Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 265/1948 Sb.Vládní nařízení o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

Částka 98/1948
Platnost od 14.12.1948
Účinnost od 14.12.1948
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

265.

Vládní nařízení

ze dne 3. prosince 1948

o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle §§ 1 a 4 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb., a se zřetelem k čl. III, odst. 2 posléze uvedeného zákona:


§ 1

Aby se ocenilo budovatelské úsilí, nadšení pracujícího lidu a výsledky pracovního socialistického soutěžení, zakládá se Československé vyznamenání práce pro jednotlivé osoby a pro pracovní soubory o třech stupních.

§ 2

(1) Za zásluhy o hospodářskou výstavbu státu v duchu socialistickém a za vynikající pracovní výkony, zvláště vítězů pracovních soutěží, může býti propůjčeno Československé vyznamenání práce, a to:

a) jednotlivým osobám zlatá medaile "Hrdina práce" spojená s čestným titulem "hrdina práce" jako I. stupeň, stříbrná medaile "Za zásluhy o výstavbu" jako II. stupeň a bronzová medaile "Za pracovní obětavost" jako III. stupeň,

b) pracovním souborům čestný putovní prapor "Hrdinům práce" jako I. stupeň, čestný putovní praporec "Bojovníkům práce" jako II. stupeň a čestný putovní praporec "Úderníkům práce" jako III. stupeň.

(2) Za tytéž zásluhy může býti jednotlivým osobám nebo pracovním souborům projeveno uznání.

(3) Podrobnější předpisy o těchto vyznamenáních obsahují stanovy, které jsou připojeny k tomuto nařízení jako jeho součást.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.


Příloha

STANOVY

vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

Čl. I

Československé vyznamenání práce se zakládá se souhlasem presidenta republiky vládním nařízením jako vyznamenání pro jednotlivce nebo soubory osob, které vynikajícími pracovními výkony přispěly k hospodářské výstavbě státu v socialistickém duchu.

Čl. II

(1) Československé vyznamenání práce propůjčované jednotlivcům má tři stupně, a to:

a) I. stupeň, kterým je zlatá medaile "Hrdina práce" spojená s čestným titulem "hrdina práce",

b) II. stupeň, kterým je stříbrná medaile "Za zásluhy o výstavbu" a

c) III. stupeň, kterým je bronzová medaile "Za pracovní obětavost".

(2) I. stupeň lze propůjčiti osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu vynikající průkopnickou činností, která přispěla k rozvoji tak širokého hospodářského úseku, že to svými důsledky zasahuje život celého státu.

(3) II. stupeň lze propůjčiti osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu.

(4) III. stupeň lze propůjčiti osobám, které se staly vysokou pracovní výkonností a obětavou prací vynikajícími vzory v plnění pracovních úkolů, získaly k následování i další pracovníky a tak se zasloužily o hospodářskou výstavbu státu.

Čl. III

(1) Československé vyznamenání práce propůjčované pracovním souborům má tři stupně, a to:

a) I. stupeň, kterým je čestný putovní prapor "Hrdinům práce",

b) II. stupeň, kterým je čestný putovní praporec "Bojovníkům práce",

c) III. stupeň, kterým je čestný putovní praporec "Úderníkům práce".

(2) I. stupeň lze propůjčiti pracovním souborům, které vysokou výkonností předstihly ostatní pracovní soubory v oboru zvláštního hospodářského významu a přispěly tak mimořádně k budovatelskému úsilí o hospodářskou výstavbu státu.

(3) II. stupeň lze propůjčiti pracovním souborům, které si získaly mimořádnou zásluhu o výstavbu státu tím, že svou vysokou výrobností předstihly ostatní pracovní soubory v širším významném hospodářském oboru nebo které výsledky své práce dosáhly mimořádného úspěchu dalekosáhlého veřejného významu.

(4) III. stupeň lze propůjčiti pracovním souborům, které se svou vysokou výrobností nebo vynikajícími úspěchy ve vědecké, výzkumné, správní nebo kulturní činnosti staly vzory pracovním souborům téhož druhu v plnění pracovních úkolů a tak se zasloužily o hospodářskou výstavbu státu.

Čl. IV

Za vynikající výkony veřejného významu v hospodářské nebo správní činnosti, ve vědě, v technice nebo na poli kulturním lze jednotlivcům nebo pracovním souborům projevit uznání za zásluhy.

Čl. V

(1) Medaile udělovaná jednotlivcům má tvar kulatého terče z kovu o průměru 36 mm, je dvoustranná a nosí se na stuze rudé barvy, 38 mm široké. Na líci medaile je znázorněna postava muže vpravo hledícího, držícího pravou rukou kladivo, opřené násadou o koleno pravé nohy, spočívající na stupni. Levou rukou drží rukojeť pluhu. V pozadí jest znázorněna těžní věž, huť a dva stožáry elektrického vedení. V horní části medaile je rovnoběžně s okrajem nápis "Práci čest". Na rubu medaile je vyobrazení lva z malého státního znaku republiky Československé. I. stupeň medaile je stříbrný, celý v ohni zlacený a má na rubu pod vyobrazením lva nápis "Hrdina práce". II. stupeň je celý stříbrný a má na rubu pod vyobrazením lva nápis "Za zásluhy o výstavbu". III. stupeň je z bronzu a má na rubu pod vyobrazením lva nápis "Za pracovní obětavost". Medaile je připevněna na stuze závěsným kroužkem. Nenosí-li se medaile in natura, nosí se stužka 38 mm dlouhá a 10 mm široká s miniaturou příslušného stupně medaile.

(2) Čestný putovní prapor "Hrdinům práce" je obdélníkového tvaru rozměru 100 cm x 80 cm. Je zhotoven z přírodního hedvábí rudé barvy. Okraj praporu je 8 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporu je vzpřímený stříbrný dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy zlaté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen stříbrný patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je nápis "Hrdinům práce" ve zlaté barvě. Na rubu praporu je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla, dvě lipové ratolesti a nápis "Práci čest" ve zlaté barvě. Prapor je připevněn na dřevěné žerdi, dlouhé 220 cm a ukončené kovovou zlacenou hlavicí.

(3) Čestný putovní praporec "Bojovníkům práce" je obdélníkového tvaru rozměru 80 cm x 64 cm. Je zhotoven z vlněné tkaniny rudé barvy. Okraj praporce je 7 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporce je vzpřímený stříbrný dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy žluté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen stříbrný patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je ve žluté barvě nápis "Bojovníkům práce". Na rubu praporce je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla. Pod tímto obrazcem je ve žluté barvě nápis "Práci čest". Praporec je připevněn na žerdi, dlouhé 200 cm a zakončené kovovou postříbřenou hlavicí.

(4) Čestný putovní praporec "Úderníkům práce" je obdélníkového tvaru rozměru 80 cm x 64 cm. Je zhotoven z bavlněné tkaniny rudé barvy. Okraj praporce je 7 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými proužky. Na lícní straně praporce je vzpřímený bílý dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva jsou barvy žluté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je vztyčen bílý patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je ve žluté barvě nápis "Úderníkům práce". Na rubu praporce je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla. Pod tímto obrazcem je ve žluté barvě nápis "Práci čest". Praporec je připevněn na žerdi, dlouhé 200 cm a zakončené kovovou hlavicí.

Čl. VI

(1) Československé vyznamenání práce propůjčuje president republiky na návrh vlády.

(2) Uznání za zásluhy projevuje president republiky, vláda nebo příslušný člen vlády.

Čl. VII

Československé vyznamenání práce následuje v pořadí za československými řády a za Československým válečným křížem z r. 1939.

Čl. VIII

(1) Vyznamenání podle tohoto nařízení se udělují bezplatně.

(2) Zároveň s vyznamenáním se odevzdává vyznamenané osobě nebo vyznamenanému souboru diplom o tom, že vyznamenání bylo uděleno.

Čl. IX

(1) Vyznamenaný ztrácí vyznamenání, byl-li soudem pravoplatně odsouzen pro trestný čin, který má v zápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů, vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků.

(2) Vyznamenání může býti odňato, dopustí-li se vyznamenaný po jeho udělení jednání, které jej činí nehodným vyznamenání, nebo vyšly-li na jevo dodatečně skutečnosti, svědčící o tom, že vyznamenání bylo uděleno nezaslouženě.

Čl. X

Zemřela-li vyznamenaná osoba, ponechává se vyznamenání i diplom jejím dědicům na památku. Nesmějí však vyznamenání nosit.

Čl. XI

Věci vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony spravuje ministerstvo sociální péče.

Přesunout nahoru