Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 21/1947 Sb.Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující

Částka 11/1947
Platnost od 25.02.1947
Účinnost od 01.02.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21.

Vládní nařízení

ze dne 4. února 1947

o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 86 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon):


§ 1

Toto nařízení platí:

a) pro ředitele, státní profesory a učitele na středních školách a učitelských ústavech,

b) pro ředitele, přednosty odborů, státní profesory a učitele na školách průmyslových, na odborných školách pro jednotlivá odvětví průmyslu, na obchodních učilištích, na státní roční škole k vzdělání učitelů těsnopisu, psaní strojem a obchodního písma na obchodních učilištích a na odborných školách pro ženská povolání a pro státní ředitele a učitele učňovských škol,

c) pro státní ředitele, státní profesory a učitele na zemědělských školách.

§ 2

(1) Nejvyšší výměra učební povinnosti osob uvedených v § 1 činí 21 vyučovacích hodin týdně.

(2) Na školách uvedených v § 1, písm. b), se započítává pro výměru učební povinnosti každá hodina vyučování dílenského jako 0,875 vyučovací hodiny a každá hodina asistování jako 0,7 vyučovací hodiny.

(3) Na zimních rolnických školách se započítává pro výměru učební povinnosti každá hodina vyučovací jako 0,75 vyučovací hodiny celoroční.

(4) Každá vyučovací hodina v sobotu po 14. hodině nebo v neděli se započítává pro výměru učební povinnosti jako 1,5 vyučovací hodiny, avšak jen tehdy, nejde-li o střídavé vyučování.

(5) Je-li učitel (profesor) se svolením osobního úřadu zaměstnán administrativními pracemi v kanceláři, počítají se pro výměru učební povinnosti dvě hodiny kancelářského zaměstnání jako 1 vyučovací hodina.

§ 3

(1) Do výměry učební povinnosti se započítává:

1. ředitelům škol uvedených v § 1 za výkon ředitelské funkce 12 vyučovacích hodin týdně, vyjma ředitele samostatných zimních rolnických škol, kterým se započítává 9, za každou třídu denní školy převyšující počet 4 denních tříd, ale bez zřetele na třídy spravované zvláštním správcem, 1/2, za administrativní práce pro dílny na školách průmyslových, na odborných školách pro jednotlivá odvětví průmyslu a na učňovských školách 1/2 až 2, za účast na praktickém výcviku chovanců (chovanek) učitelských ústavů a odborných ústavů přidružených 2 a za správu školních statků a jiných praktických školních objektů zemědělských škol 1 až 6 vyučovacích hodin týdně;

2. přednostům odborů škol průmyslových a učňovských za výkon funkce přednostenské 6 hodin vyučovacích týdně;

3. všem osobám uvedeným v § 1

a) za výkon úkolu třídního učitele za každou třídu 1, za správu sbírek a knihoven 1 až 3, za opravu písemných a grafických prací v předmětech, kde jsou opravy povinně prováděny mimo hodiny vlastního vyučování, za každou třídu 1/2 až 1, za pedagogický dozor v žákovských internátech 1 až 3 a za úkony a jiné zvláštní povinnosti, které jsou nebo budou učitelům (profesorům) uloženy ministerstvem školství a osvěty, 1/2 až 2 vyučovací hodiny týdně;

b) za správu dílen na školách průmyslových, na mistrovských školách strojnických a na těch odborných školách pro jednotlivá odvětví průmyslu, které určí ministerstvo školství a osvěty zvláštním výnosem, se započítává do výměry učební povinnosti 1 až 6 vyučovacích hodin týdně a dále až 2 hodiny vyučovací týdně za každou třídu, v níž osnova předepisuje dílenské vyučování. Za správu dílen na učňovských školách se započte 1 až 6 hodin vyučovacích týdně;

c) za správu školních statků a jiných praktických školních objektů zemědělských škol a za práce spojené s provozem těchto objektů se započte do výměry učební povinnosti profesorům a učitelům těchto škol 1 až 10 vyučovacích hodin týdně.

(2) Ministr školství a osvěty vydá v dohodě s ministrem financí směrnice pro započítávání výkonů, které se podle odstavce 1 nezapočítávají do učební povinnosti jednotně pevně stanovenou dobou.

§ 4

(1) Za každou vyučovací hodinu týdně, převyšující nejvyšší výměru učební povinnosti (hodinu přespočetnou), náleží osobám uvedeným v § 1 měsíční odměna Kčs 120, vyplácená pololetně pozadu, trval-li příslušný výkon nepřetržitě alespoň 1 měsíc.

(2) Při výpočtu odměn za přespočetné hodiny se přepočtou hodiny vyučování dílenského, asistování nebo vyučování na zimních rolnických školách podle § 2, odst. 2 a 3. Končí-li se při zjišťování přespočetných hodin celkový počet zlomkem větším než 1/4 hodiny, pokládá se zlomek za úplnou půlhodinu.

(3) Ředitelům všech druhů škol se započítávají výkony podle § 3 pouze do výše 21 vyučovacích hodin týdně; odměna podle odstavce 1 jim přísluší jen za hodiny skutečného vyučování nad nejvyšší výměru učební povinnosti .

§ 5

(1) Ustanovení tohoto nařízení o ředitelích platí i o profesorech a učitelích pověřených správou školy.

(2) Obdobně platí ustanovení tohoto nařízení pro smluvní učitele , pro externí učitele, neupravují-li se jejich odměny zvláštním opatřením, a pro výpomocné učitele.


§ 6

Zrušují se:

a) vládní nařízení ze dne 17. července 1928, č. 131 Sb., o nejvyšší míře učební povinnosti státních ředitelů a profesorů na středních školách a učitelských ústavech a o výši odměn za hodiny ji převyšující;

b) vládní nařízení ze dne 17. července 1928, č. 132 Sb., o nejvyšší míře učební povinnosti státních ředitelů, profesorů a učitelů na školách průmyslových a obchodních a na odborných školách pro ženská povolání, jakož i o výši odměn za hodiny ji převyšující;

c) vládní nařízení ze dne 16. ledna 1930, č. 11 Sb., o nejvyšší míře učební povinnosti státních ředitelů, profesorů a učitelů na školách zemědělských, jakož i o výši odměn za hodiny ji převyšující;

d) ustanovení čl. II. vládního nařízení ze dne 7. září 1945, č. 75 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol;

e) vládní nařízení z e dne 22. února 1944, č. 22 Sl. z., o zvýšení odměn státních profesorů a učitelů za nadpočetné hodiny, a nařízení sboru pověřenců ze dne 25. ledna 1946, č. 38 Sb. n. SNR, o zvýšení odměn státních profesorů a učitelů za nadpočetné hodiny;

f) ustanovení § 49 vládního nařízení ze dne 20. června 1939, č. 168 Sl. z., o organisaci a správě středních škol.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1946; provede je ministr školství a osvěty.


Gottwald v . r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Přesunout nahoru