Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 264/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947

Částka 97/1948
Platnost od 10.12.1948
Účinnost od 04.09.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

264.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. listopadu 1948

o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947


Dne 28. listopadu 1947 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, která byla ratifikována presidentem republiky dne 18. března 1948 a jejíž ratifikační listiny byly vyměněny v Moskvě dne 4. září 1948, kteréhožto dne nabyla podle svého článku 9 platnosti.


Text této Dohody se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.*)


Dr. Clementis v. r.


Příloha

DOHODA

mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

Jménem

republiky Československé

a

Svazu sovětských

socialistických republik

byla sjednána

tato dohoda:

DOHODA

mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

Vláda republiky Československé a vláda Svazu sovětských socialistických republik, majíce v úmyslu uzavříti dohodu o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, jmenovaly svými zmocněnci:

Vláda republiky Československé

pana Dr. Vladimíra CLEMENTISE, státního tajemníka v ministerstvu zahraničních věcí v Praze,

Vláda Svazu sovětských socialistických republik

pana BODROVA Michaila Fjodoroviče, Chargé d'Affaires a. i. Svazu sovětských socialistických republik v Československu,

kteří po vzájemném předložení svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:

Článek 1

Obě smluvní strany se zavazují:

1. že budou prováděti na svých územích systematický dozor nad zemědělskými kulturami za účelem získání zpráv, vyskytují-li se tam nebo nikoliv škůdci a choroby zemědělských rostlin, uvedené v článku 2 této Dohody,

2. že učiní potřebná opatření za účelem lokalisace a zničení ohnisek v článku 2 této Dohody vyjmenovaných škůdců a chorob, objeví-li se v místech, kde jich dříve nebylo.

V případě, že by se na území jedné ze smluvních stran objevili zvláště nebezpeční škůdci (čl. 2), smluvní strany se zavazují, že za účelem úplného vyhubení těchto škůdců si budou poskytovati vzájemnou pomoc kvalifikovanými znalci, stroji a všemi ostatními prostředky boje.

Článek 2

Obě smluvní strany se budou navzájem upozorňovati na vyskytnutí se na jejich území nebezpečných chorob a škůdců zemědělských rostlin s udáním oblastí jimi zachvácených.

Svrchu zmínění škůdci a zmíněné choroby jsou tito:

Škůdci:

1. mandelinka bramborová - Leptinotarsa decemlineata Say,

2. bramborová háďátka - Hetirodera rostochiensis Woll,

3. červec San José - Aspidiotus perniciosus Comst.

Choroby:

1. rakovina brambor - Synchytrium endobioticum Pers,

2. Phlyctaena linicola Speg.

Seznam škůdců a chorob zemědělských rostlin, o nichž se obě strany zavazují podávati si navzájem zprávy, může býti později změněn po vzájemné dohodě stran.

Článek 3

Vzhledem k velkému nebezpečí, které od mandelinky bramborové hrozí bramborářství v republice Československé i ve Svazu sovětských socialistických republik, dohodly se smluvní strany, že počínaje rokem 1947, budou na svých územích vytrvale prováděti tato opatření proti mandelince bramborové:

1. Podrobně seznámí s tímto škůdcem všechno obyvatelstvo republiky Československé i Svazu sovětských socialistických republik v oblastech sousedících s republikou Československou a ihned zorganisují obyvatelstvo k provedení hromadné prohlídky bramborové sadby za účelem včasného odhalení a potom zničení objevených ohnisek jmenovaného škůdce.

2. Budou provádět prohlídku veškeré bramborové sadby (vedle prohlídky provedené obyvatelstvem) kvalifikovanými znalci v okruhu 10 km od nově objevených a zničených středisek a též v jiných zvláště ohrožených místech, do nichž by mohla mandelinka bramborová proniknout.

3. Podle toho, jak budou objevována ohniska mandelinky bramborové, nehledě k jejich velikosti, přikročí ihned k jejich zničení radikálními prostředky a to: účinnou desinfekcí půdy a vyhlášením karantény na obce nebo obvody podle uvážení služby phytopathologické nebo příslušné služby karanténní.

4. Co nejlépe využijí zkušeností, vědeckých znalostí a vědeckých vymožeností phytopathologické služby republiky Československé a karanténní služby Svazu sovětských socialistických republik ve společném boji proti mandelince bramborové .

Článek 4

Obě smluvní strany se dohodly, že zásilky rostlinného původu, jako: semena, sazenice, cibule, odnože, lodyhy, jakož i všechny zásilky k účelům vyživovacím, krmným a průmyslovým, jako: zrní, boby a plody při jejich vývozu z jedné země do druhé budou opatřeny osvědčením (certifikátem), vydaným karanténní nebo phytopathologickou službou zemědělských rostlin vývozní země, potvrzujícím, že tyto zásilky nejsou nakaženy škůdci ani chorobami, uvedenými v článku 2 této Dohody.

Článek 5

Pokud se tak již nestalo , vydají obě smluvní strany na svém území podle příslušnosti pravidla, podle nichž se dovoz rostlinného materiálu, jako: semen, cibulí, odnoží, sazenic, kořenů a lodyh ze kteréhokoliv třetího státu bude prováděti výlučně po kontrole phytopathologické nebo karanténní služby.

Místa a způsob použití tohoto rostlinného materiálu budou rovněž určována orgány k tomu zmocněnými.

Článek 6

Obě smluvní strany se zavazují, že na svém území přesně určí pohraniční stanice, přes které může býti prováděn dovoz zásilek rostlinného původu ze třetích zemí, že budou prováděti pečlivou prohlídku těchto zásilek, nejsou-li nakaženy škůdci a chorobami rostlin, že tyto stanice opatří desinfekčními komorami za účelem zbavení dovážených rostlinných zásilek nákazy, a potřebami, nutnými k přesnému určení škůdců a chorob.

Článek 7

Obě smluvní strany se dohodly o tom, ž e si budou navzájem oznamovati:

1. Všechny zákony a nařízení, týkající se ochrany rostlin a upravující dovoz zásilek rostlinného původu podle toho, jak budou vydávány.

2. Nomenklaturu zásilek podléhajících karanténní nebo phytopathologické kontrole při dovozu na území každé ze smluvních stran každoročně ke dni 15. ledna.

3. Výsledky provedených šetření o vyskytnutí se škůdců a chorob, o nichž se jedná v článku 2 této Dohody, opatření učiněná proti těmto škůdcům a chorobám a též výsledky dosažené v ničení ohnisek nákazy těmito škůdci a chorobami. První zpráva podává se každoročně ke dni 15. července, druhá ke dni 15. října a třetí ke dni 31. ledna.

Zpráva o mandelince bramborové se v případě zjištění ohnisek podává ihned telegraficky.

Článek 8

Obě smluvní strany se dohodly, že za účelem řešení otázek o praktickém použití Dohody a k vůli vzájemné informaci a výměně zkušeností ve věci karantény rostlin budou každoročně svolávány československo-sovětské konference o otázkách boje proti škůdcům a chorobám zemědělských rostlin.

Konference budou svolávány střídavě v Československu a ve Svazu sovětských socialistických republik; jejich datum a místo budou určovány vzájemnou dohodou .

Článek 9

Tato Dohoda podléhá ratifikaci v době co nejkratší a nabývá platnosti po výměně ratifikačních listin, která se stane v Moskvě co nejdříve.

Dohoda se uzavírá na dobu 5 let počínaje dnem výměny ratifikačních listin.

Nebude-li tato Dohoda písemně vypovězena jednou stranou nejméně rok před uplynutím její platnosti, bude se její platnost pokládati za prodlouženou na dalších pět let.

Na důkaz toho podepsali zmocněnci tuto Dohodu a opatřili svými pečetěmi.

Dáno v Praze dne 28. listopadu 1947, ve dvou stejnopisech, každý v ruském a českém jazyce, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu republiky Československé:

Dr. V. CLEMENTIS

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

M. F. BODROV

Prozkoumavše tuto dohodu, schvalujeme a potvrzujeme ji.

Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.

V Sezimově Ústí dne 18. března léta tisícího devítistého čtyřicátého osmého.

President republiky Československé:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Státní tajemník:

Dr. V. CLEMENTIS v. r.

Poznámky pod čarou

*) Na straně 44.

Přesunout nahoru