Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 126/1948 Sb.Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků

Částka 47/1948
Platnost od 03.06.1948
Účinnost od 03.06.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126.

Zákon

ze dne 6. května 1948

o znárodnění některých šlechtitelských podniků.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Rozsah znárodnění.

§ 1.

Dnem vyhlášení tohoto zákona se znárodňují zestátněním v rozsahu stanoveném v § 2 podniky pro šlechtění osiva a sadby:

1. Selecty, společnosti pro pěstování osiva a sádí, společnosti s r. o., Praha II, Dlážděná ul. 6;

2. Sativy, hospodářského a výrobního družstva pěstitelů zemáků v Havlíčkově Brodě, zapsaného společenstva s ručením obmezeným;

3. Elity, družstva pro ušlechtilá osiva a sádě, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, Brno, Rooseveltova 7;

4. Družstva hospodářských lihovarů, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, Praha II, Na Poříčí 28;

5. Centrozeliny, nákupního a prodejního svazu družstev zelinářských, bramborářských, zahradnických a ovocnářských, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, Praha II, V Jámě č. 1;

6. země České (bývalá schwarzenberská vrchní hospodářská správa, Postoloprty);

7. země Moravskoslezské (zemský ústav pro zušlechťování rostlin v Přerově a zemský výzkumný ústav travinářský, Rožnov pod Radhoštěm);

8. biskupských statků Nitra-hrad (šlechtitelská stanice Radošiná);

9. správy některých římsko-katolických statků Aňala při Nových Zámcích;

10. Ing. E. Řeháka v Dětenicích (šlechtitelská stanice Dětenice u Jičína);

11. Juliany Sonnenfeldové a Margit Andríkové, Pudmerice, okres Modra (hospodářství "Terrasol").

§ 2.

(1) Znárodnění podle § 1 se vztahuje na majetek subjektů v něm vyjmenovaných, pokud se ho v den vyhlášení tohoto zákona používá k provádění šlechtění osiva a sadby nebo k uvádění osiva a sadby uznaných odrůd do oběhu, a dále ve stejném rozsahu i na podniky jiných osob, pokud u nich subjektům vyjmenovaným v § 1 náleží více než polovina základního kapitálu, nebo pokud na ně mají rozhodující vliv.

(2) Majetkem podle odstavce 1 jest rozuměti i oprávnění vyplývající z uznání za šlechtitelský podnik (§ 1, odst. 2 zákona ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb., o ochraně výroby rostlinné, v zemích České a Moravskoslezské ve znění vládního nařízení ze dne 6. dubna 1939, č. 113 Sb.), zejména právo označovati odrůdu osiva a sadby jménem, nebo označovati ji jako "původní", "uznané osivo", "uznaná sáď" nebo "do rejstříku zapsaná odrůda", jakož i právo uváděti do oběhu osivo a sadbu uznaných odrůd (§ 3, odst. 2 vládního nařízení ze dne 10. října 1940, č. 69 Sb. z roku 1941, o osivu a sadbě, a §§ 1 a 4 zákona ze dne 17. března 1921, č. 128 Sb., o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin), dále veškeré zásoby vyšlechtěného nebo dosud šlechtěného osiva a sadby, práva ze smluv o množení uznaných odrůd osiva a sadby, uzavřených s provozovateli množitelských podniků, a jiná dosud neuvedená práva, sloužící výhradně nebo převážně k provádění šlechtění, jakož i věci a práva získané na podkladě oprávnění vyplývajících z uznání za šlechtitelský podnik nebo jeho provozem, jako jsou např. hotovosti stržené z prodeje povoleného nebo uznaného osiva a sadby, vkladní knížky, pohledávky, směnky, cenné papíry, práva z pachtovních nebo nájemních smluv, živnostenská oprávnění, známky, vzorky, licence a pod., a to i když tyto věci nebo tato práva náleží někomu jinému než provozovateli šlechtitelského podniku.

(3) Ministr zemědělství, na Slovensku po slyšení pověřence zemědělství a pozemkové reformy, určí pro každý případ zvlášť, která práva podle odstavců 1 a 2 a které závazky (§ 4) přecházejí na stát; pro řízení o zjištění tohoto rozsahu práv a závazků neplatí ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

§ 3.

(1) Majetkové podstaty, jichž československý stát nabývá znárodněním podle §§ 1 a 2, začlení ministr zemědělství do podniku "Státní lesy a statky", který bude dále prováděti šlechtění a spravovati znárodněný majetek podle předpisů o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní.

(2) Části majetkových podstat národních podniků vytvořených podle jiných předpisů, které slouží převážně šlechtění osiva a sadby, vyjme příslušný ministr v dohodě s ministry zemědělství a financí z majetkové podstaty těchto podniků a ministr zemědělství je začlení do podniku "Státní lesy a statky". Totéž platí přiměřeně o majetku zkonfiskovaném podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nebo podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 14. května 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a ze dne 19. prosince 1947, č. 89 Sb. n. SNR, jakož i o majetku převzatém podle zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb., a o majetku vykoupeném podle zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).

§ 4.

(1) Československý stát (správa státních lesů a statků) vstupuje dnem znárodnění v závazky, které náleží k majetkovým podstatám uvedeným v §§ 1 a 2; nedá-li se zjistiti, které závazky náležejí k znárodněné majetkové podstatě, vstupuje československý stát (správa státních lesů a statků) v závazky v poměru obecných cen znárodněného majetku k majetku neznárodněnému s přihlédnutím k ustanovením § 5. Totéž platí, pokud jde o majetkové podstaty převedené z národního podniku podle § 3, odst. 2, věty prvé. Směrnice pro rozvržení a ocenění závazků vydá ministr zemědělství v dohodě se zúčastněným ministrem a s ministrem financí, a pokud jde o majetkové podstaty převedené z národního podniku podle § 3, odst. 2, věty prvé, příslušný ministr v dohodě s ministry zemědělství a financí.

(2) Za závazky podle odstavce 1 se nepokládají osobní daně, dávky a poplatky dřívějšího provozovatele, a znárodněná majetková podstata ani československý stát (správa státních lesů a statků) za ně neručí. Osobními daněmi a dávkami se rozumějí daň důchodová, válečný příspěvek, daň rentová přímo vybíraná, daň z majetku podle vládního nařízení ze dne 16. prosince 1942, č. 410 Sb., o dani z majetku, majetkové dávky podle zákona ze dne 15. května 1947, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, a mimořádné dávky podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku. Způsob úhrady těchto osobních dávek stanoví ministr financí vyhláškou v Úředním listě.

(3) U závazků, které jsou hospodářsky neodůvodněné, počítajíc v to závazky ze služebních smluv, zaručujících zaměstnancům nepřiměřeně vysoké platy, zaopatřovací požitky, odbytné a pod., může se československý stát (správa státních lesů a statků) domáhati zrušení nebo jiné přiměřené úpravy. Nedojde-li o tom k dohodě, rozhodne k žádosti jedné ze stran rozhodčí soud podle zákona ze dne 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků.

§ 5.

Náhrada.

(1) O náhradě za znárodněný majetek platí přiměřeně ustanovení §§ 7 až 11 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb. Pokud při znárodnění podle §§ 1 a 2 jde o majetek, který by jinak, kdyby nešlo o šlechtitelský podnik, podléhal řízení o převzetí podle zákona č. 142/1947 Sb. ve znění zákona č. 44/1948 Sb., po případě výkupu podle zákona č. 46/1948 Sb., stanoví se výše náhrady za takový majetek podle těchto zákonů.

(2) Podniky znárodněné podle tohoto zákona jsou v rámci podniku "Státní lesy a statky" vedeny jako samostatná bilanční jednotka, která podle plánu, na němž se dohodnou ministři zemědělství a financí, uhradí Fondu znárodněného hospodářství náklady spojené s úrokováním a umořováním náhradových dluhopisů za majetkové podstaty znárodněné podle tohoto zákona, po případě náklady spojené s jiným způsobem poskytnutí náhrady.


Ustanovení závěrečná.

§ 6.

Začlenění znárodněného majetku (§§ 1 a 2) do podniku "Státní lesy a statky" vyhlásí ministr zemědělství v Úředním listě.

§ 7.

(1) Na návrh ministerstva zemědělství zapíše knihovní soud přechod vlastnických a jiných práv náležejících k znárodněné majetkové podstatě na československý stát s odvoláním se na tento zákon.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně o vyznačení přechodu práv znárodněného šlechtitelského podniku (§§ 1 a 2) na československý stát v úředních rejstřících a seznamech (vodní kniha, živnostenský rejstřík a pod.).

§ 8.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru