Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 238/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu

Částka 88/1948
Platnost od 25.10.1948
Účinnost od 25.10.1948
Zrušeno k 01.01.1953 (66/1952 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

238.

Vládní nařízení

ze dne 19. října 1948,

jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 6. října 1948, č. 232 Sb., o státním soudu:


§ 1

(1) Do konce měsíce října každého roku předloží krajské národní výbory ministerstvu spravedlnosti návrhy na jmenování soudců z lidu pro příští kalendářní rok.

(2) Za soudce z lidu navrhne každý krajský národní výbor z osob bydlících v jeho obvodu vždy alespoň patnáct, z toho třetinu z osob práva znalých. Za osobu práva znalou se považuje osoba, která dokončila studium na právnické fakultě některé tuzemské university úspěšným složením všech teoretických státních zkoušek nebo dosažením doktorátu práv.

(3) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 předloží ministerstvo národní obrany vládě návrhy na jmenování soudců z lidu z vojenských osob v činné službě.

§ 2

(1) Soudci z lidu, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde státní soud zasedal, náhrada skutečně vzniklých jízdních výloh, a to v nejvyšší částce rovnající se jízdnému veřejnými dopravními prostředky o pravidelných spojích II. třídy vozové nebo II. třídy lodní, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 100 Kčs denně.

(2) Kromě náhrady hotových výloh podle odstavce 1 příslušejí soudcům z lidu presenční platy, a to:

1. trvalo-li zasedání nejvýše pět hodin, částka 60 Kčs,

2. trvalo-li zasedání déle než pět hodin, částka 100 Kčs za každý den zasedání.

(3) Prokáže-li soudce z lidu, že byl zkrácen na mzdě (služebním platě) o částku vyšší, než kolik činí presenční plat, má nárok na doplatek až do výše prokázané ušlé mzdy (služebního platu).

§ 3zrušeno

§ 4

(1) Dokud nepočnou působit krajské národní výbory (§ 43 zákona), předloží návrhy podle § 1, odst. 1 zemské národní výbory a pověřenectvo vnitra.

(2) Za soudce z lidu navrhne každý zemský národní výbor a pověřenectvo vnitra z osob bydlících v jejich obvodu vždy alespoň patnáct z obvodu každého krajského soudu, z toho třetinu z osob práva znalých.

(3) Návrhy na jmenování soudců z lidu na zbytek kalendářního roku 1948 předloží zemské národní výbory a pověřenectvo vnitra ministerstvu spravedlnosti na jeho vyzvání ve lhůtě jím určené.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti v dohodě s ministry národní obrany, vnitra a financí.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Přesunout nahoru