Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 211/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže

Částka 103/1947
Platnost od 24.12.1947
Účinnost od 01.07.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

211.

Vládní nařízení

ze dne 12. listopadu 1947,

jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. října 1945, č. 86 Sb., o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže:


Čl. 1

Vládní nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platové poměry, ve znění vládního nařízení ze dne 26. dubna 1946, č. 119 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 4, odst. 2 zní:

"(2) Pro Slovensko bude určen úředník právní služby pověřenectva financí, který vykonává funkci zemského inspektora finanční stráže a zároveň zastupuje na Slovensku ministerského inspektora finanční stráže; zástupce tohoto úředníka bude podle potřeby ustanoven z úředníků finanční služby strážní."

2. V § 4 připojují se další dva odstavce jako odstavec 3 a 4 tohoto znění:

"(3) Vyžaduje-li toho potřeba služby, určí ministr financí pro obvod zemí České a Moravskoslezské jako zástupce ministerského inspektora finanční stráže úředníka právní služby ministerstva financí, jemuž náleží v této funkci služební titul "náměstek ministerského inspektora finanční stráže", a v obvodu okrskové celní správy v těchto zemích zástupce zemských inspektorů finanční stráže z úředníků finanční služby strážní, kterým v této funkci náleží služební titul "náměstek zemského inspektora finanční stráže".

(4) President zemské finanční správy v zemích České a Moravskoslezské, na Slovensku pověřenec financí, pověří podle potřeby další úředníky finanční služby strážní vykonáváním dozoru nad službou finanční stráže."

3. Ustanovení § 13, odst. 1 zní:

"(1) Nepropůjčí-li se uprázdněné místo úředníku finanční služby strážní na dovolené s čekatelným nebo v dočasné výslužbě, doplňují se úředníci finanční služby strážní z řad gažistů finanční stráže, ustanovených na služebních místech Ia platové stupnice gažistů finanční stráže, vyhovují-li stanoveným všeobecným podmínkám (§ 9 platového zákona) a zvláštním podmínkám stanoveným v odstavcích 2 a 3."

4. Ustanovení § 15 zní:

"§ 15

Systemisace služebních míst

Služební místa gažistů finanční stráže se systemisují v Ia, Ib, II. a III. platové stupnici."

5. V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Ustanovení čekatele je přípustno jen, je-li v osobním stavu gažistů finanční stráže volné systemisované služební místo. Každý čekatel váže jedno systemisované služební místo."

6. V § 16 se dosavadní odstavec 3 až 8 přečíslují na odstavce 4 až 9.

7. Ustanovení § 27, odst. 1 zní:

"(1) Nezní-li celkový posudek nejméně "velmi dobře", může gažista finanční stráže do 15 dnů po jeho oznámení podati u služebního úřadu stížnost."

8. Ustanovení § 33, odst. 1 zní:

"(1) Gažistovi finanční stráže ustanovenému na služebním místě systemisovaném: přísluší služební titul:

v Ia platové stupnici .................. vrchní respicient finanční stráže,

v Ib platové stupnici .................. respicient finanční stráže,

v II. platové stupnici ................. naddozorce finanční stráže,

v III. platové stupnici ................ dozorce finanční stráže."

9. Ustanovení § 34, odst. 2 zní:

"(2) Služné se zvyšuje postupem do vyšších stupňů. Služné v Ia platové stupnici se zvýší, jakmile gažista finanční stráže dosáhne započitatelné služební doby předepsané pro příslušný stupeň služného (§ 38, odst. 5), v ostatních platových stupnicích, jakmile gažista finanční stráže dovrší 3 roky započitatelné služební doby se služným bezprostředně předcházejícího stupně téže platové stupnice."

10. Ustanovení § 38, odst. 2 až 5 znějí:

"(2) Služební místo ve II. nebo v Ib platové stupnici může býti propůjčeno gažistovi finanční stráže, který má alespoň dobrou kvalifikaci, služební místo v Ia platové stupnici gažistovi, který má alespoň velmi dobrou kvalifikaci a který s úspěchem vykonal zkoušku předepsanou pro dosažení místa vrchního respicienta finanční stráže.

(3) Rozsah, způsob a ostatní podmínky zkoušky, uvedené v předchozím odstavci, stanoví ministerstvo financí, které může ve výjimečných případech zkoušku prominouti. Vykonal-li gažista finanční stráže zkoušku odbornou, je od výkonu zkoušky podle odstavce 2 osvobozen.

(4) Při propůjčení služebního místa systemisovaného ve II. nebo v Ib platové stupnici platí obdobně ustanovení § 17, odst. 4 a 5 platového zákona.

