Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 120/1947 Sb.Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému

Částka 54/1947
Platnost od 08.07.1947
Účinnost od 01.01.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120.

Vládní nařízení

ze dne 24. června 1947

o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 zákona ze dne 14. května 1947, č. 82 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na zaměstnance ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech, podléhající pojištění podle zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, s výjimkou učňů.

(2) Stavebními živnostmi podle tohoto nařízení se rozumějí závody a závodní oddělení, provádějící veškeré druhy stavebních prací inženýrských, stavitelských, zednických, tesařských nebo studnařských, jako stavby budov, stavby silniční, mostní, tunelové, železniční, zemní, vodní a vodohospodářské, práce kanalisační, kabelové a podobné.

(3) Vedlejšími stavebními živnostmi podle tohoto nařízení se rozumějí lomy, štěrkovny a pískovny a závody provádějící práce malířské, natěračské, lakýrnické, štukatérské, dlaždičské, pokrývačské, asfaltérské, kladení desek a obkladaček, práce teracářské, isolační, čítaje v to isolace tepelné, chladící a zvukové, jakož i práce utěsňovací.

(4) Za závody a závodní oddělení podle odstavců 2 a 3 se považují veškerá pracovní místa, dílny, sklady a ložiště.

(5) V pochybnostech, zda se ustanovení tohoto nařízení vztahují na zaměstnance závodu nebo závodního oddělení, rozhoduje příslušný okresní úřad ochrany práce.

§ 2

(1) Zaměstnancům uvedeným v § 1 náleží za rok 1947 dovolená ve výměře podle § 3 zákona po 39 týdnech, po které jim byly vlepovány známky na dovolenou (dále jen "známky") do lístků na dovolenou (dále jen "lístky").

(2) Po 26 týdnech, ve kterých byly zaměstnancům vlepovány známky do lístků, náleží jim dvě třetiny dovolené podle odstavce 1.

(3) Pro určení výměry dovolené se počítá za jeden rok trvání pracovního poměru kalendářní rok, v němž zaměstnanec byl v pracovním poměru alespoň po dobu 26 týdnů. Trval-li pracovní poměr v některých kalendářních letech kratší dobu, sčítají se v těchto letech týdny, v nichž byl v pracovním poměru ve stavebnictví a součet se dělí 26. Výsledek udává počet let rozhodných pro výměru dovolené. Ke zbytkům týdnů se nepřihlíží. Ustanovení §§ 4 a 5 zákona platí obdobně s tou odchylkou, že rozhoduje stav ke dni 1. ledna 1948.

§ 3

(1) Zaměstnavatel jest povinen na svůj náklad založiti svým zaměstnancům, kteří dosud lístek nemají, ihned při nastoupení práce tento lístek na tiskopise vydaném podle vzoru uveřejněného v příloze "A" k tomuto nařízení, pokud nejde o případy uvedené v § 14, odst. 1.

(2) Lístek se skládá z částí I, II a III; hodnota známek v jednotlivých částech může býti samostatně proplacena.

(3) Část I je rozvržena na 26 týdnů, části II a III každá na 13 týdnů.

(4) Částí I a II lístku lze používati bez časového omezení. Části III se použije jedině tehdy, neuplynulo-li ještě ode dne založení lístku 52 týdnů. Byly-li části I a II lístku známkami plně polepeny a uplynulo-li alespoň 52 týdnů ode dne založení lístku, založí se lístek nový bez zřetele na to, zda se části III používalo či nikoliv.

§ 4

(1) Do lístku možno vlepovati jen známky vydané zvlášť k tomu účelu.

(2) Hodnota známek se řídí výší výdělku a výměrou dovolené, která zaměstnanci náleží (§ 2, odst. 1 a 3), a určí se podle tabulky uveřejněné v příloze "B" k tomuto nařízení.

§ 5

(1) Zaměstnavatel jest povinen opatřiti na svůj náklad a při každé výplatě mzdy vlepiti do lístku za každý mzdový týden známku v příslušné hodnotě (§ 4, odst. 2) a znehodnotiti ji ihned tím, že na ní vyznačí poslední den výplatního období.

(2) Též při výplatě mzdy nebo její části podle § 1154 b) všeobecného občanského zákoníku nebo podle § 6 zákona ze dne 13. července 1922, č. 244 Sb., kterým se všeobecně upravují právní poměry mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku, nebo podle § 3 zákona ze dne 16. ledna 1946, č. 18 Sb., o pracovních poměrech osob nastupivších presenční službu, jest zaměstnavatel povinen vlepiti do lístku známky v příslušné hodnotě (§ 4, odst. 2).

(3) Za každý týden, v kterém zaměstnanec za trvání pracovního poměru nekonal práci a neměl nároku na mzdu nebo její část, vlepují se zvláštní známky bez hodnoty. Tyto známky se však nevlepují po dobu výkonu činné služby vojenské, byla-li zaměstnanci proplacena hodnota vlepených známek podle § 9 před nastoupením vojenské služby.

(4) Známky se vlepují také po dobu dovolené a jejich hodnota se určí podle výše hodnoty proplacených známek z částí I a po případě též II lístku. Tyto známky jest povinen vlepiti zaměstnavatel, který proplácí požitky po dobu dovolené (§ 8, odst. 1).

§ 6

(1) Zaměstnavatel uschovává lístky po dobu trvání pracovního poměru a odpovídá za jejich řádnou úschovu. Zaměstnanec jest oprávněn nahlédnouti do lístku. Zaměstnavatel jest povinen na požádání předložiti lístek k přezkoušení závodnímu zastupitelstvu zaměstnanců a orgánům úřadů ochrany práce.

(2) Při zrušení pracovního poměru jest zaměstnavatel povinen vydati lístek zaměstnanci; ten jej odevzdá do úschovy novému zaměstnavateli. Zjistí-li nový zaměstnavatel, že lístek vykazuje nedostatky, jest povinen neprodleně žádati u dřívějšího zaměstnavatele o nápravu.

§ 7

(1) Zaměstnanci příslušejí, jakmile mu vznikne nárok na dovolenou podle § 2, s výjimkou případů uvedených v §§ 9 a 10, jako požitky po dobu dovolené částky odpovídající hodnotě známek v částech I a II lístku. Známky v částech I nebo II lístku mohou býti proplaceny jen, když tyto části jsou plně polepeny.

(2) Známky vlepené v části III lístku zakládají pouze nárok na proplacení jejich hodnoty, a to i tehdy, je-li tato část polepena známkami jen částečně.

§ 8

(1) Zaměstnavatel jest povinen vyplatiti požitky po dobu dovolené (§ 7, odst. 1) zaměstnanci nejpozději den před nastoupením dovolené a sraziti z nich daň ze mzdy.

(2) Poštovní úřad v sídle okresního úřadu ochrany práce (pobočky) proplácí zaměstnavateli hodnotu známek vlepených do lístků.

§ 9

(1) Odchylkou od ustanovení §§ 7 a 8 proplatí poštovní úřad zaměstnanci hodnotu vlepených známek, předloží-li lístek, v němž okresní úřad ochrany práce potvrdil, že souhlasí s předčasným proplacením.

(2) Okresní úřad ochrany práce dá souhlas podle odstavce 1:

a) potvrdil-li příslušný nositel veřejnoprávního sociálního pojištění, že zaměstnanec jest nezpůsobilým k práci po dobu alespoň 3 měsíců,

b) byl-li zaměstnanec povolán k výkonu činné služby vojenské, nebo

c) zjistí-li, že zaměstnanec koná nejméně po dobu 6 měsíců práci v závodě, na nějž se nevztahují ustanovení tohoto nařízení. Ustanovení § 6, odst. 2 zákona zůstává tím nedotčeno.

(3) Souhlas k proplacení hodnoty známek v případech uvedených v předchozím odstavci jest mimo to podmíněn potvrzením zaměstnavatele, v jehož závodě zaměstnanec je nebo byl posledně zaměstnán, že částka, která má býti proplacena, byla řádně zdaněna daní ze mzdy.

(4) Okresní úřady ochrany práce mohou výjimečně dáti souhlas k předčasnému proplacení podle odstavce 1 i v jiných případech, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele.

§ 10

Zemřel-li zaměstnanec, pro nějž byl založen lístek a jemuž dosud nebyla proplacena hodnota vlepených známek, oznámí zaměstnavatel částku odpovídající hodnotě těchto známek příslušnému pozůstalostnímu soudu. Poštovní úřad proplatí zaměstnavateli hodnotu vlepených známek bez zřetele na ustanovení § 7, předložil-li zaměstnavatel písemný souhlas pozůstalostního soudu k výplatě. Zaměstnavatel vydá pak proplacenou částku po srážce připadající daně důchodové dědicovi, který mu předložil písemný souhlas pozůstalostního soudu.

§ 11

Byl-li lístek s vlepenými známkami u zaměstnavatele zničen nebo stal-li se neupotřebitelným, proplatí poštovní úřad hodnotu vlepených známek podle náhradního lístku jen, byl-li tento lístek opatřen schvalovací doložkou ředitelství pošt. Zaměstnavatel jest povinen požádati o souhlas k výplatě u poštovního úřadu do 1 měsíce po dni, kdy bylo zjištěno, že lístek jest zničen nebo se stal neupotřebitelným. K žádosti připojí vyplněný náhradní lístek a doloží jej doklady o celkové hodnotě vlepených známek. Proplacení schváleného náhradního lístku se řídí ustanoveními §§ 7 až 10.

§ 12

(1) Nárok na proplacení hodnoty známek vlepených do lístku zaniká, nebyl-li lístek do 3 let ode dne znehodnocení poslední známky předložen k výplatě poštovnímu úřadu.

(2) Nevybrané částky propadají v prospěch státu (poštovní správy).

§ 13

Ministři sociální péče a pošt stanoví vyhláškou v Úředním listě způsob používání známek a lístků, jejich cenu, jakož i způsob jejich prodeje a podrobnosti o výplatě u poštovních úřadů.

§ 14

(1) Zaměstnanci, který byl zaměstnán za účinnosti tohoto nařízení přede dnem jeho vyhlášení, založí lístek jeho první zaměstnavatel v roce 1947; známky vlepí dodatečně zaměstnavatel (zaměstnavatelé), u něhož (u nichž) byl v této době zaměstnán.

(2) Byla-li však zaměstnanci uvedenému v odstavci 1 odchylně od ustanovení tohoto nařízení poskytnuta náhrada za dovolenou (příplatek ke mzdě), vlepí mu zaměstnavatel (zaměstnavatelé) do lístku za každý týden, za který mu byla poskytnuta tato náhrada, známku bez hodnoty, ač-li zaměstnanec vyplacenou náhradu nevrátí.


§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947; provedou je ministři sociální péče a pošt.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ursíny v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.


Příloha A

Lístek na dovolenou

(podle vládního nařízení č. 120/1947 Sb.)

Zneužití známek a lístků na dovolenou se stíhá podle trestního zákona.

Příloha B

Tabulka pro výpočet hodnoty známek na dovolenou

Při týdenním
výdělku
Hodnota známek při dovolené Při týdenním
výdělku
Hodnota známek při dovolené
nad do 2 týdny 3 týdny 4 týdny 5 týdnů nad do 2 týdny 3 týdny 4 týdny 5 týdnů
Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs
0 20 0,50 1,- 1,- 1,50 900 920 54,50 82,- 109,- 136,50
20 40 2,- 3,- 4,- 5,- 920 940 56,- 84,- 112,- 140,-
40 60 3,- 4,50 6,- 7,50 940 960 57,- 85,50 114,- 142,50
60 80 4,- 6,- 8,- 10,- 960 980 58,- 87,- 116,- 145,-
80 100 5,50 8,- 11,- 13,50 980 1 000 59,50 89,- 119,- 148,50
100 120 6,50 10,- 13,- 16,50 1 000 1 020 60,50 91,- 121,- 151,50
120 140 8,- 12,- 16,- 20,- 1 020 1 040 62,- 93,- 124,- 155,-
140 160 9,- 13,50 18,- 22,50 1 040 1 060 63,- 94,50 126,- 157,50
160 180 10,- 15,- 20,- 25,- 1 060 1 080 64,- 96,- 128,- 160,-
180 200 11,50 17,- 23,- 28,50 1 080 1 100 65,50 98,- 131,- 163,50
200 220 12,50 19,- 25,- 31,50 1 100 1 120 66,50 100,- 134,- 166,50
220 240 14,- 21,- 28,- 35,- 1 120 1 140 68,- 102,- 136,- 170,-
240 260 15,- 22,50 30,- 37,50 1 140 1 160 69,- 103,50 138,- 172,50
260 280 16,- 24,- 32,- 40,- 1 160 1 180 70,- 105,- 140,- 175,-
280 300 17,50 26,- 35,- 43,50 1 180 1 200 71,50 107,- 143,- 178,50
300 320 18,50 28,- 37,- 46,50 1 200 1 220 72,50 109,- 145,- 181,50
320 340 20,- 30,- 40,- 50,- 1 220 1 240 74,- 110,- 148,- 184,-
340 360 21,- 31,50 42,- 52,50 1 240 1 260 75,- 112,50 150,- 187,50
360 380 22,- 33,- 44,- 55,- 1 260 1 280 76,- 114,- 152,- 190,-
380 400 23,50 35,- 47,- 58,50 1 280 1 300 77,50 116,- 155,- 193,50
400 420 24,50 37,- 49,- 61,50 1 300 1 320 78,50 118,- 157,- 196,50
420 440 26,- 39,- 52,- 65,- 1 320 1 340 80,- 120,- 160,- 200,-
440 460 27,- 40,50 54,- 67,50 1 340 1 360 81,- 121,50 162,- 202,50
460 480 28,- 42,- 56,- 70,- 1 360 1 380 82,- 123,- 164,- 205,-
480 500 29,50 44,- 59,- 73,50 1 380 1 400 83,50 125,- 167,- 208,50
500 520 30,50 46,- 61,- 76,50 1 400 1 420 84,50 127,- 169,- 211,50
520 540 32,- 48,- 64,- 80,- 1 420 1 440 86,- 128,- 172,- 214,-
540 560 33,- 49,50 66,- 82,50 1 440 1 460 87,- 130,50 174,- 217,50
560 580 34,- 51,- 68,- 85,- 1 460 1 480 88,- 132,- 176,- 220,-
580 600 35,50 53,- 71,- 88,50 1 480 1 500 89,50 134,- 179,- 223,50
600 620 36,50 55,- 73,- 91,50 1 500 1 520 90,50 136,- 181,- 226,50
620 640 38,- 57,- 76,- 95,- 1 520 1 540 92,- 138,- 184,- 230,-
640 660 39,- 58,50 78,- 97,50 1 540 1 560 93,- 139,50 186,- 232,50
660 680 40,- 60,- 80,- 100,- 1 560 1 580 94,- 141,- 188,- 235,-
680 700 41,50 62,- 83,- 103,50 1 580 1 600 95,50 143,- 191,- 238,50
700 720 42,50 64,- 85,- 106,50 1 600 1 620 96,50 145,- 193,- 241,50
720 740 44,- 66,- 88,- 110,- 1 620 1 640 98,- 147,- 196,- 245,-
740 760 45,- 67,50 90,- 112,50 1 640 1 660 99,- 148,50 198,- 247,50
760 780 46,- 69,- 92,- 115,- 1 660 1 680 100,- 150,- 200,- 250,-
780 800 47,50 71,- 95,- 118,50 1 680 1 700 101,50 152,- 203,- 253,50
800 820 48,50 73,- 97,- 121,50 1 700 1 720 102,50 154,- 205,- 256,50
820 840 50,- 75,- 100,- 125,- 1 720 1 740 104,- 156,- 208,- 260,-
840 860 51,- 76,50 102,- 127,50 1 740 1 760 105,- 157,50 210,- 262,50
860 880 52,- 78,- 104,- 130,- 1 760 1 780 106,- 159,- 212,- 265,-
880 900 53,50 80,- 107,- 133,50 1 780 1 800 107,50 161,- 215,- 268,50
Při týdenním výdělku vyšším než v tabulce uvedeném činí hodnota známek při nároku na dovolenou ve výměře
2 týdny . . . . . 6 %hrubého týdenního výdělku včetně všech příplatků.
3 týdny . . . . . 9 %
4 týdny . . . . . 12 %
5 týdnů . . . . . 15 %
Přesunout nahoru