenými v tomto oddílu sazebníku,
b) ze zboží z drahých kovů, které ne podléhá puncovní povinnosti podle puncovního zákona, při jeho vyskladnění z výrobny podle příslušných položek tohoto oddílu sazebníku.
VI. Dovoz drahých kovů a mincí z drahých kovů Národní bankou čs. nebo jejich převzetí touto bankou nepodléhá dani. Afinerie drahých kovů, výrobce, v případě puncování vybírá daň puncovní úřad
VII. Preparáty a soli drahých kovů i pro smaltovny a průmysl keramický viz pol 924 a 928.
851562
ex 563
564
566
ex 567
ex 568
ex 569
11Polotovary z drahých kovů
1. válcované nebo tažené tyče, dráty, plechy, desky, pruhy, lupeny, trubky atd. neupravené, dále drahé kovy v lístcích, surové kusy lité, lisované nebo tepané a polotovary určené k dalšímu zpracování nebo opracování
a) ze stříbra.........6 Kčs/1 g--
b) ze zlata..........120 Kčs/1 g--
c) z platiny .......350 Kčs/1 g--
2. k účelům lékařským, zubolékařským, technickým a laboratorním :
a) ze stříbra .........1 Kčs/1 g--
b) ze zlata..........30 Kčs/1 g--
c) z platiny .....100 Kčs/1 g--
Připomínky:
I. Při odběru drahých kovů k účelům uvedeným pod č. 2 musí se odběratel prokázat i povolením, které na individuelní žádost vydá příslušný finanční úřad 1. stol. a povolením Národní banky čs.
II. Pájky z drahých kovů zdaňují se podle č. 1. této položky.
85256511
1793
Dracouny, cetky, příze, tkaniny, pletiva, prýmky a jiné práce z drátů, cetek a přízí z drahých kovů
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup. Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
1. ze stříbra..........6 Kčs/1 g--výrobce
2. ze zlata...........120 Kčs/1 g--výrobce
3. z platiny ....350 Kčs/1 g--výrobce
Připomínka:
Leonské zboží z obecných kovů viz pol. 726 a 727.
853ex 5681793Zboží ze stříbra:
1. snubní prsteny hladké, nefasonované, do 5 g váhy, dětské náušničky (čočky), přívěsky a řetízky do 3 g váhy . . .2 Kčs/1 g--Výrobce, v případě puncování vybírá daň puncovní úřad
2. ostatní šperky ....6 Kčs/1 g--
3. nože, vidličky a lžíce......4 Kčs/1 g--
4. výrobky pro účely průmyslové, technické a laboratorní......1 Kčs/1 g--
5. ostatní zboží ze stříbra ....5 Kčs/1 g--
Připomínky:
I. Daň ze zboží uvedeného pod č. 1 a 2 se platí z váhy drahého kovu při puncování u puncovního úřadu.
II. Drahé kameny, polodrahokamy, perly, korály, spojené se zbožím ze stříbra se zdaňují odděleně podle pol. č. 857.
III. Jako nože, vidličky a lžíce (č. 3) se zdaňují nejen, nože a vidličky na jídlo, ale i na ovoce a zákusky, lžíce na polévku a kávu, zmrzlinu, vejce a pod., příbory podávací, kráječi, salátové, nože na máslo, / sýr, dorty, polévkové naběračky, lžíce na kompot, saláty, omáčku, na sůl, cukr, hořčici, kleště na cukr, zákusky a pod.
854ex 5671793Zboží ze zlata:
1. snubní prsteny hladké, nefasonované, do 5 g váhy, dětské náušničky (Čočky), přívěsky a řetízky do 3 g váhy . . .65 Kčs/1 g--
2. ostatní šperky .....120 Kčs/1 g--
3. výrobky pro účely průmyslové, technické a laboratorní ....30 Kčs/1 g--
4. ostatní zboží ze zlata......110 Kčs/1 g--
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Platí obdobně připomínky I. a II. pol. 853. Výrobce, v případě puncování vybírá daň puncovní úřad
855ex 567
ex 569
1793Zboží z platiny:
1. šperky .....350 Kčs/1 g--
2. výrobky pro účely průmyslové, technické a laboratorní .....100Kčs/1 g--
3. ostatní zboží z platiny ....320 Kčs/1 g--
Připomínka:
Platí obrobně připomínky I. a II. pol. 853.
8565611793Výrobky z drahých kovů, jinde nejmenované a jinam nezařazené
1. ze stříbra....6 Kčs/1 g--
2. ze zlata ....120 Kčs/ 1 g--
3. z platiny....350 Ks/ 1 g--
Připomínka:
Platí obdobně připomínky I. a II. pol. 853.
857ex 142
ex 571
572
0434
1794
Drahokamy a polodrahokamy přírodní a umělé
1. surové .....125--nakupovač, dovozce, výrobce
2. broušené neb jinak opracované:
a) k účelům technickým, průmyslovým a laboratorním, zasazené i nezasazené .....30--brusírna, výrobce
b) k jiným účelům, nezasažené . . .150--výrobce
Připomínka:
Za drahokamy a polodrahokamy se považují nejen kameny přírodní, ale i vyrobené syntheticky neb jiným způsobem z kamenů přírodních, na př. tavením (t. zv. kameny umělé).
858ex 567
ex 570
0434
1793
1791
Zboží z drahokamů a polodrahokamů:
1. z drahokamů.........150--výrobce
2. z polodrahokamů .....60--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínky:
I. Drahé kovy spojené s drahokamy nebo polodrahokamy zdaňují se odděleně podle pol. 853 až 855.
II. Obroubení drahokamů a polodrahokamů obroučkami z obecných kovů n€b podložkami foliovými se nepokládá za zasazení.
859ex 139
ex 140
ex 361
ex 570
ex 571
Perly pravé a korály pravé i nepravé:
1. surové ....100--dovozce (výrobce)
2. opracované ....125--
3. zboží z perel a pravých i nepravých korálů............150--
Připomínky:
I. Pouhé navlečení perel na šňůry bez ozdoby zlatnické nebo klenotnické pro usnadnění dopravy nebo předvádění nemění ničeho na jejich zařazení pod č. 2 této položky.
II. Jako perly surové se zdaňují pouze perly neoddělené od lastury.
III. Drahé kovy spojené s perlami nebo korály se zdaňují odděleně podle pol. č. 853 až 855.
IV. Nepravé perly a korály ze skla viz pol. 607, z kovu viz pol. 716, ze dřeva viz poi. 234, z jiných hmot řezbářských než ze dřeva viz pol. 235.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
XV. Chemie.
1. Látky lékárnické a voňavkářské.
900151559Šťáva lékořicová surová nebo přečištěná . .25--
Připomínka:
Lékořice bylina a lékořicový kořen (sladké dřevo) viz pol. 44.
901152
ex 174
5296
5299
559
Ambra, tekutá ambra, bobří stroj, pižmo (mošus), cibet, kantaridy (španělské mušky), zrnka pižmová (abelmošová), opium, muškátový balsám (muškátové máslo), voda bobkotřešňová, hořkomandlová a též jejich náhražky..........25--výrobce
9021530510Kafr surový nebo čištěný......20--výrobce
903154
ex 633
0750Vonné vodičky lihuprosté jako vodička z pomerančových květů, vodička růžová, fenyklová, z máty peprné, millefleurová a podobné vodičky 25--výrobce
904155
632
0752Silice (etherické oleje), alkoholické aromatické tresti...........20--výrobce
Připomínky:
I. Alkoholické tresti (vyjma přípravků kosmetických, t. j. jako takové upravených a prodávaných) musí míti nejméně 30% vonných olejů, jinak se považují za lihové tekutiny (pol. č. 79).
II. Zboží voňavkářské viz pol. 950, 951.
2. Barviva a třísliva.
905156 až 162 ex 1630765
0766
5311
5312
Dřeva barvířská a tříslivá, kůry a jiné části rostlin barvířské a tříslivé (na př. katechu, kino, zrna alkerměsová, lak dye, orlean, mořenové výtažky, lakmus), sepie surová,
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
5352
5490
5903
5904
orseille, indigo, košenila (červec nopálový), dále rostlinné a jiné výtažky barvířské a tříslivé:
1. kůry a jiné části rostlin ze stromů lesních .....5--výrobce
2. ostatní ....15--výrobce
3. Pryskyřice.
9061650720 550Obyčejná pryskyřice, kalafuna, smola výslovně nejmenovaná .....18--výrobce
Připomínka:
Smola z minerálních olejů a dehtů viz pol. 919.
9071670720Smola bednářská, pivovarská, obuvnická, kartáčnická a prošívací, hmoty požehovací, smola optická, hmoty těsnící pivovarské, vinařské a likérnické ze smoly regenerované ....11--výrobce
9086342720Pochodně smolné a podobné výrobky . .11--výrobce
909ex 1730507
0720
Terpentin, olej terpentinový, olej pryskyřičný (smolný), olej jantarový, olej kaučukový ....9--výrobce
Připominka:
Oleje řady benzenové z kamenouhelného dehtu viz pol. 918. Ptačí lep viz pol. 944.
910ex 174550
552
559
Pryskyřice kopálová, damarová, aloe, šelak, guma arabská, guma senegalská, gumigutta, tragant, klovatiny, klejo-pryskyřice, přírodní balsámy (kanadský, toluánský) a šťávy rostlinné jinde nejmenované ....20--výrobce
Připomínka:
Lepidla viz pol. 944.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skap.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
911164
ex 173
ex 175
0555
0559 0650 0656
Dehet (kamenouhelný, hnědouhelný, břidličný, dřevný, kostní a j.)9--výrobce
4. Minerální oleje, výrobky z nich a ostatní motorová paliva.
912ex 6210170
0340 0580
Methan, ethan, svítiplyn pohonný a zemní plyn, zkapalněné nebo stlačené:
1. k pohonným účelům .....11--výrobce
2. k jiným účelům ....11--výrobce
913ex 6210580Propan, butan nebo jejich směsi zkapalněné (tekutý pohonný plyn):
1. k pohonným účelům....11--výrobce
2. k jiným účelům .....11--výrobce
Připomínka k položkám 912 a 913:
Ostatní plyny viz pol. 925.
914ex 1770582 0584Minerální oleje, jichž hutnota nedosahuje 810° při 15° C
1. motorový a letecký benzin:
a) k pohonu osobních aut a motocyklů.6.700 Kčs 100 kg5.480 Kčs 100 kg1.270 Kčs 100 kgvýrobce
b) ostatní.......500 Kčs 100 kg--výrobce
2. benzin k účelům rozpouštěcím nebo vyluhovacím (extrakční benzin), k výrobě nebo přípravě olejových barev a fermeží (lakový benzin), k tavení skla nebo k požahování textilií (technický benzin) na povolení finančních úřadů ....190 Kčs na 100 kg--výrobce
Připomínky:
I. Motorový benzin určený pro osobní auta a motocykly se zdaňuje při vyskladnění z výrobny sníženou sazbou 1.270 Kčs za 100 kg. Doplatek daně uvedené ve sloupci „Sazba" vybere ústřední rozdělovna minerálních olejů při výdeji lístků na benzin, a to částkou Kčs 42.- za každý litr benzinu.
II. Do č. 2 patří též lakový benzin, vyrobený syntheticky, i když přesahuje hutnotu 810° při 15° C pokud nepřesahuje hutnotu 835°.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazba Poplatník daně
915ex 175
176
ex 177
0170
0581
0584
Minerální oleje o hutnotě 810° nebo vyšší při 15°C a o viskositě do 3° E při 20 °C (na př. olej topný [modrý olej], petrolej, plynový olej [motorová nafta]) ....199 Kčs/ 100 kg--výrobce
Připomínka:
Cenový rozdíl za plynový olej (motorovou naftu) pro zemědělce za vyšší cenu vybere ústřední rozdělovna minerálních olejů při výdeji poukázek na tento minerální olej.
916ex 177
ex 178
0170
0583
0584
0590
Minerální oleje o hutnotě nad 810° nebo vyšší při 15 °C o viskositě nad 3° E při 20° C a při 15 °C tekuté (na př. mazací oleje automobilové, letecké, ložiskové, transformátorové, turbinové, válcové, vřetenové).....25--výrobce
917ex 177
ex 178
0590Regenerované, upotřebené mazací oleje uvedené v pol. č. 916.7--výrobce
918ex 173
ex 177
ex 178
0650
0651
0652
Uhlovodíky řady benzenové (na př. benzen, toluen, xylen nebo jejich směsi jako obchodní benzol), dále oleje z dehtů:
1. k pohonným účelům ....100 Kčs 100 kg--výrobce
2. k jiným účelům .....100 Kčs 100 kg--výrobce
Připomínky k položkám 911-917:
I. Minerální oleje (ropa, petrolejový destilát, surový benzol a pod.), dodávané k dalšímu zpracování do výroben minerálních olejů nepodléhají dani.
II. Dani podléhají též oleje vyrobené z uhlí nebo ze živic jiných než ropy, a to podle stejných zásad, jako kdyby byly vyrobeny z ropy.
919166
168
169
170
171
0170
0171
0583
0655
0656
0658
0659
Smůla z kamenouhelného, hnědouhelného a břidličného dehtu, smůla petrolejová a stearinová, montanní vosk surový, asfalt přírodní, zeminy a kameny asfaltové, asfalt, bitumen (živice), asfaltový tmel, asfaltový mastix, dlaždice a kostky asfaltové . . .9--výrobce
9201720170Ozokerit (zemní vosk)........9--výrobce
92196
98
ex 99
0552 0583Parafin, ceres'n, vaselina a montanní vosk čištěný .....12--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Vaselina k léčebným účelům viz pol. 949.
Vaselina ke kosmetickým účelům viz pol. 951.
922ex 135
ex 177
ex 178
179
ex 622
ex 637
0583
až 0584
Výrobky z ropy výslovně neuvedené (na př. koks, nafténové kyseliny, nafténová mýdla, nafténové pryskyřjce, destilační zbytky) . .9--výrobce
9231000590Kolomaz, tuhá (konsistentní) mazadla, vyrobená z minerálních olejů nebo při výrobě minerálních olejů........20--výrobce
5. Chemické látky a chemické výrobky.
924596
ex 597
až ex 603
ex 605
ex 622
0173
0175
0176
0400
až 0432
056
Prvky a veškeré sloučeniny anorganické (na př. kysličníky, kyseliny, zásady, sole, karbidy, peroxydy, persoli a pod.) vyjma zvláště v seznamu uvedené nebo prodávané pod zvláštním označením obchodním....10--výrobce
Připomínka:
Sůl (chlorid sodný), která je předmětem monopolu viz pol. 16 všeobecných vysvětlivek k tomuto sazebníku.
925ex 597
ex 621
0450Plyny stlačené, zkapalněné nebo ztužené (na př. vodík, kyslík, dusík, chlor, kysličník uhličitý, kysličník siřičitý, amoniak, acetylén, neon, argon, kysličník dusný, fosgén a pod.).9--výrobce
Připomínka:
Pohonný plyn viz pol. 912 a 918.
926ex 144
ex 150
ex 201
ex 517
ex 599
ex 600
ex 603
ex 622
0433
0435
0439
0553
0773
Výrobky anorganického průmyslu:
1. hlinky rafinační........9--výrobce
2. hmoty absorpční a adsorpční (jako aktivní uhlí, nořit, karborafin, spodium, hmota pro lahve na dissous-plyn, permutity, zeolity, vápno plynárenské) . .10--výrobce
3. uhlí výpalkové, výpalky kyzove, kaly selenové...........9--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
4. žárová tělíska (jako Auerovy punčošky)....12--
5. hmota akumulátorová .....9--
6. křesací kamínky ....18--
Připomínka:
Viz dále pomocné prostředky pol. 971.
927ex 150
ex 368
ex 601
ex 622
ex 626
0622Frity, glasury, emaily a majoliky pro smaltovny, průmysl keramický a sklářský, pro bižuterii, dále barvy, pokosty, leštidla a jiné přípravky (rybí stříbro), vyjma z drahých kovů pro průmysl keramický, porcelánový a sklářský ....9--výrobce
928ex 513
ex 560
ex 563
ex 623
ex 624
0622Preparáty drahých kovů pro smaltovny, průmysl keramický, porcelánový, sklářský a jablonecký ....100--výrobce
929ex 598

ex 602
ex 604
ex 619
ex 620
ex 622
ex 630
0500 až 0506
051
052
053
0550
0555
056
0653
0654
0731
0732
Sloučeniny organické (na př. kyseliny, alkoholy, estery, ethery, aldehydy, ketony, amidy, aminy, fenoly, chinony, alkaloidy, glykosidy a heteroglykosidy a pod.), vyjma jiných organických látek zvlášť v seznamu uvedených ....10--výrobce
Připomínka:
Kyselina octová a organické kyseliny ji nahrazující viz pol. 82.
Líh ethylnatý viz pol. 79.
Mastné kyseliny viz pol. 77.
Umělá sladidla, která jsou předmětem monopolu (sacharín, dulcin a pod.) viz pol. 16 všeobecných vysvětlivek k tomuto oddílu sazebníku.
930ex 108
ex 619
3102
0502
Přiboudlina, t. j. směs vyšších alkoholů s obsahem alkoholu ethylnatého pod 15% obj. .7--výrobce
Připomínka:
Obsahuje-li přiboudlina alkoholu více než 15% obj., považuje se za líh (pol. č. 79).
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
931ex 6200506Ether ethylnatý:.
1. narkotický..........300 Kčs 100 kg--výrobce
2. k technickému použití po denaturaci . . .300 Kčs 100 kg--výrobce
3. ostatní .....55000 Kčs 100 kg--výrobce
932ex 6200504Octan ethylnatý:
1. k technickému použití po denaturaci .130 Kčs 100 kg--výrobce
2. ostatní...........22000 Kčs 108 kg--výrobce
933ex 619
ex 620
ex 622
ex 637
050
0510
0513
Rozpustidla a ředidla (vyjma produktů z ropy a dehtů), zvláčňovadla a siccativy pro laky, pokud jsou dodávány pod obchodními názvy a ne pod chemickým označením . .12--výrobce
Připomínka:
Produkty z ropy a dehtů viz pol. 914 a 918.
934ex 146
148
ex 513
ex 597
ex 601
ex 602
ex 605
606
ex 607
ex 626
ex 627
0554
0620
0621
Minerální barvy v prášit u i třené (jako okry, běloba zinková, titanová, lithopon, utramarin, bronzy, též barvy svítící) ...20--výrobce
935ex 132
ex 607
ex 625
ex 626
054
0726
Dehtová barviva upravená i neupravená:
1. v balení pro domácnost a potravinářství20--výrobce
12--výrobce
936ex 605
ex 607
ex 626
0632Tiskařské barvy (vyjma v balení kancelářském) jako černě rotační, barvy hlubokotiskové, barvy ofsetové, gumotiskové ....9--výrobce
Pol.Číslo colního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbuSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Barvy v balení kancelářském viz pol. 962.
937ex 108
ex 609
ex 621
ex 624
ex 626
ex 646
0608
0630
0631
Laky a pokosty lakové a nátěrové, barvy a tmely pro lakařský průmysl (jako laky a barvy olejové, laky asfaltové, laky synthetické, smalty synthetické, laky nitrocelulosové, laky a politury lihové, matinky lihové a pod.)20--výrobce
938ex 132
ex 610
0618
0680
5999
Želatina (surová i jedlá) , agar-agar a jiné rostlinné želatiny, jakož i výrobky z nich (na př. kapsle):
1. agar - agar.....5--výrobce
2. ostatní ....20--výrobce
Připomínka:
Želatinové filmy neosvětlené viz pol. 958.
9396110680Klih kostní, kožní, usňový, chromový, rybí ....18--výrobce
910ex 6520680Kosti odtučněné, odklizené, moučka kostní hnojivá ....12--výrobce
Připomínka:
Kostní moučka krmná viz pol. 71. Tuk kostní viz pol. 77.
941ex 150
ex 599
ex 600
617
ex 652
044
0670
0680
5290
Umělá hnojiva anorganická i organická, dále hnojiva živočišná ....7--výrobce
942ex 612
ex 652
0680
3459
Albumin krevní, plasma krevní, kasein . . .12--výrobce
943ex 6133140škrob a škrobová moučka (vyjma škroby tropické):
1. škrobová moučka bramborová ....9--výrobce
2. ostatní ...........9--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
Připomínka:
Tropické škroby viz pol. 92.
944ex 609
ex 612
ex 614
ex 624
ex 627
0690
0691
0703
3309
Lepidla všeho druhu, vyjma klih (na př. dextrinová, škrobová, klihová, kaseinová, z rostlinných gum a slizů, pryskyřičná, lepidla z derivátů celulosy, kaučuková, synthetická, jakož i veškerá lepidla původu anorganického, jako z vodního skla a pod.):
1. technická ...9--výrobce
2. pisárenská a upravená pro drobný prodej (v lahvičkách, tubách, krabičkách a pod.) ...........20--výrobce
3. ostatní...........20--výrobce
Připomínka:
Klih viz pol. 939.
Škrobové apretury viz pol. 971.
945ex 163
ex 630
0570
0571
0572
0577
Léky v původním balení, náplastě, dietetické přípravky (léčebné speciality), vše k léčení lidí..............25--výrobce
946ex 145
ex 399
ex 622
ex 626
ex 630
0573Zubotechnické a zubolékařské přípravky (cementy, plomby) ..........25--výrobce
947ex 604
ex 622
ex 630
0578Desinfekční materiál .....15--výrobce
948ex 6300571
0572
0576
Léky v původním balení a dietetické přípravky, vše veterinární ....25--výrobce
949ex 622
ex 630
0575
0576
Farmaceutické lučebniny.......10--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skap.Předmět daniSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
950ex 631
ex 633
ex 653
0720 0750Kosmetické přípravky k pěstění, ochraně a úpravě zdravé pokožky, jako kosmetické krémy, mléka a želé všeho druhu, obklady na obličej, přípravky pro koupele, pudry a zásypy všeho druhu, mandlové otruby, líčidla všeho druhu, vyjma divadelní a pro film, přípravky k pěstění nehtů (laky, odlakovače), masážní prostředky, vyjma francovku, přípravky k pěstění a úpravě vlasů a vousů, jako vody vlasové, s lihem nebo bez lihu, oleje a tekuté brilantiny, pomády, fixativy, přípravky k barvení a odbarvování vlasů, vousů, obočí, řas a chloupků a přípravky k odstraňování chloupků (depilátory), kolínské vody, parfumy a vonně silice, octy, tuky a oleje navoněné a podobné kosmetické přípravky, též františky:
1. kabinetní zboží pro živnostníky . . .40--výrobce
2. ostatní .....55--výrobce
951ex 108
ex 630 ex 633
0750 0753Kosmetické přípravky lidové:
1. francovky .....25--výrobce
2. přípravky pro trvalou a vodovou ondulaci ...25--výrobce
3. přípravky k intimní toiletě žen . . .25--výrobce
4. divadelní a filmová líčidla . . ... .25--výrobce
5. zubní pasty, prášky a ústní vody . .25--výrobce
6. perly a tablety k aromatisaci dechu ...25--výrobce
7. základní mastě pro krémy25--výrobce
952685
ex 636 ex 638
0738Svíčky a podobné svíčkařské výrobky, voskové sloupky, noční knůtky z vosku, parafínu, stearinu a pod., též barvené:
1. zdobené ornamenty nebo reliéfy, figurkami a pod. ....25--výrobce
2. ostatní ...16--výrobce
Připomínka:
Smolné pochodně viz pol. 908. Voskové zápalky viz pol. 975.
953ex 261 ex 6392555Výrobky z tvárného vosku, jako květiny, figurky, květiny povoskované bez ohledu na případné textilní a jiné součástky ....30--výrobce
Připomínka:
Květiny textilní viz pol. 823.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
954ex 638
ex 639
0733
0743
Výrobky z vosku, parafinu, stearinu a pod., v položkách předchozích č. 952 a 953 neuvedené .....20--výrobce
955ex 599
ex 618
ex 630
ex 633
ex 637
0730Mýdlo:
1. mýdlo obyčejné (základní, jádrové, průmyslové, marseillské, mazlavé a pod.), vločky mýdlové, mýdlo práškové, mleté, mýdlo medicinální a desinfekční, mýdlo na holení, prací prášky mýdlové a náhražky mýdla, šampony na vlasy práškové ....17516312výrobce
2. jemné mýdlové výrobky, t. j. mýdla navoněná, toaletní, kosmetická, dětská a pod., dále šampony na vlasy tekuté, navoněné výrobky z mýdla, navoněné náhražky mýdla, krémy na holení . . .48046020výrobce
956ex 6080723Krémy a leštidla na obuv ...20--výrobce
9573800710Fotografické desky neosvětlené jakéhokoliv druhu (panchromatické, diapositivní, orthochromatické a pod.)........197--výrobce
Připomínka:
Fotografické desky osvětlené, též diapositivy viz pol. 605.
958ex 361
ex 610
0710Fotografické filmy neosvětlené (planfilm, rollfilm, kinofilm, úzký film, roentgenový film a j.) ....199--výrobce
Připomínka:
Osvětlené filmy viz pol. 235.
9592920705
0710
Papíry fotografické všech druhů (chlorstří-brné, plynové, zvětšovací; technické, světlo-tiskový papír, diasotypický, gelatinový papír, pigmentový papír a pod.)......197--výrobce
960ex 6220711Fotografické lučebniny upravené pro drobný prodej (vývojka, ustalovač, sensibilátory,
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
desensibilátory, tonovače, zesilovače, zeslabovače, chemikálie fotoreprodukční a pod.) . .207--výrobce
Připomínka:
Chemikálie volně sypané nebo V balení neoznačujícím je jako fotografické lučebniny viz pol. 924 a 929.
961ex 146
ex 393
ex 409
ex 626
ex 629
0700
0701
0702
Tuhy, tužky vyjma patentní, písátka, křídy bez ohledu na barvu, ve dřevě, v papíru, lakované nebo bez obalu ...20--výrobce
Připomínka:
Tužky patentní viz pol. 229, 458 a 716.
962ex 625

ex 629
0703Inkousty, tuše, barvy razítkové, barvy malířské, školní a pod. (knoflíkové, olejové pro umělce, temperové, kolorovací pro fotografii a pod.), barvy rozmnožovací, razítkové podušky ....20--výrobce
963ex 194
ex 293
ex 300
0703Papír karbonový, indigový a jiné papíry propisovací nebo snímací, blány rozmnožovací, pásky, do psacích, počítacích a registračních strojů a přístrojů ....20--výrobce
964ex 618
ex 619
ex 624
0703Opravovací tekutiny na blány rozmnožovací a jiné opravovací tekutiny kancelářské (na př. na odstraňování písma, tekutina fixirovací) .....20--výrobce
965ex 81
ex 312
ex 618
ex 627
ex 628
0703Pečetní vosk, hlína modelovací plastická, stěrači pryž a jiné malířské stěrači hmoty20--výrobce
966ex 141
ex 325
ex 361
ex 576
ex 610
ex 622
0610 až 0613
0614
0616
061
Plastické hmoty:
1. Plastické hmoty nezpracované (jako fe-noplasty, pryskyřice fenolformaldehydové, kresolformaldehydové a jiné kondensační hmoty, polyamidy, polyakryláty, esthery celulosy, hmoty z mléčného
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazba SlevaSnížená sazbaPoplatník daně
0618
0619
kaseinu a jiných bílkovinných látek rostlinných nebo živočišných, umělé pryskyřice a umělé třísloviny) a polotovary z nich jako desky, tyče trubky a pod. .....21--výrobce
2. umělá kůže ....25--výrobce
3. celon ....21- výrobce
4. umělá střeva .....21--výrobce
5. želatinový flitr .....21--výrobce
6. gramofonová hmota lisovací ....9--výrobce
Připomínky.
Celofán viz pol. 403.
Celuloid viz pol. 211.
Přírodní pryskyřice viz pol. 906.
Umělá střeva z hedvábného mušelinu viz pol. 341.
Umělá střeva z pergamenového papíru viz pol. 411.
Umělý kaučuk viz pol. 450.
Umělá kůže z kožených odpadků viz pol. 501.
967ex 361
ex 576
289Zboží z plastických hmot:
1. gramofonové desky ....17--výrobce
2. ostatní, pokud není zařazeno jinde . . .21--výrobce
968323
ex 342
0657Linoleum a jiné krytiny podlahové podobné linoleu.....15--výrobce
Připomínka:
Pokrývky podlahové z papíru viz pol. 402.
969ex 285
ex 286
0657Krycí a isolační lepenka dehtovaná nebo asfaltovaná též s posypem nebo klouzkovaná, dále isolační desky a pásy asfaltované nebo dehtované ....12--výrobce
Připomínka:
Asfaltokorková isolace viz pol. 236.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
970ex 312
ex 320
ex 401
078Osinkové zboží, jako osinkový papír, osinkové tkaniny, obložení brzdové, obložení spojkové, vysokotlaké a jiné těsnící desky, ucpávky, osinko-cementové, osinko-cementová břidlice......12--výrobce
Připomínka:
Asbest (osinek) viz pol. 153.
971ex 135
405
ex 599
ex 601
ex 608
ex 618
ex 622
ex 625
ex 627
ex 630
ex 637
ex 640
0660
0661
0671
až 0675
0723
0724
0725
0726
0762
0763
0764 0770
0771
Pomocné prostředky jako takové označené a jinde neuvedené:
1. pro průmysl stavební jako přísady do malty, betonu a sádry, ke zvýšení vodotěsnosti nebo odolnosti proti chemickým vlivům, ke zrychlení tuhnutí a pod., nátěry dřeva proti ohni a podobné zboží ....15--výrobce
2. pro zemědělství jako mořidla na osivo, prostředky houbomorné, prostředky proti škůdcům uskladněného obilí, otravné prostředky na hubení plevele, lep a lepící pásy na housenky, ovocné karbolinoleum, dále přípravky zvyšující nebo zlepšující rostlinnou a živočišnou produkci ....12--výrobce
3. pro ošetřování obuvi a nábytku, jako tuky na obuv (vyjma krémy a leštidla na obuv), apretury, mořidla pro truhláře ...20--výrobce
4. pro domácnost, jako cididla na kovy, havraní stříbro, tekutý hliník, prací prášky enzymatické, mýdlo pískové, soda krystalová v konsumním balení, prostředky na čištění oděvu, prostředky cídící, prostředky konservační, modř na prádlo, mucholapky, přípravky proti molům, švábům a rusům a pod., podpalovače uhlí a koksu . . .20--výrobce
5. pro průmysl textilní, jako prostředky smáčeci, rozmáčecí, mastící, impregnační, karbonisační, bělící, vlhčící, prací prostředky nemýdelné, prostředky šlichtovací, prostředky odšlichtovací, emulgátory a pod.........9--výrobce
6. pro průmysl kožedělný a kožešinářský, jako konservační a desinfekční pro-
Pol.Číslo celního saz.Chlo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
středky, loužicí a odchlupovací prostředky a pod.........9--výrobce
7. pro kovoprůmysl jako soli pro galvanické niklování, chromování, pro barvení a zábranu oxydace, odmašťovače, kalicí prášky, pájecí tresti, vodičky a pod. ....15--výrobce
Připomínka:
Barviva pro domácnost a potravinářství viz pol. 935.
Krémy a leštidla na obuv viz pol. 956. Vosky lyžařské viz pol. 954.
6. Zápalné zboží.
972ex 6420643Zápalnice všeho druhu ....9--výrobce
973643
644
1521
0643
1521
1529
Rozbušky á náboje:
1. Rozbušky a roznětky, palníky elektrické, nábojnice a nábojky......9--výrobce
2. Náboje lovecké a sportovní ....15--výrobce
Připomínka:
Výbušiny, které jsou předmětem, monopolu viz pol. 16 všeobecných vysvětlivek k tomuto oddílu sazebníku.
974ex 640
ex 641
0644Zboží ohněstrojné, jako prskavky, kapsle, bengálské zboží a pod. ...21--výrobce
975ex 638
ex 640
ex 641
2250Zápalky:
1. dřevěné odtrhávací z každého balení, neobsahujícího více než 20 kusů, u balení s větším obsahem z každých 20 kusů nebo části tohoto počtu ....15 hal.
za balení
--„Luma", prodejna zápalek, „Iskra", predajňa zápaliek
2. dřevěné v krabičkách z balení neobsahující více než 40 kusů ....25 hal. za
balení
--
3. dřevěné nebo jiné z balení obsahujícího přes 40 kusů, ne však více než 60 kusů a u balíčků s větším obsahem vždy z každých 60 kusů nebo jejich částí .....35 hal.
za balení
--
4. ostatní zápalky ....50 hal.
za
balení
--
976 04 až 07 0559Výrobky chemické jinde nejmenované a jinde nezařazené ....25--výrobce
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
XVI. Hračky.
1010ex 274
ex 281
ex 282
ex 299
ex 300
302
ex 309
ex 310
ex 314
ex 317
ex 318
ex 826
ex 342
ex 355
ex 380

ex 362
ex 366
ex 388
ex 401
ex 408
ex 409
ex 424

ex 426
ex 480
ex 486
ex 509
ex 514
ex 520

ex 524
ex 542
ex 543
ex 581
ex 610
ex 627
ex 641
ex 642
2272 2860 2896Hračky, hry, loutky (vyjma loutky [figuriny] do výkladních skříní), a jejich součástky, společenské hry a ozdoby na vánoční stromek všeho druhu:
1. hrací karty, a to
a) karty zhotovené z papíru, jde-li o karty, jejíchž jednotlivé listy sestávají32 Kčs za každé karetní hry
aa) z méně než tří vrstev ....--výrobce
bb) ze tří nebo více vrstev ....65 Kčs
za každé karetní hry
výrobce
b) karty zhotovené z jiných látek než z papíru (na př. z celuloidu a jeho náhražek, cellonu, cellofanu, bakelitu, polapasu a pod.), po případě ještě vyztužených vložkou z vláken všeho druhu nebo přídavkem těchto vláken ....95 Kčs z každé karetní hry--výrobce
2. ostatní zboží této položky.....22--výrobce
Připomínky k č. 1:
I. Pro karetní hry se 24 a méně listy se sazby snižují o jednu polovinu, pro karetní hry s více než 54 listy se sazby zvyšují o jednu polovinu. Jsou-li v karetních hrách všechny listy vícekráte obsaženy, takže a nich může býti složeno více jednotlivých her, vypočte se daň podle počtu jednotlivých her, jež možno složiti.
II. Hrací karty smí býti poplatníkem v tuzemsku vyskladněny nebo dovezeny z ciziny a prodávány dále v tuzemsku jen v balení jako úplné hry. Na obalu karetních her určených pro prodej ve vnitrozemí a na jednom listě každé ž těchto her buďtež připojeny jméno a bydliště (firma a sídlo) výrobce nebo jeho rozpoznávací značka. Sestává-li balení z více obalů, platí ustanovení předešlé věty pro obal bezprostřední. Hrací karty dovážené z ciziny, které
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazba
neodpovídají ustanovení o balení a poznávacím značkování, smí býti jen v tom případě projednány do. volného oběhu, provede-li poplatník pod úředním dozorem dodatečně balení a poznávací značkování.
III. Dětské hrací karty, t. j. karty, které mají šířku nejvýše do 27 mm a délku nejvýše do 35 mm, nebo karty, jimiž mohou býti provozovány pouze hry sloužící k zábavě nebo k poučení dětí, dále starobylé původní hrací karty, jež se v úplných hrách dovezou z ciziny, aby byly pojaty do veřejných nebo soukromých sbírek, podléhají sazbě pouze 20% z ceny.
Připomínky k č. 2.:
I. Mezi hračky a loutky a jejich součástky podle této položky patří i hlavy.a údy loutek z papíroviny, z kamenné lepenky nebo z podobných hmot, dále součásti hraček železných, pouze litých, lisovaných atd., dále dětské trubky, bubny, housle a pod., jakož i optické hračky, jež nejsou přesně pracované, dále hračky představující napodobené stroje a přístroje, na př. malé parní stroje, též jsou-li zařízeny na mechanický pohon parou nebo horkým vzduchem a pod., dále elektrické hračky (ex čís. 543 cel. saz.); nepatří sem však přesně pracované kaleidoskopy a kouzelné svítilny i optické hračky (přesně pracované), pak modely strojů a přístrojů, dále foukací a tahací harmoniky všeho druhu.
II. Tenisové rakety viz pol. 230, gumové a tenisové míče viz pol. 455.
III. Loutky (figuríny) do výkladních skříní viz pol. 229.
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
XVII. Energetika.
1080-0340Svítiplyn............3 ze spotřebitelské ceny--výrobce
Připomínky:
I. Dani nepodléhá plyn odpadající- z vysokých pecí při výrobce železa, pokud se ho použije pro vlastní spotřebu závodu, jakož i plyn vyrobený doly při koksování a použitý jimi pro vlastní spotřebu.
II. Spotřebitelskou cenou se zde rozumí součet stálého měsíčního platu a platu za odebraný svítiplyn podle množství v m3.
1081-030Elektřina............3 ze spotřebitelské ceny--výrobce
Připomínky:
I. Elektřina dodávaná závodními elektrárnami národním energetickým podnikům se zdaňuje až při odběru z těchto energetických podniků.
II. Spotřebitelskou cenou se zde rozumí součet stálého měsíčního platu a poplatku za práci podle odebrané elektřiny v kilowathodinách.
1032-082Topná pára a topná voda.......8 ze spotřebitelské ceny--teplárna
Pol.Číslo celního saz.Číslo plán. skup.Předmět daněSazbaSlevaSnížená sazbaPoplatník daně
XVIII. Stavby.
1040 Stavby pozemní:
1. obytné ....
6--výrobce
2. veřejné ....6,5--výrobce
3. zemědělské .....6,5--výrobce
4. průmyslové ....6--výrobce
1041 Stavby komunikační:
1. silniční........
5--výrobce
2. mostní .....5--výrobce
3. železniční ....4,5--výrobce
4. tunelové ....4,5--výrobce
1042 Stavby vodní:
1. vodohospodářské ....5,5--výrobce
2. kulturně-technické .....5,5--výrobce
Připomínky ke skupině XVIII:
I. 1. Daňovým základem je cena účtovaná stavebníkovi.
2. Z daňového základu možno vyloučiti úplaty placené poplatníkem daně stavebním řemeslníkům, kteří nejsou poplatníky daně podle tohoto oddílu sazebníku.
II. Provádějí-li stavební závody pouze práce řemeslné, posuzují se tyto práce jako zboží, které z těchto prací vzniká (na př. práce pokrývačské jako krytina).
III. Stavby dřevěné viz pol. 220.
Stavby ze železných konstrukcí viz pol. 705.

ODDÍL B

SAZEBNÍKU VŠEOBECNÉ DANĚ

(pro paušální zdanění zboží a výkonů u soukromých a družstevních podniků výrobních a poslužných).

Všeobecné vysvětlivky k oddílu „B" sazebníku.

1. Podle oddílu B sazebníku platí všeobecnou daň paušální částkou řemesla a živnosti v něm uvedené, které vyrábějí, zpracují nebo používají zboží jmenovaného v oddílu A sazebníku.

2. Pověřené řemeslné a živnostenské podniky platí všeobecnou daň podle oddílu. A sazebníku.

3. Za zahradníky se považují podniky, které pěstují zeleninu nebo květiny na ploše větší než 0.1 ha, jestliže prodávají své výrobky též přímo spotřebitelům. Za zahradníky se však nepovažují zemědělci, kteří pěstují pouze pozdní zeleninu ve volné půdě bez umělého zavlažování.

4. Sazba daně se počítá podle počtu osob v podniku činných. Mezi osoby činné v podniku se zahrnují poplatník, jeho zaměstnanci, učňové, příslušníci poplatníkovy rodiny pracující v podniku s výjimkou manželky (manžela) nebo družky (druha) a nezletilých dětí, vnuků, pastorků a schovanců ; zaměstnanci se rozumějí osoby činné jak ve výrobě, tak i v administrativě nebo při prodeji 2boží. V podnicích, které vyrábějí zboží a které také prodávají zboží cizí výroby, počítají se i osoby zaměstnané při prodeji cizího zboží mezi osoby činné v podniku.

5. Pro výpočet daně je rozhodný ne]vyšší počet osob činných v podniku v období, za které se daň odvádí. Daň je splatná sedmého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž vznikla daňová povinnost, a to jednou dvanáctinou roční částky vypočtené podle sazebníku.

Výpočet měsíční daňové částky: Rukavičkář pracoval od 1. do 10. ledna 1949 se sedmi zaměstnanci, t. zn., že v podniku pracovalo v uvedené době celkem osm osob. Dne 10. ledna 1949 se snížil stav zaměstnanců rukavičkáře na pět osob a s tímto stavem pracoval pak až do konce ledna 1949. Daň se vypočítá takto: nejvyšší počet osob činných v podniku byl dne 10. ledna 1949 celkem osm osob (t. j. podnikatel a sedm zaměstnanců).

8 x 7.200 = 57.000 Kčs : 12 = 4.800.- Kčs.

Za měsíc leden 1949 zaplatí tudíž rukavičkář do 7. února 1949 za celý podnik 4.800.- Kčs všeobecné daně.

Příklady:

A. Sklenář pracuje sám bez pomoci jiných osob, proto platí pouze 1.500 Kčs daně za rok.

B. Rukavičkář pracuje v živnosti sám s jedním dělníkem, to znamená, že jsou v podniku činný dvě osoby; sazba na jednu osobu činí 6.000 Kčs ročně.

Výpočet daně: 2 x 6.000 Kčs = 12.000 Kčs za rok.

C. Rukavičkář zaměstnává sedm dělníků, to znamená, že v podniku je činno celkem osm osob; sazba daně na jednu osobu činí 7.200 Kčs ročně.

Výpočet daně: 8 x 7.200 Kčs = 57.600 Kčs za rok.

D. Cukrář zaměstnává šest dělníků, to znamená, že v podniku je činno sedm osob; sazba daně na jednu osobu činí 4.900 Kčs ročně.

Výpočet daně:7 x 4.900 Kčs = 34.300 . Kčs za rok.

E. Družstvo kožišníků zaměstnává dvacettři dělníky, tři prodavače, jednoho úředníka, celkem dvacetsedm zaměstnanců.

Výpočet daně: 27 x 1.500 Kčs = 40.500 Kčs za rok.

F. Brašnář zaměstnává jednadvacet dělníků, jednoho účetního, osm prodavačů, t. j. celkem třicet osob; spolu s poplatníkem je v podniku činno jednatřicet osob. Sazba daně na jednu osobu činí 7.300 Kčs.

Výpočet daně: 31 x 7.300 Kčs = 226.300 Kčs za rok.

G. Družstvo brašnářů zaměstnává jednadvacet dělníků, jednoho účetního a osm prodavačů, t. j. třicet zaměstnanců celkem. Výpočet daně: 30 x 1.000 Kčs = 30.000 Kčs za rok.

Seznam živností I. skupiny:

Autosedláři a autočalouníci

Fotografové

Kožešníci

Krejčí 1a. jakostní třídy

Modisté a modistky (modelové domy)

Obuvníci

Rukavičkáři

Úpravci kožišin

Výrobci kosmetického zboží

Výrobci prádla a šněrovaček (I. jakostní třídy)

Výrobci zrcadel a zrcátek

Seznam živností II. skupiny.

Brašňáři a ozdobníci Cukráři

čalouníci a dekoratéři Elektroinstalatéři

Holiči a kadeřníci I. cenové skupiny Instalatéři kanalisací a větrání Instalatéři plynovodů a vodovodů Karosáři

Krejčí I. jakostní třídy Perleťáři Scelovači látek

Vulkamsen

Výrobci dárkového zboží ze dřeva

Výrobci chemického zboží (na př, čisticích prášků, prášků proti hmyzu, past na obuv a parkety, barev a laků a pod.)

Výrobci kamenné galanterie

Výrobci skleněné bižuterie a drobného skla

Výrobci umělých květin, ozdob a ozdobných per ze všech látek kromě látek z kůže

Výrobci ústředního topení Výrobci zdravotního zařízení

Seznam živností III. skupiny.

Bromografie

Dýmkaři

Hodináři

Hřebenáři

Isolatéři a asfaltéří

Kameničtí mistři

Kaménosochaři

Kartonážníci a pouzdraři

Knihaři

Krejčí II. jakostní třídy

Kovotlačitelé

Majitelé pil a výrobci parket

Malíři pokojů

Mechanici

Modeláři

Modisté a modistky jinde nejmenovaní

Mydláři, svíčkaři a voskaři

Pasíři

Pekaři

Planografie

Pokrývači

Puškaři

Rytci

Řezbáři

Řezníci a uzenáři

Sedláři a řemenáři

Slévači železa a kovů

Smaltovníci

Stavitele

Soustružníci štukatéři

Tesařští mistři

Truhláři

Výrobci cementového zboží

Výrobci dřevěných kopyt, klenků, podpatků,  floků, párátek a pod.

Výrobci dřevěné vlny

Výrobci holí

Výrobci hraček ze všech druhů látek

Výrobci klobouků a čepic

Výrobci korkového zboží

Výrobci prádla a šněrovaček (II. jakostní třídy)

Výrobci technického zboží z kůže

Výrobci terazza (umělého kamene) a xylolitového zboží

Výrobci umělých květin a ozdob

Výrobci zboží z umělých hmot řezbářských

Zahradníci a květináři (pokud nejsou zdaněni podle oddílu A nebo C sazebníku)

Zámečníci stavební

Zámečníci strojní (na př. výrobci hospodářských strojů, vah, nástrojů a měřidel, jízdních kol, armatur, pilníků a rašplí, dětských vozidel a sportovních předmětů, sít, mříží, pletiv a pod.)

Zedničtí mistři

Seznam živností IV. skupiny.

Bednáři

Cihláři a vápenici čističi budov

Deštnikáři

Dlaždici

Galvaniséři

Holiči a kadeřníci kromě těch, kteří jsou uvedeni v II. skupině

Hrnčíři a výrobci lidové keramiky

Kamenolomy, pískovny a těžba jiných nerostů

Kamnáři

Karlácníci a štětkaři

Kladení podlah (gumových, korkových, dlaždicových, parketových a pod.) a obkládání stěn

Klempíři

Koláři

Košíkáři

Kováři a podkováři

Krejčí jinam nezařazení

Mědikovci

Mlynáři

Natěrači a lakýrníci

Nožíři

Optici

Orthopedisté

Provazníci

Pumpaři

Rozmnožovací ústavy a veřejné písárny

Sítaři

Sklenáři

Soukeníci, a papučáři

Stáčeči piva

Stavební a keramická řemesla a živnosti jinde nejmenované

Tiskaři

Tkalci

Truhláři

Výrobci dřevěného zboží jinde nejmenovaní

Výrobci hudebních nástrojů

Výrobci knihařského, papírnického a tiskařského zboží jinde nejmenovaní Výrobci koženého zboží jinde nejmenovaní

Výrobci palivového a tankového dříví

Výrobci pleteného a stávkového zboží

Výrobci prádla a šněrovaček III. jakostní třídy

Výrobci skleněného zboží jinde nejmenovaní

Výrobci sodové vody

Výrobci textilního a oděvního zboží jinde nejmenovaní

Zámečníci strojní jakožto výrobci orthopedických a lékařských přístrojů

Závody linkařské a rastrýřské

Sazebník.

Počet osobI. skupina II. skupinaIII. skupinaIV. skupina
činných v podniku (včetně učňů) Sazba za každou osobu činnou v podniku ročně Kčs
u podniků nedružstevníchu družstevu podniků nedružstevníchu družstevu podniků nedružstevníchu družstev u podniků nedružstevníchu družstev
do 26.000 4.000 3.000 1.500
do 86.400 4.300 3.200 1.600
4- 56.800 4.600 3.400 1.700
6-107.200 4.900 3.600 1.800
11-157.600 5.200 3.800 1.900
16-208.000 5.500 4.000 2.000
21-258.8001.5006.1001.0004.4007502.200400
26-309.600 6.700 4.800 2.400
31-3510.400 7.300 5.200 2.600
36-4011.200 7.900 5.600 2.800
41-4512.000 8.500 6.000 3.000
46-5012.800 9.100 6.400 3.200

ODDÍL C

SAZEBNÍKU VŠEOBECNÉ DANĚ

(pro paušální zdanění zemědělců).

Všeobecné vysvětlivky k oddílu „C" sazebníku.

1. Dani podle tohoto oddílu sazebníku podléhá každý, kdo provozuje na vlastní účet zemědělské hospodářství vyjma stát, státní podniky 1 komunální podniky svazků lidové správy a národní podniky. Ty podléhají všeobecné dani podle oddílu A sazebníku. Do výměry se nezapočítávají pozemky věnované zahradnictví (zelinářskému i okrasnému), odvádí-li zemědělec daň ze zahradnictví podle oddílu B sazebníku. Zemědělskou půdou se rozumějí všechny pozemky s katastrálním výtěžkem s výjimkou pozemků věnovaných lesnictví.

2. Výrobní družstva zemědělská, která jako taková budou uznána ministrem financí v dohodě s ministrem zemědělství, neplatí všeobecnou daň.

3. Nerozhoduje, zda se zemědělské hospodářství provozuje na půdě vlastní, pachtované či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.

4. Daň se platí ročně částkou uvedenou v tomto oddílu sazebníku, a to do 7. dubna-běžného roku, pokud není dále stanoveno jinak.

5. Daň je povinen platit zemědělec, který provozoval zemědělské hospodářství 1. ledna běžného roku. Na změny nastalé během běžného kalendářního roku se nebere zřetel.

6. Zemědělec, jehož zemědělské hospodářství přesahuje 20 ha zemědělské půdy, je povinen ohlásit vznik a zánik povinnosti platit daň podle tohoto oddílu sazebníků příslušnému finančnímu úřadu. Může tak učinit v přiznám k dani zemědělské.

7. Zemědělec, jehož zemědělské hospodářství přesahuje 20 ha zemědělské půdy, musí podat do 31. ledna běžného roku finančnímu úřadu hlášení o dani na tiskopise, jehož vzor vydá ministerstvo financí.

