Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1948 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení

Částka 8/1948
Platnost od 21.02.1948
Účinnost od 21.02.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 29. ledna 1948,

kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení


Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji opatření Národní banky Československé ze dne 26. ledna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.


OPATŘENÍ

Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení

Národní banka Československá stanoví podle § 10, odst. 1, písm. b), § 12, odst. 1, § 26 a § 27, odst. 2 devisového zákona:

Čl. 1

Platy ve prospěch devisových cizozemců

Ustanovení čl. 1, odst. 5 opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946 k některým ustanovením devisového zákona, které bylo uveřejněno vyhláškou ministra financí ze dne 3. května 1946, č. 93 Sb., se mění a zní:

"(5) Bez povolení Národní banky nesmí devisový tuzemec zaplatiti za devisového cizozemce jakékoliv náklady jeho pobytu v tuzemsku, ať by tak činil z jakéhokoliv důvodu a ať by je s ním zúčtoval či nikoliv."

Čl. 2

Cesty z ciziny do tuzemska

Ustanovení článku 6 opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946 o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku, které bylo uveřejněno vyhláškou ministra financí ze dne 3. května 1946, č. 94 Sb., se mění a zní:

"(1) Devisový tuzemec smí v cestovním styku dovézti z ciziny cizozemská i tuzemská platidla s výjimkou tuzemských peněz, jichž smí dovézti měsíčně nejvýše 500 Kčs v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách, ohlásí-li veškerá dovážená platidla pohraničnímu kontrolnímu orgánu.

(2) Devisový cizozemec nesmí v cestovním styku dovézti z ciziny jiná cizozemská a tuzemská platidla (peníze, šeky, směnky, poukázky, pověřovací listy a jiné platební příkazy) než ta, která přihlásí pohraničnímu kontrolnímu orgánu a dá si potvrditi na úředním tiskopise "Potvrzení o dovozu platidel". Do "Potvrzení o dovozu platidel" jest zapsati také hotelové bony a hotelové poukázky pro pobyt v Československé republice. Z tuzemských peněz nesmí dovézti a nesmí mu býti potvrzeno více než 500 Kčs měsíčně v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách. Dovážená platidla, která devisový cizozemec sice ohlásí, avšak nedá si je potvrditi, nesmějí býti propuštěna do tuzemska; devisový cizozemec musí je odevzdati do úschovy pohraničnímu kontrolnímu orgánu na stvrzenku a vyzvednouti si je na zpáteční cestě nebo musí udati adresáta v cizině, kterému tato platidla mají býti zaslána v cenném psaní na útraty a nebezpečí cestujícího. Pro tyto zásilky, podávané pohraničním kontrolním orgánem k poštovní dopravě, není třeba povolení Národní banky.

(3) Devisový cizozemec smí bez povolení Národní banky hraditi náklady svého pobytu v tuzemsku jen z dovezených nebo z ciziny poukázaných platidel. Výměny valut, proplacení šeků a akreditivů, jakož i veškeré částky, které jemu nebo v jeho prospěch byly v tuzemsku placeny s povolením Národní banky, musí si dáti peněžním ústavem potvrditi na rubu "Potvrzení o dovozu platidel". Platí-li výjimečně cizozemskými platidly v hotelu nebo jinde, musí si dáti platbu potvrditi na uvedeném "Potvrzení o dovozu platidel" razítkem a podpisem příjemcovým.

(4) Při odjezdu z Československé republiky jest devisový cizozemec povinen odevzdati pohraničnímu kontrolnímu orgánu "Potvrzení o dovozu platidel", na jehož rubu bude řádně vyznačen rozdíl mezi částkou cizozemských platidel dovezených a vyvážených."

Čl. 3

Prodej jízdenek do ciziny

Opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946, uveřejněné vyhláškou ministra financí č. 94/1946 Sb., se mění takto:

1. Ustanovení čl. 1, odst. 6 zní:

"(6) Devisovému tuzemci nesmějí býti bez povolení Národní banky prodány jakékoliv cestovní jízdenky do ciziny (železniční, lodní, letecké a pod.)."

2. Ustanovení čl. 2, odst. 4 zní:

"(4) Devisovému cizozemci nesmějí býti bez povolení Národní banky prodány za tuzemská platidla jakékoliv cestovní jízdenky do ciziny (železniční, lodní, letecké a pod.). Za cizozemská platidla, která Národní banka určí ve svých směrnicích a která devisový cizozemec podle "Potvrzení o dovozu platidel" dovezl, mohou býti devisovým cizozemcům prodávány jakékoliv jízdenky do kteréhokoliv místa. Prodejna jízdenek jest povinna vyznačiti přijatá cizozemská platidla na rubu "Potvrzení o dovozu platidel"."

V Praze dne 26. ledna 1948

Národní banka Československá

Dr.Nebesář v. r.

Dr.Chmela v. r.

Oliva v. r.

Přesunout nahoru