Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 259/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou

Částka 96/1948
Platnost od 04.12.1948
Účinnost od 02.07.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

259.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. listopadu 1948

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou


Mezi republikou Československou a republikou Polskou byla v Praze dne 4. července 1947 sjednána Dohoda o kulturní spolupráci.

Tato Dohoda byla schválena vládou v její schůzi konané dne 17. června 1947 a dne 17. října 1947 byla ratifikována presidentem republiky.

Výměna ratifikačních listin byla provedena ve Varšavě dne 2. července 1948 a tímto dnem vstoupila Dohoda podle svého čl. 10 v účinnost.


Její text se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.


Dr. Clementis v. r.


Příloha

DOHODA

o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ !

Jménem republiky Československé

a

republiky Polské

byla sjednána tato Dohoda:

DOHODA

o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou

Vláda republiky Československé a vláda republiky Polské ve snaze o prohloubení spojeneckých a přátelských svazků, které pojí bratrské národy obou zemí, jakož i o rozšíření a rozvíjení spolupráce v oblasti vědy, osvěty, školství, umění, tělovýchovy a všech projevů kulturního života, rozhodly se uzavřít k tomu cíli kulturní dohodu a jmenovaly svými zplnomocněnci:

Vláda republiky Československé pana ministra školství a osvěty

Dr. JAROSLAVA STRÁNSKÉHO

a pana ministra zahraničních věcí

JANA MASARYKA,

vláda republiky Polské pana ministra osvěty

STANISLAVA SKRZESZEWSKÉHO

a velvyslance republiky Polské v Praze, pana

STEFANA WIERBLOWSKÉHO,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se o těchto ustanoveních:

Článek 1

Obě vysoké smluvní strany se usnášejí:

a) že zvětší na vysokých školách počet existujících stolic a lektorátů jazyka, písemnictví, dějin, zeměpisu, hospodářství a technických nauk obou zemí, jakož že budou podporovat v rámci středních, odborných a vysokých škol výklady z oblasti základních vědomostí o obou zemích,

b) že budou pečovat o to, aby byl zřízen ústav československé kultury v Polsku a ústav polské kultury v Československu, jejichž úkolem bude rozšiřovat poznání a studium československé kultury v Polsku a polské kultury v Československu,

c) že zakládáním kolejí, akademických domů i udílením patřičných stipendií budou podporovati výměnu vědeckých badatelů, profesorů, učitelů, umělců, novinářů, funkcionářů, knihoven a museí, vysokoškolských studentů, jakož i členů sportovních a tělovýchovných organisací mládeže obou zemí,

d) že budou podporovati překládání do češtiny a slovenštiny hodnotných literárních a vědeckých spisů polských a překládání do polštiny hodnotných literárních a vědeckých spisů českých a slovenských,

e) že budou usnadňovati spolupráci představitelů vědy, literatury, výtvarného umění, divadla, hudby, filmů, rozhlasu a tělesné výchovy obou zemí a spolupracovati pro odstraňování škodlivých následků protislovanské německé propagandy v oblasti vědy a kultury.

V souvislosti s výše uvedenými ustanoveními každá z vysokých smluvních stran zajistí představitelům vědy a umění druhé strany svobodu vědeckého bádání a prací za předpokladu, že budou dodrženy předpisy a zákony platné v té které zemi.

Článek 2

Obě vysoké smluvní strany budou na svém území podporovat výměnu a vydávání i rozšiřování knih, časopisů a denního tisku i jiných publikací a gramofonových desek druhé smluvní strany. Budou také usnadňovat vzájemně činnost tiskových agentur a dopisovatelů.

Článek 3

Obě vysoké smluvní strany budou na svém území podporovat pořádání uměleckých a jiných výstav, jakož i koncertů, divadelních a uměleckých hodnotných představení, vysílání rozhlasových relací druhé smluvní strany a dbát, aby v programech rozhlasových stanic bylo přihlédnuto k relacím z oboru vědy, historie, literatury, hudby, umění a jiných všeobecných problémů týkajících se země a života druhé smluvní strany .

