Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 229/1948 Sb.Nařízení ministra techniky, kterým se prohlašuje závaznost některých norem

Částka 84/1948
Platnost od 14.10.1948
Účinnost od 14.10.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

229.

Nařízení

Ministra techniky

ze dne 20. září 1948,

kterým se prohlašuje závaznost některých norem.

Ministr techniky v dohodě s ministry národní obrany, průmyslu, zemědělství, dopravy, pošt a zdravotnictví nařizuje podle § 15, odst. 1, písm. f) zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb.:


§ 1.

S výhradou ustanovení § 2 se prohlašují za závazné tyto normy vydané Československou společností normalisační, po případě též Elektrotechnickým svazem československým (dále jen "normy"):

ČSN ESČ 231-1948 Hospodárná elektrisace v budovách a v zemědělství,

ČSN 1440-1948 Litinové odpadní trouby a tvarovky,

ČSN 1090-1948 Předpisy o betonových stavbách. Část I. Navrhování betonových staveb. (II. revidované vydání),

ČSN 1510-1948 Stavební oceli a

ČSN 2042-1948 Dřevěné zárubně.

§ 2.

(1) Ustanovení I. dílu vyhlášky ministra techniky ze dne 16. března 1948, č. 676 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb a prohlašuje závaznost některých norem, o výhradách a omezeních stanovených se zřetelem na nutné úspory hmot a stavebních nákladů, zůstávají nedotčena.

(2) Pokud obsah některé z norem je v rozporu s pokyny nebo směrnicemi vydanými podle § 15 zák. č. 42/1947 Sb., po případě ve znění zákona č. 177/1948 Sb., nebo s jinými předpisy, platí tyto pokyny, směrnice nebo jiné předpisy. Odporují-li si normy navzájem, platí norma prohlášená za závaznou později.

§ 3.

Stavební plány, které budou předloženy k projednání podle stavebního řádu nebo statutu po 15. říjnu 1948, nesmějí být v rozporu s obsahem norem, a při stavbách prováděných podle těchto plánů jest dbáti norem.

§ 4.

Povolovat odchylky od obsahu norem přísluší

a) pokud odchylka má vliv na nosnost konstrukcí a bezpečnost stavby (na př. jakost stavebních hmot a její kontrola, dovolená namáhání, zatížení a ostatní předpoklady statického výpočtu, předepsaný způsob provádění nosných konstrukcí), ministerstvu techniky,

b) v ostatních případech stavebnímu úřadu.


§ 5.

Zrušuje se

a) pro železobetonové konstrukce ustanovení I. dílu, části IV, oddílu I, písm. C (Statický výpočet a dovolená namáhání), č. 23 až 26 vyhlášky ministra techniky č. 676/1948 Ú. l. I s výjimkou ustanovení, podle něhož při konstrukcích pro klidné užitečné zatížení do 250 kg/m2 (včetně) smí napětí betonové výztuže s ocelí 10002 a 10370 (čl. 35 ČSN 1090-1948) dostoupiti i při zatížení hlavním 1400 kg/cm2, pro zatížení hlavní a vedlejší se však dovolená namáhání téže výztuže 1400 kg/cm2 nezvyšují, a

b) ustanovení II. dílu vyhlášky ministra techniky č. 676/1948 Ú. l. I, pokud jím byla prohlášena za závaznou norma ČSN 1090-1931 Předpisy o betonových stavbách I. Navrhování.


§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru