Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 227/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948

Částka 83/1948
Platnost od 09.10.1948
Účinnost od 20.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227.

Vládní vyhláška

ze dne 13. srpna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády Československé republiky ze dne 26. července 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost dnem 20. dubna 1948 Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948. Tato dodatková dohoda se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.


Zápotocký v. r.


Příloha

DODATKOVÁ DOHODA

k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923

Překlad

DODATKOVÁ DOHODA

k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923

Vláda republiky Československé a vláda království Nizozemského, podepsavše Protokol o uvedení v prozatímní účinnost Všeobecné dohody o clech a obchodu, který se stal autentickým Závěrečným aktem přijatým při zakončení druhého zasedání Přípravného výboru Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti a podepsaným dne 30. října 1947 v Ženevě, se dohodly na těchto opatřeních:

Článek I

Ode dne uvedení v účinnost (i prozatímní) Všeobecné dohody o clech a obchodu oběma smluvními stranami smluvní sazby stanovené v Dodatkové dohodě ze dne 9. dubna 1934 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským, podepsané v Haagu dne 20. ledna 1923, nebudou nadále uplatňovány.

Obě vlády se shodly na tom, že dovozní clo na sýry "Edam" a "Gouda" nizozemského původu, stanovené v Dodatkové dohodě ze dne 1. prosince 1931, bude stanoveno se zřetelem na obecnou revalorisaci československého celního sazebníku sazbou 500 Kčs za 100 kg.

Článek II

V případě, že by jedna z obou smluvních stran přestala aplikovati Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, obě vlády vstoupí v jednání do šesti měsíců. Celní slevy stanovené Všeobecnou dohodou a sjednané v Ženevě mezi Československem a zeměmi zvanými "Benelux" (Hospodářská Unie belgicko-lucemburská a Nizozemí) zůstanou v platnosti mezi oběma stranami až do vstupu v účinnost nové dohody, kterou by uzavřely, vycházejíce ze slev přímých a nepřímých, jichž požívají ve smyslu Všeobecné dohody. Nicméně, slevy stanovené Všeobecnou dohodou a sjednané v Ženevě mezi Československem a zeměmi zvanými "Benelux" mohly by být odvolány, kdyby ve lhůtě dvou měsíců od začátku jednání tato jednání nevedla k uzavření nové dohody.

Článek III

Vzhledem k tomu, že počínajíc dnem 1. ledna 1948 byl přijat společný celní sazebník královstvím Nizozemským, královstvím Belgickým a velkovévodstvím Lucemburským, je ujednáno, že vlády belgická a lucemburská se zúčastní jednání uvedených v článku II.

Článek IV

Tato Dodatková dohoda bude ratifikována a výměna ratifikačních listin bude provedena v Praze v době co nejkratší.

Bude mít tutéž dobu platnosti jako Obchodní úmluva ze dne 20. ledna 1923.

Vstoupí v účinnost čtrnáct dní po výměně ratifikačních listin.

Nicméně vstoupí v prozatímní účinnost se zpětnou platností ode dne 20. dubna 1948.

Čemuž na svědomí příslušní zplnomocněnci, kteří byvše k tomu účelu řádně zmocněni, podepsali tuto Dodatkovou úmluvu.

Dáno v Haagu, ve dvou vyhotoveních, dne 24. června 1948.

Za vládu republiky Československé:

Dr. WELLNER v. r.

Za vládu království Nizozemského:

H. v. BOETSELAER v. r.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 71/1951 Sb.

Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 227/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb. a podle čl. VII zákona č. 109/1926 Sb. byla dne 2. prosince 1948 schválena Národním shromážděním a dne 24. června 1949 ratifikována presidentem republiky.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. února 1951.

Přesunout nahoru