Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 248/1948 Sb.Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické

Částka 93/1948
Platnost od 17.11.1948
Účinnost od 17.11.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

248.

Zákon

ze dne 25. října 1948

o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

O okrskových porodních asistentkách

§ 1

Při ústavech národního zdraví, zřízených podle zákona ze dne 19. března 1947, č. 49 Sb., o poradenské zdravotní péči, se ustanoví pro každý porodnický okrsek (§ 4, odst. 1) jedna okrsková porodní asistentka.

§ 2

Okrskovou porodní asistentkou může býti ustanovena jen porodní asistentka, která

1. je československou občankou,

2. je bezúhonná,

3. je podle vysvědčení úředního lékaře tělesně a duševně zdráva,

4. dosáhla diplomu [§ 2, odst. 1, písm. d) zákona ze dne 9. listopadu 1928, č. 200 Sb., o pomocné praxi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic)] na podkladě alespoň dvouletého výcviku, a

5. není starší 45 roků.

§ 3

(1) Okrsková porodní asistentka je povinna v porodnickém okrsku (§ 4, odst. 1), pro který je ustanovena:

1. obstarávati úkoly poradenské zdravotní péče (§ 1, odst . 2 zákona č. 49/1947 Sb.) o ženy těhotné, rodičky, šestinedělky, novorozence a kojence, a

2. poskytovati porodní pomoc (§ 1 zák. č. 200/1928 Sb.).

(2) Porodní pomoc podle odstavce 1, č. 2 se poskytuje bezplatně rodičkám, které nemají nárok na ošetření při porodu podle předpisů o národním pojištění, pokud tyto rodičky samy nebo osoby povinné podle zákona je živiti nemohou uhraditi náklad na toto ošetření bez podstatné hospodářské újmy pro sebe a svou rodinu. O tom, zda rodička, která nemá nárok na ošetření při porodu podle předpisů o národním pojištění, má nárok na bezplatnou porodní pomoc podle předchozí věty, rozhoduje okresní národní výbor na podkladě šetření konaného podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy financí a sociální péče vyhláškou v Úředním listě.

(3) Ustanovení §§ 196 a 197 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění , a § 35, odst. 3 a § 36 zákona ze dne 7. října 1948, č. 236 Sb., o vojenské nemocenské péči, platí obdobně pro okrskové porodní asistentky.

(4) Služební instrukce pro okrskové porodní asistentky vydá ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v Úředním listě.

§ 4

(1) Podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy financí a sociální péče, určí krajský národní výbor po slyšení okresních národních výborů porodnické okrsky, zařadí je do čtyř platových typů a stanoví sídla okrskových porodních asistentek.

(2) Seznam porodnických okrsků, v němž jsou uvedeny jejich obvody, zařazení do platových typů, sídla okrskových porodních asistentek, jakož i sdělení o změnách těchto skutečností zašle krajský národní výbor ministerstvu zdravotnictví, které je vyhlásí v Úředním listě.

§ 5

(1) Služební místa okrskových porodních asistentek se zpravidla obsazují veřejnou soutěží.

(2) Služební poměr okrskových porodních asistentek je smluvní. Práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající se upraví služební smlouvou, kterou s porodní asistentkou sjedná písemně krajský národní výbor podle vzoru vydaného ministerstvem zdravotnictví v dohodě s ministerstvy vnitra a financí.

(3) Smluvní platy okrskových porodních asistentek pro jednotlivé typy porodnických okrsků (§ 4, odst. 1) stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy financí a sociální péče vyhláškou v Úředním listě.

(4) Částky paušální náhrady služebních výloh pro jednotlivé typy porodnických okrsků (§ 4, odst. 1) stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v Úředním listě.

§ 6

(1) Místní národní výbor obce, která je určena za sídlo okrskové porodní asistentky, je povinen jí opatřiti na její žádost a náklad zdravotně nezávadný a s hlediska dopravního vhodný byt nejméně o dvou obytných místnostech s příslušenstvím. V obcích, kde platí zákon ze dne 28. dubna 1948, č. 138 Sb., o hospodaření s byty, přikáže místní národní výbor okrskovou porodní asistentku pro byt vyhovující ustanovení předchozí věty jako nájemnici podle § 4 uvedeného zákona v přednostním pořadí.

(2) Požádá-li o to okrsková porodní asistentka pro nedostatek jiného dopravního prostředku nebo v případě, kdy je nutná okamžitá pomoc při porodu, přikáže místní národní výbor jejího sídla kterémukoli majiteli vozidla, aby ji dopravil na její náklad do místa, kde má porodní pomoc poskytnouti, za náhradu, kterou stanoví okresní národní výbor.

(3) Podrobné předpisy k provedení ustanovení odstavců 1 a 2 vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s e zúčastněnými ústředními úřady vyhláškou v Úředním listě.

§ 7

Obce v obvodě porodnického okrsku, pro který je ustanovena okrsková porodní asistentka, nejsou povinny ustanovovati porodní pomocnice a hraditi jim odměny za porodní pomoc chudým rodičkám, ani jim dodati bezplatně desinfekční prostředky při porodu chudých žen (§ 15 a § 17, č. 4 zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb., jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní).


Čl. II

O úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické

§ 8

Ustanovení § 5 zákona č . 200/1928 Sb. se mění a zní:

"(1) Porodní asistentka jest povinna písemně ohlásiti zamýšlené zahájení praxe místně příslušnému okresnímu národnímu výboru a předložiti mu předepsané průkazy (§ 2).

(2) Nemá-li porodní asistentka předepsaných průkazů, jsou-li průkazy nedostatečné, nestalo-li se ohlášení do tří let po vydání diplomu nebo po úspěšném absolvování opakovacího kursu, odepře okresní národní výbor uděliti oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické. Jinak podá o zamýšleném zahájení praxe ihned zprávu ministerstvu zdravotnictví se svým návrhem.

(3) Ministerstvo zdravotnictví zakáže výkon pomocné praxe porodnické, třeba jsou splněny podmínky uvedené v § 2, kdyby výkon této praxe v ohlášeném místě byl v rozporu se zájmem veřejné zdravotní správy na účelném rozmístění porodních asistentek, nebo není-li ohlašovatelka ochotna nebo nemůže-li v ohlášeném místě převzíti přiměřený pracovní závazek vůči veřejné zdravotní správě nebo národnímu pojištění nebo vojenské zdravotní správě, a to výměrem, který doručí porodní asistentce a v opise též okresnímu národnímu výboru. Jinak vezme ohlášení výměrem na vědomí. Zakáže-li ministerstvo zdravotnictví výkon pomocné praxe porodnické, sdělí ohlašovatelce jiná vhodná působiště, kde by mohla zahájiti praxi.

(4) Dokud nebylo ohlášení vzato na vědomí, nesmí porodní asistentka pomocnou praxi porodnickou vykonávati. Nebyl-li však porodní asistentce doručen výměr do 1 měsíce ode dne, kdy bylo podáno ohlášení, má se za to, že ohlášení bylo vzato na vědomí.

(5) Porodní asistentka je povinna ohlásiti alespoň 4 týdny předem zamýšlenou změnu sídla okresním národním výborům místně příslušným podle dosavadního i příštího sídla. O řízení o takovém ohlášení platí obdobně ustanovení odstavce 2, věty druhé a odstavců 3 a 4. Porodní asistentka je též povinna ohlásiti okresnímu národnímu výboru alespoň 4 týdny předem, že se vzdává praxe; okresní národní výbor podá o tom ihned zprávu ministerstvu zdravotnictví.

(6) Zjistí-li ministerstvo zdravotnictví, že u osoby, jejíž ohlášení bylo vzato na vědomí, nastaly okolnosti uvedené v odstavci 3, věta první, vysloví zánik oprávnění této osoby k dalšímu výkonu praxe.

(7) Nesplnění ohlašovací povinnosti podle odstavců 1 a 5 a neoprávněné provozování praxe se trestají podle § 10.

(8) Ustanovení §§ 196 a 197 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, a § 35, odst. 3 a § 36 zákona ze dne 7. října 1948, č. 236 Sb., o vojenské nemocenské péči, platí obdobně pro porodní asistentky.

(9) Podrobné předpisy k provedení odstavců 1 až 6 vydá ministerstvo zdravotnictví po slyšení krajských národních výborů vyhláškou v Úředním listě."


Čl. III

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

(1) V prvních pěti letech účinnosti tohoto zákona může ministerstvo zdravotnictví za okolností hodných zvláštního zřetele prominouti podmínky uvedené v § 2, č. 4 a 5.

(2) Podmínku dvouletého výcviku uvedenou v § 2, č. 4 lze prominouti jen porodní asistentce, která

a) prokáže, že provozovala po dobu alespoň 3 roků pomocnou praxi porodnickou a že se osvědčila,

b) se písemně zaváže, že se na výzvu krajského národního výboru zúčastní doplňovacího výcviku pro okrskové porodní asistentky a že se podrobí závěrečné zkoušce.

(3) Směrnice o doplňovacím výcviku okrskových porodních asistentek [odstavec 2, písm. b)] vydá ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v Úředním listě.

§ 10

Dokud nepočnou působiti krajské národní výbory, vykonávají jejich působnost stanovenou tímto zákonem zemské národní výbory, na Slovensku pověřenectvo zdravotnictví.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.

Přesunout nahoru