Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/1946 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy

Částka 43/1946
Platnost od 15.05.1946
Účinnost od 15.05.1946
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 3. května 1946,

kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy


Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.


OPATŘENÍ

Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy.

Národní banka Československá stanoví podle §§ 8, 16 a 26 devisového zákona:

Čl. 1

Devisoví tuzemci jsou povinni odvésti Národní bance do deseti dnů po nabytí drahé kovy, t.j. zlato, stříbro, platinu, palladium, ruthenium, rhodium, iridium a osmium ve stavu nezpracovaném (slitky, plechy, pruty, granálie, dráty, zlomky, staré zlato, stříbro a platinu, t.j. předměty z drahých kovů, při nichž se hodnotí jen obsah drahého kovu, odpadky a pod., ve stavu ryzím nebo ve směsi, anebo ve slitině s jinými kovy), jakož i zlaté a stříbrné mince vzaté z oběhu nebo oběhu neschopné, mince obchodní, mince slavnostní a zlaté medaile, pokud nejsou od odvodové povinnosti osvobozeny podle ustanovení tohoto opatření. Odvod jest provésti Národní bance přímo, prostřednictvím devisové banky nebo prostřednictvím osoby oprávněné podle článku 3.

Čl. 2

(1) Odvodové povinnosti nepodléhají:

a) drahé kovy ve zlomcích včetně starého zlata, stříbra a platiny, pokud pocházejí z předmětů, které sloužily přiměřené osobní potřebě jejich majitelů a jsou v jejich držení,

b) zlaté mince vzaté z oběhu, mince obchodní, mince slavnostní a zlaté medaile, které mají hodnotu sběratelskou, nebo pro jejich držitele hodnotu památkovou, a

c) stříbrné mince vzaté z oběhu a stříbrné mince obchodní a slavnostní.

(2) Národní banka stanoví v pochybných případech, jsou-li drahé kovy od odvodu osvobozeny či nikoliv.

(3) Ustanovení o odvodu drahých kovů, jejich nabývání, zcizování a zastavování neplatí pro směsi a slitiny, je-li v nich méně než 10 % ryzího stříbra nebo méně než 1 % jiného ryzího drahého kovu.

(4) S drahými kovy, které jsou osvobozeny od odvodové povinnosti podle odstavce 1, smí býti nakládáno bez povolení Národní banky jen podle ustanovení tohoto opatření.

(5) Hodnoty uvedené v odstavci 1, lze prodati jen Národní bance, devisové bance nebo osobě oprávněné podle článku 3 a jde-li o mince a medaile hodnoty sběratelské, obchodníkům podle článku 4.

Čl. 3

(1) Osoby, které obdrží od Národní banky všeobecné povolení k nabývání drahých kovů podle § 16 devisového zákona (dále jen "osoby oprávněné"), jsou povinny zapisovati ihned po nabytí drahé kovy jakýmkoliv způsobem nabyté do "rejstříku drahých kovů". Opis (průpis) tohoto rejstříku jest předkládati Národní bance zároveň s hlášením podle odstavce 2.

(2) Osoby oprávněné nemusí drahé kovy Národní bance odváděti, pokud Národní banka je k odvodu nevyzve, jsou však povinny podávati vždy nejpozději do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října "hlášení stavu drahých kovů" za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Národní banka může uložiti jednotlivým oprávněným osobám, aby hlášení prováděly v jiných lhůtách.

(3) Národní banka stanoví směrnicemi prostřednictvím zájmových korporací způsob, jakým jest vésti "rejstřík drahých kovů" a formu a obsah "hlášení stavu drahých kovů".

(4) Osoby oprávněné smějí s drahými kovy nakládati jen k účelu, ke kterému jim je Národní banka přidělí nebo uvolní, leč by šlo o prodej mincí obchodníkům s mincemi.

Čl. 4

(1) Obchodníci s mincemi, kteří mají zvláštní (numismatické) povolení Národní banky, smějí nabývati zlatých a stříbrných neoběžných mincí a zlatých medailí, které nejsou v oběhu, pokud vesměs mají sběratelskou hodnotu, a opět je prodávati v rámci tohoto povolení. Devisoví tuzemci smějí bez povolení takové mince a medaile těmto obchodníkům s mincemi zcizovati nebo jich od nich nabývati.

(2) Obchodníci uvedení v odstavci 1 jsou povinni podávati Národní bance ve lhůtách uvedených v čl. 3, odst. 2 výkazy o nákupech a prodejích zlatých mincí a medailí podle jejích směrnic.

Čl. 5

K dodání zlomkového drahého kovu včetně starého zlata, stříbra a platiny (čl. 2, odst. 1, písm. a) spotřebitelem, z něhož má býti pro něho zhotoveno zboží nebo předmět z drahého kovu, není třeba povolení Národní banky. Přebytky vzniklé po zpracování takto dodaných drahých kovů může podnikatel v rámci svého živnostenského nebo jiného oprávnění zpracovati.

Čl. 6

Bez povolení Národní banky smějí býti darovány zlaté a stříbrné mince, které nejsou v oběhu, a zlaté medaile osvobozené od odvodu (čl. 2, odst. 1) devisovým tuzemcům při rodinných a slavnostních příležitostech a smí býti o nich volně pořizováno pro případ smrti.

Čl. 7

Bez povolení Národní banky nesmějí býti v dražbách a úředních prodejích z volné ruky draženy nebo prodávány drahé kovy ani nesmí jich býti jinak nabýváno.

Čl. 8

Bez povolení Národní banky jest dovoleno zastavovati u půjčoven drahé kovy, pokud jsou osvobozeny od povinnosti odvodu podle článku 2 nebo pokud jsou v držení osob oprávněných podle článku 3 nebo 4.

Čl. 9

(1) Národní banka si vyhrazuje přímý nákup drahých kovů vytěžených a vyrobených v tuzemsku od těžařů a výrobců.

(2) Kdo drahé kovy těží nebo při výrobě získává, jest povinen oznámiti Národní bance své jméno a bydliště (sídlo) do 10 dnů po zahájení těžby, výroby, anebo do 30 dnů po vyhlášení tohoto opatření, těží-li nebo získává-li drahé kovy v den vyhlášení tohoto opatření.

(3) Drahé kovy vytěžené nebo vyrobené v jednotlivém měsíci jest hlásiti Národní bance nejpozději do 10. dne příštího měsíce. Národní banka rozhodne, zda jest tyto kovy odvésti jí nebo místům, které určí, anebo jak jinak má býti s nimi naloženo.

Čl. 10

Dosavadní povolení, udělená k nakládání s drahými kovy v zemích České a Moravskoslezské dozorčí úřadovnou při bývalém ministerstvu hospodářství a práce nebo ministerstvem průmyslu, a na Slovensku bývalým ministerstvem financí, platí ještě 3 měsíce po vyhlášení tohoto opatření, podá-li osoba dosud oprávněná Národní bance žádost o nové oprávnění do 30 dnů po vyhlášení tohoto opatření.

V Praze dne 2. května 1946.

Národní banka Československá

Dr. Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.

Oliva v. r.

Přesunout nahoru