Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 215/1947 Sb.Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948

Částka 104/1947
Platnost od 29.12.1947
Účinnost od 01.01.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215.

Finanční zákon

republiky Československé

ze dne 17. prosince 1947,

kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Státní výdaje na rok 1948 se stanoví podle připojeného rozpočtu vlastní státní správy částkou 68 981 910 000 Kčs. Z toho činí správní výdaje (vlastní správní a ostatní správní) 55 459 801 000 Kčs a investiční výdaje 13 522 109 000 Kčs. Na úhradu jsou rozpočteny státní příjmy částkou 55 154 575 000 Kčs.

Část první

Ustanovení pro vlastní státní správu

A. Vlastní správní výdaje a ostatní správní výdaje

§ 2

(1) Prostředků určených na správní výdaje smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak, pro každý měsíc nejvýše jednou dvanáctinou celoročně rozpočtené částky. Výjimečně může býti v odůvodněných případech dvanáctina překročena se souhlasem ministra financí, který se uděluje, pokud jde o Slovensko, na návrh pověřence financí.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výdaje splatné v delších než měsíčních lhůtách.

§ 3

Příspěvek státní správy na podporu soustavné elektrisace obcí na Slovensku podle § 1 zákona ze dne 27. ledna 1942, č. 12 Sl. z., o podpoře soustavné elektrisace, se stanoví částkou nejvýše 35 000 000 Kčs.

§ 4

Příspěvek na úrokování a umořování dluhopisů vydaných nebo převzatých Pomocným fondem peněžních ústavů na Slovensku podle § 13 zákona ze dne 22. července 1941, č. 172 Sl. z., o zřízení pomocného fondu peněžních ústavů, a podle § 4 zákona ze dne 22. července 1941, č. 173 Sl. z., o úpravě poměrů souvisících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, ve znění zákona ze dne 8. října 1942, č. 204 Sl. z., se stanoví na rok 1948 částkou 8 112 000 Kčs.

B. Investiční výdaje

§ 5

(1) Prostředků určených na stavební výdaje investiční smí býti použito v jednotlivém případě do výše 100 000 Kčs, prostředků určených na ostatní výdaje investiční do výše 50 000 Kčs. K vyšším výdajům v jednotlivém případě pro týž účel v rozpočtovém roce jest si vyžádati ještě před zadáním prací nebo dodávek souhlas ministra financí, který se uděluje, pokud jde o Slovensko, na návrh pověřence financí.

(2) Souhlasu podle odstavce 1 není však třeba znovu si vyžádati, jde-li o pokračování v pracích nebo dodávkách již dříve povolených, pokud je zákon ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu připouští.

C. Ustanovení všeobecná

§ 6

Prostředků povolených na výdaje státní správy smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 9 a 14), jen do té výše a k těm účelům, jak jsou uvedeny v příslušných kapitolách, titulech a paragrafech připojeného státního rozpočtu, a to jak jsou rozpočteny odděleně jednotlivými dílčími částkami. Při tom smějí býti uspokojovány jen nutné potřeby státní správy v nezbytném rozsahu a co nejúčelněji a nejhospodárněji. Tam, kde výše určitých nákladů pro některá opatření byla stanovena zvláštním rozhodnutím, je třeba k překročení opatřiti souhlas činitelů, kteří stanovili původní výši těchto nákladů.

§ 7

(1) Prostředky povolenými na stavby budov a koupě nemovitostí pro potřebu civilní státní správy v kap. 18, tit. 9 hospodaří ministerstvo techniky v dohodě s ústředním úřadem, jehož potřeba se má hraditi z těchto prostředků.

(2) Pokud jsou prostředky na stavební práce státem prováděné nebo pokud jsou prostředky, z nichž stát podporuje stavební práce jiných subjektů, zařazeny jinde než v kap. 18, nutno věc projednati po stránce odborné (technické a technicko-hospodářské) s ministerstvem techniky, po případě podle věcné příslušnosti s ministerstvem dopravy a to ještě před vyžádáním souhlasu ministerstva financí, pokud tento souhlas je podle finančního zákona nutný. Projednání s ministerstvem techniky není třeba, jde-li o stavební práce prováděné vojenskou správou nebo státními podniky Československá pošta a Státní lesy a statky.

(3) Pokud jde o Slovensko, vykonávají ministerstvo techniky a ústřední úřady působnost podle odstavců 1 a 2 prostřednictvím příslušných pověřenectev, která se při tom řídí směrnicemi, vydanými ministerstvy.

§ 8

(1) Prostředky určené na podpory (subvence) a na podobné úkoly, k nimž není stát právně zavázán, smějí býti přislibovány a vypláceny jen po předchozím souhlasu ministra financí, pro Slovensko po předchozím souhlasu ministra financí na návrh pověřence financí. Přísliby a výplaty mohou býti zásadně činěny až v druhém pololetí; výjimky může povoliti ministr financí. O povolených výjimkách zpraví ministr financí parlamentní kontrolní a úspornou komisi ve lhůtách komisí stanovených.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí též pro hospodaření fondů, jichž rozpočty jsou připojeny k dílčím rozpočtům jednotlivých kapitol, jakož i účelového jmění podle vládního nařízení ze dne 27. srpna 1943, č. 250 Sb., o podpoře při včleňování do práce.

§ 9

(1) Má-li býti kryta nutná potřeba (§ 6, druhá věta), a není-li pro ni v rozpočtu buď vůbec nebo dostatečných prostředků, může býti potřebná částka, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 11, odst. 3 a § 14), uhrazena se souhlasem ministra financí úsporami v rozpočtu téže kapitoly. Ministr financí, pokud jde o Slovensko na návrh pověřence financí, zašle v takovém případě spisový materiál se svým stanoviskem nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu, který jest oprávněn uplatniti do osmi dnů své námitky. Nedojde-li k dohodě o jeho námitkách, rozhodne o nich vláda ve schůzi, jíž se zúčastní předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Vláda oznámí své rozhodnutí předsedovi nejvyššího účetního kontrolního úřadu též písemně.

(2) Výdaje uvedené v odstavci 1 vede nejvyšší účetní kontrolní úřad v patrnosti a vykáže je ve státním závěrečném účtu.

(3) Prostředků povolených pro výdaje investiční nesmí býti použito k úhradě výdajů správních.

(4) Prostředků určených k úhradě schodku všeobecného vyrovnávacího fondu, k úhradě cenových rozdílů způsobených úpravou výkupních cen a na vyrovnávání cen při dovozu potravin nelze použíti pro jiné účely. Prostředků určených k úhradě cenových rozdílů způsobených úpravou výkupních cen lze však použíti k úhradě výdajů na vyrovnávání cen při dovozu potravin a naopak. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení odstavce 1.

(5) Prostředky stanovené na výdaje uvedené v § 8, odst. 1 mohou býti zvyšovány jen se souhlasem vlády.

(6) Ministr financí, pokud jde o Slovensko na návrh pověřence financí, může v dohodě s předsedou nejvyššího účetního kontrolního úřadu stanoviti, že se předpisy odstavců 1 až 3 tohoto paragrafu nevztahují na závody, ústavy a podobná zařízení státní správy, jež přes to, že neplní převážně úkoly správní, nejsou prohlášeny za podniky spravované podle zásad obchodního hospodaření (§ 1 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní), pokud uhradí vyšší nebo nerozpočtené výdaje úsporami v mezích prostředků povolených pro ně v rozpočtu.

§ 10

(1) Částky stanovené státním rozpočtem mohou býti - kromě případů uvedených v § 9 - výjimečně překročeny, jsou-li vyšší výdaje vyrovnány příspěvky, s nimiž se nepočítá ve státním rozpočtu. Při tom jest postupovati však obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1.

(2) Nelze-li výdaje u závodů, ústavů a jiných zařízení státní správy uvedených v § 9, odst. 6 uhraditi podle tohoto ustanovení, mohou býti výdaje pro ně rozpočtené překročeny, jsou-li vyšší výdaje kryty vyššími příjmy z jejich činnosti než bylo v rozpočtu počítáno. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1.

§ 11

(1) Prostředků určených na provádění dvouletého hospodářského plánu, jakož i příspěvků a zápůjček státním podnikům a samosprávným svazkům na splnění úkolů tohoto plánu (nadále prostředky na dvouletku) možno i za podmínek ustanovení § 9, odst. 1 použíti jen k účelům tohoto plánu.

(2) Prostředky zařazené ve státním rozpočtu na rok 1947 na příspěvky a zápůjčky uvedené v odstavci 1 nepropadají a převedou se do roku 1948 pro splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu.

(3) Je-li třeba překročiti prostředky na dvouletku a nelze-li vyšší výdaje uhraditi úsporami podle ustanovení § 9, odst. 1, mohou býti tyto prostředky překročeny, je-li úhrada překročení zajištěna vázanými úsporami na prostředcích na dvouletku v jiné kapitole. Toto opatření, při němž jest postupovati obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1, vyžaduje dohody zúčastněných ministrů.

(4) Pro hospodaření prostředky na dvouletku neplatí ustanovení § 5.

§ 12

Výdaje, které nelze hraditi ani způsobem uvedeným v §§ 9, 10 a 11, vyžadují souhlasu Národního shromáždění, o nějž vláda požádá nejpozději do 31. prosince 1949.

§ 13

(1) Opatření, která časově přesahují schválený rozpočet a ve svých důsledcích zatěžují nebo by mohla zatěžovati rozpočty příští, vyžadují předchozího souhlasu ministra financí, který se uděluje, pokud jde o Slovensko, na návrh pověřence financí.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na opatření, která se dějí v běžném hospodářství, prováděním platných zákonů nebo podle zmocnění v nich stanovených.

(3) K návrhům zákonů, nařízení Slovenské národní rady, vládních nařízení a všech jiných opatření je třeba připojiti výpočet nákladu spojeného s jejich uskutečněním a návrh na způsob jeho úhrady. Není-li jeho úhrada zajištěna v mezích rozpočtu, je třeba navrhnouti nový zdroj příjmů. Obdobně jest postupovati u návrhů, jejichž provedení by způsobilo úbytek příjmů. U každého takového návrhu jest uvésti vyjádření ministerstva financí, pokud jde o nařízení Slovenské národní rady též vyjádření pověřenectva financí o vypočtené výši nákladu případně o navrženém zdroji příjmů, jakož i připojiti výkaz změn ve státních výdajích a příjmech, které byly způsobeny zákony, nařízeními a jinými opatřeními vydanými po schválení státního rozpočtu.

§ 14

(1) Při dočasném přidělování nebo trvalém převedení zaměstnanců z jednoho odvětví vlastní státní správy do jiného odvětví mohou býti prostředky zařazené na osobní výdaje u odvětví, jemuž zaměstnanci byli přiděleni, překročeny, při čemž jest postupovati obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1. Částku potřebnou na tyto zaměstnance jest vázati v rozpočtech, kde náklad na ně jest zařazen. Tato ustanovení platí též při dočasném přidělování nebo trvalém převedení zaměstnanců ze Slovenska k úřadům ústředním nebo k jiným úřadům v zemích České a Moravskoslezské a naopak.

(2) Úspor na prostředcích určených pro osobní výdaje na zaměstnance, kteří byli dočasně přiděleni nebo trvale převedeni z vlastní státní správy do státního podniku nebo kteří byli uvolněni pro národní mobilisaci pracovních sil, lze použíti pouze se souhlasem vlády.

§ 15

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, může býti použito prostředků povolených rozpočtem jen do konce roku 1948 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Prostředků na dvouletku (§ 11) lze použíti nejdéle do 31. března 1949 k úhradě výdajů na práce a dodávky vykonané do 31. prosince 1948.

Část druhá

Ustanovení pro státní podniky

§ 16

Státní podniky, pro které platí zákon ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., hradí ze svých těžeb náklady provozovací. Československé státní dráhy a Československá pošta uhradí mimo to též potřeby na své ústřední správy v příslušných ústředních úřadech, pokud nejsou uhrazeny vlastními příjmy těchto správ.

§ 17

(1) Pro státní podniky platí obdobně ustanovení § 5, § 6, věty druhé, § 7, odst. 2 a 3 a § 8 tohoto zákona.

(2) Změny připojeného investičního rozpočtu státních podniků lze provésti jen se souhlasem ministra financí. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení § 9, odst. 1.

Část třetí

Ustanovení zmocňovací

§ 18

Ustanovení čl. V finančního zákona na rok 1946 a úprava podle něho vydaná platí též pro rok 1948.

§ 19

Ministr financí se zmocňuje, aby použil

a) v dohodě s ministrem zemědělství výnosu srážek z výkupních cen zemědělských výrobků stanovených příslušnými předpisy pro zemědělské závody od 20 ha do 50 ha a nad 50 ha, pokud ho nebylo použito v roce 1947 pro obnovu a zvelebení zemědělství, i v roce 1948 pro tytéž účely,

b) v dohodě s ministrem výživy výnosu odčerpaných cenových rozdílů u surovin a výrobků původu rostlinného i živočišného obhospodařovaných ministrem výživy, pokud ho nebylo použito v roce 1947 na různé obnovovací, zvelebovací, podpůrné a jiné akce v oboru působnosti ministerstva výživy, i v roce 1948 pro tytéž účely,

c) v dohodě s ministrem výživy zisků odčerpaných v průmyslu čokolády, cukrovinek a trvanlivého pečiva ze surovin zpracovaných v roce 1946, výnosů odvedeného vyrovnávacího fondu a odčerpaných úspor získaných nákupem výrobních surovin za cenu nižší než předpokládanou při výpočtu spotřebitelských cen, pokud jich nebylo použito v roce 1947 pro úpravu cen cukrovinek, i v roce 1948 pro tytéž účely.

§ 20

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby v roce 1948 bez předchozího schválení Národního shromáždění nemovitý státní majetek

a) zcizoval až do úhrnné částky 20 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li odhadní cena zcizovaných nemovitostí v jednotlivém případě 3 000 000 Kčs;

b) zatěžoval služebnostmi nebo zástavními právy až do úhrnné hodnoty 2 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li hodnota jednotlivé propůjčované služebnosti nebo jednotlivá pohledávka zajišťovaná zástavním právem 500 000 Kčs;

c) zatěžoval právy stavby.

(2) Zmocnění podle odstavce 1, písm. a) ke zcizení státního nemovitého majetku na Slovensku uděluje se pověřenci financí až do úhrnné částky 5 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li odhadní cena v jednotlivém případě 1 000 000 Kčs.

(3) O těchto opatřeních podá ministr financí po uplynutí rozpočtového roku úhrnnou zprávu Národnímu shromáždění.

§ 21

Ministr financí se zmocňuje, aby po dohodě s ministrem vnitra povolil a upravil - pokud toho vyžaduje plynulý chod hospodářského života ve veřejném zájmu a pokud nedošlo nebo nedojde k jiné úpravě - výplatu záloh na správní závazky vzniklé v době nesvobody na území Československé republiky z činnosti orgánů t. zv. protektorátu a t. zv. Slovenské republiky. Na Slovensku provede ministr financí tuto úpravu na návrh pověřence financí učiněný po dohodě s pověřencem vnitra.

§ 22

(1) Ministr financí se zmocňuje,

a) aby k hrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřoval peněžité prostředky přechodnými úvěry, a nebudou-li tyto úvěry do konce roku splaceny, aby jich použil na úhradu výsledného schodku;

b) aby opatřil úvěrovými operacemi částku potřebnou k úhradě výdajů státního rozpočtu na rok 1948 nekrytých jeho příjmy, pokud tato částka nebude uhrazena úvěrovými operacemi podle ustanovení písmena a) a nespotřebovaným zbytkem úvěrových operací, které byly uzavřeny na úhradu schodků ze státního rozpočtového hospodaření v předchozích letech podle úvěrových zmocnění příslušných finančních zákonů;

c) aby opatřil úvěrovou operací nebo zálohou ze státní pokladny peníz nutný na pravé investice státních podniků, jež mají býti hrazeny zápůjčkou, a to až do výše uvedené v rozpočtu skupiny II. Správa státních podniků;

d) aby provedl úvěrové operace, potřebné k prolongaci, konversi nebo zaplacení vnitřních i zahraničních dluhů, které jsou nebo se stanou splatnými v roce 1948, čítajíc v to i výdaje spojené s těmito úvěrovými operacemi;

e) aby vydal bezúročné a na viděnou splatné státní dluhopisy podle dohody o Mezinárodním měnovém fondu (ze dne 22. července 1944, č. 68/1946 Sb.) a podle dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (ze dne 22. července 1944, č. 69/1946 Sb.);

f) aby provedl úvěrové operace k splnění závazků vyplývajících ze státních dluhopisů, které byly vydány podle § 23, odst. 1, písm. d) finančního zákona na rok 1947, nebo které budou vydány podle ustanovení písmena e);

g) aby opatřil úhradu potřebnou v roce 1948 na úpravu platů státních a jiných veřejných zaměstnanců;

h) aby opatřil úhradu potřebnou v roce 1948 jednak na příspěvek státu pro národní pojištění a na vyplácení přídavků na děti potřebných početných rodin, které nemají nároku na rodinné přídavky podle platných zákonných ustanovení, jednak na státní příspěvek k sociálnímu pojištění podle platného zákonného stavu a pro přídavky k důchodům podle zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 156 Sb., o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.

(2) Prostředků opatřených podle ustanovení písmena c) předchozího odstavce se nesmí použíti k hrazení jiných výdajů podniků, než které jsou stanoveny pro pravé investice.

(3) K provedení úvěrových operací podle ustanovení prvního odstavce, písmena b) lze vydávati také pokladniční poukázky poštovních spořitelen. Tyto pokladniční poukázky jsou osvobozeny od poplatků.

§ 23

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby přejímal státní záruky za průmyslové a exportní úvěry poskytnuté ke splnění nevyhnutelných důležitých veřejných úkolů. Státní záruky za jinaké úvěry může ministr financí převzíti pouze za souhlasu vlády. Záruky za dlužníky na Slovensku přejímá ministr financí na návrh pověřence financí.

(2) Záruční listiny a záruční doložky, vydané podle zmocnění uvedeného v předchozím odstavci, jsou osvobozeny od poplatků.

(3) O zárukách převzatých v roce 1948 podá ministr financí zprávu Národnímu shromáždění.

§ 24

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby pověřil výkonem své pravomoci plynoucí z § 2, odst. 1, § 5, odst. 1, § 8, § 13, odst. 1 a z § 23, odst. 1 na Slovensku pověřence financí a stanovil při tom podmínky, které by zabezpečily jednotné řízení a kontrolu státního hospodářství.

(2) Zmocnění uvedené v prvém odstavci se omezuje pro přejímání státních záruk podle § 23, odst. 1 úhrnnou částkou 1 000 000 000 Kčs a částkou 50 000 000 Kčs pro každý jednotlivý případ.

§ 25

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby upravoval všechny očekávané výdaje státní správy a státních podniků v jednotlivých měsících podle stavu státní pokladny a aby stanovil podle jednotných zásad krajní meze výdajů. Úřady hospodařící výdaji a příjmy připojeného státního rozpočtu, jakož i státní podniky jsou povinny zasílati ministerstvu financí do 20. dne každého měsíce výkaz o očekávaných peněžních výdajích a příjmech v měsíci příštím.

(2) Na Slovensku zasílají úřady, hospodařící výdaji a příjmy, měsíční výkazy očekávaných peněžních výdajů a příjmů do 15. dne každého měsíce pověřenectvu financí, jež je prozkoumá, upraví a předloží ministerstvu financí k řízení podle odstavce 1.


Část čtvrtá

Ustanovení závěrečná

§ 26

(1) Vláda provede ve státním rozpočtu

a) snížení věcných výdajů v oddílu I. Vlastní správní výdaje a výdajů mimo dvouletý plán v oddílu II. Ostatní správní výdaje ve všech kapitolách - s výjimkou kap. 5. Ministerstvo národní obrany a kap. 25. Všeobecná pokladní správa - o 10 %;

b) v kap. 5. Ministerstvo národní obrany snížení o částku 474 158 000 Kčs;

c) u státních podniků snížení nákladů provozovacího rozpočtu o 5 % a o částku takto ušetřenou zvýší odvod státní pokladně.

(2) Tuto novou úpravu státního rozpočtu i s podrobnostmi předloží vláda nejpozději do konce února 1948 parlamentní kontrolní a úsporné komisi.

§ 27

Ministr financí předloží parlamentní kontrolní a úsporné komisi nejpozději do 30. června 1948 přehled očekávaných příjmů a výdajů jak všeobecného vyrovnávacího fondu, tak i nově zřizovaného fondu pro příplatky k výkupním a nákupním cenám rostlinných a živočišných výrobků.

§ 28

Pokud bude třeba k provedení tohoto zákona podrobných předpisů, vydá je vláda nařízením.

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Státní rozpočet republiky Československé na rok 1948

OBSAH.

Celkové přehledy. Strana
Skupina I. Vlastní státní správa
Celkový přehled výdajů a příjmů1373
Celkový přehled správních a investičních výdajů1374
Přehled správních a investičních výdajů. Ústřední výdaje1375
Přehled správních a investičních výdajů. Výdaje zemí českých1376
Přehled správních a investičních výdajů. Výdaje Slovenska1377
Skupina II. Správa státních podniků.
Celkový přehled1379
Přehled nákladů provozovacích rozpočtů1382
Skupina III. Správa státního dluhu1386
Skupina I. Vlastní státní správa.
Kapitola 1.President republiky a kancelář presidenta republiky1380
Kapitola 2.Národní shromáždění1393
Kapitola 2a.Slovenská národná rada1395
Kapitola 3.Předsednictvo vlády.1398
Kapitola 3a.Předsednictvo Sboru povereníkov1404
Kapitola 4.Ministerstvo zahraničních věcí1408
Kapitola 5.Ministerstvo národní obrany1412
Kapitola 6.Ministerstvo vnitra
(Povereníctvo vnútra)
1414
Kapitola 7.Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem
(Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom)
1421
Kapitola 8.Ministerstvo pro sjednocení zákonů1426
Kapitola 9.Nejvyšsí správní soud
(Najvyšsí správny súd)
1427
Kapitola 10.Ministerstvo školství a osvěty
(Povereníctvo školstva a osvěty)
1429
Kapitola 11.Ministerstvo informací
(Povereníctvo informácií)
1450
Kapitola 12.Ministerstvo zemědělství
(Povereníctvo poľnohospodárstva a pozemkovej reformy)
1455
Kapitola 13.Ministerstvo výživy
(Povereníctvo výživy a zásobovania)
1466
Kapitola 14.Ministerstvo průmyslu
(Povereníctvo priemyslu a obchodu)
1472
Kapitola 15.Ministerstvo vnitřního obchodu1480
Kapitola 16.Ministerstvo zahraničního obchodu1484
Kapitola 17.Nejvyšší úřad cenový1488
Kapitola 18.Ministerstvo dopravy
(Povereníctvo techniky)
1490
Kapitola. 19.Ministerstvo dopravy
(Povereníctvo dopravy)
1503
Kapitola 20.Ministerstvo pošt
(Povereníctvo pôšt)
1507
Kapitola 21.Ministerstvo sociální péče
(Povereníctvo sociálnej starostlivosti)
1509
Kapitola 22.Ministerstvo zdravotnictví
(Povereníctvo zdravotníctva)
1517
Kapitola 23.Odpočivné a zaopatřovací platy1527
Kapitola 24.Ministerstvo financí
(Povereníctvo financií)
1530
Kapitola 25.Všeobecná pokladní správa.1640
Kapitola 26.Státní úřad statistický1549
Kapitola 27.Nejvyšší účetní kontrolní úřad
(Najvyšší kontrolný dvor)
1551
Skupina II. Správa státních podniků.
Ústřední státní podniky.
§ 1.Tabáková režie1554
§ 2.Státní mincovna v Kremnici1558
§ 3.Státní loterie1562
§ 4.Československá pošta1564
§ 5.Československé státní dráhy1568
§ 6.Československé aerolinie1572
Státní podniky v zemích Českých.
§ 7.Poštovní spořitelna1576
§ 8.Státní lesy a statky1578
§ 9.Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských1582
§ 10.Státní statky zemědělských škol1586
§ 11.Uhříněveský školní závod zemědělský 1590
§ 12.Žabčický školní závod zemědělský1594
§ 13.Školní závod zemědělský vysoké školy veterinární v Brně-Nový Dvůr 1598
§ 14.Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hané1602
§ 15.Státní lázně1606
§ 16.Státní tiskárny a Úřední list1610
§ 17.Československá tisková kancelář1614
Státní podniky na Slovensku.
§ 18.Štátne lesy1618
§ 19.Štátne majetky 1622
§ 20.Štátne majetky hospodárských škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych1626
§ 21.Štátne kúpele1630
§ 22.Riaditeľstvo pre cestovný ruch1634
§ 23.Ústav pre školský a osvetový film1636
§ 24.Štátna tlačiareň a Úradný vestník1638
§ 25.Zpravodajská agentura Slovenska1642
§ 26.Štátne nakladateľstvo1644
Skupina III. Správa státního dluhu1647

Celkové přehledy

Skupina I. Vlastní státní správa.

Celkový přehled výdajů a příjmů.

KapitolaVýdajePříjmy
ústřednízemí českýchSlovenskaCelkemústřednízemí českýchSlovenskaCelkem
dvouletý plánmimo dvouletý plánúhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
1President republiky a kancelář presidenta republiky-61,536.00061,536.000-------61,536.00061,536.00010,609.000--10,609.000
2Národní shromáždění-90,260.00090,260.000-------90,280.00090,280.000650.000--650.000
2aSlovenská národná rada -------35,362.0035,362.00-35,362.00035,362.000--110.000110.000
3Předsednictvo vlády-162,567.000162,567.000-------162,567.000162,567.000452.000--452.000
3aPředsedníctvo Sboru povereníkov-------113,352.000113,352.000-113,352.000113,352.000--605.000605.000
4Ministerstvo zahraničních věcí-402,690.000402,690.000-------402,690.000402,690.0005,750.000--5,750.000
5Ministerstvo národní obrany-7.741,000.0007.741,000.000-------7.741,000.0007.741,000.000232,430.000--232,430.000
6Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra)-3.220,320.0003.220,320.00080,000.0001.642,378.0001.722,378.000-989,683.000989,683.00080,000.0005.852,381.0005.852,381.00094,361.000278,350.00020,991.000394,202.000
7Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom)-29,566.00029,566.000-865,014.000865,014.000-219,190.000219,190.000-1.113,770.0001.113,770.00074.000253,448.0008,587.000262,059.000
8Ministerstvo pro sjednocení zákonů -14,366.00014,366.000-------14,366.00014,366.000----
9Nejvyšší správní soud (Najvyšší správny súd)----11,305.00011,305.000-4,443.0004,443.000-15,748.00015,748.000-31.0004.00035.000
10Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvěty)-105,112.000105,112.000-5.386,648.0005.386,648.000-1.715,169.0001.715,169.000-7.206,929.0007.206,929.000150.00029,294.0003,208.00032,652.000
11Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií) -137,302.000137,302.000-116,695.000116,695.000-62,160.00062,160.000-316,157.000316,157.0005,809.0007,000.000550.00013,359.000
12Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy) 5,200.000144,933.000150,133.000152,600.000652,321.000804,921.00080,098.000740,877.000820,975.000237,808.0001.538,131.0001.776,029.000210.000206,060.00079,789.000286,059.000
13Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania) 156,000.00060,908.000215,908.00099,200.000121,177.000220,377.00078,800.00089,840.000163,640.000328,000.000271,925.000599,925.0009,405.0002,035.000200.00011,640.000
14Ministerstvo průmyslu (Povereníctvo priemyslu a obchodu)-163,172.000163,172.00044,000.000192,625.000236,625.00013,000.00067,947.00080,947.00057,000.000423,744.000480,744.00025,646.00038,026.00010,281.00073,953.000
15Ministerstvo vnitřního obchodu-37,642.00037,642.0008,000.00022,734.00030,734.0006,000.00016,385.00022,985.00014,000.00076,761.00090,761.000780.000130.000380.0001.290.000
16Ministerstvo zahraničního obchodu-129,728.000129,728.000-------129,728.000129,728.000203,490.000--203,490.000
17Nejvyšší úřad cenový----30,600.00030,600.000----30,600.00030,600.000-3,072.000-3,072.000
18Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky)100,600.000120,950.000221,450.0002.566,697.0002.258,967.0004.825,664.0002.049,420.0001.018,744.0003.068,164.0004.716,617.0003.398,661,0008.115,278.000568.000164,735.00063,950.000229,253.000
19Ministerstvo dopravy (Povereníctvo pôšt)-105,367.000105,367.000187,331.000239,437.000406,768.00094,138.000159,989.000254,127.000261,469.000504,793.000766,262.00075,995.0004,810.00075,346.000156,151.000
20Ministerstvo pôšt (Povereníctvo pôšt)-43,460.00043,460.000----9,442.0009,442.000-52,902.00052,902.00043,460.000-9,442.00052,902.000
21Ministerstvo sociální péče (Povereníctvo sociálnej starostlivosti)-97,489.00097,489.000-4.981,663.0004.981,663.000-2.187,142.0002.187,142.000-7.266,238.0007.266,238.000507.000119,651.00021,780.000141,938.000
22Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotníctva)-34,822.00034,822.000-1.090,767.0001.090,767.000-812,494.000812,494.000-1.938,083.0001.938,083.000263.000209,774.000289,506.000499,543.000
23Odpočivné a zaopatřovací platy-494,286.000494.286.000-1.819,613.0001.819,613.000-372,345.000372,345.000-2.686,244.0002.686,244.0005,125.0009,030.0001,500.00015,655.000
24Ministerstvo financí (Povereníctvo financií)-116,127.000116,127.000-1.512,384.0001.512,384.000-487,962.000487,962.0002.116,473.0002.116,473.0003,247.00030.792,646.0007.877,630.00044.673,523.000
25Všeobecná pokladní správa.-8.135,964.0008.135,964.000-9.025,500.0009.025,500.000-2.440,974.0002.440,974.000-19.602,438.00019.602,438.0007.128,083.000655,372.00061,988.0007.845,443.000
26Státní úřad statistický----87,128.00087,128.000----87,128.00087,128.000-7,750.000-7,750.000
27Nejvyšší účetní kontrolní úřad (Najvyšší kontrolný dvor)-27,901.00027,901.000----9,058.0009,058.000-36,959.00036,959.000----
Úhrn260,700.00021.677,412.00021.938,112.0003.117,828.00030.056,956.00033.174,784.0002.316,456.00011.552,558.00013.869,014.0005.694,984.00063.286,926.00068.981,910.0007.847,564.00038.781,214.0008.525,797.00055.154,575.000
Úprava podle § 26 fin. zákona-644,221.000644,221.000-835,496.000835,496.000-445 868.000445 868.000-1.925,585.0001.925,585.0001.428,328.000189,741.000122,887.0001.740,956.000
Úhrn po úpravě260,700.00021.033,191.00021.298 91.0003.117,828.00029.221,460.00032.339 288.0002.316 456.00011.106 690.00013.423 146.0005.694,984.00061.361,341.00067.056,325.0009.275,892.00038.970,955.0008.648,684.00056.895,531.000
KapitolaI. Vlastní správní výdajeII. Ostatní správní výdajeIII. Investiční výdajeCelkový úhrn výdajů
A. OsobníB. VěcnéÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnA. Vlastní investiceB. Příspěvky na investiceC. OstatníÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
a) platy a mzdy zaměstnancůb) ostatníúhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
1President republiky a kancelář presidenta republiky33,784.0008,857.00042,641.00015,136.00057,777.000-1,400.0001,400.000-2,359.0002,359.000--2,359.000-61,536.00061,536.000
2Národní shromáždění15,031.00044,569.00059,600.00027,880.00087,480.000----2,780.0002,780.000--2,780.000-90,260.00090,260.000
2aSlovenská národná rada 7,539.00010,611.00018,150.0008,372.00026,522.000-6,500.0006,500.000-2,340.0002,340.000--2,340.000-35,362.00035,362.000
3Předsednictvo vlády65,396.0006,608.00072,004.00035,332.000107,336.000-51,505.00051,505.000-3,726.0003,726.000--3,726.000-162,567.000162,567.000
3aPředsedníctvo Sboru povereníkov53,440.0005,879.00059,319.00039,533.00098,852.000-8,550.0008,550.000-5,950.0005,950.000--5,950.000-113,352.000113,352.000
4Ministerstvo zahraničních věcí99,063.000141,223.000240,286.000109,582.000349,868.000-38,872.00038,872.000-13,950.00013,950.000--13,950.000-402,690.000402,690.000
5Ministerstvo národní obrany*)
6Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra)3.409,925.000123,069.0003.532,988.0001.258,595.0004.791,583.00080,000.000836,736.000916,736.000-166,162.000166,162.00057,900.000-224,062.00080,000.0005.852,381.0005.852,381.000
7Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom)736,931.00028,077.000765,008.000331,739.0001.096,747.000-3,280.0003,280.000-7,233.0007,233.000-6,510.00013,743.000-1.113,770.0001.113,770.000
8Ministerstvo pro sjednocení zákonů 5,934.000714.0006,648.0006,918.00013,566.000----800.000800.000--800.000-14,366.00014,366.000
9Nejvyšší správní soud (Najvyšší správny súd)13,519.000427.00013,946.0001,752.00015,698.000----50.00050.000--50.000-15,748.00015,748.000
10Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvěty)4.538,824.000883,209.0005.422,033.000727.213.0006.149,246.000-713,308.000713,308.000-220,155.000220,155.00078,220.00048,000.000344,375.000-7.206,929.0007.206,929.000
11Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií) 70,440.0005,410.00075,850.00045,602.000121,352.000-188,870.000188,870.000-5,935.0005,935.000--5,935.000-316,157.000316,157.000
12Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy) 362,514.00030,229.000392,737.000287,471.000680,208.000211,300.000409,607.000620,907.00026,598.000197,476.000224,074.000250,840.000-474,914.000237,898.0001.538,131.0001.776,029.000
13Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania) 61,149.0004,612.00065,761.000146,784.000212,545.000328,000.00031,480.000359,480.000-900.000900.00027,000.000-27,900.000328,000.000271,925.000599,925.000
14Ministerstvo průmyslu (Povereníctvo priemyslu a obchodu)149,600.00010,234.000159,834.00075,210.000235,044.00057,000.00059,173.000116,173.000-19,527.00019,527.000110,000.000-129,527.00057,000.000423,744.000480,744.000
15Ministerstvo vnitřního obchodu29,240.0001,910.00031,150.00015,461.00046,611.00014,000.00027,850.00041,850.000-2,300.0002,300.000--2,300.00014,000.00076,761.00090,761.000
16Ministerstvo zahraničního obchodu40,860.00021,980.00062,840.00028,069.00090,909.000-36,870.00036,870.000-1,949.0001,949.000--1,949.000-129,728.000129,728.000
17Nejvyšší úřad cenový21,756.000994.00022,750.0004,880.00027,630.000-2,540.0002,540.000-430.000430.000--430.000-30,600.00030,600.000
18Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky)627,697.00039,242.000666,939.000353,278.0001.020,217.000114,632.000263,159.000377,701.0004.601,935.000600,124.0005.202,109.000798,804.000716,357.0006.717,270.0004.716,617.0003.398,661.0008.115,278.000
19Ministerstvo dopravy (Povereníctvo pôšt)190,108.00018,888.000209,051.00094,364.000303,415.000-11,230.00011,230.000261,469.000190,148.000451,617.000--451,617.000261,469.000504,793.000766,262.000
20Ministerstvo pôšt (Povereníctvo pôšt)42,026.0002,280.00044,306.0008,596.00052,902.000----------52,902.00052,902.000
21Ministerstvo sociální péče (Povereníctvo sociálnej starostlivosti)577,420.00078,512.000655,932.000452,933.0001.108,865.000-5.960,966.0005.960,966.000-99,407.00099,407.00097,000.000-196,407.000-7.266,238.0007.266,238.000
22Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotníctva)424,904.00030,307.000455,211.000820,637.0001.275,848.000-484,983.000484,983.000-62,552.00062,552.000114,700.000-177,252.000-1.938,083.0001.938,083.000
23Odpočivné a zaopatřovací platy-2.686,244.0002.686,244.000-2.686,244.000----------2.686,244.0002.686,244.000
24Ministerstvo financí (Povereníctvo financií)1.530,955.00064,184.0001.595,139.000423,581.0002.018,720.000-32,309.00032,309.000-65,444.00065,444.000--65,444.000-2.116,473.0002.116,473.000
25Všeobecná pokladní správa-179,731.000179,731.00058,722.000238,453.000-14.710,106.00014.710,106.000---4.653,879.000-4.653,879.000-19.602,438.00019.602,438.000
26Státní úřad statistický52,650.00011,152.00063,802.00020,756.00084,558.000120.000120.000-2,450.0002,450.000--2,450.000-87,128.00087,128.000
27Nejvyšší účetní kontrolní úřad (Najvyšší kontrolný dvor)30,158.000689.00030,847.0005,412.00036,259.000----700.000700.000--700.000-36,959.00036,959.000
Úhrn13.190,918.0004.439,829.00017.630,747.0005.403,708.00023.034,455.000804,932.00023.879,414.00024.684,346.0004.890,052.0001.674,847.0006.564,899.0006.186,343.000770,867.00013.522,109.0005.694,984.00055.545,926.00061.240,910.000
*) Ministerstvo národní obrany7.741,000.000
Celkový úhrn68.981,910.000
Úprava podle § 26 fin. zákona---534,497.000534,497.000-916,930.000916,930.000-------1.451,427.000+) 1.925,585.000
Celkový úhrn po úpravě13.190,918.0004.439,829.00017.630,747.0004.869,211.00022.499,958.000804,932.00022.962,484.00023.767,416.0004.890,052.0001.674,847.0006.564,899.0006.186,343.000770,867.00013.522,109.0005.694,984.00054.094,499.00067.056,325.000

+) Z toho připadá na kap. 5. Ministerstvo národní obrany 474,158.000 Kčs.

KapitolaI. Vlastní správní výdajeII. Ostatní správní výdajeIII. Investiční výdajeCelkový úhrn výdajů
A. OsobníB. VěcnéÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnA. Vlastní investiceB. Příspěvky na investiceC. OstatníÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
a) platy a mzdy zaměstnancůb) ostatníúhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
1President republiky a kancelář presidenta republiky33,784.0008,857.00042,641.00015,136.00057,777.000-1,400.0001,400.000-2,359.0002,359.000--2,359.000-61,536.00061,536.000
2Národní shromáždění15,031.00044,569.00059,600.00027,880.00087,480.000----2,780.0002,780.000--2,780.000-90,260.00090,260.000
3Předsednictvo vlády65,396.0006,608.00072,004.00035,332.000107,336.000-51,505.00051,505.000-3,726.0003,726.000--3,726.000-162,567.000162,567.000
4Ministerstvo zahraničních věcí99,063.000141,223.000240,286.000109,582.000349,868.000-38,872.00038,872.000-13,950.00013,950.000--13,950.000-402,690.000402,690.000
5Ministerstvo národní obrany*)
6Ministerstvo vnitra2.114,507.00058,944.0002.173,451.000651,357.0002.824,808.000-279,160.000279,160.000-116,352.000116,352.000--116,352.000-3.320.320.0003.320.320.000
7Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem16,776.000828.00017,604.00011,192.00028,796.000-620.000620.000-150.000150.000--150.000-29,566.00029,566.000
8Ministerstvo pro sjednocení zákonů 5,934.000714.0006,648.0006,918.00013,566.000----800.000800.000--800.000-14,366.00014,366.000
10Ministerstvo školství a osvěty52,686.0004,513.00057,199.00019,113.00076,312.000-27,900.00027,900.000-900.000900.000--900.000-105,112.000105,112.000
11Ministerstvo informací51,010.0003,289.00054,299.00022,808.00077,107.000-56,760.00056,760.000-3,435.0003,435.000--3,435.000-137,302.000137,302.000
12Ministerstvo zemědělství38,679.0003,529.00042,208.00016,390.00058,598.0005,200.00032,485.00037,685.000-51,850.00051,850.0002,000.000-53,850.0005,200.000144,933.000150,133.000
13Ministerstvo výživy38,014.0003,327.00041,341.00015,117.00056,458.000155,000.0003,550.000158,550.000-900.000900.000--900.000155,000.00060,908.000215,908.000
14Ministerstvo průmyslu92,616.0006,500.00099,116.00047,439.000146,555.000-1,453.0001,453.000-15,164.00015,164.000--15,164.000-163,172.000163,172.000
15Ministerstvo vnitřního obchodu28,066.0001,867.00029,933.0006,664.00036,597.000-45.00045.000-1,000.0001,000.000--1,000.000-37,642.00037,642.000
16Ministerstvo zahraničního obchodu40,860.00021,980.00062,840.00028,069.00090,909.000-36,870.00036,870.000-1,949.0001,949.000--1,949.000-129,728.000129,728.000
18Ministerstvo techniky31,805.0002,190.00033,995.00017,833.00051,828.00080,000.00041,102.000121,102.00020,500.00028,020.00048,520.000--48,520.000100,500.000120,950.000221,450.000
19Ministerstvo dopravy74,572.0005,064.00079,636.00023,146.000102,782.000-2,050.0002,050.000-535.000535.000--535.000-105,367.000105,367.000
20Ministerstvo pošt34,183.0001,677.00035,860.0007,600.00043,460.000----------43,460.00043,460.000
21Ministerstvo sociální péče72,528.0004,145.00076,673.00016,613.00093,286.000-2,632.0002,632.000-1,515.0001,515.000--1,515.000-97,433.00097,433.000
22Ministerstvo zdravotnictví25,109.0001,322.00026,431.0007,491.00033,922.000----900.000900.000--900.000-34,822.00034,822.000
23Odpočivné a zaopatřovací platy-494,286.000494,286.000-494,286.000----------494,286.000494,286.000
24Ministerstvo financí73,891.0004,348.00078,239.00022,946.000101,185.000-12,000.00012,000.000-2,942.0002,942.000--2,942.000-116,127.000116,127.000
25Všeobecná pokladní správa-175,000.000175,000.00055,500.000230,500.000-3.708,395.0003.708,395.000---4.197,069.000-4.197,069.000-8.135,964.0008.135,964.000
27Nejvyšší účetní kontrolní úřad23,388.000520.00023,908.0003,593.00027,501.000----400.000400.000--400.000-27,901.00027,901.000
Úhrn3.027,898.000995,300.0004.023,198.0001.167,719.0005.190,917.000240,200.0004.296,799.0004.536,999.00020,500.000249,627.000270,127.0004.199,069.000-4.469,196.000260,700.00013.936,412.00014.197,112.000
*) Ministerstvo národní obrany7.741,000.000
Celkový úhrn21.938,112.000
Úprava podle § 26 fin. zákona---111,223.000111,223.000-58,840.00058,840.000-------170,063.000+) 644,221.000
Celkový úhrn po úpravě3.027,898.000995,300.0004.023,198.0001.056,496.0005.079,694.000240,200.0004.237,959.0004.478,159.00020,500.000249,627.000270,127.0004.199,069.000-4.469,196.000260,700.00013.766,349.00021.293,891.000

+) Z toho připadá na kap. 5. Ministerstvo národní obrany 474,158.000 Kčs.

Výdaje zemí českých.

KapitolaI. Vlastní správní výdajeII. Ostatní správní výdajeIII. Investiční výdajeCelkový úhrn výdajů
A. OsobníB. VěcnéÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnA. Vlastní investiceB. Příspěvky na investiceC. OstatníÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
a) platy a mzdy zaměstnancůb) ostatníúhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
6Ministerstvo vnitra996,876.00050,760.0001.047,636.000453,253.0001.500,889.00080,000.00099,858.000179,858.000-19,231.00019,231.00022,400.000-41,631.00080,000.0001.642,378.0001.722,378.000
7Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem568,836.00022,481.000591,317.000266,952.000858,269.000-460.000460.000-4,725.0004,725.000-1,560,0006,285,000-865,014.000865,014.000
9Nejvyšší správní soud9,664.000286.0009,950.0001,305.00011,255.000----50.00050.000--50.000-11,305.00011,305.000
10Ministerstvo školství a osvěty3.519,676.000672,942.0004.192,618.000451,890.0004.644,508.000-542,995.000542,995.000-111,125.000111,125.00075,720.00012,300.000199,145.000-5.386,648.0005.386,648.000
11Ministerstvo informací7,800.000866.0008,666.00015,264.00023,930.000-91,965.00091,965.000-800.000800.000--800.000-116,695.000116,695.000
12Ministerstvo zemědělství193,167.00017,940.000211,107.000186,970.000398,077.000152,600.000205,830.000358,430.000-42,914.00042,914.0005,500.000-48,414.000152,600.000652,321.000804,921.000
13Ministerstvo výživy9,998.000377.00010,375.00074,132.00084,507.00099,200.00023,670.000122,870.000---13,000.000-13,000.00099,200.000121,177.000220,377.000
14Ministerstvo průmyslu33,494.0002,028.00035,522.00015,085.00050,607.00044,000.00029,595.00073,595.000-2,423.0002,423.000110,000.000-112,423.00044,000.000192,625.000236,625.000
15Ministerstvo vnitřního obchodu---7,098.0007,009.0008,000.00015,725.00023,725.000------8,000.00022,734.00030,734.000
17Nejvyšší úřad cenový21,756.000994.00022,750.0004,880.00027,630.000-2,540.0002,540.000-430.000430.000--430.000-30,600.00030,600.000
18Ministerstvo techniky428,963.00024,742.000453,705.000217,142.000670,847.00034,632.000130,132.000164,764.0002.532,065.000336,182.0002.868,247.000622,259.000490,547.0003.990,053.0002.566,697.0002.258,967.0004.825,664.000
19Ministerstvo dopravy46,368.0005,522.00051,890.00045,794.00097,684.000-6,200.0006,200.000167,331.000135,553.000302,884.000--302,884.000167,331.000239,437.000406,768.000
21Ministerstvo sociální péče367,926.00056,613.000424,539.000315,544.000740,083.000-4.100,919.0004.100,919.000-58,661.00058,661.00082,000.000-140,661.000-4.981,663.0004.981,663.000
22Ministerstvo zdravotnictví209,052.00014,441.000223,493.000330,624.000554,117.000-403,583.000403,583.000-19,867.00019,867.000113,200.000-133,067.000-1.090,767.0001.090,767.000
23Odpočivné a zaopatřovací platy-1.819,613.0001.819,613.000-1.819,613.000----------1.819,613.0001.819,613.000
24Ministerstvo financí1.125,942.00047,467.0001.173,409.00281,011.0001.454,420.000-13,780.00013,780.000-44,184.00044,184.000--44,184.000-1.512,384.0001.512,384.000
25Všeobecná pokladní správa-3,775.0003,775.0002,920.0006,695.000-8.780,992.0008.780,992.000---237,813.000-237,813.000-9.025,500.0009.025,500.000
26Státní úřad statistický52,660.00011,152.00063,802.00020,756.00084,558.000-120.000120.000-2,450.0002,450.000--2,450.000-87,128.00087,128.000
Úhrn7.592,168.0002.751,999.00010.344,167.0002.690,531.00013.034,698.000418,432.00014.448,364.00014.866,795.0002.699,396.000778,595.0003.477,991.0001.281,892.000513,407.0005.273,290.0003.117,828.00030.056,956.00033.174,784.000
Úprava podle § 26 fin. zákona---268,759.000268,759.000-566,737.000566,737.000-------835,496.000835,496.000
Celkový úhrn po úpravě7.592,168.0002.751,999.00010.344,167.0002.421,772.00012.765,039.000418,432.00013.881,627.00014.300,059.0002.699,396.000778,595.0003.477,991.0001.281,892.000513,407.0005.273,290.0003.117,828.00029.221,460.00032.339,288.000

Výdaje Slovenska.

KapitolaI. Vlastní správní výdajeII. Ostatní správní výdajeIII. Investiční výdajeCelkový úhrn výdajů
A. OsobníB. VěcnéÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnA. Vlastní investiceB. Příspěvky na investiceC. OstatníÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
a) platy a mzdy zaměstnancůb) ostatníúhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
2aSlovenská národná rada7,539.00010,611.00018,150.0008,372.00026,522.000-6,500.0006,500.000-2,340.0002,340.000--2,340.000-35,362.00035,362.000
3aPredsedníctvo Sboru povereníkov53,440.0005,879.00059,319.00039,533.00098,852.000-8,550.0008,550.000-5,950.0005,950.000--5,950.000-113,352.000113,352.000
6Povereníctvo vnútra298,542.00013,359.000311,901.000153,985.000465.,886.000-457,718.000457,718.000-30,379.00030,579.000--66,079.000-989,683.000989,683.000
7Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom151,319.0004,768.000156,087.00053,595.000209,682.000-2,200.0002,200.000-2,358.0002,358.000-4,950.0007,308.000-219,190.000219,190.000
9Najvyšší správny súd3,855.000141.0003,996.000447.0004,443.000----------4,443.0004,443.000
10Povereníctvo školstva a osvety966,462.000205,754.0001.172,216.000256,210.0001.428,426.000-142,413.000142,413.000-108,130.000108,130.000500.00035,700.000144,330.000-1.715,169.0001.715,169.000
11Povereníctvo informácií11,668.0001.255.00012,855.0007,430.00020,315.000-40,145.00040,145.000-1,700.0001,700.000--1,700.000-62,160.00062,160.000
12Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy130,668.0008,754.000139,422.00084,111.000223,533.00053,500.000171,292.000224,792.00026,598.000102,712.000129,310.000243,340.000-372,650.00080,098.000740,877.000820,975.000
13Povereníctvo výživy a zásobovania13,137.000908.00014,045.00057,535.00071,580.00073,800.0004,260.00078,060.000---14,000.000-14,000.00073,800.00089,840.000163,640.000
14Povereníctvo priemyslu a obchodu24,664.0001,749.00026,413.00014,474.00040,887.00019,000.00040,205.00059,205.000-3,240.0003,240.000--3,240.00019,000.00084,332.000103,352.000
18Povereníctvo techniky166,929.00012,310.000179,239.000118,303.000297,542.000-91,925.00091,925.0002.049,420.000235,922.0002.285,342.000176,545.000216,810.0002.678,697.0002.049,420.0001.018,744.0003.068,164.000
19Povereníctvo dopravy69,223.0008,302.00077,525.00025,424.000102,949.000-2,980.0002,980.00094,138.00054,060.000148,198.000--148,198.00094,138.000159,989.000254,127.000
20Povereníctvo pôšt7,843.000603.0008,446.000996.0009,442.000----------9,442.0009,442.000
21Povereníctvo sociálnej starostlivosti136,966.00017,754.000154,720.000120,776.000275,496.000-1.857,415.0001.857,415.000-39,231.00039,231.00015,000.000-54,231.000-2.187,142.0002.187,142.000
22Povereníctvo zdravotníctva190,743.00014,544.000205,287.000482,522.000687,809.000-81,400.00081,400.000-41,785.00041,785.0001,500.000-43,285.000-812,494.000812,494.000
23Odpočivné a zaopatrovacie platy-372,345.000372,345.000-372,345.000----------372,345.000372,345.000
24Povereníctvo financií331,122.00012,369.000343,491.000119,624.000463,115.000-6,529.0006,529.000-18,318.00018,318.000--18,318.000-487,962.000487,962.000
25Všeobecná pokladničná správa-956.000956.000302.0001,258.000-2.220,719.0002.220,719.000---218,997.000-218,997.000-2.440,974.0002.440,974.000
26Najvyšší kontrolný dvor6,770.000169.0006,939.0001,819.0008,758.000----300.000300.000--300.000-9,058.0009,058.000
Úhrn2.570,852.000692,530.0003.263,382.0001.545,458.0004.808,840.000146,300.0005.134,251.0005.280,551.0002.170,156.000646,625.0002.816,781.000705,382.000257,460.0003.779,623.0002.316,456.00011.552,558.00013.869,014.000
Úprava podle § 26 fin. zákona-154,515.000154,515.000-291,353.000291,353.000-------445,868.000445,868.000
Úhrn po úpravě2.570,852.000692,530.0003.283,382.0001.390,943.0004.654,325.000146,300.0004.842,898.0004.969,198.0002.170,156.000646,625.0002.816,781.000705,382.000257,460.0003.779,623.0002.316,456.00011.106,690.00013.423,146.000
ParagrafNázev podnikuPodnik patří do působnostiA. Provozovací rozpočetB. Zjištění konečného výsledkuC. Investiční rozpočet
NákladyTěžbyZiskZtrátaPřebytekSchodekI. Investice pravéII. ObnovaInvestice celkem
Ze zisku jest použití naJako konečný schodek se hradí vlastní státní správouNákladyÚhradaNákladyÚhradadvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
příděly fondůmpříděly základnímu jměníodvod vlastní státní správěztrátasplátky investičních dluhů (úmor)úhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnzapůjčkouvlastními prostředkydvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnzápůjčkou vlastní státní správy z kap. 23. tit. 17příspěvkem vlastní státní správy z kapt. 23. tit. 18vlastními prostředky
splátky investičních dluhů (úmor)investice
Kčs
Ústřední státní podniky.
1Tabáková režie:
a) v zemích českých
ministerstva financí2.113,869.0009.099,707.0006.985,838.000----6.985,838.000---53,750.00038,143.00091,893.00046,005.00045,888.00011,150.00011,780.00022,930.000-1,100.00021,830.00064,900.00049,923.000114,823.000
b) na Slovensku564,258.0002.082,082.0001.517,824.000----1.517,824.000---45,898.0008,295.00054,193.00040,765.00013,428.00020,810.000-20,810.000-20,810.000-86,708.0008,295.00075,003.000
§ 1. (úhrn)2.678,127.00011.181,789.0008.503,662.000----8.503,662.000---99,648.00046,438.000146,086.00086,770.00059,316.00031,960.00011,780.00043,740.000-21,910.00021,830.000131,608.00058,218.000189,826.000
2Státní mincovna v Kremnici- “ -44,939.00068,228.00023,289.000-300.000--22,989.000---20,100.000-20,100.00020,100.000--450.000450.000--450.00020,100.000450.00020,550.000
3Státní loterie- “ -210,214.000245,904.00035,690.000----35,690.000---------30.00030.000--30.000-30.00030.000
4Československá pošta:
a) v zemích českých
ministerstva pošt4.025,686.0003.998,333.00027,353.000--2,536.000-29,889.000---729,311.00028,000.000757,311.000732,311.00025,000.0006,215.00062,616.00068,831.000-28,672.00040,159.000735,526.00090,616.000826,142.000
b) na Slovensku746,925.000779,809.00032,884.000--1,953.000-30,931.000---286,780.00014,000.000300,780.000289,580.00011,200.00089,519.00023,188.000112,707.000-98,567.00014,140.000376,299.00037,188.000413,487.000
§ 4. (úhrn)4.772,611.0004.778,142.0005,531.000--4,489.000-1,042.000---1.016,091.00042,000.0001.058,091.0004.021,891.00036,200.00095,734.00085,804.000181,538.000-127,239.00054,299.0001.111,825.000127,804.0001.239,629.000
5Československé státní dráhy
a) v zemích českých
b) na Slovensku
ministerstva dopravy15.976,734.00014.755,773.000-1.220,961.000----1.220,961.000243,779.0001.464,740.0002.717,994.000285,996.0003.003,990.0003.003,990.000-3.150,897.00058,004.0003.208,901.000785,609.0001.806,292.000530,000.0005.868,891.000344,000.0006.212,891.000
4.603,376.0004.320,259.000-283,117.000----283,117.0007,468.000290,585.0001.063,752.000220,816.0001.284,568.0001.284,568.000-1.586,835.00032,184.0001.619,019.0002,771.0001.366,248.000250,000.0002.650,587.000253,000.0002.903,587.000
§ 5. (úhrn)20.580,110.00019.076,032.000-1.504,078.000----1.504.,078.000251,247.0001.755,325.0003.781,746.000506,812.0004.288,558.0004.288,558.000-4.737,732.00090,188.0004.827,920.000785,380.0003.262,540.000780,000.0008.519,478.000597,000.0009.116,478.000
6Československé aerolinie- “ -320.973,000321,718.000745.000--720.000-25.000---63,050.0005,000.00068,050.00068,050.000--22,000.00022,000.000--22,000.00063,650.00027,000.00090,050.000
§ 1.-6. (úhrn)28.606,974.00035.671,813.0008.568,917.0001.504,078.000300.0005,209.000-8.563,408.0001.504,028.000251,247.0001.755,325.0004.980,635.000600,250.0005.580,885.0005.485,369.00095,516.0004.865,426.000210,252.0005.075,678.000785,380.0003.411,689.000878,609.0009.846,061.000810,502.00010.656,563.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (saldo ústředních státních podniků)6.808,083.000
Úprava podle § 26 fin. zákona1.430,349.000+1.430,349.000
Náklady provozovacích rozpočtů po úpravě27.176,625.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (saldo ústředních státních podniků) po úpravě8.238,432.000
Státní podniky v zemích českých.
7Poštovní spořitelnaministerstva pošt237,543.000242,175.0004,632.000----4,632.000---6,700.0004,000.00010,700.000-10,700.000------6,700.0004,600.00010,700.000
8Státní lesy a statkyministerstva zemědělství3.102,135.0003.102,135.00050,554.000--675.000-49,879.000---419,450.00065,740.000485,190.000485,190.000-124,361.000149,737.000274,098.000-207,813.00066,285.000543,811.000215,477.000759,288.000
9Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských- “ -65,790.00067,816.0002,026.000--30.000-1,996.000---15,474.0003,123.00018,597.00018,597.000-10,529.0007,500.00018,029.000-3,262.00014,767.00026,003.00010,623.00036,626.000
10Státní statky zemědělských školministerstva školství a osvěty73,008.00069,584.000-3,424.000----3,424.00059.0003,483.0007,050.0005,019.00012,069.00012,049.00020.0006,555.00012,444.00018,999.000-14,921.0004,078.00013,605.00017,463.00031,068.000
11Uhříněveský školní závod zemědělský- “ -8,946.0009,429.000483.000-360.000--123.000----1,270.0001,270.0001,270.000--1,500.0001,500.000--1,500.000-2,770.0002,770.000
12Žabčický školní závod zemědělský- “ -6,262.0005,519.000-743.000----743.0004.000747.000-3,858.0003,858.0003,858.000--391.000391.000--391.000-4,249.0004,249.000
13Školní závod zemědělský vysoké školy veterinární v Brně-Nový Dvůr- “ -2,442.0002,476.00034.000--1.000-33.000----965.000965.000965.000--400.000400.000--400.000-1,365.0001,365.000
14Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hanéministerstva zdravotnictví12,457.00012,900.000443.000--38.000-405.000---------860.000860.000--860.000-860.000860.000
15Státní lázně- “ -109,669.00095,336.000-14,333.0000----14,333.000-14,333.00014,266.0008,746.00023,012.00023,012.000-6,758.0005,059.00011,817.000-11,817.000-21,024.00013,805.00034,829.000
16Státní tiskárny a Úřední listmin. informací a min. vnitra139,765.000157,245.00017,480.000--76.000-17,404.000---5,600.000-5,600.0005,600.000--4,400.0004,400.000--4,400.0005,600.0004,400.00010,000.000
17Československá tisková kancelářministerstva informací36,813.00023,116.000-13,697.000----13,697.00044.00013,741.00011,229.000-11,229.00011,229.000--1,000.0001,000.000--1,000.00011,239.0001,000.00012,229.000
§ 7-17 (úhrn)3.794,830.0003.838,285.00075,652.00032,197.000360.000820.000-74,472.00032,197.000107.00032,304.000479,769.00092,721.000572,490.000561,770.00010,720.000148,208.000183,291.000331,494.000-237,813.00093,681.000637,972.000276,012.000903,084.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (saldo státních podniků v zemích českých)42,168.000
Úprava podle § 26 fin. zákona189,741.000+ 189,741.000
Náklady provozovacích rozpočtů po úpravě3.605,089.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (saldo státních podniků v zemí českých) po úpravě231,909.000
Státní podniky na Slovensku.
18Štátne lesyPovereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy1.778,872.0001.838,240.00059,568.000--5,721.000-53,847.000---136,923.00039,462.000176,385.000176,385.000-72,593.00024,936.00097,529.000-69,847.00027,682.000209,516.00064,398.000273,914.000
19Štátne majetky- “ -435,614.000438,570.0002,956.000----2,956.000---24,535.0003,550.00028,085.00028,085.000-95,880.0009,000.000104,880.000-89,600.00015,280.000120,415.00012,550.000132,965.000
20Štátne majetky hospodářskych škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych- “ -71,555.00071,773.000218.000----218.000---20,806.00025,601.00046,407.00046,407.000-23,659.00022,927.00046,586.000-45,137.0001,449.00044,465.00048,528.00092,993.000
21Štátne kúpelePovereníctva zdravotníctva103,248.000103,034.000-214.000----214.0001,121.0001,335.00051,520.00017,561.00069,081.00069,081.000-7,170.00010,693.00017,863.000-13,134.0004,729.00058,690.00028,254.00086,944.000
22Riaditeľstvo pre cestovný ruchPovereníctva priemyslu a obchodu5,277.0003,280.000-1,997.000----1,997.000-1,997.000-11,743.00011,743.00011,743.000--------11,743.00011,743.000
23Ústav pre školský a osvetový filmPovereníctva školstva a osvety2,817.0002,983.000166.000----166.000----2,547.0002,547.000326.0002,221.000-------2,547.0002,547.000
24Štátna tlačiareň a Úradný vestníkPredsedníctva Sboru povereníkov24,907.00030,025.0005,118.000--304.000-4,814.000---15,000.0001,360.00016,360.00016,360.000--1,050.0001,050.000-692.000958.00015,000.0002,410.00017,410.000
25Zpravodajská agentúra SlovenskaPovereníctva informácií16,298.0001,932.000-14,366.000----14,366.000-14,366.000-979.000979.000979.000--587.000587.000-587.000--1,566.0001,566.000
26Štátne nakladateľstvoPovereníctva školstva a osvety32,834.00033,037.000803.000-803.000--500.000----3,260.0003,260.000-3,260.000-------3,260.0003,260.000
§ 18.-26. (úhrn)2.471,222.0002.523,474.00068,829.00016,577.000303.0006,025.000-62,501.00016,577.0001,121.00017,698.000248,784.000106,063.000354,847.000349,366.0005,481.000199,302.00069,193.000268,495.000218,997.00049,498.000448,086.000175,256.000623,342.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (saldo státních podniků na Slovensku)44,803.000
Úprava podle § 26 fin. zákona- 123,561.000+ 123,561.000
Náklady provozovacích rozpočtů po úpravě2.347,661.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (saldo státních podniků na Slovensku) po úpravě168,364.000
Rekapitulace.
Ústřední státní podniky28.606,974.00035.671,813.0008.568,917.0001.504,078.000300.0005,209.000-8.563,408.0001.504,078.000251,247.0001.755,325.0004.980,635.000600,250.0005.580,885.0005.485,369.00095,516.0004.865,426.000210,252.0005.075,678.000785,380.0003.411,689.000878,609.0009.846,061.000819,502.00010.656,563.000
Státní podniky v zemích českých3.794.,830.0003.838,285.00075,652.00032,197.000360.000820.000-74,472.00032,197.000107.00032,304.000479,759.00092,721.000572,490.000561,770.00010,720.000148,203.000183,291.000331,494.000-237,813.00093,681.000627,972.000276,012.000903,984.000
Státní podniky na Slovensku2.471,222.0002.523,474.00068,829.00016,577.000303.0006,025.000-62,501.00016,577.0001,121.00017,698.000248,784.000106,063.000354,847.000349,366.0005,481.000199,302.00069,193.000268,495.000-218,997.00049,498.000448,986.000175,256.000623,342.000
Úhrn34.873,026.00042.033,572.0008.713,398.0001.552,852.000963.00012,054.000-8.700,381.0001.552,852.000252,475.0001.805,327.0005.709,188.000799,034.0006.508,222.0006.396,505.000111,717.0005.212,931.000462,736.0005.675,667.000785,380.0003.868,499.0001.021,788.00010,922.019.0001.261,770.00012.183,889.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (celkové saldo státních podniků)
Úprava podle § 26 fin. zákona 1.743,651.0006.895,054.000
Náklady provozovacích rozpočtů po úpravě33.129,375.000+1.743,651.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (celkové saldo státních podniků) po úpravě8.638,705.000

Skupina II. Správa státních podniků.

Přehled nákladů provozovacích rozpočtů.

ParagrafNákladyPlaty a mzdy zaměstnancůPenseOstatní osobní nákladyVěcné náklady a odpisyÚhrn nákladů
Platy zaměstnancůDenní platy a mzdyÚhrnem
pragmatikálníchpodle služebních řádůsmluvních
Kčs
Ústřední státní podniky.
1Tabáková režie:
a) v zemích českých
147,248.000-1,046.0006,711.000155,005.000135,720.00014,995.0001.808,149.0002.113,869.000
b) na Slovensku61,255.000--41,625.000102,880.00031,286.00015,161.000414,931.000564,258.000
§ 1. (úhrn)208,503.000-1,046.00048,836.000257,885.000167,006.00030,156.0002.223,080.0002.678,127.000
2Státní mincovna v Kremnici2,388.000-213.00012,853.00015,454.000478.0002,176.00026,836.00044,939.000
3Státní loterie2,284.000---2,284.000765.000122.000207,043.000210,214.000
4Československá pošta:
a) v zemích českých
1.395,313.000381,535.000127,906.0000061,796.0001.966,550.000369,480.000233,854.0001.455,802.0004.772,611.000
b) na Slovensku254,034.00034,351.00069,388.000810.000358,583.00026,440.00040,495.000321,407.000746,925.000
§ 4. (úhrn)1.649,347.000415,886.000197,294.00062,606.0002.325,133.000395,920.000274,349.0001.777,209.0004.772,611.000
5Československé státní dráhy
a) v zemích českých
1,792.0004.526,137.0003,212.0001.650,034.0006.182,075.0001.680,432.000905,928.0007.208,299.00015.976,734.000
b) na Slovensku222.0001.587,624.0006,972.000526,278.0002.121,096.000293,215.000205,963.0001.983,102.0004.603,376.000
§ 5. (úhrn)2,014.0006.113,761.00010,184.0002.177,212.0008.303,171.0001.973,647.0001.111,891.0009.191,401.00020.580,110.000
6Československé aerolinie--48,426.00032,278.00080,704.000-40,051.000200,218.000320,973.000
§ 1.-6. (úhrn)1.861,586.0006.529,647.000257,163.0002.333,285.00010.984,631.0002.537,811.0001.458,745.00013.625,787.00028.606,974.000
Státní podniky v zemích českých.
7Poštovní spořitelna98,814.0001,515.000299.0006,872.000107,500.00012,800.00015,852.000101,391.000237,643.000
8Státní lesy a statky239.00096,089.000204,109.000899,616.0001.200,053.00030,815.000226,318.0001.644,949.0003.102,135.000
9Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských182.0003,535.00023,471.00027,188.000-6,385.00032,217.00065,790.000
10Státní statky zemědělských škol1,049.0001,916.00017,512.00020,477.000-4,097.00048,434.00073,008.000
11Uhříněveský školní závod zemědělský-641.0003,700.0004,341.0006.000658.0003,941.0008,946.000
12Žabčický školní závod zemědělský285.0002,800.0003,085.000-550.0002,627.0006,262.000
13Školní závod zemědělský vysoké školy veterinární v Brně-Nový Dvůr171.000862.0001,033.000-152.0001,267.0002,442.000
14Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hané1,455.000365.0001,925.0003,745.000-558.0008,154.00012,457.000
15Státní lázně2,522.00014,092.00024,984.00041,598.000-5,561.0062,510.000109,669.000
16Státní tiskárny a Úřední list3,350.0004,350.00044,500.00052,200.0005,174.0005,731.00076,660.000139,765.000
17Československá tisková kancelář6,572.000-11,000.000782.00018,354.0001,020.0002,380.00015,059.00036,813.000
§ 7-17 (úhrn)114,183.00097,604.000240,763.0001.027,024.0001.479,574.00049,815.000268,242.0001.997,199.0003.794,830.000
Státní podniky na Slovensku.
18Štátne lesy1,507.000134,968.00025,082.000470,674.000682,181.00013,044.00069,704.0001.063,748.0001.778,672.000
19Štátne majetky-95,187.000-147,654.000182,841.000850.00020,731.000231,192.000435,614.000
20Štátne majetky hospodárskych škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych---27,995.00027,955.000-4,747.00038,813.00071,555.000
21Štátne kúpele--12,448.00018,076.00030,524.000-4,263.00068,461.000103,248.000
22Riaditeľstvo pre cestovný ruch--3,074.000-2,074.000-178.0003,030.0005,277.000
23Ústav pre školský a osvetový film500.000-623.00053.0001,176.000-141.0001,500.0002,817.000
24Štátna tlačiareň a Úradný vestník945.000-826.0004,150.0005,921.000178.000852.00017,956.00024,907.000
25Zpravodajská agentúra Slovenska--9,558.000256.0009,814.000-1,551.0004,933.00016,298.000
26Štátne nakladateľstvo1.129.000-726.00022.0001,877.00036.000188.00030,733.00032,834.000
§ 18.-26. (úhrn)4,081.000170,155.00051,287.000668,880.000894,403.00014,108.000102,350.0001.460,361.0002.471,222.000
Rekapitulace.
Ústřední státní podniky1.861,536.0006.529,647.000257,163.0002.333,285.0000.984,631.0002.537,811.0001.458,745.00013.626,787.00028.606,974.000
Státní podniky v zemích českých114,183.00097,604.000240,763.0001.027,024.0001.479,574.00049,815.000268,242.0001.997,199.0003.794,830.000
Státní podniky na Slovensku4,081.000170,155.00051,287.000668,880.000804,403.00014,108.000102,350.0001.460,861.0002.471,222.000
Úhrn1.982,800.0006.797,406.000549,213.0004.029,189.00013.358,608.0002.601,734.0001.826,337.00017.083,347.00034.873,026.000

Skupina III. Správa státního dluhu.

Výdaje na státní dluh jsou obsaženy jednak ve skupině I „Vlastní státní správa“ v kapitole „Všeobecná pokladní správa“, pokud zatěžují státní správu, jednak ve skupině II „Správa státních podniků“ v rozpočtech státních podniků, pokud tyto podniky na státní dluh přispívají.

TitulVýdajeDlužný kapitálÚrokÚmorSprávaÚhrn
Kčs
Státní dluh republiky Československé.
1Dluh z doby před okupací26.885,846.000872,202.470--872,202.470
2Dluh z doby nesvobody, t. zv. protektorální33.416,926.0001.013,235.010--1.013,286.010
3Dluh z doby nesvobody, t. zv. Slovenského státu12.586,219.004306,516.780-631.713307,148.493
4Dluh z doby po osvobození21.805,633.300720,356.500--720,356.5000
5Dluh zahraniční20.097,599.353112,966.000142,913.00096.000256,005.000
6Správní výdaje---60,301.53560,301.535
7Dluh vyplývající z čs. účasti na mezinárodních institucích6.666,228.996----
Skupina III. (úhrn)121.458,452.6533.025,276.760142,943.00061,029.2483.229,249.008
TitulPříjmyKapitálÚrokÚmorSprávaÚhrn
Kčs
Státní dluh republiky Československé.
1Příspěvky ústředních státních podniků7.861,437.401275,065.497242,792.332517,797.829
2Příspěvky státních podniků v zemích českých221,659.3427,589.2641,774.8339,364.037
3Příspěvky státních podniků na Slovensku92,757,7376,639,9252,182,7218,822,646
4Úhrada samosprávnými svazky na Slovensku25,259.7911,136.692167,1141,303.806
5Úhrada ze zvláštních zdrojů příjmových7,892.533370,654599,036960.690
6Úhrada vlastní státní správou (Všeobecná pokladní správa - kap. 25)2.734,474.788104,504.03661,029.2482.691,000.000
Skupina III. (úhrn)8.209,006.8043.025,276.760142,943.00061,029.2483.229,249.008

Skupina I. Vlastní státní správa

Rozpočty jednotlivých kapitol

1. President republiky a kancelář presidenta republiky.

KapitolaTitulParagraf Výdajeústřednízemí
českých
SlovenskaÚhrn
Kčs
1. President republiky a kancelář presidenta republiky.
11President republiky.
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,300.000--6,300.000
Titul 1. (úhrn)6.300.000--6 300.000
2Kancelář presidenta republiky.
1Civilní oddělení.
I. Vlastní správní.
A. Osobní11,087.000--11,087.000
B. Věcné1,593.000--1,593.000
II. Ostatní správní1,150.000--1,150.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice130.000--130.000
§ 1. (úhrn)13,960.000--13,960.000
2Vojenské oddělení.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,868.000--1,868.000
B. Věcné220.000--220.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice30.000--30.000
§ 2. (úhrn)2,118.000--2,118.000
3Hospodářská správa hradu.
I. Vlastní správní.
A. Osobní10,980.000--10,980.000
B. Věcné5,909.000--5,909.000
II. Ostatní správní30.000--30.000
III. Investiční
A. Vlastní investice850.000--850.000
§ 3. (úhrn)17,769.000--17,769.000
121Stavební správa hradu.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,334.0002,334.000
B. Věcné1,263.0001,263.000
II. Ostatní správní220.000220.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice130.000-130.000
§ 4 (úhrn)3,947.0003,947.000
5Správa zámku Lány
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,111.0002,111.000
B. Věcné1,177.0001,177.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice170.000--170.000
§ 5 (úhrn)3,458.000--3,458.000
6Státní statek Lány.
I. Vlastní správní.
A. Osobní7,991.0007,961.000
B. Věcné4,974.0004,974.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,049.000--1,049.000
§ 6. (úhrn)13,984.000--13,984.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní36,341.00036,341.000
B. Věcné15,136.00015,136.000
II. Ostatní správní1,400.0001,400.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2.359.000-2,359.000
Titul 2. (úhrn)55,236.000--55,236.000
1Kapitola 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní
Titul 1.6,800.000--6,800.000
Titul 236,341.00036,341.000
A. (úhrn)42,641.000--42,641.000
B. Věcné.
Titul 215,136.00015,136.000
I. (úhrn)57,777.000-57,777.000
II. Ostatní správní.
Titul 21,400.000--1,400.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice
Titul 22,359.0002,359.000
Kapitola 1. (úhrn)61,536.00061,536.000

1. President republiky a kancelář presidenta republiky.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí
českých
SlovenskaÚhrn
Kčs
1. President republiky a kancelář presidenta republiky.
12Kancelář presidenta republiky.
Hospodářská správa hradu.302.000-302.000
3Správa zámku Lány71.000--71.000
5Státní statek Lány10,236.000--10,609.000
6Titul 2. (úhrn)10,609.000--10,609.000
Kapitola 1. (úhrn)10,609.000--10,609.000

2. Národní shromáždění.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí
českých
Slovenskaúhrn
Kčs
2. Národní shromáždění.
21Národní shromáždění.
1Poslanci.
I. Vlastní správní.
A. Osobní44,000.000--44,000.000
B. Věcné6,480.000--6,480.000
§ 1. (úhrn)50,480.000--50,480.000
2Sněmovní kancelář.
1. Vlastní správní.
A. Osobní15,600.000--15,600.000
B. Věcné21,400.000--21,400.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,780.000--2,780.000
§ 2. (úhrn)39.780.00039.780.000
Kapitola 2.
1. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.59,600.000-59,600.000
B. Věcné.
Titul 1.27,880.000--27,880.000
I. (úhrn)87,480.000--87,480.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.2,780.000--2,780.000
III. (úhrn)2,780.000--2,780.000
Kapitola 2. (úhrn)90,260.000--90,260.000

2. Národní shromáždění.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí
českých
Slovenskaúhrn
Kčs
2. Národní shromáždění.
21Národní shromáždění.
2Sněmovní kancelář650.000--650.000
Kapitola 1 (úhrn)650.000--650.000

2a. Slovenská národná rada.

KapitolaTitulParagrafVýdavkyústrednézemí
českých
Slovenskaúhrn
Kčs
2a. Slovenská národná rada.
2a1Slovenská národná rada a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
1Členovia Slovenskej národnej rady a členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--10,000.00010,000.000
B. Vecné--833.000833.000
§ 1 (úhrn)-- 10,833.00010,833.000
2Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
I. Vlastné správne.
B. Vecné--2,020.0002,020.000
II. Ostatné správne--6,000.0006,000.000
§ 2. (úhrn)--8,020.0008,020.000
3Správa zámku Smolenice.
III. Investičné.
A. Vlastné investície--1,800.0001,800.000
§ 3. (úhrn)--1,800.0001,800.000
4Umelecká a vedecká rada.
II. Ostatní správne-- 500.000500.000
§ 4. (úhrn)--500.000500.000
5Ústav Slovenského národného povstania.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--678.000678.000
B. Vecné--572.000572.000
III. Investíčné.
A. Vlastné investície--250.000250.000
§ 5. (úhrn)--1,500.0001,500.000
Titul 1.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--10,678.00010,678.000
B. Vecné--3,425.0003,425.000
II. Ostatné správne-- 6,500.0006,500.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície--2,050.0002,050.000
Titul 1. (úhrn)--22,653.00022,653.000
2a2Úrad Predsednictva Slovenskej národnej rady.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--7,472.0007,472.000
B. Vecné--4,947.0004,947.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície--290.000290.000
Titul 2. (úhrn)--12.709.00012.709.000
Kapitola 2a.
1. Vlastné správne.
A. Osobné.
Titul 1.--10,678.00010,678.000
Titul 2.--7,472.0007,472.000
A. (úhrn)--18,150.00018,150.000
B. Vecné.
Titul 1.--3,425.0003.425.000
Titul 2.--4,947.0004,947.000
B. (úhrn)--8,372.0008,372.000
I. (úhrn)--26,522.00026,522.000
II. Ostatné správne
Titul 1.--6.500.0006,500.000
II. (úhrn)--6,500.0006,500.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície.
Titul 1.--2,050.0002,050.000
Titul 2.--290.000290.000
A. (úhrn)--2,340.0002,340.000
III. (úhrn)--2,340.0002,340.000
Kapitola 2a. (úhrn)--35,362.00035,362.000

2a. Slovenská národná rada.

KapitolaTitulParagrafPríjmyústrednézemí
českých
Slovenskaúhrn
Kčs
2a. Slovenská národná rada.
2a2Úrad Predsedníctva Slovenskej národnej rady--110.000110.000
Titul 2. (úhrn)--110.000110.000
Kapitola 2a. (úhrn)--110.000110.000

3. Předsednictvo vlády.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí
českých
Slovenskaúhrn
Kčs
3. Předsednictvo vlády.
31Předsednictvo vlády.
1Předseda vlády.
1. Vlastní správní.
A. Osobní454.000--454.000
2aNáměstek předšed y vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000--400.000
2bNáměstek předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000--400.000
2cNáměstek předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000--400.000
2dNáměstek předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000--400.000
2eNáměstek předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000--400.000
3Sekretariát předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní715.000--715.000
B. Věcné585.000--585.000
§ 3. (úhrn)1,300.000--1,300.000
3aSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní715.000--715.000
B. Věcné585.000--585.000
§ 3a. (úhrn)1,300.000--1,300.000
313bSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní715.000--715.000
B. Věcné585.000--585.000
§ 3b. (úhrn)1,300.000--1,300.000
3cSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní715.000--715.000
B. Věcné585.000--585.000
§ 3c. (úhrn)1,300.000--1,300.000
3dSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní715.000--715.000
B. Věcné585.000--585.000
§ 3d. (úhrn)1,300.000--1,300.000
3eSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní715.000--715.000
B. Věcné585.000--585.000
§ 3e. (úhrn)1,300.000--1,300.000
4Úřad předsednictva vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní18,404.000--18,404.000
B. Věcné11,080.000--11,080.000
II. Ostatní správní600.000--600.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,100.000--2,100.000
§ 4. (úhrn)32,184.000--32,184.000
315Fond pro nepředvídané výlohy vlády podle § 5, odst. 2 zákona ze dne 20. března 1919, ř. 175 Sb.
II. Ostatní správní50,000.000--50 000.000
6Komise pro zhospodárnění veřejné správy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní80.000--80.000
B. Věcné70.000--70.000
§ 6. (úhrn)150.000-150.000
Titul 1.
I. Vlastní správní
A. Osobní25,228.000--25,228.000
B. Věcné14,660.000 --14,660.000
II. Ostatní správní50,600.000--50,600.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,100.000--2,100.000
Titul 1. (úhrn)92,588.000 --92 588.000
2Národohospodářská sekce vlády.
Hospodářská rada.
I. Vlastní správní.
B. Věcné150.000--150.000
2Generální sekretariát Hospodářské rady.
I. Vlastní správní.
A. Osobní22,931.000--22,931.000
B. Věcné11,986.000--11,986.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,000.000--1,000.000
§ 2. (úhrn)35,917.000--35,917.000
329Státní úřad plánovací.
I. Vlastní správní.
A. Osobní23,715.000--23,715.000
B, Věcné8,516.000--8,516.000
II. Ostatní správní905.000--905.000
III Investiční.
A. Vlastní investice626.000--626.000
§ 3. (úhrn)33,762.000--33,762.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní46,646.000--46,646.000
B. Věcné20,652.000--20,652.000
II. Ostatní správní905.000--905.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,626.000--1,626.000
Titul 2. (úhrn)69,829.000--69,829.000
3Ústavní soud.
I. Vlastní správní.
A. Osobní130.000--130.000
B. Věcné20.000--20.000
Titul 3. (úhrn)150.000--150.000
Kapitola 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.25,228.00025,228.000
Titul 2.46,646.000--46,646.000
Titul 3.130.000--130.000
A. (úhrn)72,004.000--72,004.000
3B. Věcné
Titul 1.14,660.000. --14,660.000
Titul 2.20,652.000-20,652.000
Titul 3.20.000--20.000
B. (úhrn)35,392.000--35,392.000
I. (úhrn)107,336.000--107,336.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.50,600.000--50.600.000
Titul 2.905.000--905.000
II. (úhrn)51,505.000--51,505.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.2,100.0002,100.000
Titul 2.1,626.000--1,626.000
III. (úhrn)3,726.000--3,726.000
Kapitola 3. (úhrn)162,567,000--162,567.000

3. Předsednictvo vlády.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí
českých
Slovenskaúhrn
Kčs
3. Předsednictvo vlády.
32Národohospodářská sekce vlády.
3Státní úřad plánovací452.000--452.000
Kapitola 3. (úhrn)452.000--452.000

3a. Předsedníctvo Sboru povereníkov.

KapitolaTitulParagrafVýdavkyústrednézemí
českých
Slovenskaúhrn
Kčs
3a. Předsedníctvo Sboru povereníkov.
3a1Predsedníctvo Sborn povereníkov.
1Predseda Sboru povereníkov.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--387.000387.000
§ 1. (úhrn)-387.000387.000
2Podpredseda Sboru povereníkov.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--360.000360.000
§ 2. (úhrn)--360.000360.000
3Úrad Predsedníctva Sboru povereníkov.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--6,582.0006,582.000
B. Vecné--5,393.0005,203.000
II. Ostatné správne--2,000.0002,000.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície--1,500.0001,500.000
§ 3. (úhrn)--15,375.00015,375.000
4Fond pre nepredvídané výdavky Sboru povereníkov.
II. Ostatné správne.--6,000.0006,000.000
§ 4. (úhrn)--6,000.0006,000.000
Titul 1.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--7,329.0007,329.000
B. Vecné--5,293.0005,293.000
II. Ostatné správne--8,000.0008,000.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície--1,500.0001,500.000
Titul 1. (úhrn)--22,122.00022,122.000
3a2Úrad hospodárskej kontrolnej služby.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--27.878.00027,878.000
B. Vecné--19,241.00019,241.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície--550.000550.000
Titul 2. (úhrn)--47,169.00047,169.000
3Štátny plánovací a štatistický úrad.
Predsedníctvo Štátneho plánovacieho a štatistického úřadu.
I. Vlastné správne.
A. Osobné--788.000788.000
§ 1. (úhrn)--788.000788.000
2Štátny plánovací a štatistický úrad.
I. Vlastné správne.
A. Osobné-23,834.00023,824.000
B. Vecné-14,999.00014,999.000
II. Ostatné správne--550.000550.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície--3,900.0003,900.000
§ 2. (úhrn)--43,278.00043,278.000
Titul 3.
I. Vlastné správne.
A. Osobné-24,612.00024,612.000
B. Vecné14,999.00014,999.000
II. Ostatné správne--550.000550.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície--3,900.0003.900.000
Titul 3. (úhrn)--44,061.00044.061.000
3aKapitola 3a.
I. Vlastné správne.
A. Osobné.
Titul 1.--7,329.0007,329.000
Titul 2.--27,378.00027,378.000
Titul 3.--24,612.00024,612.000
A. (úhrn)--59,319.00059,319.000
B. Vecné.
Titul 1.5,293.0006,293.000
Titul 2.--19,241.00019,241.000
Titul 3.--14,999.00014,999.000
B. (úhrn)--39,533.00039,533.000
I. (úhrn)--98,852.00098,852.000
II. Ostatné správne.
Titul 1.8,000.0008,000.000
Titul 3.--550.000550.000
II. (úhrn)--8,550.0008,550.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície.
Titul 1.1,500.0001,500.000
Titul 2.550.000550.000
Titul 3.3,900.0003,900.000
III. (úhrn)--5,950.0005,950.000
Kapitula 3a. (úhrn)--113,352.000113,352.000

3a. Předsedníctvo Sboru povereníkov.

KapitolaTitulParagrafPríjmyústrednézemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
3a. Predsedníctvo Sboru povereníkov.
3a92Štátny plánovací a štatistický úrad--605.000605.000
Kapitola 3a. (úhrn)--605.000605.000

4. Ministerstvo zahraničních věcí.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
4. Ministerstvo zahraničních věcí.
41Ministerstvo zahraničních věcí.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní374.000--374.000
2Státní tajemník
I. Vlastní správní.
A. Osobní357.000--357.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní62,875.000--62,875.000
B. Věcné28,919.000--28,919.000
II. Ostatní správní1,000.000--1,000.000
III. Vlastní investice3,600.000-3,600.000
§ 3. (úhrn)96,394.000--96,394.000
Titul 1.
I. Vlastní správní
A. Osobní63,606.000--63,606.000
B. Věcné28,919.000-28,919.000
II. Ostatní správní1,000.000--1,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,600.000--3,600.000
Titul I. (úhrn)97,125.000--97,125.000
3Zahraniční služba.
1Vyslanectví.
I. Vlastní správní.
A. Osobní108,633.000108,633.000
B. Věcné32,540.00032,540.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice6,000.000--6,000.000
§ 1. (úhrn)147,178.000--147,178.000
2Konsuláty.
I. Vlastní správní.
A. Osobní65,891.00065,891.000
B. Věcné20,145.00020.145.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice4,350.000--4,350.000
§ 2. (úhrn)90,386.000-90,386.000
4Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní174,524.000--174,524.000
B. Věcné52,685.000-52,685.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice10,350.000--10,350.000
Titul 2. (úhrn)237,559.000--237,559.000
3Účastenství na mezinárodních investičních a jednáních.
I. Vlastní správní.
B. Věcné12,500.000--12,500.000
II. Ostatní správní.29,020.000--29,820.000
Titul 3. (úhrn)42,420.000--42,420.000
4Služba zpravodajská.
1Činnost zpravodajská.
I. Vlastní správní.
B. Věcné10,014.000--10,014.000
§ 1. (úhrn)10,014.000--10,014.000
2Styk s cizinou.
I. Vlastní správní.
B. Věcné3,000.000--3,000.000
II. Ostatní správní7,952.000--7,952.000
§ 2. (úhrn)10,952.000--10,952.000
Titul 4.
I. Vlastní správní.
B. Věcné13,014.000--13,014.000
II. Ostatní správní7,952.000-7,952.000
Titul 4. (úhrn)20,966.000--20,966.000
5Vládni zmocněnec pro náhrady.
I. Vlastní správní.
A. Osobní156.000-156.000
B. Věcné464.000--464.000
Titul 5. (úhrn)620.000--620.000
46Náklady spojené s likvidací býv. slovenského ministerstva zahraničních věcí.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,000.000--2,000.000
B. Věcné2,000.000--2,000.000
Titul 6. (úhrn)4,000.000--4 000.000
Kapitola 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní
Titul 1.63,606.000--63,606.000
Titul 2.174,524.000--174,524.000
Titul 5.156.000--156.000
Titul 6.2,000.000--2,000.000
A. (úhrn)240,286.000--240286.000
B. Věcné.
Titul 1.28,919.000--28,010.000
Titul 2.52,685.000--52,685.000
Titul 3.12,500.000--12,500.000
Titul 4.13,014.000--13,014.000
Titul 5.464.000--464.000
Titul 6.2,000.000--2,000.000
B. (úhrn)109,582.000--109,582.000
I. (úhrn)340,868.000--340,868.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.1,000.000--1,000.000
Titul 3.29,920.000--29,920.000
Titul 4.7,952.000--7,952.000
II. (úhrn) 38,872.000--38,872.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.3,800.000--3,000.000
Titul 2.10,350.0(10-10,360.000
III. (úhrn)13,950.000--13,950.000
Kapitola 4. (úhrn)402,690.000--402,630.000

4. Ministerstvo zahraničních věcí.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
4. Ministerstvo zahraničních věcí.
41Ministerstva zahraničních věcí.
3Ministerstvo450.000--450.000
Titul 1. (úhrn):450.000--450.000
Zahraniční služba.
1Vyslanectví2,800.000--2,800.000
2Konsuláty2,500.000.--2,500.000
Titul 2. (úhrn)5,300.000--5,300.000
Kapitola 4. (úhrn)5,750.000--5,750.000

5. Ministerstvo národní obrany.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
5. Ministerstvo národní obrany.
5Ministerstvo národní obrany7,741.000.000--7,741.000.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
5. Ministerstvo národní obrany.
5Ministerstvo národní obrany282,480.000282,480.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
6. Ministerstvo vnitra.
(Povereníctvo vnútra.)
61Ministerstvo vnitra
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000347.000
2Pověřenec.
1. Vlastní správní.
A. Osobní334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní
A. Osobní78,676.00078,676.000
B. Věcné28,827.00028,827.000
II. Ostatní správní605.000605.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice5,273.0005,273.000
§ 3. (úhrn)113,381.000113,381.000
4Pověřenectvo.
1. Vlastní správní
A. Osobní36,968.00036,968.000
B. Věcné13,246.00013,246.000
II. Ostatní správní-
III. Investiční.
A. Vlastní investice--2,075.0003,075.000
§ 4. (úhrn)-52,289.00052,289.000
5Archivnictví.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-450.000220.000670.000
II. Ostatní správní-70.00030.000100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-200.00040.000240.000
§ 5. (úhrn)-720.000290.0001.010.000
616Památník národního utrpení.
I. Vlastní správní
A. Osobní1,004.0001,004.090
B. Věcné-1.643.000-1.643.000
§ 6. (úhrn)-2,647 000-2.647.000
Titul 1.
I. Vlastní správní
A. Osobní79,023.0001,004.00037.302.000117,329.000
B. Věcné28,827.0002,093.00013,466.00044,386.000
II. Ostatní správní606.00070.00030.000705.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice5,273.000200.0002.115.0007,588.000
Titul 1. (úhrn)113,728.0003,367.00052,913.000170.008.000
2Osídlovací úřad a Fond národní obnovy
1Rada.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-785.000785.0001,680.000
2Správa vykonávaná Osídlovacím úřadem a Fondem.
I. Vlastní správní.
A. Osobní127,143.00052,405.000179,554.000
B. Věcné41,153.00018,485.00059,616.000
II. Ostatní správní45,000.00010,000.00055,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-2,220.0001,687.0008,907.000
§ 2. (úhrn)-215,526.00082,557.000203,077.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní127.914.00053,170.000181,084.000
B. Věcné41,151.00018,465.00059,616.000
II. Ostatní správní45,000.00010,000,00055,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,220.0001,687 0008,907.000
Titul 2. (úhrn)-216,285.000.83,322.000299,607.000
2aReemigrace československých krajanů z Maďarska.
1Zahraniční reemigrační orgány podle mezistátních dohod.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-20,058.00020,058.000
B. Věcné66,149.00046,149.000
II. Ostatní správní5,400.0005,400.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--3,750.0003,750.000
§ 1. (úhrn)--96,357.00096,357.000
62a2Domácí reemigrační orgány.
1. Vlastní správní.
A. Osobní1,997.0001,997.000
B. Věcné13,244.00013,244.000
II. Ostatní správní-11,600.00011,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.----
§ 2. (úhrn)--26,741.00026,741.000
3Přesídlovací střediska a stanice.
1. Vlastní správní.
A. Osobní-6,391.0006,391.000
B. Věcné10,022.00010,022.000
II. Ostatní správní-
III. Investiční.
A. Vlastní investice--327.000327.000
§ 3. (úhrn)--16,740.00016,740.000
4Všeobecné výdaje.
II. Ostatní správní--416,933.000416,933.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--20,600.00020,600.000
§ 4. (úhrn)--437,533.000437,533.000
Titul 2a.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-28,446.00028,446.000
B. Věcné89,415.00089,415.000
II. Ostatní správní434,833.000434,833.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--24,677 00024,677 000
Titul 2a. (úhrn)--777,371.000777,371.000
3Zeměměřičský úřad.
I. Vlastní správní.
A. Osobní32.838.000-32,838.000
B. Věcné1,659.00015,416.00018,975.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-2.271.000-2,271.000
Titul 3. (úhrn)1,559.00050,525.000-52,084.000
64Všeobecná vnitřní správa.
I. Vlastní správní.
A. Osobní867,367.000193,983.0001.060,340.000
B. Věcné272,328.00082,639.000304,867.000
II. Ostatní správní9,560.0008,135.00017,695.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice6,852.0002,100.0008,956.000
III. Příspěvky na investice9,500.00086,600.00045,000.000
III. (úhrn)16,858.00037,600.00063,958.000
Titul 4. (úhrn)165,603.000271,367.0001.488.860.000
5Sbor národní bezpečnosti.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2.094,428.0002.094,428.000
B. Věcné620,971.000--620,071.000
II. Ostatní správní8,555.000--8,555.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice111,079.000111,079.000
Titul 5. (úhrn)2.885,033.0002.885,033.000
Požárně-bezpečnostní služba.
II. Ostatní správní-5,100.00-5.100.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-12,900 000-12,900.000
Titul 6. (úhrn)-18,000.000-18,000.000
7Pracovní a sběrná střediska.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-17,523.000-17,523.000
B. Věcné-106,965.000-106,965.000
II. Ostatní správní-16,128.00016,128.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-7,682.000-7,682.000
Titul 7. (úhrn)-147,698.000-147,698.000
68Vyživovací příspěvky.
II. Ostatní správní270.000.000370 000.000
Titul 3. (úhrn)270.000.000270.000.000
9Likvidace protiletecké ochrany
I. Vlastní správní
A. Osobní1,000.0001,000.000
B. Věcné16,000.00016,000.000
Titul 9. (úhrn)17,000.00017 000.000
10Odsun Němců.
II. Ostatní správní-20,000.0004,720.00024.720.000
Titul 10. (úhrn)-20,000.0004.720.00024,720.000
11Obnova Lidic a Ležáků.
II. Ostatní správní80,000.000 80,000.000
4,000.0004,000.000
Titul 11. (úhrn)80,000.00080,000.000
4,000.0004,000.000
Kapitola 6.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.79,023.0001,004.00037,302.000117,329.000
Titul 2.-127,914.00059.170.000181,084.000
Titul 2a.-28,446.00028,446.000
Titul 3.-82,898.000-82,838.000
Titul 4.-967,357.000192,983.0001.060,540.000
Titul 5.2.094,428.000--2.094,428.000
Titul 7.-17,523.000-17,523.000
Titul 9-1,000.000-1,000.000
A. (úhrn)2.178,451.0001.087,636.000311,901.0003.592,988.000
B. Věcné.
Titul 1.28,827.0002,098.00013,466.00044,386.000
Titul 2.-41,161.00018,465.00059,616.000
Titul 2a.--89,415.00089,415.000
Titul 3.1,559.00015,416.000-16,975.000
Titul 4.-272,228.00032,639.000304,887.000
Titul 5.620,971.000--620,971.000
Titul 7.-106,365.000106,365.000
Titul 9.16,000.000-16,000.000
B. (úhrn)651,357 000459.253.000153,985.0001.258,525.000
I. (úhrn)2.824,808.0001.500,869.000465,886.0004.791,588.000
6II. Ostatní správní.
Titul 1.605.00070.000030.000705.000
Titul 2.-45,000.00010,000.00055,000.000
Titul 2a.-484,833.000434,833.000
Titul 4.-9,560.0008,185.00017.695.000
Titul 5.8,555.000--8.565,000
Titul 6.-5.100 0005,100.000
Titul 7.-16,128.00016.128 000
Titul 8.270,000.000-270,000.000
Titul 10. -20,000.000 4,720.00024,720.000
Titul 11.80,000.00080,000.000
-4,000.000-4,000.000
II. (úhrn)80,000.000
270,160.00098,858.000457,718.000836.786.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice
Titul 1.5,279.000200.0002,116.0007,688.000
Titul 2.-2,220.0001,687 0003,907.000
Titul 2a.-24,677.00024,677.000
Titul 3.-2,271.000-2,271.000
Titul 4.-6.858.0002,100.0008,958.000
Titul 5.111,079.000--111,079.000
Titul 7.-7,682.0007,682.000
A. (úhrn)116,962.00019,231.00030,579.000166,163.000
B. Příspěvky na investice.
Titul 4.-9,500.00036,500.00045,000 000
Titul 6.-12,900.00012,900.000
B. (úhrn)-22,400.00035,500.00057,900.000
III. (úhrn)116,352.00041,631.00086,070.000224,062.000
80,000.00080,000.000
3.320,320.0001.642,378.000989,688.0005.852,881.000
Kapitola 6. (úhrn)3.220,320.0001.722,378.000989,683.0005.933,981.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
6. Ministerstvo vnitra. (Povereníctvo vnútra.)
61Ministerstvo vnitra.
3Ministerstvo15,230.000-15,230.000
4Pověřenectvo-620.000620.000
5Archivnictví1.000-1.000
5Památník národního utrpení.-516.000-516.000
Titul I. (úhrn)15,230.000517.000620.00016,367.000
2Osídlovací úřad a Fond národní obnovy
1Rada370.000370.000740.000
2Správa vykonávaná Osídlovacím úřadem a Fondem-150,889.00017,738.000168.627.000
Titul 2. (úhrn)-151,259.00018,108.000169,367.000
2aReemigrace československých krajanů z Maďarska.
1Zahraniční reemigrační orgány podle mezistátních dohod--300.000300.000
4Všeobecné výdaje-600.000600.000
Titul 2a. (úhrn)--900.000900.000
3Zeměměřičský úřad-6,330.000-6,330.000
4Všeobecná vnitřní správa-4,938.0001,369.0006,301.000
5Sbor národní bezpečnosti79,681.000--79,681.000
7Pracovní a sběrná střediska-114,806.000-114,806.000
6Likvidace protiletecké ochrany500.000-500.000
Kapitola 6.
Titul 115,230.000517.000620.00016,367.000
Titul 2.-151,259.00018,108.000169,367.000
Titul 2a-900.000900.000
Titul 3-6,330.000-6,330.000
Titul 44,938.0001,363.0006,301.000
Titul 579,631.000-79, 631.000
Titul 7-114,806.000-114,806.000
Titul 9-500.000500.000
Kapitola 6. (úhrn)94,861.000278,360.00020,091.000304,302.000

7. Ministerstvo spravedlnosti s tiejvyň&ini woudcm.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem.
(Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom.)
71Ministerstvo spravedlnosti.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 347.000-347.000
§ 1. (úhrn)347.000--347.000
2Pověřenec
I. Vlastní správní.
A. Osobní384.000384.000
§ 2. (úhrn)--384.000384.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní17,257.00017,257.000
B. Věcné11,192.000-11,192.000
II. Ostatní správní620.000620.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.000--150.000
§ 3. (úhrn)29,219.000--29,219.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní8,366.0008,366.000
B. Věcné1.993.0001,993.000
II. Ostatní správní2,080.0002,080.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice140.000140.000
§ 4. (úhrn)--12,579.00012,579.000
7lTitul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní17,604.0008,760.00026,364.000
B. Věcné11,192.0001,993.00013,195.000
II. Ostatní správní620.0002,080.0002,700.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.000-140.000290.000
Titul 1. (úhrn)29,590.000-12,913.00042.479.000
2Nejvyšší soud.
I. Vlastní správní.
A. Osobní13,869.0005,125.00018,244.000
B. Věcné1,382.000544.0002,026.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.00038.000188.000
C. Ostatní-100.000-100.000
III. (úhrn)-250.00038.000288.000
Titul 2. (úhrn)14,701.0005,57.00020,568.000
3Justiční správa v zemích.
I. Vlastní správní.
A. Osobní473,682.000115,830.00590,468.000
B. Věcné92,462.00080,414.000122,376.000
II. Ostatní správní400.000120.000520.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,240.0001,000.0002,240.000
C. Ostatní-1,060.0003,500.0004.560.000
III. (úhrn)-2,300.0004.500.0006,800.000
Titul 3. (úhrn)-568,794.000151,970.000720,644.000
74Trestnice a soudní věznice.
I. Vlastní správní
A. Osobní102,479,00019,945.000122,424.000
B. Věcné169,426.00016,310.000184,736.000
II. Ostatní správní50.00050.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,560.000800.0003,360.000
C. Ostatní-400.000950.0001,350.000
III. (úhrn)-2,960.0001,750.0004,710.000
Titul 4. (úhrn)-274,915.00037,005.000311,920.000
5Výchovné a polepšovací ústavy
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,137.0006,431.0007,568.000
B. Věcné3,682.0005,234.0008,916.000
II. Ostatní správní10.00010.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice775.000380.0001,155.000
C. Ostatní--500.000500.000
III. (úhrn)-775.000880.0001,655.000
Titul 6. (úhrn)-6,604.00011,545.00018,140.000
Kapitola 7
I. Vlastní správní
A. Osobní
Titul 1.17,604.0008,700.00026,304.000
Titul 2.13,069.0005,175.00018,244.000
Titul 3.473,632.000116,836.000590,468.000
Titul 4.102,479.00019,945.000122,424.000
Titul 5.-2,137.0005,431.0007,568.000
A. (úhrn)17,604.000591,917.000156,087.000765,008.000
7B. Věcné.
Titul 1.11,192.000-1,393.00013,185.000
Titul 2.-1,382.000644.0002,026.000
Titul 3.-92,462.00030,414.000122,876.000
Titul 4.-169,426.00015,310.000184,736.000
Titul 5.-3,682.0005,234.0008,916.000
B. (úhrn)11.192.000266,952.00053,595.000331.739.000
I. (úhrn)28,796.000838,269.000209,682.0001.096,747.000
II. Ostatní správní.
Titul 1,620.000-2,080.0002,700.000
Titul 2.----
Titul 3.-400.000.120.000520.000
Titul 4.-50.000-50.000
Titul 5.-10.000-10.000
II. (úhrn)620.000460.0002,200.0003,280.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.150.000-140.000290.000
Titul 2.-150.00038.000188.000
Titul 3.-1,240.0001,000.0002,240.000
Titul 4.-2,560.000800.0003,360.000
Titul 5.-775.000380.0001,155.000
A. (úhrn)160.0004,725.0002.358.0007,233.000
C. Ostatní.
Titul 1.-
Titul 2.100.000-100.000
Titul 3.-1,060.0003,500.0004,560.000
Titul 4.-400.000950.0001,350.000
Titul 5.--500.000500.000
C. (úhrn)-1,560.0004,950.0006,510.000
III. (úhrn)150.0006,285.0007,308.00013,743.000
Kapitola 7. (úhrn)29,586.000865,014.000219,190.0001.113,770.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem.
(Povereníctvo spravodlivosti s Najvvšším súdom.)
71Ministerstvo spravedlnosti.
3Ministerstvo74.00074.000
4Pověřenectvo--473.000473.000
Titul 1. (úhrn)74.000-473.000547.000
2Nejvyšší soud2.0009.00011.000
3Justiční správa v zemích940.000285.0001,235.000
4Trestnice a soudní věznice251,770.0002.800.000254,570.000
5Výchovné a polepšovací ústavy736,0004,970.0005,706.000
Kapitola I. (úhrn)74.000253,448.0008,537.000262,059.000

8. Ministerstvo pro sjednocení zákonů.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
8. Ministerstvo pro sjednocení zákonů.
81Ministerstvo pro sjednoceni zákonů.
1Ministr
I. Vlastní správní.
A. Osobní547.000--547.000
2Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,301.0006,301.000
B. Věcné6,918.0006,918.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice800.000800.000
§ 2. (úhrn)14,019.000--14,019.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,648.0006,648.000
B. Věcné6,918.0006,918.000
III. Investiční
A. Vlastní investice800.000--800.000
Titul 1. (úhrn)14,366.000--14,366.000
Kapitola 8. (úhrn)14.366.000--14,366.000

9. Nejvyšší správní soud.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
9. Nejvyšší správní soud. (Najvyšší správny súd.)
9Nejvyšší správní soud
I. Vlastní správní.
A. Osobní9,950.0003,996.00013,946.000
B. Věcné1,305.000447.0001,752.000
II. Ostatní správní
III. Investiční.
A. Vlastní investice50.00050.000
III. (úhrn)-50.000-50.000
Kapitola 9. (úhrn)-11,305.0004,443.00015,748.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
9. Nejvyšší správní soud. (Najvyšší správny súd.)
9Nejvyšší správní soud-31.0004.00035.000
Kapitola 9. (úhrn)-31.0004.00035.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
10. Ministerstvo školství a osvěty. (Povereníctvo školstva a osvety.)
101Ministerstvo školství a osvěty.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--334.000334.000
3Ministerstvo.
1. Vlastní správní.
A. Osobní55,185.000-55,185.000
B. Věcné18,086.00018,086.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice900.000--900.000
§ 3. (úhrn)74,171.000--74,171.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní34,538.00034,538.000
B. Věcné--5,180.0005,180.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--670.000670.000
§ 4. (úhrn)--40,388.00040,388.000
5Příspěvky.
II. Ostatní správní-835.000644.0001,479.000
6Ústav pro film a diapositiv v Praze.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,669.0001,669.000
B. Věcné1,481.000-1,481.000
II. Ostatní správní2,900.000-2,900400
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.000-150.000
C. Ostatní6,000.000-6,000.000
III. (úhrn)-6,150.000-6,150.000
§ 6. (úhrn)-12,200.000-12,200.000
101Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní56,582.0001,669.00034,872.00093,073.000
B. Věcné16,086.0001,481.0005,180.00024,747.000
II. Ostatní správní3,785.000644.0004,370.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice900.000150.000670.0001,720.000
C. Ostatní6,000.000-6.000.000
III. (úhrn)900.0006.150.000670.0007,720.000
Titul 1. (úhrn)74,518.00013,035.00041,366.000128,919.000
2Dozor na školy
1Dozor na předškolní výchovu.
1. Vlastní správní.
A. Osobní3,316.0003,316.000
II. Věcné1,684.000-1,684.000
§ 1. (úhrn)-5,000.000-5.000.000
2Dozor na školy národní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní51,043.00016,666.00067,709.000
B. Věcné6,013.0004,914.00010,927.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--420.000420.000
§ 2. (úhrn)-57,056.00022,000.00079,056.000
3Dozor na školy střední a učitelské ústavy.
I. Vlastní správní
A. Osobní6,335.0006,335.000
B. Věcné1,070.000210.0001,310.000
§ 3. (úhrn)7,405.000240.0007,645.000
4Dozor na odborné školství
I. Vlastní správní.
A. Osobní4,750.000444.0005,194.000
B. Věcné1,660.000326.0001,986.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice90.00070.000160.000
Titul 4 (úhrn)6,500.000840.0007,340.000
1025Dozor na zemědělské školy
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,248.0003,248.000
B. Věcné2,326.0002,326.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice426.000-426.000
§ 5. (úhrn)-6,000.0006,000.000
6Dozor na hudební učiliště
I. Vlastní správní.
A. Osobní314.000314.000
B. Věcné361.000361.000
III. Investiční.
A Vlastní investice75.000-75.000
§ 6. (úhrn)-750.000-750.000
7Dozor na tělesnou výchovu
1. Vlastní správní.
A. Osobní167.0003.155.0003,222.000
B. Věcné82.0001.096.000-1,178.000
§ 7. (úhrn)249.0004,251.000-4,500.000
8Dozor na vyučování ruského jazyku.
1. Vlastní správní.
A. Osobní615.000615.000
B. Věcné385.000-385.000
§ 8. (úhrn)-1.000.000-1,000.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní167.00072,776.00017,110.00090,053.000
B. Věcné92.00014,595.0005,480.00020,157.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice591.000490.001,081.000
Titul 2. (úhrn)249.00087,962.00028,080.000111,201.000
103Předškolní výchova.
1Veřejné školy mateřské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní195,285.000195,285.000
B. Věcné3,755.000-3,755.000
II. Ostatní správní6,500.000-6,500.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice2,500.000-2,500.000
§ 1. (úhrn)207,040.000207,040.000
2Státní školy mateřské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,048.00059,834.00083,482.000
B. Věcné-1,024.00013,695.00014,719.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice30.0004,560.0004,590.000
C. Ostatní--500.000500.000
III. (úhrn)-30.0005,060.0005,090.000
§ 2. (úhrn)4,702.00078,589.00083,291.000
Titul 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní198,933.00059,884.000258,767.000
B. Věcné4,779.00013,695.00018,474.000
II. Ostatní správní-5,500.0005,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-30.0004,560.0004,590.000
B. Příspěvky na investice-2,500.0002,500.000
C. Ostatní-500.000500.000
III. (úhrn)-2,580.0005,060.0007,590.000
Titul 3. (úhrn)211,742.00073489.000290.331.000
4Národní školství.
1Veřejné školy
I. Vlastní správní.
A. Osobní2.366,924.0002.366,924.000
B. Věcné-78,862.00078,862.000
II. Ostatní správní-12,780.00012,780.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-48,000.000-48,000.000
§ 1. (úhrn)-2.506,566.000-2.506,566.000
1042Státní školy
I. Vlastní správní.
A. Osobní-27,382.000721,838.000749,220.000
B. Věcné-5,284.000161,036,000166,829.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-140.00064,800.00064,940.000
C. Ostatní--17,700.00017,700.000
III. (úhrn)-140.00082,500.00082,640.000
§ 2. (úhrn)-32,806.000965,374.000998,180.000
3Pomocné a vzdělávací prostředky.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-9,200.0009,200.000
II. Ostatní správní-1,000.000500.0001,500.000
§ 3. (úhrn)-10,200.000500.00010,700.000
Titul 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-2,394.306.000721,838.0003.116,144.000
B. Věcné-93,346.000161,036.000254,382.000
II. Ostatní správní-13,780.000500.00014,280.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-140.00064,800.00064,940.000
B. Příspěvky na investicí-48,000.000-48,000.000
C. Ostatní--17,700.00017,700.000
III. (úhrn)-48,140.00082,500.000130,640.000
Titul 4. (úhrn)-2.549,572.000965,874.0003.515,446.000
5Střední školy a učitelské ústavy.
1Střední školy
I. Vlastní správní
A. Osobní-357,836.00079,788.000437,574.000
B. Věcné41,000.00021,373.00042,873.000
II. Ostatní správní-1,395.00052.0001,447.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-2,000.0001,750.0003,750.000
B. Příspěvky na investice-1,250.000-1,250.000
C. Ostatní-3,000.0006,000.0009,000.000
III. (úhrn)-6,250.0007.750.00014,000.000
§ 1. (úhrn)-406,481.000108,913.000515,394.000
10s2Učitelské ústavy
I. Vlastní správní.
A. Osobní23,052.00013,656.00036,708.000
B. Věcné6,400.0002,358.0005,818.000
II. Ostatní správní100.00011.000111.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice225.000225.000
C. Ostatní300.0001,000.0001,300.000
III. (úhrn)-300.0001,225.0001.525.000
§ 2. (úhrn)-26,912.00017,250.00044,102.000
Titul 5.
I. Vlastní správní
A. Osobní980,888.00093,394.000474,282.000
B. Věcné44,460.00023,731.00068,191.000
II. Ostatní správní1,495.00063.0001,558.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-2,000.0001,975.0003,975.000
B. Příspěvky na investice-1,250.0001,250.000
C. Ostatní-3,300.0007,000.00010,300.000
III. (úhrn)-6,650.0008,975.00015,525.000
Titul 5. (úhrn)-418,393.000126,169.000559,556.000
6Odborné školství.
1Průmyslové školy a odborné školy pro jednotlivá odvětvi průmyslu.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-117,106.00016,303.000153,909.000
B. Věcné-23,375.0004,397.00027,773.000
II. Ostatní správní-606.000200.000806.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-4,080.0001,500.0005,580.000
B. Příspěvky na investice-1,000.000-1,000.000
C. Ostatní--2,100.0002,100.000
III. (úhrn)-5,080.0003,600.0008,680.000
§ 1. (úhrn)-146,168.00025,000.000171,168.000
1062Obchodní, družstevní, sociální a zdravotně-výchovné školy
I. Vlastní správní.
A. Osobní99,023.00020,387.000119,410.000
B. Věcné3,363.000360.0003,723.000
II. Ostatní správní120.000503.000623.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice676.000450.0001,126.000
B. Příspěvky na investice1,460.000-1,460.000
C. Ostatní--1,000.0001,000.000
III. (úhrn)-2,136.0001.450.0003,586.000
§ 2. (úhrn)-104,642.00022,700.000127,542.000
3Odborné školy pro ženská povolání.
I. Vlastní správní.
A. Osobní84,647.00010,169.00094,816.000
B. Věcné1,936.0002,408.0003,744.000
II. Ostatní správní400.000400.000400.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice288.000400.000688.000
B. Příspěvky na investice1,062.000-1,062.000
C. Ostatní-400.000400.000
III. (úhrn)1,350.000800.0002,150.000
§ 3. (úhrn)-87,738.00013,386.000101,119.000
4Učňovské školy
I. Vlastní správní.
A. Osobní187,542.00021,022.000208,504.000
B. Věcné4,407.0005,958.00010,365.000
II. Ostatní správní7,720.000790.0008,510.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice8,500.0003,500.000
B. Příspěvky na investice5,910.000-5,910.000
C. Ostatní--2,000.0002,000.000
III. (úhrn)-5,910.0005,500.00011,410.000
§ 4. (úhrn)-205,579.00033,270.000238,849.000
5Všechny odborné školy
I. Vlastní správní.
B. Věcné1,150.0001,150.000
II. Ostatní správní-350.000-350.000
§ 6. (úhrn)-1,500.000-1,500.000
106Titul 6.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-488,318.00068,381.000556,699.000
B. Věcné-33,632.00013,123.00046,755.000
II. Ostatní správní-9,196.0001,502.00010,698.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice5,044.0005,850.00010,894.000
B. Příspěvky na investice-9,432.000-9,432.000
C. Ostatní--5.500.0005.500.000
III. (úhrn)-14,476.00011,350.00025,826.000
Titul 6. (úhrn)-545.822.00094,356.000639,978.000
7Zemědělské školství.
1Odborné školy zemědělské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní70,834.00070,834.000
B. Věcné21,026.000-21,026.000
II. Ostatní správní-874.000874.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-6,000.000-6,000.000
C. Ostatní-3,000.000-3,000.000
III. (úhrn)-9,000.000-9,000.000
§ 1. (úhrn)-101.734.000-101,734,000
2Lidové školy zemědělské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-37,455.00037,455.000
B. Věcné1,798,000-1,798.000
II. Ostatní správní1,973.000-1,973.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-2,000.000-2,000.000
§ 2. (úhrn)-43,221.000-43,221.000
Titul 7.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-108,289.000-108,289.000
B. Věcní-22,819.00-22,819.000
II. Ostatní správní2,847.000-2,847.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice6,000.000-6,000.000
B. Příspěvky na investice-2,000.000-2,000.000
C. Ostatní-3,000.000-3,000.000
III. (úhrn)-11,000.000-11.000.000
Titul 7 (úhrn)-144,955.000-144,955.00
108Vysoké školy a školy uměleckého směru.
1Vysoká školy universitního směru.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-204,590.00048,676.000253,266.000
B. Věcné76,371.0009.824.00086,195.000
II. Ostatní správní5,212.0008,000.00012,212.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice35,000.0004,500.00039,500.000
C. Ostatní-1,000.0001,000.000
III. (úhrn)-35,000.0005,500.00040,500.000
§ 1. (úhrn)-321,173.00072,000.000393,173.000
2Vysoké školy technického směru.
I. Vlastní správní.
A. Osobní111,522.00033,056.000144.578.000
B. Věcné62,422.00010,444.00072,868.000
II. Ostatní správní10,600.000100.00010,700.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice46,000.00016,400.00062,400.000
C. Ostatní--1,000.0001,000.000
III. (úhrn)46,000.00017,400.00063.400.040
§ 2. (úhrn)230444.00061.000.000291.544.0 00
3Školy uměleckého směru.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-34,118.0003,901.00038,019.000
B. Věcné9,279.0001,116.00010,395.000
II. Ostatní správní3,500.0001,000.0004,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,320.000900.0004,220.000
§ 3. (úhrn)50,217.0006,917.00057,134.000
Titul 8.
I. Vlastní správní.
A. Osobní350,230.00085,633.000135,863.000
B. Věcné148,072.00021,384.000169,456.000
II. Ostatní správní19,312.0009,100.00028,412.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice84,320.00021,800.000106,120.000
C. Ostatní2,000.0002.000.000
III. (úhrn)84,320.00023,800.000108,120.000
Titul 8. (úhrn)601,934.000129,917.000741,851.000
109Péče o studentstvo a žactvo.
1Vysokoškolské studentstvo.
I. Vlastní správní.
B. Věcné100.0002,472.0002,572.000
II. Ostatní správní180,000.00025,550.000205,550.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,000.0001,000.000
C. Ostatní--500.000500.000
III. (úhrn)--1.500.0001,500.000
§ 1. (úhrn)-180,100.00029,522.000209,622.000
2Středoškolské studentstvo a žactvo.
I. Vlastní správní.
B. Věcné670.0001,441.0002,111.000
II. Ostatní správní18,000.00018,350.00066,350.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200.0002,300.0002,500.000
C. Ostatní-2,000.0002.000.000
III. (úhrn)-200.0004,300.0004.500.000
§ 2. (úhrn)-48,870.00024,091.00072,961.000
Titul 9.
1. Vlastní správní.
B. Věcné770.0003,913.0004,683.000
II. Ostatní správní328,000.00043,900.000211,900.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200.0003,300.0003,500.000
C. Ostatní-2,500.0002,500.000
III. (úhrn)-200.0005,800.0006,000.000
Titul 9. (úhrn)-228,970.00053,613.000282,583.000
10Školské a kulturní styky a cizinou.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,500.000-1,500.000
B. Věcné945.000-945.000
II. Ostatní správní27.900.00027,900.000
Titul 10. (úhrn)30,345.00030,345.000
1011Knihovny, vědecké ústavy a společnosti.
1Vědecké knihovny
I. Vlastní správní.
A. Osobní20,847.00020,847.000
B. Věcné8,994.0008,994.000
II. Ostatní správní1,700.000-1 700.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-1,770.000-1,770.000
Titul 1. (úhrn)-33,311.00033,311.000
2Vědecké ústavy a společnosti.
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,203.000669.0003,872.000
B. Věcné1,077.000425.0001,502.00
II. Ostatní správní9.700.0004,895.00014,595.000
III. Investiční
A. Vlastní investice600.000600.0001,200.000
§ 2. (úhrn)-14,580.0006,589.00021,159.000
3Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského v Praze a jeho pobočka v Brně.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-8,243,0002,445.00010,688.000
B. Věcné4.273.000439.0004,712.000
II. Ostatní správní-330.000330.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-150.000200.000350.000
§ 3. (úhrn)-12,666,0003,414.00016,080.000
Titul 11.
1. Vlastní správní.
A. Osobní32,299.0003,114.00035,407.000
B. Věcné14,344.000864.00015,208.000
1I. Ostatní správní11,400.0006,225.00016,625.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-2,520.000800.0003,320.000
Titul 11. (úhrn)-60,557.00010,003.00070,560.000
1012Umění.
1Hudba.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-1,250.00010.0001,260.000
II. Ostatní správní-17,950.0001,575.00019,525.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-1.000.000-1.000.000
§ 1. (úhrn)20,200.0001,585.000021,785.000
2Divadla.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-50.00010.00060.000
II. Ostatní správní-112,137.00043,955.000161,142.000
III. Investiční
B. Příspěvky na investice5,000.000-5,000.000
§ 2. (úhrn)-117,187.00043,955,000161.142.000
3Písemnictví.
I. Vlastní správní.
B. Věcné30.00010.00040.000
II. Ostatní správní-8,200.000500.0008,700.000
§ 3. (úhrn)-8,230.000510.0008,740.000
4Výtvarnictví
I. Vlastní správní.
B. Věcné-90.00010.000100.000
II. Ostatní správní10,350.0002,550.00012,900.000
§ 4. (úhrn)-10,440.0002,560.00013,000.000
Titul 12
I. Vlastní správní
B. Věcné1,420.00040,0001,460.000
II. Ostatní správní148,637.00048,570.000197,207.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,000.000-1,000.000
B. Příspěvky na investice6,000.000-6,000.000
III. (úhrn)-6.000.000-e.000.000
Titul 12. (úhrn)-156,057.00048,610.000204,667.000
1013Ochrana památek.
1Ochrana přírody - památky přírodní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní483.00010.000493.000
B. Věcné515.000208.000723.000
II. Ostatní správní 288.00070.000356.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-5.00040.00045.000
§ 1. (úhrn)-1,289.000328.0001,617.000
2Památky umělecké a historické - archivnictví a musejnictví.
I. Vlastní správní.
A. Osobní7,359.000663.0008,022.000
B. Věcné6,038.000458.0006,496.000
II. Ostatní správní23,150.00010,520.00033,670.000
III. Investiční.
675.00050.000725.000
§ 2. (úhrn)-37,222.00011,691.00048,913.000
3Národní kulturní komise.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,514.000561.0002,175.000
B. Věcné3,242.000484.0003,726.000
II. Ostatní správní6,000.0001,000.0007,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200.000200.000400.000
§ 3. (úhrn)-10,958.0002,345.00013,301.000
Titul 13.
I. Vlastní správní.
A. Osobní9,356.0001,334.00010.690.000
B. Věcné9,795.0001,150.00010,945.000
II. Ostatní správní29,436.00011,590.00041,026.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice880.000290.0001,170.000
Titul 13. (úhrn)-49,467.00014,364.00063,831.000
1014Lidová výchova a lidové knihovnictví.
1Lidová výchova.
I. Vlastní správní
A. Osobní-12,863.000-12,863.000
B. Věcné5,973.000-5,973.000
II. Ostatní správní-9,220.000-9,220.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-850.000-850.000
B. Příspěvky na investice-2,538.000-2,538.000
III. (úhrn)3,388.0003,388.000
§ 1. (úhrn)-31,444.00031,444.000
2Lidové knihovnictví
I. Vlastní správní
A. Osobní-10,222.000-10,222.000
B Věcné-5,656.000-5,656.000
II. Ostatní správní-3,980.000-3,980.000
III Investiční.
A. Vlastní investice-50.000-50.000
B. Příspěvky na investice-1,000.000-1,000 000
III. (úhrn)-1,050.000-1,050.000
§ 2. (úhrn)-20,908.000-20,908.000
Titul 14
I. Vlastní správní.
A. Osobní-33,085.00010,638.00033,743.000
B. Věcné-11,629.0003,262.00014,891.000
II. Ostatní správní-13,200.0006,260.00019,460.000
III. Investiční
A. Vlastní investice-900.000650.0001,550.000
B. Příspěvky na investice-3,598.000500.0004,038.000
C. Ostatní--500.000500. 000
III. (úhrn)-4,438.0001,650.0006,088.000
Titul 14. (úhrn)-52,352.00021,830.00074,182.000
15Kultus.
1Římskokatolický kultus
I. Vlastní správní.
A. Osobní-101,912.00044,151.000146,063.000
B. Věcné-12,945.000500.00013,445.000
II. Ostatní správní-3.786.0003,000.0006,786.000
§ 1 (úhrn)-118,643.00047,651.000166,294.000
10152Řecko-katolický kultus.
1. Vlastní správní.
A. Osobní92.00012,626.00012,718.000
B. Věcné100.000100.000
II. Ostatní správní-8.000874.000882.000
§ 2. (úhrn)-100.00013,600.00013,700.000
3Evangelický kultus.
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,562.00017,325.00023,887.000
B. Věcné 3,500.0001,200.000 4,700.000
II. Ostatní správní-50.000475.000525.000
§ 3. (úhrn)-10,112.00019,000.00020,112.000
4Pravoslavný kultus.
I. Vlastní správní.
A. Osobní868.000475.0001,345.000
B. Věcné1,000.00050.0001,050.000
II. Ostatní správní-50.000260.000310.000
§ 4. (úhrn)-1,918.000785.0002,708.000
5Židovský kultus.
I. Vlastní správní.
A. Osobní350.000640.00099.000
B. Věcné400.00050.000450.000
II. Ostatní správní-30.000110.000140.00
§ 5. (úhrn)-780.000800.0001,580.000
6Československá církev.
I. Vlastní správní.
A. Osobní12,288.00012,288.000
B. Věcné8,000.000-8,000.000
1I. Ostatní správní50.000-50.000
§ 6. (úhrn)-20,338.000-20,338.000
7Starokatolická církev.
I. Vlastní správní.
A. Osobní100.000100.000
B. Věcné100.000-100.000
§ 7. (úhrn)-200.000-20.000
10158Různé církve a organisace osob bez vyznání.
I. Vlastní správní.
A. Osobní120.000120.000
B. Věcné3,200.000-3,200.000
II. Ostatní správní500.000-500.000
§ 3. (úhrn)-3,820.0003,820.000
Titul 15
1. Vlastní správní
A. Osobní122,292.00075,217.000197,509.000
B. Věcné29,145.0001,900.00031,045.000
II. Ostatní správní-4,474.0004,719.0009.193.000
Titul 15. (úhrn)-165,911.00081,836.000237,747.000
16Tělesná výchova.
1Péče o tělesnou výchovu školní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní7,055.000815.0007,870.000
B. Věcné-9,666.000782.00010,448.000
II. Ostatní správní5,820.0001,160.0006,980.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice500.000145.000645.000
B. Příspěvky na investice-4,000.000-4,000.000
III. (úhrn)-4,500.000145.0004,645.000
§ 1. (úhrn)-27,041.0002,892.00029,943.00
2Péče o tělesnou výchovu spolkovou.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,568.000-2,568.000
B. Věcné3,019.000610.0003,629.000
II. Ostatní správní8,110.0003,320.00011,430.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-450.000-450.000
§ 2. (úhrn)14,147.0003,930.00018,077.000
10163Péče o brannou výchovu, rekreaci, turistiku a skauting.
I. Vlastní správní.
A. Osobní560.00016.000576.000
B. Věcné8,918.00060.0008,978.000
II. Ostatní správní38,053.0005,860.00043,913.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-6,400.0002,800.0009,206.000
§ 3. (úhrn)-53,931.0008,736.00062,667.000
Titul 16.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-10,183.000831.00011,014.000
B. Věcné-21,603.0001,452.00023,055.000
II. Ostatní správní-51,983.00010,340.00062,323.000
III. Investiční.
A.Vlastní investice-7,350.0002,945.00010,295.000
B. Příspěvky na investice-4.000.0004,000.000
III. (úhrn)-11.350.0002,945.00014,295.000
Titul 16. (úhrn)-95,110.00015,568.000110,687.000
Kapitola 10.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.55,532.0001,689.00034,872.00092,073.000
Titul 2.167.00072,776.00017,110.00090,053.000
Titul 3.-198,933.00059,834.000258,767.000
Titul 4.-4,306721,838.0003.116,144.000
Titul 5.-380,388.00093,394.000474,282.000
Titul 6.-488,318.00068,381.000556,699.000
Titul 7.-108,289.000-108,289.000
Titul 8.-350,230.00085,623.000435,863.000
Titul 9.----
Titul 10.1,500.000--1,500.000
Titul 11.-32,293.0003,114.00035,407.000
Titul 12.----
Titul 13.-9,356.0001,334.00010,690.000
Titul 14.-23,085.00010,659.00038,743.000
Titul 15.-122,292.00075,217.000107,509.000
Titul 16.-10,183.000831.00011,014.000
A. (úhrn)57,189.0004.192,618.0001.172,216.0005.422,033.000
10B. Věcné.
Titul 1.18,086.0001,481.0005,180.00024,747.000
Titul 2.82.00014,595.0005,480.00020,157. 000
Titul 3.-4,779.00013,695.00018,474.000
Titul 4.-93,346.000161,036.000254,382.000
Titul 5.-44,460.00023,731.00068,191.000
Titul 6.-33,632.00013,123.00046,755.000
Titul 7-22,819.000-22,819.000
Titul 8.-148,072.00021,384.000169,456.000
Titul 9.:-770.0003,913.0004,883.000
Titul 10.945.000--945.000
Titul 11.-14,344.000864.00015,208.000
Titul 12.-1,420.00040.0001,460.000
Titul 13.-9,795,0001,150.00010,945.000
Titul 14. -11,629,0003,252.00014.891.000
Titul 15.-29,145.0001,900.00031,045.000
Titul 16.-21.603.0001.452.00028,055.000
B. (úhrn)19,113.000451,890.000256.210.000727,213.000
I. (úhrn)76,312.0004.644,508.0001.428,426.0006.149,246.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.-3,785.000644.0004,379.000
Titul 2.---
Titul 3.-5,500.000-5,500.000
Titul 4.-13,780.000500.00014,280.000
Titul 5.-1,495.00063.0001,558.000
Titul 6.-9,196.0001,502.00010,698.000
Titul 7-2,847.000-2,847.000
Titul 8.-19,312.0009,100.00028,412.000
Titul 9.-228,000.00043,900.000271,900.000
Titul 10.27,900.000--27,900.000
Titul 11.-11,400.0005,225.00016,625.000
Titul 12.-148,637.00048,570.000197.207.000
Titul 13.-29,436.00011,590.00041,026.000
Titul 14.-13,200.0006,260.00019,460.000
Titul 15.-4,474.0004,719.0009,193.000
Titul 16.-51,983.00010,340.00062,323.000
II. (úhrn)27,900.000542,995.000142.418.000713,308.000
10III. Investiční.
Titul 1.900.0006,150.000670.0007,720.000
Titul 2..-591.000490.0001,081.000
Titul 3.-2,530.0005,060.0007,590.000
Titul 4.48,140.00082,500.000130,640.000
Titul 5.6,550.0008,975.00015,525.000
Titul 6.-14,476.00011,350.00025,826.000
Titul 7.11,000.000-11,000.000
Titul 8.-84,320.00026,800.000108,120.000
Titul 9.200.0005,800.0006,000.000
Titul 10.-
Titul 11.2,520.000800.0003,320.000
Titul 12.6,000.0006,000.000
Titul 13.880.000290.0001.170.000
Titul 14.4,438.0001,650.0006,088.000
Titul 15.--
Titul 16.-11,350.0002,945.00014,295.000
III. (úhrn)900.000199,145.000144,380.0006,088.000
Kapitola 10. (úhrn)105,112.0003.386,648.0001.715,169.0007.206,929.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
10. Ministerstvo školství a osvěty. (Povereníctvo školstva a osvety.)
101Ministerstvo školství a osvěty.
3Ministerstvo150.000--150.000
4Pověřenectvo--1.0001.000
6Ústav pro film a diapositiv v Praze-10,241.000-10,241.000
Titul 1. (úhrn)150.00010,241.0001.00010,392.000
3Předškolní výchova.
2Státní školy mateřské--8.0008.000
4Národní školství.
1Veřejné školy-1,031.000-1,031 000
2Státní školy--106.000106.000
3Pomocné a vzdělávací prostředky-5.0005.000
Titul 4. (úhrn)-1,036.000106.0001,142.000
5Střední školy a učitelské ústavy.
1Střední školy983,00036.0001,019.000
2Učitelské ústavy--7.0007.000
Titul 5. (úhrn)-983.00043.0001,026.000
6Odborné školství.
5Všechny odborné školy-1,837 000470.0002,307.000
7Zemědělské školství.
1Odborné školy zemědělské-598.000-598.000
8Vysoké školy a školy uměleckého směru.
1Vysoké školy universitního směru1,200.0001,200.000
2Vysoké školy technického směru1,120.0001,120.000
Titul 8. (úhrn)-2,320.0002,320.000
1011Vědecké knihovny, ústavy a společnosti.
1Vědecké knihovny-347.000347.000
2Vědecké ústavy a společností-12.000-12.000
Titul 11. (úhrn)-359.000-359.000
13Ochrana památek.
3Národní kulturní komise-500.00-500.000
14Lidová výchova a lidové knihovnictví-300.000-300.000
15Kultus.
1Římsko-katolický kultus-2,560.000204.0002,764.000
2Řecko-katolický kultus--31.00031.000
3Evangelický kultus--25.00025.000
Titul 15. (úhrn)-2,560.000260.0002,820.000
15Tělesná výchova.
1Péče o tělesnou výchovu školní1,200.000-1,200.000
2Péče o tělesnou výchovu spolkovou1,190.000-1,190.000
3Péče o brannou výchovu, rekreaci, turistiku a skauting-8,490.0008,490.000
Titul 16. (úhrn)10,880.000-10,880.000
Kapitola 10.
Titul 1.150.00010,2414001.00010,392.000
Titul 3.-8.0008.000
Titul 4.-1,036.000106.0001,142.000
Titul 5.-983.00043.0001,026.000
Titul 6.-1,837.000470.0002,307.000
Titul 7.-598.000-598.000
Titul 8.-2,320.0002,320.000
Titul 11.-359.000-359.000
Titul 13.-500.000500.000
Titul 14.-300.000-300.000
Titul 15.-2,560.000260.0002,820.000
Titul 16.-10,880.000-10,880.000
Kapitola 10. (úhrn)150.00029,294.0003,208.00033,652.000

11. Ministerstvo informací.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
11. Ministerstvo informací. (Povereníctvo informácií.)
111Ministerstva informaci.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní374.000--374.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-326.000326.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní45,622.000--45,622.000
B. Věcné16,249.000--16,249.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,315.000--3,315.000
§ 3. (úhrn)65,186.000--65,186.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-12,559.00012,569.000
B. Věcné-5,250.0005,250.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--1,700.0001,700.000
§ 4. (úhrn)--19,509.00019,509.000
5Příspěvky.
II. Ostatní správní-160.00025.000185.000
Titul 1. (úhrn)65,560.000160.00019,860.00085,580.000
2Internační služba a kulturní styky se zahraničím.
1Domácí informace.
I. Vlastní správní.
A. Osobní8,666.000-8.666.000
B. Věcné10.645.000-10,645.000
II. Ostatní správní10,200.0002,000.00012,200.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice800.000-800.000
§ 1. (úhrn)30,311.0002,000.00032,311.000
1122Zahraniční informace.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,555.0001,555.000
B. Věcné1,450.000200.000450.0002,100.000
II. Ostatní správní4,000.000500.000550.0005,050.000
§ 2. (úhrn)7,005.000700.0001,000.0008,705.000
3Kulturní styky se zahraničním.
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,748.0006,748.000
B. Věcné2,302.00060.0002,362.000
II. Ostatní správní16,725.0001,825.0001,500.00020,050.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice120.000--120.000
§ 3. (úhrn)25,895.0001,885.0001,500.00029,280.000
4Společné výdaje kulturní a informační služby.
1. Vlastní správní.
B. Věcné-1,000.000-1,000.000
II. Ostatní správní12,080.0008,050.0005,450.00025,580.000
§ 4. (úhrn)12,080.0009,050.0005,450.00026,580.000
Titul 2. (úhrn)44,980.00041,946.0009,950.00096,876.000
3Zpravodajská služba.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-1,000.0001,200.0002,200.000
II. Ostatní správní6,250.0401,900.0001,200.0009,350.000
Titul 3. (úhrn)6,250.0002,900.0002,400.00011,550.000
4Publikační a umělecko-distribuční služba.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-1,450.000380.0001,830.000
II. Ostatní správní250.00021,490.0002,700.00024,440.000
Titul 4. (úhrn)200.00022,040.0003,080.00026,270.000
115Rozhlas.
I. Vlastní správní.
B. Věcné1,627.000169.00020.0003,816.000
II. Ostatní správní100.0002,500.00015,000.00017,605.000
Titul 5. (úhrn)1,782.0002,669.00016,020.00019,421.000
6Film a fotografie.
I. Vlastní správní.
B. Věcné970.000400.000130.0001.500.000
II. Ostatní správní9,500.0004.200.0003,770.00017,470.000
Titul 6. (úhrn)10,470.0004,690.0003,900.00019,060.000
7Akce a podniky státně-politického významu.
1Výstavnictví.
I. Vlastní správní.
II. Věcné210.000200.000-410.000
II. Ostatní správní2,850.00016,640.0001,650.00021,140.000
§ 1. (úhrn.)3,060.00016,840.0001,650.00021,559.000
2Jiné akce.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-50.000-50.000
II. Ostatní správní-4,500.0003,500.0008,000.000
§ 2. (úhrn)-4,550.0003,500.0008,050.000
Titul 7. (úhrn)3,030.00021,390.0005,150.00029,600.000
3Popularizace dvouletého plánu.
II. Ostatní správní5,000.00020,000.0002,800.00027,800.000
Titul 8. (úhrn)5,000.00020.000.0002,800,00027,800.000
Kapitola 11.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.45,996.000-12,885.00058,881.000
Titul 2.8,303.0008,666.000-16,969.000
A. (úhrn)54,299.0008.666.00012,885.00075,850.000
11B. Věcné.
Titul 1.16,249.000-5,250.00021,499.000
Titul 2.8,752.00011,905.000450.00016,107.000
Titul 3.-1,000.0001,200.0002,200.000
Titul 4.-1,450.000380.0001,830.000
Titul 5.1,627.000169.00020.0001,816.000
Titul 6.970.000400.000130.0001,590.000
Titul 7.210.000250.000-460.000
B. (úhrn)22,808.00015,264.0007,430.00045,502.000
I. (úhrn)77,107.00023,930.00020,315.000121,352.000
II. Ostatní správní
Titul 1.-160.00025.000185.000
Titul 2.32,805.00020,575.0009,500.00062,880.000
Titul 3.6,250.0001,900.0001,200.0009,350.000
Titul 4.250.00021,490.0002.700.00024,440.000
Titul 5.105.0002,500.00015,000.00017,603.000
Titul 6.9,800.0004,200.0003,770.00017,470.000
Titul 7.2,850.00021,140.0005,150.00029,140.000
Titul 8.5,000.00020,000.0002,800.00027,800.000
II. (úhrn)56,760.00091,965.00040,145.000188,870.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.3,315.000-1,700.0005,015.000
Titul 2.120.000800.000-920.000
III. (úhrn)3,435.000800.0001,700.0005,935.000
Kapitola 11. (úhrn)137,302.000116,695.00062,160.000316,157.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
11. Ministerstvo informací. (Povereníctvo informácií.)
112Informační služba a kulturní styky se zahraničím
2Zahraniční informace709.000-709.000
4Publikační a umělecko-distribuční služba3,000.0004,000.000500.0007,500.000
6Film a fotografie1,470.0001,690.000-3,160.000
7Akce a podniky státně politického významu.
1Výstavnictví630.0001,310.00050.0001,990.000
Kapitola 11. (úhrn)5,809.0007,000.000550.00013,359.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
12. Ministerstvo zemědělství. (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.)!
121Ministerstvo zemědělství.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
§ 1. (úhrn)347.000--347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--334.000334.000
§ 2. (úhrn)--334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní41,011.000--41,011.000
B. Věcné15,325.000--15,325.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,700.000--1,700.000
§ 3. (úhrn)58,036.000--58,036.000
4Pověřenectvo.
1. Vlastní správní.
A. Osobní--19,528.00019,528.000
B. Věcné-8,375.0008,375.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--1,250.0001,250.000
§ 4. (úhrn)--29,153.00029,153.000
5Zahraniční přidělenci.
I. Vlastní správní.
A. Osobní850.000-850.000
D. Věcné1,065.000-1,065.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.000--150.000
§ 5. (úhrn)2,065.000--2,065.000
Titul I.
I. Vlastní správní.
A. Osobní42,208.000-19,862.00062,070.000
B. Věcné16,390.000-8,875.00024,765.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,850.000-1,250.0003,100.000
Titul 1. (úhrn)60,448.000-29.487,00089,935.000
122Přímá péče o zemědělce.
1Zemědělské školství.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--15,663.00015,563.000
B. Věcné--9,021.0009,021.000
II. Ostatní správní--3,805.0003,805.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--2.000.0002.000.000
§ 1. (úhrn)--30,389.00030,389.000
2Zemědělský tisk, propaganda.
II. Ostatní správní2,485.0003,314.0001,450.0007,249.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-100.000100.000200.000
§ 2. (úhrn)2,485.0008,414.0001,550.0007,449.000
3Zemědělské vzdělávací prostředky.
II. Ostatní správní500.00017,168.0004,350.00022,018.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice50,000.000200.000-50,200.000
B. Příspěvky na investice1,000.0003,700.0001,500.0006,000.000
III. (úhrn)51,000.0003,700.0001,500.00056,200.000
§ 3. (úhrn)51,500.00020,868.0005,850.00078,218.000
4Odborná organisace.
II. Ostatní správní1,000.00030,500.000-31,500.000
1,000.00095,618.00081,560.000128,178.000
§ 4. (úhrn)1,000.00030,500.000-31,500.000
1,000.00095,618.00031,560.000128,178.000
5Sociální péče o zemědělce.
II. Ostatní správní20,000.0005,110.0002,005.00027,115.000
§ 5. (úhrn)20,000.0005,110.0002,005.00027,115.000
6Pomocné akce pro zajištění zemědělských prací.
II. Ostatní správní.-4,500.000700.0005,200.000
§ 6. (úhrn)-4,500.000700.0005,200.000
7Péče o venkovskou ženu a mládež.
II. Ostatní správní1,000.0007,000.0001,500.0009,500.000
§ 7. (úhrn)1,000.0007,000.0001,500,0009,500.000
8Mezinárodní věcí zemědělství a lesnictví.
II. Ostatní správní5,500.0001,200.000400.0007,100.000
§ 8. (úhrn)5,500.0001,200.000400.0007,100.000
122Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--15,563.00015,563.000
B. Věcné--9,021.0009,021.000
II. Ostatní správní1,000.00030,500.000-31,500.000
30,485.000133,910.00045,770.000290,165,000
III. Investiční.
A. Vlastní investice50,000.000300.0002,100.00052,400.000
B. Příspěvky na investice1,000.0003,500.0001,500.0006,000.000
III. (úhrn)51,000.0003,800.0003,800.00058,400.000
Titul 2. (úhrn)1,000.00030,500.000-31,500.000
61,485.000137,710.00073,954.000293,149.000
3Zemědělská technika.
1Orgány vodohospodářské služby.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--18,089.00018,089.000
B. Věcné--2,075.0002,075.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--350.000350.000
§ 1. (úhrn)--20,514.00020,514.000
2Zřizování a udržování některých vodních staveb podle zákona č. 20/1941 Sl. z.
I. Vlastní správní.
B. Věcné--3,500.0003,500.000
II. Ostatní správní--17,432.00017,432.000
III. Investiční.24,000.00024,000.000
A. Vlastní investice--95,500.00095,500.000
B. Příspěvky na investice--241,540.000241,540.000
III. (úhrn)--24,000.00024,000.000
--337,040.000337,040.000
§ 2. (úhrn)--24,000.00024,000.000
--357,972.000357,972.000
3Orgány pro agrární operace.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-22,576.0002,057.00024,633.000
B. Věcné-84,171.00011,339.00095,510.000
II. Ostatní správní-100.000-100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice600.000200.000800.000
B. Příspěvky na investice1,000.0002,000.000300.0003,300.000
III. (úhrn)1,000.0002,600.000500.0004,100.000
§ 3. (úhrn)1,000.000109,447.00013,896.000124,348.000
1234Zemědělské strojnictví a stavitelství.
II. Ostatní správní3,206.00050,200.00029,500.00082,906.000
--9,500.0009,500.000
§ 4. (úhrn)3,200.00050,200.0020,500.00082,900.000
--9,500.0009,500.000
5Rekonstrukce zemědělských komunikací a pozemků válkou poškozených.
II. Ostatní správní-5,000.0002,500.0007,500.000
§ 5. (úhrn)-5,000.0002,500.0007,500.000
Titul 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-22,576.00020,146.00042,722.000
B. Věcné-84,171.00016,914.000101,085.000
II. Ostatní správní3,250.00050,200.00029,350.00082,800.000
-5,100.00028,432.00034,582.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice24,000.00024,000.000
-600.00096,050.00096,650.000
B. Příspěvky na investice1,000.0002,000.000241,840.000244,840.000
III. (úhrn)24,000.00024,000.000
1,000.0002,600.000337,890.000341,490.000
Titul 3. (úhrn)3,200.00050,200.00053,560.000106,960.000
1,000.000114,447.000404,382.000519,829.000
4Zemědělská výroba.
1Orgány zemědělské správy.
I. Vlastní správní.
A, Osobní-35,496.0005,179.00041,675.000
B. Věcné-9.565.0002,640.00012,205.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-354,000400.000754.000
§ 1. (úhrn)-46,415.0008,219.00054,634.000
2Přímá zvelebování výroby rostlinné.
II. Ostatní správní11,000.00011,000.000
1,000.00048,000.00039,000.00088,000.000
§ 2. (úhrn)11,000.00011,000.000
1,000.00048,000.00039,000.00088,000.000
3Přímé zvelebování výroby živočišné.
II. Ostatní správní1,000.00071,500.00013,000.00085,500.000
-2,500.00037,000.00039,500.000
§ 3. (úhrn)1,000.00071,500.00013,000.00085,500.000
-2,500.00037,000.00039,500.000
1244Státní ústavy pro chov koní.
I. Vlastní správní
A. Osobní-24,821.00021,718.00046,534.000
B. Věcné-25,386.00022,444.00047,832.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,388.0002,388.000
-200.000492.000692.000
§ 4. (úhrn)2,388.0002,388.000
-50,409.00044,649.00095,068.000
5Zemědělské výzkumníctví.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-35,110.00010,589.00045,699.000
B. Věcné-16,420.0006,443.00022,863.000
III. Investiční.
A Vlastní investice-4,830.000470.0005,300.000
§ 5. (úhrn)-56,360.00017,502.00073,862.000
6Veterinární správa.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--8,277.0008,277.000
B. Věcné--770.000770.000
II. Ostatní správní--13,210.00013,210.000
§ 6. (úhrn)--22,257.00022,257.000
7Státní diagnostický veterinární ústav.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--1,772.0001,772.000
B. Věcné-1,025.0001,025.000
II. Ostatní správní--40.00040.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--1,660.0001,660.000
§ 7. (úhrn)--4,497.0004,497.000
Titul 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-96,427.00047,530.000143,957.000
B. Věcné-51,373.00033,322.00084,695.000
II. Ostatní správní1,000.00071,500.00024,000.00096,500.000
1,000.00050,500.00089,250.000140,750.000
III. Investiční.2,388.0002,388.000
A. Vlastní investice-5,384.0003,022.0008,406.000
Titul 4. (úhrn)1,000.00071,500.00026,388.00098,888.000
1,000.000203,684.000173,124.000377,808.000
12 5Zemědělské plánování a statistika.
1Zemědělské plánováni
I. Vlastní správní.
B. Věcné-400.000150.000550.000
II. Ostatní správní400.000-400.000
--400.000400.000
§ 1. (úhrn)400.000-400.000
-400.000550.000950.000
2Zemědělská statistika.
II. Ostatní správní-2,200.0001,050.0003,250.000
§ 2. (úhrn)-2,200.0001,050.0003,250.000
3Zemědělský ústav účetnicko-spravovědný.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-3,724.000-3,724.000
B. Věcné-1,632.000-1,632.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-100.000-100400
§ 3. (úhrn)-5,456.000-5,456.000
Titul 5.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-3,724.000-3,724.000
B. Věcné-2,032.000150.0002,182.000
II. Ostatní správní400.000400.000
-2,200.0001,450.0003,650.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-100.000-100.000
Titul 5. (úhrn)400.000400.000
8,056.0001,600.0009,656.000
6Veřejná služba lesnická.
1Dohled na lesy a myslivost.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-15,029.00011,727.00026,756.000
B. Věcné-3,498.0005,424.0008,922.000
II. Ostatní správní1,000.00013,050.0005,390.00019,440.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice210.000210.000
-200.000290.000490.000
§ 1. (úhrn)210.000210.000
1,000.00031.777.00022,831.00055,608.000
2Hrazení bystřin (lesnicko-technická ochrana půdy).
I. Vlastní správní.
A. Osobní-9,448.000-9,448.000
B. Věcné-2,316.000-2,316.000
II. Ostatní správní-100.000-100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-35,280.000-35,280.000
§ 2. (úhrn)-47,144.000-47,144.000
1263Lesnické výzkumnictví.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-3,860.000-3,860.000
B. Věcné-2,763.0002,763.000
II. Ostatní správní-970.000-970.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-1,050.000-1,050.000
§ 3. (úhrn)-8,643.000-8,643.000
Titul 6.
I. Vlastní správní
A. Osobní-28,337.00011,727.00040,064.000
B. Věcné-8,577.0005,424.00014,001.000
II. Ostatní správní1,000.00014,120.0005,390.00020,510.000
III. Investiční.210.000210.000
A. Vlastní investice-26,530.000290.00086,820.000
Titul 6. (úhrn)210.000210.000
1.000.00087,564.00022,831.000111,395.000
7Pozemková reforma.
1Ústředí (v zemích českých včetně osidlovacích komisi).
I. Vlastní správní.
A. Osobní-24,835.00017,867.00042,702.000
B. Věcné-35,348.0008,792.00044,140.000
§ 1. (úhrn)-60,188.00026,659.00086,842.000
2Obvodové úřadovny (na Slovensku).
I. Vlastní správní
A. Osobní--6,727.0006,727.000
B. Věcné--2,113.0002,113.000
§ 2 (úhrn)--8,840.0008,840.000
Titul 7.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-24,885.00024,594.00049,479.000
B. Věcné-35,348.00010,905.00046,253.000
Titul 7. (úhrn)-80,188.00035,499.00095,682.000
8Likvidace agendy býv. Stát. pozemkového úřadu a neměeckých zásahů do pozemkové držby v době nesvobody.
1Ústředí a obvodové úřadovny.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-32,372.000-32,372.000
B. Věcné-4,810.000-4,810.000
§ 1. (úhrn)-37,182.000-37,182.000
1282Vnější organisace a účtárna vnucených správ.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-3,836.000-3,836.000
B. Věcné-659.000-659.000
§ 2. (úhrn)-3,495.000-3,495.000
Titul 3.
A. Vlastní správní.
A. Osobní-35,208.000-35,208.000
B. Věcné-5,469.000-5,469.000
Titul 3. (úhrn)-40,677.000-40,677.000
Kapitola 12.
I. Vlastní správní.
A. Osobní
Titul 1.42,208.000-19,862.00062,070.000
Titul 2.--15,563.00015,563.000
Titul 3.-22,576.00020,146.00042,722.000
Titul 4.-96,427.00047,530.000143,957.000
Titul 5.-3,724.000-3,724.000
Titul 6.-28,837.00011,727.00040,064.000
Titul 7.-24,835.00024,594.00040,429.000
Titul 8-35,208.000-35,208.000
A. (úhrn)42,208.000211,107.000189,422.000392,737.000
B. Věcné.
Titul 116,390.000-8,375.00024,765.000
Titul 2.--9,021.0009,021.000
Titul 3.-84,171.00016,914.000101,085.000
Titul 4.-31,373.00033,322.00084,695.000
Titul 5.-2,082.000150.0002,182.000
Titul 6.-8,577.0005,424.00014,001.000
Titul 7.-36,348.00010,905.00046,239.000
Titul 8.-5,469.0005,469.000
B. (úhrn)16,390.000186,970.00084,111.000287,471.000
I. (úhrn)58,598.000398,077.000223,533.000680,208.000
12II. Ostatní správní.
Titul 2.1,000.00030,500.00031,500.000
30,485.000133.910.00045,770.000210,165.000
Titul 3.3,200.00050,200.00029,500.00082,900.000
-5,100.00029,432.00034,532.000
Titul 4.1,000.00071,500.00024,000.00036,500.000
1,000.00050,500.00089,250.000140,750.000
Titul 5.-400.000-400.000
-2,200.001,450.0003,650.000
Titul 6.1,000.00014,120.0005,390.00020,610.000
II. (úhrn)5,200.000152,800.00053,500.00211,500.000
82,485.000205,830.000171,292.000409,607.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.1,850.0001,250.0003,100.000
Titul 2.50,000.000300.0002,100.00052,400.000
Titul 3.--24,000.00024,000.00
-300.00096,050.00096,350.00
Titul 4.--2,288.0002,288.000
-5,384.0003,022.0008,406.000
Titul 5.-100.000100.000
Titul 6.--210.000210.00
-86,530.000290.00086,820.000
A. (úhrn)--26,598.00026,598.000
51,850.00042,914.000102,712.000197,476.000
B. Příspěvky na investice.
Titul 2.1,000.0003,500.0001,500.0006,000.000
Titul 3.1,000.0002,000.000241,840.000244,840.000
B. (úhrn)2,000.0005,500.000243,340.000250,840.000
III. (úhrn)--26,598.00026,598.000
53,850.00048,414.000346,052.000448,316.000
5,200.000152,000.00080,608.000237,808.000
144,933.000652,321.000740,877.0001,538,131.000
Kapitola 12. (úhrn)150,133.000804,921.000820,975.0001.776,029.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
12. Ministerstvo zemědělství. (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.)
121Ministerstva zemědělství.
3Ministerstvo210.000--210.000
4Pověřenectvo--150.000150.000
Titul 1. (úhrn)210.000-150.000360.000
2Přímá péčeo zemědělce.
1Zemědělské školství--557.000557.000
2Zemědělský tisk, propaganda-470.000101.000571.000
3Zemědělské vzdělávací prostředky-2,700.000500.000200.000
4Odborná organisace-100.000-100.000
Titul 2. (úhrn)-3,270.0001,158.0004,428.000
3Zemědělská technika.
1Orgány vodohospodářské služby--4.0004.000
2Zřizování a udržování některých vodních staveb podle zákona čís. 20/1941 Sl. z.--15,565.00015,565.000
3Orgány pro agrární operace-60,000.0005,010.00065,010.000
4Zemědělské strojnictví a stavitelství-100.000-100.000
Titul 3. (úhrn)60,100.00020,579.00080,679.000
4Zemědělská výroba.
1Orgány zemědělské správy--2.0002.000
2Přímé zvelebování výroby rostlinné-10,622.000130.00010,752.000
3Přímé zvelebování výroby živočišné-1,500.0002,030.0003,530.000
4Státní ústavy pro chov koní-10,434.0008,298.00018,762.000
5Zemědělské výzkumnictví-6,785.0003,182.0009,967.000
6Veterinární správa--703.000703.000
7Státní diagnostický veterinární ústav-50.00050.000
Titul 4. (úhrn)-29,371.00014,395.00043,766.000
125Zemědělské plánování a statistika.
2Zemědělská statistika-2,000.000-2,000.000
3Zemědělský ústav účetnícko-spravovědný-200.000-200.000
Titul 5. (úhrn)-2,200.000-2,200.000
6Veřejná služba lesnická.
1Dohled na lesy a myslivost-1,220.0008,008.0009,328.000
2Hrazení bystřin (lesnícko-technická ochrana půdy)-12,010.00012,010.000
3Lesnické výzkumníctví a všeobecné vzdělávací prostředky-520.000520.000
Titul 6. (úhrn)-13,750.0008,008.00021,758.00
7Pozemková reforma.
1Ústředí (v zemích českých včetně osídlovacích komisí)-60,183.00026,659.00086,842.000
2Obvodové úřadovny (na Slovensku)--8,840.008,840.000
Titul 7. (úhrn)-60,183.00035,499.00095,682.000
8Likvidace agendy byv. Stát. pozemkového úřadu a německých zásahů do pozemkové držby v době nesvobody.
1Ústředí a obvodové úřadovny-37,182.00037,182.000
2Vnější organisace a účtárna vnucených správ-4.0004.000
Titul 8. (úhrn.)-37,186.000-37,186.000
Kapitula 12. (úhrn)210.000208,060.00078,789.000286,059.000

13. Ministerstvo výživy.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
13. Ministerstvo výživy. (Povereníctvo výživy a zásobovania.)
131Ministerstva vyli vy.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní .--334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní31,294.000--31,294.000
B. Věcné11,289.000--11,289.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice750.000-750.000
§ 3. (úhrn)43,333.000--43,333.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--13,711.00013,711.000
B. Věcné--48,335.00048,335.000
§ 4. (úhrn)--62,046.00062,046.000
5Zahraniční přidělenci.
1. Vlastní správní.
A. Osobní850.000--850.000
B. Věcné1,065.000--1,065.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.000--150.000
§ 5. (úhrn)2,065.000--2,065.000
1316Služba pro styk s veřejností.
II. Ostatní správní-3,450.000-3,450.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní32,491.000-14,045.00046,536.000
B. Věcné12,354.000-48,335.00060,689.000
II. Ostatní správní-3,450.000-3,450.000
III. Investiční
A. Vlastní investice900.000--900.000
Titul 1. (úhrn)45,745.0003,450.00062,380.000111,575.000
2Statistika, plánování a výzkumnictví v oboru výživy.
1Statistika a plánování.
II. Ostatní správní3,550.0003,850.00050.0007,450.000
2Výzkumnictví potravinářská.
II. Ostatní správní-4,030.0003,500.0007,580.000
Titul 2.
II. Ostatní správní3,550.0007,880.0003,550.00014,980.000
Titul 2. (úhrn)3,550.0007,880.0003,550.00014,980.000
3Zpeněžování a distribuce v oboru výživy.
1Zpeněžování a distribuce rostlinné produkce.
II. Ostatní správní5,500.000300.0005,800.000
-1,000.000-1,000.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-5,000.0006,000.00011,000.000
§ 1. (úhrn)5,500.000300.0005,800.000
-6,000.0006,000.00012,000.000
2Zpeněžováni a distribuce živočišné produkce.
II. Ostatní správní3,000.00011,000.00014.000.000
-11,340.000710.00012,050.000
133Titul 3.
II. Ostatní správní8,500.00011,300.00019,800.000
-12,340.000710.00013,050.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-5,000.0006,000.00011,000.000
Titul 3. (úhrn)8,500.00011,300.00018,800.000
-17,340.0006,710.00024,050.000
4Průmysl výživy.
1Zvelebování průmyslu výživy v oboru rostlinné produkce.
II. Ostatní správní21,700.00013,500.00034,200.000
----
2Zvelebování průmyslu výživy v oboru živočišné produkce.
II. Ostatní správní155,000.00060,000.00059,000.000274,000.000
----
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-8,000.0008,000.00016,000.000
155,000.00060,000.00050,000.000274,000.000
§ 2. (úhrn)-8,000.0008,000.00016,000.000
Titul 1.
II. Ostatní správní155,000.00090,700.00082,500.000308,200.000
----
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-8,000.0008,000.00016,000.000
Titul 4. (úhrn)155,000.00090,700.00062,500.000308,200.000
-8,000.0008,000.00016,000.000
5Řízení spotřeby.
1Potravinové lístky.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-66,410.0009,200.00075,610.000
2Kontrola spotřeby a distribuce.
1. Vlastní správní.
A. Osobní-10,375.000-10,375.000
B. Věcné-7,722.000-7,722.000
§ 2. (úhrn)-18,097.000-18,097.000
135Titul 5.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-10,375.000-10,375.000
D. Věcné-74,132.0009,200.00083,332.000
Titul 5. (úhrn)-84,507.0009,200.00093,707.000
6Hospodářská pomoc a obnova.
1Čs. úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu.
I. Vlastní správní.
A. Osobní8,850.000--8,850.000
B. Věcné2,763.000--2,763.000
§ 1. (úhrn)11,613.000--11,613.000
Titul 6.
I. Vlastní správní.
A, Osobní8,850.000--8,850.000
B. Věcné2,763.000--2,763.000
Titul 6. (úhrn)11,613.000--11,613.000
Kapitola 13.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.32,491.000-14,045.00046,536.000
Titul 5.-10,375.000-10,375.000
Titul 6.8,850.000--8,850.000
A. (úhrn)41,341.00010,375.00014,045.00065,761.000
B. Věcné.
Titul 1.12,351.000-48,335.00060,689.000
Titul 5.-74,132.0009,200.00083,332.000
Titul 6.2,763.000--2,763.000
B. (úhrn)15,117.00074,132.00057,535.000146,784.000
I. (úhrn)56,468.00084,507.00071,580.000212,545.000
13II. Ostatní správní.
Titul 1.-3,450.000-3,450.000
Titul 2.3,550.0007,880,0003,550.00014,980.000
Titul 3.8,500.00011,300.00019,800.000
-12,340.000710.00013,050.000
Titul 4.155,000.00090,700.00062,500.000308,200.000
----
II. (úhrn)155,000.00090,200.00072,800.000328,000.000
3,550.00023,670.0004,260.00031,480.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.900.000--900.000
A. (úhrn)900.000--900.000
B. Příspěvky na investice.
Titul 3.-5,000.0006,000.00011,000.000
Titul 4.-8,000.0008,000.00016,000.000
B. (úhrn)-13,000.00014,000.00027,000.000
III. (úhrn)900.00013,000.00014,000.00027,900.000
155,000.00090,200.00072,800.000323,000.000
60,908.000121,177.00089,840.000271,925.000
Kapitola 13. (úhrn)215,908.000220,377.000163,640.000599,925.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
13. Ministerstvo výživy. (Povereníctvo výživy a zásobovania.)
131Ministerstvo výživy.
3Ministerstvo5.000--5.000
4Pověřenectvo--200.000200.000
Titul 1. (úhrn)5.000-200.000205.000
3Zpeněžování a
1Zpeněžování a distribuce rostlinné produkce-915.000-915.000
Titul 3. (úhrn)-915.000-915.000
4Průmysl výživy.
2Zvelebování průmyslu výživy v oboru výroby živočišné-950.000-950.000
Titul 4. (úhrn)-950.000-950.000
5Řízení spotřeby.
1Potravinové lístky-120.000-120.000
2Kontrola spotřeby a distribuce-50.000-50.000
Titul 5. (úhrn)-170.000-170.000
6Hospodářská pomoc a obnova.
1Československý úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu9,400.000--9,400.000
Titul 6. (úhrn) 9,400.000--9,400.000
Kapitola 13. (úhrn)9,405.0002,035.000200.00011,640.000

14. Ministerstvo promyslu.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
14. Ministerstvo průmyslu. (Povereníctvo priemyslu a obchodu.)
141Ministerstvo průmyslu.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
2Pověřenec.
L Vlastní správní.
A. Osobní--334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní
A. Osobní87,116.00087,116.000
B. Věcné18,934.00018,934.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice500.000--500.000
§ 3. (úhrn)86,550.000--86,550.000
4Pověřenectvo
I. Vlastní správní
A. Osobní-20,949.00020,949.000
B. Věcné-9,063.0009,063.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--300.000300.000
§ 4. (úhrn)--30,312.00030,312.000
5Členství v mezinárodních institucích.
II. Ostatní správní1,103.000--1,103,000
6Kontrola řízené výroby
II. Ostatní správní-200.00020.000220.000
7Výstavnictví a propagace.
II. Ostatní správní-600.000150.000750.000
141Titul 1.
1I. Vlastní správní.
A. Osobní67,463.00021.283.00088,746.000
B. Věcné18,934.000-9,063.00027,997.000
II. Ostatní správní1,103.000800.000170.0002,073.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice500,000-300.000800.000
Titul 1. (úhrn)88,000.000800.00030,816.000119,616.000
Zvelebování průmyslu.
II. Ostatní správní2,100.00010,320.00012,420.000
Titul 2. (úhrn)2,100.00010,320.00012,420.000
3Zvelebováni řemesel.
1Živnostensko zvelebovací služba.
II. Ostatní správní1,110.000195.0001,305.000
2Opatření k podpoře řemesel.
II. Ostatní správní-2,850.000465.0003,315.000
3Hospodářská péče o řemesla.
II. Ostatní správní-1,500.000500.0001,800.000
4Sociální péče o řemeslnictvo a jeho dorost.
II. Ostatní správní-1,500.000500.0002,000.000
5Lidová a umělecká výroba.
II. Ostatní správní14,000.0009,000.00023,000.000
700.000250.000950.000
Titul 3.
II. Ostatní správní14,000.0009,000.00023,000.000
7,660.0001,710.0009,370.000
Titul 3. (úhrn)14,000.0009,00.000023,000.000
-7,660.0001.710.0009,370.000
144Výrobní družstva.
II. Ostatní správní-10,000.000900.00010.900.000
Titul 4. (úhrn)-10.000.000900.00010,900.000
5Hornictví
1Báňské úřady.
1. Vlastní správní.
A. Osobní12,441.0002,031.00014,472.000
B. Věcné3,594.000552.0004,146.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice182.00050.000232.000
§ 1. (úhrn)-16,217.0002,638.00018,850.000
2Státní geologické ústavy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní5,570.0001,662.0007,232.000
B. Věcné4,994.0002,521.0007,515.000
II. Ostatní správní50.00050.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice800.000740.0001,540.000
§ 2. (úhrn)-11,364.0004,973.00016.337.00
3Nerostný výzkum půdy
II. Ostatní správní8,000.00014,000.00022,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-300.000500.000800.000
§ 3. (úhrn)-8,300.00014,500.00022,800.000
4Ostatní výdaje.
II. Ostatní správní-735.000575.0001,310.000
Titul 5.
I. Vlastní správní.
A. Osobní18,011.0003,693.00021,704.000
B. Věcné8,588.0003,073.00011,661.000
II. Ostatní správní8,735.00014,625.00023,360.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,282.0001,290.0002.572.000
Titul 5. (úhrn)36,616.00022,681.00059,297.000
146Energetika.
1Elektrisace venkova.
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-100,000.000-100,000.000
2Soustavné zásobování plynem.
III. Investiční
B. Příspěvky na investice-10,000.000-10,000.000
Titul 6.
III. Investiční
B. Příspěvky na investice-110.000.000-110,000.000
Titul 6. (úhrn)-110,000.000110,000.000
7Cejchování a puncovní služba.
1Cejchovní úřady.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-14,704.000-14,704.000
B. Věcně-5,543.000-5,543.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice900.000-900.000
§ 1. (úhrn)-21,147.000-21,147.000
2Puncovní úřady.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-2,807.000-2,807.000
B. Věcné-954.000-954.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice241.000241.000
§ 2. (úhrn)-4,002.0004,002.000
Titul 7.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-17,511,000-17,511.000
B. Věcné-6,497.000-6,497.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-1,141.000-1,141.000
Titul 7. (úhrn)-25,149.000-25,149.000
148Patentní obor.
1Patentní úřad.
I. Vlastní správní.
A. Osobní10,198.00010,198.000
B. Věcné3,196.0003,196.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,023.000--1,023.000
§ 1. (úhrn)14,417.000--14,417.000
2Úřad na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě.
I. Vlastní správní.
A. Osobní267.000--267.000
B. Věcné234.000--234.000
III. Investiční
A. Vlastní investice30.000--30.000
§ 2. (úhrn)531.000--531.000
3Patentní soud.
I. Vlastní správní
A. Osobní40.000--40.000
Titul 8.
I. Vlastní správní
A. Osobní10,505.00010,505.000
B. Věcné3,430.0003,430.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,053.000-1,053.000
Titul 8. (úhrn)14,988.000--14,988.000
Technické museum v Košicích.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--220.000220.000
B. Věcné--550.000550.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--350.000350.000
Titul 9. (úhrn)--1,120.0001,120.000
1410Výzkumnictví.
1Letecký výzkumný ústav.
I. Vlastní správní.
A. Osobní21,148.000-21,148.000
B. Věcné25,075.000-25,075.000
II. Ostatní správní350.000-350.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice13,611.000--13,611.000
§ 1. (úhrn)60,184.000--60,184.000
2Technické výzkumnictví.
II. Ostatní správní30,000.0004,000.00034,000.000
-300.000400.000700.000
Titul 10.
I. Vlastní správní.
A. Osobní21,148.000--21,148.000
B. Věcné25,075.000--25,075.000
II. Ostatní správní30,000.0004,000.00034,000.000
350.000300.000400.0001,050.000
III. Investiční
A. Vlastní investice13,611.000--13,611.000
Titul 10. (úhrn)30,000.0004,000.00034,000.000
60,184.000300.000400.00060,884.000
Kapitola 14.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.67,463.00021,288.00088,746.000
Titul 5.-18,011.0003,693.00031,704.000
Titul 7.-17,511.000-17,511.000
Titul 8.10,505.000--10,505.000
Titul 9.220.000220.000
Titul 1021,148.000--21,148.000
A. (úhrn)99,116.00035,522.00025,196.000150,384.000
14B. Věcné.
Titul 1.18,934,000-9,063.00027,997.000
Titul 5.-8,588.0003,073.00011,661.000
Titul 7.-6,497.000-6,497.000
Titul 8.3,430.000--3,430.000
Titul 9.--550.000560.000
Titul 10.25,075.000--25,075.000
B. (úhrn)47,439.00015,085.00012,886.00075,210.000
I. (úhrn)146,555.00050,607.00037,882.000235,044.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.1,103.000800.000170.0002,073.000
Titul 2.2,100.00010,320.00012,420.000
Titul 3.14,00009,000.00023,000.000
-7,660.0001,710.0009,370.000
Titul 4.-10,000.000900.00010,900.000
Titul 5.-8,735.00014,625.00023,360.000
Titul 10.30,000.0004,000.00034,000.000
350.000300.000400.0001,050.000
II. (úhrn)44,000.00013,000.00057,000.000
1,453.00029,595.00028,125.00059,173.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.500.000300.000800.000
Titul 5.-1,282.0001,290.0002,572.000
Titul 7.-1,141.000-1,141.000
Titul 8.1,053.000-1,053.000
Titul 9.350.000350.000
Titul 10,13,611.000--13,611.000
A. (úhrn)15,164.0002,423.0001,940.00019,527.000
B Příspěvky na investice
Titul 6.-110,000.000-110,000.000
B. (úhrn)-110,000.000-110,000.000
III. (úhrn)15,164.000112,423.0001,940.000129,527.000
44,000.00013,000.00057,000.000
163,172.000192,625.00067,947.000428,744.000
Kapitola 14. (úhrn)163,172.000236,625.00080,947.000480,744.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
14. Ministerstvo průmyslu. (Povereníctvo priemyslu a obchodu.)
141Ministerstvo průmyslu.
3Ministerstvo2,513.000--2,513.000
4Pověřenectvo--9,206.0009,206.000
6Kontrola řízené výroby105.000-105.000
Titul 1. (úhrn)2,513.000105.0009,206.00011,824.000
2Zvelebování průmyslu-50.000-50.000
3Zvelebování řemesel-250.000-250.000
4Výrobní družstva-430.000-430.000
5Hornictví.
1Báňské úřady-2,812.0001,024.0003,836.000
2Státní geologické ústavy-102.000-102.000
Titul 5. (úhrn)-2,914.0001,024.0003,938.000
6Energetika-500.000-500.000
7Cejchovní a puncovní služba.
1Cejchování úřady-30,740.000-30,740.000
2Puncovní úřady-3,037.000-3,037.000
Titul 7 (úhrn)-33,777.000-33,777.000
8Patentní obor.
1Patentní úřad22,138.000--22,138.000
2Úřad na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě462.000--462.000
Titul 8. (úhrn)22,600.000--22,600.000
9Technické museum v Košicích.--51.00051.000
10Výzkumnictví.
1Letecký výzkumný ústav533.000--533.000
Titul 10. (úhrn)533.000-533.000
Kapitola 14. (úhrn)25,646.00038,026.00010,281.00078,953.000

15. Ministerstvo vnitřního obchodu.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
15. Ministerstvo vnitřního obchodu.
151Ministerstvo vnitřního obchodu.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
§ 1. (úhrn)347.000-347.000
2Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní29,586.000-29,586.000
B. Věcné6,664.000-6,664.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,000.000--1,000.000
§ 2. (úhrn)37,250.00037,250.000
3Členství v mezinárodních uniích.
II. Ostatní správní45.000--45.000
§ 3. (úhrn)45.000-45.000
Titul I.
1. Vlastní správní.
A. Osobní29,933.00029,033.000
B. Věcné6,664.0006,664.000
II. Ostatní správní45.000-45.000
III. Investiční1,000.000-1400.000
Titul 1 (úhrn)37,642.00037,642.000
2Zvelebováni obchodu a živností.
1Zvelebování obchodu.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-150.000150.000
1,000.0001,000.000
II. Ostatní správní-800.0007,430.0008,230.000
§ 1. (úhrn)1,000.0001,000.000
-800.0007,580.0008,380.000
2Živnostensko-zvelebovací služba.
II. Ostatní správní4,275.00095.0004,370.000
§ 2. (úhrn)4,275.00095.0004.370.000
3Státní ústav pro zvelebování živností v Turč. Sv Martině.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-1,217.0001,217 000
B. Věcné-1,199.0001,199.000
II. Ostatní správní45.00045.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-1,100.0001,100.000
Úhrn--3,561.0003,561.000
1523Státní ústav pro zvelebování živností v Turč. Sv. Martině - odbočka v Bratislavě.
I. Vlastní správní.
B. Věcné257.000257.000
II. Ostatní správní-25.00025.000
III. Investiční
A Vlastní investice-100.000100.000
Úhrn--382.000382.000
Státní ústav pro zvelebování živností v Turč. Sv Martině -odbočka v Košicích.
I. Vlastní správní.
B. Věcné182.000182.000
II. Ostatní správní-20.00020.000
III. Investiční
A Vlastní investice--100.000100.000
Úhrn--302.000302.000
§ 3. (úhrn)--4,245.0004,245.000
4Opatřeni ku podpoře živností.
II. Ostatní správní-600.000215.000815.000
§ 4. (úhrn)-600.000215.000815.000
5Hospodářská a sociální péče o živnostnictvo.
II. Ostatní správní-1,500.000150.0001,650.000
§ 5. (úhrn)-1,500.000150.0001,650.000
6Výchovná a hospodářská péče o živnostenský dorost.
II. Ostatní správní100.000250.000350.000
§ 6. (úhrn)100.000250.000150.000
7Péče o spotřební a obchodní družstva.
II. Ostatní správní900.000300.0001,200.000
§ 7. (úhrn)900.000300.0001,200.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,217.0001,217.000
B. Věcné-1,788.0001,788.000
II. Ostatní správní1,000.0001,000.000
8,175.0008,530.00016,705.000
III. Investiční1,300.0001,300.000
Titul 2. (úhrn)1,000.0001,000.000
8,175.00012,835.00021,010.000
153Cestovní, turistický a lázeňský ruch.
II. Ostatní správní5,000.0006,000.00011,000.000
-7,550.0003,550.00011,100.000
Titul 3. (úhrn)5,000.0006,000.00011,000.000
-7,550.0003,550.00011,100.000
4Kontrola řízeného oběhu zboží.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-7,009.000-7,009.000
Titul 4. (úhrn)-7,009.000-7,009.000
5Výzkumnictví a zkušebnictví.
II. Ostatní správní-2,000.000-2,000.000
Titul 5 (úhrn)-2,000.000-2,000.000
Kapitola 15.
1. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.29,933.000-29,933.000
Titul 2.--1,217.0001,217.000
A. (úhrn)1,217.00031,150.000
B. Věcné.
Titul 1.6,664.000--6,664.000
Titul 2.--1,788.0001,788.000
Titul 4-7,009.0007,009.000
B. (úhrn)6,664.0007,009.0001,788,00015,461.000
I. (úhrn)36,597.0007,009.0008,005.00046,611.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.45.000--45.000
Titul 2.1,000.0001,000.000
-8,175.0008,530.00016,705.000
Titul 3.5,000.0006,000.00011,000.000
-7,550.0003,550.00011,100.000
Titul 5.-2,000.000-2,000.000
II. (úhrn)8,000.0006,000.00014,000.000
45.00015,725.00012,080.00027,850.000
III. Investiční
A. Vlastní investice.
Titul 1.1,000.000--1,000.000
Titul 2.--1,300.0001,300.000
III. (úhrn)1,000.000-1,300.0002,300.000
8,000.0006,000.00014,000.000
37,642.00022,734.00016,385.00076,761.000
Kapitola 15. (úhrn)37,642.00030,734.00022,385.00090,761.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
15. Ministerstvo vnitřního obchodu.
151Ministerstvo vnitřního obchodu780.000--780.000
2Zvelebování obchodu a živnosti-99.000380.000479.000
3Cestovní, turistický a lázeňský ruch1.000-1.000
4Kontrola řízeného oběhu zboží-30.000-30.000
Kapitola 15. (úhrn)780.000130.000380.0001,290.000

16. Ministerstvo zahraničního obchodu.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
16. Ministerstvo zahraničního obchodu.
161Ministerstvo zahraničního obchodu.
lMinistr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní374.000--374.000
§ 1. (úhrn)374.000-374.000
2Státní tajemník.
I. Vlastní správní.
A. Osobní357 000-357.000
§ 2. (úhrn)357.000-357.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní35,649.000-35,649.000
B. Věcné24,030.000--24,030.000
II. Ostatní správní70.000- -70.000
III. Investiční.-
A. Vlastní investice1,679.000-1,679.000
§ 3. (úhrn)61,428.000--61,428.000
4Odborné poradní sbory
I. Vlastní správní.
A. Osobní65.000-65.000
B. Věcné21.000--21.000
§ 4. (úhrn)86.000--86.000
5Členství v mezinárodních institucích.
II. Ostatní správní109.000109.000
§ 5. (úhrn)109.000--109.000
6Kancelář zmocněnce vlády ČSR pro obchod s SSSR.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,669.000--1,669.000
B. Věcné1,073.000--1,073.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice20.000--20.000
§ 6. (úhrn)2,762.000--2,762.000
161Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní38,114.000--38,114.000
B. Věcné25,124.000--25,124.000
II. Ostatní správní179.000--179.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,699.000--1,699.000
Titul 1. (úhrn)65,165.000--65,116.000
2Zahraniční služba.
1Obchodní přidělenci.
I. Vlastní správní.
A. Osobní21,554.000--21,554.000
B. Věcné1,667 000--1,667.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200.000--200.000
§ 1. (úhrn)23,421.000--23,421.000
2Čs. zásobovací a dopravní společnost v Londýně.
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,172.000--3,172.000
B. Věcné1,278.000--1.278.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice50.000--50.000
§ 2. (úhrn)4,500.000--4,500.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní24,726.000--24,726.000
B. Věcné2,945.000--2,945.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice250.000--250.000
Titul 2. (úhrn)27,921.000--27,921.000
163Zvelebování vývozu.
II. Ostatní správní14,691.000--14,691.000
Titul 3. (úhrn)14,691.000-14,691.000
4Zvelebování cizineckého ruchu.
II. Ostatní správní22,000.000--22,000.000
Titul 4. (úhrn)22,000.00022,000.000
Kapitola 16.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.38,114.000--38,114.000
Titul 2.24,726,000-24,726.000
A. (úhrn)62,840.000--62.840.000
B. Věcné.
Titul 125,124.000--25,124.000
Titul 22,945.0002,945.000
B. (úhrn)28,069.000--28,069.000
I. (úhrn)90,909.000--90,909.000
II. Ostatní správní.
Titul 1179,000--179.000
Titul 314,691.000-14,691.000
Titul 422,000.000--22,000.000
II. (úhrn)36,870.000--36,870.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 11,699.000--1,699.000
Titul 2250.000--250.000
III. (úhrn)1,949.000--1,949.000
Kapitola 16. (úhrn)129,728.000--129.728.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
16. Ministerstvo zahraničního obchodu.
161Ministerstva zahraničního obchodu203,490.000--203,490.000
Kapitola 16. (úhrn)203,490.000--203,490.000

17. Nejvyšší úřad cenový.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
17. Nejvyšší úřad cenový.
171Nejvyšší úřad cenový.
I. Vlastní správní
A. Osobní22,353.00022,353.000
B. Věcné-4,748.0004,748.600
II. Ostatní správní400.000-400.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-330.000330.000
Titul 1. (úhrn)-27,831.000-27,831.000
5Cenová zpravodajství nejvyššího úřadu cenového.
1. Vlastní správní.
A. Osobní-397.000-397.000
B. Věcné132.000132.000
II. Ostatní správní-2,140.0002,140.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-100.000-100.000
Titul 2. (úhrn)-2,769.000-2,769.000
Kapitola 17
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.-22,353.000-22,353.000
Titul 2.-397.000-397.000
A. (úhrn)-22,750.000-22,750.000
B. Věcné
Titul 1.-4,748.000-4,748.000
Titul 2.-132.000-132.000
B. (úhrn)-4,880.000-4,880.000
I. (úhrn)-27,630.000-27,630.000
II. Ostatní správní.
Titul 1400.000400.000
Titul 2.-2,140.0002,140.000
II. (úhrn)-2,540.000-2,540.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice
Titul 1.-330.000330.000
Titul 2100.000100.000
III. (úhrn)430.000-430.000
Kapitola 17. (úhrn)30,600.000-30,600.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
17. Nejvyšší úřad cenový.
171Nejvyšší úřad cenový.71.000-71.000
2Cenový zpravodajství nejvyššího úřadu cenového-3,001.0003,001.000
Kapitola 17 (úhrn)-3,072.000-3,072.000

18. Ministerstvo techniky.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
18. Ministerstvo techniky. (Povereníctvo techniky.)
181Ministerstvo techniky.
1Ministr.
I. Vlastní správní
A. Osobní347.000-347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní33,193.000--33,193.000
B. Věcné7,213.000--7,213.000
II. Ostatní správní80,000.00080,000.000
41,102.000-41,102.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice450.000-450.000
§ 3. (úhrn)80,000.00080,000.000
81,958.000--81,958.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-65,100.00065,100.000
B. Věcné--8,810.0008,810.000
II. Ostatní správní2,080.0002,080.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-560.000560.000
§ 4. (úhrn)--76,050.00076,050.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní33,540.000-65,434.00098,974.000
B. Věcné7,213.000-8,310.00015,523.000
80,000.00080,000.000
II. Ostatní správní41,102.000-2,080.00043,182.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice450.000-560.0001,010.000
Titul I. (úhrn)80,000.00080,000.000
82,305.000-76,384.000158,689.000
182Technická služba.
1Stavební, kulturně-technická, plánovací a strojní služba.
1. Vlastní správní.
A. Osobní-420,350.000105,318.000516,168.000
B. Věcné-69,266.00016,910.00086,176.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-2,792.060830.0003,422.000
§ 1. (úhrn)-402,908.000122,858.000615,766.000
2Stavební správa dostavby dálnice.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-6,060.000:-6,060.000
B. Věcné-1,170.000-1,170.000
§ 2. (úhrn)-7,230.000-7,230.000
3Ředitelství pro stavbu vodních cest.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-17,839.000-17,839.000
B. Věcné-2,475.000-2,475.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-120.000-120.000
§ 3. (úhrn)20,434.00020,434.000
Titul 2.
I. Vlastní správní
A. Osobní-444,748.000106,818.000650,067.000
B. Věcné-72,911.00016,910.00083,821.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-2,912.000690.0003,542.004
Titul 2. (úhrn)-320,672.000122,358.000643,480.000
183Cejchovní a puncovní služba.
1Cejchovní a puncovní úřady.
I. Vlastní správní.
A. Osobní
B. Věcné3,070.0003,070.000
III. Investiční.-1,245.0001,245.000
A. Vlastní investice--285.000285.000
§ 1. (úhrn)--4,600.0004,600.000
Titul 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,070.0003,070.000
B. Věcné--1,245.0001,245.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--285.000285.000
Titul 3. (úhrn)-4,600.0004,600.000
4Technické zkušebnictví a výzkumnictví.
1Státní ústavy hydrologické.
I. Vlastní správní.
A. Osobní4,673.0001,467.0006,140.000
B. Věcné1,689.0001,102.0002,791 .000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-460.000322.000782.000
§ 1. (úhrn)-6,822.0002,891.0009,718.000
2Ústav pro hospodárné využití paliv.
I. Vlastní správní.
A. Osobní5,623.0005,623.000
B. Věcné1,083.0001,083.000
III. Investiční.
A. Vlastni investice1,900.0001,900.000
§ 2. (úhrn)-6,506.000-6,506.000
1843Státní meteorologický ústav
I Vlastní správní.
A. Osobní3,690.0003,690.000
B. Věcné1,941.0001.941.000
III Investiční.
A. Vlastní investice400.000400.000
-135.000135.000
§ 3. (úhrn)400.000400.000
--5,766.0005,766.000
4Pokusné stavebnictví, zkušebnictví a výzkumnictví mimo výzkumné ústavy ministerstva techniky
II. Ostatní správní-6,195.000725.0006,920.000
§ 4. (úhrn)-6,195.000725.0006,920.000
Titul 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní8,196.0005,157.00013,353.000
B. Věcné2,772.0003,043.0005,815.000
II. Ostatní správní6,195.000725.0006,920.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice400.000400.000
2,300.000457.0002,817.000
Titul 4. (úhrn)400.000400.000
19,523.0009,382.00028,905.000
5Silnice a mosty.
1Správa a udržování státních silnic a mostů.
I. Vlastní správní.
B. Věcné65,774.00029,100 00094,874.000
III. Investiční
A. Vlastní investice224,000.00036,680.000260,680.000
20,000 0006,000.00026,000.000
C. Ostatní488,247.000216,810.000705,057.000
III. (úhrn)224,000.00036,680.000260,680.000
-508,247.000222,810.000731,057.000
§ 1. (úhrn)224,000.00036,680.000260,680.000
-574,021.000251,910.000825,931.000
1552Obnova, rekonstrukce a stavby státních i nestátních silnic a mostů.
II. Ostatní správní.-550.000550.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1.057,907.000664,000.0001.721,907.000
-41,410.00052,440.00093,850.000
B. Příspěvky na investice-369,164.000127,245.000496,409.000
C. Ostatní-11,300.000-11.300.000
III. (úhrn)1.057,907.000664,000.0001.721,907.000
-421,874.000179,685.000801,559.000
§ 2. (úhrn)1.057,907.000664,000.0001.721,907.000
-422,424.000179,686.000602,109.000
Titul 5.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-65,774.00029,100.00094,874.000
II. Ostatní správní-550.000-550.000
III. Investiční.1.281,997.000700,680.0001.982,877.000
A. Vlastní investice-61,410.00058,440.000119,850.000
B. Příspěvky na investice-569,194.000127,245.000496,409.000
C. Ostatní-499,547,000216,810.000716,357.000
III. (úhrn)1.281,997.000700,680.0001.982,877.000
-930,121.000402,495.0001.332,616.000
Titul 5. (úhrn)1.281,997.000700,680.0001.982,877.000
996,445.000431,595.0001.428,040.000
6Vodohospodářské stavby.
1Správa a udržování vodních staveb.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-21,405.0009,080.00030,485.000
II. Ostatní správní-150.000-150.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-440.00050.000490.000
§ 1. (úhrn)-21.995.0009,130.00031,125.000
182Vodní stavby a práce včetně průplavů.
II. Ostatní správní-200.00050.000250.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice564,008.000903,590.0001.467,598.000
840.00067,360.00058,000.000128,000.000
§ 2. (úhrn)564,008.000903,590.0001.467,598.000
840.00067,360.00058,000.000128,000.000
3Přímé zvelebování v oboru vodního hospodářství a kulturní techniky.
II. Ostatní správní34,632.00034,632.000
-10,337.000-10,337.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice6,560.0006,560.000
-4,250.000-4,250.000
B. Příspěvky na investice-197,295.000-197,295.000
III. (úhrn)6,500.0006,500.000
-201,545.000-201,545.000
§ 3. (úhrn)41,192.00041,192.000
-211,882.000-211,882.000
Titul 6.
I. Vlastní správní.
B. Věcné-21,405.0009,080.00030,485.000
II. Ostatní správní34,632.00034,632.000
-10,637.00050.00010,737.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice690,568.000903,590.0001.594,158.000
840.00071,850.00058,050.000130,740.000
B. Příspěvky na investice-197,295.000-197,295.000
III. (úhrn)690,568.000903,590.0001.594,158.000
840.000269,145.00058,050.000328,035.000
Titul 6. (úhrn)635,200.000893,590.0001.528,790.000
840.000301,237.00067,180.000369,257.000
187Krajinné plánováni, plánování a výstavba obcí a stavební obnova.
1Plánování krajinné a místní a výstavba obcí.
III. Investiční.
A. Vlastní investice-8,380.0001,500.0009,880.000
B. Příspěvky na investice-39,800.00012,300.00052,100.000
III. (úhrn)-48,180.00013,800.00061,980.000
§ 1. (úhrn)-48,180.00013,800.00061,980.000
2Stavební obnova.
II. Ostatní správní.-112,700.00087,300.000200,000.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-16,000.0002,000.00018,000.000
§ 2. (úhrn)-128,700.00089,300.000218,000.000
Titul 7.
II. Ostatní správní-112,700.00087,300.000200.000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-8,380.0001,500.0009,880.000
B. Příspěvky na investice55,800.00014,30000070,100.000
III. (úhrn)-64,180.00015.800.00079,980.000
Titul 7. (úhrn)-176,880.000103,100.000279,980.000
8Správa státních budov.
I. Vlastní správní
A. Osobní455.000760.000260.0001,475.000
B. Věcné10,620.00054,280.00050,600.000115,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice54,000.000136,000.000190,000.000
12,280.000108,720.00081,000.000202,000.000
Titul 8. (úhrn)54,000.000136,000.000190,000.000
23,355.000163,760.000131,860.000318.875.000
9Stavby budov a koupě nemovitosti pro potřebu civilní státní správy.
1President republiky a kancelář presidenta republiky.
III. Investiční.
A. Vlastní investice8,500.008,500.000
2.500.000-2,500.000
1892Národní shromáždění
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,500.0002,500.000
2,000.000-2,000.000
2aSlovenská národná ruda.
III. Investiční.
A. Vlastní investice600.000600.000
--300.000300.000
3Předsednictvo vlády.
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,000.0002,000.000
800.000-800.000
3aPředsedníctvo Sboru povereníkov.
III. Investiční
A. Vlastní investice--800.000800.000
4Ministerstvo zahraničních věcí.
III. Investiční.
A. Vlastní investice7,000.000--7,000.000
6Ministerstvo vnitra.
III. Investiční.3,000.00013,000.0004,100.00020,100.000
A. Vlastní investice200.0003,054.0001,000.0004,254.000
7Ministerstvo spravedlnosti.
III. Investiční.21,500.0006,000.00027,500.000
A. Vlastní investice-2,200.0001,000.0003,200.000
10Ministerstvo školství a osvěty.
III. Investiční75,000.00074,000.000149,000.000
A. Vlastní investice500.00032,750.0006,800.00089,550.000
11Ministerstvo informací.
III. Investiční.1,000.0001,000.000
A. Vlastní investice700.000-1,000.0001,700.000
12Ministerstvo zemědělství.
III. Investiční.
A. Vlastní investice17,000.0006,000.00023,000.000
50.0007,100.0001,000.0008,150.000
18913Ministerstvo výživy
III. Investiční.
A. Vlastní investice300.000--300.000
13aPovereníctvo výživy a zásobovania.
III. Investiční
4. Vlastní investice-100.000100.000
14Ministerstvo průmyslu.
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,000.0001,000.000
-700.000-700.000
14aPovereníctvo priemyslu a obchodu.
III. Investiční.
A. Vlastní investice500.000500.000
--500.000500.000
18Ministerstvo techniky
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,000.0006,300.0007,900.00015,200.000
300.000-1,500.0001,800.000
21Ministerstvo sociální péče.
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,300.0006,900.0007,200.000
-600.0001,000.0001,600.000
22Ministerstvo zdravotnictví.
III. Investiční.
A. Vlastní investice84,000.00024,800.000108,800.000
-8,800.0005,000.00018,800.000
24Ministerstvo financí.
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,500.0006,200.0008,000.00016,700.000
-4,050.0001,000.0005,050.000
29Úřední budovy společné.
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,700.0001,700.000
-12,386.0002,500.00014,886.000
30Státní obytné domy obnovené.
III. Investiční.
A. Vlastní investice27,500.0005,750.00033,250.000
----
18931Státní obytné domy nové.
III. Investiční.
A. Vlastní investice341,000.000165,000.000506,000.000
-8,000.0004,000.00012,000.000
32Konfiskované budovy a nemovitosti z Fondu národní obnovy.
III. Investiční.
A. Vlastní investice10.00010.000-20.000
33Koupě nemovitosti pra potřebu civilní státní správy
III. Investiční.
A. Vlastní investice.90.000900.0008,000.0008,990.000
A. (úhrn)20,500.000505,500.000308,750.000924,750.000
14,450.00080,550.00035,000.000130,000.000
III. (úhrn)20,500.000505,500.000308,750.000924,750.000
14,450.00080,550.00035,000.000130,000.000
Titul 9. (úhrn)20,500.000505,500.000308,750.000924,750.000
14,450.00080,550.00035,000.000130,000.000
10Elektrisace státu.
I. Vlastní správní
B. Věcné--15.00015.000
II. Ostatní správní--1,770.0001,770.000
III. Investiční
B. Příspěvky na investice--35.000.00035,000.000
Titul 10. (úhrn)--36,785.00036,785.000
Kapitola 16.
I. Vlastní správní.
A. Osobní
Titul 1.33,540.000-65,484.00098,974.000
Titul 2.-444,749.000105,318.000550,067.000
Titul 3.--3,070.0003,070.000
Titul 4.-8,196.0005,157.00013,363.000
Titul 8.455.000760.000260.0001,475.000
A. (úhrn)39,995.000453,705.000179,980.000686,939.000
18B. Věcné
Titul 1.7,213.000-8,310.00015,523.000
Titul 2.-72,911.00016.910.000894,821.000
Titul 3.--1,245.0001,245.000
Titul 4.-2,772.0003,043.0005.815.000
Titul 5.-65,771.00029,100.00094,874.000
Titul 6.-21,405.0009,080.00030,485.000
Titul 8.16,620.00054,280.00050,600.000115,500.000
Titul 10.--15.00015.000
B. (úhrn)17,833.000217,142.000118,303.000853,278.000
I. (úhrn)51,828.000670,847.000297,542.0001.020,217.000
II. Ostatní správní.83,001,000
Titul 1.80,000.00080,000.000
41,102.0002,080.00043,182.000
Titul 4.-6,195.000725.0006,920.000
Titul 5.-550.000-550.000
Titul 6.34,632.00034,632.000
-10,687.00050.00010,737.000
Titul 7.-112,700.00087,300.000200,000.0010
Titul 10.--1,770.0001,770.000
II. (úhrn)80,000.00034,632.000114,632.000
41,102.000130,132.00091,925.000263,159.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul l1450.000560.0001,010.000
Titul 2.-2.912.000630.0003,542.000
Titul 3.-285.000285.000
Titul 4.400.000400.000
-2,360.000457.0002,817.000
Titul 5.1.281,997.000700,680.0001.982,677.000
-61,410.00058,440.000119,850.000
Titul 6.600,568.000993,590.0001.504,158.000
840.00071,850.00058,050.000130,740.000
Titul 7.8,380.0001,500.0009,880.000
54,000.000138,000,010190,000.000
Titul 8.12,280.000108,720.00081,000.000202,000.000
Titul 920,500.000595,500.000308,750.000924,750.000
14,450.00080,550.00035,000.000130,000.000
A. (úhrn)20,500.0002.532,065.0002.049,420.0004.681,985.000
28,020.000336,182.000235,922.000600,124.000
18B. Příspěvky na investice.
Titul 5.-369,164.000127,245.000496,409.000
Titul 6.-197,295.000-197,295.000
Titul 7.-55,800.00014,300.00070,100.000
Titul 10.--35,000.00035,000.000
B. (úhrn)-622,259.000176,545.000798,804.000
C. Ostatní.
Titul 5.-499,547.000216,810.000716,357.000
C. (úhrn)-499,547.000216,810.000716,357.000
III. (úhrn)20,500.0002,532,065.0002,640,428.0004.601,985.000
28,020.0001.457,388.000629,277.0002.115,285.000
100,500.0002.566,687.0002.640,420.0004.716,617.000
120,950.0002.258,967.0001.018,744.0003,398,661.000
Kapitola 18. (úhrn)221,450.0004.825,664.0003.068,164.0008.115,278.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
18. Ministerstvo techniky. (Povereníctvo techniky.)
181Ministerstvo techniky.
3Ministerstvo15.000--15.000
4Pověřenectvo-86.00086.000
Titul 1. (úhrn)15.000-85.000100.000
2Technická služba.
1Stavební, kulturně-technická, plánovací a strojní služba.-2,692.000910.0003,602.000
2Stavební správa dostavby dálnice-6.000-6.000
3Ředitelství pro stavbu vodních cest-5.000-5.000
Titul 2. (úhrn)-2,703.000910.0008,613.000
3Cejchovní a puncovní služba.
1Cejchovní a puncovní úřady--6,575.0006,575.000
Titul 3. (úhrn)--6,575.0006,575.000
4Technické zkušebnictví a výzkumnictví.
1Státní ústavy hydrologické182.00030.000212.000
2Ústav pro hospodárné využití paliv-725.000-725.000
3Státní meteorologický ústav--30.00030.000
Titul 4. (úhrn)-907.00060.000967.000
5Silnice a mosty-10,671.00031,870.00042,541.000
6Vodohospodářské stavby118,894.0007,360.000126,254.000
7Krajinné plánováni, plánování a výstavba obcí a stavební obnova4,785.0008,800.00013,585.000
8Správa státních budov553.00026,675.0008,290.00035,518.000
9Stavby budov a koupě nemovitostí pro potřebu civilní státní správy.100.000-100.000
Kapitola 18. (úhrn)568.000164,735.00063,950.000229,253.000

19. Ministerstvo dopravy.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaúhrn
Kčs
19. Ministerstvo dopravy. (Povereníctvo dopravy.)
191Ministerstvo dopravy
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní79,289.000--79,289.000
B. Věcné17,161.000--17,161,000
II. Ostatní správní2,050.000--2,050.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice535.000--535.000
§ 3. (úhrn)99,035.000--99,035.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--27,938.00027,938.000
B. Věcné--7,188.0007,188.000
II. Ostatní správní--680.000680.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--900.000900.000
§ 4. (úhrn)--36,706.00036,706.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní79,636.00026,272.000107,908.000
B. Věcné17,161.000-7,188.00024,349.000
II. Ostatní správní2,050.000680.0002,730.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice535.000900.0001,435.000
Titul 1. (úhrn)99,332.000-37,040.000196,422.000
2Letectví.
1Letecká služba výkonná.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-33,563.00014,669.00048,282.000
B. Věcné27,543.0008,334.00085,677.000
II. Ostatní správu5,200.0002,300.0007,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice164,531.00079,263.000243,794.000
-134,450.00050,350.000184,800.000
§ 1. (úhrn)164,531.00079,263.000243,794.000
-200,556.00075,653.000276,209.000
1922Státní meteorologický ústav
I. Vlastní správní.
A. Osobní12,488.000-12,488.000
B. Věcné-10,493.00010,493.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice900.000900.000
-300.000-300.000
§ 2. (úhrn)900.000900.000
-23,281.000-23,281.000
Titul 2.
I. Vlastní správní
A Osobní-46,051.00014,609.00060,720.000
B. Věcné-37,836.0008,334.00046,170.000
II. Ostatní správní-5,200.0002,300.0007,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice165,431.00079,253.000244,684.000
-134,750,00050,350.000185,100.000
Titul 2. (úhrn)165,431.00079,253.000244,684.000
-233,837.00075,653.000299,490.000
3Plavba.
1Plavební úřady
I. Vlastní správní.
A. Osobní-5,839.00034,584.00040,423.000
B. Věcné7,958.0009,902.00017,860.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,900.00014,875.00016,775.000
-803.0002,810.0003,613.000
§ 1. (úhrn)1,900.00014,875.00016,775.000
14,600.00047,296.00061,896.000
2Lodí a plavební podnikání vnitrozemské plavby
II. Ostatní správní1,000.0001,000.000
3Vnitrozemská plavba zahraniční a plavba námořní
I. Vlastní správní.
B. Věcné4,985.0004,985.000
4Komise a kongresy vnitrozemské z námořní plavby
I. Vlastní správní
B. Věcné1,000.0001,000.000
193Titul 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-5,839.00034,584.00040,423.000
B. Věcné5,985.0007,958.0009,902.00023,845.000
II. Ostatní správní-1,000.000-1,000.000
III. Investiční1,900.00014,875.00016,775.000
-803.0002,810.0003,613.000
Titul 3. (úhrn)1,900.00014,875.00016,775.000
5,985,00015,600.00047,296.00068,881.000
Kapitola 19.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.79,636.000-28,272.000107,908.000
Titul 2.-46,051.00014,669.00060,720.000
Titul 3.-5,839.00034,584.00040,423.000
A. (úhrn)79,636.00051,890.00077,525.000209,051.000
B. Věcné.
Titul 1.17,161.000-7,188.00024,349.000
Titul 2.-37,836.0008,334.00046,170.000
Titul 3.5,985.0007,958.0009,902.00023,345.000
B. (úhrn)23,146.00046,794.00025,124.00094,364.000
I. (úhrn)102,782.00097,684.000102,949.000303,415.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.2,050.000680.0002,780.000
Titul 2.-5,200.0002,300.0007,500.000
Titul 3.-1,000.000-1,000.000
II. (úhrn)2,050.0006,200.0002,980.00011,230.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.535.000-900.0001,435.000
Titul 2.165,431.00079,263.000244,684.000
-134,750.00050,350.000185,100.000
Titul 3.1,900.00014,875.00016,775.000
-803.0002,810.0003,613.000
III. (úhrn)167,361.00094,128.000261,489.000
535.000135,553.00054,060.000190,148.000
167,281.00094,128.000261,409.000
105,387.000239,437.000159,980.000504,793.000
Kapitola 19. (úhrn)105,367.000406,768.000254,127.000766,262.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
19. Ministerstvo dopravy. (Povereníctvo dopravy.)
191Ministerstvo dopravy.
3Ministerstvo75,995.000--75,995.000
4Pověřenectvo-28,550.00028,550.000
Titul 1. (úhrn)75,995.000-28,550.000104,545.000
2Letectví.
1Letecká služba výkonná-1,370.000370.0001,740.000
2Statní meteorologický ústav-90.00090.000
Titul 2. (úhrn)1,460.000370.0001,830.000
3Plavba3,350.00046,426.00049,776.000
Kapitola 19. (úhrn)75,995.0004,810.00076,346.000156,151.000

20. Ministerstvo pošt.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
20. Ministerstvo pošt (Povereníctvo pôšt.)
201Ministerstvo post
1| Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-384.000384.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní55,513.000--55,513.000
B. Věcné7,600.000-7,600.000
§ 3. (úhrn)43,113.000--43,113.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A, Osobní-8,112.0008,112.000
B. Věcné-996.000996.000
3 4. (úhrn)--9,108.0009,108.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A Osobní35,860.0008,446.00044,306.000
B. Věcné7,400.000-996.0008,596.000
Titul 1. (úhrn)43,460.0009,442.00052,902.000
Kapitola 20. (úhrn)43,460.000-9,442.00052,902.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
20. Ministerstvo pošt. (Povereníctvo pôšt.)
201Ministerstvo pošt43,460.000-9,442.00052,902.000
Kapitola 20. (úhrn)43,460.0009,442.00052,902.000

21. Ministerstvo sociální péče.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
21. Ministerstvo sociální péče.(Povereníctvo sociálnej starostlivosti.)
211Ministerstvo sociální péče.
Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní76,326.000--76,326.000
B. Věcné16,613.000--16,613.000
II. Ostatní správní50.000--50.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,515.000--1,515.000
III. (úhrn)1,515.000--1,515.000
§ 3. (úhrn)94,504.000--94,504.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-25,259.00025,259.000
B. Věcné--6,938.0006,938.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--1,105.0001,105.000
III. (úhrn)--1,105.0001,105.000
§ 4. (úhrn)-33,302.00033,302.000
5Mezinárodní záležitosti.
II. Ostatní správní2,582.000--2,582.000
§ 5. (úhrn)2,582.000--2,582.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní76,673.000-25,693.000102,266.000
B. Věcné16,613.000-6,938.00023,551.000
II. Ostatní správní2,632.000-2,632.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,515.000-1,105.0002,620.000
III. (úhrn)1,515.000-1,105.0002,620.000
Titul 1. (úhrn)97,433.000-93,636.000131,069.000
212Řízení a ochrana práce a mzdová politika.
1Úřady ochrany práce.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-216,224.00064,549.000180,773.000
B. Věcné-63,217.00020,343.00083,560.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-7,036.00011,320.00018,356.000
III. (úhrn)-7,036.00011,320.00018,356.000
§ 1. (úhrn)-286,477.00096,212.000382,689.000
2Řízení práce.
II. Ostatní správní-79,470.00018,370.00092,840.000
§ 2. (úhrn)-79,470.00018,370.00092,840.000
3Právní ochrana zaměstnanců a mzdová politika.
II. Ostatní správní-1,875.000250.0002,125.000
§ 3. (úhrn)-1,875.000250.0002,125.000
4Technická a zdravotní inspekce práce
II. Ostatní správní -1,100.000300.0001,400.000
§ 4. (úhrn)-1,100.000300.0001,400.000
Titul 2.
I. Vlastní správní
A. Osobní-216,224.00064,549.000280,773.000
B. Věcné-68,217.00020,343.00083,560.000
II. Ostatní správní-82,446.00013,920.00096,365.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-7,036.00011,320.00018,356.000
III. (úhrn)-7,036.00011,320.00018,356.000
Titul 2. (úhrn)-368,922.000110,132.000479,054.000
3Sociální pojištění, rodinné přídavky a starobní podpory
1Sociální pojištění.
II. Ostatní správní-894,272.000220,845.0001.115,117.000
§ 1. (úhrn)-894,272.000220,845.0001.115,117.000
2Rodinné přídavky
II. Ostatní správní-
§ 2. (úhrn)---
3Státní starobní podpory
II. Ostatní správní-97,540.00080,000.000157,540.000
§ 3. (úhrn)97,540.00080,000.000157,540.000
213Titul 3.
II. Ostatní správní-991,812.000280,845.0001.272,657.00
Titul 3. (úhrn)-991,812.000280,845.0001.272,657.00
4Péče o mládež.
1Úřadovny péče o mládež.
I. Vlastní správní.
A. Osobní80,500.00030,650.000111,150.000
B. Věcné22,410.0007,911.00030,321.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-3,350.0001,100.0004,450.000
B. Příspěvky na investice-3,000.000-3,000.000
III. (úhrn)-6,350.0001,100.0007,450.000
§ 1. (úhrn)-109,260.00039,661.000148,921.000
2Všeobecná péče o mládež.
II. Ostatní správní.-192,800.00071,200.000264,000.000
§ 2. (úhrn)-192,800.00071,200.000264,000.000
3Ústavní péče o mládež.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-98,000.00022,600.000120,600.000
B. Věcné-214,187.00078,154,000202,341.000
II. Ostatní správní-83,000.00040,100.000123,100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-45,179.00025,000.00070,179.000
II. Příspěvky na investice-40,000.00015,000.00055,000.000
III. (úhrn)-85,179.00040.000.000125,179.000
§ 2. (úhrn)-480,365.000180,854.000661,220.000
Titul 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-178,500.00053,250.000231,750.000
B. Věcné236,597.00086,065.000322,662.000
II. Ostatní správní-275,800.000111,300.000387,100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice48,529.00026,100.00074,629.000
B. Příspěvky na investice-43,000.00015,000.00058,000.000
III. (úhrn)-91,529.00041,100.000132,629.000
Titul 4. (úhrn)-782,426.000201,715.0001.074,141.000
5Bytové stavebnictví.
II. Ostatní správní-353,570.000292,720.000646,290.000
Titul 5. (úhrn)-358,570.000292,720.000646,290.000
216Zaopatření vojenských a válečných poškozenců a obětí války a fašistické persekuce.
1Státní úřady pro válečné poškozence.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-21,191.00010,108.00031,299.000
B. Věcné2,961.0001,994.0004,955.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice305.000340.000645.000
III. (úhrn)-305.000340.000645.000
§ 1. (úhrn)-24,457.00012,442.00036,899.000
2Všeobecné zaopatřovací výdaje.
II. Ostatní správní1.564,000.0001.034,400.0002.598,400.000
§ 2. (úhrn)1.564,000.0001.034,400.0002,598.400.000
3Sociálně-lékařské prohlídky
I. Vlastní správní.
A. Osobní-2,000.000-2,000.000
II Ostatní správní1,400.0002,000.0003,400.000
§ 3. (úhrn)-3,400.0002,000.0005,400.000
4Péče podpůrná a rekreační
II. Ostatní správní8,000.0004.000.00012,000.000
§ 4. (úhrn)-8,000.0004,000.00012,000.000
5Státní dumovy čs. válečných invalidů.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,453.000910.0002,363.000
B. Věcné7,407.0002,836.00010,243.000
II. Ostatní správní74.000-74.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice491.000276.000767.000
III. (úhrn)-491.000276.000767.000
§ 5. (úhrn)9,425.0004,022.00013,447.000
216Titul 6.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-24,644.00011,018.00 036,662.000
B. Věcné10,368.0004,850.00015,198.000
II. Ostatní správní1.573,474.0001.040,400.0002.613,874.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice706.000616.0001,412.000
III. (úhrn)706.000616.0001,412.000
Titul 6. (úhrn)1.609,282.0001.056,864.0002,666.146.000
7Péče o reemigranty a repatrianty.
1Zahraniční reemigrační a repatriační orgány.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-796.000-796.000
II. Ostatní správní10,095.00010,095.000
§ 1. (úhrn)-10,891.000-10,891.000
2Shromažďovací střediska.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-2,347.000-2,347.000
II. Ostatní správní-3,600.000-3,600.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-1,500.000-1,500.000
III. (úhrn)-1,500.000-1,500.000
§ 2. (úhrn)-7,447.000-7,447.000
3Všeobecné výdaje.
II. Ostatní správní-300,290.00011,830.000312,120.000
§ 3. (úhrn)-300,290.00011,830.000312,120.000
4Zvláštní výdaje.
II. Ostatní správní50,000.0005,000.00055,000.000
§ 4 (úhrn)-50,000.0005,000.00055,000.000
Titul 7.
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,143.0003,143,000
II. Ostatní správní369,985.00016,830.000380,815.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,500.000-1,500.000
III. (úhrn)-1,500.000-1,500.000
Titul 7. (úhrn)-368,628.00016,830.000385,458.000
218Zotavovací péče a péče o pracující.
II. Ostatní správní-260,000.00040,500.000300,500.000
Titul 8. (úhrn)-260.000.00040,500.000300,500.000
9Družstevnictví.
II. Ostatní správní-2,100.000500.0002,600.000
Titul 9. (úhrn)-2,100.000500.0002,600.000
10Jiná všeobecná péče sociální.
1Péče o zahraniční krajany
II. Ostatní správní-2,400.000100.0002.500.000
§ 1. (úhrn)-2,400.000100.0002.500.000
2Ostatní péče sociální.
II. Ostatní správní-190,330.00060,200.000250,530.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-39,000.000-39,000.000
III. (úhrn)-39,000.000-39,000.000
§ 2. (úhrn)-229,330.00060,200.000289,530.000
3Zvláštní výdaje v rámci ostatní péče sociální.
II. Ostatní správní-5,000.000100.0005,100.000
§ 3. (úhrn)-5,000.000100.0005,100.000
4Ústavní péče o osoby práce neschopné.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-2,028.000310.0002,338.000
B. Věcné-5,362.0002,600.0007,962.000
II. Ostatní správní-3.0003.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-800.00090.000890.000
III. (úhrn)-800.00090.000890.000
§ 4. (úhrn)-8,193.0003,000.00011,191.000
Titul 10.
1. Vlastní správní.
A. Osobní-2,028.000310.0002,338.000
B. Věcné5,362.0002,600.0007,962.000
II. Ostatní správní197,733.00060,400.000258,133.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice800.00090.000890.000
B. Příspěvky na investice-39,000.000-39,000.000
III. (úhrn) -39,800.00090.00039,890.000
Titul 10. (úhrn)-244.923.00063,400.000308,323.000
21Kapitola 21.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.76,673.00025,593.000102,266.000
Titul 2.216,224.00064,549.000280,773.000
Titul 4.178,500.00053,230.000231,750.000
Titul 6.24,644.00011,018.90035,662.000
Titul 7.3,143.000-3,143.000
Titul 10.2,028.000310.0002,338.000
A. (úhrn)76,673.000424,539.000154,720.000655,932.000
B. Věcné.
Titul 1.16,613.000-6,938.00023,551.000
Titul 2.63,217.00020,343.00083,560.000
Titul 4.-230,597.00086,065.000322,662.000
Titul 6.-10,368.0004,830.00015,198.000
Titul 10.5,362.0002,600.0007,962.000
B. (úhrn)16,613.000315,544.000120,776.000452,933.000
I. (úhrn)93,286.000740,083.000275,496.0001.108,865.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.2,632.0002,632.000
Titul 2.82,445.00013,920.00096,365.000
Titul 3.991,812.000286,845.0001.272,657.000
Titul 4.275,800.000111,300.000387,100.000
Titul 5.353,570.000292,720.000646,290.000
Titul 6.1.573,474.0001.040,400.0002.613,874.000
Titul 7.363,985.00016,830.000380,816.000
Titul 8.260,000.00040,500.000300,500.000
Titul 9.2,100.000500.0002,600.000
Titul 10.197,733.00060,400,000258,133.000
II. (úhrn) 2,632.0004.100,919.0001,867,415.0005.960,966.000
III. Investiční.
A Vlastní investice.
Titul 1.1,515.000-1,105.0002,620.000
Titul 2.7,036.00011,320.00018,356.000
Titul 4. 48,529.00026,100.00074,629.000
Titul 6. 738.000816.0001,412.000
Titul 7.-1,500,000-1,500.000
Titul 10.800.00090.000890.000
A. (úhrn)1,515.00058,661.00039,231.00099,407.000
B. Příspěvky na investice.
Titul 4.-43,000.00015.000.00058,000.000
Titul 10.39,000.00039,000.000
B. (úhrn)82,000.00015,000.00097,000.000
III. (úhrn)1,515.000140,661.00054,231.000196,407.000
Kapitola 21. (úhrn)97,483.0004.981,663.0002.187,142.0007.266,238.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
21. Ministerstvo sociální péče. (Povereníctvo sociálnej starostlivosti.)
211Ministerstvo sociální péče.507.000507.000
3Ministerstvo -15.00015.000
4Pověřenectvo
Titul 1. (úhrn)507.000-15.000522.000
2Řízení a ochrana práce a mzdová politika.
1Úřady ochrany práce -764.000775.0001,530.000
2Řízení práce-18,358.00050.00018,408.000
3Právní ochrana zaměstnanců a mzdová politika-50.000-50.000
Titul 2. (úhrn)-19,172.000825.00019,907.000
4Péče o mládež.
1Úřadovny péče o mládež-2,766.0001,345.0004,111.000
3Ústavní péče o mládež-85,882.00018,421.000104,303.000
Titul 4. (úhrn)-88,648.00019,766.000108,414.000
5Bytové stavebnictví-2,907.000703.0003,610.000
6Zaopatřeni vojenských a válečných poškozenců a obětí války a fašistické persekuce.
1Státní úřady pro válečné poškozence-10.000-10.000
4Péče podpůrná a rekreační-560.000560.000
5Státní domovy čs. válečných invalidů-179.000234.000413.000
Titul 6. (úhrn) -749.000234.000983.000
Péče o reemigranty a repatrianty-7,500.000-7,500.000
0Jiná všeobecná péče sociální.
2Ostatní péče sociální-300.000-300.000
4Ústavní péče o osoby práce neschopné375.000237.000612.000
Titul 10 (úhrn)675.000237.000912.000
Kapitola 21. (úhrn)507.000119,651.00021,730.000141,838.000

22. Ministerstvo zdravotnictví.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
22. Ministerstvo zdravotnictví. (Povereníctvo zdravotníctva.)
221Ministerstvo zdravotnictví.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000--347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní26,014.00026,014.000
B. Věcné6,931.0006,931.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice900.000-900.000
§ 3. (úhrn) 33,845.000-33,845.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 18,409.00018,409.000
B. Věcné7,835.0007,835.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice450.000450.000
§ 4. (úhrn)26,694.00026,694.000
5Poradní sbory.
I. Vlastní správní.
A. Osobní70.00050.000120.000
B. Věcné560.000315.000875.000
§ 5. (úhrn)630.000-365.000995.000
2216Ochrana zdraví.
II. Ostatní správní278,670.00062,350.000341,026.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-8,000.000-8,000.000
B. Příspěvky na investice-104,000.0001,50.000105,500.000
§ 6. (úhrn)390,676.00063,850.000454,526.000
7Léčebné výdaje.
II. Ostatní správní25,200.00019,050.00044,250.000
Titul 1. (úhrn)34,822.000415,876.000110,293.000560,991.000
2Státní ústavy.
1Státní zdravotní ústavy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-39,451.00013,320.00052,771.000
B. Věcné24,899.00013,018.00037,917.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,920.0001,000.0002,920.000
§ 1. (úhrn)-66,270.00027,338.00093,608.000
2Státní nemocnice.
I. Vlastní správní.
A. Osobní59,811.000144,904.000204,715.000
B. Věcné67,799.000346,373.000414,172.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-3,100.00030.000.00033,100.000
§ 2. (úhrn)130,710.000521,277.000651,987.000
2223Jiné státní léčebné ústavy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-2,747.00012,748.00015,495.000
B. Věcné-4,521.00049,659.00054,180.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-180.0008,266.0008,446.000
§ 3. (úhrn)-7,448.00070,673.00078,121.00
4Státní dětské ozdravovny.
I. Vlastní správní
A. Osobní -11,158.000649.00011,807.000
B. Věcné -19,362.0005,228.00022,590.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-1,395.0001,067.0002,462.000
$ 4. (úhrn) . . .-31,915.0004,944.00036,859.000
5Státní ošetřovatelské školy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-2,039.000201.0002,240.000
B. Věcné-5,524.000438.0005,962.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-650.000650.000
§ 3. (úhrn)-8,213.000639.0008,852.000
6Státní ústavy pro vzdělání a výcvik porodních asistentek.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,683.000405.0003,088.000
B. Věcné5,976.000925.0006,901.000
2226III. Investiční.
A. Vlastní investice-600.000100.000700.000
§ 6. (úhrn)9,259.0001,430,00010,689.000
7Jiné statni vzdělávací ústavy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní5,268.000665.0005,933.000
B. Věcné3,167.0001,754.0004,921.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-115.000852.000907.000
§ 7. (úhrn) -8,550.0003,271.00011,821.000
8Vyšetřovací a výzkumné ústavy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.5,085.000-5,085.000
B. Věcné1,649.0001,649.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-250.000-250.000
§ 3. (úhrn)6,984.0006,984.000
9Státní inspektorát
I. Vlastní právní.
A. Osobní974.000974.000
B. Věcné464.000464.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice80.000-80.000
§ 9. (úhrn)-1,518.0001,518.000
22210Státní epidemijní pohotovost.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-1,345.000-1,345.000
II. Věcné-1,170.000-1,170.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-112.000-112.000
§ 10. (úhrn)-2,627.000-2,627.000
11Ústavy národního zdraví. (Poradenská zdravotní péče.)
I. Vlastní správní.
B. Věcné-175,000.00055,000.000230,000.000
§ 11. (úhrn)-175,000.00055,000.000230,000.000
Titul 2. (úhrn)-448,494.000684,572.0001.133,066.000
3Vnější zdravotní služba.
1Vnější zdravotní služba při zemských a okresních národních výborech.
I. Vlastní správní.
A. Osobní -73,163.00013,602.00086,765.000
B. Věcné-9,390.0003,977.00013,367.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice -1,500.00050.0001,550.000
§ 1. (úhrn)-84,053.00017,629.000101,682.000
Titul 3. (úhrn)-84,053.00017,629.000101,682.000
224Vnější veterinární správa.
1Vnější veterinární služba.
I. Vlastní správní.
A. Osobní13,412.00013,412.000
B. Věcné -4,291.0004,291.000
II. Ostatní správní-27,660.00027,660.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-400.000400.000
B. Příspěvky na investice-2,000.0002,000.000
§ 1. (úhrn) -47,763.000-47,763.000
2Hygiena masa a ostatních potravin živočišného původu.
II. Ostatní správní-55,617.000-55,617.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice-7,200.000-7,200.000
§ 2. (úhrn)-62,817.000-62,817.000
3Státní veterinární vyšetřovací ústavy.
1. Vlastní správní.
A. Osobní-3,709.000-3,709.000
B. Věcné2,299.000-2,299.000
II. Ostatní správní1,000.000-1,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,205.000-1,205.000
§ 3. (úhrn)-8,213.0008,213.000
2244Ústav pro výrobu vakcíny proti slintavce a kulhavce.
I. Vlastní správní.
A. Osobní551.000-551.000
B. Věcné-1,318.000-1,318.000
II. Ostatní správní-200.000-200.000
III investiční.
A. Vlastní investice-210.000-210.000
§ 4. (úhrn)-2,279.000-2,279.000
5Ústavy pro neškodné odstraňování a zužitkování zvířecích těl a jejich částí.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-2,097.000-2,097.000
B. Věcné-3,795.0003,795.000
III. Investiční
A. Vlastní investice.150.000-150.000
§ 5. (úhrn)-6,042.000-6,042.000
Titul 4. (úhrn) 127,114.000-127,114.000
5Výzkumnictví.
II. Ostatní správní15,230.000-15,230.000
Kapitola 22.
I. Vlastní právní.
A. Osobní
Titul 1.25,431.000-18,793.00045,224.000
Titul 2.130,561.000172,892.000303,453.000
Titul 3.-73,163.00013,602.00086,765.000
Titul 4.-19,709.00019,709.000
A. (úhrn)26,431.000223,493.000205,287.000455,211.000
22B. Věcné.
Titul 1.7,491.0008,150.00015,641.000
Titul 2.300,531.000470,395.000779,926.000
Titul 3. -9,390.0003,977.00013,367.000
Titul 4.-11,703.000-11,703.000
B. (úhrn)7,491.000330,624.000482,522.000820,037.000
I. (úhrn)33,922.000554,117.000687,809.0001.275,848.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.309,876.00081,400.000385,276.000
Titul 4.-84,477.00084,477.000
Titul 5.15,230.000-15,230.000
II. (úhrn)-403,583.00081,400.000484,983.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.900.0008,000.000450.0009,350.000
Titul 2.8,402.00041,285.00049,687.000
Titul 3.1,500.00050.0001,550.000
Titul 4.1,965.0001,965.000
A. (úhrn) 900.00019,867.00041,785.00062,552.000
B. Příspěvky na investice.
Titul 1.-104.000.0001,500.000105,500.000
Titul 4.-9,200.0009,200.000
B. (úhrn)-113,200.0001,500.000114,700.000
III. (úhrn)900.000133,067.00043,285.000177,252.000
Kapitola 22. (úhrn) 34,822.0001.090,767.000812,484.0001.938,083.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
22. Ministerstvo zdravotnictví. (Povereníctvo zdravotníctva.)
221Ministerstvo zdravotnictví.
3Ministerstvo 163.000163.000
4Pověřěnectvo-635.000635.000
5Poradní sbory100.000-100.000
6Ochrana zdraví-2,540.0001,070.0003,610.000
Titul 1. (úhrn)263.0002,540.0001,705.0004,508.000
2Statní ústavy.
1Státní zdravotní ústavy-20,424.0008,700.00029,124.000
2Státní nemocnice73,917.000265,678.000839,595.000
3Jiné státní léčebné ústavy-4,615.00011,953.00016,568.000
4Státní dětské ozdravovny-6,151.00015.0006,166.000
5Státní ošetřovatelské školy271.00012.000283.000
6Státní ústavy pro vzdělání a výcvik porodních asistentek-227.000693.000920.000
7Jiné státní vzdělávací ústavy.-2,788.0002,788.000
8Vyšetřovací a výzkumné ústavy260. 000260.000
9Státní inspektorát pro přírodní léčivé zdroje134.000134.000
10Státní epidemijní pohotovost470.000470.000
11Ústavy národního zdraví (Poradenská zdravotní péče)4,000.000750.0004,750.000
Titul 2. (úhrn)113,255.000.287,801.000401,056.000
4Veterinární správa.
1Vnější veterinární služba-4,270.0004,270.000
2Hygiena masa a ostatních potravin živočišného původu-75,380.00075,380.000
2243Státní veterinární vyšetřovací ústavy-3,200.0003,200.000
4Ústav pro výrobu vakcíny proti slintavce a kulhavce-2,614.0002,614.000
5Ústavy pro neškodné odstraňování a zužitkování těl zvířat a jejich částí-8,515.000-8,515.000
Titul 4. (úhrn) -93,979.00093,979.000
Kapitola 22.
Titul 1.263.0002,540.0001,705.0004,506.000
Titul 2.-113,255.000287,801.000401,056.000
Titul 4.-93,979.00093,979.000
Kapitola 22. (úhrn)263.000200,774.000289,506.00490,543.000

23. Odpočivné a zaopatřovací platy.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
23. Odpočivné a zaopatřovací platy.
231Odpočivné a zaopatřovací platy
1Odpočivné a zaopatřovací platy civilní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-1.252,873.000305,345.0001.558,218.000
2Zaopatřovací platy vojenské
I. Vlastní správní.
A. Osobní485,780.000-485,780.000
3Odpočivné a zaopatřovací platy učitelské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-522,824.000522,824.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní485,786.0001.774,897.000305,345.0002.506,023.000
Titul 1. (úhrn) 485,786.0001 774,897,000305,345.0002.506,023.000
2Vyplacené převodní částky (premiové reservy).
1Civilní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,150.0001,500.0007,650.000
2Vojenské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,000.0002,000.000
3Učitelské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-3,000.0003,000.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,000.0009,150.0001,500.00012,650.000
Titul 2. (úhrn)2,000.0009,150.0001,500.00012,650.000
233Nemocenské pojištění.
1Civilní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní24,720.0005,500.00030,220.000
2Vojenské.
L Vlastní správní.
A. Osobní6,000.0006,000.000
3Učitelské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 10,346.00010,346.000
Titul 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,000.00035,566.0005,500.00047,066.000
Titul 3. (úhrn)6,000.00035,566.0005,500.00047,066.000
4Léčebná péče o příjemce zaopatřovacích platů vojenských.
1. Vlastní správní.
A. Osobní 500.000500.000
Titul 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní500.000500.000
Titul 4. (úhrn)500.000500.000
5Sociální podpory.
I. Vlastní správní.
A. Osobní60,000.00060,000.000
Titul 5.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 60.000,00060,000.000
Titul 5. (úhrn)60,000.00060,000.000
Kapitola 23.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.485,786.0001.774,897.000305,345.0002.566,028.000
Titul 2.2,000.0009,150.0001,500.00012,650.000
Titul 3.6,000.00035,566.0005,500.00047,066.000
Titul 4.500.000500.000
Titul 5.60,000.00060,000,000
A. (úhrn)494,286.0001.819,613.000372,345.0002,686.244.000
Kapitola 23. (úhrn) 494,286.0001.819,613.000372,345.0002,686.244.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
23. Odpočivné a zaopatřovací platy.
231Pensijní příspěvky státních zaměstnanců.
1Civilní 30.000SO.000
2Vojenské
3Učitelské---
Titul 1. (úhrn)-30.000-30. 000
2Přijaté převodní částky (premiové reservy).
1Civilní6,000.0001,000.0007,000.000
2Vojenské4,875.0004,875.000
3Učitelské-3,000.000-3,000.000
Titul 2. (úhrn)4,875.0009,000.0001,000.00014,875.000
3Různé příjmy
1Civilní500.000500.000
2Vojenské250.000--250.000
Titul 3. (úhrn)250.000-500.000750.000
Kapitola 23. (úhrn) 5,125.0009,030.0001,500.00015,655.000

24. Ministerstvo financí.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
24. Ministerstvo financí (Povereníctvo financií.)
241Ministerstvo financí.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 347.000--347.000
§ 1. (úhrn)347.000--347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--334.000334.000
§ 2. (úhrn)--334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní56,168.000-56,168.000
B. Věcné18,310.000--18,310.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,780.0001,780.000
§ 3. (úhrn) 76,258.000-76,258.000
4Ústřední správa pozemkového katastru s reprodukčním ústavem a ústředním archivem pozemkového katastru.
I. Vlastní správní.
A. Osobní10,486.00010,486.000
B. Věcné3,128.000-3,128.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice574.000574.000
§ 4. (úhrn)14,188.000--14,188.000
5Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 46,638.00046,638.000
B. Věcné17,065.00017,065.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice -1,305.0001,305.000
§ 5. (úhrn)-65,008.00065,008.000
6Reprodukční ústav pověřenectva.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 2,300.0002,300.000
B. Věcné640.000640.000
II. Ostatní správní.20.00020.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice217.000217.000
§ 6. (úhrn)3,177.0003,177.000
2417Fotogrametrický ústav pověřenectva.
1. Vlastní správní.
A. Osobní--1,259.0001,259.000
B. Věcné--1,834.0001,834.000
II. Ostatní správní--24.00024.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--1,208.0001,208.000
§ 7. (úhrn)--4,325.0004,325.000
8Triangulační kancelář pověřenectva.
I. Vlastní správní.
A. Osobní --842.000842.000
B. Věcné-1,155.0001,155.000
II. Ostatní správní-6.0006.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-35.00035.000
§ 8. (úhrn)--2,038.0002,038.000
9Chemicko-technická zkušebna pověřenectva.
I. Vlastní správní.
A. Osobní --399.000399.000
B. Věcné-79.00079.000
III Investiční.
A. Vlastní investice--100.000100.000
§ 9. (úhrn)-578.000578.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 67,001.000-51,772.000118,773.000
B. Věcné21,438.000-20,773.00042,211.000
II. Ostatní správní-50.00050.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,354.000-2,865.0005,219.000
Titul 1 (úhrn)90,793.000-75,460.000166,253.000
2Podřízené úřady a orgány.
1Finanční úřady administrativní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-431,630.00057,665.000489,295.000
B. Věcné-85,279.00014,090.00099,369.000
II. Ostatní správní3,350.0003,350.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-4,000.000350.0004,350.000
§ 1. (úhrn)524,259.00072,105.000596,364.000
242Technický dozor.
I. Vlastní správní.
A. Osobní11,321.0001,389.00013,210.000
B. Věcné1,747.000427.0002,174.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice56.000-56.000
§ 2. (úhrn)-19,124.0002,316.00015,440.000
3Finanční prokuratury
I. Vlastní správní.
A. Osobní-9,894.0001,929.00011,823.000
B. Věcné-4,284.0001,034.0006,318.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-150.00090.000240.000
§ 3. (úhrn)-14,328.0003,053.00017,381.000
4Berní úřady
I. Vlastní správní.
A. Osobní-310,800.00066,508.000277,308.000
B. Věcné-32,572.00016,253.00048,825.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-4,770.000650.0005,420.000
§ 4. (úhrn)-248,142.00083,406.000331,548.000
5Ústřední státní pokladna, zemské finanční pokladny a státní pokladna pro Slovensko.
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,268.0002,678.0001,306.0007,240.000
B. Věcné274.00021,856.0005,831.00028,461.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice470.00084.00035.000589.000
§ 5. (úhrn)4,512.00024,613.0007,171.00036,206.000
6Pozemkový katastr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-78,450.00027,781.000106,281.000
B. Věcné-40,173.00016,189.00056,362.000
II. Ostatní správní-930.000930.000
A. Vlastní investice-6,000.0001,000.0007,000.000
§ 6. (úhrn)-124,683.00045,900.000170,588.000
7Celní úřady
I. Vlastní správní.
A. Osobní-75,640.00023,314.00098,954.000
B. Věcné-14,526.0003,873.00018,399.000
II. Ostatní správní.-180.00086.000266.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-810.000700.0001,510.000
§ 7. (úhrn)-91,153.00027,973.000119,129.000
2428Důchodková kontrola.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-97,163.00032,625.000129,788.000
B. Věcné-21,156.00013,187.00034,343.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,610.0002,358.0004,968.000
§ 8. (úhrn)-120,928.00048,170.000169,009.000
9Finanční stráž.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-254,210.00078,708.000332,918.000
B. Věcné-59,080.00027,967.00087,047.000
II. Ostatní správní-250.000250.000500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-3,600.0001,27.0004,870.000
§ 9. (úhrn)-317,140.000108,195.000425,335.100
10Ředitelství státního dluhu.
I. Vlastní správní.
A. Osobní7,970.000--7,970.000
B. Věcné734.000--734.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice118.000--118.000
§ 10. (úhrn)8,822.000--8,822.000
11Chemicko-technický ústav finanční správy v Praze.
I. Vlastní správní.
A, Osobní-1,028.000-1,028.000
B. Věcné-138.000-138.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-44.000-44.000
§ 11. (úhrn)-1,210.000-1,210.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní11,238.0001,172,809.000291,719.0001.475,768.000
B. Věcné1,508.000280,811.00098,851.000381,170.000
II. Ostatní správní-3,780.0001,266.0005,046.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice588.00022,184.0006,453.00029,225.000
Titul 2. (úhrn)13,334.0001.479,584.000398,289.0001.891,207.000
3Veřejné dávky
1Přímé daně.
II. Ostatní správní--853.000853.000
§ 1. (úhrn)--853.000853.000
2434Nepřímé daní.
II. Ostatní správní12.000.000--12,000.000
§ 4. (úhrn)12,000.000--12,000.000
Titul 3.
II. Ostatní správní12,000.000-853.00012,853.000
Titul 3. (úhrn)12,000.000-863.00012,853.000
5Důchodkové pokuty
1Výdaje související s čistými přebytky důchodkových pokut.
A. Osobní-600.000-600.000
B. Věcné-200.000-200.000
§ 1. (úhrn)-800.000-800.000
2Podpůrná akce na účet přebytku důchodkových pokut.
II. Ostatní správní-10,000.0004,360.00014,360.000
§ 2. (úhrn)-10,000.0004,360.00014,360.000
3Koupě a stavba budov pořízených na účet přebytku důchodkových pokut.
III. Investiční.
A. Vlastní investice-22,000.0009,000.00031,000.000
§ 3. (úhrn)-22.000.0009,000.00031,000.000
Titul 5.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-600.000-600.000
B. Věcné-200.000-200.000
II. Ostatní správní-10,000.0004,360.00014,360.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-22,000.0009,000.00031,000.000
Titul 5. (úhrn)-92,800.00013,360.00046,160.000
Kapitola 24.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 167,001.000-51,772.000118,773.000
Titul 2.11,238.0001.172,809.000291,719.0001.475,766.000
Titul 5.-600.000-600.000
A. (úhrn)78,239.0001.173,409.000343,491.0001.595,189.000
24B. Věcné.
Titul 1.21,438.000-20,773.00042,211.000
Titul 2.1,508.000280,311.00098,851.000381,170.000
Titul 5.-200.000-200.000
B. (úhrn)22,946.000281,011.000110,624.000423,581.000
I. (úhrn)101,185.0001.454,420.000463,115.0002.018,720.000
II. Ostatní správní
Titul 1.--50.00050.000
Titul 2.-3,780.0001,266.0005,046.000
Titul 3.12,000.000-853.00012,853.000
Titul 5.-10,000.0004,360.00014,360.000
II. (úhrn)12,000.00013,780.0006,529.00032,309.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice
Titul 1.2,354.000-2,865.0005,219.000
Titul 2.588.00022,184.0006,453.00029,225.000
Titul 5.22.000,0009,000.00031,000.000
A. (úhrn)2,942.00044,184.00018,318.00065,444.000
III. (úhrn)44,184.00018,318.00065,444.000
Kapitola 24. (úhrn)116,127.0001.512,384.000487,962.0002.116,473.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
24. Ministerstvo financí. (Povereníctvo financií.)
241Ministerstvo financí.
3Ministerstvo 1,108.000--1,108.000
4Ústřední správa pozemkového katastru s reprodukčním ústavem a ústředním archivem pozemkového katastru2,128.000--2,128.000
5Pověřenectvo-732.000732.000
6Reprodukční ústav pověřenectva--717.000717.000
7Fotogrametrický ústav pověřenectva--2,050.0002,050.000
8Triangulační kancelář pověřenectva--35.00035.000
9Chemicko-technická zkušebna pověřenectva--36.00036.000
Titul 1. (úhrn)3,236.000-3,570.0008,806.000
2Podřízené úřady a orgány
1Finanční úřady administrativní-4,243.000254.0004,497.000
2Technický dozor-213.00013.000226.000
3Finanční prokuratury-882.000300.0001,182.000
4Berní úřady185.0001,201.0001,386.000
5Ústřední státní pokladna, zemské finanční pokladny a statní pokladna pro Slovensko3.0003.000-6.000
6Pozemkový katastr10,190.0003,770.00014,260.000
7Celní úřady937.000101.0001,068.000
8Důchodková kontrola-49.00014.00063.000
9Finanční stráž57.00010.00067.000
10Ředitelství státního dluhu8.000-8.000
11Chemicko-technický ústav finanční správy v Praze-101.000101.000
Titul 2. (úhrn)11.00017,199.0005,663.00022,864.000
243Veřejné dávky
1Přímé daně:
pol. 1. Důchodová daň-4.400,000.000800,000.0005.200,000.000
pol. 2. Daň ze mzdy-4.200,000.000700,000.0004.900,000.000
pol. 3. Všeobecná daň výdělková2.400,000.000420,000.0002.820,000.000
pol. 4. Zvláštní daň výdělková1.740,000.000300 000.0002.010,000.000
pol 5. Pozemková daň400,000.000170,000.000570,000.000
pol. 6. Domovní daň-850,000.000144,600.000994,600.000
pol. 7 Rentová daň-26,300.00020,000.00046,300.000
pol. 8. Mimořádná daň z dividend-1,100.000600.0001,700.000
pol. 9. Daň z tantiem-3,350.0001,000.0004,350.000
pol. 10. Daň z lovu-1,200.0001,200.000
pol. 11. Daň zrušených daní---
pol. 12. Přirážky pro zmeškání, úroky z posečkání, upomínací a exekuční poplatky (po odpočtu hotových výloh berní a soudní exekuce)14,000.00015,000.00020,000.000
pol. 13. Pokuty, upouštěcí částky,různé příjmy a náhrady všeho druhu-7,500.0007,000.00014,500.000
§ 1. (úhrn)-14.042,250.0002.579,400.00016.621,650.000
2Daň z obratu:
pol. 1. Daň z obratu-10.400,000.0002.000,000.00012.400,000.000
pol. 2. Úroky z prodlení, přirážky pro zmeškání a úroky z posečkání (po odpočtu dobropisů)2,550.00020,000.00022,550.000
pol. 3. Pokuty upouštěcí částky, různé příjmy a náhrady všeho druhu2,550.0001,000.0003,550.000
§ 2. (úhrn)10.405,100.0002.021,000.00012.426,100.000
3Cla:
pol. 1. Dovozní a vývozní cla-780,030.000120,006.000900,038.000
pol. 2. Celní poplatky-78.00012.00090.000
pol. 3. Celní úroky a úroky z prodlení-12.00012.00024.000
§ 3. (úhrn)-780,120.000120,030.000900,150.000
2434Nepřímé daně:
pol. 1. Daň z droždí-127,000.00031,000.000158,000.000
pol. 2. Daň z cukru
a) z cukru řepového1.600,000.000220,000.0001.880,000.000
b) z cukru jiného druhu7,200.000500.0007,700.000
pol. 3. Daň z kyseliny octové10.0006,000.0006,010.000
pol. 4. Daň z minerálních olejů808,000.000100,000.000908,000.000
pol. 5. Daň ze zapalovadel61,000.00025,000.00086,000.000
pol. 6. Daň z elektrických zdrojů záření-103,000.0004,000.000107,000.000
pol. 7 Dávka ze šumivého vína21,000.0001,000.00022,000.000
pol. 8. Daň z piva-1.210,000.000200,000.0001.410,000.000
pol. 9. Daň z masa.750,000.00080,000.000830,000.000
pol. 10. Daň z vína, moštu a ovocných šťáv115,200.000140,000.000255,200.000
pol. 11. Daň z cigaretového papíru50,000.000-50,000.000
pot 12. Daň z motorových vozidel-183,000.00040,000.000223,000.000
pol. 13. Daň z pryžových obručí-90,000.000-90,000.000
pol. 14. Různé příjmy130.00040.000170.000
pol 15. Doplatky, příp. vratky spotřebních daní a válečné přirážky z doby před 1. III. 1946----
§ 4. (úhrn)-5.85,540.000847,540.0006.033,080.000
5Poplatky
pol. 1. Kolky320,200.000135,115.000455,405.000
pol. 2. Právní poplatky-900,436.000166,982.0001.067,418.000
pol. 3. Dopravní daně železniční:
a) Daň z jízdních lístků-850,000.000252,000.0001.102,000.000
b) Daň ze zavazadel-18,000.0008,000.00026,000.000
c) Daň přepravní na státních a státem provozovaných drahách900,000.000250,000.0001.150,000.000
d) Daň přepravní na drahách státem neprovozovaných-2,000.000550.0002,550.000
e) Daňová zvýšení--
f) Úroky z prodlení a pořádkové pokuty
g) Náhrady všeho druhu-
h) Různé příjmy--
pol. 3. Dopravní daně železniční (úhrn)1.770,000.00051,0550.0002.280,550.000
pol. 4. Dávka z jízdného za osobní dopravu na drahách425,000.000125,000.000550,000.000
pol. 5. Dávka z telefonních poplatků110,000.00024,000.000134,000.000
pol. 8. Dávky za úřední úkony ve věcech správních-161,720.00030,000.000191,720.000
§ 5. (úhrn)-3.687,446.000991,647.0004.679,093.000
Titul 3. (úhrn)-34.100,456.0006.559,617.00040.660,078.000
244Monopoly.
1Líh-2.400,000.0001.200,000.0003.600,000.000
2Sůl-120,000.00071,280.000191,200.000
3Umělá sladidla-70,000.000-70,000.000
4Výbušné látky-14,000.0002,500.00016,500.000
5Doplatky monopolů----
Titul 4. (úhrn)-2.604,000.0001.273,780.0003.877,780.000
5Důchodkové pokuty
1Důchodkové pokuty-71,000.00035,000.000106,000.000
Titul 5. (úhrn)-71,000.00035,000.000106,000.000
Kapitola 24.
Titul 1.3,236.000-3,570.0006,806.000
Titul 2.11.00017,190.0005,683.00022,864.000
Titul 3.-34.100,456.0006.559,617.00040.060,073.000
Titul 4.-2.604,000.0001.273,780.0003.877,780.000
Titul 5-71,000.00035,000.000100,000.000
Kapitola 24. (úhrn)3,247.00036.792,646.0007.877,630.00044.673,523.000

25. Všeobecná pokladní správa.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
25. Všeobecná pokladní správa.
251Administrativní výdaje.
1Státní dozor.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-3,325.000956.0004,281.000
2Odměny zástupcům státu ve správě podniků ze státní účastí.
I. Vlastní správní.
A. Osobní450. 000450. 000
3Náhrady a jiné.
I. Vlastní správní.
B. Věcné500.0002,920.000302.0003,722.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-3,775.000956.0004,731.000
B. Věcné500.0002,920.000302.0003,722.000
Titul 1. (úhrn)500.0006,695.0001,258.0008,453.000
2Státní dotace, subvence a zálohy.
1aPříspěvek Živelnímu fondu v Brně podle § 7, odst. 2 vl. nař. č. 89/1940 Sb. o náhradách pozemkové daně a o podporách při živelních pohromách.
II. Ostatní správní4,700.000-4,700.000
1bPríspevok podľa zák. č. 118/1927 Sb. na podpory poľnohospodárom postihnutým živeľnými pohromami.
II. Ostatní správní-2,280.0002,280.000
2Podpory nezemědělcům při živelních pohromách.
II. Ostatní správní4,000.0001,400.0005,400.000
3Příděl na zvelebování myslivosti z výnosu dávky za úřední úkony při udělovaní honebních lístků.
II. Ostatní správní-2,930.000-2,930.000
2524Dotácie podľa § 22 vl. nar. č. 162/1939 Sl. z. Fondu zriadenému pri povereníctve poľnohospodárstva a pozemkovej reformy pre zmiernenie škôd spôsobených lovnou zverou v poľnom alebo lesnom hospodárstve a pre zveľadenie poľovníctva.
II. Ostatní správní60.00060.000
5Na podporu hospodářského podnikání celostátního významu.
II. Ostatní správní-3,000.000-3,000.000
6Bezúročné preddavky obciam, spojené s katastrálnym meraním a vymedznikovaním.
II. Ostatní správní--80.00080.000
Titul 2.
II. Ostatní správní (úhrn)-14,630.0003,820.00018,450.000
3Výdaje spojené s vyměřováním dávek z majetku.
I. Vlastní správní.
A. Osobní175,000.000--175,000.000
B. Věcné55,000.000--55,000.000
Titul 3. (úhrn)230,000.000--230,000.000
4Státní dluh (příspěvek státní správy na úhradu státního dluhu).
II. Ostatní správní2.691,000.000--2.691,000.000
5Měna.
1Kursovní ztráta---
2Úhrada za korunové mince vzaté z oběhu.
II. Ostatní správní---
3Ražba mincí.
II. Ostatní správní57,195.000--57,195.000
4Ceny za návrhy nových československých mincí v umělecké soutěži.
II. Ostatní správní200.00--200.00
2565Náhrada za tisk státovek Národní bance Československé.
II. Ostatní správní10,000.00010,000.000
6Příspěvek státu Likvidačnímu fondu měnovému (který v roce 1948 připadne výhradně zemím českým)
II. Ostatní správní500.000.000--500,000.000
Titul 5.
II. Ostatní správní (úhrn)567,395.000--567,395.000
6Správa státního movitého majetku.
1Nákup cenných papírů----
2Úroky a výlohy ze šekové služby, z běžných účtů státních podniků a z přechodných úvěrů.
II. Ostatní správní-5,000.00025,000.00030,000.000
3Výkup prioritních akcií místních drah.
II. Ostatní správní-2,750.000-2,750.000
Titul 6.
II. Ostatní správní (úhrn)-7,750.00025,000.00032,750.000
7Správa státního nemovitého majetku
8Státní záruky
1Závazky z převzatých záruk.
II. Ostatní správní-80,000.00050,000.000130,000.000
2Záruka státu za potřebu Fondu znárodněného hospodářství z důvodu ručení podle § 9, odst. 2 dekretu č. 100/1945 Sb.
II. Ostatní správní50,000.000-50,000.000
3Príspevok štátu Pomocnému fondu peňažných ústavov podľa zák. č. 172/1941 a 173/1941 Sl. z.
II. Ostatní správní-8,112.0008,112.000
4Výplata súdnych depozitov --20.00020.000
II. Ostatní správní
Titul 8.
II. Ostatní správní (úhrn)50,000.00080,000.00058,132.000188,132.000
259Řízené hospodářství.
1Likvidace t. zv. zlevňovací akce z doby býv. protektorátu.
II. Ostatní správní
2Schodek všeobecného vyrovnávacího fondu.
II. Ostatní správní403,802.00096,195.000500,000.000
3Vyrovnávání cen z dovozu rostlinných a živočišných výrobků.
II. Ostatní správní1.094,500.000450,700.0001.545,000.000
4Vyrovnávání cen způsobené úpravou výkupních cen rostlinných a živočišných výrobků.
II. Ostatní správní1.078,300.000275,100.0001.355,000.000
5Skladování masa
II. Ostatní správní-57,000.0003,000.00080,000.000
Titul 9.
II. Ostatní správní (úhrn)-2.635,002.000624,998.0003.460,000.000
10Obnova, zvelebení, podpory (a pod.) zemědělství v mezích výnosu srážek z cen zemědělských výrobků uvedeného v příjmech kap. 25, titul 10.
(Úvěrem disponuje ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí.)
II. Ostatní správní-20,000.000-20,000.000
11Obnovovací, zvelebovací, podpůrné a jiné akce v oboru posobnosti ministerstva výživy v mezích výnosu odčerpaných cenových rozdílů uvedeného v příjmech kap. 25. titul 11.
(Úvěrem disponuje ministerstvo.výživy v dohodě s ministerstvem financí.)
II. Ostatní správní-10,000.00010,000.000
12Příspěvky Svazu pro kakao, cukrovinky a trvanlivé pečivo na vyrovnání cen kakaových výrobků v mezích výnosu kap. 25, titul 12.
II. Ostatní správní----
13Výlohy spojené se šekovým řízením.
II. Ostatní správní-29,000.0005,000.00034.000.000
14Likvidace náhrad za válečné dodávky a j.
II. Ostatní správní400,000.000--400,000.000
2515Příděly fondům a svazkům územní samosprávy.
1Příděl pomocným fondům pro úpravu dluhů okresů a obcí (§ 10 zák. č. 77/1927 Sb. ve znění zák. č. 249/1946 Sb.)
II. Ostatní správní-159,500.00040,000.000199,500.000
2Příděl živelním fondům z příspěvku k dani pozemkové. 7,730.0001,683.0009,419.000
II. Ostatní správní
3Příděly obcím a městům.
II. Ostatní správní-230,000.00032,830.000262,830.000
4Přiděly zemím a Fondu státních přídělů při pověřenectvu vnitra.
II. Ostatní správní-278,790.00075,000.000858,790.000
5Příděly svazkům územní samosprávy na místě dosavadních přirážek ke státním daním.
II. Ostatní správní-2.501,350.000767,350.0003.268,700.000
6Přiděly svazkům zájmové samosprávy.
II. Ostatní správní210,240.00051,900.000262,140.000
7Přiděl Fondu pro stavbu a podporu nemocnic a jiných léčebných a humanitních ústavů.
II. Ostatní správní-32,000.000-32,000.000
Titul 15.
II. Ostatní správní (úhrn)-3,419,610.000968,769.0004.388,379.000
16Mimořádná pomoc svazkům územní samosprávy
II. Ostatní správní-2.565,000.000335,000.0002.900,000.000
17Zápůjčka státní správy podniku Československé státní dráhy na obnovu.
III. Investiční785,380.000--785,380.000
18Příspěvek státním podnikům na obnovu majetkových součástek dotčených válkou.
III. Investiční3.411,689.000237,813.000218,997.0003.868,499.000
19Saldo státních podniků.
II. Ostatní správní----
25Kapitola 25.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.-3,775.000956.0004,731.000
Titul 3.175,000.000--175,000.000
A. (úhrn)175,000.0003,775.000956.000179,731.000
B. Věcné.
Titul 1.500.0003,920.000502.0003,722.000
Titul 3.55,000.000--55,000.000
B. (úhrn)55,500.0002,920.000302.00058,722.000
I. (úhrn)230.500.0006,695.0001,258.000238,453.000
II. Ostatní správní.
Titul 2.14,630.0003,820.00018,450.000
Titul 4.2.691,000.000-2.691,000.000
Titul 5.567,395.000567,395.000
Titul 6.-1,750.00025,000.00032,750.000
Titul 8.50,000.00080,000.00058,132.000188,132.000
Titul 9.-2.635,002.000824,998.0003.480,000.000
Titul 10.-20,000.000-20,000.000
Titul 11.10,000.000-10,000.000
Titul 12.--
Titul 13.-29,000.0005,000.00034,000.000
Titul 14.400,000.000--400,000.000
Titul 15.-3.419,610.000968,769.0004.388,379.000
Titul 16.-2.565,000.000335,000.0002.900,000.000
Titul 19----
II. (úhrn)3.708,895.0008.780,902.0002.220,719.00014.710,106.000
III. Investiční
Titul 17.785,380.000--785,380.000
Titul 18.3.411,689.000237,813.000218,997,0003.868,499.000
III. (úhrn)4.197,069.000267,813.000218,997.0004.658,879.000
Kapitola 25. (úhrn)8.135,964.0009.035,509.0002.440,974.00019.602,438.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
25. Všeobecná pokladní správa.
251Administrativní příjmy.
1Poplatky za státní dozor-4,597.0001,380.0005,977.000
2Poplatky za státní dozor v podnicích se státní účastí, presenční známky, tantiémy a jiné odměny, připadající na zástupce v těchto podnicích470.000470.000
3Taxy z pořádání věcných loterií-10.0002.00012.000
4Režijní příspěvky za jmění spravovaného státem-21.000100.000121.000
5Režijní příspěvky zemských fondů k pensijním platům zeměměřičského personálu zaměstnaného při agrárních operacích-78.000-78.000
6Jiné příjmy-3,317.0001,006.0009,323.000
Titul 1. (úhrn)-13,403.0002,488.00015,981.000
3Příjmy spojené s vyměřováním majetkových dávek230,000.000--230,000.000
4Státní dluh----
Měna.
1Kursovní zisk
2Příjem na vydané mince90,000,000--90,000.000
Titul 5. (úhrn)90,000,000--90,000,000
6Správa státního movitého majetku.
1Výtěžek za prodané nebo stranám vrácené cenné papíry
2Úroky a výlohy ze šekové služby, z běžných účtů státních podniků a z přechodných úvěrů-
3Výtěžek z odprodeje movitého státního majetku-200.000100.000300.000
4Úroky z cenných papírů a jiné úroky-11,908.0001,000.00012,908.000
5Úroky podle zákona č. 230/1937 Sb. o úhradě podle zákonů o stavebním ruchu1,611.0001,611.000
6Podíl z účasti státu v akciových společnostech a v jiných podnicích-
2567Odúmrtí a výtěžek z prodeje hodnot, jež byly prohlášeny kadučními510.000100.000610.000
8Vklady vrácené bankami a jinými peněžními ústavy
9Súdne depozity viac ako rok nevyberané a preúčtované v prospech Všeobecnej pokladničnej správy podľa nar. uh. min. fin. č. 52.003 zo dňa 18. VI. 1903, podľa vestníka uh. min. fin. č. 15 z r. 1903590.000590.000
10Splacené půjčky645.000645.000
11Splatné pôžičky a vklady2,500.0002,500.000
12Prodej státních reversních koní-2,000.0002,000.000
Titul 6. (úhrn)-16,874.0004,200.00021,074.000
7Správa státního nemovitého majetku.
1Prodeje1,000,000100.0001,100.000
2Důchody1.0003,000.0003,001.000
3Vyvazení-2.000-2.000
Titul 7. (úhrn)-1,003.0003,100.0004,103.000
8Státní záruky
1Vrácené záruky120,000.000120,000.000
2Podíl státu na prémiích z pojištění risika dopravy cizinou
3Záruční prémie z pojištění dovozních obchodů500.000500.000
4Refundácia anuít vyplatených štátom ako ručiteľom
5Splácanie štátnych podpôr poskytnutých živnostenskému úvernému družstevníctvu-340.000340.000
Titul 8. (úhrn)-120,500.000340.000120,840.000
9Řízení hospodářství.
1Zisky odvedené podle vl. nař. č. 327/1942 a 114/1944 Sb. o zachycení mimořádného zvýšení zisků za války701.000701.000
2Nadměrné zisky zachycené nejvyšším úřadem cenovým10.00010.000
3Přijaté cenové rozdíly z t. zv. zlevňovací akce
4Zbytky záloh na zlevňovací akce a dodavatelské prémie z minulých let-100.000100.000
2595Přebytky hospodaření Ústřední rozdělovny minerálních olejů a pohonných látek v Praze-7,272.0002,057.0009,329.000
6Likvidační přebytky Českomoravské úřadovny pro dovoz a vývoz v Praze-920.000-920.000
Titul 9. (úhrn)-9,008.0002,057.00011,060.000
10Srážky z cen zemědělských výrobků stanovené příslušnými předpiy pro zemědělské závody od 20 ha do 50 ha a nad 50 ha-20,000.000-20,000.000
11Odčerpané cenové rozdíly a surovin z výrobků původu rostlinného i živočišného obhospodařovaných ministerstvem výživy-10,000.000-10,000.000
12Odčerpané zisky v průmyslu čokolády, cukrovinek a trvanlivého pečiva ze surovin zpracovaných v roce 1946, odvedené vyrovnávací fondy a odčerpané úspory získané nákupem surovin za cenu nižší než stabilisovanou----
13Peněžité tresty a pokuty (včetně výtěžků z propadlých hodnot v trestním řízení).
1V oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém-382,330.000382,330.000
2V oboru soudů a správních úřadů-40,000.0005,000.00045,000.000
3Částky uložené nejvyšším správním soudem podle § 41 zák. č. 164/1937 Sb.-1,000-1.000
Titul 13 (úhrn)422,331.0005,000.000427,331.000
19Saldo státních podniků6.808,089.00042,188.00044,803.0006.895,054.000
Kapitola 23.
Titul 1.-13,493.0002,488.00015,981.000
Titul 3.230,000.000--230,000.000
Titul 4.-
Titul 5.90,000.000--90,000.000
Titul 6.-16,874.0004,200.00021,074.000
Titul 7-1,003.0003,100.0004,103.000
Titul 8.-120.500.000340.000120,840.000
Titul 9.9,003.0002,057.00011,060.000
Titul 10.-20,000.00020,000.000
Titul 11.-10,000.000-10,000.000
Titul 12.---
Titul 13.-422,331.0005,000.000427,331.0000
Titul 19.6.808,083.00042,168.00044,803.0006.895,054.000
Kapitola 23. (úhrn)7.128,083.000655,372.00061,388.0007.645,443.000

26. Státní úřad statistický.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
26. Státní úřad statistický.
26Státní úřad statistický.
I. Vlastní správní.
A. Osobní-63,802.000-63,802.000
B. Věcné-20,786,000-20,756.000
II. Ostatní správní-120.000-120.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice-2,450.0002,450.000
Kapitola 26. (úhrn)-87,128.000-87,128.000
KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
26. Státní úřad statistický.
26Státní úřad statistický-7,750.0007,750.000
Kapitola 26. (úhrn)-7,750.000-7,750.000

27. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
27. Nejvýšší účetní kontrolní úřad. (Najvyšší kontrolný dvor.)
271Nejvýšší účetní kontrolní úřad.
I. Vlastní stravní.
A. Osobní23,908.000--23,908.000
B. Věcné3,593.000--3,593.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice400.000--400.000
Titul 1. (úhrn)27,901.000--27,901.000
2Najvyšší kontrolný dvor.
I. Vlastní správní.
A. Osobní--6,939.0006,939.000
B. Věcné--1,819.0001,819.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice--300.000300.000
Titul 2. (úhrn)--9,058.0009,058.000
Kapitola 27
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.23,908.000-23,908.000
Titul 2.--6,939.0006,939.000
A. (úhrn)23,903.000-6,939.00030,847.000
B. Věcné.
Titul 1.3,593.0003,593.000
Titul 2.-1,819.0001,819.000
B. (úhrn)3,593.000-1,819.0005,412.000
I. (úhrn)27,501.000-8,758.00036,259.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.400.000400.000
Titul 2.--300.000300.000
A. (úhrn)400.000-300.000700.000
III. (úhrn)400.000-300.000700.000
Kapitola 27. (úhrn)27,901.000-9,058.00036,959.000

Skupina II. Správa státních podniků

Rozpočty jednotlivých podniků

§ 1. Tabáková režie.

§ 1. Tabáková režie. (Patří do působnosti ministerstva financí.)Rozpočet nákladů a těžeb.
NákladyZemě českéSlovenskoÚhrnem
Kčs
A. Provozovací rozpočet.
I. Provozovací.
1. Vlastní provozovací.
a) Platy a mzdy zaměstnanců139,219.00093,571.000232,790.000
b) Ostatní osobní440.0004,491.0004,931.000
c) Věcné1.782,940.000399,436.0002.182,376.000
d) Odpisy9,000.0003,600.00012,600.000
1. Úhrn1.981,599.000501,098.0002.432,697.000
2. Správní (ústřední)
a) Platy a mzdy zaměstnanců15,224.0006,870.00022,094.000
b) Ostatní osobní9,662.0007,449.00016,511.000
c) Věcné15,310.0006,721.00022,031.000
d) Odpisy--
2. Úhrn39,596.00021,040.00060,636.000
3. Všeobecné.
a) Pense135,720.00031,386.000167,006.000
b) Ostatní osobní5,430.0001,716.0007,146.000
c) Věcné---
3. Úhrn141,150.00033,002.000174,152.000
I. Úhrn2.112,340.000555,140.0002.667,485.000
II. Úroky z investičních dluhů
III. Finanční ztráty
IV. Jiné.
1. Platy a mzdy zaměstnanců562.0002,439.0003,001.000
2. Ostatní osobní63.0001,505.0001,568.000
3. Věcné849.0004,674.0005,523.000
4. Odpisy50.000500.000550.000
IV. Úhrn1,524.0009,118.00010,642.000
Úhrn I-IV2.113,869.0001.517,824.0008.503,662.000
V. Zisk
V. Úhrnem9.099,707.0002.082,082.00011.181,789.000
B. Zjištění konečného výsledku.
I. Příděly fondům--
II. Příděly základnímu jmění
1. Úhrada. nákladu na obnovu majetkových součástek dotčených válkou1,100.00020,810.00021,910.000
2. Úhrada splátek investičních dluhů---
3. Úhrada pravých investic ze zisku<