Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 15/1948 Sb.Vládna vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska

Částka 7/1948
Platnost od 17.02.1948
Účinnost od 17.02.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15.

Vládna vyhláška

zo dňa 27. januára 1948,

ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska


Vláda republiky Československej vyhlasuje podľa § 5, ods. 2 zákona zo dňa 14. mája 1947, č. 94 Zb., o mimoriadnych ošetrovateľských diplomových skúškach a o doplňovacom výcviku ošetrovateľského personálu, v prílohe tejto vyhlášky ustanovenia §§ 4 a 5, § 6, ods. 4, §§ 7 a 8 a § 9, ods. 3 a 4 nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, ktorých platnosť bola rozšírená na územie Slovenska dňom 16. júna 1947.


Gottwald v. r.


Príloha

Ustanovenia nariadenia č. 139/1914 r. z. boly rozšírené podľa § 5, ods. 2 zák. č. 94/1947 Zb. na územie Slovenska v tomto znení, vyplývajúcom z terajšieho právneho stavu:

§ 4

Prijímacie podmienky pre žiačky

Za žiačky ošetrovateľskej školy možno prijať iba osoby, ktoré:

1. majú československé štátne občianstvo;

2. dokončily 18. rok veku a pokiaľ sú maloleté, predložia vyhlásenie o otcovom súhlase, resp. svolenie poručenského súdu;

3. preukážu bezúhonný život;

4. majú telesnú a duševnú spôsobilosť pre povolanie ošetrovať chorých;

5. preukážu, že skončily s úspechom meštiansku školu alebo že majú primerané všeobecné vzdelanie;

6. sa nemusia starať o maloleté dieťa alebo viesť vlastnú domácnosť.

Osoby duchovného stavu sa prijmú na žiadosť svojho rehoľného predstavenstva a so súhlasom svojich duchovných predstavených.

§ 5

Ako sa rozhoduje o prijatí

Komisia, složená z povereníka zdravotníctva alebo jeho zástupcu, z lekára-riaditeľa nemocnice, ku ktorej je ošetrovateľská škola pripojená a z predstavenej školy rozhodne o prijatí na základe posudku, či sú splnené podmienky podľa § 4.

Do komisie, ktorá rozhoduje o prijatí do školy, udržovanej výhradne Spoločnosťou Československého Červeného kríža, môže táto spoločnosť vyslať dvoch členov.

Komisia môže požiadavku duševnej spôsobilosti a primeraného všeobecného vzdelania (§ 4, bod 4 a 5) zistiť vykonaním prijímacej skúšky.

§ 6

Učebné predmety

Vyučovanie a výcvik sa vzťahuje na tieto predmety:

1. náuku o stavbe ľudského tela;

2. náuku o činnosti orgánov (s osobitným zreteľom na náuku o výžive);

3. základy všeobecnej náuky o chorobách, zahrňujúc v to nákazlivé choroby;

4. všeobecnú zdravovedu a zdravovedu nemocničnú, zdolávanie nákazlivých chorôb;

5. všeobecnú ošetrovateľskú techniku;

6. praktický návod o zvláštnom ošetrovaní pri vnútorných chorobách (počítajúc v to výživu chorých, ako aj vykonávanie lekárských nariadení pri masáži, vodoliečbe a liečbe elektrinou), pri chirurgických chorobách, o ošetrovaní dojčiat a šestonedeliek, taktiež i o ošetrovaní pri chorobách dojčenských, detských, ženských, kožných, nákazlivých a duševných, konečne v službe ambulatórnej;

pre členov rehoľných kongregácií, ktorí pri niektorých zo spomenutých chorôb neošetrujú z povolania chorých, je vyučovanie v patričných predmetoch fakultatívne;

7. praktické pokyny ohľadne vedenia domácnosti a kuchyne, príprava pokrmov pre chorých a dojčatá;

8. administratívnu službu nemocničnú s osobitným zreteľom na malé vidiecke nemocnice;

9. dôležité zdravotné predpisy;

10. základy sociálnej starostlivosti v odbore verejného zdravotníctva;

11. zdravotnú službu vo vojne.

§ 7

Diplomová skúška

Preukaz odbornej spôsobilosti ošetrovať z povolania chorých podáva sa skúškou (diplomovou skúškou); diplomová skúška obsahuje predmety, uvedené v § 6, po prípade s obmedzením podľa bodu 6, ods. 2.

Diplomová skúška sa skladá z ústnej a praktickej skúšky.

Čas diplomových skúšok určí na začiatku každého roku Povereníctvo zdravotníctva tak, aby medzi dvoma skúšobnými lehotami bol časový úsek aspoň 6 mesiacov.

Skúška sa koná v sídle školy.

§ 8

Skúšobná komisia

Skúšobná komisia sa skladá pre každú ošetrovateľskú školu:

1. z povereníka zdravotníctva alebo jeho zástupcu ako predsedu;

2. z lekára - riaditeľa nemocnice, s ktorou je ošetrovateľská škola spojená;

3. z prednášajúceho lekára ošetrovateľskej školy a z dvoch iných lekárov, ochotných skúšať.

Členov skúšobnej komisie, uvedených pod č. 3, menuje povereník zdravotníctva na čas troch rokov.

Ku každej skúške môže vyslať minister zdravotníctva úradného lekára a Spoločnosť Čs. Červeného kríža lekárskeho delegáta; obidvaja majú právo dávať otázky. Predstavená školy môže byť prítomná pri každej skúške žiačok, ktoré sú pod jej dozorom a vedením.

Ak by niektorý člen skúšobnej komisie bol hatený vo výkone funkcie, povolá Povereníctvo zdravotníctva na jeho miesto niektorého lekára, ktorý býva v mieste skúšky a vyhlási ochotu skúšať.

Skúšobná komisia rozhoduje väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje predseda.

§ 9

O pripustení k diplomovej skúške

O pripustení ku skúške rozhoduje Povereníctvo zdravotníctva.

Skúšku možno opakovať iba raz a to len v najbližšej skúšobnej lehote, ak žiadateľka v medzidobí pokračuje aspoň po 6 mesiacov vo svojom výcviku ako ošetrovateľka na skúšku. Pre opätné pripustenie platia predchádzajúce ustanovenia tohto paragrafu.

Přesunout nahoru