Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 210/1947 Sb.Vládne nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku

Částka 102/1947
Platnost od 23.12.1947
Účinnost od 23.12.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

210.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. novembra 1947

o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa čl. I. §§ 1 a 4 zákona zo dňa 3. júla 1947, č. 144 Sb., o sjednotení niektorých predpisov o platových a služobných pomeroch štátnych a iných verejných zamestnancov, a podľa § 210 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona):


Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Toto nariadenie platí pre štátnych a iných verejných zaměstnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku, a to

a) diel I. pre štátnych pragmatikálnych úradníkov a zriadencov v štátnych úradoch, ústavoch, fondoch a podnikoch štátnych a štátom spravovaných, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia prvej časti platového zákona, pro štátnych profesorov a učiteľov, ako aj profesorov diecéznych učilíšť teologických, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia časti tretej dielu II. platového zákona, po prípade § 211 tohto zákona, a pre asistentov a dielovedúcich na umelelacko-priemyslových, priemyslových, hospodárskych a iných odborných školách, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia časti tretej dielu III. písm. B platového zákona,

b) diel II. pre učiteľov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia učiteľského zákona,

c) diel III. pre štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 105 Sb., o platových pomeroch štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov a pre štátnych obvodných zverolekárov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia § 67 zákona zo dňa 1. júla 1943, č. 100 Sl. z. o tlmení zvieracích nákaz,

d) diel IV. pre štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe v štátnych úradoch, ústavoch, fondoch a podnikoch štátnych alebo štátom spravovaných, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 7. júla 1926, č. 113 Sb., o úprave služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe, pre pomocných zriadencov v štátnych úradoch, ústavoch, fondoch a podnikoch štátnych alebo štátom spravovaných, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 7. júla 1926, č. 114 Sb., o úprave služobných a platových pomerov pomocných zriadencov, pre zamestnancov československých štátnych železníc, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 5. marca 1927, č. 15 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov československých štátnych železníc, pre remeselníckych zamestnancov v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v službe v dielňach alebo automobilnej službe Československej pošty, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 5. marca 1927, č. 16 Sb., o úprave služobných a platových pomerov remeselníckych zamestanancov v technickej službe stavebnej a udržovacej a v automobilnej prevádzke Československej pošty, pre poštových pomocníkov a poštových poslov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 5. marca 1927, č. 17 Sb., o úprave služobných a platových pomerov poštových expedientov, poštových pomocníkov a poštových poslov, pre sekundárnych lekárov v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných a asistentov v štátnych ústavoch pre vzdelanie a výcvik pôrodnych asistentiek, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 17. marca 1927, č. 21 Sb., o úprave služobných a platových pomerov sekundárnych lekárov v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných a vo všeobecnej nemocnici v Prahe a asistentov v štátnych ústavoch pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek (babských školách) a v štátnom ústave pre zubné lekárstvo, pre civilných ošetrovateľov v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných a vo všeobecnej nemocnici v Prahe, a pre nižšie orgány cestné, mostné a vodné v odbore Ministerstva techniky a Ministerstva pôdohospodárstva, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 133 Sb., o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odbore Ministerstva verejných prác, po prípade ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 24. októbra 1930, č. 149 Sb., o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov vodných v odbore Ministerstva pôdohospodárstva,

e) diel V., pokiaľ v ňom nie je stanovené inak alebo z jeho ustanovení iné nevyplýva, pre všetkých zamestanancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia dielu I. až IV., ako aj pre profesorov vysokých škôl a vysokoškolských asistentov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia časti tretej dielu I. a dielu III. písm. A platového zákona a ustanovenia č. I. § 2 písm. b) zákona č. 144/1947 Sb., pre sudcov a konceptných pragmatikálnych úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia části druhej platového zákona a ustanovenia čl. II. zákona č. 144/1947 Sb., pre gážistov vojenských a sboru národnej bezpečnosti, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia časti štvrtej platového zákona, pre príslušníkov finančnej stráže, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia dekrétu prezidenta republiky zo dňa 2. okróbra 1945, č. 86 Sb., o znovuvybudovaní finančnej stráže v zemiach Českej a Moravskosliezskej a o úprave niektorých služobných a platových pomerov príslušníkov finančnej stráže, pre príslušníkov sboru uniformovanej väzeňskej stráže, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia dekrétu prezidenta republiky zo dňa 1. októbra 1945, č. 94 Sb., o úprave niektorých otázok organizácie a služobných a platových pomerov sboru uniformovanej väzeňskej stráže,

f) diel VI. pre zamestnancov sväzkov územnej samosprávy, ktorých služobné a platové pomery sú upravené podľa obdoby platového zákona alebo predpisov podľa neho vydaných,

g) diel VII. pre poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov vyplácaných zo štátnych prostriedkov alebo prostriedkov ústavov, podnikov a fondov štátnych alebo štátom spravovaných, ako aj z prostredkov nútených sväzkov územných, ústavov, podnikov a fondov týchto sväzkov alebo týmito sväzkami spravovaných,

(2) Predpismi uvedenými v odseku I. rozumejú sa tieto predpisy v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich.

Diel I.

A. Úradníci.

§ 2

Adjutum úradníckých čakateľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:

Tabulka 1

§ 3

(1) Slušné úradníkov na služobných miestach systemizovaných mimo platovej stupnice činí 139.560 Kčs ročne.

(2) Služné úradníkov na služobných miestach systemizovaných v platových stupniciach stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V platovej
stupnici
V služobnej
triede
Služné
v stupni služnéhos náslužným prídavkom (náslužným)
abcdef1.2.3.4.5.
Kčs
1.Ia93.840102.120         
Ib86.88094.560         
Ic86.88094.560         
2.Ia69.96078.24086.520        
Ib64.80072.48080.160        
Ic64.80072.48080.160        
3.Ia58.32063.48068.64073.800       
Ib54.00058.80063.00068.400       
Ic54.00058.80063.60068.400       
II.50.28056.08059.88064.680       
4.Ia48.72053.40058.08061.680       
Ib45.13049.44063.76057.120       
Ic45.12049.44053.76057.120       
II.40.82044.28048.24051.480       
III.36.72040.08043.44046.440       
IV.35. 28038.04040.80043.200       
5.Ia32.88036.96041.28045.36049.440 54.12058.800   
Ib30.48034.32038.16042.00045.840 50.16054.480   
Ic30.48034.32098.16042.00045.840 50.16054.480   
II.28.56032.28036.00039.60043.200      
III.25.44028.68031.92035.16038.400      
IV.25.32028.08030.84033.60036.000      
6.Ia25.32028.20030.96033.72036.48039.24042.96046.68050.400  
Ib23.52028.16028.68031.20033.72036.24039.72043.20046.680  
Ic28.52026.16028.68031.20033.72036.24039.72043.20046.680  
II.22.32024.96027.60030.00032.40034.80037.20039.60042.000  
III.19.44021.60023.76025.92028.08030.24032.16034.08036.000  
IV.19.82021.48023.64025.80027.96030.120     
7.II.14.40017 04019.68022.32024.96027.60029.88032.16034.44036.72039.000
III.13.32015.24017.16019.08021.00022.92024.24025.56026.88028.20029.520
IV.13.32016.24017.16019.08021.00022.92024.24026.56026.88028.20029.520

(3) U úradníkov na služobných miestach služobnej triedy Ic) predchádza stupeň a) šiestej platovej stupnice ako počiatočný stupeň slúžneho služné 18.360 Kčs ročne.

§ 4

(1) Činovné úradníkov stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V platovej
stupnici
V skupine
miest
V služobnej triede
Ia, IbIcII.III.IV.
Kčs
1.A31.20031.200   
2.A22.80022.800   
B19.60819.608   
C16.41616.416   
D13.22413.224   
3.A18.00017.76017.760  
B15.48015.27615.276  
C12.96012.79212.792  
D10.44010.30810.308  
4.A15.36015.12015.120 13.80012.000
B13.21213.00813.008 11.86810.320
C11.06410.89610.8969.9368.640
D8.9168.7728.7728.0046.960
5.A13.32013.20013.20011.10011.040
B11.46011.35211.3529.8049.504
C9.6009.5049.5048.2087.956
D7.7287.6567.6566.6126.408
6.A12.60012.24612.24010.44010.320
B10.83610.53610.5368.9888.880
C9.0728.8208.8207.5247.440
D7.3087.1047.1046.0605.988
7.A 11.76010.2009.840
B10.1168.7728.472
C 8.4727.3447.092
D 6.8285.9165.712

(2) Úradníkom na služobných miestach služobnej triedy Ic) prislúcha v  počiatočnom stupni služného šiestej platovej stupnice činovné vo výmere stanovenej pre šiestu platovú stupnicu II. služobnej triedy.

B. Zriadenci.

§ 5

Služné zriadencov stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V stupni
služného
V platovej stupnici
I.II.III.
Kčs
1.11.76011.70011.760
2.12.96012.72012.600
3.14.16013.68013.440
4.15.36014.64014.160
5.16.56015.60014.880
6.17.64016.50015.600
7.18.72017.52016.320
8.19.80018.48017.040
9.20.88019.32017.760
10.21.96020.16018.480

§ 6

Činovné zriadencov stanoví sa v ročných čiastkach takto:

v skupine miest A      8.400 Kčs,

v skupine miest B      7.224 Kčs,

v skupine miest C      6.048 Kčs,

v skupine miest D      4.872 Kčs,

C. Štátni profesori a učiteľia.

§ 7

Adjutum dočasných profesorov, suplujúcich profesorov a dočasných učitelov stanoví, sa v ročných čiastkach takto:

Tabulka 2

§ 8

Základné služné profesorov stanoví sa v ročných čiastkach takto:

v 1. stupni      23.280 Kčs,

v 2. stupni      27.240 Kčs,

v 3. stupni     31.200 Kčs,

v 4. stupni      35.160 Kčs,

v 5. stupni      39.120 Kčs,

v 6. stupni      43.080 Kčs,

v 7. stupni      47.040 Kčs,

v 8. stupni      51.000 Kčs,

v 9 stupni      54.960 Kčs.

§ 9

Základné služné učiteľov stanoví sa v ročných čiastkach, takto:

V platovej
stupnici
V stupni
predbežného
vzdelania
Služné
v stupni služnéhos náslužným prídavkom (náslužným)
abcdef1.2.3.4.5.6.
Kčs
1.I.29.04031.80034.56037.32040.08042.86045.840    
II.29.04031.80034.56087.82040.08041.64048.200    
III.25.44028.68031.92025.16038.400 40.20042.000    
IV.26.92028.08030.84033.60036.000 38.34040.680    
2.I.22.32024.96027.60030.00032.40034.51236.62438.78640.84842.960 
II.22.32024.96027.60030.00032.40034.02035.64037.26038.880  
III.19.44021.60023.76025.92028.08030.12032.16034.20036.240  
IV.19.32021.48023.64025.80027.96029.70031.44033.18034.920  
3.I. 17 04022.32024.96027.600 29.76031.92034.08036.24038.40040.560
II.14.40017.04019.68022.32024.96027.60029.64031.56033.48035.40037.320 
III.13.32018.24017.16019.08021.00022.92024.96027.00029.04031.08033.120 
IV13.32015.24017.16019.08021.00022.92024.60026.28027.96029.64031.320 

§ 10

Funkčné služné riaditeľov škôl uvedených v § 66 platového zákona a prednostu odboru na štátnych priemyslových školách stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V stupnici
funkčného
služného
V stupni
abc d
Kčs
I.10.80012.24013.80015.360
II.7.8009.06010.32011.580
III.3.1208.8404.5605.280

§ 11

Činovné profesorov a učiteľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:

 V skupine miest
A BCD
Kčs
U profesorov a učiteľov
s funkčným služným
stupnice
}I.16.800

14.44812.006 9.744
II.16.20013.93211.6649.396
III.15.60013.41611.2329.048
U profesorov bez
funkčného slúžneho so
základným služným stupňa
}1. až 6. 13.80011.8689.9368.004
7. až 96. 15.60013.41611.2329.048
U učiteľov bez funkčného služnéhoV skupine miest
so stupňom
predbežného
vzdelania
v platovej
stupnici
 ABCD
Kčs
I., II.1.}s náslužným
prídavkami
(náslužným)
15.12013.00810.8968.772
2.13.20011.3529.5047.656
3.12.24010.5868.8207.104
1.}so stupňom
služného
a) až f)
13.20011.3529.5047.656
2.12.24010.5368.8207.104
3.11.76010.1168.4726.828
III.1. 11.4009.8048.2086.612
2.10.4408.9887 5246.060
3.10.2008.7727 3446.916
IV.1. 11.0409.5047.9566.408
2.10.3208.8807.4405.988
3.9.8408.4727.0925.712
1). Asistenti a dielovedúci na umelecko-priemyslových, priemyslových, hospodárskych a iných odborných školách.

§ 12

Remunerácia asistentov na umelecko-priemyslových, priemyslových, hospodárskych a iných odborných školách stanoví sa v ročných čiastkach takto.

V skupine miest
ABCD
Kčs
28.56027 42026.28026.140

Diel II.

Učitelia podľa učiteľského zákona.

§ 13

Adjutum učiteľských čakateľov stanoví sa v ročných čiastkach takto

AdjutumV skupine miest
ABCD
uvKčs
učiteľských čakateľov na miesto
literného učiteľa na ľudových ško-
lách alebo na miesto zvláštneho
učiteľa náboženstva a u čakateliek
na miesto učiteľky ručných prác
(domácich naúk)
prvejpolovici
čakateľskej
doby
21.72020.85619.99219.116
druhej23. 16022.23621.31220.888
čakateliek na miesto opatrovateľky
na štátnych opatrovniach
prvej 20.40019.58418.76817.952
druhej 21.84020.97620.10019.224

§ 14

(1) Služné definitívnych učiteľov a opatrovateliek na štátnych opatrovniach stanoví sa v ročných čiastkach takto:

I. pre literných učiteľov, pre zvláštnych učiteľov náboženstva a pre učiteľky ručných prác (domácich naúk):

V 1. stupni     14.400 Kčs,

v 2. stupni     17.010 Kčs,

v 3. stupni     19.680 Kčs,

v 4. stupni     22.320 Kčs,

v 5. stupni     24.960 Kčs,

v 6 stupni     27 600 Kčs,

v 7 stupni     30 000 Kčs,

v 8. stupni     32.400 Kčs,

v 9. stupni     34.800 Kčs,

v 10. stupni     36.660 Kčs,

v 11. stupni      38.520 Kčs.

II. pre vedľajších učiteľov a pre opatrovateľky na štátnych opatrovniach:

V 1. stupni      13.320 Kčs,

v 2. stupni      15.240 Kčs,

v 3. stupni      17.160 Kčs,

v 4. stupni      19.080 Kčs,

v 5. stupni      21.000 Kčs,

v 6. stupni      22.920 Kčs,

v 7 stupni      24.860 Kčs,

v 8. stupni      25.800 Kčs,

v 9. stupni      27 240 Kčs,

v 10. stupni      28.680 Kčs.

(2)  Literným učiteľom, zvláštnym učiteľom náboženstva a učiteľkám ručných prác (domácich naúk) so skúškou učiteľskej spôsobilosti pre školy občianske, ustanoveným definitívnymi alebo dočasnými Učiteľmi na školách občianskych, zvyšuje sa pri prestupe služné o čiastku ročných 2.880 Kčs; pri druhom postupe do vyššieho stupňa slúžneho, ktorý nasleduje po prestupe na školu občiansku, a pri každom ďalšom postupe do vyššieho stupňa slušného zvyšujú sa príslušné postupové čiastky vždy o 360 Kčs, ak ide o postup včítane až do 7 stupňa, a vždy o 720 Kčs, ak ide o postup do 8. alebo vyššieho stupňa.

(3)  Definitívni literní učitelia a zvláštni učitelia náboženstva na ľudových školách so skúškou učiteľskej spôsobilosti pre školy občianske, ktorí najmenej jeden mesiac celkom zastupujú literných učiteľov alebo zvláštnych učiteľov náboženstva na škole občianskej, majú po dobu zastupovania popri nároku na služobný plat, ktorý vyplýva z ich definitívneho ustanovenia, ešte nárok na zvláštny, pre výmeru penzie nezapočítateľný prídavok zástupcu 2.160 Kčs ročne, splatný pozadu v mesačných lehotách.

§ 15

Činovné definitívnych učiteľov a opatrovateliek na štátnych opatrovniach stanoví sa v ročných čiastkach takto:

PreV skupine miest
ABC D
Kčs
literných učiteľov,
zvláštnych učiteľov náboženstva a uči-
teľky ručných prác
(domácich naúk)
}1. až 6.11 76010.1168.4726.828
v stupni služného    
7 až 11.12.24010.5968.8207.104
vedľajších učiteľov a opatrovateľky
na štátnych opatrovniach
  10.2008.77278445.916

§ 16

(1) Služobný prídavok učiteľov na cvičných školách pri štátnych učiteľských akadémiách a na zvláštnych štátnych odborných školách pre hluchonemých alebo pre slepých (§ 13 učiteľského zákona) činí 2.520 Kčs, po desať ročnej službe na týchto školách 3.240 Kčs ročne.

(2)  Učiteľom, vykazujúcim odborná skúšku spôsobilosti pre pomocné školy [§ 10 ods. 1 zákona zo dňa 24. mája 1929, č. 86 Sb., o pomocných školách (triedach), ustanoveným na verejnej, pomocnej škole (triede) definitívne alebo dočasne, prislúcha služobný prídavok 1.800 Kčs a po desať ročnej službe na týchto školách (triedach) 2.520 Kčs ročne; tieto prídavky započítavajú sa učiteľom ustanoveným definitívne na týchto školách pre výmeru výslúžného. Ustanovenie § 11 ods. 3 poslednej vety zákona č. 86/1929 Sb. zostáva nedotknuté.

§ 17

Riaditeľské prídavky riaditeľov škôl (§ 15 učiteľského zákona) stanovia sa tak, že základný prídavok vedúcich učiteľov a správcov ľudových škôl činí 960 Kčs a riaditeľov občianskych škôl 1.440 Kčs ročne; tento základný prídavok zvyšuje sa o ročných 240 Kčs za každú triedu či postupnú alebo pobočnú, z ktorých sa tá ktorá škola alebo školy tomu istému riaditeľovi alebo vedúcemu učiteľovi podriadene skladajú, s obmedzením, že riaditeľský prídavok môže činiť pre vedúcich učiteľov a správcov ľudových škôl najviac 2.400 Kčs a pre riaditeľov občianskych škôl najviac 3.360 Kčs ročne.

§ 18

Výpomocným literným učiteľom (§ 3 ods. 3 učiteľského zákona), výpomocným učiteľom ustupujúcim zvláštnych učiteľov náboženstva (§  3 ods. 4 učiteľského zákona) a výpomocným učiteľom zastupujúcim vedľajších učiteľov (§ 5 ods. 2 učiteľského zákona) prislúcha okrem odmeny výchovné.

Diel III.

štátni obecní (mestskí) a obvodní lekári a štátni obvodní zverolekári.

§ 19

Počiatočný smluvný plat štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov [§ 1 ods. 1 a 2 zákona č. 105/1926 Sb. a § 8 ods. 1 vládneho nariadenia zo dňa 17 marca 1927, č. 23 Sb., o úprave platových pomerov štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov] stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V type
I.II.III.
základnom
IV.
Kčs
26.40023.40020.40017.400

§ 20

Služobný plat obvodného zverolekára (§ 111 ods. 1 vládneho nariadenia zo dňa 22. decembra 1943, č. 180 Sl. z., ktorým sa vykonáva zákon o tlmení zvieracích nákaz) stanoví sa v ročných čiastkách takto:

prvý stupeň (počiatočný služobný plat) 14.400 Kčs

druhý stupeň      17.040 Kčs

tretí stupeň      23.520 Kčs

štvrtý stupeň      26.160 Kčs

piaty stupeň      28.680 Kčs

šiesty stupeň      31.200 Kčs

siedmy stupeň      33.720 Kčs

ôsmý stupeň      36.240 Kčs

deviaty stupeň      39.720 Kčs

desiaty stupeň      43.200 Kčs

Diel IV.

A. Zamestnanci v pomocnej kancelárskej službe.

§ 21

(1) Služné zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V stupni
služného
V platovej stupnici
I.II.III.
Kčs
1.11.78011.76011.520
2.13.44012.86012.120
3.15.12014.16012.720
4.16.80015.38013.320
5.18.48016.56013.920
6.20.16017.76014.620
7.21.84018.96015.120
8.23.52020.16015.720
9.25.20021.36016.320
10.26.88022.56016.920

(2) Služné prvého stupňa je počiatočným služným (§ 23 ods. 1 vládneho nariadenia č. 113/1926 Sb.), služné druhého až desiateho stupňa je služné s prvým až deviatym zvýšením služného (§ 23 ods. 2 a 3 vládneho nariadenia č. 113/1926 Sb.).

§ 22

Činovné zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe činí v skupine miest A 8.400 Kčs, v skupine miest B 7.224 Kčs, v skupine miest C 6.048 Kčs a v skupine miest D 4.872 Kčs ročne.

B. Pomocní zriadenci.

§ 23

(1) Denný plat pomocných zriadencov stanoví sa v mesačných čiastkach takto:

V stupniV skupine miest
ABCD
Kčs
1.1.6501.5521.4541.856
2.1.6801.5821.4841.386
3.1.7101.6121.5141.416
4.1.7401.6421.5441.446
5.1.7701.6721.5741.476
6.1.8001.7021.6041.506
7.18301.7321.6341.536
8.1.8601.7621.6641.566
9.1.8901.7921.6941.596
10.1.9201.8221.7241.626

(2) Denný plat prvého stupňa je počiatočným denným platom, denný plat druhého až desiateho stupňa je denný plat s prvým až deviatym zvýšením denného platu (§ 11 ods. 1 vládneho nariadenia č. 114/1926 Sb.),

C. Zamestnanci československých štátnych železníc.

§ 24

Na Slovensko sa rozširuje platnosť vládneho nariadenia zo dňa 28. mája 1946, č. 146 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 5. marca 1927, č. 15 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov československých štátnych železníc, v znení nariadení ho doplňujúcich a pozmeňujúcich, a vládneho nariadenia zo dňa 28. mája 1946, č. 148 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 15. júla 1927, č. 105 Sb., o úradných tituloch úradníkov československých štátnych železníc.

§ 25

Adjutum, služné, činovné a denný plat zamestnancov československých štátnych železníc na Slovensku činí podľa vládneho nariadenia č. 146/1946 Sb., a podľa čl. III. § 1 zákona č. 144/1947 Sb., po prípade stanoví sa podľa obdoby novely platových nariadení č. 19/1944 Sb.takto:

I. Adjutum úradníckych čakateľov:

V služobnej triedevV skupine miest
ABCD
Kčs ročne
Ibprvejpolovici
čakateľ-
skej
doby
28.56027.42026.28025.140
druhej30.72029.49628.27227.036
Icprvej22.68021.78020.80819.968
druhej24.00023.04022.08021.120
II.prvej21.72020.85619.99219.116
druhej23.16022.23621.31220.388
III.prvej20.40019.68418.76817.952
drahej21.84020.97620.10019.224

II. Služné úradníkov:

V platovej
stupnici
V služobnej
triede
Služné
v stupni služnéhonáslužným prídavkom (náslužným)
abcdcf1.2.3.4.5.
Kčs ročne
2.Ib64.80072.48080.160        
3.Ib54.00058.80063.60068.400       
Ic54.00058.80063.60068.400       
II.50.28055.08059.88064.680       
4.Ib45.12049.44053.76057.120       
Ic45.12049.44053.76057.120       
II.40.32044.28048.24051.480       
III.36.72040.08043.44046.440       
IV.35.28038.04040.80043.200       
5.Ib30.48084.32038.16042.00045.840 50.16054.480   
Ic30.48034.82038.16042.00045.840 50.16054.480   
II.28.56032.28036.00039.60043.200      
III.25.44028.68031.92035.16038.400      
IV.25.32028.08030.84033.60036.000      
6.Ib23.52026.16028.68031.20033.72036.24039.72043.20046.680  
Ic23.52026.16028.68031.20033.72036.24039.72043.20046.680  
II.22.32024.96027.60030.00032.40034.80037 20039.60042.000  
III.19.44021.60023.76025.92028.08030.24032.16034.08036.000  
IV.19.32021.48023.64025.80027 96030.120     
7.II.14.40017 04019.68022.32024.96027.60029.88032.16034.44036.72039.000
III.13.32015.24017.16019.08021.00022.92024.24025.56026.88028.20029.520
IV.13.32015.24017.16019.08021.00022.92024.24025.56026.88028.20029.520

U úradníkov na služobných miestach služobnej triedy Ic predchádza stupeň a) šiestej platovej stupnice ako počiatočný stupeň slúžneho slúžne 18.360 Kčs ročne.

III. Činovné úradníkov.

V platovej
stupnici
V skupine
miest
V služobnej triede
IblcII.III.IV.
Kčs ročne:
2.A22.800    
B19.608    
C16.416    
D13.224    
3.A18.00017. 76017.760  
B15.48015.27615.276  
C12.96012.79212.782  
D10.44010.30810.308  
4.A15.36015.12015.12013.80012.000
B13.21213.00813.00811.86810.320
C11.06410.89610.8969.9368.640
D8.9168.7728.7728.0046.960
5.A.13.32013.20013.20011.40011.040
B11.46011.35211.3529.8049.504
C9.6009.5049.5048.2087 956
D7.7287.6567.6506.6126.408
6.A12.60012.24012.24010.44010.320
B10.83610.53610.5368.9888.880
C9.0728.8208.8207.5247.440
D7.3087.1047.1046.0605.988
7.A  11.76010.2009.840
B  10.1168.7728.472
C  8.4727.3447 092
D  6.8285.9166.712

Úradníkom na služobných miestach služobnej triedy Ic prislúcha pri počiatočnom stupni slúžneho šiestej platovej stupnice činovné vo výmere stanovenej pre šiestu platovú stupnicu II. služobnej triedy.

IV. Služné podúradníkov a zriadencov

Stupeň
služného
Platová stupnica
IaIbII.III.
Kčs ročne
1.12.24012.24011.76011.760
2.13.86013.64012.96012.780
3.15.48015.06014.10018.880
4.17.10016.44015.30014.640
5.18.72017.82016.50015.600
6.20.34019.14017.70016.560
7.21.96020.40018.90017.520
8.23.58021.66020.10018.480
9.26.20022.98021.18019.320
10.26.82024.24022.26020.160

V. Činovné podúradnikov a zriadencov:

V skupine miest A  .  .  .  8.400 Kčs ročne,

v skupine miest B .  .  .  7.224 Kčs ročne,

v skupine miest C  .  .  .  6.048 Kčs ročne,

v skupine miest D  .  .  .  4.872 Kčs ročne.

VI. Denný plat pomocných zamestnancov:

V služobnej
skupine
V stupniV skupine miest
ABCD
Kčs mesačne
I.1.1.6801.5831.4841.386
2.1.7101.6121.5141.416
3.1.7401.6421.5441.446
4.1.7701.6721.5741.476
5.1.8001.7021 .6041.506
6.1.8301.7321.6341.536
7.1.8601.7621.6641.566
8.1.8901.7921.6941.596
9.1.9201.8221.7241.626
10.1.9501.8521.7541.636
II.1.1.6501.5521.4541.356
2.1.6751.5771.4791.381
8.1.7001.6021.5041.406
4.1.7251.6271.5291.431
5.1.7501.6521.5541,456
6.1.7751.6771.5791.481
7.1.8001.7021.6041.506
8.1.8251.7271.6291.531
9.1.8501.7521,6541.556
10.1.8751.7771.6791.581

§ 26

Do I. služobnej skupiny pomocných zamestnancov sa zaraďujú okrem remeselníkov v remeselníckych službách a kancelárskych príručích tiež pomocní zamestnanci v službe prevádzkových dozorcov.

§ 27

Ustanovenie § 70 vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. platí i pre pomocných zamestnancov.

§ 28

Zamestnanci československých štátnych železníc na Slovensku prevedú (preradia) sa s účinnosťou od 1. januára 1947 do služobných tried a platových stupníc stanovených vládnym nariadením č. 146/1946 Sb. podľa ich služobného a platového zaradenia, ktoré by ku dňu 31. decembra 1946 nadobudli, keby sa na nich boly pred 1. januárom 1947 vzťahovaly Ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 13. decembra 1940, č. 444 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 6. marca 1927, č. 15 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy, vládneho nariadenia zo dňa 13. decembra 1940, č. 445 Sb., ktorým sa upravujú niektoré služobné a platové pomery úradníkov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy statu IIIa a IIIb v činnej službe, nariadenia ministra dopravy a techniky zo dňa 11. júla 1942, č. 256 Sb., ktorým sa čiastočne mení služobné právo zamestnancov Protektorátnych železníc Čiech a Moravy, nariadenia ministra dopravy a techniky zo dňa 19. septembra 1944, č. 215 Sb., o zriadení kategórie telegrafných dozorcov u ČMD, novely platových nariadení č. 19/1944 Sb. a vládneho nariadenia č. 146/1946 Sb.

D. Remeselnícki zamestnanci v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v dielenskej alebo automobilnej službe československej pošty.

§ 29

Na Slovensko sa rozširuje platnosť ustanovení čl. I., č. 6 a 7 vládneho nariadenia zo dňa 15. novembra 1946, č. 220 Sb., ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie zo dňa 5. marca 1927, č. 16 Sb., o úprave služobných a platových pomerov remeselníckych zamestnancov v technickej službe stavebnej a udržovacej a v automobilnej prevádzke československej pošty, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

§ 30

Služné, činovné a denný plat remeselníkov a pomocných remeselníkov v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v dielenskej a automobilnej službe československej pošty činí podľa vládneho nariadenia č. 220/1946 Sb., po prípade stanoví sa podľa obdoby novely platových nariadení takto:

I. Služné remeselníkov:

Stupeň
slúžneho
Platová stupnica
I.II.
Kčs ročne
1.12.24012.240
2.13.86013.610
3.15.48015.060
4.17.10016.440
5.18.72017.820:
6.20.34019.140
7.21.96020.400
8.23.58021.660
9.25.20022.980
10.26.82024.240

II. činovné remeselníkov:

V skupine miest A .  .  . 8.400 Kčs ročne

v skupine miest E .  .  . 7.224 Kčs ročne

v skupine miest C .  .  .  6.048 Kčs ročne

v skupine miest D .  .  . 4.872 Kčs ročne

III. Denný plat pomocných remeslníkov:

V stupniv skupine miest
ABCD
Kčs mesačne
1.1.6801.582 1.4841.386
2.1.7101.6121.5141.416
3.1.7401.6421.5441.446
4.1.7701.6721.5741.476
5.1.8001.7021.6041.506
6.1.8301.7321.6341.536
7.1.8601.7621.6641.566
8.1.8901.7921.6941.596
9.1.9201.8221.7241.626
10.1.9501.8521.7541.656

E. Poštoví pomocníci a poštoví poslovia.

§ 31.

(1) Denný plat plne zamestnaných poštových pomocníkov činí mesačne:

v skupine miest. A . . . . . 1.660 Kčs,

v skupine miest B . . . . . 1.562 Kčs,

v skupine miest C . . . . . 1.464 Kčs,

v skupine miest D . . . . . 1.366 Kčs.

(2) Denný plat neplne zamestnaných poštových pomocníkov sa vymeriava podľa tejto stupnice:

V stupni
zamestnanosti
Pri počte hodín prie-
mernej týždennej
zamestnanosti
V skupine miest
ABCD
naddoKčs mesačne
1.10404380357883
2.1020673633594555
3.2030942886831777
4.30401.2111.1391.068999
5.40481.4801.9921.3051.221

§ 32.

(1) Denný plat plne zamestnaných poštových poslov činí mesačne:

V skupine miest A . . . . . 1.510  Kčs

v skupine miest B . . . . . 1.450  Kčs

v skupine miest C . . . . . 1.390  Kčs

v skupine miest D . . . . . 1.330  Kčs.

(2) Denný plat neplne zamestnaných poštových poslov sa vymeriava podľa tejto stupnice:

V stupni
zamest-
nanosti
Pri počte hodín
priemernej týž-
dennej
zamestna-
nosti
V skupine miest
ABCD
Kčs mesačne
naddo 
110333320305293
2.1015466448428409
3.1520599B76551625
4.2025732704674841
5.2530865882797757
6.3035998900920873
7.35401.1311.0881.043989
8.40451.2641.2181.1661.105
9.45481.3971.8441.2891.219

F. Sekundárni lekári v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných a asistenti v štátnych ústavoch pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek.

§ 33.

Sekundami lekári sa ustanovujú na dva roky. Ustanovenie môže byť vždy na ďalšie dva roky obnovené.

§ 34.

(1) Sekundárnym lekárom a asistentom ústavov pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek prislúcha ako služobný plat odmena a výchovné.

(2) Odmena stanoví sa v ročných čiastkach takto:

a) u sekundárnych lekárov:

V služob-
nom roku
V skupine miest
ABCD
Kčs
1.28.56027.42026.28025.140
2.29.64028.46427.27626.088
3.30.72029.49628.27227.036
4.— 6.36.12034.35632.59230.828
7. — 9.38.76036.99635.23233.468
10.—12.41.28039.51637.75235.988
13.—15.43.80042.03640.27238.508

b) u asistentov ústavov pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek:

V služob-
nom roku
V skupine miest
ABCD
Kčs
1.29.64028.46427.27626.088
2. — 3.30.72029.49628.27227.036
4. —6.36.12034.35632.59230.828
7.—9.38.76036.99635.23233.468
10.—12.41.28039.51637.75238.988
13.— 15.43.80042.03640.27238.508

(3) Ustanovenie § 12 ods. 8 platového zákona platí obdobne.

§ 35.

Sekundárni lekári a asistenti ústavov pre vzdelanie a výcvik pôrodných asistentiek sa zaradia odo dňa 1. januára 1947 do platov im stanovených podľa dĺžky skutočnej služobnej doby, strávenej po promócii v ústavoch a vo vojenskej službe lekárskou činnosťou; zvýšenie odmeny nastáva vždy po úspešnom dovŕšení stanovenej doby.

§ 36

Minister zdravotníctva v dohode s ministrom financií môžu po vyjadrení povereníkov zdravotníctva a financií alebo na ich návrh určiť, kedy a za akých podmienok možno sekundárnym lekárom (asistentom) povoliť náhradu za nočné a nedeľné (sviatočné) služby.

G. Civilní ošetrovatelia v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných.

§ 37

Služné ošetrovateľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V 1. stupni . . . . . 11.760 Kčs,

v 2. stupni . . . . . 12.720 Kčs,

v 3. stupni . . . . . 13.680 Kčs,

v 4. stupni . . . . . 14.640 Kčs,

v 5. stupni . . . . . 15.600 Kčs,

v  6. stupni . . . . . 16.560 Kčs,

v 7. stupni . . . . . 17.520 Kčs,

v 8  stupni . . . . . 18.480 Kčs,

v 9. stupni . . . . . 19.320 Kčs,

v 10. stupni . . . . . 20.160 Kčs.

§ 38

Činovné ošetrovateľov stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V skupine miest A . . . . . 8.400 Kčs,

v skupine miest B . . . . . 7.224 Kčs,

v skupine miest C . . . . . 6.048 Kčs,

v skupine miest D . . . . . 4.872 Kčs.

§ 39

(1) Denný plat pomocných ošetrovateľov stanoví sa v mesačných čiastkach takto:

V skúšobnej
skupine
V stupniV skupine miest
ABCD
Kčs
I.l.1.8501.5521.4541.356
2.1.6801.5821.4841.386
S.1.7101.6121.5141.416
4.1.7401.6421.5441.446
5.1.7701.6721.5741.476
6.1,8001.7021.6041.506
7.1.8301.7321.6341.536
8.1.8601.7821.6641.566
9.1,8901,7921.6941.596
10.1.9201.8221.7241.626
II.1.1.6201.5221.4241.326
2.1.6451.6471.4491.351
3.1.5701.5721.4741.376
4.1.6951.5971.4991.401
5.1.7201.6221.5241.426
6.1.7451.6471. 5491.451
7.1.7701.6721.5741.476
8.1.7951.6971.5991.501
9.1.8201.7221.6241.526
10.1.8451.7471.6491.551

(2) Denný plat prvého stupňa je počiatočným denným platom, denný plat druhého až desiateho stupňa je denný plat s prvým až deviatym zvýšením denného platu (§ 65 ods. 1 vládneho nariadenia č. 22/1927 Sb.).

H. Nižšie orgány cestné, mostné a vodné v odbore Ministerstva techniky a Ministerstvá pôdohospodárstva.

§ 40

Služné nižších zamestnancov cestných, mostných a vodných stanoví sa v ročných čiastkach takto:

V stupni
služného
V platovej stupnici
I.II.
Kčs
1.11.76011.760
2.12.72012.600
3.13.68013.440
4.14.64014.160
5.15.60014.880
6.16.56015.600
7.17.52016.320
8.18.48017.040
9.19.32017.760
10.20.16018.480

§ 41

Činovné nižších zamestnancov cestných, mostných a vodných stanoví sa  v ročných čiastkach takto:

v skupine miest A . . . . . 8.400 Kčs,

v  skupine, miest B . . . . . 7.224 Kčs,

v skupine miest C . . . . . 6.048 Kčs,

v skupine miest D . . . . . .872 Kčs.

§ 42

(1) Denný plat pomocných nižších zamestnancov cestných, mostných a vodných stanoví sa v mesačných čiastkach takto:

V služobnej
skupine
V stupniV skupine miest
ABCD
Kčs
I.1.1.6501.5521.4541.856
2.1.6801.5821.4841,386
3.1.7101.6121.5141.416
4.1.7401.6421.5441.446
5.1.7701.6721.5741.476
6.1.8001.7021.6041.506
7.1.8301.7321.6341.536
8.1.8601.7621.6641.566
9.1.8901.7921.6041.596
10.1.9201.8221.7241.626
II.1.1.6201.5221.4241.826
2.1.6451.5471.4491.351
3.1.6701.5721.4741.376
4.1.6951.5971.4991.401
5.1.7201.6221.5241.426
6.1.7451.6471.5491.451
7.1.7701,6721.6741.476
8.1.7951.6971.6991.501
9.1.8201.7221.6241.626
10.1.8451.7471.6491.551

(2) Denný plat prvého stupňa je počiatočným denným platom, denný plat druhého až desiateho stupňa je denný plat s prvým až deviatym zvýšením denného platu (§ 52 ods. 1 vládneho nariadenia č. 133/1928 Sb.).

Ch. Penzijná (provízna) základňa pomerných zamestnancov, poštových pomocníkov a poštových poslov.

§ 43

Penzijnú základňu pomocných zriadencov, pomocných zamestnancov, ktorých nároky na zaopatrovacie platy sa riadia ustanoveniami časti prvej dielu II. vládneho nariadenia č. 114/1926 Sb., a pomocných zamestnancov československých štátnych železníc tvorí ročná čiastka príslušného denného platu stanoveného pre skupinu miest A, snížená o 8.400 Kčs.

§ 44

(1)  Provízna základňa plne zamestnaných poštových pomocníkov nesmie presahovať 11.520 Kčs ročne a provízna základňa plne zamestnaných poštových poslov 9.720 Kčs ročne. Provízne základne neplne zamestnaných poštových pomocníkov a poštových poslov odstupňujú sa úmerne podľa výšky denného platu plne a neplne zamestnaných poštových pomocníkov a poštových poslov.

(2)  Bližšie predpisy vydá minister pôšt v dohode a ministrom financií po vyjadrení povereníkov pôšt a financií.

DIEL V

Spoločné ustanovenia

I. Výchovné

§ 45

(1) Výchovné prislúcha s obmedzeniami nižšie uvedenými na vlastné, nevlastné alebo osvojené deti, ktoré majú československé štátne občianstvo a sú nezaopatrené. Za nezaopatrené považujú sa deti, ktorých vlastný hrubý príjem (včítane naturálnych príjmov) nedosahuje čiastky 7 200 Kča ročne, ak ide o deti staršie 18 rokov; až do dvršeného 18. roku veku považujú sa deti za nezaopatrené bez ohľadu na vlastný príjem. U naturálnych príjmov ocení sa hodnota bytu 20 %, hodnota úplnej stravy 40 %, hodnota odevu a bielizne 20 % a hodnota ostatných životných potrieb 20 % čiastky 7 200 Kčs.

(2) Na deti staršie 18 rokov prislúcha výchovné len

a) do dokončeného 24. roku veku, ak sa sústavne pripravujú k životnému povolaniu, ktoré v budúcnosti majú vykonávať za úplatu, štúdiom, alebo iným školením (výcvikom). Ak sa neskončí školský výcvik alebo výcvik pre povolanie v dôsledku výkonu pracovnej alebo brannej povinnosti do skončeného 24. roku veku, predlžuje sa veková hranica, uvedená v predchádzajúcej vete, nad 24. rok veku o dobu, ktorá zodpovedá dobe výkonu tejto povinnosti;

b) bez ohľadu na vek, ak sú pre trvalú duševnú alebo telesnú chorobu neschopné k akémukoľvek zárobku.

(3) Na deti, ktoré sa zdržujú v cudzine alebo tam navštevujú školu, prislúcha výchovné len, ak má zamestnanec trvalé úradné pôsobisko v cudzine. Výnimky môže v odôvodnených prípadoch povoliť príslušné povereníctvo v dohode s Povereníctvom financií podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo financií.

(4) Na deti, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti s otcom, prislúcha otcovi výchovné v plnej výmere len vtedy, ak prispieva na ich výživu aspoň čiastkou, rovnajúcou sa čiastke stanoveného výchovného, inak len čiastkou, ktorou skutočne prispieva na ich výživu. Na nemanželské dieťa prislúcha otcovi výchovné len od doby, kedy bol v matrike ako nemanželský otec zapísaný, alebo uznal na súde dieťa za svoje alebo kedy bol právoplatným súdnym výrokom uznaný za otca diaťaťa. Na nevlastné děti prislúcha výchovné len, ak niet tu inej osoby podľa platných předpisov k výžive dieťaťa povinnej a schopnej.

(5) Za podmienok predchádzajúcich odsekov, a ak niet tu inej osoby podľa platných predpisov k výžive dieťaťa povinnej a schopnej, prislúcha výchovné tiež na vnukov, ako aj na schovancov za predpokladu, že schovanecký pomer bol založený smluvou, uzavretou v prospech schovanca pred poručenským súdom, a že na výživu (výchovu) není smluvená alebo platená náhrada; inak prislúcha výchovné len vo výške rozdielu medzi smluvenou alebo platenou náhradou a výchovným.

(6) Na to isté dieťa možno poskytnúť výchovné len raz, a to tomu, kto vydržuje dieťa v spoločnej domácnosti, a ak niet takého, kto prevážne prispieva na jeho výživu. Ak je podmienkou nároku na výchovné, že nie inej osoby k výžive dieťaťa povinnej a schopnej, a ak je táto osoba schopná prispievať len nižšov čiastkou ako činí výchovné, prislúcha len rozdiel medzi výchovným a touto čiastkou.

(7) Zamestnankyni prislúcha nárok na výchovné na jej vlastné deti, ktoré sú preukazateľne celkom na ňu vo výžive odkázané, ak niet inej osoby k výžive povinnej a schopnej (odsek 6). Ak neprislúcha zamestnankyni takto výchovné, môže príslušný osobný úrad v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa povoliť v medziach ustanovení predchádzajúcich odsekov primeraný príspevok až do výšky výchovného, ak niet inej osoby k výžive dieťaťa povinnej a schopnej.

(8) Nárok na výchovné, ako aj každú okolnosť, ktorá má vliv na trvanie nároku alebo na výšku výchovného, musí oprávnený včas ohlásť a prípadne podmienky nároku preukázať. Nesprávne údaje sú trestné podľa všeobecných trestných a disciplinárnych predpisov bez ujmy následkov podľa posledného odseku § 151 platového zákona alebo obdobných ustanovení.

§ 46

(1) Výchovné činí na každé nezopatrené dieťa 1 800 Kčs ročne.

(2) U neplne zamestaných poštových pomocníkov a poslov stanoví sa výchovné takto:

Pri počte priemernej týždennej zamestnanosti Na každé nezaopatrené dieťa Kčs
 nad  do  ročne  mesačne
 -  10  360  30
 10  20  720  60
 20  30  1 080  90
 30  40  1 350  112.50
 40  48  1 800  150

II. Prevod do nových platov

§ 47

(1) Služobné príjmy stanovené týmto nariadením a ustanoveniami čl. I, § 2 a čl. II. a III. zákona č. 144/1947 Sb. nastupujú na miesto doterajšieho služobného platu, mimoriadneho príspevku (príplatku ženatých) podľa zákona zo dňa 28. februára 1941, č. 40 Sl. z., o dočasnej úprave platov štátnych zamestanancov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení o úsporných opatreniach personálnych v znení nariadenia zo dňa 28. novembra 1944, č. 219 Sl. z., drahotného prídavku a o zmene niektorých ustanovení o úsporných opatreniach personálnych, v znení zákona zo dňa 10. decembra 1942, č. 232 Sl. z. a zákona zo dňa 8. júla 1943, č. 102 Sl. z., o všeobecnom drahotnom prídavku a doplnení zákona č. 102/1943 Sl. z., v znení zákona zo dňa 22. decembra 1943, č. 169 Sl. z., mimoriadneho drahotného prídavku podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 16. mája 1945, č. 39 Sb. n. SNR, o dočasnej úprave platov štátnych zamestnancov, a zvláštneho prídavku podľa zákona zo dňa 1. júla 1937, č. 186 Sb., o úprave niektorých platových pomerov sudcov so zreteľom k úsporným opatreniam personálnym, v znení zákona zo dňa 28. februára 1941, č. 40 Sl. z.

(2) Do prídavkov, ktoré boly poskytnuté k zachovaniu predošlých platov jako aj do doplňovacieho prídavku ženataých, započíta sa u zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 144/1947 Sb. a tohto nariadenia, platové zvýšenie vyplývajúce z tohto nariadenia. Ostatné doterajšie prídavky proskúma minister financií v dohode s príslušným rezortným ministrom po vyjadrení povereníka financií a príslušného rezortného povereníka, či, po prípade do akej miery sú slučiteľné so sjednotením platových pomerov, prevedeným zákonom č. 144/1947 Sb., a týmto nariadením.

§ 48

(1) Nové služné (nové činovné a pod.) sa určí, pokiaľ odseky 2 až 4 neustanovujú inak, podľa služobnej triedy (služobnej skupiny), platovej stupnice, platového stupňa a skupiny miest, ku ktorým zamestnanec patril v deň 1. januára 1947.

(2) U zamestnancov povýšených (ustanovených) v posledných šiestich rokoch pred 1. januárom 1947 alebo k tomuto dňu prevedie sa v prípadoch stanovených Ministerstvom financií zaradenie zamestnanca do stupňov platovej stupnice, dosiahnutej posledným povýšením (ustanovením) podľa pravidiel platných pre povýšenie (§ 17 ods. 4 až 6 platového zákona a obdobné ustanovenia) fiktívne ku dňu, ktorým posledné povýšenie (ustanovenie) nadobudlo účinnosti, avšak s finančnou účinnosťou od 1. januára 1947 tak, ako keby sa toto nariadenie bolo vzťahovalo na zamestnanca už v deň předchádzajúci dňu, kedy posledné povýšenie (ustanovenie) nadobudlo účinnosť.

(3) V ostatných prípadoch môže osobný úrad na odôvodnenú žiadosť zamestananca previesť jeho zaradenie v súvislosti s posledným jeho povýšením (s určením služného pri prestupoch do iného služobného pomeru, provedených podľa platového zákona) podľa zásad predchádzajúceho odseku, ak posledné povýšenie (prestup) nastalo počas účinnosti platového zákona, učiteľského zákona alebo zákona č. 105/1926 Sb.

(4) V prípadoch, v ktorých zamestnanec v pomocnej kancelárskej službe alebo zriadenec, po prípade remeselnícky zamestnanec v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v dielenskej alebo automobilnej službe československej pošty, bol ustanovený pred 1. januárom 1947, avšak počas účinnosti platového zákona, úradníkom III. alebo IV. služobnej triedy, započíta sa zamestnancovi namiesto doby doteraz započítanej taká doba, aby v deň ustanovenia obdržal podľa pravidiel o povýšení v 7. platovej stupnici úradníckej fiktívne (s finančnou účinnosťou od 1. januára 1947) služné, ktoré by bol obdržal, keby sa bolo vzťahovalo toto nariadenie na zamestnanca už v deň predchádzajúci dňu, kedy ustanovenie úradníkom nadobudlo účinnosti. Ak bolo ustanovenie úradníkom prevedené priamo z II. platovej stupnice zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe (zriadencov), treba za účelom zistenia doby, ktorá sa má započítať, naprv zjistiť podľa pravidiel platných pre povýšenie služné v I. platovej stupnici zamestanancov v pomocnej kancelárskej službe (zriadencov) a podľa toho stanovť služné v 7. platovej stupnici úradníckej. Pri ďalšom povýšení prevedenom v úradníckej kategórii treba služné v platových stupniciach dosiahnutých povýšením nanovo zistiť a určiť podľa pravidiel platných pre povýšenie.

§ 49

(1) Po úprave platov prevedenej podľa zákona č. 144/1947 Sb. a podľa tohto nariadenia nesmie zamestnanec na služobnom plate s pripočítaním platového prídavku podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 20. augusta 1945, č. 58 Sb., o platovom prídavku štátnym a niektorým iným verejným zamestnancom, zvláštneho prídavku podľa zákona zo dňa 13. decembra 1945, č. 159 Sb., o zvláštnom prídavku štátnym a niektorým iným verejným zamestnancom, ako aj požívateľom štátnych odpočivných (zaopatrovacích) platov, v znení zákona zo dňa 2. apríla 1947, č. 69 Sb., a prípadného zvláštného prídavku podľa zákona zo dňa 12. apríla 1946, č. 103 Sb., o zvláštnych služobných prídavkoch sudcov z povolania a ostatných justičných zamestnancov, obdržať po srážke dane dôchodkovej menej, než koľko činil do 31. decembra 1946 jeho služobný plat spolu s mimoriadnym príspevkom (príplatkom ženatých) podľa zákona č. 40/1941 Sl. z. v znení nariadenia č. 219/1944 Sl. z., drahotným prídavkom podľa zákona č. 129/1942 Sl. z., v znení zákona č. 232/1942 Sl. z. a zákona č. 102/1943 Sl. z., všeobecným drahotným prídavkom podľa zákona č. 139/1943 Sl. z., v znení zákona č. 169/1943 Sl. z., mimoriadnym drahotným prídavkom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady č. 39/1945 Sb. n. SNR, prípadným zvláštnym prídavkom podľa zákona č. 186/1937 Sb., v znení zákona č. 40/1941 Sl. z., ako aj zvláštnym prídavkom podľa zákona č. 159/1945 Sb., v znení zákona č. 69/1947 Sb., prípadným doplňovacím prídavkom ženatých (§ 193 platového zákona) a vyrovnávacím prídavkom (§ 196 platového zákona), a to po srážke penzijného príspevku a dane dôchodkovej. Prípadný rozdiel prislúcha ako vyrovnávací osobný prídavok, ktorý nepodlieha dani dôchodkovej (dani zo mzdy).

(2) Vyrovnávací osobný prídavok podľa predchádzajúceho odseku snižuje sa pri každom zvýšení služného (platu mu odpovedajúceho) o čiastku tohto zvýšenia, najviac však o čiastku, o ktorú platy stanovené podľa odseku 1 po nastalom zvýšení služného (platu mu odpovedajúceho) prevyšujú doterajšie platy.

(3) Ak sa zmení za účinnosti zákona č. 144/1947 Sb. a tohto nariadenia rodinný stav (počet rodinných príslušníkov), na ktorý (na ktorých) bol vzatý zreteľ pri stanovení vyrovnávacieho osobného prídavku, stanoví sa tento prídavok na dobu od prvého dňa nasledujúceho mesiaca tak, ako keby okolnosť zmenu privodivšia bola nastala dňa 31. decembra 1946.

(4) Ak vyrovnávací osobný prídeavok nie je vyjadrený v korunách bez halierov, alebo nie je deliteľný dvanástimi, zaokrúhli sa na najbližšiu vyššiu čiastku v korunách deliteľnú dvanástimi.

(5) Prípadné nesrovnalosti, ktoré by na Slovensku vznikly úpravou platov, provedenou podľa zákona č. 144/1947 Sb. a podľa tohto nariadenia, u justičných zamestnancov, obzvlášť u ženatých, vyrovnajú sa osobnými prídavkami podľa § 148 ods. 4 platového zákona.

III. Ustanovenie o odpočivných (zaopatrovacích) platoch

§ 50

(1) Ustanovenia o povinnosti zamestnancov platiť penzijný príspevok strácajú účinnosť pre osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(2) Účinnosť strácajú tiež ustanovenia, podľa ktorých je započítanie určitej doby pre penzijné zaopatrenie podmienené zaplatením (doplatením) príslušných penzijných príspevkov (príspevkov, zvláštnych príspevkov), pokiaľ ide o započítanie doby strávenej za účinnosti tohto nariadenia. Ustanovenia o použití prevodných čiastok (poistného) zostávajú nedotknuté.

§ 51

(1) Ustanovenia o drahotných prídavkoch, po prípade o mimoriadnom príspevku, pre zamestnancov vo výslužbe a pre pozostalých po zamestnancoch nevzťahujú sa na zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia dielu I. až V. a ktorí vstúpia do výslužby počas jeho účinnosti a pre pozostalých po týchto zamestanancoch, ako i po zamestnancoch, ktorí zomrú v činnej službe za účinnosti tohto nariadenia.

(2) Celkové odpočivné (zaopatrovacie) platy nesmú však byť u zamestnancov a ich pozostalých nižšie, než aké by im prislúchaly, keby sa ustanovenia dielu I. až V. na zamestnancov nevzťahovaly; za tým účelom sčítá sa vdovská penzia s príspevkami na výchovu; prípadný rozdiel prislúcha ako prídavok k odpočivným (zaopatrovacím) platom.

(3) Ak sa zmení počet oprávnených rodinných príslušníkov, prevedie sa srovnanie odpočivných (zaopatrovacích) platov podľa predchádzajúceho odseku znova podľa zmeneného stavu.

(4) Ustanovenie odseku 1 platí primerane tiež pre príjemcov darov z milosti, penzií z milosti a odpočivných (zaopatrovacích) platov povolených podľa voľnej úvahy.

IV. Rôzne ustanovenia

§ 52

Odbytné vydatých zamestnankýň

(1) Ak sa vzdá vydatá štátna zamestnankyňa, na ktorú sa vzťahuje platový (učiteľský) zákon alebo predpisy vydané podľa § 210 ods. 1 platového zákona, dobrovoľne služby, obdrží miesto prípadného iného odbytného za každý celý rok skutočnej služby započitateľnej pre výmeru odpočivných (zaopatrovacích) platov 15 % penzijnej základne, najviac však štvornásobok penzijnej základne, ako odbytné.

(2) Poskytnutie odbytného vylučuje vydanie čiastok, stanovených predpismi o prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení), ako aj vrátenie penzijných príspevkov.

§ 53

Odbytné zamestnancov v prípravnej (počiatočnej) službe

(1) Štátní zamestananci v prípravnej (počiatočnej) službe, na ktorých sa vzťahuje platový (učiteľský) zákon alebo predpisy vydané podľa § 210 ods. 1 platového zákona, a ktorých služobný pomer bol rozviazaný podľa platných predpisov pre nedostatok spôsobilosti pre definitívne ustanovenie alebo pre nevyhovujúcu kvalifikáciu, obdržia pri inak bezúhonnom chovaní odbytné, ktoré činí:

ak bol služobný pomer rozviazaný v 1. služobnom roku, jednonásobok,

ak bol služobný pomer rozviazaný v 2. a 3. služobnom roku, dvojnásobok a

ak bol služobný pomer rozviazaný v ďalších služobných rokoch, trojnásobok

mesačnej čiastky posledne prislúchajúceho adjuta, po prípade posledne prislúchajúceho služobného platu bez výchovného.

(2) U zamestnancov, ktorí do prípravnej (počiatočnej) služby bezprostredne prestúpili z iného štátneho služobného pomeru, počíta sa do služobných rokov, rozhodných pre výšku odbytného, aj predchádzajúca služobná doba, strávená v uvedenom pomere a v tomto pomere započiteteľná pre zvýšenie platu.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia obdobne aj pre sudcovských čakateľov, preložených do trvalej výslužby a pre čakateľov v súkromnoprávnom služobnom pomere (odsek 1), ktorých služobný pomer bol rozviazaný podľa príslušných predpisov bez ich viny výpoveďou, ako aj z iného dôvodu, než je uvedený v odseku 1, a ktorí rozviazaním služobného pomeru nenadobudli odpočivných (zaopatrovacích) platov.

(4) Odbytné podľa predchádzajúcich odsekov nepovažuje sa za odpočivný (zaopatrovací) plat, ani za odbytné podľa predpisov o prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení).

§ 54

Odpočivné (zaopatrovacie) platy niektorých vydatých zamestnankýň

(1) Vydatá zamestnankyňa, ktorá vstúpila do trvalej výslužby podľa § 2 ods. 1 zákona zo dňa 28. septembra 1939, č. 246 Sl. z., o úprave služobného pomeru vydatých učiteliek ručných prác národných škôl a vydatých opatrovateliek, alebo podľa § 2 ods. 1 zákona zo dňa 5. júna 1940, č. 150 Sl. z., o úprave služobného pomeru vydatých štátnych zamestnankýň a o zmene niektorých ustanovení vládneho nariadenia č. 380/1938 Sb. o úsporných opatreniach personálnych, nadobudne nárok na odpočivný plat prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dovršení 50. roku veku. Odpočivný plat sa vymeria z penzijnej základne prislúchajúcej v deň preloženia do výslužby a podľa služobnej doby započiteteľnej k tomuto dňu.

(2) Ak zamestnankyňa uvedená v odsedu 1 pred dovŕšením 50. roku veku a po rozluke, úmrtí manžela, po prípade ak prestane byť družkou (odsek 3), nebude mať príjem dosahujúci polovicu jej odpočivného platu, po prípade příslušnej najnižšej výmery výslužného, ak je táto vyššia, nadobudne nárok na výplatu čiastky doplňujúcej jej príjem na polovicu jej odpočivného platu, po prípade na príslušnú najnižšiu výmeru. Nárok na výplatu tejto čiastky zaniká koncom mesiaca, v ktorom sa zamestnankyňa znova vydá, po prípade stane sa družkou.

(3) Za družku podľa ustanovenia odseku 2 považuje sa osoba, ktorej príslušnosť k domácnosti je založená podľa príslušných ustanovení zákona o priamych daniach faktickým spolužitím.

(4) Nárok na odpočivný plat, nadobudnutý podľa § 13 zákona č. 40/1941 Sl. z. do dňa vyhlásenia tohto nariadenia, zostáva nedotknutý.

§ 55

Započítanie verejnej alebo súkromnej služobnej doby (zamestnania) pre penzijné zaopatrenie

(1) Verejná alebo súkromná služobná doba (zamestnanie), predchádzajúca započítateľnej štátnej službe, môže byť v odôvodnených prípadoch celkom alebo čiastočne, najviac však v rozsahu piatich rokov, započítaná pre účely penzijného zaopatrenia štátneho zamestananca a jeho pozostalých, a to príslušným povereníctvom v dohode s Povereníctvom financií podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo financií; pritom môžu byť stanovené podmienky tohto započítania.

(2) Doteraz platné predpisy, upravujúce započítanie určitej doby pre účely štátneho penzijného zaopatrenia, zostávajú nedotknuté.

§ 56

Zmena niektorých predpisov o preložení do trvalej výslužby

(1) Veková hranica stanovená pre nárok na preloženie do trvalej výslužby (§ 79 ods. 2 služobnej pragmatiky a obdobné predpisy) stanoví sa na 62. rok veku.

(2) Preloženie do výslužby kladie sa naroveň provizionovaniu alebo zrušeniu služobného pomeru bez ujmy nároku na odpočivné (zaopatrovacie) platy.

Disciplinárne právo pomocných zriadencov a podobných zamestnancov

§ 57

(1) Pomocným zriadencom, ktorí svojím jednaním alebo osobným chovaním v službe alebo mimo nej porušia povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, ak porušenie nie je takej povahy, že by bolo nutné vysloviť prepustenie podľa § 29 vládneho nariadenia č. 114/1926 Sb., uložia sa služebné tresty administratívnou cestou.

(2) Porušenie povinností stíha sa poriadkovými alebo disciplinárnymi trestami podľa toho, či ide o neporiadok, alebo či porušenie povinností je služobným prečinom, ktorý vzhľadom na spôsob alebo závažnosť, opakovanie alebo na iné priťažujúce okolnosti, treba trestaťprísnejšie.

I. Poriadkovými trestami sú:

1. ústna výstraha;

2. písomná výstraha;

3. peňažitá pokuta, ktorá však nesmie prevyšovať v jednotlivom prípade tridsiaty diel mesačnej čiastky denného platu, ktorá zodpovedá penzijnej základni; pokuta nesmie byť uložená v tom istom mesiaci častejšie ako trikrát.

II. Disciplinárnymi trestami sú:

1. písomná výtka;

2. vylúčenie zvýšenia denného platu na dobu jedného až šesť polročí;

3. sníženie mesačnej čiastky onej čiastky denného platu, ktorá zodpovedá penzijnej základni, najviac o 25 % na dobu jedného až šesť polročí;

4. preloženie do výslužby s výslužným sníženým najviac o 25 %, ak zamestnanec má aspoň desať rokov započítateľných pre nárok na zaopatrovacie platy; takéto preloženie do výslužby z trestu môže sa stať na určitý čas alebo na trvalo. Po uplynutí doby stanovenej v rozhodnutí zamestnanec je povinný na úradnú výzvu nastúpiť službu. Doba strávená vo výslužbe z trestu nie je započitateľná pre zvýšenie denného platu.

(3) Nemožno uložiť niekoľko disciplinárnych trestov súčasně; trest poriadkový nevylučuje však súčasný trest, disciplinárny.

§ 58

(1) Poriadkové tresty ukládá bezprostredný predstavený alebo prednosta služobného, po prípade nadriadeného úradu, disciplinárne tresty úrad povolaný k ustanoveniu zamestnanca. Pred služobne-trestným opatrením nech je daná zamestnancovi príležitosť, aby sa ospravedlnil z obvinenia.

(2) Rozhodnutie o učinenom disciplinárnom opatrení s poučením o opravných prostreidkoch treba zamestnancovi doručiť vždy písomne.

(3) Postihnutý môže si sťažovať (§ 62 vládneho nariadenia č. 114/1926 Sb.) proti uloženiu poriadkového alebo disciplinárneho trestu, pokiaľ nebol vyslovený ústredným úradom, do 15 dní u nadriadeného úradu. Sťažnosť proti uloženiu disciplinárneho trestu má odkladný účinok. Rozhodnutie nadriadeného úradu o uložení poriadkového trestu je konečné.

§ 59

(1) Ak bola uvalená na zamestnanca väzba, sprostí ho prednosta služobného, po prípade nadriadeného úradu, ihneď služby. Sprostenie môže byť i vtedy provedené, ak je nutné so zreteľom na spôsob alebo veľkosť služobného prečinu zamestnancovi kladeného za vinu alebo z iných dôležitých dôvodov. Sprostenie treba odvolať, ak nie sú tu dôvody pre jeho ďalšie trvanie.

(2) Po dobu sprostenia od vykonávania služby vypláca sa zamestnancovi polovica jeho služobného platu, polovica platového prídavku podľa dekrétu č. 58/1945 Sb. a polovica zvláštneho prídavku podľa zákona č. 159/1945 Sb., v znení zákona č. 69/1947 Sb.

(3) Ak nedošlo k prepusteniu zo služby (§ 29 vládneho nariadenia č. 114/1926 Sb.) alebo k preloženiu do výslužby z trestu (§ 57 ods. 2 č. II. bod 4), možno v prípade zreteľa hodných okolností dodatočne povoliť úplné alebo čiastočné vyplatenie zadržanej časti služobných príjmov. Ak bol obvinený uznaný nevinným alebo potrestaný iba poriadkovým trestom, treba mu dodatočne vyplatiť zadržanú časť služobných príjmov, ak tomu nie sú na prekážku nijaké donucujúce predpisy.

(4) Doba, po ktorú bol uložený zamestnancovi disciplinárny trest podľa § 57 ods. 2 č. II. bod 2 alebo 3, ako aj doba sprostenia od vykonávania služby (odsek 1) nezapočítavá sa pre zvýšenie denného platu, ak bol zamestnanec potrestaný disciplinárnym trestom.

§ 60

Ustanovenia §§ 57 až 59 platia obdobne pre pomocných zamestnancov v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v dielenskej alebo automobilnej službe Československej pošty (vládne nariadenie č. 16/1927 Sb.), pre poštových pomocníkov a poštových poslov (vládne nariadenie č. 17/1927 Sb.), pre pomocných ošetrovateľov v civilných štátnych ústavoch liečebných a humanitných (vládne nariadenie č. 22/1927 Sb.) a pre nižšie pomocné orgány cestné, mostné a vodné v odbore Ministerstva techniky a Ministerstva pôdohospodárstva (vládne nariadenie č. 133/1928 Sb. a č. 149/1930 Sb.).

§ 61

Ustanovenie § 15 v súvislosti s § 49 ods. 1 vládneho nariadenia zo dňa 21. decembra 1938, č. 380 Sb., o úsporných opatreniach personálnych, platí tiež v prípadoch upravených v ustanoveniach §§ 57 až 60 tohto nariadenia.

V. Vymedzenie osobného dosahu

§ 62

Ustanovenia §§ 45 a 46 nevzťahujú sa na štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov a na štátnych obvodných zverolekárov. Ustanovenia §§ 45 až 51 nezvťahujú sa na gážistov vojenských a sboru národenej bezpečenosti a na príslušníkov finančnej stráže a sboru uniformovanej väzeňskej stráže.

§ 63

Ustanovenia dielu I. až V. s výnimkou ustanovení §§ 45, 46 a 54 platia len pre zamestnancov, ktorí boli dňa 1. januára 1947 v činnej službe, alebo ktorí budú neskoršie ustanovení, po prípade reaktivovaní.

DIEL VI

Zamestnanci sväzkov územnej samosprávy

§ 64

Ustanovenia dielu I., II., IV. a V. platia primerane pre zamestnancov sväzkov územnej samosprávy, ako aj pre zamestnancov ich alebo nimi spravovaných ústavov, podnikov, fondov a zariadení, ktorých služobné a platové pomery sú upravené podľa obdoby platového zákona alebo predpisov podľa neho vydaných.

DIEL VII

A Požívatelia odpočivných (zaopatrovacích) platov vyplácaných zo štátnych prostriedkov alebo z prostriedkov ústavov, podnikov a fondov štátnych alebo štátom spravovaných

§ 65

Drahotný prídavok

(1) Požívateľom odpočivných (zaopatrovacích) platov vyplácaných zo štátnych prostriedkov alebo z prostriedkov ústavov, podnikov a fondov štátnych alebo štátom spravovaných a zamestnancom na dovolenej s čakateľným, na ktorých sa nevzťahuje ustanovenie § 51 ods. 1 tohto nariadenia alebo ustanovenie čl. V. § 1 ods. 1 zákona zo dňa 16. mája 1946, č. 139 Sb., ktorým sa dočasne upravujú platové a niektoré služobné pomery vojenských a četníckych gážistov, po prípade obdobné ustanovenia vydané podľa § 3 dekrétu č. 86/1945 Sb. alebo § 2 dekrétu č. 94/1945 Sb., prislúcha namiesto mimoriadneho príspevku podľa § 12 ods. 2 zákona č. 40/1941 Sl. z. a drahotného prídavku podľa § 3 zákona č. 129/1942 Sl. z. v znení čl. I zákona č.. 102/1943 Sl. z. a čl. I. zákona č. 169/1943 Sl. z. k výslužnému (čakateľnému), k vdovskej penzii a sirotskej penzii, drahotný prídavok, ktorý činí:

u požívateľov
výslužného (čakateľného) vdovskej penzie Kčs sirotskej penzie ročne
7 800 6 000 4 200

(2) Drahotný prídavok neprislúcha k čiastke odpovedajúcej odpočivnému (zaopatrovaciemu) platu, vyplácanej podľa ustanovenia § 83 ods. l. V prípadoch §§ 84, 85 a 87 prislúcha drahotný prídavok iba k odpočivnému (zaopatrovaciemu) platu týmito ustanoveniami v zásadě nedotknutému.

(3) Požívateľom darov a penzií z milosti a odpočivných (zaopatrovacích) platov povolených podľa voľnej úvahy, na ktorých sa nevzťahuje ustanovenie § 51 ods. 4 tohto nariadenia alebo ustanovenie čl. V. § 1 ods. 4 zákona č. 139/1946 Sb., po prípade obdobné ustanovenia vydané podľa § 3 dekrétu č. 86/1945 Sb. alebo § 2 dekrétu č. 94/1945 Sb., prislúcha namiesto doterajšieho drahotného prídavku podľa predpisov uvedených v odseku l jednotný drahotný prídavok 2 400 Kčs ročne.

(4) Z prídavkov podľa odsekov l a 3 vymeriava sa poistné podľa zákona zo dňa 18. deacembra 1941, č. 270 Sl. z., o nemocenskom poistení verejných zamestnancov.

Prídavok za zranenie

§ 66

(1) Vojenským a četníckym dôstojníkom a čakateľom (vojenským gážistom v hodnostných triedach a čakateľom, četníckym gážistom v hodnostných triedach, hlavným strážmajstrom-veliteľom staníc, po prípade okresov a hlavným strážmajstrom konajúcim rovnocennú službu četnícku), trvale neschopným vojenskej (četníckej) služby, prislúcha namiesto doterajšieho prídavku za zranenie (§ 67 zákona zo dňa 17. februára 1922, č. 76 Sb., o vojenských zaopatrovacích požitkoch, v znení zákona zo dňa l. júna 1944, č. 60 Sl. z., a § 37 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 153 Sb., ktorým sa upravujú niektoré služobné pomery četníctva a niektoré četnícke požitky, najmä odpočivné a zaopatrovacie), trvale prídavok za zranenie podľa následkov zranenia (poruchy zdravia) v tejto ročnej výmere:

a) ak stratili bez vlastnoj úmyselnej viny spôsobilosť k vojenskej (četníckej) službe zranením alebo ťažkou poruchou zdravia, spôsobenou při vykonávaní činnej služby alebo zvláštnosťami vojenskej: (četníckej) služby a nemajú z jedného a toho istého dôvodu nárok
na vyššiu výmeru1.800 Kčs,
ak za okolností uvedených pod písm. a)
b) stratili jednu ruku alebo nohu, obe ruky alebo nohy, ale môžu ešte používať laketných a kolenných klbov, za každú končatinu3.600 Kčs,
c) oslepli na jedno oko4.800 Kčs,
d) stratili celé horné alebo dolné končatiny alebo obe horné alebo dolné končatiny,: alebo utrpeli ťažké poškodenia, ktoré nie sú zvlášť uvedené pod písm. b) až g), ale u ktorých sníženie schopnosti k primeranému občianskému povolaniu, spôsobené zranením alebo poruchou zdravia, rovná sa sníženiu tejto schopnosti, spôsobenému stratou celej hornej alebo dolnej koňčatiny alebo poruchou zdravia tohto stupňa, za každú končatinu6.000 Kčs,
e) ohluchli na obidve uši, alebo stratili reč7.200 Kčs,
f) oslepli na obidve oči, alebo sa stali tak slabozrakými, že môžu iba rozoznávať veľké předmety len na najbližšiu vzdialenosť, alebo rozlišovať světlo od tmy.....10.800 Kčs,
g)sú úplné ochrnutí alebo bezmocní tak, že stále potrebujú pomoc, ošetrenie a obsluhu inej osoby12.000 Kčs.

(2) Ostatným vojenským a četníckym gážistom prislúcha za rovnakých predpokladov namiesto doterajšieho prídavku za zranenie podľa § 68 zákona č. 76/1992 Sb., po prípade § 38 zákona č. 153/1923 Sb., prídavok za zranenie v tejto ročnej výmere:

v prípadoch podľa ods. l. písm. a) 1 080 Kčs,

v prípadoch podľa ods. l. písm. b) 1 440 Kčs,

v prípadoch podľa ods. l. písm. c) 1 920 Kčs,

v prípadoch podľa ods. l. písm. d) 2 400 Kčs,

v prípadoch podľa ods. l. písm. e) 2 880 Kčs,

v prípadoch podľa ods. l. písm. f) 4 320 Kčs,

v prípadoch podľa ods. l. písm. g) 4 800 Kčs.

(3) Ak prislúchajú jednej osobe dva alebo viac prídavkov za zranenie podľa ustanovení odseku l alebo 2, nesmie ich úhrn prevyšovať u osôb, na ktoré sa vzťahuje odsek l, 12 000 Kčs a u osôb, na ktoré sa vzťahuje odsek 2, 4 800 Kčs.

(4) V prípadoch hodných zvláštneho zreteľa, najmä ak sa objavily následky zranenia (poruchy zdravia) po lehote uvedenej v § 69 ods. 2 zákona č. 76/1922 Sb., po prípade v § 39ods. 2 zákona č. 153/1923 Sb., môže Ministerstvo národnej obrany, a ak ide o četníckych gážistov, Povereníctvo vnútra, vecne prejednať i žiadosti o prídavok za zranenie podané po tejto lehote.

(5) Predvojnovým invalidom z počtu mužstva, ktorým prislúcha prídavok za zranenie podľa ustanovení §§ 91 až 93 zákona zo dňa 27. decembra 1875, č. 158 r. z. (§ 102 zákona č. 76/1922 Sb. a § 18 zákona č. 60/1944 Sl. z.), priznáva sa namiesto doterajšieho prídavku za zranenie v čiastke 600 Kčs prídavok za zranenie v čiastke 720 Kčs, namiesto prídavku v čiastke 1 200 Kčs prídavok v čiastke 1 440 Kčs a namiesto prídavku 1 800 Kčs prídavok 2 160 Kčs ročne.

§ 67

Výmery osobných prídavkov, priznaných československým vojenským gážistom (čakateľom) výslovne namiesto prídavkov za zranenie a výmery prídavkov k penzii z milosti miesto prídavkov za zranenie, upravujú sa podľa §§ 67 až 69 zákona č. 76/1922 Sb. a podľa § 66 tohto nariadenia. Pre tieto osoby platia obdobne ustanovenia §§ 71 až 73 zákona č. 76/1922 Sb.

§ 68

Osobám uvedeným v §§ 10 a 11 zákona zo dňa 22. decembra 1924, č. 288 Sb., ktorým sa menia niektoré predpisy o zaopatrovacích požitkoch vojenských osôb a pozostalých po nich, vymeria sa prídavok za zranenie a osobný prídavok, priznaný výslovne namiesto prídavku za zranenie, podľa ustanovení §§ 67 až 69 zákona č. 76/1922 Sb. a podľa § 66 tohto nariadenia. Pre tieto osoby platia obdobne ustanovenia §§ 71 až 73 zákona č. 76/1922 Sb.

Vojnový prídavok

§ 69

Vojnový prídavok podľa § 74 zákona č. 76/1922 Sb. činí v prípadoch uvedených pod písm. a) tohto paragrafu 1 800 Kčs ročne a v prípadoch uvedených pod písm. b) 1 200 Kčs ročne.

§ 70

Ministerstvo národnej obrany môže vecne prejednať i žiadosti o vojnový prídavok podané po lehote, stanovenej v § 75 zákona č. 76/1922 Sb., ak ide o prípad zvláštneho zreteľa hodný, obzvlášť ak sa objavily následky zdravotných porúch, ktoré boly zavinené vojnou a sú príčinou neschopnosti k vojenskej službe, po uvedenej lehote.

§ 71

Ustanovenie § 73 zákona č. 76/1922 Sb. platí tiež pre vojnový prídavok.

§ 72

Na osoby, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 98 zákona č. 76/1922 Sb., vzťahujú sa tiež ustanovenia §§ 74 a 75 toho istého zákona a ustanovenia §§ 69 až 71 tohto nariadenia.

Zmena niektorých predpisov o vojenských zaopatrovacích platoch

§ 73

Zvýšenie výslužného podľa § 18 zákona č. 76/1922 Sb. možno požadovať i po desiataich rokoch od priznania prvotného výslužného.

§ 74

(1) Nárok na výslužné podľa § 23 zákona č. 76/1922 Sb. treba zistiť superarbitračným konaním a uplatniť najneskôr do piatiach rokov po vystúpení z poslednej činnej služby vojenskej, po prípade u osôb, ktorým bol gážista (čakateľ) posledne predstavený superarbitračnej komisii. V prípadoch hodných zvláštneho zreteľa, obzvlášť ak sa objavila porucha (poškodenie) zdravia po lehotách uvedených v predchádzajúcej vete, môže Ministerstvo národnej obrany vecne prejednať aj žiadosti o výslužné, podané po týchto lehotách.

(2) Ustanovenie § 23 zákona č. 76/1922 Sb. platí aj pre osoby, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 98 tohto zákona; neplatí však pre ne ustanovenie § 24 toho istého zákona.

§ 75

Vojenský gážista (čakateľ) v zálohe, ako aj vdova a siroty (schovanci) po ňom (§§ 21, 45 a 57 zákona č. 76/1922 Sb.), majú nárok na vojenské zaopatrovacie platy bez obmedzenia stanoveného v uvedených paragrafoch.

§ 76

Príspevok na výživu rozlúčeným manželkám

(1) Ak zomrel štátny zamestanenec, ktorého manželstvo bolo rozlúčené bez viny alebo bez prevážnej viny manželky, môže príslušné povereníctvo v dohode s Povereníctvom financií povoliť podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo financií, rozlúčenej manželke do odvolania príspevok na výživu až do výšky vdovskej penzie. Ak sa má povoliť príspevok na výživu vedľa zopatrovacích platov, ktoré pozostalým prislúchajú podľa zákona, nesmie by't jeho povolením vcelku prekročená príslušná výmiera výslužného zomrelého zamestananca.

(2) Ustanovenia predchádzajúceho odseku platí obdobne, ak bolo manželstvo štátneho zamestananca prehlásené za neplatné.

(3) Štátnymi zamestnancami podľa predchádzajúcich odsekov sa rozumejú osoby, ktoré sú účastné státneho penzijného zaopatrenia.

Ustanovenia a zaopatrenosti niektorých požívateľov zaopatrovacích platov

§ 77

(1) Pre štátne zaopatrovacie platy, ktorých požívanie je viazané nezaopatrenosťou oprávnehého požívateľa, je rozhodným plné a čiastočné zaopatrenie.

(2 Plným zaopatrením sa rozumie:

a) nadobudnutie príjmov, ktoré dosahujú alebo prevyšujú súčet čiastky rozhodnej pre zaopatatrenosť (§ 78) a čiastky príslušného základného zaopatrovacieho platu (bez príslušenstva). Sirotská penzia s prípadným prídavkom k sirotskej penzii (č. I. § 9 ods. 2 zákona zo dňa 17. decembra 1919, č. 2 Sb. z roku 1920, o zmene niektorých ustanaovení, upravujúcich penzijné nároky a vstup do výslužby ako aj o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov, a obdobné predpisy) sa pri tom rozdelia podľa hláv; b výdaj.

(3) Čistočným zaoptrením sa rozumie nadobudnutie príjmov, ktoré síce prevyšujú čiastku rozhodnú pre zaopatrenosť (§ 78), nedosahujú však čiastky, pri ktorej nastáva plná zaopatrenosť.

§ 78

(1) Čiastka rozhodná pre zaopatrenosť činí 7 200 Kčs ročne.

(2) Čiastka stanovená v odseku 1 platí s hľadiska predpisov o príspevku na výchovu a sirotskej penzii (platoch obdobných) len pre deti staršie 18 rokov; až do dovŕšenia 18. roku veku považujú sa deti s hľadiska uvedených predpisov za nezaopatrené bez ohľadu na vlastný príjem.

§ 79

(1) Príjmami podľa § 77 ods. 2 písm. a) a ods. 3 sa rozumejú akékoľvek príjmy v peniazoch a akékoľvek príjmy vecné. Ak ide však o zákonné príspevky na výchovu a sirotskú penziu, nepripočíta sa k príjmu - pokiaľ tieto platy nie sú viazené tiež nemajetnosťou oprávneného - výnos vlastného majetku.

(2) Vecné príjmy sa ocenia:

a)hodnota bytu20%
b)hodnota úplnej stravy 40%
c)hodnota odevu a bielizne 20%
d)hodnota ostatných životných potrieb 20%
čiastky, při ktorej nastává plná zaopatrenosť.

(3) Od hrubých príjmov sa odpočítajú len také výdavky, ktoré sú v bezprostrednej súvislosti s prameňom príjmov, ako sú pri príjmoch so služobného pomeru poistné, po prípade príspevky (poistné príspevky) podľa zákonov o verejnoprávnom sociálnom poistení, po prípade zaopatarenie, pri samostatnom povolaní výdavky prevodzovacie a udržovacie.

(4) Príjmy, pokiaľ netrvajú po celý rok alebo ktorých výška behom roku sa mení, je treba stanoviť pre príslušné obdobie čiastkou ročnou.

§ 80

(1) Po dobu plnej zaopatrenosti spočíva nárok na zákonné príspevky na výchovu a sirotskú penziu, pokiaľ tento nárok podľa iných všeobecne platných predpisov nezanikne vôbec. Ostatné zaopatrovacie platy či zákonné alebo z milosti a podľa voľnej úvahy, pokiaľ sú viazané nezaoptrenosťou oprávneného, zanikajú dosiahnutím plnej zaopatraenosti.

(2) Po dobu čiastočnej zaopatrenosti snižujú za zaopatrovacie platy uvedené v predchádzajúcom odseku, pokiaľ z iného dôvodu nezaniknú celkem, o čiastku, o ktorú príjem spôsobujúci čiastočnú zaopatenosť prevyšuje čiastku rozhodnú podľa § 78 ods. 1. Drahotný prídavok sa snižuje v pomere, v akom sa snižuje zaopatrovací plat.

(3) Pri zániku alebo spočívaní nároku na zaopatrovací plat podľa odseku 1 zastavuje sa zaopatrovací plat koncom mesiaca, v ktorom nastale skutočnosť zánik alebo spočívanie nároku spôsobivšia; ak nastala taká skutočnosť prvého dňa v mesiaci, koncom mesiaca predchádzajúceho. Pri oživnutí alebo zmene nároku na zaopatrovací plat podľa predchádzajúcích odsekov prislúcha zaopatrovací plat (nový zopatrovací plat) od prvého dňa mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po skutočnosti oživnutie alebo zmenu nároku spôsobivšej; ak nastala taká skutočnosť prvého dňa v mesiaci, už od tohoto dňa.

§ 81

(1) K opatreniam podľa §§ 77 až 80 je príslušný úrad, ktorého likvidujúci orgán prevádza výplatu zopatrovacích platov (úrad vyplácajúci).

(2) Príjemci zaopatrovacích platov (§ 77 ods. 1) sú povinní včas oznámiť vyplácajúcemu úradu (odsek 1) všetky skutočnosti rozhodné pre zaopatrenosť a pri výplate zaopatrovacích platov podať prehlásenie, či nezaopatrenosť trvá. Zanedbanie tejto povinnosti alebo nesprávne údaje sú trestné podľa všeobecných predpisov tarestných.

§ 82

Zvláštne predpisy o výchovnom (§ 160 platového zákona a predpisy obdobné) zostávajú nedotknuté.

Súbeh s inými platmi (zárobkovým príjmom)

§ 83

(1) Požívateľ štátneho odpočívneho platu, ktorý je štátnym zamestnancom v činnej službe, v ktorej je účastný penzijného zaopatrenia, stráca nárok na štátny odpočivný plat dňom 31. júla 1945 a ak je ustanovený v služobnom pomere za účinnosti tohto nariadenia, dňom predchádzajúcim dňu, od ktorého prislúcha plat z činnej služby. Pokiaľ by úhrnné odpočivné platy prislúchaly vyššou čiastkou, než činní úhrnný plat z činnej služby, prislúcha po dobu činnej služby rozdiel. Ak nepresahuje úhrnný plat z činnej služby 48 000 Kčs ročne. vypláca sa čiastka odpovedajúca odpočivnému platu do takej výšky, pokiaľ úhrn obou platov s prípadným rozdielom podľa vety druhej, neprekoročí uvedenú hranicu.

(2) Ak nedosiahne taký zamestnanec pri skončení činnej služby, uvedenej v odseku 1, nároku na odpočivný plat z tejto služby, nadobúda opäť nároku na zaniklý odpočivný plat; jinak je doba rozhodná pre predchádzajúce výslužné (bez doby připočítanej podľa § 62 služobnej pragmatiky a obdobných ustanovení) doterajšou mierou započítateľná pre nárok na výslužné a jeho výmeru zo služobného pomeru uvedeného v odseku l. Odpočivné platy z tohto služobného pomeru nesmú však byť vymerané čiastkou nižšou než odpočivné platy zaniklé.

(3) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre požívateľku štátneho vdovského zaopatrovacieho platu. Pri skončení činnej služby nadobúda táto požívateľka opäť nároku na zaniklý vdovský zaopatrovací plat. Pre jeho výplatu platí ustanovenie § 87.

(4) Ak zanikne nárok na štátny vdovský zaopatrovací plat podľa odseku 3, neposudzujú sa preto s hľadiska penzijných predpisov nezaopatrené deti ako deti na roveň postavené děťom úplne osirelým.

§ 84

(1) Požívateľ štátneho odpočivného platu, ktorý má viac než jeden taký plat, má od 1. augusta 1945 nárok len na jeden z nich podľa vlastnej voľby, ostatné nároky zanikajú; dokiaľ nebude voľba vykonaná, treba vyplácať odpočivný plat najvyšší.

(2) Ak si zvolí odpočivný plat, ktorý vyplýva z poslednej služby, treba tento odpočivný plat znovu vymerať podľa príslušných predpisov tak, že sa k dobe pre jeho výmeru rozhodnej pripočíta doba, ktorá bola rozhodná pre výmeru zaniklého odpočivného platu.

(3) Zánikom odpočivných platov nesmú celkové odpočivné platy klesnúť pod sumu 36 000 Kčs ročne.

§ 85

(1) Ustanovenia § 84 ods. 1 a 3 platia obdobne tiež pre požívateľov štátnych zaopatrovacích platov s odchýlkou, že hranica stanovená v odseku 3 sa určuje čiastkou 27 600 Kčs ročne pre vdovské platy a čiastkou 13 800 Kčs ročne pre platy sirotské (sirôt obojstranne osirelých).

(2) Pozostalým po osobách, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia §§ 83 a 84, vymerajú sa zaopatrovacie platy tak, ako keby týchto ustanovení nebolo; na takto vymerané zaopatrovacie platy vzťahujú sa potom ustanovenia predchádzajúceho odseku a § 90. Úmrtné (pohrebné) prislúcha však len raz, a to vo výmere pre pozostalých najpriaznivejšej.

§ 86

Doby započitateľné pre nárok na odpočivné (zaopatrovacie) platy alebo ich výmeru môžu byť zhodnetené len raz.

§ 87

(1) Ak má alebo nadobudne niekto nárok na štátny odpočivný plat a zároveň na štátny zaopatrovací plat, vypláca sa plat vyšší a výplata nižšieho platu sa zastaví dňom 31. júla 1945, po prípade dňom, kedy sa tieto nároky stretnú. Zastavením výplaty nesmú celkové odpočivné (zaopatrovacie) platy klesnúť pod čiastku 36 000 Kčs ročne.

(2) Ak sa zastaví podľa predchádzajúceho odseku výplata štátneho zaopatrovacieho platu, nepovažujú sa preto s hľadiska penzijných predpisov nezaopatrené deti ako deti na roveň postavené deťom úplne osirelým.

§ 88

(1) Ak má požívateľ (požívateľka) štátneho odpočivného (zaopatrovacieho) platu vedľa tohto platu ešte iný verejný odpočivný (zaopatrovací) plat (§ 92 ods. 2), po prípade niekoľko takých platov, snižuje sa výplata štátneho odpočivného (zaopatrovacieho) platu o polovicu nižšieho platu (ak sú rovnakej výšky o polovicu ktoréhokoľvek), po prípade týmto spôsobom toľkokrát, koľko má požívateľ uvedených platov.

(2) Snížením výplaty podľa odseku 1 nesmie úhrn nesnížených i snížených platov klesnúť pod čiastku 36 000 Kčs ročne, ktorá čiastka sa zvyšuje o prípadné výchovné prislúchajúce k štátnemu odpočivnému (zaopatrovaciemu) platu.

§ 89

(1) Ak má požívateľ (požívateľka) štátneho odpočivného (zaopatrovacieho) platu vedľa tohto platu zárobkový príjem podrobený dani dôchodkovej (dani zo mzdy), snižuje sa výplata štátnych odpočivných (zaopatrovacích) platov o jednu tretinu zárobkového príjmu. Toto sníženie nesmie presahovať polovicu odpočivných (zaopatrovacích) platov a nesmie ním klesnúť úhrn odpočivných (zaopatrovacích) platov a zárobkového príjmu pod čiastku 84 000 Kčs ročne, ktorá čiastka sa zvyšuje o prípadné výchovné príslúchajúce k odpočivnému (zaopatrovaciemu) platu.

(2) Honoráre za literárne a umelecké diela chránené autorským právom, nie sú zárobkovým príjmom podľa ustanovenia tohto paragrafu.

(3) Až do právoplatného vymerania dane dôchodkovej prevedie sa sníženie výplaty štátneho odpočivného (zaopatrovacieho) platu dočasne.

§ 90

Príspevky na výchovu posudzujú sa podľa §§ 83 a 85 až 89 ako samostatné zaopatrovacie platy oddelene od zaopatrovacích platov vdovských; nevzťahuje sa však na ne ustanovenie § 85 ods. 1 o hranici príjmov.

§ 91

Odpočivnými platmi podľa §§ 83, 84 a 86 až 89 rozumejú sa odpočivné a zaopatrovacie platy z vlastného služobného pomeru; zaopatrovacími platmi podľa §§ 83 a 85 až 90 rozumejú sa zaopatrovacie platy odvodnené od inej osoby.

§ 92

(1) Štátnymi odpočivnými (zaopatrovacími) platmi podľa §§ 83 až 91 rozumejú sa akékoľvek odpočivné (zaopatrovacie) platy vyplácané zo štátnych prostiedkov alebo z prostriedkov ústavov, podnikov a fondov štátnych alebo štátom spravovaných, a to jak základné odpočivné (zaopatrovacie) platy - či už zákonné alebo podľa voľnej úvahy - tak aj ich všetky príslušenstva (výchovné, doplňovací prídavok ženatých, vyrovnávacie prídavky, drahotné prídavky a pod.) s výnimkou jednorázových dávok, ako aj prídavku za zranenie podľa zákonov č. 76/1922 Sb. a 153/1923 Sb. a §§ 66 až 68 tohto nariadenia a vojnového prídavku podľa zákona č. 76/1922 Sb. a §§ 69 až 72 tohto nariadenia.

(2) Inými verejnými odpočivnými (zaopatrovacími) platmi rozumejú sa akékoľvek odpočivné (zaopatrovacie) platy

a) učiteľských osôb, na ktoré sa vzťahuje učiteľský zákon, a ich pozostalých,

b) vyplácané z prostriedkov nútených sväzkov územných, ústavov, podnikov a fondov týchto sväzkov alebo týmito sväzkami spravovaných, a to v rozsahu stanovenom v odseku 1.

§ 93

K opatreniam podľa §§ 83 až 85 a 87 až 89 je príslušný úrad, ktorého likvidujúci orgán prevádza výplatu odpočivných (zaopatrovacíh) platov. V ostatnom platí ustanovenie § 151 platového zákona alebo ustanovenia obdobné.

B. Požívatelia odpočivných (zaopatrovacích) platov vyplácaných z prostriedkov nútených sväzkov územných, ústavov, podnikov a fondov týchto sväzkov alebo týmito sväzkami spravovaných

§ 94

Ustanovenia §§ 83 až 93 platia obdobne pre požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov vyplácaných z prostriedkov nútených sväzkov územných, ústavov, podnikov a fondov týchto sväzkov alebo týmito sväzkami spravovaných; ustanovenia §§ 77 až 82 platia pre týchto požívateľov, ak je ich zaopatrenie upravené podľa obdoby predpisov štátneho penzijného zaopatrenia.


DIEL VIII

Ustanovenia prechodné a záverečné

§ 95

Prípadné preplatky vzniklé prevedením tohto nariadenia na služobných alebo odpočivných (zaopatrovacích) príjmoch do 31. augusta1947 sa odpúšťajú.

§ 96

(1) Ustanovenia dielu VII. s výnimkou ustanovení §§ 77 až 82, nadobúdajú účinnosti dňom 1. augusta 1945. Ustanovenia §§ 56 až 61 a 81 ods. 2 nadobúdajú účinnosti dňom vyhlásenia. Ostatné ustanovenia nadobúdajú účinnosti dňom 1. januára 1947.

(2) V dobe od 1. decembra 1945 do 31. decembra 1946 platí ako hranica rozhodná pre zaopatrenosť podľa predpisov o výchovnom a zaopatrovacích platoch osôb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, čiastka 7 200 Kčs ročne.

(3) V dobe uvedenej v odseku 2 posudzujú sa vydaté štátne zamestnankyne, ktorých manžel bol zárobkove činným alebo poberal odpočivné (zaopatrovacie) platy alebo dôchodky z verejnoprávneho sociálneho poistenia, s hľadiska predpisov o mimoriadnom príspevku podľa zákona č. 40/1941 Sl. z., v znení nariadenia č. 219/1944 Sl. z., a o drahotnom prídavku podľa zákona č. 129/1942 Sl. z., v znení zákona č. 232/1942 Sl. z., rovnako ako zamestnanci slobodní; ak nebol manžel zárobkovo činný, ani nepoberal odpočivné (zaopatrovacie) platy alebo dôchodky z verejnoprávneho sociálneho poistenia, posudzujú sa rovnako ako zamestnanci ženatí. Opatrenia prevedené podľa § 14 zákona č. 40/1941 Sl. z. zostávajú nedotknuté, pokiaľ sú pre zamestnankyne výhodnejšie.

(4) Ustanovenia §§ 67, 68 a 71, pokiaľ, sa nimi v súvislosti s ustanovením § 73 zákona č. 76/1922 Sb. vylučuje zo zabavenia u osôb, na ktoré sa vzťahujú tieto ustanovenia, prídavok za zranenie a vojnový prídavok, platia pred dňom nadobudnutia účinnosti zákona zo dňa 5. marca 1947, č. 47 Sb., o exekúcii na pracovný príjem a príjmy postavené mu na roveň (zákona o exekúcii na platy), len pre zvýšenie uvedených prídavkov, stanovené týmto nariadením, po prípade pre prídavky podľa tohto nariadenia novo nadobudnuté.

(5) Toto nariadenie vykonajú všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušmann v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

tiež za ministra Masaryka

Lichner v. r.

Přesunout nahoru