Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 113/1948 Sb.Vyhláška ministra vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny

Částka 44/1948
Platnost od 31.05.1948
Účinnost od 01.06.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113.

Vyhláška

Ministra vnitra

ze dne 29. května 1948,

jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny

Podle § 4 vládního nařízení ze dne 15. září 1943, č. 257 Sb., o Hasičské výzbrojní ústředně, vyhlašuji v dohodě s ministry financí, průmyslu, vnitřního obchodu a sociální péče:


§ 1

Pro Hasičskou výzbrojní ústřednu, zřízenou vládním nařízením č. 257/1943 Sb., se vydávají nové stanovy, jež jsou obsaženy v příloze této vyhlášky.


§ 2

Použivatelnost vyhlášky ministra vnitra ze dne 20. září 1943, č. 258 Sb., jíž se vydávají stanovy Hasičské výzbrojní ústředny, se zrušuje.


§ 3

Tato vyhláška platí jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti dnem 1. června 1948.


Nosek v. r.


Příloha

Stanovy Hasičské výzbrojní ústředny

§ 1

Název, právní povaha a sídlo

"Hasičská výzbrojní ústředna" (dále jen Ústředna), zřízená vládním nařízením č. 257/1943 Sb., je korporací veřejného práva a má sídlo v Praze.

§ 2

Účel

Ústředna je oprávněna obstarávati - a to i pro nečleny - nákup, prodej, zkoušení a přejímání požárního zařízení a ostatních potřeb pro hasičstva, spolupůsobiti podle směrnic ministerstva vnitra při normalisaci a typisaci požárního zařízení a opatřovati podklady pro výrobu tohoto zařízení.

§ 3

Členové

(1) Členy Ústředny jsou obce jako nositelky nákladů požární ochrany.

(2) Za členy mohou býti přijaty podniky s vlastní požární ochranou na jejich vlastní žádost.

§ 4

Opatřování prostředků

(1) Základním jměním Ústředny je převzatý majetek hasičského fondu, zlikvidovaného podle § 10 vládního nařízení ze dne 3. ledna 1942, č. 31 Sb., o dani z požární ochrany, který Ústředna spravuje, stejně jako jiné příjmy, podle zásad obchodního hospodaření.

(2) Čistý zisk bude použit:

a) k doplnění všeobecného reservního fondu, jehož výši stanoví ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem,

b) k účelům preventivní požární ochrany, k podpoře hasičství, zejména k plnění všech úkolů organisace hasičské služby, výcviku, školení a výchovy hasičských sborů. Část zisku, která je určena k podpoře hasičství, se rozdělí na jednotlivé země poměrně podle hrubého obratu, který byl docílen v té které zemi.

(3) Členům může býti uloženo placení příspěvků jedině tehdy, jestliže k plnění úkolů Ústředny nestačí výtěžky její obchodní činnosti a není-li možno krýti vzniklé ztráty z všeobecného reservního fondu nebo výpůjčkou. Usnesení správního výboru o stanovení příspěvku členů nutno předložiti ministerstvu vnitra za účelem schválení podle § 3 vl. nař. č. 257/1943 Sb.

§ 5

Prodejny a obchodní zástupci

(1) Ústředna může se souhlasem ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu zříditi prodejny v sídlech dosavadních zemských hasičských jednot a podle potřeby ustanoviti v jednotlivých okresích též vlastní obchodní zástupce.

(2) Prodejny obstarávají podle směrnic a pokynů Ústředny běžnou obchodní agendu a úkoly, které jim budou správním výborem zvlášť svěřeny. Obchodní zástupci zprostředkují styk mezi zákazníky a Ústřednou nebo jejími prodejnami.

(3) Pro zkoušení požárního zařízení může Ústředna se souhlasem ministerstva vnitra zříditi a udržovati zvláštní zařízení.

§ 6

Orgány

(1) Orgány Ústředny jsou správní výbor, předseda a náměstek předsedy.

(2) Funkce členů správního výboru jsou čestné. Podle směrnic správního výboru, schválených ministerstvem vnitra, může jim však Ústředna poskytovati ze svých prostředků náhradu skutečných výloh spojených s výkonem této funkce.

§ 7

Tvoření orgánů

(1) Správní výbor se skládá

a) ze 2 zástupců hasičstva dobrovolného,

b) z 1 zástupce hasičstva z povolání,

c) ze 2 zástupců obcí.

(2) Členy správního výboru a jejich náhradníky jmenuje ministerstvo vnitra, a to pokud jde o zástupce, uvedené v předcházejícím odstavci pod písm. a) a b), k návrhu příslušné organisace hasičstva a pokud jde o zástupce obcí, k návrhu u příslušných ústředí obcí, měst a okresů. Pro každého člena správního výboru se jmenuje náhradník. Při jmenování členů a náhradníků se přihlíží k tomu, aby ve správním výboru byl poměrný počet zástupců z té které země.

(3) Předsedu správního výboru a jeho náměstka volí ze svého středu správní výbor a to předsedu vždy z řad zástupců hasičstva.

(4) Funkční období členů správního výboru trvá tři roky. Období prvního správního výboru může býti stanoveno do 31. prosince 1950. Ministerstvo vnitra může samo po slyšení příslušné zájmové organisace nebo k jejímu návrhu zprostiti některého člena (náhradníka) funkce, jestliže zanedbává její výkon nebo jsou-li pro to jiné závažné důvody. Odpadne-li některý člen správního výboru během funkčního období, jest jmenován na zbytek období nový člen podle ustanovení odst. 2. Pro případ přechodného zaneprázdnění zastupuje člena jeho náhradník.

(5) Bližší ustanovení o působnosti, jednání a usnášení orgánu Ústředny, pokud nejsou již patrna z těchto stanov, obsahuje jednací řád, na kterém se usnese správní výbor; jednací řád vyžaduje schválení ministerstva vnitra.

§ 8

Správní výbor

(1) Správnímu výboru přísluší rozhodovati o všech záležitostech, týkajících se Ústředny, pokud nejsou vyřizovány předsedou nebo vedoucím úředníkem Ústředny (§ 10, odst. 2). Bližší podrobnosti stanoví jednací řád. K zcizení a zatížení nemovitostí a k uzavření výpůjček je třeba předchozího souhlasu ministerstva vnitra. Některé úkoly, zejména pokud jde o řízení a dozor na prodejny, může správní výbor svěřiti jednomu nebo několika svým členům, po případě náhradníkům.

(2) Správní výbor se schází nejméně jednou za měsíc. K platnému jednání je třeba přítomnosti nejméně 3 členů. Podle možnosti mají býti zastoupeny všechny složky, z jejichž zástupců je výbor jmenován; při projednávání závěrečných účtů, rozdělení čistého zisku a jiných důležitých zásadních otázek organisace a provozu Ústředny je dbáti, aby byl přítomen nejméně 1 člen nebo náhradník ze země Moravskoslezské. K platnosti usnesení je třeba alespoň 3 hlasů.

§ 9

Předseda

(1) Předseda správního výboru zastupuje Ústřednu navenek a podpisuje jejím jménem spolu s dalším členem výboru a vedoucím úředníkem Ústředny všechny písemnosti, jimiž se Ústředna zavazuje. Jiné listiny podpisuje sám nebo vedoucí úředník Ústředny.

(2) Předseda svolává a řídí schůze správního výboru, připravuje a provádí jeho usnesení, obstarává, pokud to nevykonává vedoucí úředník Ústředny, běžné správní záležitosti Ústředny a jejích zaměstnanců a dozírá na obchodní činnost Ústředny. Rozhoduje v mezích schváleného rozpočtu o výdajích, které v jednotlivém případě nepřesahují částku 10 000 Kčs. Poukazovací právo vykonává předseda spolu s vedoucím úředníkem Ústředny. K ruce je mu kancelář Ústředny.

(3) Je-li nebezpečí v prodlení nebo ztrát, může předseda rozhodovati a činiti opatření, která náležejí do působnosti správního výboru, je však povinen dodatečně to ohlásiti v nejbližší schůzi výboru.

(4) Náměstek předsedy správního výboru zastupuje předsedu, jestliže je dočasně zaneprázdněn nebo podjat. Není-li schůzi správního výboru přítomen ani předseda ani jeho náměstek, řídí schůzi přítomný nejstarší člen výboru.

§ 10

Zaměstnanci

(1) Zaměstnanci Ústředny jsou v soukromoprávním poměru. O jejich přijímání, propouštění, jakož i o jejich služebních a platových poměrech rozhoduje podle platných předpisů a směrnic správní výbor.

(2) Vedoucího úředníka Ústředny ustanovuje k návrhu správního výboru ministerstvo vnitra; jeho zástupce a vedoucí úředníky prodejen jmenuje správní výbor k návrhu vedoucího úředníka Ústředny. Vedoucímu úředníku Ústředny přísluší obstarávati podle směrnic a pokynů správního výboru a jeho předsedy běžné administrativní a obchodní práce, které souvisí s obchodní činností Ústředny. Účastní se též s hlasem poradním všech schůzí správního výboru a podává mu pravidelně přehled o hospodářském stavu a činnosti Ústředny. Vedoucí úředník Ústředny je v rozsahu své působnosti osobně odpověden správnímu výboru za řádný chod Ústředny. Bez souhlasu správního výboru nesmí provozovati ani jinak se účastniti jakékoliv výdělečné činnosti nebo podniku na vlastní nebo cizí účet.

(3) Vedoucí úředník Ústředny může učiniti i opatření, které by jinak náleželo správnímu výboru, je-li přímé nebezpečí z prodlení nebo obchodních ztrát a není mu možno opatřiti si rozhodnutí předsedy správního výboru; je však povinen co nejdříve věc hlásiti předsedovi správního výboru, který vyrozumí o tom správní výbor.

§ 11

Finanční hospodářství

(1) Správní rok Ústředny se shoduje s rokem kalendářním.

(2) Předseda správního výboru sestaví po poradě s vedoucím úředníkem Ústředny nejpozději měsíc před počátkem nového správního roku rozpočet a hospodářský plán pro příští rok a do konce února nového správního roku závěrečný účet za minulý rok, v němž bude zachycena i činnost prodejen, spolu s podrobnou výroční zprávou. Rozpočet, hospodářský plán a závěrečný účet schvaluje správní výbor.

(3) Do 3 měsíců po uplynutí správního roku předloží Ústředna schválený rozpočet, hospodářský plán a závěrečný účet s výroční zprávou ministerstvu vnitra a nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu. Rozpočet a závěrečný účet vyžadují k své platnosti potvrzení ministerstva vnitra.

§ 12

Dozor

(1) Ministerstvo vnitra se může kdykoli přesvědčiti o činnosti a hospodářství Ústředny způsobem, který uzná za vhodný, a učiniti opatření, potřebné k odstranění zjištěných závad a k řádnému vedení správy. Může se též účastniti svým zástupcem schůzí správního výboru.

(2) K zajištění výkonu dozoru podle předcházejícího odstavce je Ústředna povinna vždy oznámiti ministerstvu vnitra nejméně 5 dní předem datum a místo konání schůze správního výboru a její pořad a zaslati opis zápisu o schůzi výboru.

(3) Zástupce ministerstva vnitra může žádati odložení výkonu usnesení správního výboru, jestliže odporuje platným předpisům nebo ohrožuje hospodaření Ústředny, a předložení věci ministerstvu vnitra.

(4) Ústředna uhradí státní pokladně výlohy státního dozoru, jejichž výši stanoví ministerstvo vnitra.

§ 13

Zastupování před soudy

Před soudy zastupuje Ústřednu finanční prokuratura, která jí v případě potřeby poskytuje na požádání i jinou právní pomoc.

Přesunout nahoru