Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 279/1948 Sb.Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském

Částka 100/1948
Platnost od 18.12.1948
Účinnost od 18.12.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

279.

Zákon

ze dne 2. prosince 1948

o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I

Působnost a právní poměry Velkodistribučního podniku

§ 1

Zřizuje se Velkodistribuční podnik, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, se sídlem v Praze a s oblastním orgánem, jako družstvo, pro Slovensko, se sídlem v Bratislavě (dále jen "Velkodistribuční podnik").

§ 2

(1) Velkodistribučnímu podniku přísluší:

a) výhradní právo nakupovat pro vnitřní trh potraviny a nápoje a jiné poživatiny (dále jen "potraviny") od průmyslových a řemeslných výrobců i dovozců a provozovat s nimi velkoobchodní činnost,

b) nakupovat a prodávat ve velkém na vnitřním trhu zboží, které se obvykle prodává v obchodech se smíšeným zbožím,

c) provozovat v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem výživy doplňkovou výrobní činnost obvyklou u distribučních podniků (jako zušlechťování, úpravu, plnění do lahví, balení a pod.).

(2) Vláda může stanovit nařízením, co se podle tohoto zákona rozumí potravinami.

(4) Ministerstvo vnitřního obchodu může v dohodě s ministerstvem výživy stanovit výjimky z výhradního práva podle odstavce 1, písm. a) a upravit důsledky z toho plynoucí; v jednotlivých naléhavých případech může Velkodistribuční podnik sám povolit výjimku ze svého výhradního práva (odstavec 1, písm. a).

(5) Ministerstvo vnitřního obchodu vyhlásí opatření všeobecné povahy učiněná podle odstavců 1 a 4 v Úředním listě.

§ 3

Velkodistribuční podnik vyvíjí svou činnost podle § 2, odst. 1 především prostřednictvím družstev, národních podniků a vlastními podnikovými zařízeními.

§ 4

Velkodistribuční podnik nepotřebuje ke své činnosti podle tohoto zákona oprávnění, která by jinak byla nutná podle příslušných ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nebo jiných živnostensko-právních předpisů. Velkodistribuční podnik oznámí předmět svého podnikání úřadu (§ 145 ž. ř., § 242 ž. z.), který jej vyznačí ve zvláštním oddílu živnostenského rejstříku. Vláda upraví podrobnosti nařízením, v němž zejména stanoví, v jakém rozsahu platí pro Velkodistribuční podnik ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona).

§ 5

(1) Velkodistribuční podnik dozírá vlastními revisními orgány na zachovávání ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných podle něho, i na plnění příkazů a zákazů ministerstva vnitřního obchodu (§ 10).

(2) Osoby, které spolupůsobí při plnění úkolů Velkodistribučního podniku, jsou povinny umožnit revisním orgánům, které se vykáží průkazem vydaným ministerstvem vnitřního obchodu, aby nahlížely do obchodních knih, dokladů a korespondence, dát těmto orgánům žádaná vysvětlení a povolit jim vstup do všech obchodních, provozních a skladištních místností a prostorů. Revisní orgány jsou povinny při výkonu těchto oprávnění šetřit předpisů o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního a zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dovědí při výkonu své funkce, pokud nejde o povinná hlášení Velkodistribučnímu podniku nebo orgánům veřejné správy a soudům. Nesmějí využívati vědomostí o těchto skutečnostech k jiným účelům než k účelům podle tohoto zákona.

§ 6

(1) Členy Velkodistribučního podniku mohou být družstva, národní podniky nebo jiné právnické osoby, jejichž činnost svou povahou spadá do působnosti Velkodistribučního podniku nebo má k ní vztah.

(2) Na členství není právní nárok; uchazeč o členství může však býti odmítnut jen se souhlasem ministerstva vnitřního obchodu.

§ 7

(1) Správními orgány Velkodistribučního podniku jsou předseda a dva místopředsedové, představenstvo, dozorčí rada a valná hromada.

(2) Předsedu a dva místopředsedy jmenuje a odvolává vláda na společný návrh ministrů vnitřního obchodu a výživy.

(3) Představenstvo má včetně předsedy a dvou místopředsedů třicet členů, z toho devět členů ze Slovenska. Třináct členů jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitřního obchodu učiněný v dohodě s ministrem výživy a po slyšení jednotné odborové organisace. Čtrnáct členů volí valná hromada ze svého středu. Dokud nebude provedena volba prvních členů představenstva valnou hromadou, jmenuje a odvolává tyto členy vláda na návrh Ústřední rady družstev. Do šesti měsíců po zahájení činnosti Velkodistribučního podniku (§ 18) svolá předseda první valnou hromadu k volbě čtrnácti členů představenstva. Dnem následujícím po zvolení nastupují takto zvolení členové představenstva na místo členů jmenovaných vládou podle ustanovení věty čtvrté.

(4) Dozorčí rada má včetně předsedy patnáct členů, z toho pět členů ze Slovenska. Osm členů včetně předsedy jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitřního obchodu učiněný v dohodě s ministrem výživy, sedm členů volí valná hromada ze svého středu. Na dobu do zvolení sedmi členů první dozorčí rady první valnou hromadou vykonávají členové jmenovaní vládou podle předcházející věty zatímně funkci dozorčí rady.

(5) Způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 se zřizuje též potřebný počet náhradníků členů představenstva a dozorčí rady.

(6) Valnou hromadu Velkodistribučního podniku tvoří zástupci vysílaní členy Velkodistribučního podniku (§ 6, odst. 1). Na valné hromadě přísluší každému členu Velkodistribučního podniku jen jeden hlas bez zřetele na počet jeho podílů.

(7) Oblastní orgán Velkodistribučního podniku v Bratislavě spravuje předseda, místopředseda, osmičlenné představenstvo včetně předsedy a místopředsedy, tříčlenná dozorčí rada a valná hromada. Předseda, místopředseda, tři členové představenstva a dva členové dozorčí rady jsou jmenováni. Ustanovení odstavců 2 až 6 platí obdobně.

§ 8

(1) Velkodistribuční podnik vyvíjí svou činnost podle § 2, odst. 1 podle zásad obchodního podnikání.

(2) Pokud není dále stanoveno jinak, tvoří základní jmění Velkodistribučního podniku čisté jmění, jež podle § 11 přechází na Velkodistribuční podnik.

(3) Bilanční přebytky Velkodistribučního podniku, pokud se podle stanov nepřidělují reservnímu fondu, odvádějí se státu.

§ 9

(1) Právní poměry Velkodistribučního podniku, zvláště pak poměr ústředí k oblastnímu orgánu na Slovensku, upraví stanovy, které vydá vláda nařízením.

(2) Pokud tento zákon nebo předpisy podle něho vydané nestanoví jinak, platí o právních poměrech Velkodistribučního podniku, ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech a pokud jde o oblastní orgán, ustanovení zák. čl. XXXVII/1875 o obchodním zákonu, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

(3) Předpisy o povinné organisaci družstev a jejich revisi se vztahují na Velkodistribuční podnik jen potud, pokud to určí stanovy.

ODDÍL II

Státní dozor

§ 10

(1) Ministerstvo vnitřního obchodu dozírá na Velkodistribuční podnik a může jeho činnost a hospodaření kdykoliv přezkoumávat. Ministerstvo vnitřního obchodu může dávat Velkodistribučnímu podniku v oboru své působnosti závazné příkazy a zákazy. Nastanou-li nepravidelnosti vážně ohrožující řádný provoz Velkodistribučního podniku, nejsou-li ustaveny příslušné orgány, nebo neplní-li Velkodistribuční podnik řádně svoji funkci, může ministerstvo vnitřního obchodu učinit vhodná opatření k zatímnímu vedení jeho správy.

(2) Hospodaření Velkodistribučního podniku a jeho složek podléhá kontrole nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

(3) K nabývání, zcizení a zatížení nemovitostí v hodnotě přesahující částku 5 milionů Kčs potřebuje Velkodistribuční podnik schválení ministerstva vnitřního obchodu uděleného v dohodě s ministerstvem financí.

ODDÍL III

Zrušení útvarů a začlenění majetkových podstat

§ 11

(1) Dnem, který stanoví ministr vnitřního obchodu nařízením, vplynou do Velkodistribučního podniku a zanikají:

1. Velkonákupní společnost družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze,

2. "NÚPOD" nákupní ústředna potravních družstev v Bratislavě,

3. výdělková hospodářská společenstva maloobchodníků se smíšeným zbožím (kupecká družstva), která určí ministerstvo vnitřního obchodu ve vyhlášce v Úředním listě. Práva a závazky útvarů uvedených pod č. 1 až 3 přejdou s výjimkou uvedenou v § 12, odst. 2 universální sukcesí na Velkodistribuční podnik. Pokud jde o jejich oprávnění k činnosti výrobní a distribuční, přecházejí na Velkodistribuční podnik v rozsahu, který stanoví ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem výživy.

(2) Ministr vnitřního obchodu může v dohodě s ministrem financí začlenit do Velkodistribučního podniku majetek znárodněný podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, který slouží k provozování velkoobchodní činnosti v oboru potravin a zboží, jež se obvykle prodává v obchodech se smíšeným zbožím. Dále může v dohodě s ministry výživy a financí začlenit do Velkodistribučního podniku části majetkových podstat národních podniků vytvořených podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., které slouží k provozování velkoobchodní činnosti v oboru potravin nebo zboží, jež se obvykle prodává v obchodech se smíšeným zbožím.

(3) Ministr vnitřního obchodu může uložit vlastníku velkoobchodního podniku, jehož činnost byla zastavena podle § 7 zák. č. 118/1948 Sb., aby převedl části majetkových podstat, zejména zásoby zboží, zastaveného velkoobchodního podniku, za náhradu podle § 13 zák. č. 118/1948 Sb., do vlastnictví Velkodistribučního podniku.

(4) Ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí a po slyšení předsedy osidlovacího úřadu může začlenit do Velkodistribučního podniku majetkové podstaty, nebo jejich části, konfiskované podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, i majetkové podstaty nebo jejich části, spravované podle § 16 zák. ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetko-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, ve znění zákona ze dne 7. dubna 1948, č. 79 Sb.

(5) Finanční prostředky, které vznikly

a) z opatření při dovozu a vývozu nebo

b) z opatření cenových na vnitřním trhu - pokud slouží nebo by mohly sloužit cenovým intervencím - a jsou spravovány některým z útvarů uvedených v odstavci 1, přecházejí na stát. Ministerstvo financí určí v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu, kterých prostředků se týká ustanovení první věty; vláda stanoví, jak bude s těmito prostředky naloženo.

(6) O vstupu Velkodistribučního podniku do závazků patřících ke znárodněnému majetku a o tom, jak se upravuje uspokojení závazků patřících ke znárodněnému majetku platí přiměřeně ustanovení §§ 10, 11 a 12 zákona č. 118/1948 Sb.

§ 12

(1) Členové útvarů jmenovaných v § 11, odst. 1 se stávají, pokud to neodporuje ustanovením § 6, odst. 1, členy Velkodistribučního podniku bez členské přihlášky dnem, kdy příslušný útvar vplyne do Velkodistribučního podniku.

(2) Osobám, jež se stanou členy Velkodistribučního podniku podle odstavce 1, se zúčtují na závodní podíly Velkodistribučního podniku jejich dosavadní splacené závodní podíly v družstvech, jež vplynula do Velkodistribučního podniku (§ 11, odst. 1). Osoby, jež jsou členy těchto družstev a jichž se netýká ustanovení odstavce 1, obdrží od Velkodistribučního podniku na úplné vyrovnání nároků ze své členské účasti vůči útvaru, o který jde, částku, na niž zní jejich splacená členská účast vykázaná ku dni vplynutí útvarů do Velkodistribučního podniku. Dnem vplynutí zanikají, s výjimkou nároků podle ustanovení předcházejících vět, práva a závazky, které by jinak plynuly z účasti na družstvu nebo společnosti podle zákona nebo společenstevní (společenské) smlouvy (stanov).

(3) Ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem financí upraví způsob zúčtování majetkových účastí na členské podíly podle ustanovení odstavce 2, věty prvé a způsob vypořádání nároků podle ustanovení odstavce 2, věty druhé a splatnost takto zjištěných nároků.

§ 13

(1) Zaměstnanci útvarů, na něž se vztahuje ustanovení § 11, odst. 1 se stávají zaměstnanci Velkodistribučního podniku, a to dnem, kdy tyto útvary vplynou do Velkodistribučního podniku; práva a závazky z jejich pracovního (služebního) poměru přecházejí na Velkodistribuční podnik jen, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Pokud závazky z pracovních (služebních) smluv nejsou v souladu s potřebami Velkodistribučního podniku, budou příslušná ustanovení těchto smluv dohodou změněna; nedojde-li k dohodě, budou pracovní (služební) smlouvy vypověděny se zákonnou lhůtou výpovědní. Ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu přezkoumá nároky ze všech pracovních (služebních) smluv a upraví požitky zaměstnanců tak, aby odpovídaly všeobecným zásadám mzdové politiky. Služební řády, které budou vydány pro zaměstnance Velkodistribučního podniku, podléhají schválení ministerstva sociální péče v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu.

(3) O nárocích zaměstnanců ze smluv a předpisů o pensijním zaopatření jejich a jejich rodinných příslušníků platí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, zejména § 268, odst. 5 a § 270, odst. 9. Neúměrně vysoké odpočivné a zaopatřovací požitky vyplácené z prostředků útvarů jmenovaných v § 11, nebo jejich nadlepšovacích fondů, mohou býti dohodou sníženy na přiměřenou výši; nedojde-li k dohodě, rozhodne rozhodčí soud zřízený podle zákona ze dne 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků.

ODDÍL IV

Ustanovení všeobecná

§ 14

Úřady a jiné orgány veřejné správy a organisace hospodářské a zájmové samosprávy jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných.

§ 15

Zápisy ve veřejných knihách a rejstřících, potřebné k vyznačení skutečností plynoucích z provádění tohoto zákona a předpisů k jeho provedení vydaných, provedou soudy a orgány veřejné správy na návrh Velkodistribučního podniku s odvoláním na tento zákon, po případě na předpisy k jeho provedení vydané.

§ 16

Právní jednání, písemnosti a úřední úkony, jichž je třeba k provedení §§ 11, 12 a 15, jsou osvobozeny od poplatků a dávek.


ODDÍL V

Ustanovení trestní, přechodná a závěrečná

§ 17

(1) Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisů vydaných podle něho se trestají, pokud nejde o čin trestný soudně, jako správní přestupek pokutou do 1 000 000 Kčs, nebo vězením (uzamčením) do jednoho roku, nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do jednoho roku. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati jeden rok.

(2) Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti a byl-li pachatel již před tím pravoplatně potrestán pro jednání nebo opomenutí podle odstavce 1, může býti vyslovena také ztráta živnostenského oprávnění, a to buď na čas nebo navždy.

(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí (použije se) ustanovení předpisů o správním trestním právu a řízení v oboru vyživovacím.

§ 18

Ministr vnitřního obchodu stanoví v dohodě s ministrem výživy nařízením, kdy po případě v jakém rozsahu Velkodistribuční podnik zahájí činnost. Dnem počátku účinnosti nařízení a v rozsahu jím stanoveném vznikají Velkodistribučnímu podniku práva a povinnosti plynoucí z ustanovení §§ 2 až 5.

§ 19

Dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 118 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, zákon ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897 o obchodě s potravinami a některými předměty užitnými a vládní nařízení ze dne 7. května 1920, č. 377 Sb., o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami, ve znění vládního nařízení ze dne 9. prosince 1920, č. 640 Sb., zůstávají nedotčeny.

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem výživy a ostatními zúčastněnými členy vlády.

Dnem 1. října 1951 zastavuje se činnost Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a jeho oblastního orgánu v Bratislavě, zřízených na základě zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.

Přesunout nahoru