8. Pro stanovení výše daně jsou rozhodné:

1. výrobní oblast (řepařská, obilnářská, bramborářská či pícninářská), ve které leží zemědělské hospodářství nebo jeho největší část, a

2. celková výměra všech pozemků s katastrálním výtěžkem a jejich průměrný katastrání výtěžek podle stavu dne 1. ledna běžného roku. Pozemky, věnované pěstování chmele, vinné révy, tabáku a papriky, školkařství, ovocnictví a rybnikářství se započítávají jen svou skutečnou výměrou; pozemky věnované zahradnictví u zemědělce, který z nich neodvádí daň podle oddílu B sazebníku, započítávají se do této výměry násobkem stanoveným podle § 31 zákona ze dne 21. března 1948, č. 49 Sb., o zemědělské dani (dále „zákon o zemědělské dani").

Pro zjištění, ve které výrobní oblasti leží zemědělské hospodářství, platí obecné předpisy jimiž se určují zemědělské výrobní oblasti.

Jednotlivá katastrální území, po případě jednotlivá zemědělská hospodářství, mohou však býti přeřazena do té výrobní oblasti, jejímž výrobním podmínkám půda katastrálního území, po případě zemědělského hospodářství, ve skutečnosti odpovídá.

9. Průměrný katastrální výtěžek se zjistí, dělí-li se celkový katastrální výtěžek všech pozemků započítatelných podle č. 8 jejich skutečnou výměrou v hektarech. Při stanovení celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem a jejich celkového katastrálního výtěžku se přihlíží i k půdě ležící ladem.

10. Přesahuje-li výměra pozemků rozhodných pro stanovení daně podle č. 8 50 ha, zvyšuje se daň uvedená v sazebníku pro hospodářství o výměře 50 ha o 1/10, této sazby za každý hektar nad 50 ha.

11. Okresní národní výbor za součinnosti místní vyživovací komise a místního sdružení Jednotného svazu českých zemědělců (na Slovensku Jednotného svazu slovenských zemědělců) určí ke zdanění podle tohoto oddílu sazebníku do 1. března ty zemědělce hospodařící na výměře nepřesahující 20 ha zemědělské půdy, kteří v předcházejícím hospodářském ročním období nesplnili výrobní plán a v předcházejícím kalendářním ročním období nesplnili všechny kontingenty (obilí, brambor, masa, mléka a vajec). Výjimku učiní u zemědělců, kteří své kontingenty nemohli splnit pro dlouhotrvající nemoc, pád dobytka nebo živelní pohromu, je-li nesplnění v příčinné souvislosti s uvedenými důvody. Podobně okresní národní výbor neurčí ke zdanění zemědělce, který kontingent jednoho nebo několika druhů překročil v neprospěch jiných druhů, když celková peněžní hodnota všech kontingentů byla tím dosažena. Zemědělec může své neodvedené kontingenty za r. 1948 odvést dodatečně do 1. února 3 949, ovšem musí při tom splnit kontingent předepsaný za leden 1949. Zemědělci takto určení budou vyzváni, aby podali do 14 dnů hlásení o všeobecné dani. Daň musí odvésti do 7. dubna běžného roku.

Zemědělcům hospodařícím na zemědělské půdě o výměře nepřesahující 20 ha, o kterých okresní národní výbor určí podle předchozího odstavce, že jsou povinni platit v roce 1949 všeobecnou daň, se povoluje odklad platební povinnosti stran této daně do 31. prosince 1949, předloží-li do 30. dubna 1949 místně příslušnému finančnímu úřadu I. stolice potvrzení místního národního výboru svého bydliště, že uzavřeli pro rok 1949 smlouvu o výrobě zemědělských výrobků podle vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č . 6 Sb., o zemědělské výrobě podle smlouvy, a smlouvu o dodávce zemědělských výrobků podle vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 7 Sb., o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy.

Splní-li zemědělec, na kterého se vztahuje ustanovení předcházejícího odstavce, smlouvu o výrobě zemědělských výrobků a smlouvu o jejich dodávce a předloží-li potvrzení o řádném splnění smluv, jež mu vydá mimořádná vyživovací komise místního národního výboru jeho bydliště, příslušnému finančnímu úřadu I. stolice nejpozději do 20. prosince 1949, pozbývá rozhodnutí okresního národního výboru, jímž bylo určeno, že zemědělec má platit všeobecnou daň za rok 1949, účinnosti. Nepředloží-li zemědělec potvrzení mimořádné vyživovací komise místního národního výboru v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit všeobecnou daň za rok 1949 do 31. prosince 1949.

Ustanoveními odstavců 2 a 3 této vysvětlivky nejsou dotčena ustanovení jejího odstavce 1, pokud se vztahují na zemědělce hospodařící na zemědělské půdě , jejíž výměra nepřesahuje 20 ha, kteří řádně splnili výrobní a dodávkové povinnosti za rok 1948 podle odstavce 1.

12. Zemědělci mohou u okresního národního výboru žádat, aby mohli zaplatit všeobecnou daň ve 4 čtvrtletních splátkách splatných 7. dne po konci kalendářního čtvrtletí. Nemusí podávat čtvrtletní hlášení o dani. Ustanovení předchozího čísla platí obdobně.

13. Zemědělské daňové komise zřízené podle § 28 zákona o zemědělské dani jsou příslušný ve věcech uvedených v §§ 29 - 31 uvedeného zákona i pro obor všeobecné daně ze zemědělství podle tohoto oddílu sazebníku.

14. Ministr financí může správním opatřením

1. dále rozčlenit tento oddíl sazebníku jak co do průměrného katastrálního výtěžku, tak co do celkové výměry.

2 učinit opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by při zdaňováni podle tohoto sazebníku mohly vzniknout.

Oblast řepařská.

Tabulka 1.

Výměra půdy v ha Průměrný katastrální výtěžek v Kčs
515253545556575
Na zemědělské hospodářství o uvedené výměře připadá daň v Kčs:
1153197227251272291308324
58061.0341.1911.3191.4291.5281.6181.701
101.7272.2162.5532.8263.0633.2743.4673.645
152.7633.5454.0844.5224.9015.2395.5475.833
203.8384.9245.673 '6.2806.8077.2767.7048.101
255.2706.9338.0819.0119.81710.53611.19211.801
307.0539.47911.15212.50913.68414.73315.69016.577
359.30612.73515.10017.01818.67920.16221.51422.768
4011.37615.81418.87521.35723.50725.42727.17728.800
4513.12518.49822.20425.21027.81330.13732.25634.221
5015.03221.44425.86729.45432.56135.33437.86440.208

Oblast obilnářská.

Tabulka 2.

Výměra půdy v haPrůměrný katastrální výtěžek v Kčs
5152535456565
Na zemědělské hospodářství o uvedené výměře připadá daň v Kčs:
1138197204226245262277
57251.0361.0721.1871.2861.3751.456
101.5542.2192.2982.5432.7572.9473.120
152.4873.5513.6764.0694.4114.7144.992
203.4544.4325.1065.6526.1266.5486.934
254.7436.2407.2728.1108.8359.48210.073
306.3488.53110.03711.25812.31613.26014.121
358.37511.46113.59015.31616.81118.14619.363
4010.23814.23316.98719.22121.15622.88424.459
4511.81216.64819.98422.68925.03227.12329.030
5013.52919.30023.28026.50929.30531.80134.078

Oblast bramborářská.

Průměrný katastrální výtěžek v Kčs
Výměra půdy v ha5152535
Na zemědělské hospodářství o uvedené výměře připadá daňv Kčs:
1130167193213
56858791.0131.121
101.4681.8832.1702.402
152,3493.0133.4723.843
203.2624.1854.8225.338
254.4795.8936.8697.659
305.9958.0579.47910.633
357.91010.82512.83514.465
409.67013.44216.04418.153
4511.15615.72318.87321.428
5012.77718.22721.98725.030

Tabulka 4.

Oblast pícninářská.

ODDÍL D

SAZEBNÍKU VŠEOBECNÉ DANĚ

(pro přepravu a výkony s přepravou souvisící, jakož i pro spediční a skladištní výkony prováděné za úplatu)

Všeobecné vysvětlivky k oddílu „D" sazebníku.

1. Daň odvede podnik (poplatník), který provozuje přepravu podléhající dani, anebo podnik (poplatník), který provádí za úplatu spediční a skladištní výkony. Nezáleží na tom, jde-li o podnik veřejný či jiný.

2. Daňová povinnost vzniká:

a) a přepravy podle pol. 5 a 6 tohoto oddílu sazebníku tím, že vozidlo bylo dáno do provozu nebo tím, že tažné zvíře bylo určeno pro výkon přepravy podle těchto pol. 5 a 6;

b) v ostatních případech započetím výkonu.

3. Přepravní cenou je vše, co přepravní podnik vybírá za provedení přepravy s vyloučením daně podle tohoto oddílu sazebníku. Do přepravní ceny patří též úplaty, které se vybírají u železniční přepravy po vlečce do stanice nebo naopak, úplaty, které přepravní podnik vybírá za výkony související s přepravou, nejsou součástí přepravní ceny, i když je přepravní podnik vybírá zároveň s přepravní cenou.

4. V tarifech a vyhláškách přepravního podniku je nutno výslovně uvést, je-li do sazeb jízdného, zavazadelného, dovozného a pod. započítána daň či nikoli.

5. Je-li na přepravě účastněno více přepravních podniků, odvede každý z nich na dani tolik, kolik odpovídá jeho podílu na tel. přepravě.

6. Při přepravě z ciziny do tuzemska nebo naopak a při průvozu tuzemskem je základem daně část přepravní ceny připadající na přepravu provedenou na tuzemském území.

7. Daň podle pol. 5 a 6 tohoto oddílu sazebníku je splatná jednou dvanáctinou roční částky, a to 7. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž bylo vozidlo v provozu nebo v němž bylo používáno tažného zvířete pro výkon přepravy,

8. Místní příslušnost se řídí místem, v němž je provozní správa podniku.

Sazebník

Pol.Předmět daněSazba a základ daně
1železniční přeprava osob vyjma přepravu dělníků a žáků:
a) na drobných drahách včetně elektrických drah drobných a trolejbusů6% z přepravní ceny
b) na drahách pro omezenou přepravu veřejnou a pro přepravu neveřejnou, pokud jde o přepravu osob za úplatu6% z přepravní ceny
c) na ostatních dráhách ......24% z přepravní ceny
P ř i p o m í n k y:
I. Za přepravu dělníků nepodléhající dani se pokládá přeprava osob za jízdné se slevou nejméně 50% obyčejného jízdného, kterou železnice poskytuje osobám v pracovním poměru, u nichž jsou splněny podmínky stanovené železničním tarifem (dělnické jízdné).
II. Za přepravu žáků nepodléhající dani se pokládá přeprava osob za jízdné se slevou nejméně 50% obyčejného jízdného, kterou železnice poskytuje žákům a posluchačům škol všech stupňů, u nichž jsou splněny podmínky stanovené železničním tarifem (žákovské jízdné).
2železniční přeprava zboží, zavazadel, spěšnin a psů vyjma přepravu služebního zboží:
a) přeprava zboží na drobných drahách včetně drobných elektrických drah a trolejbusů 15% z přepravní ceny
b) přeprava zboží na drahách pro omezenou přepravu veřejnou a pro přepravu neveřejnou, pokud jde o přepravu zboží za úplatu15% z přepravní ceny
c) přeprava zboží, zavazadel, spěšnin a psů na ostatních drahách 15% z přepravní ceny
Připomínky:
I. Přeprava železničního služebního zboží nepodléhá dani, jestliže železniční podnik přepravuje předměty výlučně pro vlastní provozní nebo investiční účely.
II. Předmětem daně není přeprava listovní a balíkové pošty.
Pol.Předmět daněSazba a základ daně
3Jiné železniční úkony než přeprava osob, zboží, zavazadel, spěšnin a psů3% z úplaty
Připomínka:
Jinými železničními úkony jsou úkony, které souvisejí s přepravou a za něž se vybírají zvláštní úplaty, na př. úplaty za poukázky na místo, vstupné na nástupiště, příplatky na lůžko, nákladné, výkladné, zdržné, skladištné, plachetné, překladištné, úplata za opověděný zájem na dodání a pod.
4Hromadná přeprava osob a zavazadel silničními motorovými vozidly:
a) pravidelná přeprava osob a zavazadel vyjma přepravu dělníků a žáků|6% z přepravní ceny
b) nepravidelná přeprava osob a zavazadel.....10% z přepravní ceny
Připomínky:
I. Hromadnou přepravou osob a zavazadel se rozumí přeprava silničními motorovými vozidly, kterými lze přepraviti více než osm osob počítajíc v to řidiče.
II. Pravidelnou přepravou osob a zavazadel je přeprava, jejíž- provoz je časově a místně upraven tak, že lze s ní jako s opakující se počítati; zpravidla je to přeprava podle pravidelného jízdního řádu.
III. Za přepravu dělníků nepodléhající dani se pokládá přeprava osob za jízdné se slevou nejméně 50% obyčejného jízdného, kterou přepravní podnik poskytuje osobám v pracovním poměrů, u nichž jsou splněny podmínky stanovené sazebníkem jízdného.
IV. Za přepravu žáků nepodléhající dani se pokládá přeprava osob za jízdné se slevou nejméně 50% obyčejného jízdného, kterou přepravní podnik poskytuje žákům a posluchačům škol všech stupňů, u nichž jsou splněny podmínky stanovené sazebníkem jízdného.
V. Nepravidelnou hromadnou přepravou osob a zavazadel je příležitostná přeprava, na př. jízdy na objednávku, nepravidelné okružní jízdy a pod.
Pol.Předmět danéSazba a základ daně
5Drobná přeprava osob a zavazadel:
a) silničními motorovými vozidly3.500 Kčs za jedno | motorové vozidlo ročně
b) zvířecími potahy500 Kčs za jedno tažné zvíře ročně
Připomínka:
Drobnou přepravou osob a zavazadel se rozumí výdělečná přeprava osob a zavazadel, provozovaná silničnimi motorovými vozidly, jimiž lze přepravit nejvýše osm osob počítajíc v to řidiče nebo vozidly se zvířecím potahem.
6živnostenská a závodová přeprava nákladů (včetně stěhování nábytku):
a) silničními motorovými vozidly:
1. nákladními a dodávkovými automobily.....2.000 Kčs za každou tunu únosnosti ročně
2. vlečnými nákladními vozy.........800 Kčs za každou tunu únosnosti ročně
3. traktory700 Kčs za každých 10 koňských sil tažné síly ročně
b) silničními vozidly se zvířecím potahem . . .1.500 Kčs za jedno tažné zvíře ročně
Připomínky:
I. živnostenskou přepravou nákladů je přeprava prováděná za úplatu.
II. Závodovou přepravou nákladů je přeprava nákladů pro vlastní účely podniku.
III. U vozidel používaných výhradně nebo převážně pro svoz mléka od držitelů dojnic do mlékáren snižují se sazby daně o 25%.
IV. Zemědělské podniky, na něž se vztahuje oddíl C sazebníku, nepodléhají dani podle této položky, pokud neprovozují živnostenskou přepravu nákladů nebo pokud ji provozují pouze ojediněle.
7živnostenská přeprava na vodních cestách:
a) osob a zavazadel .........5 % přepravní ceny
b) zbožínepodléhá dani
Pol.Předmět daněSazba a základ daně
P ř i p o m í n k a:
Dani nepodléhá nejen přeprava zboží na vodních cestách, nýbrž i nakládání, vykládání, překládání a ostatní podobné úkony na břehu, které souvisejí s přepravou zboží, pokud jsou prováděny plavebním podnikem.
8Letecká přeprava osob, zboží a zavazadel na tuzemských tratích3% z úplaty
P ř i p o m í n k c:
Leteckou přepravou na tuzemské trati je přeprava, u níž nástupní i výstupní letiště jsou v tuzemsku.
9Spediční a skladištní úkony...........6% z úplaty
Připomínky:
I. Spedičními a skladištními výkony jsou: Zprostředkovatelské výkony všeho druhu, dodání, vyhotovování a přezkoušení skladních listů, přepravních a jiných listin, soupis a označování svršků, vážení, přemisťování, uskladňování, vyskladňování, skladování, nakládání, vykládání, třídění, odebírání vzorků, podávání zásilek na dráhu, proclívání a celní odbavování, označování zásilek, půjčování, připevňování a odstraňování přehrážek, přísun a odsun vozů, inkaso, postup (cesse), nový podej (reexpedice), obstarávání přepravních povolení, odbavování zásilek v říčních a námořních přístavech, poskytování zvláštního průvodu a pod
II. Do úplaty se nepočítají částky, které spediční a skladištní podnik platí přepravnímu podniku za provedení přepravy, výdaje za pojištění zboží, a částky, které přijímá a vydává jménem a na účet příkazce.
III. Jako spediční výkony je posuzovati také pronájem nebo jiné přenechání silničních dopravních prostředků do užívání.
Přesunout nahoru