(5) Při propůjčení služebního místa systemisovaného v Ia platové stupnici stanoví se stupeň služného této platové stupnice podle započitatelné služební doby takto:

Při započitatelné služební Přísluší stupeň
době služného do konce 12. roku  1.
od počátku 13. roku  2.
od počátku 16. roku  3.
od počátku 19. roku  4.
od počátku 22. roku  5.
od počátku 25. roku  6.
od počátku 28. roku  7.
od počátku 31. roku  8.
od počátku 34. roku  9."

11. Ustanovení § 48, odst. 2 zní:

"(2) Pokutu možno uložiti nejvýše částkou 100 Kčs. Úhrn pokut pravoplatně uložených gažistovi finanční stráže v jednom roce nesmí přesahovati částku měsíčního služného. S trestem peněžité pokuty může býti jako zostření spojena pohrůžka kárným řízením (§ 60)."

12. Ustanovení § 50, odst. 3 zní:

"(3) Proti výměru o kázeňském trestu jest možno podati u služebního úřadu stížnost v neprodlužitelné lhůtě 15 dnů po doručení výměru. O stížnosti rozhoduje s konečnou platností úřad bezprostředně nadřízený onomu, který výměr vydal."

13. Ustanovení § 51, odst. 4 zní:

"(4) Snížení hodnosti (degradace) může býti vysloveno toliko u gažisty finanční stráže II., Ib a Ia platové stupnice. Gažista finanční stráže odsouzený k tomuto trestu se posuzuje jako gažista finanční stráže příslušné nižší platové stupnice; služné v této nižší platové stupnici se vyměří podle započitatelné služební doby tak, jako by k dalšímu povýšení nebylo došlo. Tento trest zahrnuje v sobě vyloučení ze zvýšení služného (odstavec 2)."

14. Ustanovení § 87, odst. 1 zní:

"(1) Příslušníkům finanční stráže v činné službě náleží k pořízení a udržování stejnokroje včetně řemení a výzbroje příspěvek na stejnokroj za podmínek stanovených ministerstvem financí, jež určí také jeho roční výši a způsob výplaty."

Čl. 2

Vládní nařízení ze dne 26. dubna 1946, č. 119 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení čl. III, odst. 2 zní:

"(2) Úředníkům finanční služby strážní v činné službě náleží přídavek finanční stráže v této roční výměře:

ve 4. platové stupnici

se služným stupně c) a vyšším 10 800 Kčs,

se služným stupně a) a b).... 9 600 Kčs,

v 5. platové stupnici

se služným stupně c) a vyšším 7 800 Kčs,

se služným stupně a) a b).... 7 200 Kčs,

v 6. platové stupnici ........ 6 600 Kčs,

v 7. platové stupnici ........ 6 000 Kčs,

v 8. platové stupnici .........5 400 Kčs."

2. V čl. III se připojuje dalších devět odstavců jako odstavce 3 až 11 tohoto znění:

"(3) Gažistům finanční stráže v činné službě náleží vedle služného přídavek finanční stráže 3 000 Kčs ročně.

(4) Přídavek finanční stráže se vyplácí podle zásad o výplatě služného, jest splatný zároveň se služným a nezapočítává se do pensijní základny.

(5) V době od 1. listopadu 1945 do dne počátku účinnosti předpisů sjednocujících služební platy příslušníků četnictva pro území celého státu vztahují se na Slovensku na příslušníky finanční stráže předpisy o výši služebního platu příslušníků četnictva v zemích České a Moravskoslezské. Účinnost dekretu presidenta republiky ze dne 20. srpna 1945, č. 58 Sb., o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, se rozšiřuje pro příslušníky finanční stráže na Slovensku.

(6) Dnem 31. října 1945 pozbývají pro příslušníky finanční stráže na Slovensku účinnosti, po případě použivatelnosti:

1. Zákon ze dne 28. února 1941, č. 40 Sl. z., o prozatímní úpravě platů státních zaměstnanců a o změně a doplnění některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních,

2. zákon ze dne 2. července 1942, č. 129 Sl. z., o drahotním přídavku a o změně některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních,

3. zákon ze dne 10. prosince 1942, č. 232 Sl. z., o drahotním přídavku a o jednorázové vánoční výpomoci státním zaměstnancům,

4. zákon ze dne 28. října 1943, č. 139 Sl. z., o všeobecném drahotním přídavku a doplnění zákona č. 102/1943 Sl. z.,

5. nařízení Slovenské národní rady ze dne 16. května 1945, č. 39 Sb. n. SNR, o prozatímní úpravě platů státních zaměstnanců,

6. ustanovení § 7 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 380 Sb., o úsporných opatřeních personálních.

(7) Po úpravě platů provedené podle tohoto nařízení nesmí služební plat příslušníka finanční stráže s připočtením platového přídavku podle dekretu č. 58/1945 Sb. a zvláštního přídavku podle zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, po srážce daně ze mzdy (důchodové) činiti méně, než kolik činil před účinností tohoto nařízení jeho služební plat spolu s platovým přídavkem podle dekretu č. 58/1945 Sb. pokud zaměstnanci příslušel, se zvláštním přídavkem podle zákona č. 159/1945 Sb., s mimořádným příspěvkem (příplatkem ženatých) podle zákona č. 40/1941 Sl. z., s drahotním přídavkem podle zákona č. 129/1942 Sl. z., ve znění zákona č. 232/1942 Sl. z. a zákona č. 102/1943 Sl. z., se všeobecným drahotním přídavkem podle zákona č. 139/1943 Sl. z., ve znění zákona č. 169/1943 Sl. z., s mimořádným drahotním přídavkem podle nařízení č. 39/1945 Sb. n. SNR, s případným doplňovacím přídavkem ženatých (§ 193 platového zákona) a s vyrovnávacím přídavkem (§ 196 platového zákona), a to po srážce daně ze mzdy (důchodové), na Slovensku též po srážce pensijního příspěvku. Případný rozdíl přísluší jako vyrovnávací osobní přídavek, který na Slovensku nepodléhá dani důchodové.

(8) Vyrovnávací osobní přídavek podle předchozího odstavce se snižuje při každém zvýšení služného (platu mu odpovídajícího) o částku tohoto zvýšení, nejvýše však o částku, o kterou platy stanovené podle odstavce 3 po nastalém zvýšení služného (platu mu odpovídajícího) převyšují platy dosavadní.

(9) Změní-li se za účinnosti tohoto nařízení rodinný stav (počet rodinných příslušníků) k němuž (k nimž) bylo přihlíženo při stanovení vyrovnávacího osobního přídavku, určí se tento přídavek pro dobu od prvního dne příštího měsíce tak, jako kdyby okolnost změnu přivodivší byla nastala v den před počátkem účinnosti tohoto nařízení.

(10) Vyrovnávací osobní přídavek se zaokrouhlí, není-li vyjádřen v korunách bez haléřů nebo není-li dělitelný dvanácti, na nejblíže vyšší částku v korunách takto dělitelnou.

(11) Ministr financí se zmocňuje, aby vyrovnal vhodnými opatřeními případné platové nesrovnalosti, které by vznikly při provádění tohoto nařízení."

3. Ustanovení čl. V, §§ 1 a 2 znějí takto:

"Čl. V

§ 1

(1) Úředníkům finanční služby strážní vyměří se od 1. července 1946 místo dosavadního služného (s náslužným přídavkem) a činovného nové služné a příslušné nové činovné III. služební třídy příslušné platové stupnice, stupně služného (s náslužným přídavkem) a skupiny míst podle §§ 103 a 104 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců, ve znění zákona ze dne 16. května 1946, č. 139 Sb., jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gažistů.

(2) Nové služné a nové činovné, stanovené podle odstavce 1, s výchovným, přídavkem finanční stráže podle čl. III, odst. 2, platovým přídavkem podle dekretu č. 58/1945 Sb. a zvláštním přídavkem podle zákona č. 159/1945 Sb., nahrazují úhrn dosud vyplácených platů. Do úhrnu dosavadních platů se počítá služné, činovné, výchovné, platový přídavek podle dekretu č. 58/1945 Sb., zvláštní přídavek podle zákona č. 159/1945 Sb. a vyrovnávací přídavek podle čl. III, odst. 7.

(3) Pokud by úhrn dosavadních platů byl vyšší než úhrn nových platů podle odstavce 2, přísluší vyrovnávací přídavek ve výši rozdílu mezi oběma platy. Tento přídavek se zmenší při každém následujícím zvýšení služného o polovinu částky, o kterou se služné zvýší, až úplně zanikne.

§ 2

(1) Gažistům finanční stráže se vyměří ode dne 1. července 1946 místo dosavadního služného a činovného nové služné a příslušné nové činovné podle §§ 132 a 133 platového zákona ve znění zákona č. 139/1946 Sb. Nové služné se stanoví takto:

a) pomocní dozorci a dozorci finanční stráže dostanou služné téhož stupně v nové sazbě III. platové stupnice, jakého dosáhli v dosavadní III. platové stupnici;

b) naddozorci finanční stráže dostanou služné příslušného stupně nové II. platové stupnice podle ustanovení odstavce 2;

c) respicienti finanční stráže dostanou služné příslušného stupně nové Ib platové stupnice podle ustanovení odstavce 2;

d) vrchní respicienti finanční stráže v dosavadní II. platové stupnici dostanou služné příslušného stupně nové Ia platové stupnice podle započitatelné služební doby (§ 38, odst. 5);

e) vrchní respicienti finanční stráže v dosavadní I. platové stupnici dostanou služné téhož stupně v sazbě nové Ia platové stupnice, jakého dosáhli v dosavadní I. platové stupnici.

(2) Služné, příslušející gažistům finanční stráže, uvedeným v odstavci 1, písm. b) a c), se určí podle ustanovení o povýšení (§ 17, odst. 4 a 5 platového zákona) a podle výše služného, jaké by jim příslušelo, kdyby toto nařízení nabylo účinnosti již v den před jejich povýšením.

(3) Nové služné a nové činovné, stanovené podle odstavce 1, s výchovným, přídavkem finanční stráže podle čl. III, odst. 3, platovým přídavkem podle dekretu č. 58/1945 Sb. a zvláštním přídavkem podle zákona č. 159/1945 Sb., nahrazují úhrn dosud vyplácených platů. Do úhrnu dosavadních platů se počítá služné, činovné, výchovné, platový přídavek podle dekretu č. 58/1945 Sb., zvláštní přídavek podle zákona č. 159/1945 Sb., vyrovnávací přídavek podle čl. III., odst. 7, jakož i přídavek příslušející podle dosavadních ustanovení čl. III., odst. 2 vládního nařízení č. 119/1946 Sb.

(4) Ustanovení § 1, odst. 3 platí obdobně i pro gažisty finanční stráže."

4. Za čl. V se připojuje další čl. Va tohoto znění:

"Čl. Va

§ 1

(1) Dosavadní předpisy o drahotních přídavcích (mimořádném příspěvku) pro zaměstnance ve výslužbě a pro pozůstalé po nich neplatí pro příslušníky finanční stráže, na které se vztahuje toto nařízení a kteří vstoupí do výslužby za jeho účinnosti, a pro pozůstalé po těchto příslušnících finanční stráže, jakož i po takových příslušnících finanční stráže, kteří zemrou v činné službě za účinnosti tohoto nařízení.

(2) Celkové odpočivné (zaopatřovací) platy příslušníků finanční stráže a jejich pozůstalých uvedených v odstavci 1 nesmějí však býti nižší, než jaké by jim s vyloučením použivatelnosti novely platového zákona příslušely, kdyby se na ně toto nařízení, pokud nejde o ustanovení o přeřadění příslušníků finanční stráže do platových stupnic a stupňů platných pro četnictvo, nevztahovalo; pro tento účel se vdovská pense sčítá s příspěvky na výchovu. Případný rozdíl přísluší jako přídavek k odpočivným (zaopatřovacím) platům.

(3) Změní-li se počet oprávněných příslušníků, provede se srovnání odpočivných (zaopatřovacích) platů podle odstavce 2 znovu podle změněného stavu.

(4) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně také pro příjemce darů z milosti, pensí z milosti a odpočivných (zaopatřovacích) platů povolených podle volné úvahy.

§ 2

Příslušníkům finanční stráže, kteří byli přeloženi do výslužby po 31. říjnu 1945, pozůstalým po nich, jakož i pozůstalým po příslušnících finanční stráže, kteří zemřeli v činné službě po uvedeném dnu, vyměří se od 1. ledna 1948 nové odpočivné (zaopatřovací) platy podle pensijních základen vyplývajících ze zákona č. 139/1946 Sb."


Čl. 3

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby vyrovnával vhodnými opatřeními případné platové nesrovnalosti, které by vznikly při provádění tohoto nařízení.

(2) Služební přídavky přiznané příslušníkům finanční stráže podle ustanovení § 148, odst. 1 platového zákona zanikají.

(3) Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem národní obrany upravil vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení předpis o stejnokroji, výzbroji a výstroji dozorčích úředníků a příslušníků finanční stráže.

Čl. 4

Ustanovení čl. 1, č. 11, 12 a 14 nabývají účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení, ustanovení čl. 2, č. 2, pokud se jím ustanovení čl. III vládního nařízení č. 119/1946 Sb. doplňují novým ustanovením odstavce 6, nabývá účinnosti dnem 31. října 1945 a ustanovení čl. 2, č. 2 pokud se jím ustanovení čl. III vládního nařízení č. 119/1946 Sb. doplňují novými ustanoveními odstavců 5 a 7 až 11, jakož i ustanovení čl. 2, č. 4 a čl. 3, odst. 2 nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 1945; ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. července 1946. Nařízení provede ministr financí.


Gottwald v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru