Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 70/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy

Částka 34/1946
Platnost od 23.04.1946
Účinnost od 21.02.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70.

Vládní nařízení

ze dne 5. března 1946,

kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy.

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech:


Čl. I.

Vládní nařízení č. 5/1943 Úř. věst. čsl. se mění a doplňuje takto:

1. V § 1, odst. 1 se na konci druhé věty škrtá tečka a připojují slova "a ve zvláštních případech za vynikající zásluhy o československou armádu i civilním osobám".

2. § 1, odst. 2 zní: "Bližší ustanovení obsahují připojené stanovy tohoto vyznamenání, které jsou součástí tohoto nařízení."

3. Ustanovení § 2, první věty se doplňuje slovy: "; provede je ministr národní obrany, a to, jde-li o udělování vyznamenání cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí, a pokud jde o udělování vyznamenání civilním osobám, v dohodě s ministrem vnitra." Druhá věta se škrtá.

Čl. II.

Stanovy československé vojenské medaile za zásluhy se mění a doplňují takto:

1. V čl. 1 se na konci připojuje tato věta: "Může býti udělena i příslušníkům spojeneckých armád a ve zvláštních případech za vynikající zásluhy o československou armádu i civilním osobám."

2. V čl. 2 se škrtá druhá věta.

3. V čl. 3:

a) odstavce 1 a 2 se zrušují;

b) v odstavci 3 se vynechává slovo "tři" za slovem "jsou", za slovo "poprsí" se vsune slovo "tří", slova "československého vojína" se nahradí slovy "československých vojínů", slovo "rovnoběžně" se nahradí slovem "souběžně" a slova "v dolní části medaile rovnoběžně s jejím odznakem jest nápis ČSR" se nahradí slovy "v dolní části je zkratka ČSR";

c) na konci článku se připojuje nový odstavec tohoto znění: "První stupeň medaile se vyznačuje stříbrnou hvězdičkou o průměru 5 mm."

4. Čl. 5 a 6 se zrušují.

5. V čl. 7 se za slova "se uděluje" vkládají slova "jen jednou (buď I. nebo II. stupeň)", slovo "pozůstalým" se nahradí slovem "dědicům" a poslední věta se pozměňuje takto: "Není-li jich, budiž vyznamenání vráceno ministerstvu národní obrany"; článek se stává článkem 5.

6. Článek 8 se stává článkem 6.

7. V čl. 9 se na konci věty vynechají slova "učiněný na žádost ministra národní obrany"; článek se stává článkem 7.


Čl. III.

Ministr národní obrany se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil plné znění vládního nařízení č. 5/1943 Úř. věst. čsl., jak vyplývá ze změn provedených tímto vládním nařízením.

Čl. IV.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. února 1945; provede je ministr národní obrany v dohodě s ministry zahraničních věcí a vnitra.


Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Masaryk v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Svoboda v. r.

gen. Hasal v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Drtina v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Kopecký v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru