Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 163/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948

Částka 57/1948
Platnost od 30.06.1948
Účinnost od 09.05.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163.

Vládní vyhláška

ze dne 8. května 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 9. května 1948 Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948.


Gottwald v. r.


DOHODA

o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou

Vláda republiky Československé a vláda Lidové republiky Bulharské, přejíce si upevniti a usnadniti v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsanou dne 23. dubna 1948 v Praze, hospodářské svazky jež pojí oba státy, rozhodly se uzavříti do sjednání obchodní a plavební Smlouvy Dohodu o prozatímní úpravě hospodářských styků a shodly se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany si přiznávají vzájemné zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách týkajících se cel a dovozních a vývozních poplatků, vnitrostátních zdanění dovezeného zboží a všech předpisů a formalit při dovozu a vývozu.

Článek 2

Fysické i právnické osoby obou států budou v každém směru požívati za podmínek vzájemnosti na území druhého smluvního státu těchže výhod jako fysické a právnické osoby státu požívajícího nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se obchodu, průmyslu a plavby a jiných druhů podnikatelské činnosti.

Článek 3

Smluvní strany povolí si navzájem zřízení a činnost obchodních zastupitelství, jejichž právní postavení bude určeno zvláštní dohodou obou smluvních stran, která se stane nedílnou součástí této prozatímní Dohody.

Článek 4

Obě smluvní strany usnadní v nejvyšší možné míře železniční transitní přepravu svým územím za přiměřené sazby a sjednají na podkladě vzájemnosti dohody, jež budou potřebné k tomu účelu.

Článek 5

Ustanovení této Dohody se nevztahují na práva a výsady, které jsou aneb budou poskytnuty některou ze smluvních stran za účelem ulehčení pohraničního styku se sousedními státy v pásmu nepřesahujícím 15 km s každé strany hranice.

Článek 6

Obě strany zahájí v nejbližší vhodné době jednání o uzavření obchodní a plavební smlouvy.

Článek 7

Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny v Sofii co nejdříve.

Dohoda nabude platnosti dnem výměny ratifikací.

Nicméně obě smluvní strany se dohodly na tom, že tato Dohoda vstoupí v prozatímní platnost 14 dní po jejím podpisu.

Sepsáno v Praze dne 25. dubna 1948 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu republiky Československé:

Dr. VLAD. CLEMENTIS v. r.

Za vládu Lidové republiky Bulharské:

VASIL KOLAROV v. r.

Přesunout nahoru