Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 185/1947 Sb.Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku

Částka 87/1947
Platnost od 13.11.1947
Účinnost od 13.11.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

185.

Zákon

ze dne 31. října 1947

o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část I.

§ 1.

Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku podle tohoto zákona slouží ke zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.

§ 2.

Pro mimořádné dávky upravené tímto zákonem platí, pokud není jinak v tomto zákoně stanoveno, obdobně ustanovení zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění zákonů a nařízení jej měnících a doplňujících, a ustanovení zákona ze dne 26. června 1947, č. 109 Sb., o dani ze mzdy.

Část II.

Mimořádná jednorázová dávka.

§ 3.

(1) Mimořádné jednorázové dávce jsou podrobeny:

a) fysické osoby a neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, podléhající dani důchodové nebo dani ze mzdy, přesahuje-li jejich dani podrobený důchod nebo dani podrobená mzda, po případě jejich součet, částku 240.000 Kčs za kalendářní rok 1947, a to sazbou podle § 9, odst. 1,

b) fysické osoby, neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie a společnosti s ručením obmezeným, jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 1,000.000 Kčs a měly-li v některém z kalendářních let 1945 až 1947 dani podrobený důchod nebo dani podrobenou mzdu, po případě jejich součet, nebo základ zvláštní daně výdělkové nejméně 50.000 Kčs, a to sazbou podle § 9, odst. 2,

c) osoby uvedené pod písm. b), jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 2,000.000 Kčs, bez ohledu na výši dani podrobeného důchodu, dani podrobené mzdy nebo základu zvláštní daně výdělkové, a to sazbou podle § 9, odst. 2.

(2) Společně s hlavou rodiny se zdaní též příslušníci rodiny. K jejich důchodu (mzdě) a majetku se přihlíží při výpočtu hranice důchodu (mzdy) a majetku, uvedené v odstavci 1.

(3) K částkám vyplaceným z důvodů odčinění křivd podle dekretu presidenta republiky ze dne 17. srpna 1945, č. 53 Sb., osobám uvedeným v § 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., se nepřihlíží při výpočtu hranice důchodu (mzdy) uvedené v odstavci 1, písm. a). U spisovatelů a výtvarných umělců a jejich pozůstalých se při výpočtu této hranice přihlíží u příjmů ze spisovatelské a výtvarné umělecké činnosti (z autorských práv) jen k 50% hrubých příjmů, dosažených v roce 1947 z této činnosti.

§ 4.

Za majetek podle § 3, odst. 1, písm. b) se považuje veškerý majetek ve smyslu zákona č. 134/1946 Sb., jehož celková hodnota po srážce dluhů a břemen činí k 31. prosinci 1947 (rozhodný den konečný) více než 1,000.000 Kčs.

§ 5.

(1) Do majetku podle § 4 se započítávají bez ohledu na dobu nabytí předměty z drahých kovů, předměty umělecké, ozdobné a přepychové (včetně starožitností), sbírky všeho druhu, na př. sbírky mincí, poštovních známek a pod., jakož i všechny jiné majetkové předměty a práva, patřící k jinakému majetku podle § 7 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku a v § 8 téhož zákona výslovně neuvedené, za těchto podmínek:

a) bylo-li jich nabyto do 15. listopadu 1945 a mají-li jednotlivě hodnotu přesahující 5.000 Kčs nebo převyšuje-li jejich úhrnná hodnota částku 25.000 Kčs;

b) bylo-li jich nabyto v době od 16. listopadu 1945 do 31. prosince 1947 a mají-li jednotlivě hodnotu přesahující 10.000 Kčs nebo převyšuje-li jejich úhrnná hodnota částku 100.000 Kčs.

(2) Hodnotou se rozumí u majetkových předmětů a práv, kterých bylo nabyto v době

a) před 1. lednem 1939, obecná cena k tomuto dni,

b) od 1. ledna 1939 do 15. listopadu 1945, částka, jakou byly tyto předměty nebo tato práva oceněny nebo by se měly oceniti podle ustanovení §§ 23 až 28 zákona č. 134/1946 Sb. jako majetkový přírůstek,

c) po 15. listopadu 1945, cena podle § 7, odst. 1.

§ 6.

(1) Majetek, získaný v době od 16. listopadu 1945 do 31. prosince 1947 darováním, mají-li dary věnované týmž dárcem témuž obdarovanému dohromady hodnotu vyšší než 20.000 Kčs, se zdaňuje u dárce; darováním se tu rozumí také odbytné spočívající na zákonné alimentační povinnosti a všechna jiná věnování, jež se mají při dědickém nápadu po tom, kdo je dal, započítati do povinného dílu.

(2) Při částečně bezplatném převodu se část bezplatně nabytá považuje za darování.

§ 7.

(1) Majetkové předměty a práva, získané po 15. listopadu 1945 (31. prosinci 1945), se pro mimořádnou jednorázovou dávku ocení cenou nabývací (pořizovací) po odečtení částek odpovídajících skutečnému opotřebení nebo znehodnocení do 31. prosince 1947, v pochybnostech cenou obecnou k tomuto dni.

(2) Majetkové předměty a práva, nabyté do 15. listopadu 1945 (31. prosince 1945), se ocení podle ustanovení části třetí zákona č. 134/1946 Sb. a oceňovacích směrnic vydaných na podkladě těchto ustanovení. Ceny takto zjištěné se zvýší pro účely mimořádné jednorázové dávky u činžovních a rodinných domů, pro něž platí směrnice vydané podle § 50 zákona č. 134/1946 Sb., s výjimkou činžovních a rodinných domů patřících k výdělečnému majetku, o 15 %. Ukládací cenné papíry se ocení podle kursů, které vyhlásí ministerstvo financí v Úředním listě.

(3) Majetkové předměty a práva, získané po 15. listopadu 1945 (31. prosinci 1945), některým ze způsobů uvedených v § 35, odst. 1, písm. a), c) nebo d) zákona č. 134/1946 Sb. se pro mimořádnou jednorázovou dávku ocení tak, jako by rozhodného dne konečného byly dosud ve vlastnictví zůstavitelově.

§ 8.

(1) Odčitatelnost daňových nedoplatků rozšiřuje se u přímých daní až na berní rok 1948 včetně, u daně z obratu a u daně z předmětů zbytné potřeby až na kalendářní rok 1947 včetně.

(2) Částky uvedené v § 61, odst. 3 a 4 zákona č. 134/1946 Sb. se neodčítají.

§ 9.

(1) Mimořádná jednorázová dávka činí v případě § 3, odst. 1, písm. a) 20 % vyměřené (sražené) daně důchodové nebo daně ze mzdy, po případě jejich součtu. U poplatníků daně důchodové (daně ze mzdy) s důchodem (hrubou roční mzdou) přes 240.000 Kčs až do 1,000.000 Kčs se dávka vypočte tak, aby z důchodu (mzdy) po odečtení daně důchodové (daně ze mzdy) a dávky nezbylo méně, než kolik zbude z důchodu (ze mzdy) 240.000 Kčs po odečtení daně důchodové (daně ze mzdy). U poplatníků daně důchodové (daně ze mzdy) s důchodem (mzdou) převyšujícím 1,000.000 Kčs se dávka vypočte tak, aby z důchodu po odečtení daně důchodové (daně ze mzdy) a dávky nezbylo méně, než kolik zbude z důchodu (mzdy) 1,000.000 Kčs po odečtení daně důchodové (daně ze mzdy) a dávky na něj (ni) připadající.

(2) Mimořádná jednorázová dávka činí v případě § 3, odst. 1, písm. b) a c)

z čistého majetku od 1 000 000 do 1 200 000 Kčs 7 %
z čistého majetku přes 1 200 000 do 1 400 000 Kčs 8 %
z čistého majetku přes 1 400 000 do 1 600 000 Kčs 9 %
z čistého majetku přes 1 600 000 do 1 800 000 Kčs 10 %
z čistého majetku přes 1 800 000 do 2 000 000 Kčs 11 %
z čistého majetku přes 2 000 000 do 2 500 000 Kčs 12 %
z čistého majetku přes 2 500 000 do 3 000 000 Kčs 13 %
z čistého majetku přes 3 000 000 do 5 000 000 Kčs 14 %
z čistého majetku přes 5 000 000 do 10 000 000 Kčs 16 %
z čistého majetku přes 10 000 000 do 20 000 000 Kčs 18 %
z čistého majetku přes 20 000 000 20 %.

(3) Nepřesahuje-li čistý majetek částku 1,500.000 Kčs a základ daně důchodové nebo daně ze mzdy, po případě součet obou za kalendářní rok 1947 150.000 Kčs, odpočítává se z čistého majetku, který je základem dávky podle odstavce 2, na každé dítě, které je příslušníkem rodiny, 75.000 Kčs.

(4) Dávka podle odstavce 2 se zvyšuje:

a) o 30 % u poplatníků svobodných, rozloučených, rozvedených nebo nežijících trvale s manželem (manželkou) ve společné domácnosti - jsou-li tyto osoby bezdětné;

b) o 15 % u poplatníků ženatých, vdovců a vdov - jsou-li tyto osoby bezdětné.

(5) Za bezdětné se nepovažují osoby, které vychovaly alespoň jedno dítě, t. j. měly je v zaopatření alespoň do jeho 14. roku. Omezení do 14. roku neplatí, jestliže se dítě stalo přímou obětí národní, politické nebo rasové persekuce.

(6) U akciových společností, komanditních společností na akcie a společností s ručením obmezeným se zvyšuje dávka podle odstavce 2 o 30 %.

(7) Mimořádná jednorázová dávka podle odstavců 2, 4 a 6 se vypočte tak, aby z majetku podrobeného této dávce nezbylo poplatníku po odečtení dávky podle odstavce 2 a případné přirážky k ní podle odstavce 4 nebo 6 méně, než kolik zbývá z nejvyšší částky majetku nejblíže nižší položky sazební stupnice po odečtení dávky připadající na tento majetek a případné přirážky k ní. V žádném případě nesmí majetek vyměřením dávky klesnouti pod 1,000.000 Kčs.

(8) Jsou-li u téhož poplatníka splněny podmínky pro uložení mimořádné jednorázové dávky jak podle § 3, odst. 1, písm. a), tak podle § 3, odst. 1, písm. b) nebo písm. c), vyměří se tato dávka jejich součtem.

§ 10.

Přiznání k mimořádné jednorázové dávce jest podati do konce února 1948.

§ 11.

Poplatník jest povinen zaplatiti mimořádnou jednorázovou dávku, kterou si sám vypočte podle přiznání, do konce dubna 1948; bylo-li povoleno podati přiznání ve lhůtě, která končí po 30. dubnu 1948, jest poplatník povinen zaplatiti mimořádnou dávku nejdéle do konce této prodloužené lhůty.

§ 12.

(1) Mimořádná jednorázová dávka může býti placena

a) hotově,

b) vázanými vklady u československých peněžních ústavů, tuzemskými cennými papíry, požívajícími sirotčí jistoty, zejména dluhopisy vnitřního státního dluhu československého včetně dluhopisů, vydaných t. zv. protektorátem a t. zv. slovenskou republikou, dále cennými papíry znárodněných podniků, pokud tyto hodnoty jsou součástí majetku dávce podrobeného, a to pouze poměrným dílem, připadajícím na hrubý úhrn vázaných hodnot v hrubém majetku.

(2) Hotově musí býti placena dávka podle § 9, odst. 1 a ta část dávky podle § 9, odst. 2 a 3, která připadá na volný majetek.

§ 13.

Výnosu dávky bude použito ke zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.

Část III.

Mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku.

§ 14.

Mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku podléhají fysické osoby, neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie a společnosti s ručením omezeným.

§ 15.

(1) Nadměrným přírůstkem na majetku, podrobeným mimořádné dávce, jsou majetkové přírůstky za dobu od 16. listopadu 1945 (1. ledna 1946) - rozhodný den počáteční - do 31. prosince 1947 - rozhodný den konečný -, pokud přesahují částku 300.000 Kčs.

(2) Majetkový přírůstek se zjišťuje srovnáním hodnoty majetku ke dni 15. listopadu 1945 (31. prosince 1945) a hodnoty majetku ke dni 31. prosince 1947. Takto zjištěný majetkový přírůstek jest základem mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku.

(3) Za majetkový přírůstek se nepovažuje majetek nabytý dědictvím, věnem, výbavou a darováním mezi rodiči a dětmi; za majetkový přírůstek se nepovažuje darovaný majetek až do výše 20.000 Kčs. Ustanovení § 6 platí tu obdobně.

(4) Za majetkový přírůstek se nepovažuje majetek nabytý některým ze způsobů uvedených v § 35, odst. 1, písm. f), g), h), ch) zákona č. 134/1946 Sb.; v případech uvedených pod písm. g) téhož zákona však jen tehdy, byla-li hodnota pojištění zahrnuta do majetku počátečního.

§ 16.

(1) Pro zjištění a ocenění konečného majetku platí ustanovení částí I a II; pro zjištění a ocenění počátečního majetku platí tato ustanovení obdobně. Za dluh k rozhodnému dni počátečnímu se považuje též pravoplatně předepsaná úhrnná částka majetkových dávek podle zákona č. 134/1946 Sb.

(2) Na Slovensku se zvýší při výpočtu majetkového přírůstku hodnota majetku k rozhodnému dni počátečnímu jakož i k rozhodnému dni konečnému o rozdíl v cenách, vyplývající z redukčního koeficientu, určeného podle ustanovení § 25, odst. 4 a § 45, odst. 2 zákona č. 134/1946 Sb. vyhláškou ministra financí z 10. září 1946, kterou se pro účely dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku stanoví směrnice pro vyrovnávání rozdílů v cenách, vyplývajících z nižší cenové hladiny v zemích České a Moravskoslezské a na Slovensku.

§ 17.

Mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku činí 100% ze základu podle § 15.

§ 18.

Mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku jest odčitatelná od základu mimořádné dávky podle § 9, odst. 2.

§ 19.

Přiznání k mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku jest podati do konce února 1948.

§ 20.

(1) Poplatník jest povinen zaplatiti mimořádnou dávku z nadměrných přírůstků na majetku, kterou si sám vypočte podle přiznání, do konce dubna 1948. Bylo-li povoleno podati přiznání ve lhůtě, která končí po 30. dubnu 1948, jest poplatník povinen zaplatiti mimořádnou dávku z nadměrných přírůstků na majetku nejdéle do konce této prodloužené lhůty.

(2) Mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku může býti placena pouze hotově.

Část IV.

Kontrolní daňové komise.

§ 21.

(1) Pro obvod každého okresního soudu a pro města (obce) s více než 3.000 obyvateli se zřizují kontrolní daňové komise, do nichž vysílají politické strany, zastoupené v Národním shromáždění, 8 členů a po jednom členu Revoluční odborové hnutí, Jednotný svaz českých zemědělců, Jednotný svaz slovenských rolníků a ústřední svazy hospodářské samosprávy, které v obvodu působnosti kontrolní daňové komise vyvíjejí činnost.

(2) Členy komise oznámí přednostovi příslušné berní správy příslušný krajský akční výbor Národní fronty.

(3) Členem kontrolní daňové komise jest také přednosta berní správy, v jejímž obvodu jest kontrolní daňová komise zřízena, po případě jiný úředník této berní správy, kterého přednosta berní správy určí.

(4) Ministr financí může pro obvody okresních soudů a pro města (obce), které mají značný územní rozsah nebo zvlášť velký počet poplatníků, podle potřeby zříditi několik kontrolních daňových komisí.

(5) Obvody okresních soudů a města (obce), pro něž se zřizují kontrolní daňové komise, vyhlásí ministr financí v Úředním listě.

§ 22.

(1) Kontrolním daňovým komisím přísluší:

a) přezkoušeti, zda všichni poplatníci, povinní k tomu podle tohoto zákona, podali přiznání k mimořádné jednorázové dávce podle části II a k mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku podle části III;

b) spolupůsobiti při přezkoušení přiznání, podaných k těmto dávkám;

c) stanoviti základy pro vyměření mimořádné jednorázové dávky podle § 3, odst. 1, písm. b) a c) a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku na podkladě pomůcek. Nesouhlasí-li berní správa se stanoveným základem, může se odvolati z předpisu dávky k finančnímu úřadu II. stolice.

(2) Kontrolní komise si mohou zříditi podle potřeby v sídle každého místního národního výboru poradní orgán.

(3) Členem kontrolní daňové komise nemůže býti poplatník, podléhající některé z mimořádných dávek podle tohoto zákona.

§ 23.

Jednání komise bude zveřejněno tak, že budou na vývěsce příslušného vyměřovacího úřadu oznámeny osoby, o nichž v komisích bude jednáno, a výše jejich zdanění.

§ 24.

Předsedové a všichni členové kontrolních daňových komisí jsou povinni při jednání v komisi postupovati podle zákona, nehledíc k osobě, nestranně a podle nejlepšího vědomí a svědomí a zachovávati o jednání v daňové komisi tajemství. Členství v kontrolních komisích jest funkcí čestnou.

§ 25.

(1) Jednací řád komisí, jakož i znění slibu členů komise vyhlásí ministr financí v Úředním listě.

(2) Působnost kontrolních daňových komisí zanikne dnem 31. prosince 1949; po tomto dni přejde působnost kontrolních daňových komisí na berní správy.


Část V.

Trestní a závěrečná ustanovení.

§ 26.

(1) Pro trestání jednání a opominutí příčících se ustanovením tohoto zákona platí obdobně trestní ustanovení zákona č. 134/1946 Sb. s odchylkami dále uvedenými.

(2) Kdo se dopustí činu trestného podle odstavce 1 ve věci mimořádné jednorázové dávky podle § 3, odst. 1, písm. a), způsobem uvedeným

a) v § 71, odst. 2 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou až do výše šestinásobku,

b) v § 71, odst. 5 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou ve výši jednonásobku až desetinásobku,

c) v § 71, odst. 6 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou až do výše trojnásobku,

d) v § 71, odst. 7 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou až do výše jednonásobku,

e) v § 71, odst. 8 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou až do výše pětinásobku částky, o kterou byla zákonná dávka zkrácena nebo nebezpečí zkrácení vydána, a v případě uvedeném pod písm. b) mimo to vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

(3) Byl-li čin trestný podle odstavce 1 spáchán osobou provozující živnost (podnik, svobodné povolání nebo povolání jemu podobné) způsobem uvedeným v § 71, odst. 2 nebo 5 zákona č. 134/1946 Sb., může finanční úřad II. stolice navrhnouti příslušnému úřadu, aby pachateli bylo odňato na čas nebo navždy živnostenské oprávnění (oprávnění k výkonu povolání).

(4) Byla-li mimořádná jednorázová dávka podle části II nebo mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku podle části III zkrácena nebo nebezpečí zkrácení vydána o částku přesahující 250.000 Kčs, uloží se osobě povinné (odpovědné) vždy tresty podle ustanovení § 71, odst. 5 zákona č. 134/1946 Sb., v případech mimořádné jednorázové dávky podle § 3, odst. 1, písm. a) vždy tresty podle odstavce 2, písm. b).

(5) Uveřejnění trestního nálezu lze provésti i jiným způsobem než podle ustanovení § 71, odst. 4 zákona č. 134/1946 Sb.

(6) Trestnost činů uvedených v odstavci 1 též zaniká, jestliže vinník u příslušného vyměřovacího úřadu opraví nebo doplní své údaje nebo učiní dodatečně podání, jímž byl podle zákona povinen a které opominul podati, a zároveň zaplatí, byla-li dávka zkrácena, částku, o kterou byla dávka zkrácena, u příslušného berního úřadu. Musí tak ale učiniti dříve, než byla u něho zahájena kontrola majetkových dávek podle § 75 zákona č. 134/1946 Sb. nebo obdobně kontrola dávek podle tohoto zákona, nebo dříve než bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle tohoto zákona nebo podle zákona č. 134/1946 Sb., nebo podle zákona o přímých daních nebo podle zákona o dani z obratu.

(7) Trestnost činů uvedených v odstavci 1 zaniká dále, jestliže vinník do 60 dnů od počátku účinnosti tohoto ustanovení u příslušného vyměřovacího úřadu opraví nebo doplní své údaje nebo učiní dodatečně podání, jímž byl podle zákona povinen a které opominul podati, a zároveň zaplatí, byla-li dávka zkrácena, částku, o kterou byla dávka zkrácena, u příslušného berního úřadu.

(8) V trestním vyšetřování pro trestné činy podle tohoto zákona může finanční úřad II. stolice k zabránění úniku z dávkové povinnosti nebo při pokusu o takový únik na návrh berní správy zavésti vnucenou správu. Podrobnosti upraví ministr financí nařízením.

(9) V případech neupravených ani tímto zákonem ani zákonem č. 134/1946 Sb. platí obdobně trestní ustanovení zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, s výjimkou ustanovení § 213, odst. 2 a § 219, odst. 2 a s odchylkami uvedenými v odstavcích 10 a 11.

(10) Shledá-li vyšetřující úřad, že podezření z trestného činu je odůvodněno a skutková podstata dostatečně objasněna, oznámí obviněnému celkový výsledek vyšetřování s poučením o oprávnění, příslušejícím mu obdobně podle § 215, odst. 1, písm. e) zákona o přímých daních.

(11) Upuštění od trestního řízení (§ 205 zákona o přímých daních) pro trestné činy podle tohoto zákona lze povoliti jen se souhlasem ministra financí. Upuštění může býti učiněno závislým též na podmínce, že jméno osoby, které se upuštění povoluje, bude uveřejněno na její útraty spolu s podmínkami povoleného upuštění.

§ 27.

Dávky podle tohoto zákona nejsou (s výjimkou ustanovení § 18) odčitatelny při jejich vyměření, ani při vyměřování jiných daní a dávek.

§ 28.

Ministr financí se zmocňuje, aby z důvodů zvláštního zřetele hodných povoloval výjimky z ustanovení tohoto zákona a aby k provedení tohoto zákona učinil potřebná opatření, zabraňující daňovému úniku.

§ 29.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 180/1948 Sb. Čl. II

(1) Poplatníci, kteří již podali přiznání k mimořádným dávkám podle zákona č. 185/47 Sb., jsou povinni opraviti (doplniti) podané přiznání do 60 dnů po vyhlášení tohoto zákona a zaplatiti v téže lhůtě případný rozdíl na mimořádných dávkách, který vyplyne z opravy (doplnění) přiznání.

(2) Poplatníci, u nichž povinnost k mimořádným dávkám vznikne teprve podle tohoto zákona, jsou povinni podati přiznání do 60 dnů po jeho vyhlášení a zaplatiti v téže lhůtě příslušnou dávku, kterou si sami vypočtou podle přiznání.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 180/1948 Sb. Čl. III

Za ztráty z úvěrů, které byly již poskytnuty podle § 12, odst. 3 zákona č. 185/47 Sb., ručí místo Likvidačního fondu měnového stát.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru