Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 228/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948

Částka 83/1948
Platnost od 09.10.1948
Účinnost od 20.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

228.

Vládní vyhláška

ze dne 13. srpna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády Československé republiky ze dne 26. července 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost dnem 20. dubna 1948 Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948. Tato dodatková dohoda se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.


Zápotocký v. r.


Příloha

DODATKOVÁ DOHODA

k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923

Překlad

DODATKOVÁ DOHODA

k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923

Vláda republiky československé a vláda království Nizozemského, podepsavše Protokol o uvedení v prozatímní účinnost Všeobecné dohody o clech a obchodu, který se stal autentickým Závěrečným aktem přijatým při zakončení druhého zasedání Přípravného výboru Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti a podepsaným dne 30. října 1947 v Ženevě, se dohodly na těchto opatřeních:

Článek I

Ode dne uvedení v účinnost (i prozatímní) Všeobecné dohody o clech a obchodu oběma smluvními stranami smluvní sazby stanovené v Dodatkové dohodě ze dne 9. dubna 1934 k obchodní úmluvě mezi republikou československou a královstvím Nizozemským, podepsané v Haagu dne 20. ledna 1923, nebudou nadále uplatňovány.

Obě vlády se shodly na tom, že dovozní clo na sýry "Edam" a "Gouda" nizozemského původu, stanovené v Dodatkové dohodě ze dne 1. prosince 1931, bude stanoveno se zřetelem na obecnou revalorisaci československého celního sazebníku sazbou 500 Kčs za 100 kg.

Článek II

V případě, že by jedna z obou smluvních stran přestala aplikovati Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, obě vlády vstoupí v jednání do šesti měsíců. Celní slevy stanovené Všeobecnou dohodou a sjednané v Ženevě mezi Československem a zeměmi zvanými "Benelux" (Hospodářská Unie belgicko-lucemburská a Nizozemí) zůstanou v platnosti mezi oběma stranami až do vstupu v účinnost nové dohody, kterou by uzavřely, vycházejíce ze slev přímých a nepřímých, jichž požívají ve smyslu Všeobecné dohody. Nicméně, slevy stanovené Všeobecnou dohodou a sjednané v Ženevě mezi Československem a zeměmi zvanými "Benelux" mohly by být odvolány, kdyby ve lhůtě dvou měsíců od začátku jednání tato jednání nevedla k uzavření nové dohody.

Článek III

Vzhledem k tomu, že počínajíc dnem 1. ledna 1948 byl přijat společný celní sazebník královstvím Nizozemským, královstvím Belgickým a velkovévodstvím Lucemburským, je ujednáno, že vlády belgická a Lucemburská se zúčastní jednání uvedených v článku II.

Článek IV

Tato Dodatková dohoda bude ratifikována a výměna ratifikačních listin bude provedena v Praze v době co nejkratší.

Bude mít tutéž dobu platnosti jako Obchodní úmluva ze dne 20, ledna 1923.

Vstoupí v účinnost čtrnáct dní po výměně ratifikačních listin.

Nicméně vstoupí v prozatímní účinnost se zpětnou platností ode dne 20. dubna 1948.

Čemuž na svědomí příslušní zplnomocněnci, kteří byvše k tomu účelu řádně zmocněni, podepsali tuto Dodatkovou úmluvu.

Dáno v Haagu, ve dvou vyhotoveních, dne 24. června 1948.

Za vládu republiky Československé:

Dr. WELLNER v. r.

Za vládu království Nizozemského:

H. v. BOETSELAER v. r.

DODATKOVÁ DOHODA

k obchodní smlouvě mezi Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou a republikou Československou ze dne 28. prosince 1925

Překlad

DODATKOVÁ DOHODA

k obchodní smlouvě mezi Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou a republikou Československou ze dne 28. prosince 1925

Vláda republiky Československé a vláda belgická jednající ve svém jméně i ve jméně vlády lucemburské podle dosavadních dohod

přejíce si provésti v obchodní smlouvě ze dne 28. prosince 1925 mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou změny odůvodněné tím, že všechny tři vlády podepsaly Protokol o uvedení v prozatímní účinnost Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejichž texty se staly autentickými Závěrečným aktem druhého zasedání Přípravného výboru Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, podepsaným v Ženevě dne 30. října 1947, dohodly se na těchto opatřeních:

Článek I

Počínajíc dnem vstupu v účinnost (i prozatímní) zmíněné Všeobecné dohody oběma smluvními stranami ruší se platnost:

a) seznamů A a B připojených k obchodní smlouvě ze dne 28. prosince 1925 mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou;

b) smluvních sazeb jakož i opatření celních a kontingentních obsažených v Protokolu a Dodatkových dohodách k jmenované smlouvě:

v Závěrečném protokolu ze dne 28. prosince 1925

v Dodatkovém protokolu ze dne 30. srpna 1926

v Dodatkovém protokolu ze dne 21. února 1928

v Dodatkové dohodě ze dne 4. prosince 1935

v Dodatkové dohodě ze dne 20. července 1937.

Článek II

V případě, že by jedna z obou smluvních stran přestala používati Všeobecné dohody o clech a obchodu, obě vlády vstoupí v jednání do šesti měsíců. Celní slevy obsažené ve Všeobecné dohodě, sjednané v Ženevě mezi Československem a členskými státy Celní Unie nizozemsko-belgicko-lucemburské zůstanou v platnosti mezi oběma stranami až do vstupu v účinnost nové dohody, která by byla uzavřena na základě slev přímých nebo nepřímých, jichž požívají podle Všeobecné dohody. Nicméně obě strany se vyhrazují právo zrušiti výhody celních slev sjednaných v Ženevě mezi Československem a členskými státy Celní Unie nizozemsko-belgicko-lucemburské a obsažených ve Všeobecné dohodě, kdyby po uplynutí dvou měsíců od započetí jednání tato nevedla k uzavření nové dohody.

Článek III

V důsledku toho, že počínajíc dnem 1. ledna 1948 byl uveden v účinnost společný celní sazebník Hospodářské Unie belgicko-lucemburské a Nizozemí, vláda nizozemská se zúčastní jednání zmíněných v článku II.

Článek IV

Tato Dodatková dohoda bude ratifikována a k výměně ratifikačních listin dojde v Praze ve lhůtě co nejkratší.

Bude míti tutéž dobu platnosti jako obchodní smlouva ze dne 28. prosince 1925.

Vstoupí v účinnost 14 dní po výměně ratifikačních listin.

Nicméně smluvní strany souhlasí, aby tato Dodatková dohoda byla považována za účinnou prozatímně ode dne 20. dubna 1948.

Čemuž na svědomí přísluší zplnomocněnci, byvše k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dodatkovou dohodu.

Dáno v Bruselu, ve dvojím vyhotovení, dne 8. července 1948.

Za republiku Československou:

Dr. RAKŠÁNY v. r.

Za Hospodářskou Unii belgicko-lucemburskou:

M. SUETENS v. r.

Přesunout nahoru