Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 201/1948 Sb.Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti

Částka 70/1948
Platnost od 05.08.1948
Účinnost od 07.09.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

201.

Vládní nařízení

ze dne 12. července 1948

o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 121, odst. 2 a § 123 zákona ze dne 24. června 1926 č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 29 zákona ze dne 11. července 1947, č. 149 Sb., o národní bezpečnosti:


§ 1

(1) V oboru ministerstva vnitra se zřizují služební kategorie důstojníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen "důstojníci Sboru"), vyžaduje se pro ustanovení na služební místa v těchto kategoriích předběžné vzdělání, po případě se stanoví blíže způsob doplňování těchto kategorií (§ 22 zák. č. 149/1947 Sb.) a zařaďují se tyto kategorie do služebních tříd, jak jest uvedeno v příloze k tomuto nařízení, která je jeho součástí.

(2) Ministr vnitra stanoví, kteří důstojníci Sboru se pokládají za důstojníky zbraní a kteří za důstojníky služeb.

§ 2

(1) Ministr vnitra může určiti další zvláštní podmínky pro ustanovení důstojníkem Sboru.

(2) V případech, kde druh předběžného vzdělání předepsaného pro ustanovení na služební místo v některé služební kategorii není v příloze k tomuto nařízení podrobněji vymezen, může ministr vnitra v dohodě s ministrem školství a osvěty určiti, jak se předběžné vzdělání získá.

(3) Pokud nedojde k podrobné úpravě podle odstavců 1 a 2, postupuje se podle obdoby dosavadních předpisů.

§ 3

Předepsaného vzdělání je nutno nabýti zpravidla na příslušné tuzemské škole. Výjimky povoluje ve zcela mimořádných případech vláda na souhlasný návrh ministerstva vnitra a ministerstva školství a osvěty.

§ 4

Ze zvláště závažných služebních důvodů může vláda na souhlasný návrh ministerstva vnitra a ministerstva financí uděliti dispens od splnění podmínek předepsaných pro ustanovení důstojníkem Sboru .

§ 5

Do služebních kategorií zřízených podle § 1 se převádějí

a) důstojníci Sboru, kteří jsou v den vyhlášení tohoto nařízení v činné službě, uvedené ve sloupci 4 přílohy,

b) příslušníci bývalé kriminální služby , kteří se stali členy Sboru podle § 6, odst. 1, č. 2, písm. a) zák. č. 149/1947 Sb., pokud tito zaměstnanci nebudou zařaděni podle vládního nařízení ze dne 12. července 1948, č. 200 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti, do kategorie gážistů mimo služební třídy, a

c) zaměstnanci, kteří se stali členy Sboru podle § 6, odst. 1, č. 2, písm. b) zák. č. 149/1947 Sb., pokud tito zaměstnanci nebudou zařaděni podle vládního nařízení ze dne 12. července 1948, č. 200 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti, do kategorie gážistů mimo služební třídy.


§ 6

Ustanovení vládního nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků, pokud se vztahují na příslušníky četnictva a ustanovení vládního nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, pokud jím byly zřízeny v oboru ministerstva vnitra kategorie úředníků vyšší strážní služby (II. služební třída) a strážní služby (IV. služební třída), se zrušují.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 7. září 1947; provede je ministr vnitra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


Příloha

Ministerstvo vnitra

Služební kategorie důstojníků Sboru národní bezpečnosti

Ve služeb třídě se zřizuje služební kategorie důstojníků a doplňuje se Do této kategorie se převádějí podle § 5 .
1 2 3 4
I.právních a) z důstojníků Sboru neb z gážistů Sboru mimo služební třídy, kteří mají úplné středoškolské vzdělání, jsou absolventy právnických a státovědeckých studií zakončených úspěšným výkonem tří státních zkoušek, mají justiční, soudcovskou nebo politickou zkoušku a jsou československými důstojníky v záloze, důstojníci Sboru justiční služby, úředníci vedoucí kriminální služby (I. služební třída), úředníci právní služby (Ib služební třída) a úředníci vyšší správní služby (Ib služební třída)
b) z důstojníků justiční služby československého vojska,
c) z úředníků právní služby, kteří mají úplné středoškolské vzdělání a jsou absolventy právnických a státovědeckých studií zakončených úspěšným výkonem tří státních zkoušek, mají justiční, soudcovskou neb politickou zkoušku a jsou československými důstojníky v záloze, a
d) výjimečně ze zvláště schopných a osvědčivších se důstojníků správních (II. služební třída), kteří zastávají význačné vedoucí funkce, pokud vláda na souhlasný návrh ministerstva vnitra a ministerstva financí povolí úchylku od předepsaného předběžného vzdělání
zdravotnictva z důstojníků zdravotní služby československého vojska důstojníci Sboru zdravotnictva
intendantstva a) ze správních důstojníků Sboru nebo z důstojníků hospodářsko-správní služby Sboru, kteří mají úplné středoškolské vzdělání zakončené úspěšným výkonem zkoušky dospělosti, v obou případech jestliže absolvovali po nejméně šestileté službě jako důstojníci s úspěchem vysokou školu vojenskou (intendantskou), a důstojníci Sboru intendantstva
b) z důstojníků intendantstva československého vojska
veterinářů z důstojníků veterinářů československého vojska důstojníci Sboru veterináři
II. správních a) z gážistů mimo služební třídy Sboru, kteří mají úplné středoškolské vzdělání a aspoň tři roky započitatelné služby jako vrchní strážmistr, absolvovali školu pro záložní důstojníky a vykonali s úspěchem zvláštní důstojnickou zkoušku, správní důstojníci Sboru, úředníci zvýšené kriminální služby (II. služební třída) a úředníci vyšší pomocné správní služby (II. služ . třída), jakož i zvláště vynikající důstojníci výkonní, které určí ministr vnitra v dohodě s ministrem financí
b) výjimečně ze zvláště schopných a osvědčivších se důstojníků výkonných (III. služební třída), kteří vykazují nejméně tři roky služby jako důstojníci a které určí ministr vnitra v dohodě s ministrem financí, a
c) z důstojníků zbraní československého vojska z povolání (II. služební třída) v hodnosti nejvýše kapitána, kteří vykonali s úspěchem zvláštní důstojnickou zkoušku ve Sboru
hospodářsko-správní služby a) z důstojníků Sboru nejvýše v hodnosti nadporučíka, kteří mají úplné středoškolské vzdělání a vykonali s úspěchem zvláštní důstojnickou zkoušku a zkoušku ze státního účetnictví, a zvláště vynikající důstojníci účetní služby Sboru (III. služební třída), které určí ministr vnitra v dohodě s ministrem financí
b) výjimečně ze zvláště schopných a osvědčivších se důstojníků účetní služby (III. služební třída), kteří vykazují nejméně tři roky služby jako důstojníci účetní a které určí ministr vnitra v dohodě s ministrem financí
III. výkonných z gážistů mimo služební třídy Sboru, kteří vykazují aspoň tři roky započitatelné služby jako vrchní strážmistr, absolvovali nejméně čtyřměsíční kurs pro aspiranty na služební místa výkonných důstojníků, vykonali s úspěchem zvláštní služební zkoušku a působili nejméně šest měsíců na služebním místě výkonného důstojníka výkonní důstojníci Sboru a úředníci střední kriminální služby (III. služební třída)
účetní služby z gážistů mimo služební třídy Sboru, kteří vykazují aspoň tři roky započitatelné služby jako vrchní strážmistr účetní, absolvovali s úspěchem čtyři nižší třídy střední školy nebo vykazují rovnocenné předběžné vzdělání a vykonali s úspěchem zvláštní služební zkoušku a zkoušku ze státního účetnictví důstojníci účetní služby Sboru (III. služební třída) intendantstva
Přesunout nahoru