Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 253/1948 Sb.Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství

Částka 95/1948
Platnost od 01.12.1948
Účinnost od 01.12.1948
Zrušeno k 01.01.1952 (106/1951 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

253.

Vládní nařízení

ze dne 9. listopadu 1948

o Fondu znárodněného hospodářství

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9, odst. 5 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, a podle zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských:


ODDÍL I

Účel, organisace a správa Fondu

§ 1

(1) Fond znárodněného hospodářství, který je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze (§ 9, odst. 2 dekretu č. 100/1945 Sb.), dále jen "Fond", provádí:

a) finanční službu podle zákona č. 51/1948 Sb. pro národní podniky, na něž se ustanovení uvedeného zákona vztahují;

b) náhradovou službu

1. podle dekretu č. 100/1945 Sb., ve znění čl. II zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, a podle čl. I uvedeného zákona,

2. podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění čl. II zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, a podle čl. I uvedeného zákona,

3. podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 102 Sb., o znárodnění akciových bank,

4. podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven,

5. podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků,

6. podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,

7. podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 120 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,

8. podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví,

9. podle zákona ze dne 5. května 1948, č. 122 Sb., o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří,

10. podle zákona ze dne 5. května 1948, č. 123 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,

11. podle zákona ze dne 5. května 1948, č. 124 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení,

12. podle zákona ze dne 6. května 1948, č. 125 Sb., o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku,

13. podle zákona ze dne 6. května 1948, č. 126 Sb., o znárodnění některých šlechtitelských podniků,

14. podle zákona ze dne 19. července 1948, č. 185 Sb., o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče,

15. podle zákona ze dne 25. října 1948, č. 249 Sb., o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě,

16. podle zákona ze dne 7. dubna 1948, č. 79 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících,

17. k vyrovnání vzájemných nároků mezi Fondem a Fondem národní obnovy podle příslušných předpisů.

(2) Finanční služba vede se odděleně od služby náhradové.

§ 2

(1) Fond spravuje 6členný správní výbor, jehož předsedu, místopředsedu a ostatní 4 členy jmenuje ministr financí na období 4 roků. Ministr financí může členy správního výboru odvolati a správní výbor doplniti na zbytek funkčního období. Jinak zůstává správní výbor ve své funkci až do jmenování nového správního výboru. Jmenování a odvolávání členů správního výboru bude oznamováno v Úředním listu.

(2) Fond zastupuje navenek předseda (místopředseda) správního výboru spolu s jedním dalším členem. Právně zastupuje Fond finanční prokuratura.

(3) Listiny, jimiž Fond přejímá závazky, podpisují pod názvem Fondu kýmkoli napsaným nebo jakkoli vytištěným vlastnoručně předseda (místopředseda) a jeden další člen správního výboru. Na hromadně vydávaných listinách (titrech) mohou býti vlastnoruční podpisy napodobeny razítkem nebo tiskem.

(4) Funkce člena správního výboru je funkcí čestnou. Členové mají nárok na náhradu hotových výloh spojených s výkonem funkce.

§ 3

(1) Správní výbor

a) pečuje o provádění finanční služby podle rozhodnutí příslušných činitelů a o zajištění úhrady na úrokování a splácení závazků, které mu plněním finanční služby vzniknou;

b) pečuje o provádění náhradové služby podle rozhodnutí příslušných činitelů a o zajištění potřebných finančních prostředků pro tuto službu;

c) usnáší se na jednacím řádu a jeho změnách (odstavec 3);

d) sestavuje rozpočet Fondu a jeho účetní závěrku (§ 7);

e) podává ministerstvu financí pravidelné zprávy ve lhůtách jím určených;

f) rozhoduje ve všech ostatních zásadních otázkách správy Fondu.

(2) O provedení usnesení správního výboru pečuje a za ně odpovídá předseda (místopředseda).

(3) Podrobnější předpisy o svolávání schůzí správního výboru, o postavení předsedy a místopředsedy a o jednání a hlasování ve schůzích stanoví jednací řád, na kterém se správní výbor usnese. Jednací řád a jeho změny podléhají schválení ministra financí.

§ 4

Konceptní, účetní, pokladní a kancelářskou službu Fondu obstarává za odměnu Investiční banka, národní podnik v Praze, u níž Fond ukládá volné hotovosti, cennosti a listiny. Právní poměry mezi Fondem a touto bankou upraví se zvláštní smlouvou, jež podléhá schválení ministra financí.

ODDÍL II

Hospodaření Fondu

§ 5

(1) Příjmy finanční služby Fondu tvoří zejména:

1. odvody národních podniků; národní podniky odvedou:

a) do konce každého čtvrtletí úrok z kmenového jmění a reservního fondu, vypočtený při 3 1/4 % roční úrokové sazbě, pokud vláda nestanoví sazbu jinou; na tento úrok se nevztahuje ustanovení § 78, písm. c) zákona o přímých daních,

b) přebytky čistého zisku podle příslušných ustanovení;

2. náhrady za znárodněný majetek připadající na osoby, kterým se podle příslušných ustanovení předpisů o znárodnění nebo zestátnění [§ 1, odst. 1, písm. b)] náhrada neposkytuje; tyto náhrady převede náhradová služba službě finanční;

3. majetkové hodnoty převedené na Fond národními podniky podle ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) až d) zákona č. 51/1948 Sb.;

4. částky odváděné Fondu při snížení kmenového jmění národních podniků podle § 4, odst. 1 zákona č. 51/1948 Sb., i když ke snížení dojde odpisem nebo vyřazením investic;

5. likvidační přebytky zrušených národních podniků;

6. příděly ze státního rozpočtu;

7. částky čerpané úvěrem u Investiční banky.

(2) Výdaje finanční služby Fondu tvoří:

1. úrokování a splácení závazků, které Fond od národních podniků převzal,

2. úrokování a umořování sjednaných zápůjček,

3. částky na zvýšení kmenového jmění národních podniků,

4. správní náklady finanční služby; jejich podíl na celkových správních nákladech Fondu, počítajíc v to i odměnu Investiční bance (§ 4), stanoví každoročně správní výbor při sestavování rozpočtu (§ 7, odst. 2),

5. odvody náhradové službě (odstavec 3),

6. odvody do státní pokladny (odstavec 3).

(3) Pokud příjmy finanční služby, s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 1, č. 6 a 7, se ve správním roce nespotřebují výdaji finanční služby, přikazují se do výše stanovené rozpočtem (§ 7, odst. 2) náhradové službě ke krytí výdajů této služby v témže roce, zbytek Fond odvede do státní pokladny.

§ 6

(1) Příjmy náhradové služby Fondu tvoří zejména:

a) částky přikázané této službě z příjmů finanční služby podle ustanovení § 5, odst. 3 nebo podle jiných předpisů,

b) náhrady za znárodněné majetkové podstaty a jejich části, které byly podle příslušných ustanovení předpisů o znárodnění přenechány jiným osobám,

c) příděly ze státní pokladny poskytované z důvodů ručení státu.

(2) Výdaje náhradové služby Fondu tvoří:

a) částky na zúročení a umoření cenných papírů, které Fond vydá podle § 9, odst. 1, písm. a) dekretu č. 100/1945 Sb., nebo na jejich výkup,

b) výplaty náhrady v hotovosti podle § 9, odst. 1, písm. b) dekretu č. 100/1945 Sb.,

c) náklady na náhradu v jiných hodnotách podle § 9, odst. 1, písm. c) dekretu č. 100/1945 Sb.,

d) úhrady Fondu národní obnovy [§ 1, odst. 1, písm. b), č. 17],

e) správní náklady náhradové služby podle rozpočtu (§ 7, odst. 2).

§ 7

(1) Správní rok Fondu se shoduje s rokem kalendářním.

(2) Správní výbor Fondu předkládá každoročně do konce srpna ministerstvu financí rozpočet očekávaných příjmů a výdajů jak služby finanční, tak služby náhradové v příštím správním roce. Ministr financí určí v dohodě s věcně příslušnými ministry, jaké podklady k tomu účelu předloží národní podniky Fondu a v jakých lhůtách.

(3) Správní výbor sestaví ke konci každého správního roku účetní závěrku za tento rok a předloží ji nejdéle do 4 měsíců od rozvahového dne ke schválení ministerstvu financí a nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu.


ODDÍL III

Dozor nad Fondem a závěrečná ustanovení

§ 8

Fond podléhá dozoru ministerstva financí a mimo to též dozoru nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru