Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1947 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946

Částka 1/1947
Platnost od 11.01.1947
Účinnost od 15.11.1946
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1.

Vládní vyhláška

ze dne 22. listopadu 1946,

kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946


Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. listopadu 1946 připojená obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946.


Gottwald v. r.


Překlad

OBCHODNÍ SMLOUVA

mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských.

President republiky Československé a president republiky Spojených států brazilských, prodchnuti společnou snahou upevniti a rozvinouti hospodářské styky mezi oběma zeměmi, rozhodli se uzavříti obchodní smlouvu a za tím účelem jmenovali svými zplnomocněnci:

President republiky Československé p. Vladimíra Kheka, mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra republiky Československé;

President republiky Spojených států brazilských p. Samuela de Souza Leao Gracie, ministra ad interim zahraničních věcí republiky Spojených států brazilských,

kteří, vyměnivše si své plné moci, které byly shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto ustanoveních:

Článek I

Republika Československá a republika Spojených států brazilských shodují se v tom, že si budou vzájemně poskytovati bezpodmínečné a neomezené nakládání podle doložky nejvyšších výhod ve všem, co se týká cel a všech vedlejších dávek, způsobu vybírání cel, jakož i předpisů, formalit a poplatků, jimž by mohly býti podrobeny celní úkony.

Článek II

Produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z území jedné nebo druhé z vysokých smluvních stran, nebudou ve vztazích shora uvedených podrobeny clům, dávkám nebo poplatkům jiným nebo vyšším, ani předpisům a formalitám jiným nebo tíživějším, nežli jsou ty, kterým jsou nebo budou podrobeny produkty stejného druhu, pocházející z kteréhokoliv třetího státu.

Článek III

Produkty přírodní nebo výrobky, vyvážené z území jedné z vysokých smluvních stran na území druhé strany, nebudou v žádném případě podrobeny v těchže vztazích clům, dávkám nebo poplatkům jiným nebo vyšším, ani předpisům a formalitám tíživějším, nežli jsou ty, kterým jsou nebo budou podrobeny produkty stejného druhu, vyvážené na území kteréhokoliv třetího státu.

Článek IV

Všechny výhody, prospěchy, výsady a osvobození, jež byly nebo budou ve shora uvedených případech poskytnuty jednou z vysokých smluvních stran produktům přírodním nebo výrobkům, pocházejícím z území kteréhokoliv jiného státu, budou ihned a bez kompensace poskytnuty produktům téhož druhu, pocházejícím z území druhé vysoké smluvní strany nebo dováženým na území této smluvní strany.

Článek V

Ze závazků uvedených v této smlouvě jsou však vyňaty výhody poskytované v přítomnosti nebo výhody, které by mohly býti později poskytnuty jednou z vysokých smluvních stran sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku, jakož i výhody, vyplývající z celní unie, která bude případně uzavřena v budoucnu jednou z vysokých smluvních stran.

Článek VI

Vzájemné bezpodmínečné a neomezené nakládání podle zásady nejvyšších výhod bude se týkati také námořní plavby.

Článek VII

Produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z území jedné z vysokých smluvních stran, nebudou na území druhé strany v žádném případě podrobeny vnitřním daním a dávkám, týkajícím se prodeje, dopravy a spotřeby, vyšším nebo tíživějším nežli jsou ty, kterým jsou nebo budou podrobeny produkty téhož druhu, pocházející z kteréhokoliv třetího státu.

Článek VIII

Produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z území jedné z vysokých smluvních stran a provážené územím druhé strany, nebudou podrobeny žádné dani, dávce nebo omezením jiným nežli těm, jimž podléhají produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z kteréhokoliv jiného státu. Totéž bude platiti i pro různé výlohy, týkající se průvozu, jako jsou výlohy za uskladnění, používání jeřábů, výlohy za dopravu železniční nebo říční, poplatky statistické a podobné.

Článek IX

Aby byl prokázán původ dováženého zboží, příslušné úřady obou vysokých smluvních stran budou dbáti toho, aby toto zboží bylo doprovázeno "osvědčením původu", vydaným nebo vidovaným bezplatně úřady nebo organisacemi, určenými k tomu dovážejícím státem. Příslušné úřady obou vysokých smluvních stran se dohodnou o vhodnosti a o způsobu vydávání těchto osvědčení.

Článek X

Tato smlouva bude ratifikována podle zákonných ustanovení každé z vysokých smluvních stran. Smlouva vstoupí v platnost na dobu dvou let ode dne výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Praze co nejdříve. Obě vysoké smluvní strany se však shodují v tom, že smlouvu uvedou v prozatímní platnost, počínajíc dnem 15. listopadu 1946. Po uplynutí dvou let smlouva zůstane v platnosti jakožto mlčky obnovená, může však být každou z vysokých smluvních stran kdykoliv vypovězena oznámením, učiněným šest měsíců předem.

Čemuž na svědomí příslušní plnomocníci podepsali tuto smlouvu, vyhotovenou ve dvou exemplářích ve francouzské řeči, a přitiskli na ni své pečeti.

V Rio de Janeiro dne 16. října 1946.

Vlad. Khek v. r.

S. de Souza Leao Gracie v. r.

Přesunout nahoru