Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 216/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.

Částka 77/1948
Platnost od 21.08.1948
Účinnost od 20.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

216.

Vládní vyhláška

ze dne 27. července 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 29. června 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě a clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.


V příloze této vládní vyhlášky se uveřejňuje v původním znění anglickém a francouzském a v českém překladu text protokolu, pokud se vztahuje na přílohy vládní vyhlášky č. 59/1948 Sb. *)


Zápotocký v . r.


(Překlad.)

Protokol

o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu *)

Vlády Soustátí Australského, království Belgického, republiky Francouzské, Kanady, republiky Kuby, velkovévodství Lucemburského, království Nizozemského, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska a Spojených států amerických, které jednají ve své vlastnosti smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu, a

Vlády Spojených států brasilských , Burmy, Ceylonu, republiky Československé, republiky Čínské, republiky Chile, Indie, Jihoafrické Unie, Libanonu, království Norského, Nového Zélandu, Pakistanu, Jižní Rhodesie a Syrie, které jednají ve své vlastnosti signatářů Závěrečného aktu přijatého při zakončení druhého zasedání Přípravného výboru Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, jímž byl ověřen text Všeobecné dohody o clech a obchodu,

Zjistivše, že by měly být provedeny některé opravy v původním znění Všeobecné dohody o clech a obchodu a v přílohách a listinách tvořících část jmenované Dohody,

USNÁŠEJÍ SE takto:

1. Tato oprava bude provedena ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu:

Ve francouzském textu článku XX., posledním odstavci, datum má správně zníti: « le 1er janvier 1951 au plus tard »

2. Tyto opravy budou provedeny v přílohách a listinách tvořících část Všeobecné dohody o clech a obchodu:

Příloha B.

Seznam území Francouzské unie zmíněných v odstavci 2b) článku I.

Poznámka pod čarou v příloze B má správně zníti:

"Pro dovoz do mateřského území Francie a do území Francouzské unie."

LISTINA X - ČESKOSLOVENSKO

Opravy v této listině jsou autentické pouze v jazyce anglickém a francouzském.

PRVNÍ ČÁST

Sazebník pro státy požívající nejvyšších výhod

Položka ex 17

První podpoložka má správně zníti:

"kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné, včetně podzemnicových oříšků a ořechů pekanových".

3. Ustanovení tohoto Protokolu počínajíc dnešním dnem budou tvořiti nedílnou část Všeobecné dohody o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 a opravy v něm obsažené budou míti platnost, jako kdyby byly tvořily část jmenované Dohody v uvedený den.

4. Originál tohoto Protokolu bude uložen u Generálního tajemníka Spojených národů, který jest oprávněn k jeho zaregistrování.

Čemuž na svědomí příslušní zástupci, řádně k tomu oprávnění, podepsali tento protokol.

Dáno v Havaně, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž, není-li jinak stanoveno, obě znění jsou autentická, dne dvacátého čtvrtého března 1948.

Za soustátí australské:

H. C. COOMBS

Za království Belgické:

M. SUETENS

Za Spojené státy brasilské:

A. de VILHENA FERREIRA BRAGA

Za Burmu:

M. MYAT TUN

Za Kanadu:

L. D. WILGRESS

Za Ceylon:

B. MAHADEVA

Za republiku Chile:

W. MÜLLER

Za republiku Čínskou:

WUNSZ KING

Za republiku Kubu:

GUSTAVO GUTÍERREZ

Za republiku Československou:

Z. AUGENTHALER

Za republiku Francouzskou:

JEAN ROYER

Za Indii:

HARDIT SINGH MALIK

Za Libanon:

GEORGES HAKIM

Za velkovévodství Lucemburské:

J. WOULBROUN

Za království Nizozemské:

A. B. SPEEKENBRINK

Za Nový Zéland:

W. NASH

Za království Norské:

ARNE SKAUG

Za Pakistan:

M. A. H. ISPAHANI

Za jižní Rhodesii:

S. ROWE

Za Syrii:

HUSNI A. SAWWAF

Za Jihoafrickou Unii:

H. T. ANDREWS

Za Spojené království Velké Britannie a Severního Irska:

STEPHEN L. HOLMES

Za Spojené státy americké:

JOHN W. EVANS

Poznámky pod čarou

*) Poznamenává se, že opravy anglického a francouzského znění a českého překladu rámcové části Všeobecné dohody, její přílohy B a anglického znění a českého překladu československé listiny celních ústupků X, byly již provedeny přímo ve znění Všeobecné dohody o clech a obchodu, uveřejněném v příloze vládní vyhlášky č. 59/1948 Sb.
Text oprav oněch částí Všeobecné dohody o clech a obchodu, které nebyly uveřejněny v příloze vládní vyhlášky č. 59/1948 Sb., t. j. opravy anglického a francouzského znění listin I-IX a XI-XX a francouzského znění listiny X, je obsažen v původním znění anglickém, resp. francouzském Protokolu o opravách, který byl vydán Spojenými národy a vyšel v Lake Succes, New York. Na tyto opravy bude též vzat zřetel při vydání českých překladů listin I-IX a XI-XX, jež vydá Státní tiskárna v Praze.

*) Text protokolu je zde uveřejněn v rozsahu, který povaha věci vyžaduje.

Přesunout nahoru