Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 266/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských

Částka 99/1948
Platnost od 17.12.1948
Účinnost od 17.12.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

266.

Zákon

ze dne 1. prosince 1948,

kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských, se mění a doplňuje takto:

1. § 2, odst. 1, věta první zní:

"Do voličských seznamů (§ 1) buďtež zapsáni všichni občané Československé republiky, kteří v den vyložení voličských seznamů (§ 8) dosáhli věku 18 let, mají - bez újmy ustanovení §§ 4 a 5 - bydliště v obci a nejsou podle § 3 výslovně vyloučeni ze zápisu."

2. § 3, odst. 1, č. 3 zní:

"3. kdož jsou v donucovací pracovně nebo v táboru nucené práce."

3. § 7, odst. 2 zní:

"(2) Voličské seznamy (odstavce 4 a 5) sestavuje místní národní výbor zvláštní stálou komisí (místní volební komise). V obcích s více než 10 000 obyvateli může býti zřízeno podle potřeby několik místních volebních komisí. Obvod jejich působnosti určí místní (ústřední) národní výbor. Místní volební komise má 5 členů a stejný počet náhradníků. Členy a za každého člena náhradníka jmenuje místní národní výbor na návrh příslušného místního, a není-li ho, okresního akčního výboru Národní fronty. Předsedou místní volební komise nesmí býti předseda místního národního výboru."

4. § 8, odst. 1, poslední věta zní:

"Právo nahlížeti do voličských seznamů a činiti si z nich opisy a výpisy má každý občan Československé republiky, který dosáhl věku 18 let, pokud tím nevylučuje jiné osoby z výkonu téhož práva."

5. V § 8, odst. 4 se nahrazují slova "politická strana, která vyvíjí činnost v dotčené zemi, nejméně 8 dnů" slovy "politická strana nejméně 15 dnů".

6. § 10, odst. 1, věta třetí zní:

"O složení těchto komisí platí obdobně ustanovení § 7, odst. 2, věty čtvrté až šesté."

7. V § 10, odst. 2, větě třetí se vypouštějí slova "s konečnou platností".

8. § 10, odst. 3 zní:

"(3) Nerozhodne-li národní výbor ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2, přechází jeho pravomoc k rozhodování o námitkách na nadřízený orgán (úřad), jehož rozhodnutí má konečnou platnost."

9. § 10, odst. 4 zní:

"(4) U odvolací stolice (odstavec 2) je zříditi potřebný počet odvolacích komisí pro vyřizování odvolání z rozhodnutí o námitkách. Odvolací komise má 5 členů a stejný počet náhradníků. Členy a za každého člena náhradníka jmenuje odvolací stolice na návrh akčního výboru Národní fronty. Jde-li o odvolací komisi okresního národního výboru, podá návrh okresní akční výbor Národní fronty, v ostatních případech krajský akční výbor Národní fronty. Aspoň jeden člen komise a jeho náhradník má míti, pokud možno, úplné právnické vzdělání. Nebyla-li za člena (náhradníka) komise jmenována taková osoba, určí odvolací stolice svého úředníka právní služby, který se zúčastní jednání komise s hlasem poradním."

10. § 11 zní:

"§ 11

Škrtnutí zapsaných osob a oprava chyb ve psaní

(1) Místní národní výbor je povinen z moci úřední škrtnouti svou místní volební komisí na podkladě oznámení příslušného soudu, úřadu nebo orgánu z voličských seznamů osoby, které nejsou občany československými, dále osoby, které nedosáhly v den vyložení voličských seznamů věku 18 let, a osoby vyloučené ze zápisu podle § 3, jakož i osoby zemřelé. Je-li někdo zapsán zároveň ve voličských seznamech dvou nebo více obcí nebo ve dvou nebo více dílčích seznamech téže obce (§ 6, odst. 1), škrtne ho z moci úřední místní národní výbor svou místní volební komisí z voličských seznamů tak, aby zůstal podle svého návrhu zapsán jen v jednom voličském (dílčím) seznamu. Škrtnutí buď provedeno i v opisu (§ 10, odst. 5) voličských seznamů. Ustanovení § 10, odst. 2, věty první a § 10, odst. 4 platí zde obdobně.

(2) Chyby ve psaní osobních údajů osob zapsaných ve voličských seznamech opraví místní národní výbor svou místní volební komisí z moci úřední nebo k řádně doložené přihlášce osoby, o niž jde, ve sloupci pro tyto záznamy určeném. Oprava se provede i v opisu voličských seznamů."

11. § 12, odst. 1 se doplňuje druhou větou, která zní:

"Ustanovení § 7, odst. 3 platí zde obdobně."

12. V § 13, odst. 2 se nahrazuje věta druhá tímto ustanovením:

"Přitom může lhůty přiměřeně zkrátiti, lhůtu k podání námitek a lhůtu odvolací však nejvýše na 3 dny. Voličské seznamy sestavené podle věty první platí jen do konce všeobecného tříletého období (§ 7, odst. 1, věta první)."

13. § 15, odst. 1 se doplňuje ustanovením č. 5, které zní:

"5. osobám, které prokáží potvrzením správy příslušného ústavu, že v den volby budou ošetřovány v nemocnici (v jiném léčebném ústavu) nebo umístěny v sociálním ústavu, a to i když sídlo ústavu je v obci, v níž jsou zapsány ve voličských seznamech."

14. § 15, odst. 2 zní:

"(2) Přihláška musí obsahovati skutečnosti odůvodňující nárok na vydání voličského průkazu, jejichž správnost nutno zároveň prokázati, a jméno obce, v níž žadatel hodlá voliti, po případě i označení ústavu (odstavec 1, č. 5). Rovněž jest v přihlášce uvésti přesné údaje o bydlišti, zaměstnání a době narození žadatelově, které jsou obsaženy ve voličských seznamech, jakož i přesné údaje potřebné pro doručení voličského průkazu. Povinnost udati jméno obce volby nemají vojenské osoby, členové Sboru národní bezpečnosti, příslušníci finanční stráže, příslušníci sboru uniformované vězeňské stráže a dále ti poštovní a dopravní zaměstnanci, u nichž povaha služby vylučuje možnost předvídati místo pobytu v den volby. Ministerstvo vnitra může vyhláškou v Úředním listě republiky Československé určiti i jiné skupiny osob činných v oboru veřejné správy, které tuto povinnost nemají. Jedna přihláška smí se týkati pouze jedné osoby. Přihlášku lze podati po vypsání volby, nejpozději však 8. den přede dnem volby, u místního národního výboru (odstavec 1). Voličské průkazy lze vydávati nejpozději třetí den před volbou."

15. V § 15, odst. 5 se nahrazuje závěrečná věta tímto ustanovením:

"Toto ustanovení se nevztahuje na osoby uvedené v odstavci 2, větě třetí a čtvrté. Na voličském průkazu, vydaném podle ustanovení odstavce 1, č. 5, buď vyznačen též volební obvod, zřízený pro voliče v ústavu, kde osoba hodlá voliti. Tato osoba může na podkladě takového voličského průkazu vykonati volbu podle ustanovení příslušného volebního řádu jedině ve vyznačeném volebním obvodě."

16. § 17, odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo vnitra může uložiti místním národním výborům, aby opatřily ještě další jimi ověřené opisy voličských seznamů."

17. § 18, odst. 2, věta první zní:

"Správcové matrik jsou povinni oznámiti místnímu národnímu výboru příjmení, jméno, zaměstnání a bydliště osob starších 18 let, jež zemřely v obci v uplynulém kalendářním měsíci, a to do 5. dne každého následujícího kalendářního měsíce."


Čl. II

Ministr vnitra se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 28/1946 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků uvedených v čl. I.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru