Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1947 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946

Částka 28/1947
Platnost od 16.04.1947
Účinnost od 15.12.1946
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54.

Vládní vyhláška

ze dne 31. ledna 1947,

kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946


Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. prosince 1946 připojená obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946 spolu s připojenými verbálními notami a s dodatkem k modu vivendi mezi Československem a Tureckem ze dne 30. dubna 1936.


Dr. Zenkl v. r.

úřadující náměstek předsedy vlády


Překlad

Obchodní dohoda mezi Československem a Tureckem

Vláda československá a vláda turecká, přejíce si rozvinouti výměnu zboží a usnadniti platební styk mezi oběma státy, dohodly se na základě modu vivendi, jenž byl mezi Československem a Tureckem podepsán dne 30. dubna 1934 a jenž byl znovu uveden v účinnost obchodní a platební dohodou mezi oběma zeměmi z 22. června 1945, na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Výměna zboží mezi Československem a Tureckem se bude díti podle všeobecných předpisů, platných v obou zemích pro dovoz a vývoz.

Čl. 2

Způsob úhrady plynoucí z transakcí schválených během platnosti této dohody příslušnými úřady obou států bude upraven podle ustanovení platební dohody, sjednané dnešního dne.

Čl. 3

Ode dne, kdy tato dohoda nabude účinnosti, zboží, zaslané jednou i druhou stranou musí býti opatřeno osvědčením o původu, podle připojeného vzoru, vystaveným příslušnými úřady vývozního státu.

U zásilek, jejichž hodnota nepřesahuje 100 tureckých liber nebo jim odpovídající hodnotu v jiné měně, se osvědčení o původu nevyžadují.

Čl. 4

Transakce, schválené příslušnými úřady obou států podle ustanovení dohody podepsané dne 7. června 1946 a k ní připojeného dopisu, týkajících se dodávek československého těžkého průmyslu, budou likvidovány podle smluv sjednaných mezi dovozci a vývozci obou států.

Kompensační obchody soukromé, jakož i obchody ve volných devisách, započaté před tím než tato dohoda nabyla účinnosti, budou likvidovány podle všeobecných předpisů, platných v každém z obou států v době, kdy tyto obchody byly schváleny dotčenými příslušnými úřady.

Čl. 5

Transakce, schválené příslušnými úřady obou států v době účinnosti této dohody a nedokončené před tím, než účinnosti pozbude, budou likvidovány podle všeobecných předpisů, platných v každém z obou států v době, kdy transakce byly schváleny.

Čl. 6

Za účelem rozvíjení hospodářských styků mezi oběma státy a předkládání návrhů všeho druhu na jejich usnadnění bude zřízena smíšená komise, složená ze zástupců československých a tureckých, jež se sejde na žádost příslušných úřadů obou států.

Čl. 7

Tato dohoda nabude účinnosti dne 15. prosince 1946 a zůstane v platnosti do 1. dubna 1948.

Nebude-li vypovězena dva měsíce přede dnem, kdy pozbude platnosti, bude považována za mlčky prodlouženou do 31. března 1949.

Vyhotoveno v Ankaře, ve dvou exemplářích, ve francouzském znění, dne 5. prosince 1946.

Za vládu československou:

Stanislav Miňovský v. r.

Za vládu tureckou:

B. Sanus v. r.

Potvrzení o původu zboží.

Vzor - Potvrzení o původu zboží.

Vzor - Potvrzení o původu zboží.

Překlad

Platební dohoda

mezi Československem a Tureckem

Za účelem usnadnění platebního styku mezi Československem a Tureckem, vláda československá a vláda turecká se dohodly takto:

Čl. I

Úhrada protihodnoty za turecké zboží dovezené nebo určené k dovozu do Československa podle ustanovení obchodní dohody, podepsané dnešního dne, jakož i všechny jiné úhrady z Československa do Turecka povolené podle platných československých zákonů o devisové kontrole, bude se díti platy na účet znějící na koruny československé na jméno Ústřední banky Turecké republiky otevřený u Národní banky československé, na němž nebudou připisovány úroky.

Čl. II

Úhrada protihodnoty za československé zboží dovezené nebo určené k dovozu do Turecka podle ustanovení obchodní dohody, podepsané dnešního dne, jakož i všechny jiné úhrady z Turecka do Československa povolené podle platných tureckých zákonů o devisové kontrole, bude se díti na vrub účtu, zmíněného v článku I.

Čl. III

Aby mohly býti prováděny úhrady oprávněným osobám podle ustanovení předcházejících článků, budou si Ústřední banka Turecké republiky a Národní banka československá vzájemně zasílati ihned od případu k případu platební příkazy.

Čl. IV

Když by kreditní saldo účtu, uvedeného v článku I. nestačilo ke krytí potřeby Ústřední banky Turecké republiky v československých korunách, bude Národní banka československá prováděti úhrady podle příkazů Ústřední banky Turecké republiky na vrub svrchu zmíněného účtu až do výše 150 000 000 Kčs.

Čl. V

V případě, že by částka uvedená v článku IV. nestačila potřebám Ústřední banky Turecké republiky, bude tato míti právo doplnit tento účet tím, že postoupí Národní bance československé zlato, dolary, švýcarské franky, nebo, po dohodě mezi oběma bankami, jakékoliv jiné valuty, které by Národní banka československá přijala, podle středního úředního přepočítacího kursu těchto valut v Praze v den převodu.

Čl. VI

Ústřední banka Turecké republiky bude provádět platební příkazy vydané Národní bankou československou, pokud kreditní saldo účtu, zmíněného v článku I. nepřekročí 150 000 000 Kčs ve prospěch Ústřední banky Turecké republiky.

Čl. VII

V případě, že by částka, uvedená v článku VI., nestačila potřebám Národní banky československé, bude tato míti právo postoupiti na vrub účtu zmíněného v článku I. Ústřední bance Turecké republiky zlato, dolary, švýcarské franky, nebo, po dohodě mezi oběma bankami, každou jinou valutu, kterou by Ústřední banka Turecké republiky přijala, podle středního úředního přepočítacího kursu těchto valut v Praze v den převodu.

Čl. VIII

Byla-li by hodnota československé koruny v poměru ke zlatu změněna, bude kreditní nebo debetní saldo účtu uvedeného v článku I. podle stavu ke dni, kdy změna nastala, upraveno Národní bankou československou přiměřeně k nastalé změně.

Čl. IX

Přepočítávání československých korun na turecké libry a tureckých liber na československé koruny bude prováděno podle středního úředního kursu dolaru U. S. A., zaznamenaného Národní bankou československou a středního úředního kursu dolaru U. S. A., zaznamenaného Ústřední bankou Turecké republiky.

Čl. X

V případě, že by obchodní dohoda podepsaná dnešního dne nebyla obnovena beze změny nebo se změnami, budou úhrady plynoucí z transakcí, schválených příslušnými úřady obou zemí během platnosti této dohody, prováděny podle ustanovení následujících článků.

Čl. XI

Bude-li účet uvedený ve shora uvedeném článku I. po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy tato dohoda pozbude účinnosti, vykazovati saldo k dobru, převede Národní banka československá toto saldo až do výše 75 000 000 Kčs na zlato, dolary, švýcarské franky nebo po dohodě mezi oběma bankami na jakoukoliv jinou valutu, kterou by Ústřední banka Turecké republiky přijala, podle středního úředního kursu těchto valut v Praze v den převodu. Zůstatek tohoto účtu bude převeden na likvidační účet znějící na československé koruny, uvedený v článku XIII.

Čl. XII

Bude-li po uplynutí šesti měsíců následujících po dni kdy tato dohoda pozbude účinnosti účet, zmíněný ve výše uvedeném článku I., vykazovati saldo k tíži, převede Ústřední banka republiky Turecké toto saldo až do výše 75 000 000 Kčs na zlato, dolary, švýcarské franky nebo po dohodě mezi oběma bankami na jakoukoliv jinou valutu, kterou by Národní banka československá přijala, podle středního úředního kursu těchto valut v Praze v den převodu. Zůstatek tohoto účtu bude převeden na likvidační účet znějící na československé koruny, uvedený v článku XIII.

Čl. XIII

Po uplynutí šesti měsíců, následujících po dni kdy tato dohoda pozbude účinnosti, otevře Národní banka československá ve svých knihách - podle článků XI. a XII. účet na jméno Ústřední banky Turecké republiky, znějící na československé koruny, na němž nebudou připisovány úroky a který bude označen jako účet likvidační.

a) Na tento likvidační účet bude převedeno kreditní nebo debetní saldo účtu zmíněného v článku I., který bude uzavřen způsobem uvedeným v článku XI. a XII.

b) Rovněž platy, jež budou turečtí nebo českoslovenští dlužníci povinni poskytnouti po uplynutí svrchu zmíněných šesti měsíců podle smluv uzavřených během platnosti této dohody, budou oprávněným osobám uhrazeny z likvidačního účtu.

c) Rovněž protihodnota tureckého a československého vývozu, jenž bude uskutečněn po uplynutí svrchu zmíněných šesti měsíců, bude vyrovnána z likvidačního účtu.

d) Nelikvidované saldo likvidačního účtu bude na konci každého ročního období dluhující stranou uhrazeno až do výše 75 000 000 Kčs ve zlatě, dolarech, švýcarských francích nebo po dohodě obou bank v jakékoliv jiné měně, kterou by přijala podle okolností buď Ústřední banka Turecké republiky nebo Národní banka československá a to podle středního úředního kursu těchto valut v Praze v den převodu. Zůstatek tohoto účtu bude likvidován týmž způsobem, jak je stanoveno tímto článkem, až do úplného zániku vzájemných dluhů vzniklých ze smluv uzavřených během platnosti této dohody.

e) Aby mohla býti provedena úhrada oprávněným osobám, je dohodnuto, že si obě banky budou zasílat ihned od případu k případu příslušné platební příkazy.

Čl. XIV

Tato dohoda nabude účinnosti téhož dne a zůstane v platnosti po tutéž dobu, jako obchodní dohoda podepsaná dnešního dne.

Vyhotoveno v Ankaře ve dvou exemplářích, ve francouzském znění, dne 5. prosince 1946.

Za vládu československou:

Stanislav Miňovský v. r.

Za vládu tureckou:

B. Sanus v. r.

Překlad

Ankara, dne 5. prosince 1946.

Pane předsedo,

mám čest Vám oznámiti, že pro účely článku VIII. platební dohody, podepsané dnešního dne, hodnota československé koruny v poměru ke zlatu, vypočítaná podle

1. úředního středního kursu: 50 Kčs = 1 americký dolar,

2. a podle ceny 35 amerických dolarů za unci, placené americkou státní pokladnou, činí Kčs 56 263 77 za kg ryzího zlata.

Račte přijmouti, pane předsedo, ujištění mé nejhlubší úcty.

Stanislav Miňovský v. r.

Pan

Burhan Zihni Sanus,

předseda komise pro sjednávání hospodářských a finančních dohod ministerstva zahraničních věcí,

Ankara.

Překlad

Ankara, dne 5. prosince 1946.

Pane velvyslanče,

mám čest potvrditi příjem Vašeho přípisu ze dne 5. prosince 1946 tohoto znění:

„Mám čest Vám oznámiti, že pro účely článku VIII. platební dohody, podepsané dnešního dne, hodnota československé koruny v poměru ke zlatu, vypočítaná podle

1. úředního středního kursu: 50 Kčs = 1 americký dolar,

2. a podle ceny 35 amerických dolarů za unci, placené americkou státní pokladnou činí Kčs 56.263.77 za kg ryzího zlata.

Račte přijmouti, pane předsedo, ujištění mé nejhlubší úcty“.

Mám čest Vám oznámiti, že moje vláda souhlasí s tím, co shora uvedeno.

Račte přijmouti, pane velvyslanče, ujištění mé nejhlubší úcty.

B. Sanus v. r.

Jeho Excelence

pan Stanislav Miňovský,

velvyslanec, předseda československé obchodní delegace,

Ankara.

Překlad

Dodatek

k modu vivendi mezi Československem a Tureckem ze dne 30. dubna 1934

Vláda československá i vláda turecká se dohodly, že se zrušuje odstavec III modu vivendi ze dne 30. dubna 1934, podepsaného mezi oběma zeměmi.

Tento protokol tvoří nedílnou součást svrchu zmíněného modu vivendi.

Vyhotoveno v Ankaře, ve dvou exemplářích, ve francouzském znění, dne 5. prosince 1946.

Za vládu československou:

Stanislav Miňovský v. r.

Za vládu tureckou:

B. Sanus v. r.

Přesunout nahoru