Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 157/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948

Částka 55/1948
Platnost od 16.06.1948
Účinnost od 20.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

157.

Vládní vyhláška

ze dne 30. dubna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle č. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.


Gottwald v. r.


Velvyslanectví

republiky Československé

ve Varšavě.

č.: 3031/48.

Ve Varšavě dne 23. března 1948.

Vážený pane ministře,

Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, čís. 52 Sb. z. a n.) dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod. 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v Praze dne 4. července 1947, Československá vláda si přeje upravit smluvní celní sazby československého celního sazebníku uvedené v příloze A k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 způsobem, podaným v nové listině A, jež jest připojena k této notě.

Ustanovení, týkající se těchto nových smluvních celních sazeb, podléhá v Československu schválení Národním shromážděním a nabude platnosti dnem, který bude polské vládě oznámen. Československá vláda prosí polskou vládu o projev souhlasu s tímto svým opatřením i s uvedením nových smluvních celních sazeb v prozatímní účinnost dnem 20. dubna 1848.

Používám této příležitosti, vážený pane ministře, abych Vás ujistil o své hluboké úctě.

Josef Hejret v. r.

Jeho Excellence

pan Zygmunt MODZELEWSKI,

ministr zahraničních věcí

ve Varšavě.

Listina A.

Smluvní cla při dovozu do celního území československého.

Čísla celního sazebníku československého Pojmenování zboží Celní sazba Kčs
ex 20 Cukr jiného druhu (škrobový, hroznový,ovocný,
mléčný a pod.)
za 100 kg 460.-
21 Melasa 30,-
ex 31Hrách, čočka, boby a fazole:
ex a) hrách, čočka:
hrách
35,-
b) boby a fazole 10,-
32 Vikev, vlčí bob (lupina):
a) vikev 22,-
b) vlčí bob (lupina) 2,-
ex 40 Brambory, řepa cukrová, řepa krmná (burák):
a) brambory:
ex 2. od 1. srpna do 31 ledna:
Poznámka: Bramborová sáď (brambory k sázení)
od 16. září do 15. listopadu,na osvědčení ministerstva
zemědělství..
25,-
ex 44 Všechny druhy zeleniny (mimo lanýže) a jiné rostliny pro kuchyňskou
potřebu,upravené (sušené, stlačené, krájené,
na prach rozmělněné nebo jinak(rozdrobené):
ex a) sušená zelenina, též solená:
bramborové vločky 230,-
46 Mák (též zralé makovice) 150,-
ex 47 Semeno lněné a konopné (semenec), semena
olejnatá, jinde nezařaděná:
a) semeno lněné a konopné (semenec) 27,-
48 Semeno hořčičné (též mleté, v sudech) 30,-
ex 49 Semeno jetelové: za 100 kg 60,-
a) vičenec
b) jiné:
červený jetel 280,-
bílý jetel 300,-
50 Semena travní 420,- z hrubé váhy
ex 52 Semena výslovně nejmenovaná:
semena řepy krmné 110,-za kus
ex 68 Ovce a kozy (též berani, skopci a kozli):
ovce (též berani a skopci) 22,-
ex 73 Veškerá drůbež (mimo zvěř pernatou):
ex a) živá:
husy za 100 kg 55,-
b) mrtvá, též vykuchaná, oškubaná nebo bez končetin 210,-
ex 75 Ryby, raci sladkovodní, pozemní hlemýždi, scampi, vše
čerstvé:
ex b) ostatní:
raci sladkovodní 85,-
ex 79 Vejce drůbeží, též žloutek a bílek,
tekutý:
a) vejce drůbeží 200,-
84 Chlupy, vlasy a žíně veškeré, surové nebo upravené (a to vochlované
vyvařené, barvené nebo mořené, též
kadeřené); štětiny
beze cla
ex 85 Peří výslovně nejmenované (též peří drané, pápěrky a
brky); péra ozdobná, neupravená:
peří výslovně nejmenované (též peří drané, pápěrky
a brky)
beze cla
ex 86Měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené, blány
zlatotepecké; střevové provazy:
měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené
24,- z čisté váhy
88 Máslo přírodní, čerstvé nebo solené,též přepouštěné 500,-
ex 96 Parafin
ex a) nečistý, také parafinové šupiny:
parafin nečistý 160,-
ex b) jiný:
parafin čištěný 190,-
ex 100 Kolomaz:
a) s přísadou minerálních olejů nebo minerálních tuků 190,-
b) jiná 85,-
118 Masité droby 1 100,-
ex 134 Dříví stavební a užitkové, korek:
ex a) dříví stavební a užitkové,evropské, tvrdé nebo
měkké,kulaté, přitesané, řezané pilou neb jinak
ořezávané, štípané,mimo dyhy, dále neopracované, též
železniční pražce:
ex 1. kulatina-loupaná i neloupaná:
ex β) z jehličnatých dřevin:
dříví důlní 4,-
ex δ) ostatní:
habrová, osiková, topolová a vrbová beze cla
ex 2. dříví přitesané, řezané
pilou nebo jinak ořezávané,
štípané, mimo dyhy dále neopracované,
též železniční pražce:
β) sudovina dubová beze cla
δ) dříví z jehličnatých dřevin 8,-
ex ε) dříví dubové,jasanové, jilmové, akátové:
dříví dubové
6,-
ex Poznámky k pol . 134 a) 1-2
ex 1. Dříví brusné a pilařské odřezky, dovážené
továrnami k výrobě celulosy, vzdálenými
nejvýše 50 km od celní hranice, do množství
650.000 q ročně,na zvláštní povolení , za
podmínek stanovených nařízením:
dříví brusné a pilařské odřezky, dovážené továrnami
k výrobě celulosy, vzdálenými
nejvýše 50 km od celní hranice, do
množství 325.000 q ročně, na zvláštní povolení
pod dozorem a za podmínek, stanovených
nařízením.
beze cla
ex 135 Dřevěné uhlí, rašelina a rašelinové uhlí, lignit a kamenné
uhlí, koks a všechno pevné palivo uměle z těchto hmot
vyrobené:
ex a) dřevěné uhlí a rašelina (též brikety z nich):
dřevěné uhlí 25,-
ex 150 Zeminy a látky nerostné, výslovně nejmenované, přírodní,
pálené nebo plavené:
ex b) ostatní:
dolomit (též pálený) beze cla
172 Ozokerit (zemní vosk, skalní vosk), surový beze cla
ex 173 Terpentin, olej terpentinový, olej smolný (pryskyřičný);
surový olej jantarový, z rohu a kaučukový, pak oleje
řady benzenové z kamenouhelného dehtu, ptačí lep:
ex b) ostatní:
terpentin, olej terpentinový beze cla
ex Poznámka ke třídě XXI. Minerální oleje, dovážené rafineriemi
k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací,
na zvláštní povolení, za podmínek, stanovených
nařízením:
c) benzin surový saz. čís. 177 20,-
d) destilát petrolejový saz. čís. 177 15,-
e) destilát mazacích olejů saz. čís. 178 20,-
f) parafinový olej saz. čís. 177 a 178 a zbytky
destilace minerálních olejů saz. čís. 179
1,-
Bavlněná příze:
ex 183 Jednoduchá surová:
a) do čís. 12 po anglicku 215,-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku 290,-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 500,-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku 770,-
ex Poznámky.
1. Bavlněná příze útková,jednoduchá, surová, ve
způsobě potáčů na krátkých nebo prostupujících
cívkách, které cm které nejsou přes 13 cm dlouhé a přes
22 mm tlusté dovážená protkalcovny látek
polohedvábných na dovolovací list pod dozorem a za
podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 220,-
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku 350,-
2. Jednoduchá surová příze bavlněná, dovážená
k výrobě tylu, záclon,výšivek a krajek, na
dovolovací list, pod dozorem a za podmínek
stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 220,-
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku 350,-
ex 202Len, konopí, juta a jiná výslovně nejmenovaná přediva
rostlinná, vesměs surové, močené (rosené), třené,
vochlované, bílené, barvené a jich odpadky
len
beze cla
282 Zboží košíkářské (též z vrbového proutí upletené):
a) obyčejné (hrubé koše k balení,nůše, košatiny, koše
na prádlo,vrše a pod. věci) z neoloupaných neb
oloupaných prutů atd.,nemořené, nebarvené,
nepokostované, nelakované, též spojené se dřevem,
železem neb obecnými kovy
200,-
b) jemné, t. j. všechno ostatní zboží, pokud nepatří
do položky c), též spojené s obyčejnými nebo
jemnými hmotami
2 000,-
c) velmi jemné, t. j. zboží, spojené velmi jemnými
hmotami
5 200,-
ex 287 Papír balicí, váží-li čtverečný metr aspoň 30 g:
ex a) nebarvený; jednostranně hlazený 170,- z hrubé váhy
ex 296 Papír výslovně nejmenovaný:
ex a) hladký:
1. novinový papír tiskařský v kotoučích 140,-
ex 300 Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny výslovně
nejmenované:
ex a) z papíroviny, lepenky, papíru,mimo z papíru saz.
čís . 290 b) a 296 c):
ex 4. ostatní:
papír cigaretový, upravený k přímému
použití (v knížkách apod.); dutinky
cigaretové; cívky a dutinky k navíjení příze
580,-
ex b) z papíru nebo s papírem saz. čís.290 b), 294 a
296 c), potom všechno zboží s obrázky nebo
s malbami:
ex 2. ostatní:
tiskopisy, oznámení a návěští; papír
cigaretový,upravený k přímému použití
(v knížkách apod.); dutinky cigaretové
1 200,-
Poznámka k saz. čís. 298, 299 a 300.
Oznámení, plakáty a brožury,doporučující návštěvu
polských turistických míst, lázní nebo propagující
cizinecký ruch v Polsku vůbec se pojednávají
bez ohledu na rozsah anonční části beze cla podle saz.
čís. 647.
ex 344 Technické potřeby:
ex d) technické potřeby výslovně nejmenované, z
vydělané nebo surové kůže, jako kapsy k
transportérům, babky stavové,ozubená kola,
manžety, kotouče a kruhy těsnicí a pod.:
2. řemínky k rozdělovači rouna 1 800,-
ex 350 Vlysy, obruby, příčky a výplně,hoblované, jakož i
parkety (desky klížené nebo jinak spojené) vše
nedýhované a nevykládané:
ex a) surové:
vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované 80,-
ex 351 Dýhy i desky ze sklížených dyh:
ex a) nevykládané:
1. surové 170,- z hrubé váhy
ex 361 Zboží výslovně nejmenované z jiných surovin
soustružnických a řezbářských než ze dřeva:
ex d) z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu,
též spojené s obyčejnými, jemnými nebo jinými
velmi jemnými hmotami
z pravého jantaru, též spojené s obyčejnými,
jemnými nebo jinými velmi jemnými hmotami
4 200,-
ex 370 Duté sklo obyčejné, t. j. nebroušené, nevzorkované,
nelisované, nezabroušené:
ex a) přírodní barvy, nikoli však bílé:
balony o obsahu 25 až 65 litrů 110,- z hrubé váhy
399 Cement 28,-
ex 488 Obecné kovy surové, staré přelámané nebo v odpadcích:
a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem,
cínem nebo zinkem
15,-
ex c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem:
surový zinek
24,-
Poznámka. Zinkové odpadky na zvláštní povolení za
podmínek stanovených nařízením
beze cla
ex 491 Plechy a desky (válcované, vykované), dále neopracované:
e) zinkové 220,-
ex 492 Plechy a desky, hloubené nebo dirkované:
c) zinkové 300,-
ex 597 Kysličníky a zásady, výslovně jmenované:
ex g) zinková běloba (kysličník zinečnatý, bílý);
zinková šeď(nečistý kysličník zinečnatý, šedý):
zinková běloba (kysličník zinečnatý bílý)
240,-
ex 621 Plyny zhuštěné, zkapalněné nebo ztužené, výslovně
nejmenované:
kysličník siřičitý (kyselina siřičitá) je-li zásilka
provázena vysvědčením o obsahu obalů,vydaný úřadem
země výroby k tomu oprávněným
65,-
ex 653 Otruby (též mandlové), rýžové odpadky;sladový květ;
plevy; tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též
mleté;výpalky, pomeje; vyloužené řepné řízky;
ex b) ostatní:
otruby pšeničné a žitné; vyloužené řepné řízky
beze cla
ex 654 Mláto a matoliny:
ex b) jiné:
pevné zbytky bramborové po výrobě škrobu
(sušené bramborové zdrtky)
beze cla
Poznámka. V závěrečném protokolu v oddílu nazvaném
"pokud jde o používání celního sazebníku československého"
se v odst. k s. č. 40 sazba 15 Kč nahrazuje
sazbou 25.- Kčs a v odstavci k s. č. 621 se sazba 39.-
Kč nahrazuje sazbou 65.- Kčs. Ostatní ustanovení této
části závěrečného protokolu zůstávají nezměněny.

(Překlad.)

Ve Varšavě dne 27. března 1948.

Vaše Excellence,

Mám čest potvrditi příjem noty Vaší Excellence z 23. března o znění:

"Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, č. 52 Sbírky z. a n.), dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v Praze dne 4. července 1947, československá vláda si přeje upravit smluvní celní sazby československého celního sazebníku uvedené v příloze A k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 způsobem, podaným v nové listině A, jež jest připojena k této notě.

Ustanovení, týkající se těchto nových smluvních celních sazeb, podléhá v Československu schválení Národním shromážděním a nabude platnosti dnem, kdy bude polské vládě oznámen. Československá vláda prosí polskou vládu o projev souhlasu s tímto svým opatřením i s uvedením nových smluvních celních sazeb v prozatímní účinnost dnem 20. dubna 1948."

Mám čest v odpovědi oznámit Vaší Excellenci, že polská vláda vyslovuje souhlas jak s upravením celních smluvních sazeb listiny A z obchodní a plavební úmluvy ze dne 10. února 1934 způsobem, který je zřejmý z přílohy k notě Vaší Excellence, tak i s prozatímním uvedením těchto ustanovení v účinnost dnem 20. dubna 1948.

Račte přijmouti, pane velvyslanče, projev mé hluboké úcty.

Stefan Wierblowski, v. r.

Jeho Excellence

pan Josef Hejret,

velvyslanec republiky Československé

ve Varšavě.

Přesunout nahoru