Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 254/1948 Sb.Vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic

Částka 95/1948
Platnost od 01.12.1948
Účinnost od 01.12.1948
Zrušeno k 15.02.1951 (9/1951 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

254.

Vládní nařízení

ze dne 23. listopadu 1948

o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

K zajištění plnění dodávek investic, pojatých do ročních, po případě do čtvrtletních prováděcích plánů investic (§ 34, odst. 1 zákona o pětiletém plánu), jsou investoři povinni hlásiti svým nadřazeným orgánům na evidenčních listech objednávky investic vyráběných v odvětví kovodělném [§ 5, písm. d) a § 6, odst. 2, písm. a) zákona o pětiletém plánu], které určí ministerstvo průmyslu v dohodě s ministerstvem příslušným pro plánování potřeby těchto investic vyhláškou v Úředním listě (dále jen "investice").

§ 2

(1) Investorem podle tohoto nařízení je fysická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné správy, jemuž k uskutečnění pětiletého plánu připadá úkol poříditi investici.

(2) Nadřazeným orgánem investorovým podle tohoto nařízení je úřad (orgán) pověřený příslušným ústředním úřadem rozvržením úkolů stanovených prováděcím plánem investic, po případě tento ústřední úřad, rozvrhuje-li úkoly sám.

(3) Dodavatelem podle tohoto nařízení je fysická nebo právnická osoba, jíž k uskutečnění pětiletého plánu připadá úkol vyrobiti investici.

(4) Nadřazeným orgánem dodavatelovým podle tohoto nařízení jsou Československé závody kovodělné a strojírenské, národní podnik.

§ 3

(1) Evidenční list musí obsahovati zejména údaje:

a) o investici (označení plánovací skupinou, popis investice, technická data, počet kusů, sjednaná cena, rok dodání),

b) o druhu investice (běžné, rozvojové),

c) o investoru a závodu (úřadu, organisaci a pod.), pro který se investice objednává,

d) o dodavateli, který investici vyrobí.

(2) Vzor evidenčního listu vydá ministerstvo průmyslu.

§ 4

Investor hlásí každou jednotlivou investici zpravidla na samostatném evidenčním listu. Objedná-li však investor u dodavatele několik investic téže plánovací skupiny, které mají býti dodány týmž závodem v téže dodací lhůtě, může pro jejich hlášení použíti společného evidenčního listu.

§ 5

(1) Investor vyplní evidenční list nejpozději do tří dnů po sjednání smlouvy o dodávce investice a zašle jej v pěti vyhotoveních svému nadřazenému orgánu.

(2) Hodlá-li investor vyrobiti ve vlastním podniku (závodu) investici, na kterou se podle § 1 vztahuje povinnost hlášení, vyplní rovněž evidenční list a zašle jej ve dvou vyhotoveních svému nadřazenému orgánu.

§ 6

Nemůže-li investor dosáhnouti dohody s dodavatelem o lhůtě, ve které má býti investice dodána, oznámí to svému nadřazenému orgánu a požádá jej, aby sjednal dodací lhůtu v dohodě s nadřazeným orgánem dodavatelovým. Nadřazený orgán investorův určí dodací lhůtu v dohodě s nadřazeným orgánem dodavatelovým. Nelze-li ani takto určiti vhodnou dodací lhůtu, rozhodne vláda.

§ 7

(1) Nadřazený orgán investorův přezkoumá údaje v evidenčním listu. Zjistí-li, že údaje evidenčního listu odpovídají úkolům stanoveným prováděcím plánem investic, potvrdí jejich správnost na všech vyhotoveních evidenčního listu. Jedno vyhotovení evidenčního listu si ponechá a zařadí je do evidence, kterou povede podle jednotlivých investorů. Ostatní čtyři potvrzená vyhotovení evidenčního listu zašle do 14 dnů po jejich obdržení nadřazenému orgánu dodavatelovu.

(2) Je-li investor sám výrobcem investice, platí ustanovení odstavce 1 přiměřeně, při čemž nadřazený orgán investorův vrátí jedno potvrzené vyhotovení evidenčního listu investorovi ve lhůtě stanovené v odstavci 1.

(3) Neodpovídají-li údaje evidenčního listu úkolům stanoveným prováděcím plánem investic, odmítne nadřazený orgán investorův potvrditi evidenční list, vyznačí to na jednom vyhotovení a vrátí je s ostatními vyhotoveními evidenčního listu do 14 dnů po obdržení evidenčního listu investoru. Investor, není-li sám výrobcem investice, je povinen vyrozuměti o tom do 3 dnů dodavatele.

§ 8

(1) Je-li zajištěno uskutečnění dodávky investice, potvrdí nadřazený orgán dodavatelův čtyři vyhotovení evidenčního listu mu zaslaná. Dvě takto potvrzená vyhotovení evidenčního listu si ponechá, při čemž zařadí jedno do evidence vedené podle příslušného výrobního odvětví, druhé do evidence vedené podle plánovacích skupin výrobků. Další potvrzené vyhotovení evidenčního listu vrátí do 14 dnů nadřazenému orgánu investorovu a zbývající potvrzené vyhotovení zašle v téže lhůtě dodavateli.

(2) Nadřazený orgán dodavatelův může z důvodu rovnoměrného rozdělení dodávek investic určiti jiného dodavatele, který je povinen převzíti dodací povinnost. Toto opatření lze při provozně důležitých a nákladných investicích učiniti jen v dohodě s investorem, při čemž podmínky sjednané dodávky nesmějí býti zhoršeny. Nadřazený orgán dodavatelův vyznačí provedené opatření na všech čtyřech vyhotoveních evidenčního listu mu zaslaných, jedno z nich si ponechá a po jednom zašle investorovi, jeho nadřazenému orgánu a dodavateli. Investor jest pak povinen vstoupiti bez prodlení v jednání o dodací smlouvu s určeným dodavatelem a hlásí objednávku investice, kterou sjednal s určeným dodavatelem, znovu na evidenčním listě.

§ 9

Smlouva o dodávce investice se považuje za sjednanou pod výminkou, že pozbude platnosti, nebude-li evidenční list potvrzen nadřazeným orgánem investorovým a nadřazeným orgánem dodavatelovým.

§ 10

Jakmile obdrží nadřazený orgán investorův potvrzené vyhotovení evidenčního listu (§ 8, odst. 1), zaznamená ve vyhotovení evidenčního listu, které si ponechal, že evidenční list byl nadřazeným orgánem dodavatelovým potvrzen, a zašle do 3 dnů po jeho obdržení potvrzené vyhotovení evidenčního listu investoru.

§ 11

(1) Po obdržení jednoho vyhotovení evidenčního listu potvrzeného jeho nadřazeným orgánem (§ 8, odst. 1) zařadí dodavatel výrobu investičního statku do svého výrobního programu.

(2) Investor, který si hodlá investiční statek sám vyrobiti, zařadí jeho výrobu do svého výrobního programu po obdržení jednoho vyhotovení evidenčního listu, potvrzeného jeho nadřazeným orgánem (§ 7, odst. 2).

(3) Zařazením investičního statku do výrobního programu se stává jeho výroba úkolem podle zákona o pětiletém plánu.

§ 12

(1) Je-li nadřazeným orgánem investorovým ústřední úřad, je investor na Slovensku povinen hlásiti mu objednávku investice prostřednictvím příslušného pověřenectva.

(2) Je-li nadřazeným orgánem investorovým ústřední orgán znárodněného průmyslu, je investor na Slovensku povinen hlásiti mu objednávku investice prostřednictvím příslušného oblastního orgánu.

(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 vyplní investor o jedno vyhotovení evidenčního listu více. Toto vyhotovení si ponechá příslušné pověřenectvo nebo příslušný oblastní orgán.

(4) Nadřazený orgán investorův vrací potvrzená vyhotovení evidenčního listu v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 investoru prostřednictvím příslušného pověřenectva nebo oblastního orgánu. Obdobně postupuje nadřazený orgán dodavatelův v případě uvedeném v § 8, odst. 2.

§ 13

Investor, dodavatel a jejich nadřazené orgány jsou povinni uschovávati evidenční listy po dobu pěti let ode dne provedení posledního záznamu do nich.

§ 14

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují i na objednávky investic, které byly učiněny před jeho účinností, pokud objednaný investiční statek nebude investoru dodán do 31. prosince 1948; evidenční listy (§ 3) musí býti v těchto případech zaslány nadřazenému orgánu investorovu do 31. ledna 1949.


§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.,

tiež za ministra

Dr. Clementisa

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Přesunout nahoru