Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 215/1948 Sb.Nařízení ministra techniky o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán

Částka 76/1948
Platnost od 15.08.1948
Účinnost od 15.08.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215.

Nařízení

Ministra techniky

ze dne 13. srpna 1948

o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán

Ministr techniky v dohodě s ministry průmyslu a sociální péče nařizuje podle § 2, odst. 3 a § 15, odst. 1, písm. b), c) a d) zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb.:


§ 1

Zastavuje se vydávání stavebních povolení pro veškeré stavby, které nejsou zařazeny do dvouletého plánu na rok 1948, s výjimkou vydávání stavebních povolení pro

a) stavby povolené podle § 2, odst. 3, věty první nebo druhé zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb. a

b) nezbytné udržovací práce podle § 2, odst. 4 téhož zákona.

§ 2

(1) Zastavuje se provádění veškerých stavebních prací u těch staveb, které byly povoleny před účinností tohoto nařízení jako stavby z místních zdrojů podle § 2, odst. 1 zák. č. 42/1947 Sb., a s nimiž nebylo dosud začato.

(2) Pokud se stavbami uvedenými v odstavci 1 bylo již začato, vyšetří stavební úřad ihned v každém jednotlivém případě, zda s hledisek hospodářských, bezpečnostních, sociálních nebo zdravotních lze je dokončit. Při tom přihlíží též k tomu, zda by stavebniny potřebné pro dokončení stavby, jakož i potřebné pracovní síly nebyly odňaty plnění úkolů stanovených dvouletým plánem; u pracovních sil tak učiní podle vyjádření okresního úřadu ochrany práce. Podle výsledku šetření může stavební úřad zakázat pokračování ve stavbě a zároveň nařídit stavebníku, aby provedl potřebná zabezpečovací opatření.

§ 3

Stavby prováděné bez stavebního povolení stavební úřad zastaví podle stavebních předpisů, uloží stavebníku potřebná zabezpečovací opatření a zavede trestní řízení, po případě dá k němu podnět.

§ 4

(1) Kdo má ve vlastnictví nebo držbě stavebniny, instalační hmoty nebo předměty (hladké nebo svařované trubky závitovité, armatury, umyvadla, vany a pod.), anebo nezabudované (pomocné) dřevo, je povinen je přihlásit u stavebního úřadu do 31. srpna 1948, a to na předepsaném tiskopise, který lze koupit u stavebního úřadu. Není třeba hlásit stavebniny, hmoty nebo předměty:

a) pokud byly přiděleny pro stavby, které jsou zařazeny do dvouletého plánu na rok 1948,

b) pokud byly přiděleny pro stavby povolené podle § 2, odst . 3, věty první nebo druhé zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb.,

c) pokud byly přiděleny pro udržovací práce,

d) které jsou ve vlastnictví nebo držbě osob , jež je vyrobily buď za účelem zcizení nebo pro vlastní potřebu, nebo

e) které jsou u podniků živnostenských, jimiž byly přiděleny k účelům výrobním nebo obchodním.

(2) Stavebnin, hmot a předmětů, na něž se vztahuje povinnost hlášení podle odstavce 1, se použije pro stavby podle dvouletého plánu. O jejich použití rozhodne stavební úřad, který může též jejich vlastníku (držiteli) uložit, aby je přenechal jiné osobě, při čemž určí náhradu za ně ve shodě s cenovými předpisy a s přihlédnutím k výdajům, které byly spojeny s jejich dopravou.

(3) Pokud neučiní stavební úřad opatření podle odstavce 2, může vlastník (držitel) se stavebninami, hmotami a předměty nakládati jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu. Nerozhodl-li úřad u páleného vápna a cementu do 15 dnů poté, kdy byl požádán o souhlas, má se zato, že byl souhlas dán.

§ 5

V době d o 30. listopadu 1948 se zastavuje provádění stavebních prací spojených s opravami nebo udržováním fasád s výjimkou prací

a) s nimiž bylo již začato, nebo

b) nutných z důvodů bezpečnostních.

§ 6

(1) Na zemské národní výbory v Praze a v Brně, na exposituru moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě a na ústřední národní výbor hlavního města Prahy se přenáší působnost povolovati výjimky podle § 2, odst. 3 zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb., a to pro stavby a stavební úpravy

a) k účelům výhradně bytovým,

b) k provozu zemědělství a

c) pro malé živnostenské provozovny.

(2) Pro ostatní stavby a stavební úpravy povoluje výjimky ministerstvo techniky.

(3) Pro vyřizování žádostí o povolení výjimek podle odstavce 1 platí pokyny vydané ministerstvem techniky .

§ 7

Toto nařízení neplatí pro stavby k účelům vojenským nebo k účelům obrany státu, pro stavby na železničním pozemku, souvisící s provozem drah, a pro stavby telekomunikačních vedení.


§ 8

Zrušuje se vyhláška ministra techniky ze dne 3. května 1947, č. 462 Ú. l. I, kterou se vydávají směrnice k provedení předpisů o stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru