Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/1948 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků

Částka 11/1948
Platnost od 18.03.1948
Účinnost od 18.03.1948
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

24.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 19. února 1948,

kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků


Ministr financí vyhlašuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 9, písm. a) zákona ze dne 3. února 1948, č. 20 Sb., kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů, v příloze závazné znění sazby soudních poplatků, připojené k nařízení ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z., o soudních poplatcích, jak vyplývá ze změn provedených zákony vydanými za účinnosti tohoto nařízení. Toto závazné znění sazby nastupuje na místo upravené sazby soudních poplatků, uveřejněné vyhláškou ministerstva financí ze dne 9. září 1931, č. 151 Sb., ve znění uveřejněném vyhláškou ministerstva financí ze dne 10. ledna 1936, č. 9 Sb., a buď označováno jako "sazba soudních poplatků ze dne 19. února 1948, č. 24 Sb."


Dr. Dolanský v. r.


Příloha k vyhlášce č. 24/1948 Sb.

Sazba soudních poplatků

I. Civilní řízení sporné a exekuční řízení.

PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámka
Kčsh%
1Podání:K položce 1.

1. V případech uvedených pod písm. b), c) a d) buď z druhého a každého dalšího
archu zapraven poplatek výměrou stanovenou pod písm. a).
2. Z podání, učiněných ve dvojnásobném nebo několikanásobném vyhotovení (duplikáty, triplikáty atd.), je druhé a každé další vyhotovení podrobeno poplatku podle písm. a). Opisy podání, jsou-li podány u soudu, jsou podrobeny témuž poplatku jako další vyhotovení podání.
3. Žádá-li se v podání, aby byla vydána veřejná vyhláška, nebo aby soudní opatření bylo vyvěšeno na soudní desce, nebo vyžaduje-li řádné vyřízení podání, aby byla vydána veřejná vyhláška, nebo aby byl proveden vývěs na soudní desce, zvyšují se poplatky uvedené pod písm. a) až d) z prvního archu prvního vyhotovení o 12 Kčs.
4. Poplatek z podání o zabavení pohledávky knihovně zajištěné (§ 320 exekučního řádu) činí polovinu poplatků uvedených v saz. pol. 16, písm. c), haléřové částky se však zaokrouhlí nahoru na celé Kčs.
5. Podání o zrušení exekuce jsou podrobena jen poplatku podle saz. pol. 1, písm. a) i tehdy, je-li k jejich řádnému vyřízení třeba knihovního zápisu.
6. Poplatku jsou prosty:
a) podání, jejichž účelem je povolení práva chudých, ustanovení bezplatného zástupce chudých nebo jeho zproštění zastupování; žádosti opatrovníku uvedených v § 11. odst. 4 nařízení ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z., o soudních poplatcích, za záznam poplatků; dále rekursy a stížnosti proti opatřením učiněným na tato podání;
b) žádost vítězné sporné strany za první vyhotovení rozsudku vydaného na základě vzdání, uznání nebo pro zmeškání, pak za první vyhotovení rozsudku prohlášeného v přítomnosti obou stran při hodnotě předmětu sporu do 300 Kčs. dále žádost za potvrzení vykonatelnosti exekučního titulu, jakož i žádost stran za první vyhotovení soudních smírů a za potvrzení vykonatelnosti na těchto prvních vyhotoveních ;
c) písemné žádosti k soudu, jejichž obsah mohl by býti sepsán soudní kanceláří protokolárně nebo se hodí k tomu, aby byl ústně sdělen soudní kanceláři, a jež neobsahují žádný návrh, o němž přísluší rozhodovati soudu;
d) žádosti za opravu soudních rozsudku a usnesení (§§ 419, 421 a 430 civilního řádu soudního);
e) rubriky podání, jakož i vyhotovení podání, jež se podávají jen místo předepsané rubriky (§ 80 civilního řádu soudního);
f) podání v řízení před pracovními soudy, má-li předmět sporu hodnotu do 500 Kčs.
a) Pokud neplatí jiná sazba, má-li předmět sporu hodnotu
do100Kčsvčetněz každého archu150
přes100 Kčs 300250
3001.0005
1.0002.000750
2.0005.0001250
5.00010.0001750
10.00020.00025
20.00050.0003250
50.000100.0003750
100.000150.00045
150.000200.00050
200.000z každých dalších, i jen započatých 50.000 Kčs . . .vždy
o 12 Kčs 50 h více,
nejvýše však 125 Kčs
b) žaloby (i upomínací), odpovědi na žalobu,
přípravná podání podle § 258 a § 440,
odst. 3 civilního řádu soudního, jakož
i námitky proti platebním příkazům,
uvedeným v saz. pol. 6, písm. A, c),
má-li předmět sporu hodnotu vyšší 300 Kčs, . . .
z prvního archudvojnásobek
poplatků pod a)
Z prvních vyhotovení žalob, podaných
u soudu příslušnosti vymíněné nebo
stanovené v § 87 a) jurisdikční normy,
zaplatí se dvojnásobek poplatku zde
stanoveného. Byla-li příslušnost soudu
vymíněna v zájmu toliko určité strany,
je tomuto zvýšenému poplatku podrobena
pouze žaloba, která byla podána stranou,
požívající této výhody (§ 4 zákona
ze dne 11. června 1919, č. 331 Sb.,
o poplatku za ujednání příslušnosti soudní
a za žaloby podle nich podané).
c) Podání v opravném řízení:
1. Odvolací spisy, rekursy, zmateční
stížnosti proti nálezům bursovních
rozhodčích soudů
(čl. XXIII uvozovacího zákona k
civilnímu řádu soudnímu) . .
z prvního archu pateronásobek
poplatků pod a)
2. Odvolací sdělení . . . . dvojnásobek
poplatků pod a)
3. Dovolací spisy . . . . . . dvacatero-násobek
poplatků pod a)
4. Dovolací odpovědi . . . pateronásobek
poplatků pod a)
d) Podání o zápis do veřejných knih
o nemovitých věcech a právech postavených
jim na roven, pokud nemá býti podle
písm. a) až c) zapraven vyšší poplatek, . . . .
poplatky uvedené v saz. pol.
16. písm. c), hledíc k poznámkám
4 až 7 k saz. pol. 16
Položka PředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámka
Kčsh%
2Protokoly:K položce 2.

