Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/1947 Sb.Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění

Částka 85/1947
Platnost od 05.11.1947
Účinnost od 05.11.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175.

Vládní nařízení

ze dne 21. října 1947

o náhradách za osobní úkony a věcná plnění

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 88, odst. 2, § 155, odst. 1, 2 a 4 a §§ 159, 160 a 197 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu (dále jen "zákon"):


Část I

Úřední stanovení sazeb náhrad za užívání movitých věcných prostředků a úřední stanovení cen těchto prostředků

§ 1

(1) Úředně stanoviti sazby náhrad za užívání jednotlivých druhů movitých věcných prostředků podle § 151, odst. 2 zákona jsou oprávněny zemské a okresní národní výbory, na Slovensku pověřenectvo vnitra a okresní národní výbory. Tyto sazby může úředně stanoviti, připouští-li to povaha věci, též jednotně pro celé státní území nebo jeho část, přesahující obvod jednoho zemského národního výboru (pověřenectvo vnitra), ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a nejvyšším úřadem cenovým.

(2) Nedošlo-li k úpravě sazeb podle odstavce 1 a jsou-li pro náhradu za užívání věcných prostředků úředně stanoveny sazby buď vládními nařízeními nebo předpisy vydanými podle § 100 zákona, nebo pokud jde o dopravní prostředky požadované podle § 89 zákona, předpisy vydanými k úpravě sazeb (náhrad) za použití dopravních prostředků za branné pohotovosti státu, k provedení zákona ze dne 13. května 1924, č. 117 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské, ve znění zákona ze dne 4. února 1936, č. 25 Sb., nebo předpisy vydanými nejvyšším úřadem cenovým, platí tyto sazby zároveň pro stanovení náhrad za užívání podle § 151 zákona.

§ 2

Pro úřední stanovení cen movitých věcných prostředků převzatých do vlastnictví (§ 152, odst. 2 zákona) platí obdobně ustanovení § 1.

Část III

Ustanovení o náhradách poskytnutých za poškození nemovitostí

§ 7

Podmínky stran skutečného použití náhrady za poškození nemovitostí k obnovení této nemovitosti stanoví, mění a ruší (odvolává) na návrh komise rozhodující o náhradě škody, ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

§ 8

Byly-li stanoveny podmínky podle § 7, nevyplatí se náhrada za poškození nemovitostí, přiznaná držiteli nemovitostí, ihned celá, nýbrž výplata se provede v přiměřených splátkách podle postupu prací prováděných k obnovení poškozené nemovitosti.

§ 9

(1) Okresní národní výbory bdí nad tím, aby se plnily podmínky stanovené v § 7, a jsou za tím účelem oprávněny udělovati potřebné příkazy držitelům nemovitostí, o něž jde.

(2) Držitelé nemovitostí, jimž byly uloženy podmínky podle § 7, jsou povinni předložiti okresnímu národnímu výboru doklady o tom, že bylo započato s pracemi o obnovení poškozené nemovitosti, po případě, že se v nich řádně pokračuje. Okresní národní výbor přezkoumá tyto doklady a přesvědčí se, po případě za přibrání znalce, o postupu prací na místě samém. Podle výsledku tohoto šetření podá pak zemskému národnímu výboru (pověřenectvu vnitra), po případě ministerstvu národní obrany návrh stran poukazu splátek na příslušející náhradu.

§ 10

(1) Nebyla-li výplata náhrady za poškození nemovitosti vázána podmínkami stran použití k obnovení nemovitosti, nebo byly-li původně stanovené podmínky později zrušeny, vyplatí se držiteli nemovitostí celá náhrada, po případě celý její zbytek.

(2) Váznou-li však na poškozené nemovitosti práva třetích osob, zapsaná ve veřejných knihách a mající peněžní hodnotu, vyplatí se náhrada držiteli jen tehdy, předloží-li průkaz o tom, že osoby, jimž tato práva příslušejí, souhlasí s tím, aby mu náhrada byla vyplacena přímo; jinak se náhrada složí k soudu, který ji pak rozvrhne v nesporném řízení podle zásad exekučního řádu (§ 147, odst. 5 zákona).


Část IV

Závěrečná ustanovení

§ 11

Zrušuje se použivatelnost vládního nařízení ze dne 28. října 1938, č. 262 Sb., o náhradách za osobní úkony a věcná plnění.

§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Přesunout nahoru