Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 126/1947 Sb.Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami

Částka 58/1947
Platnost od 19.07.1947
Účinnost od 26.07.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126.

Zákon

ze dne 25. června 1947

o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) V právních rozepřích o nároky ze smlouvy uzavřené v době nesvobody přeruší soud na návrh žalované strany řízení v každém jeho období, předloží-li žalovaná strana prohlášení věcně příslušného ministerstva, na Slovensku prohlášení pověřenectva vydané podle směrnic příslušného ministerstva, nebo orgánu, na něhož ministerstvo tuto působnost vyhláškou v Úředním listě přeneslo, že jde o nárok ze smlouvy uzavřené v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami a že důležité důvody (§ 2, odst. 1) vyžadují, aby nárok dočasně nebyl na žalované straně vymáhán.

(2) V exekučním řízení pro nároky uvedené v odstavci 1 odloží soud na návrh povinné strany exekuci, předloží-li povinná strana prohlášení podle odstavce 1.

(3) Návrhu podle odstavce 1 nebo 2 nelze vyhověti, osvědčí-li žalující (vymáhající) strana, že by přerušení řízení (odklad exekuce) ohrozilo výživu její nebo osob, které je povinna živiti podle zákona, anebo že by ohrozilo její drobný podnik, provozovaný zpravidla nejvýše s pěti zaměstnanci.

(4) Zatímní opatření podle exekučního řádu jsou po přerušení řízení (odstavec 1) a po odkladu exekuce (odstavec 2) nepřípustná; rovněž nepřípustná jsou po přerušení řízení zajišťovací opatření podle § 223, odst. 1 a §§ 237 a násl. ex. zák. Dříve povolená taková opatření soud na návrh zruší; toto ustanovení se netýká zápovědi podle § 382, č. 5 ex. ř. anebo opatření podle § 237, písm. d) ex. zák.

(5) Proti rozhodnutím soudu druhé stolice, vydaným ve věcech podle předcházejících odstavců, není přípustný další opravný prostředek.

§ 2.

(1) Prohlášení podle § 1, odst. 1 nebo 2 lze vydati,

a) je-li ve veřejném zájmu, aby nárok nebyl dočasně vymáhán, nebo

b) nemůže-li se žadatel sám domoci uspokojení svých nároků vzniklých ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami alespoň ve výši svých závazků téhož druhu a octl-li by se uspokojením nároku dotčeného v § 1, odst. 1 nebo 2 ve vážné hospodářské tísni.

(2) Před vydáním prohlášení podle § 1, odst. 1 nebo 2 třeba slyšeti vrcholné hospodářské organisace.

§ 3.

Dříve než přeruší řízení, provede soud důkazy, které pokládá podle stavu věci za rozhodné, je-li obava, že by za přerušení řízení mohl býti průvodní prostředek jinak ztracen nebo jeho užití znemožněno.

§ 4.

(1) Soud nařídí pokračování v přerušeném nebo odloženém řízení, navrhne-li to žalovaná (povinná) strana; na návrh žalující (vymáhající) strany učiní tak soud, jen

a) bylo-li prohlášení podle § 1, odst. 1 nebo 2 odvoláno (zrušeno) nebo

b) osvědčí-li žalující (vymáhající) strana, že se pro okolnosti nastalé po přerušení nebo po odkladu řízení octla beze své viny v poměrech, za kterých by podle § 1, odst. 3 nemohlo býti řízení přerušeno nebo odloženo.

(2) Prohlášení je odvolati zejména tehdy, jakmile bude otázka náhrad za ztráty z válečných dodávek konečně upravena.

§ 5.

Do lhůt, jejichž uplynutí je spojeno s právní újmou, nelze počítati dobu, po kterou oprávněný nemohl pro opatření podle tohoto zákona uplatňovati svá práva.

§ 6.

Přerušení nebo odklad řízení podle § 1 nejsou přípustné, jde-li o nároky ze smlouvy pracovní.


§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti sedmým dnem po vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.

Přesunout nahoru