1. Při jednáních před sborovými soudy nebuď pro výpočet poplatku podle písm. c) započítán do jednací doby čas, po který se sborový soud radí.
2. Při odročení jednání je protokol o pokračování podroben jako nový protokol samostatně poplatku podle saz. pol. 2, i když se píše na témž archu jako protokol o dřívějším roku. Je-li ve sporné věci nebo při zajišťování důkazu několik roků, jež jsou podrobeny poplatku z protokolu podle písm. c), budiž při druhém a každém dalším roku zapraven poplatek z protokolu také za první, třeba jen započatou půlhodinu před soudy první stolice dvojnásobkem, před soudy vyšší stolice pateronásobkem poplatku uvedeného v saz. pol. 1, písm. a). Z protokolu o roku k ústnímu přelíčení, který podle § 239 civilního řádu soudního nejdříve následuje po prvním roku, buď však zapraven za první půlhodinu jen poplatek uvedený v saz. pol. 1, písm. a).
Poplatek podle písm. c) buď z jednání před soudem první stolice, jež trvají déle než půl hodiny, a z jednání před soudem vyšší stolice zapraven i tehdy, když se protokol nesepisuje.
3. Při dražebních protokolech zůstávají nedotčena ustanovení saz. pol. 15/108, odst. 1 až 3 popl. zákona, § 1, písm d) zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb., kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty), a § 2, odst. 1 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů; mimo poplatek, který se má podle těchto ustanovení zapraviti z právních listin, buď zapraven též poplatek podle saz. pol. 2.
4. Pro výši poplatku z protokolů o rozvrhových rocích v exekučním řízení je rozhodný celkový peníz, který se má rozděliti.
5. Úřední záznamy o výsleších v exekučním řízení a úřední záznamy, jež neobsahují žádný návrh strany a nejsou stranou podepsány, nebuďte pokládány za protokoly.
6. Zápisy clo soudního rejstříku k osvědčení ústně podaných návrhů a prohlášení stran (§ 59, odst. 2 a 3 zákona o organisaci soudní) buďte pro zapravení poplatku posuzovány jako protokoly,
7. Nahrazuje-li záznam rozsudku podle § 418, odst. 1 civilního řádu soudního jednací protokol (§ 207, odst. 2 civilního řádu soudního), buď mimo rozsudečné zapraven též poplatek z jednacího protokolu.
8. Od poplatku jsou osvobozeny:
a) protokoly o poradách a hlasováních soudu;
b) protokoly o ústním odvolacím nebo dovolacím jednání (§§ 493 a 509, odst. 2 civilního řádu soudního), nedostavila-li se žádná z obou sporných stran k jednání a.ne-provádí-li se ani důkaz;
c) protokoly, které se sepisují v soudní kanceláři a neobsahují žádný návrh, o němž přísluší rozhodovati soudu. Protokoly o ústních odporech v upomínacím řízení, jakož i protokoly o provedení exekučních úkonů, jsou podrobeny poplatku za všech okolností;
d) protokoly, které zastupují poplatku prosté podání;
e) rubriky, jež se připojují k protokolu, který zastupuje podání;
f) protokoly v řízení před pracovními soudy, má-li předmět sporu hodnotu do 500 Kčs.
a) Pokud neplatí jiná sazba, jako podání, saz. pol. 1, písm a);
b) protokoly, které zastupují některé z podání uvedených v saz. pol. 1, písm. b) až d), jako tato podání;
c) protokoly ve sporech o jednáních, jež se konají za účasti aspoň jedné sporné strany, a o provádění důkazů, dále protokoly o zajištění důkazů, jež se konají mimo spor:
1. Před soudem první stolice . . . . .z celého
protokolu,
nehledíc
k počtu archů.
poplatek
uvedený v saz. pol. 1,
písm. a),
nejvýše však 125 Kčs
Trvá-li jednání nebo provádění důkazů déle než půl hodiny, buď mimo to zapraven za každou, třeba jen započatou další půlhodinu úhrnné doby . . . z celého
protokolu,
nehledíc
k počtu archů,
dvojnásobek
poplatku uvedeného
v saz. pol. 1, písm. a),
nejvýše však 250 Kčs
2. Před soudem vyšší stolice za každou, třeba jen započatou půlhodinu úhrnné doby . . . . pateronásobek
poplatku uvedeného
v saz. pol. 1,
písm. a),
nejvýše však 625 Kčs
PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámka
Kčsh%
3Přílohy podání a protokolů, podrobených poplatku, nemají-li býti pokládány podle svého obsahu za součást podání nebo protokolu a nejsou-li proto podrobeny poplatku z podání nebo protokolu:K položce 3.

Od přílohového poplatku jsou osvobozeny:
a) veškeré tuzemské i cizozemské veřejné úvěrní papíry, jejich kupony a talony; papíry, jež zastupují peníze, a jiné veřejné ceniny;
b) vysvědčení chudoby;
c) listiny a spisy prosté poplatku pro určitý účel, použije-li se jich pro tento účel jako příloh.
a) jiné, než které jsou uvedeny v písm. b) : má-li předmět sporu hodnotu
do100Kčs včetněz každého
archu
1
přes100Kčs300150
3005.000250
5.0005
b) knihy, brožury, polohopisné plány a jiné předměty, jež nejsou spisy, . . . . .z každého
kusu
5
4Duplikáty (triplikáty atd.) soudních vyhotovení:K položce 4

1. Vyhotovení rozhodnutí, uvedených v saz. pol. 6, určená pro strany, jsou zpravidla osvobozena od poplatku. Avšak vyhotovení takových rozhodnutí, jež se vydávají stranám jen na jejich zvláštní žádost, dále stranám snad vydávaná třetí a všechna další vyhotovení soudních platebních rozkazů, platebních příkazů v řízení upomínacím, rozkazním a syndikátním, jakož i v řízení ve sporech směnečných a šekových postižných, jsou podrobena duplikátnímu poplatku. Rozhodovací důvody (§ 417, odst. 1, č. 4 civilního řádu soudního ve znění čl. IV zákona ze dne 1. dubna 1921, č. 161 Sb.) buďte pokládány za součást vyhotovení rozsudku a nikoli za spisy podrobené zvláštnímu poplatku.
2. Od poplatku jsou osvobozena první vyhotovení rozsudku vydaného na základě vzdání, uznání nebo pro zmeškání, dále rozsudku pracovního soudu při hodnotě předmětu sporu clo 500 Kčs, dodávají-li se vítězné sporné straně na její žádost, a potvrzení vykonatelnosti na prvním vyhotovení exekučního titulu.
3. Výpisy ze soudních vyhotovení buďte co do zapravení poplatku kladeny na roveň duplikátům takových vyhotovení.
a) neplatí-li se podle písm. b) nižší poplatek: má-li předmět sporu hodnotu
do 100 Kčs včetně z každého
archu
5
přes 100 Kčs 1,00010
1.000 5.000 1250
5.000 . . .25
b) třetí a každé další vyhotovení platebního rozkazu v upomínacím řízení, nemá-li předmět sporu hodnotu vyšší 50 Kčs, . . z každého
archu
2 50
PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámky
Kčsh%
5Opisy (soudní), které se vydávají straně na její žádost:K položce 5.

Opisy protokolů, které se zhotovují na žádost strany místo rubrik (§ 80 civilního řádu soudního), jsou osvobozeny od poplatku.

K položkám 4 a 5.
Pro poplatek z duplikátů a opisu (saz. pol. 4 a 5) je rozhodná hodnota předmětu sporu, k jehož spisům náleží prvopis. Pro duplikáty a opisy, jež by podle toho byly podrobeny vyššímu poplatku, platí však přesto nižší poplatková sazba, je-li jich třeba ve sporu, při kterém hodnota předmětu sporu nepřesahuje 300 Kčs. V tomto případě budiž na duplikátu (opisu) poznámkou naznačeno, ke kterému sporu se použije duplikátu (opisu) ; použije-li se pak duplikátu (opisu) k jinému účelu, budiž před tímto-použitím zapraven případný doplněk poplatku.
má-li předmět sporu hodnotu
do100Kčsvčetně250
přes100Kčs3005
3005.0001250
5.000 25
6Soudní rozhodnutí (nálezy, rozsudky, usnesení).K položce 6.

1. Z rozsudku, jímž se přisuzuje vlastnictví nemovité věci z důvodu vydržení, nebuď zapraven menší poplatek než z úplatného převodu dotčené nemovité věci. Přisoudí-li se opětně totéž vlastnické právo, buď však tohoto ustanovení použito jen pro pivní přisouzení.
2. Vedle poplatku z rozhodnutí, jimiž se nalézá o nárocích několika žalobců nebo o nárocích proti několika žalovaným (společenství v rozepři), buď zaplacena za každou další osobu vystupující jako žalobce nebo žalovaný 10%ní přirážka, a to stejným způsobem jaké poplatek; úhrn těchto přirážek nemá však převyšovali základní poplatek. Totéž platí obdobně také při vedlejší intervenci.
3. Vyřídí-li se jednání několika částečnými rozsudky (§ 391 civilního řádu soudního) nebo vynese-li se před konečným rozsudkem rozsudek mezitímní (§ 393 civilního řádu soudního), buď zapraven týž poplatek, jako kdyby se bylo rozhodlo rozsudkem jediným. Tento poplatek buď zapraven již při prvním částečném rozsudku (mezitímním rozsudku), zato nebudiž vybírán žádný další poplatek z dalších částečných rozsudků a z konečného rozsudku. Prohlásí-li strany před soudem po vynesení částečného rozsudku nebo mezitímního rozsudku, který se netýká celého předmětu sporu, že nebudou ve sporu pokračovati, nebo uzavrou-li smír o zbývající části předmětu sporu, budiž vrácen rozdíl mezi poplatkem zapraveným a mezi poplatky, které mají býti zapraveny z vyneseného rozsudku částečného nebo mezitímního podle příslušné částečné hodnoty a i ze smíru, došlo-li k němu. Prohlášení stran, že nechtějí ve sporu pokračovati, není podrobeno poplatku z listiny.
4. Byl-li z rozhodnutí zapraven poplatek podle plné hodnoty předmětu sporu, nebudiž, když se rozhodnutí to doplní dodatečným rozhodnutím téhož nebo vyššího soudu (§§ 423, 430 a § 497, odst. 1, č. 1 a odst. 4 civilního řádu soudního ve znění čl. IV, č. 23 zákona ze dne 12. června 1947, č. 105 Sb.), z tohoto rozhodnutí požadován další poplatek.
5. Povinnost platiti poplatek z rozhodnutí není dotčena tím, že rozhodnutí bylo zrušeno nebo platnosti zbaveno. Odkáže-li se však po zrušení rozhodnutí pořadem stolic věc k novému rozhodnutí, buď zaplacený poplatek ze zrušeného rozhodnutí započten do poplatku z nového rozhodnutí. Dále se započte:
a) zaplacený poplatek z platebního příkazu, na nějž se vztahuje ustanovení písm. A c) do poplatku z rozsudku téže stolice, vyneseného o námitkách proti příkazu;
b) zaplacený poplatek z rozhodnutí, které bylo zrušeno povolením navrácení v předešlý stav, do poplatku z nového rozhodnutí, vyneseného touže stolicí o témž předmětu;
c) zaplacený poplatek z rozsudku o žalobě pro zmatečnost nebo o obnovu do poplatku z nového rozsudku, vyneseného v hlavní věci po prohlášení zmatečnosti nebo povolení obnovy;
d) zaplacený poplatek z platebního rozkazu v upomínacím řízení do poplatku z pozdějšího rozsudku, který vynesl týž soud o témž předmětu, když buď věřitel požádá: o vydání platebního rozkazu v žalobě podané k vydobytí pohledávky (§ 19 zákona ze dne 27. dubna 1873, č. 67 ř. z., o upomínacím řízení) a rozsudek, při jehož poplatku má býti provedeno započtení, byl vynesen o téže žalobě, anebo když v jiných případech byl vynesen rozsudek nejdéle do dvou let po dni vyhotovení platebního rozkazu, který pozbyl odporem platnosti;
e) zaplacený poplatek z povolení exekuce do poplatku z rozsudku, který bude vynesen o námitkách proti nároku (§ 35 exekučního řádu), o námitkách proti povolení exekuce (§ 36 exekučního řádu) nebo o odporu proti povolení exekuce (§ 83 exekučního řádu).
6. Záznamy o rozsudku podle § 418, odst. 1 civilního řádu soudního se považují co do poplatkové povinností za rozsudky, které nahrazují.
7. Nálezy a opatření soudů ve sporném a exekučním řízení, jež nejsou uvedeny v této sazební položce, jsou prosty poplatku.
A. Tato rozhodnutí první stolice:
a) Rozsudky, na něž se nevztahuje jiné ustanovení sazby;
b) konečná usnesení ve věcech rušené držby (§ 459 civilního řádu soudního);
c) platební příkazy v rozkazním řízení (§ 548 civilního řádu soudního) a v syndikátním řízení (§ 602 civilního řádu soudního); platební příkazy ve směnečném řízení (§§ 557 a 558 civilního řádu soudního) a v šekovém řízení postižném;
d) usnesení, jimiž se rozhoduje o zmatečních stížnostech proti nálezům bursovních rozhodčích soudů (čl. XXIII uvozovacího zákona k civilnímu řádu soudnímu);
k a) až d):
má-li předmět sporu hodnotu
do100Kčsvčetně2
přes100Kčs4005
4001.00010
1.00030.000vždy o 10 Kčs více,
z každých dalších, i jen započatých 1.000 Kčs
přes 30.000 Kčs . . . . . . . . .z hodnoty předmětu
sporu
B. Tyto rozsudky a usnesení první stolice:
a) Rozsudky, jimiž se rozhoduje o žalobě o obnovu nebo pro zmatečnost (§ 540, odst. 3 a § 541 civilního řádu soudního),
b) usnesení, jimiž se po ústním jednání žaloba odmítá pro nepřípustnost pořadu práva, pro nepříslušnost soudu, pro zahájení sporu, pro pravoplatné rozsouzení, pro procesní nezpůsobilost jedné ze sporných stran nebo pro nedostatek oprávnění osoby, která zakročuje jako zástupce, nebo jimiž se po ústním jednání žaloba postupuje jinému soudu pro nepříslušnost.
c) usnesení o odporech proti prozatímním opatřením (§ 398 exekučního řádu),
d) usnesení o tom, zda se připouští výpověď (§§ 4 a 24 zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb., o ochraně nájemníků, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,polovice poplatků stanovených pod písm. A, v případech
písm. B, b) a c) však nejvýše
400 Kčs
C. Platební rozkazy v upomínacím řízení, má-li předmět sporu hodnotu do 50 Kčs včetně, . . . .1
při vyšší hodnotě předmětu sporu . . . .poplatek uvedený v saz. pol. 6,
písm. A
D. Usnesení soudu první stolice v exekučním řízení:
a) První povolení exekuce podle spisu -(listiny) zřízeného mimo území republiky Československé nebo podle vykonatelného notářského (veřejnonotářského) spisu . . .jako rozsudky uvedené v písm. A
b) první povolení exekuce na podkladě jiných exekučních titulů . . . . . . . . .polovice poplatku uvedeného v písm. A, nejvýše však 120 Kčs
c) usnesení, jimiž se povolují prozatímní opatření (§§ 379 a 382 exekučního řádu), má-li předmět sporu hodnotu
do1.000Kčsvčetně
přes1.000Kčs2.000
2.0005.000
5.00010.000
10.00020.000
20.000100.000
100.000
E. Rozhodnutí druhé nebo třetí stolice:
a) o opravných prostředcích proti soudním rozhodnutím druhu uvedeného pod písm. A a B . . . .poplatek stanovený v písm. A a B ze soudního rozhodnutí první stolice
Usnesení, kterými se věc vrací nižšímu soudu (§ 497, odst. 4 a § 510, odst. 1 civilního řádu soudního), nejsou podrobena nikdy vyššímu poplatku než 250 Kčs.
b) o opravných prostředcích proti prvnímu usnesení o návrhu na povolení exekuce .jako exekuční povolení uvedená v písm. D
PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámka
Kčsh%
7Rozhodčí rozhodnutí (nálezy, rozsudky, usnesení)K položce 7.

1. Z rozhodčího rozhodnutí, kterým se přiznává vlastnictví nemovité věci z důvodu vydržení, nebuď zapraven menší poplatek než z úplatného převodu dotčené nemovité věci. Přizná-li se opětně totéž vlastnické právo, buď však tohoto ustanovení užito jen pro první přiznání.
2. poplatek z rozhodčího výroku buď zapraven jen jednou, i když se několikrát vyhotoví; vyhotovení, jež se vydávají stranám jen na jejich zvláštní žádost, jsou však podrobena poplatku uvedenému v saz. pol. 4, písm. a).
3. Ustanovení poznámky 2 k saz. pol. 6 platí obdobně i u rozhodčích rozhodnutí.
a) první stolice:
1. rozhodnutí v hlavní věci . . . .poplatky uvedené v saz.
pol. 6, písm. A
2. rozhodnutí, jimiž se odmítá žaloba pro nepřípustnost pořadu práva, pro nepříslušnost rozhodčího soudu, pro zahájení nebo pravoplatné rozsouzení sporu, pro procesní nezpůsobilost jedné ze sporných stran nebo pro nedostatek oprávnění osoby, která zakročuje jako zástupce, . . . . . .polovice poplatků uvedených
v saz. pol. 6, písm. A, nejvýše
však 400 Kčs
b) vyšší stolicepoplatek stanovený z rozhodčího rozhodnutí první stolice
8Soudní smíry ve sporu nebo v exekučním řízení . . . z hodnoty,
o níž se
strany
dohodly,
1K položce 8.

1. Převádí-li se soudním smírem vlastnictví nemovité věci, buď mimo poplatek podle saz. pol. 8 zapraven též poplatek nemovitostní, stanovený v zákoně ze dne 18. června 1901, č. 74 ř. z., o poplatcích z převodů jmění, a v zákoně ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb., kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.
2. Mimo procentní poplatek podle saz. pol. 8 buď zapraven z listiny o smíru, vyhotoví-li se o smíru mimo soudní protokol, pevný kolkový poplatek 12 Kčs z každého archu.
3. Smíry, jimiž se uznává před soudem dluh, právo nebo splnění závazku podle předchozího právního jednání, jež dosud nebylo podrobeno poplatku, poněvadž o něm nebyla zřízena právní listina, buďte, nehledíc k poplatkové povinnosti podle saz. pol. 8. posuzovány jako soudní prohlášení (saz. pol. 65/53 poplatkového zákona).
4. Prost poplatku je soudní smír o částce nároku, o jehož důvodu bylo rozhodnuto mezitímním rozsudkem (§ 393, odst. 1 civilního řádu soudního), dále smír, jenž byl uzavřen po vyneseni mezitímního rozsudku o zjištění, zda tu je či není nějaký právní poměr nebo právo (§ 393, odst. 2 civilního řádu soudního), o nároku z toho odvozeném.
5. Saz. pol. 8 se vztahuje obdobně na smíry, jež byly uzavřeny před rozhodčími soudy nebo rozhodci.
6. Mimo poplatek podle saz. pol. 8 buď zapraven i poplatek z protokolu.
7. Smíry v řízení před pracovními soudy, má-li předmět sporu hodnotu do 500 Kčs, jsou od poplatku osvobozeny.
nelze-li však předmět smíru oceniti . . .z každého
archu
25

II. Konkursní řízení a vyrovnací řízení.

PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoplatky
Kčsh%
9Podání:K položce 9.

1. Druhý a každý další arch poplatných podání uvedených v písm. b) a d) je podroben poplatku 5 Kčs.
2. Ustanovení poznámek 2 a 6, písm. a), c), d) a e) k saz. pol. 1 se vztahují obdobně na podání v řízení konkursním a vyrovnacím.
3. Podání, jimiž dlužník oznamuje soudu, že zastavil platy, buďte posuzována jako návrhy na prohlášení konkursu.


K položkám 9 a 10.

Prohlášení správce podstaty, úpadce nebo věřitele, daná za konkursního řízení do protokolu nebo učiněná, podáním, jimiž se uznává jsoucnost nebo výše pohledávky přihlášené ke konkursu, nejsou podrobena poplatku. Jinak platí ustanovení saz. pol. 65/ 53 poplatkového zákona také pro konkursní řízení.
a) Pokud neplatí jiná sazba:
1. podání věřitelů, jež obsahují přihlášku pohledávky ke konkursu nebo ve vyrovnacím řízení nebo obmezení, doplnění nebo jinou změnu takové přihlášky, má-li pohledávka přihlašovaná nebo již přihlášená hodnotu
do 100Kčsvčetněz každého
archu
150
přes100Kčs1.0005
1.00010
2. podání úpadce a správce konkursní podstaty v konkursním řízení, pak podání dlužníka a vyrovnacího správce ve vyrovnacím řízení . . . . . bez poplatku
3. jiná podání . . . .5
b) Návrhy věřitele na prohlášení konkursuz prvního archupateronásobek
poplatku
uvedeného
pod písm. a),
č. 1,
nejméně však 25 Kčs
c) Návrhy dlužníka na prohlášení konkursu nebo na zahájení vyrovnacího řízení . . . . . .bez poplatku
d) Opravné prostředky:
1. jiné, než které jsou uvedeny pod č. 2, .z prvního
archu
25
2. k nejvyššímu soudu . . . . . . .50
10Protokoly:
a) Zastupují-li podání . . .jako tato podání
b) jinak . . . . .bez poplatku
Položka PředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámka
Kčsh%
11Přílohy podání a protokolů, podrobených poplatku, nemají-li se pokládati podle svého obsahu za součást podání nebo protokolu a nejsou-li proto podrobeny poplatku z podání nebo protokolu:K položce 11.

1. přílohy podání uvedených v saz. pol. 9, písm. a), č. 1 jsou podrobeny poplatku 1 Kčs z každého archu, nepřesahuje-li pohledávka, jež se přihlašuje nebo jež byla přihlášena, 100 Kčs.
2. Od přílohového poplatku jsou osvobozeny:
a) veškeré tuzemské a cizozemské veřejné úvěrní papíry, jejich kupony a talony; papíry, jež zastupují peníze, a jiné veřejné ceniny;
b) vysvědčení chudoby;
c) listiny a spisy prosté poplatku pro určitý účel, použije-li se jich pro tento účel jako příloh.
a) jiné, než které jsou uvedeny v písm. b),z každého
archu
5
b) knihy, brožury, polohopisné plány a jinéz každého
kusu
5
12Duplikáty (triplikáty atd.) soudníchz každého
archu
10K položce 12.

1. Vyhotovení soudních rozhodnutí v konkursním a vyrovnacím řízení, určená pro strany, jsou zpravidla od poplatku osvobozena. Avšak vyhotovení takových rozhodnutí, jež se vydávají stranám jen na jejich zvláštní žádost, jsou podrobena duplikátnímu poplatku.
2. Výpisy ze soudních rozhodnutí buďte co do zapravení poplatku na roveň kladeny duplikátům.
13Opisy (soudní), jež se vydávají straně na její žádost, . . . . .10
14Úřední potvrzení soudu:
a) udělují-li se správci konkursní podstaty nebo vyrovnacímu správcibez poplatku
b) jinak . . . .10
15Paušální poplatek z konkursního a vyrovnacího řízení:K položce 15.

1. Smíry v konkursním a vyrovnacím řízení jsou podrobeny poplatku podle saz. pol. 8.
2. Nucená vyrovnání [písm. a), č. 1] a soudně potvrzená vyrovnání [písm. b)] nejsou kromě paušálního poplatku podle saz. pol. 15 podrobena žádnému dalšímu poplatku; vyhotoví-li se listina mimo soudní protokol o soudním vyrovnání nebo o vyrovnání potvrzeném soudem, buď zapraven pevný kolkový poplatek 12 Kčs z každého archu. Převádí-li se nuceným vyrovnáním nebo vyrovnáním potvrzeným soudem vlastnictví věci nemovité, buď mimo paušální poplatek zapraven také poplatek nemovitostní, stanovený v zákoně č. 74/1901 ř. z. a v zákoně č. 31/1920 Sb.
3. Soudní smíry (nucená vyrovnání, vyrovnání a jinaké smíry), jimiž se uznává před soudem za konkursního nebo vyrovnacího řízení podle předchozího právního jednání dluh, právo nebo splnění závazku, buďte bez újmy ustanovení poznámky k saz. pol. 9 a 10 posuzovány jako soudní prohlášení (saz. pol. 65/53 poplatkového zákona).
4. Paušální poplatek ze zemědělského vyrovnacího řízení se neplatí, jestliže základ pro jeho vypočtení nečiní více než 10.000 Kčs; činí-li více, platí se poplatek ze základu sníženého o 10.000 Kčs (§ 29 zákona ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb., o zemědělském vyrovnacím řízení).
a) Z konkursního řízení:
1. skončí-li konkurs rozdělením (§ 140 konkursního řádu) nebo nuceným vyrovnáním (§ 159 konkursního řádu)z úhrnu částek
použitých nebo
volných
k zapravení
útrat
konkursního
řízení
(§ 49, č. 1,
věta první
konkursního řádu)
a konkursních
pohledávek
(§§ 53 až 56 konkursního řádu)
2
2. skončí-li konkurs proto, že je tu jen jeden konkursní věřitel, nebo se souhlasem věřitelů (§ 166, odst. 1 a § 167 konkursního řádu) . . . . .z prodejní
hodnoty
konkursní
podstaty
2
b) z vyrovnacího řízení, je-li vyrovnání soudem potvrzeno (§ 57 vyrovnacího řádu), .z úhrnu
částek
použitých
nebo volných
k uspokojení
věřitelů
(§§ 26 a 54
vyrovnacího
řádu.)
1

III. Nesporné řízení.

PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámky
Kčsh%
A. Všeobecná ustanovení o sazbě.K položce 16.

1. Druhý a každý další arch podání označených pod v písm. b) až d) jest podroben poplatku 12 Kčs, po případě nižšímu poplatku připadajícímu z prvního archu.
2. Z každého archu dalších vyhotovení podání poplatných podle saz. pol. 16 a z každého archu opisů těchto podání buď zapraven týž poplatek jako z druhého archu prvního vyhotovení. Ustanovení poznámky 6, písm. a), c), d) a e) k saz. pol. 1 se vztahují obdobně i na podání v řízení nesporném. Pokud nejde o podání druhu uvedeného v saz. pol. 16, písm. d), platí zde obdobně ustanovení poznámky 3 k saz. pol. 1.
3. Podání, jimiž se žádá za zápis do rejstříku společenstev, nejsou podrobena poplatku podle písm. d), nýbrž podle písm. a) nebo b).
4. Podání o výmaz zápisu ve veřejných knihách buďte co do zapravování poplatků podle písm. c) posuzována jako podání o provedení téhož zápisu.
5. Žádá-li se v podání za zápisy do veřejných knih, uvedených pod písm. c), různých knihovních soudů, budiž poplatek z prvního archu, stanovený pod písm. c), zapraven tolikrát, kolik je knihovních soudů.
6. Žádosti, aby byla ve veřejných knihách, uvedených pod písm. c), vymazána poznámka, že žádost byla zamítnuta, jsou podrobeny jen jedenkrát poplatku podle písm. a), ať se má poznámka vymazati toliko v knihách jednoho knihovního soudu nebo několika takových soudů.
7.
8. V případech uvedených pod písm. d), č. 5 buď také při zápisu nebo výmazu kolektivní prokury zapraven poplatek 150 Kčs z prvního archu tolikráte, kolik je prokuristů, kteří mají býti zapsáni nebo vymazáni.
9. Podání o zápis změn společenské smlouvy, které se týkají výlučně změn firmy uvedených pod písm. d), č. 1 cc, nejsou podrobena poplatku uvedenému pod písm. d), č. 3, nýbrž jen poplatku podle písm. d), č. 1 cc.
10. Podání při projednávání pozůstalostí, jejichž úhrnná hodnota beze srážky dluhů a břemen nepřesahuje 300 Kčs, jsou prosta poplatku.
16 Podání:
a) Neplatí-li některé z následujících ustanovení sazby . . . . . . . . . . . z každého
archu
12
b) Rekursy a stížnosti:
1. jiné, než které jsou uvedeny pod č. 2, . z prvního
archu
50
2. k nejvyššímu soudu . . . . . . . 100
c) Podání o zápis do veřejných knih, pokud se neplatí vyšší poplatek podle písm. b), nepřevyšuje-li hodnota práva, jež se vkládá nebo zaznamenává, částku 100 Kčs . . . 5
má-li toto právo hodnotu:
přes 100Kčs do200 Kčs včetněz prvního
archu
10
20030012 50
30050015
5001.00020
1.0002.00025
2.00010.00037 50
10.00020.00050
20.00050.00075
50.000100.000100
100.000150.000125
150.000z každých dalších, i jen započatých 50.000 Kčs . . . . . vždy o 25 Kčs více, nejvýše však 250 Kčs
Stejné poplatky se platí z podání o zápis poznámky pořadí pro zadlužení.
Není-li možno oceniti hodnotu práva, jež se vkládá nebo zaznamenává, nebo jde-li pouze o zápis jiné poznámky než poznámky pořadí pro zadlužení . . . . . . . .25
d) Podání o tyto zápisy do obchodních rejstříků, jež vedou obchodní soudy:
1. o zápis firmy nebo změny již zapsané firmy nebo jejího majitele (zákon ze dne 24. února 1905, č. 32 ř. z., jímž se snižují poplatky pro podání v živnostenských věcech a za zápis do obchodního rejstříku),
aa) týká-li se zápis výlučně firmy, která nemá vedlejšího závodu ....125
bb) ve všech jiných případech . . . 250
Převyšu je-li 5% výdělkové daně, kterou má zaplatiti zapsaný podnik za rok, v němž byl zápis vykonán, pevný kolkový poplatek z prvního archu, uvedený pod písm. aa) a bb), buď tato vyšší částka předepsána k přímému zaplacení. Stane-li se zápis dříve, než započne živnostenský provoz podniku, buď vzata za základ vyměření tohoto poplatku daň prvního provozního roku.
cc) jde-li jen o změny a dodatky, které obsahují překlad firmy do jiného jazyka, následnický poměr nebo vztah nynějšího majitele obchodu k dřívějšímu (na př. připojením slova: vdova, synovec a pod.), rozlišení firmy od stejnojmenných firem (na př. připojením označení: senior, vedlejší závod a pod.) nebo jiné pouhé vysvětlivky o obsahu firmy, jež zůstává stejná, jakož i o změny firmy, týkající se označení živnostenského provozu, nikoliv jeho rozšíření nebo změny, . . . z každého
archu
12 50
2. o zápis společenské smlouvy, pak o zápis zvýšení společenského kapitálu nebo prodloužení společnosti
aa) akciové společnosti nebo komanditní společnosti na akcie . . . . . z prvního
archu
1.250
bb) společnosti s ručením obmezeným . . . . . . 500
cc) jiné společnosti . . . . . 375
3. o zápis jiných změn společenské smlouvy, než které jsou uvedeny v č. 2, . . . . polovice poplatků
stanovených v č. 2
4. o zápis pobočného závodu firmy, která je již zapsána v obchodním rejstříku v obvodu republiky Československé . . . . z prvního
archu
150
5. o zápis nebo výmaz prokury (čl. 41 obecného zákoníka obchodního), pak členů představenstva akciové společnosti nebo komanditní společnosti na akcie a jednatelů společnosti s ručením obmezenýmz prvního
archu za
každého
prokuristu
(každého
člena
představenstva, každého
jednatele), kterého
třeba
zapsati
nebo
vymazati,
150
6. o zápis nebo výmaz likvidátorů . . . z prvního
archu za
každého likvidátora, kterého třeba zapsati nebo vymazati,
150
7. o zápis majetkových práv, jež se vyhrazují svatebními smlouvami manželce obchodníka, . . . . . . z prvního
archu
150
PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámky
Kčsh%
17Protokoly:K položce 17.

1. Ustanovení poznámek 6 a 8, písm. a), c), d) a e) k saz. pol. 2 se vztahují obdobně na protokoly v nesporném řízení.
2. Při odročení jednání je protokol o pokračování podroben jako nový protokol samostatně poplatku podle saz. pol. 17, i když se píše na témž archu jako protokol o dřívějším roku.
3. Úřední záznamy, jež neobsahují žádný návrh strany a nejsou stranou podepsány, nebuďtež pokládány za protokoly podle saz. pol. 17.
4. Prosty poplatku jsou:
a) protokoly, jež sepisuje soud z úřední moci proto, aby nabyl vysvětlení, jichž potřebuje k vyřízení svých úředních jednání;
b) protokoly, které se sepisují při projednávání pozůstalostí, jejichž úhrnná hodnota beze srážky dluhů a břemen nepřesahuje 300 Kčs;
c) protokoly o úmrtním zápisu.
a) Pokud neplatí jiná sazba . . . . . . .z každého
archu
12
b) protokoly, jež zastupují některé z podání uvedených v saz. pol. 16, písm. b) až d), jako tato podání.
18Přílohy podání a protokolů, podrobených poplatku, nemají-li býti pokládány podle svého obsahu za součást podám nebo protokolu a nejsou-li proto podrobeny poplatku z podání nebo protokolu:K položce 18.

Od přílohového poplatku jsou osvobozeny:
a) veškeré tuzemské a cizozemské veřejné úvěrní papíry, jejich kupony a talony; papíry, jež zastupují peníze, a jiné veřejné ceniny;
b) vysvědčení chudoby;
c) listiny a spisy prosté poplatku pro určitý účel, použije-li se jich pro tento účel jako příloh.
a) jiné, než které jsou uvedeny pod písm. b),5
b) knihy, brožury, polohopisné plány a jiné předměty, jež nejsou spisy, . . . . .z každého
kusu
5
19Duplikáty (triplikáty atd.) soudních vyhotovení:K položce 19.

Výpisy ze soudních vyhotovení buďte co do zapravování poplatku posuzovány jako duplikáty těchto vyhotovení.
a) vydávají-li se straně na její žádost . . .z každého
archu
20
b) jinak . . . . .bez poplatku
PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámky
Kčsh%
20Opisy (soudní), které se vydávají straně na její žádost, . . . . z každého
archu
20K položce 20.

Oznámí-li se právní jednání o nemovité věci, z něhož nutno zapraviti přímý poplatek, místo u příslušného finančního úřadu u knihovního soudu, a opomine-li strana připojiti opis právní listiny, hodící se pro vyměření poplatku, je podroben opis právní listiny, který vyhotovil soud z úřední moci pro sdělení finančnímu úřadu, dvojnásobku poplatku uvedeného v saz. pol. 20.
21Výpisy z pozemkových knih a depositní výpisy, které se vydávají straně na její žádost . . . . . . . . . .20
22Soudní odhady (dobrovolné) a vyšetření náhrady při vyvlastnění:K položce 22.

1. Soudní odhady pro vyměření poplatku nejsou podrobeny poplatku podle saz. pol. 22.
2. Kromě poplatku za úřední úkon odhadu nebo vyšetření náhrady při vyvlastnění nebuď zapraven poplatek z protokolu, sepsaného o těchto úředních úkonech.
a) Odhady . . . . . . .z vyšetřené
odhadní
hodnoty
¼
b) Vyšetření náhrady při vyvlastnění . . . . .z vyšetřené
náhrady
1
23Dražby (dobrovolné), které provádí soud, . . .z dosažené
ceny
¼K položce 23.

1. Mimo poplatek za úřední úkon dražby buď zapraven též poplatek podle saz. pol. 15/108, odst. 1 až 3 poplatkového zákona, § 1, písm. d) zákona č. 54/1925 Sb. a § 2, odst. 1 zákona č. 32/1946 Sb., pokud se týče podle zákona č. 74/1901 ř. z. a zákona č. 31/1920 Sb.
2. Protokol o dražbě, podrobené poplatku podle saz. pol. 23, není podroben poplatku z protokolu.
24Soudní smíry . . . . . .poplatky uvedené v saz. pol. 8K položce 24.

1. Převádí-li se soudním smírem vlastnictví nemovité věci, buď mimo poplatek podle saz. pol. 24 zapraven také poplatek nemovitostní, stanovený zákonem č. 74/1901 ř. z. a zákonem č. 31/1920 Sb.
2. Mimo poplatek podle saz. pol. 24 buď zapraven z listiny o smíru, vyhotoví-li se o smíru mimo soudní protokol, pevný kolkový poplatek 12 Kčs z každého archu.
3. Soudní smíry v nesporném řízení, jejichž přímým nebo nepřímým důvodem je právní jednání podrobené poplatku nebo jimiž se uznává dluh, právo nebo splnění závazku podle předchozího právního jednání, které dosud nebylo podrobeno poplatku proto, že nebyla zřízena právní listina, buďte, nehledíc k poplatkové povinnosti podle saz. pol. 24, posuzovány jako soudní prohlášení (saz. pol. 65/53 poplatkového zákona).
4. Mimo poplatek podle saz. pol. 24 buď zapraven i poplatek z protokolu.
PoložkaPředmětMěřítko
pro vyměření
poplatku
Pevné poplatkyProcentní
poplatky
Poznámky
Kčsh%
B. Projednání pozůstalosti.
25Paušální poplatek za projednání pozůstalosti:K položce 25.

1. Mimo paušální poplatek buďte zapraveny též poplatky stanovené v saz. pol. 16 až 24.
2. Pro vyšetření paušálního poplatku buď čistá hodnota dodatečně najevo vyšlého jmění pozůstalostního připočtena k čisté hodnotě dříve projednaného jmění. 3. Poplatek podle saz. pol. 25 buď zapraven také za soudní úřední úkony o pozůstalostech, jež se mají vydati do cizozemska.
Má-li projednané jmění čistou hodnotu:
a)do5.000Kčs včetněbez poplatku
b) přes5.000Kčs10.0005
c) 10.00025.0001250
d)25.000 50.00025
e)50.00075.0006250
f)75.000100.000125
g)100.000 250.000 31250
h)250.000500.000625
i) 500.000. . . . . z každých
1.000 Kčs
čisté hodnoty
projednaného
jmění, při
čemž zbytky
pod 1.000 Kčs
buďte
zarovnány
na celých
1.000 Kčs,
125
avšak nejvíce 25.000 Kčs
C. Působnost soudů ve věcech poručenských a opatrovnických.
26Paušální poplatek za vrchno-poručenskou a opatrovnickou péči soudů:K položce 26.

1. Při zjišťování příjmů, rozhodných pro vyměření paušálního poplatku podle saz. pol. 26, nebuď hleděno na příspěvky na výživu, příspěvky na vychování a pod.
2. K příjmům, jež nepocházejí ze jmění (požitky služební, ze mzdy a pod.), se nepřihlíží při zjišťování příjmů, rozhodných pro paušální poplatek podle saz. pol. 26. 3. Poplatek podle saz. pol. 26 buď zapraven také za opatrovnickou péči soudu v případech 149 a 150 ob. zák. obč.K položkám 26 a 27.

Mimo paušální poplatek buďte zapraveny též poplatky stanovené v saz. pol. 16 až 24.
Činí-li roční čisté příjmy z opatrovnického jmění pro jednotlivého opatrovance:
a)nikoliv více než3.000 Kčs včetněbez poplatku
b) přes3.000 Kčs do4.000ročně10
c)4.0006.00015
d) 6.0008.000 20
e) 8.000 10.00025
f) 10.00015.00040
g) 15.00025.00060
h)25.00050.000100
i) 50.000. . . z každých
1.000 Kčs
ročních
čistých
příjmů,
při čemž
zbytky pod
1.000 Kčs
buďte
zarovnány
na celých
1.000 Kčs,
ročně
2
D. Péče o požívací podstaty soudně uschované a o substituční podstaty.
27Paušální poplatek za péči o požívací podstaty soudně uschované a o substituční podstaty:
Činí-li roční čisté příjmy z podstaty, pokud nepříslušejí opatrovancům:
a) nikoliv více než 1.000Kčsvčetněbez poplatku
b)přes1.000Kčsdo2.000ročně5
c)2.0003.00010
d)3.000. . . . . .podle ročních
čistých příjmů,
pokud
nepříslušejí
opatrovancům, ročně
dvojnásobek
poplatků
uvedených
v saz. pol. 26,
písm. b) až i)
PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámky
Kčsh%
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. . . . . . . . . . . . . . .
F. Jiná jednání nesporného řízení.
29Podání:K položce 29.

1. Z druhého a každého dalšího archu podání, uvedených v saz. pol. 29, jakož i z každého archu dalších vyhotovení a opisů těchto podání buď zapraven poplatek 12 Kčs. Na tato podání se vztahují obdobně ustanovení poznámky 6, písm. a), c), d) a e) k saz. pol. 1.
2. Poplatkům uvedeným pod písm. a) až c) jsou podrobena jen podání, kterými se zahajuje řízení. Pozdější za řízení předložená podání jsou podrobena poplatkům stanoveným v saz. pol. 16.
3. Protokoly, jež zastupují podání uvedená pod písm. a) až c), buďtež co do zapravování poplatků posuzovány jako tato podání.
a) O soudní povolení osvojiti dítě nebo o potvrzení osvojení dítěte (zákon ze dne 28. března 1928, č. 56 Sb., o osvojení); podání o soudní povolení k žádosti za legitimaci nemanželského dítěte podle § 162 ob. zák.obč. (§§ 263 a 264 nesporného patentu)z prvního
archu
20
b) o rozvod nebo rozluku manželství . . .60
c) o prohlášení za mrtvého nebo o výrok, že je proveden důkaz smrti, . . . . .50
30Rozhodnutí (nálezy, výměry) soudní:K položce 30.

1. Jiná soudní rozhodnutí v nesporném řízení, než která jsou uvedena v saz. pol. 30, jsou prosta poplatku.
2. V případech uvedených pod písm. f) budiž hodnota cenného papíru, který se má umořiti, čítána penízem, na který cenný papír zní.
3. Poplatková povinnost rozhodnutí není dotčena tím, že se rozhodnutí zruší. Rozhodne-li se však v téže věci znova, buď poplatek ze zrušeného rozhodnutí vpočten do poplatku z nového rozhodnutí.
4. Rozhodnutí, jimiž se v nesporném řízení přiznává měsíční příspěvek na výživu ne vyšší než 200 Kčs. jsou prosta poplatku.
a) O žádostech za povolení osvojiti dítě nebo za potvrzení osvojení dítěte . . . . . .50
b) o žádostech za schválení propuštění z moci otcovské nebo za prohlášení zletilým (§ 266 nesporného patentu a § 252 ob. zák. obč.)50_
c) o žádostech za rozvod nebo rozluku manželství . . .120
d) o zjištění nároků na výživu, věno nebo výbavu v nesporném řízení
při hodnotě přiznaného prospěchu do 2.000 Kčs včetně . . . .bez poplatku
je-li tato hodnota vyšší než 2.000 Kčs . . .z hodnoty přiznaného prospěchu½
e) o podáních, uvedených v saz. pol. 29, písm. c), . . . . .100
f) o žádostech za povolení umoření cenných papírů:
1. nepřesahuje-li hodnota cenného papíru 300 Kčs . . . . . . . . . .5
2. při hodnotě cenného papíru:
a) přes 300 Kčs do 1.000 Kčs včetně15
b) „ 1.000 „ . . . . . . .50
g) o odporu věřitele proti směně pozemků (§ 12 zákona ze dne 6. února 1869, č. 18 ř. z., o právech a řízení při knihovním rozdělení nemovitosti) . . . . .50
h) o právních prostředcích proti rozhodnutím uvedeným pod a) až g) . . . . .týž poplatek
jako z rozhodnutí vzatého v odpor

IV. Trestní řízení podle soukromých žalob.

PoložkaPředmětMěřítko pro vyměření poplatkuPevné poplatkyProcentní poplatkyPoznámka
Kčsh%
31Podání:K položce 31.

1. Z druhého a každého dalšího archu podání, jakož i z každého archu dalších vyhotovení podání, buď zapraven poplatek 12 Kčs.
2. Poplatku podle písm. b) je podrobeno jen ohlášení (opověď) opravného prostředku; odděleně podané provedení ohlášeného opravného prostředku je podrobeno poplatku podle písm. c). Poplatku podle písm. b) podléhá také samostatně podaná zmateční stížnost nebo samostatně podané odvolání proti výroku o podmíněném odsouzení, pojatému do zvláštního usnesení podle § 7, odst. 2 zákona ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb., o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění.
3. Podání, jímž se trestní stíhání rozšiřuje na jiné trestné činy téhož obviněného, je podrobeno jen poplatku podle písm. c).
4. Prosty poplatku jsou:
a) podání, jejichž účelem je povolení práva chudých, a stížnosti do vyřízení takových podání;
b) písemná podání k soudu, jež neobsahují návrh, o němž přísluší rozhodovati soudu;
c) žádosti za opravu soudních rozsudků a usnesení;
d) žádosti za zmírnění trestu (§ 410 tr. ř.), žádosti za milost (§ 411 tr. ř.) a žádosti za odklad trestu, jakož i podání týkající se výroku o osvědčení nebo výkonu trestu podmíněně odloženého podle § 8 zák. č. 562/1919 Sb. a návrhy na zahlazení odsouzení, jakož i další podání v řízení o zahlazení odsouzení.
a) Návrhy soukromého žalobce, aby se zavedlo trestní řízení:
1. jde-li o trestný čin, náležející k příslušnosti sborového soudu, . . . .z prvního
archu
100
2. jde-li o trestný čin, náležející k příslušnost okresního soudu, . . . . .40
b) Zmateční stížnosti a odvolání proti rozsudkům podrobeným poplatku (saz. pol. 34):
1. zmateční stížnosti . . . . .150
2. odvolání proti rozsudkům sborových soudů, nejsou-li spojena se zmatečníz prvního
archu
100
3. odvolání proti rozsudkům okresních40
c) Jiná podání sporných stran:
1. jde-li o trestný čin, náležející k příslušnosti sborového soudu, . . . . .40
2. jde-li o trestný čin, náležející k příslušnosti okresního soudu, . . . . .1250
32Protokoly:K položce 32.

1. Odročí-li se jednání, je protokol o pokračování podroben samostatně poplatku jako nový protokol, i když se píše na témž archu jako protokol o dřívějším jednání. V těchto případech buď zapraven za druhé a každé další jednání poplatek z protokolu také za první, třeba jen započatou půlhodinu před okresními soudy 25 Kčs, před sborovými soudy 100 Kčs. Za pokračování v odročeném hlavním líčení se považuje též veřejné sedění za účelem rozhodování o podmíněném odkladu trestu podle § 7, odst. 2 zák. č. 562/1919 Sb.
2. Při jednání před sborovými soudy nebuď pro výpočet poplatku podle písm. b) započtena do jednacího času doba, po kterou se soudní sbor nebo porota radí.
3. Podá-li se při hlavním přelíčení soukromá žaloba, buď mimo případný poplatek z jednacího protokolu zapraven poplatek podle saz. pol. 31, písm. a). Rozšíří-li se trestní stíhání při hlavním přelíčení na jiné trestné činy téhož obviněného, nebuď za to zapraven žádný poplatek.
4. Od poplatku jsou osvobozeny:
a) protokoly o ústním přelíčení odvolacím a o ústním líčení o zmateční stížnosti, nedostavila-li se žádná procesní strana a neprovádí-li se též žádný důkaz;
b) protokoly, jež neobsahují žádný návrh, o němž přísluší rozhodovati soudu;
c) protokoly, jež zastupují podání prostá poplatku.
a) Protokoly, jež zastupují podání sporných stran,jako tato podání
b) protokoly o hlavním přelíčení nebo o přelíčení odvolacím, dále protokoly o ústním líčení o zmateční stížnosti:
1. před okresním soudem . . . . .z celého
protokolu,
nehledíc
k počtu
archů,
1250
2. před sborovým soudem . . . . . 50
Trvá-li v případech uvedených pod písm. b), č. 1 nebo 2 líčení déle než půl hodiny, buď mimo to zapraven za každou, třeba jen započatou další půlhodinu celkového trvání v případě č. 1 poplatek 25 Kčs, v případě č. 2 poplatek 100 Kčs.
33Přílohy podaní a protokolů, podrobených poplatku, nemají-li býti pokládány podle svého obsahu za součást podání nebo protokolu a nejsou-li proto podrobeny poplatku z podání nebo protokolu . . . . . . .poplatek uvedený v saz. pol. 18K položce 33.

Od přílohového poplatku jsou osvobozeny:
a) veškeré tuzemské a cizozemské veřejné úvěrní papíry, jejich kupony a talony; papíry, jež zastupují peníze, a jiné veřejné ceniny;
b) vysvědčení chudoby;
c) listiny a spisy prosté poplatku pro určitý účel, použije-li se jich pro tento účel jako příloh.
34Rozsudky bez rozdílu stolice:K položce 34.

1. Týká-li se rozsudek několika obviněných, buď za každého dalšího obviněného zapravena přirážka k rozsudečnému, stanovenému sazbou, po jedné pětině tohoto poplatku. Úhrn těchto přirážek nesmí však převyšovati poplatek stanovený v sazbě, k němuž se vybírají. Počet soukromých žalobců je pro výši rozsudečného nerozhodný.
2. Pomine-li rozsudek následkem zmateční stížnosti, odvolání nebo obnovy trestního řízení nebo následkem odporu, buď poplatek zapravený ze zrušeného rozsudku započten do poplatku z nového rozhodnutí téže stolice. Vyslovil-li soud v rozsudku svou nepříslušnost, započte se poplatek zapravený z tohoto rozsudku do poplatku z rozsudku příslušného soudu.
3. Rozhodnutí nejvyššího soudu o zmateční stížnosti pro zachování zákona nebo o mimořádné obnově trestního řízení jsou osvobozena od poplatků.
4. Jiná rozhodnutí trestních soudů, než která jsou uvedena v saz. pol. 34, nejsou podrobena poplatku.
a) jde-li o trestný čin, náležející k příslušnosti sborového soudu, . . . .200
b) jde-li o trestný čin, náležející k příslušnosti okresního soudu, . . . . . .50

Abecední ukazatel k sazbě.

PředmětSazební
položka
Dražby dobrovolné, soudní . . .23
Duplikáty soudních vyhotovení v civilním řízení sporném a v exekučním řízení . . .4
v konkursním a vyrovnacím řízení . . .12
v nesporném řízení . . . 19
Odhady soudní, dobrovolné . . .22
Opisy soudní
v civilním řízení sporném a v exekučním řízení . . . .5
v konkursním a vyrovnacím řízení . . .13
v nesporném řízení . . . . .20
Podání
v civilním řízení sporném a v exekučním řízení . . .1
v konkursním a vyrovnacím řízení . . .9
v nesporném řízení . . .16
. . . . . . . . . . . . . . . . . .29
v trestním řízení podle soukromých žalob . . .31
Poplatky paušální
v konkursním a vyrovnacím řízení . . .15
za projednání pozůstalosti . . . .25
za vrchnoporučenskou a opatrovnickou péči soudů26
za péči o požívací podstaty soudně uschované a o substituční podstaty . . .27
Potvrzení úřední
v konkursním a vyrovnacím řízení . . .14
Protokoly
v civilním řízení sporném a v exekučním řízení . . . . . 2
v konkursním a vyrovnacím řízení . . .10
v nesporném řízení . . . .17
v trestním řízení podle soukromých žalob . . .32
Přílohy
v civilním řízení sporném a v exekučním řízení . . .3
v konkursním a ve vyrovnacím řízení . . 11
v nesporném řízení . . .18
v trestním řízení podle soukromých žalob . . .33
Rozhodnutí rozhodčí . . .7
Rozhodnutí soudní
v civilním řízení sporném a v exekučním řízení . . .6
v nesporném řízení . . .30
v trestním řízení podle soukromých žalob, viz Rozsudky
Rozsudky
v trestním řízení podle soukromých žalob 34
v civilním řízení sporném, viz Rozhodnutí soudní
Smíry soudní
v civilním sporném a v exekučním řízení . . . .8
v konkursním a vyrovnacím řízení . . .15
v nesporném řízení . . . 24
Výpisy depositní . . . .21
Výpisy z pozemkových knih . . .21
Přesunout nahoru