Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 132/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky

Částka 59/1947
Platnost od 22.07.1947
Účinnost od 01.04.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132.

Vládní nařízení

ze dne 1. července 1947,

jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 a 4 a § 9 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (nadále jen "zákon"):


§ 1

Z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky z hrubé tržby podle § 1 zákona se vyjímají jak u podniků výrobních, tak u podniků obchodních včetně komisionářů a u jednatelů (§ 1, odst. 2 zákona), tyto výrobky určené pro vývoz: sklo všeho druhu a výrobky ze skla včetně skleněné bižuterie, kovová bižuterie, ozdobné zboží kovové, zboží z ušlechtilých kovů, alpaky a doublé, výrobky textilní a konfekční, obojí všeho druhu, kožešiny, peří a výrobky z nich, výrobky kožedělné a gumárenské, z výrobků chemického průmyslu:

dusičňan amonný,

sírouhlík,

trichlorethylen,

kyselina citronová,

dehtová barviva,

anilin a organické mezivýrobky,

ultramarin,

litopon,

bělicí hlinka,

ochranné prostředky proti rostlinným škůdcům,

výbušniny všeho druhu,

smůla,

umělá vlákna všeho druhu,

dřevěné uhlí retortní,

farmaceutické výrobky a léčiva všeho druhu,

výrobky z umělých hmot,

výrobky z tvrzeného papíru,

užitkový porcelán a keramické suroviny, mastek,

nábytek všeho druhu,

hudební nástroje,

zboží kartáčnické a košikářské,

drobné dřevěné výrobky,

bruyerové dýmky a cigaretové špičky,

hračky všeho druhu,

hrací karty,

dubová kůra,

pivo a lihoviny,

cukrovinky.

§ 2

Z povinnosti uvedené v § 1 zákona se dále vyjímají dodávky veškerých výrobků, které

a) tuzemský podnikatel dovezl do tuzemska z ciziny a jež v nezměněném stavu vyvezl do ciziny, nebo

b) jsou toliko předmětem průvozu (čl. 2, písm. B vládního nařízení ze dne 10. prosince 1946, č. 233 Sb., jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu), nebo

c) jsou výsledkem zpracování movitých věcí hmotných, prováděného v tuzemsku z příkazu a na účet cizozemského objednatele nebo na vlastní účet tuzemského objednatele u tuzemského podnikatele, avšak vždy jen pokud se tak děje v celním záznamním styku (§§ 62 až 64 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.).

§ 3

(1) Vynětí z povinnosti ve smyslu §§ 1 a 2 se vztahuje jen na dodávky těch výrobků určených pro vývoz, které byly skutečně vyvezeny a u nichž jsou proto obdobně splněny podmínky čl. 4, odst. 1 až 4 vl. nař. č. 233/1946 Sb. Průkaz o skutečném vývozu podá podnikatel místně příslušné berní správě způsobem předepsaným v čl. 4 odst. 5 až 9 vl. nař. č. 233/1946 Sb. Ustanovení čl. 4, odst. 10 až 12 tohoto vládního nařízení platí obdobně.

(2) Dodávky výrobků, uvedených v §§ 1 a 2, od výrobce dalšímu výrobci v průběhu nutných výrobních stupňů, nebo obchodnímu podniku, komisionáři nebo jednateli k dalšímu vývoznímu prodeji, jsou vyňaty z povinnosti podle § 1 zákona, pokud výrobky byly pak skutečně vyvezeny, bude-li podán průkaz totožnosti výrobků vyvezených s výrobky, které jsou předmětem tohoto postupu .

§ 4

(1) Výrobky, na něž se podle § 1 nevztahuje povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:

1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;

2. předměty , které patří do okruhu předmětů jmenovaných v tomto seznamu.

(2) Pro zařazení jednotlivých předmětů jsou rozhodné, pokud seznam nestanoví jinak, celní sazebník a vysvětlivky k němu.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1947; provedou je ministři zahraničního obchodu a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.

Ursíny v. r.

Kopecký v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Masaryk v. r.

Zmrhal v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Ripka v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.


Příloha k § 4 vl. nař. č. 132/1947 Sb.

Seznam předmětů

vyňatých z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky při vývozu

Běžná položka seznamu Číslo celního sazebníku: Označení podle § 1 vládního nařízení
1 368 až 390 Sklo všeho druhu a výrobky ze skla včetně skleněné bižuterie
2 ex 468, 474, ex 480, 482, ex 484 až ex 487, ex 509 až ex 511, ex 514 až ex 525, ex 567, ex 568 Kovová bižuterie, ozdobné zboží kovové, zboží z ušlechtilých kovů, alpaky a doublé
3 183 až 201, 204 až 219, 222 až 239, 242 až 262, 266 až 274, 321 až 327 Výrobky textilní a konfekční, obojí všeho druhu
4 345, 346 Kožešiny a výrobky z nich
5 85, 263, 264 Peří a výrobky z něho
6 328 až 344 Výrobky kožedělné
7 307 až 320 Výrobky gumárenské
8 ex 599 Dusičnan amonný
9 ex 603 Sirouhlík
10 ex 622 Trichlorethylen
11 ex 598 Kyselina citronová
12 625 Dehtová barviva
13 ex 164, ex 598, ex 604, ex 619, ex 622 Anilin a organické mezivýrobky
14 ex 626 Ultramarin
15 ex 602 Litopon
16 ex 150, ex 622 Bělicí hlinky
17 ex 630 Ochranné prostředky proti rostlinným škůdcům
18 645, 646 Výbušniny všeho druhu
19 ex 165, 166, 167 Smůla
20 ex 240, ex 244 Umělá vlákna všeho druhu
21 ex 135, ex 605 Dřevěné uhlí retortní
22 ex 604, ex 622, 630 Farmaceutické výrobky a léčiva všeho druhu
23 ex 141, ex 301, ex 303, ex 361, ex 367 Výrobky z umělých hmot
24 ex 299 až ex 301 Výrobky z tvrzeného papíru
25 ex 424 Užitkový porcelán
26 ex 150 Keramické suroviny, mastek
27 ex 282, ex 356 až ex 360, ex 362, ex 367, ex 474, ex 476, ex 482, ex 484 až ex 487, ex 516, ex 517, ex 520 až ex 522, ex 525, ex 572 Nábytek všeho druhu
28 579 až 582 Hudební nástroje
29 275, 276, ex 281, 282, ex 283 Zboží kartáčnické a košikářské
30 ex 356 až ex 360, ex 362, ex 367 Drobné dřevěné výrobky
31 ex 357 až ex 360, ex 362, ex 367 Bruyerové dýmky
ex 358 až ex 362, ex 367 Cigaretové špičky
32 ex 274, ex 281, ex 282, ex 299, ex 309, 310, ex 314, ex 317, ex 318, ex 326, ex 342, ex 346, 355, ex 360, ex 361, ex 362, ex 366, ex 388, ex 408, ex 424 až ex 426, ex 480, ex 486, ex 509, ex 520 až ex 522, ex 543, ex 575, ex 581, ex 582 Hračky všeho druhu
33 302 Hrací karty
34 ex 158 Dubová kůra
35 107, 108 Pivo a lihoviny
36 127, ex 131, ex 132 Cukrovinky
Přesunout nahoru