Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1947 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi

Částka 42/1947
Platnost od 09.06.1947
Účinnost od 27.02.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 22. května 1947

o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi.


(Překlad.)

DOHODA

mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem.

Vláda Indie a vláda Československé republiky, přejíce si uzavříti dohodu, aby tak usnadnily vrácení peněžních pohledávek a majetku v Československu a v Britské Indii, které náležejí osobám, jež mají a měly své bydliště v Britské Indii nebo v Československu, a které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, dohodly se takto:

Část I.

Předmět a rozsah.

Článek 1.

a) Pokud jde o Britskou Indii, tato dohoda bude se týkati peněžních pohledávek a majetku osob v Československu, o nichž jedná předpis 114 Předpisů o obraně Indie (dále jen "citovaný předpis"). Pokud jde o Československo, bude se dohoda týkati peněžních pohledávek a majetku osob v Britské Indii, které byly po 3. září 1939 podrobeny zvláštním opatřením.

b) Pro účely této dohody výraz "československé osoby" značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny citovaným předpisům jedině proto, že tyto osoby mají nebo měly své bydliště v Československu nebo vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost v Československu. Výraz "osoby v Britské Indii" značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny zvláštnímu režimu pouze proto, že tyto osoby vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost v Britské Indii.

Článek 2.

Tato dohoda se netýká právního stavu peněžních pohledávek a majetku osob v Československu a osob v Britské Indii, pokud jde o daňové a devisové zákonodárství, platné v Britské Indii nebo v Československu.

Článek 3.

Otázka peněžních pohledávek a majetku v Britské Indii, jež náležejí britským příslušníkům majícím své bydliště v Československu a s nimiž bylo naloženo podle citovaného předpisu, bude upravena zvláštní dohodou.

Část II.

Peněžní pohledávky.

Článek 4.

Zůstatky bankovních účtů. - Zůstatky bankovních účtů, náležející osobám v Československu a osobám v Britské Indii, budou dány původním vlastníkům účtů nebo jejich právním nástupcům k volnému použití.

Článek 5.

Obchodní dluhy, úroky a jiné smluvní peněžní pohledávky podobného rázu. -

a) Částky, jež jsou nyní v rukou schovatele nepřátelského majetku pro Britskou Indii (dále jen "schovatel"), pokud jde o obchodní dluhy, úroky a jiné peněžní pohledávky podobného rázu, náležející osobám v Československu, budou převedeny na československou vládu s tím, aby uspokojila pohledávky věřitelů.

Toto ustanovení nebrání tomu, aby indická vláda tam, kde podle jejího mínění jest takový krok odůvodněn, se dohodla s československou vládou o tom, že peníze, které jsou nyní v rukou schovatele, budou vráceny osobám, které je složily.

b) Československá vláda uznává, že osoby v Československu, které jsou dlužníky osob v Britské Indii, zůstávají, pokud jde o peněžní pohledávky uvedené v tomto článku, zavázány svým věřitelům dokud dluhy nebudou plně vyrovnány podle příslušných smluv. V této věci československá vláda pomůže věřitelům v Britské Indii vyhledávati a zjišťovati jejich dlužníky a usnadní věřitelům vymáhání jejich pohledávek na původních dlužnících, jejich dědicích nebo právních nástupcích.

Článek 6.

Jiné peněžní pohledávky. - U jiných peněžních pohledávek, jako jsou pohledávky vzniklé z prodeje zboží, z odkazů nebo z opatrovnictví nebo z narovnání nebo z jiných důvodů, bude se postupovati podle ustanovení článku 5.

Část III.

Majetek.

Článek 7.

Cenné papíry. - Cenné papíry, které náleží osobám v Československu a osobám v Britské Indii, budou odevzdány původním držitelům nebo jejich právním nástupcům k volnému použití.

Přitom se však uznává, že cenné papíry, deponované v jedné zemi pro banky v druhé zemi, se uvolní pouze tehdy, bude-li prokázáno, že důchod z nich nenáleží osobám, které mají své bydliště v zemi, se kterou jest Jeho Britské Veličenstvo ve válce, nebo v ní vyvíjejí podnikatelskou nebo obchodní činnost, nebo právnickým osobám zřízeným podle právního řádu takové země.

Článek 8.

Nemovitý majetek. - Osoby v Československu a osoby v Britské Indii budou moci opět se uvázati ve vlastnictví svého nemovitého majetku a spravovati jej.

Článek 9.

Movitý majetek. - Obě vlády budou si podle svých nejlepších sil pomáhati k vypátrání movitého majetku osob v Československu a osob v Britské Indii, a k jeho vrácení.

Článek 10.

Živnostenské, literární a umělecké vlastnictví. - V těch případech, kde žádná zvláštní dohoda neurčuje, jak se má nakládati s právy z živnostenského, literárního a uměleckého vlastnictví, bude se s nimi nakládati podle této dohody.

Článek 11.

Obchodní, peněžní a průmyslové podniky. - Jakákoliv omezení (mimo omezení, jež se vztahují na všechny osoby mající své bydliště v Československu nebo v Britské Indii), která nyní brání tomu, aby se osoby v Československu znovu ujaly správy nebo řízení takových podniků v Britské Indii, budou zrušena a jakákoliv omezení, která by mohla brániti osobám v Britské Indii, aby se znovu ujaly správy nebo řízení svých podniků v Československu, budou rovněž zrušena.

Část IV.

Všeobecná ustanovení.

Článek 12.

Záruka převodů. -

a) Československá vláda se zavazuje, že, pokud to bude nutno k tomu, aby se zabránilo devisovým obtížím, jež by jinak bránily převodu peněz, které osoby v Československu dluží osobám v Britské Indii, zadrží takovou částku liber šterlinků, která postačí k převodu obchodních dluhů, úroků a jiných obchodních a finančních plateb podobného rázu, jež mají býti čas od času zaplaceny osobám v Britské Indii.

b) O výši částky liber šterlinků a o době, po kterou ji bude nutno zadržeti, se vláda indická dohodne s vládou československou.

Článek 13.

Zbavení držby. - Československá vláda nebude nakládati s příslušníky Britské Indie méně příznivě než s československými občany, pokud jde o majetek v Československu, jehož držby byli zbavení jednáním toho druhu, o němž hovoří mezispojenecké prohlášení z 5. ledna 1943, nebo který byl postižen diskriminujícími zákony, a učiní opatření nutná k tomu, aby poškozená práva nebo zájmy Britských Indů byly uvedeny v předešlý stav.

Článek 14.

Odstranění zákonných překážek. - Obě smluvní vlády se shodují v tom, že budou uvažovati o odstranění zákonných překážek (čítajíc v to promlčecí lhůty), vzniklých jako následek války, které by bránily spravedlivé likvidaci dosud nevyrovnaných závazků.

Článek 15.

Neskončené likvidace. - Obě smluvní vlády se vzájemně poradí o nevyřízených otázkách, které by mohly vzniknouti z likvidace nebo podobného řízení prováděného podle právních předpisů o úschově nepřátelského majetku.

Článek 16.

Pozůstalosti po zemřelých osobách. - Je shoda v tom, že při nakládání s pozůstalostmi československých osob v Britské Indii, které zemřely poté, kdy jejich peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny citovaným předpisům, nebude použito ustanovení této dohody, dokud nebude ustanoven zákonný osobní zástupce.

Článek 17.

Poplatky. - Poplatky, které příslušné úřady již vybraly z peněžních pohledávek nebo majetku, na něž se vztahuje tato dohoda, nebudou vráceny. Ani jedna ani druhá strana nebude vybírati žádné další poplatky z takových peněžních pohledávek nebo majetku, bude však moci uložiti náhradu výloh vzniklých za dobu správy a dohledu nad takovým jměním.

Článek 18.

Provádění. - Smluvní vlády se spolu poradí o tom, jak rozhodovati o podrobnostech řízení k provedení této dohody, která nabude účinnosti dnem podpisu.

Tomu na svědomí podepsaní, řádně zplnomocnění svými vládami, podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečetě.

Dáno v Bombayi ve dvou stejnopisech dne 27. února 1947.

Za vládu Indie:

S. K. Sen v. r.

Za vládu Československé republiky:

H. Klačko v. r.


Vyhlašuje se s tím, že dohoda nabyla podle svého článku 18 mezinárodní účinnosti dnem podpisu, t. j. dnem 27. února 1947.


Masaryk v. r.

Přesunout nahoru