Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 112/1947 Sb.Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé

Částka 51/1947
Platnost od 01.07.1947
Účinnost od 01.07.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112.

Zákon

ze dne 11. června 1947,

kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (dále jem "Zvláštní fond"), který byl zřízen zákonem ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb., a jehož právní poměry byly dále upraveny zákonem ze dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb., a vládním nařízením ze dne 31. prosince 1945 bez likvidace.

(2) Veškerá práva a závazky Zvláštního fondu včetně pohledávek a závazků, které na Slovensku měly býti upraveny podle § 33, odst. 2 zákona ze den 22. července 1941, č. 172 Sl. z., o zřízení Pomocného fondu peněžních ústavů (dále jen "Pomocný fond"), a práv a závazků vůči subjektům, na které se vztahuje nařízení s mocí zákona ze dne 31. března 1944, č. 34 Sl. z., kterým se mění a doplňuje nařízení s mocí zákona 242/1940 Sl. z., přecházejí dnem 1. ledna 1946 na československý stát.

(3) Práva a závazky vzniklé po 31. prosinci 1945 z jednání orgánů Zvláštního fondu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny.

§ 2

(1) Úroková sazba dluhopisů Zvláštního fondu se snižuje dnem 1. ledna 1946 na 3 %.

(2) Dluhovou službu dluhopisů Zvláštního fondu, která byla dosud obstarávána podle ustanovení vládního nařízení ze dne 9. listopadu 1939, č. 28 Sb. z roku 1940, o odkupu kuponů dluhopisů Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a dluhopisů Všeobecného fondu peněžních ústavů, a podle § 8 nařízení s mocí zákona ze dne 24. září 1940, č. 242 Sl. z., o povinném soupise a nucené úschově dluhopisů Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a dluhopisů Všeobecného fondu peněžních ústavů a o hlášení jiných závazků a pohledávek proti těmto fondům, jakož i podle § 1 nařízení s mocí zákona č. 34/1944 Sl. z., bude obstarávati od 1. ledna 1946 ministerstvo financí podle zásad platných pro dluhovou službu vnitřního státního dluhu. Ministerstvo financí též rozhodne o dluhové službě dluhopisů Zvláštního fondu, které nespadají pod ustanovení první věty.

§ 3

(1) Povinnost peněžních ústavů platiti svépomocné příspěvky a příspěvkovou přirážku (§§ 7 až 11 zákona č. 237/1924 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a § 10 a § 11, odst. 1 až 6 zákona č. 172/1941 Sl. z.) zaniká dnem 31. prosince 1945

(2) Za rok 1945 a roky předchozí vybírá v zemích České a Moravskoslezské příspěvky a přirážku (odstavec 1) pro Československý stát Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen v Čechách a na Moravě - ještě podle ustanovení zákona č . 237/1924 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; tuto činnost může přenésti na kancelář Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé (dále jen "Všeobecný fond"), který byl zřízen zákonem ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb., a jehož právní poměry byly upraveny zákonem ze dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb., a vládním nařízením ze dne 30. června 1937, č. 161 Sb. Dozor na vybírání příspěvků vykonává ministerstvo financí. (3) Ostatní působnost, která podle zákona č. 237/1942 Sb. ve znění předpisů přísluší kuratoriu Zvláštního fondu a jeho orgánům, a která se týká práv a závazků, jež měly býti upraveny nařízením vlády podle § 33, odst. 2 zák. č. 172/1941 Sl. z., přechází na ministerstvo financí.

§ 4

Úrokování a proplácení dluhopisů Všeobecného fondu jde od 1. ledna 1946 v zemích České a Moravskoslezské výlučně na vrub tohoto fondu, na Slovensku na vrub Pomocného fondu, jemuž bude zachován státní příspěvek podle § 13 zák. č. 172/1941 Sl. z.

§ 5

Veškeré pohledávky a závazky Všeobecného fondu , které na Slovensku měly býti upraveny podle § 33, odst. 2 zák. č. 172/1941 Sl. z., jakož i závazky z výpomocí uvedené v tomto ustanovení, včetně práv a závazků vůči subjektům, na které se vztahuje nařízení s mocí zákona č. 34/1944 Sl. z., přecházení dnem 1. ledna 1946 na Pomocný fond podle stavu k 31. prosinci 1945.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru