Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 112/1948 Sb.Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém

Částka 44/1948
Platnost od 31.05.1948
Účinnost od 03.06.1948
Zrušeno k 01.08.1950 (89/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112.

Zákon

ze dne 6. května 1948,

jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Správní přestupky v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém se promlčují ve třech letech.

(2) Promlčecí lhůta se počíná dnem, kdy byl trestný čin spáchán. K promlčení se hledí z moci úřední.

§ 2

(1) Úřad (orgán) příslušný k provedení trestního řízení pro správní přestupek uvedený v § 1 vysloví, a to buď v trestním nálezu anebo výměrem, že věci, jimiž byl trestný čin spáchán, které jím byly získány nebo které jsou určeny zřejmě jen ke spáchání trestného činu, jakož i majetkový prospěch, který vinník trestným činem získal, nebo to, co si za něj opatřil, propadá ve prospěch státu.

(2) Propadnutí podle odstavce 1 lze vysloviti i tehdy, jestliže vinník po spáchání trestného činu převedl věci uvedené v odstavci 1 na jinou osobu, aby unikly opatřením podle tohoto odstavce, jestliže tato osoba věděla, nebo podle okolností věděti musila, že jde o věci takové povahy.

§ 3

Ustanovení §§ 1 a 2 se vztahuje i na přestupky podle dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 113 Sb., o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu, a na přestupky podle zákona ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich.

§ 4

Ustanovení §§ 1 až 3 se vztahují na přestupky tam uvedené, i když byly spáchány před počátkem účinnosti tohoto zákona, pokud o nich dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti třetího dne po vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Přesunout nahoru