Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1946 Sb.Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939

Částka 20/1946
Platnost od 07.03.1946
Účinnost od 07.03.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 26. ledna 1946

o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:


Čl. I

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 a stanovy, připojené k tomuto nařízení, v platnosti.


Čl. II

Vládní nařízení č. 4/1941 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.


Nosek v. r.


Příloha vyhlášce č. 41/1946 Sb.

Nařízení

vlády republiky Československé

ze dne 20. prosince 1940,

č. 4 Úř. věst. čsl. z roku 1941, jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 *)

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb. z. a n., o řádech a titulech toto:

§ 1

Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení zřizuje se Československý válečný kříž z r. 1939 jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Bližší ustanovení obsahují připojené stanovy.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. října 1940. Jeho provedení se ukládá ministru národní obrany.

Příloha

STANOVY

Československého válečného kříže z r. 1939

Čl. 1

Československý válečný kříž z r. 1939 je zřízen rozhodnutím československé vlády jako viditelné vyznamenání těm československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Čl. 2

Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání Československým válečným křížem se označí jeho nositeli na stuze bronzovou snítkou.

Čl. 3

Popis Československého válečného kříže z r. 1939:

a) Válečný kříž: Kříž o stejných ramenech zakončený hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím znak Čech a okrajem štítu je rozložený letopočet 1939.

b) Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky jsou nahraženy proužky modrými.

Vyobrazení je připojeno.

Čl. 4

Československý válečný kříž z r. 1939 nosí se na stuze na levé straně prsou za řádem Bílého Lva, za Československým válečným křížem z r. 1914 - 1918 a za řádem M. R. Štefánika, před všemi československými vyznamenáními a před vyznamenáními spojeneckých a druhých států.

Čl. 5

Československým válečným křížem z r. 1939 mohou býti vyznamenáni českoslovenští občané ve vlasti a příslušníci československé armády v zahraničí, kteří v boji proti nepříteli po 15. březnu 1939 splnili všeobecné podmínky uvedené v čl. 1.

Československým válečným křížem z r. 1939 mohou býti vyznamenány pluky nebo oddíly a setniny za vynikající a úspěšné splnění úkolu.

Ministerstvo národní obrany upraví označení vyznamenaných jednotek zvláštním nařízením.

Čl. 6

Československý válečný kříž z r. 1939 může býti udělen také příslušníkům a jednotkám spojeneckých armád.

Čl. 7

Československý válečný kříž z r. 1939 uděluje se doživotně a bezplatně. Vyznamenaný dostane současně diplom, opravňující ho k nošení Československého válečného kříže z r. 1939.

Čl. 8

V případě úmrtí je Československý válečný kříž z r. 1939 ponechán na památku rodině nebo příbuzným. Válečný kříž nemůže však nositi nikdo jiný než vyznamenaný.

Čl. 9

Československý válečný kříž z r. 1939 ztrácí, kdo byl soudem odsouzen za takový trestní čin, který má v zápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků.

Odsouzený v takovém případě je povinen vrátiti Čs. válečný kříž ministerstvu národní obrany.

Čl. 10

Československý válečný kříž z r. 1939 propůjčuje president republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je president republiky k tomu zmocní.

Čl. 11

Návrh na udělení Československého válečného kříže z r. 1939 činí vláda.

Čl. 12

Vláda republiky Československé rozhodne dodatečně, zda vyznamenání Československým válečným křížem z r. 1939 bude spojeno se zvláštními výhodami.

Válečný kříž

Válečný kříž

Poznámky pod čarou

*) Uveřejněno v roč. II., č. 1 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 10. března 1941.

Přesunout nahoru