Článek 4

Aby byla uskutečněna ustanovení uvedená v předchozích článcích, bude v době co nejkratší zřízena smíšena československo-polská komise, skládající se z 12 členů, z nichž 6 jmenuje vláda polská, 6 vláda československá. Smíšená komise bude složena ze dvou sekcí, z nichž jedna bude sídliti ve Varšavě, jedna v Praze.

Každá sekce bude mít 6 delegátů , kteří si zvolí ze svého středu předsedu. Zasedání jejich se mohou zúčastnit jeden nebo dva představitelé velvyslanectví druhé strany s poradním hlasem. Seznamy delegátů budou předloženy k vzájemnému schválení.

Každá strana bude hradit osobní výdaje svých delegátů; věcné výdaje bude hradit ta strana, kde komise (sekce) zasedá.

Článek 5

Zasedání plenární komise se budou konat nejméně jednou do roka střídavě v Praze a ve Varšavě. Předsedu plenárního zasedání komise bude jmenovat vláda, případně příslušný ministr té země, v níž se bude konat zasedání.

Článek 6

Každá sekce může podle potřeby při řešení konkrétních problémů přizvat k jednání odborníky, při čemž bude přihlíženo k tomu, aby každá strana měla stejný počet odborníků.

Článek 7

V obdobích mezi schůzemi smíšené komise budou obě sekce postupovat ve vzájemné dohodě. Smíšená komise vypracuje řád pro činnost vlastní i činnost sekce.

Článek 8

Smíšená komise v plenárním zasedání vypracuje ve lhůtě co nejkratší návrhy nutné k uzavření dohody o:

a) zřízení na území Polska československého a na území Československa polského ústavu ve smyslu článku 1, odst. b), a o vytvoření, po případě obnovení společností, jichž úkolem je prohlubovat vztahy československo-polské v rámci této dohody,

b) zvětšení počtu a obsazení stolic a lektorátů českého a slovenského jazyka a písemnictví v Polsku a polského v Československu,

c) zavedení na školách v Polsku vyučování češtině a slovenštině a v Československu polštině,

d) organisování prázdninových kursů, prakse v závodech, rekreačních a výchovných táborů pro českou a slovenskou mládež v Polsku a polskou v Československu,

e) výměně žáků technických škol na prázdninových kursech v průmyslových závodech obou zemí,

f) podmínkách, za kterých budou vzájemně uznávány vědecké diplomy a vysvědčení a za kterých bude umožňováno zaměstnávání osob, které se mohou vykázati těmito diplomy a vysvědčeními,

g) podmínkách, za kterých si budou obě země vzájemně sdělovat návrhy reforem, vypracované jejich vládami v otázkách školství nebo organisace intelektuálního života,

h) výměně v předchozích článcích popsaných kulturních a osvětových statků, jakož i výměně souborů a podniků sportovních.

Článek 9

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let, počítajíc ode dne, kdy vstoupí v platnost. Pokud nebude vypověděna šest měsíců před uplynutím této lhůty, její platnost se p o každé prodlouží o další pětileté období.

Článek 10

Tato dohoda bude ratifikována a výměna ratifikačních listin bude provedena ve Varšavě. Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin. Výměna bude provedena v době co nejkratší.

Na důkaz toho jmenovaní zplnomocněnci podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečeti.

Vyhotoveno v Praze dne 4. července 1947 ve dvou exemplářích v českém a polském jazyce, při čemž oba texty jsou autentické.

JAROSLAV STRÁNSKÝ

Ministr školství a osvěty

republiky Československé

L. S.

JAN MASARYK

Ministr zahraničních věcí

republiky Československé

L. S.

STANISLAW SKRZESZEWSKI

Ministr osvěty

republiky Polské

L. S.

STEFAN WIERBLOWSKI

Velvyslanec republiky Polské v Praze

L. S.

Prozkoumavše tuto dohodu, schvalujeme a potvrzujeme ji.

Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.

Na hradě Pražském dne 17. října léta tisícího devítistého čtyřicátého sedmého.

President republiky Československé:

Dr . EDVARD BENEŠ v. r.

Státní tajemník:

Dr. V. CLEMENTIS v. r.

Přesunout nahoru