Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 241/1946 Sb.Vyhláška ministra vnútra o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave

Částka 105/1946
Platnost od 28.12.1946
Účinnost od 28.12.1946
Zrušeno k 15.03.1950 (18/1950 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241.

Vyhláška ministra vnútra

zo dňa 12. decembra 1946

o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave


Podľa § 3, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 17. júla 1945, č. 27 Sb., o jednotnom vedení vnútorného osídlenia, vyhlasujem štatút Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.


Nosek v. r.


Príloha

Štatút Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave

Vláda Československej republiky vydáva podľa § 3, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 17. júla 1945, č. 27 Sb., o jednotnom vedení vnútorného osídlenia, na návrh Ústrednej komisie pre vnútorné osídlenie tento štatút:

§ 1

Osídľovací úrad zriadený pre Slovensko so sídlom v Bratislave (§ 2, ods. 1 dekrétu) je samostatným úradom; jeho úradný názov je „Osídľovací úrad pre Slovensko v Bratislave“.

§ 2

(1) V čele Osídľovacieho úradu je predseda, ktorého na návrh vlády menuje prezident republiky (§ 3, ods. 1 dekrétu). Jeho funkčné pôžitky upraví vláda.

(2) Predseda vedie práce úradu, dohliada na ne a zastupuje úrad navonok. Zúčastňuje sa na schôdziach Ústrednej komisie pre vnútorné osídlenie s hlasom poradným.

§ 3

Predsedu Osídľovacieho úradu zastupuje námestník, ktorého po vypočutí predsedu tohoto úradu na podklade návrhu Sboru povereníkov ustanovuje a odvoláva vláda, ktorá upraví aj jeho funkčné pôžitky.

§ 4

(1) Práce na Osídľovacom úrade a v oblastných osídľovacích úradovniach (§ 8) obstarávajú:

a) štátni a iní verejní zamestnanci, pridelení prechodne štátnymi a inými verejnými úradmi a orgánmi na výkon služby na Osídľovacom úrade na dožadanie predsedu Osídľovacieho úradu,

b) smluvní zamestnanci, ktorých v rámci smerníc vydaných vládou prijíma a prepúšťa predseda Osídľovacieho úradu.

(2) Osídľovací úrad je osobným úradom zamestnancov uvedených v odseku 1, písm . b); osobným úradom ostatných zamestnancov (odsek 1, písm. a)) ostáva ich posledný osobný úrad z času pred ich prikázaním.

(3) Pri obstarávaní agendy Osídľovacieho úradu podliehajú všetci zamestnanci predsedovi Osídľovacieho úradu.

§ 5

Pridelení zamestnanci [§ 4, ods. 1, písm. a)] nesmú výkonom služby u Osídľovacieho úradu utrpieť ujmu na svojich služobných a platových pomeroch; ich osobný úrad nesmie s nimi preto, najmä pokiaľ ide o povýšenie, zaobchodiť horšie ako s ostatnými svojimi zamestnancami. Prideleným zamestnancom, pokiaľ vyhovujú všeobecným a osobitným ustanoveniam platným pre povýšenie, bude na návrh predsedu Osídľovacieho úradu prepožičané (prepožičanie navrhnuté), ak sú pre to dané naliehavé služobné dôvody, potrebné služobné miesto, prípadne za jeho súčasného prisystemizovania v osobnom stave ich osobného úradu, a jestliže taký nejestvuje, v osobnom stave Povereníctva vnútra.

§ 6

(1) Zamestnanca, ktorého úkol sa skončil , pozbaví predseda Osídľovacieho úradu služby.

(2) Zamestnanci uvedení v § 4, ods. 1, písm. a), pozbavení služby, sú povinní hlásiť sa k nástupu služby u svojho osobného úradu.

(3) Smluvní zamestnanci po skončení služby u Osídľovacieho úradu sa podľa možnosti zaradia v štátnej službe s plným započítaním služobného času u Osídľovacieho úradu.

§ 7

(1) Pri Osídľovacom úrade zriaďuje sa poradný sbor. Členmi tohoto sboru sú zástupcovia hospodárskych, technických, kultúrnych, politických a odborových organizácií, ktorých menuje predseda Osídľovacieho úradu na návrh týchto organizácií.

(2) Jednotlivé povereníctva určia vo svojom obore referenta, aby sprostredkoval priamy styk povereníctva s Osídľovacím úradom; tento referent bude pozývaný do schôdzí Poradného sboru.

(3) Osídľovací úrad je oprávnený priberať na riešenie prípadov, ktoré vyžadujú zvláštnych odborných znalostí, úradných a mimoúradných znalcov ako poradcov.

§ 8

(1) Na vykonávanie úloh súvisiacích s vnútorným osídlením, ktoré vyžadujú priamy styk s občianstvom, môže predseda Osídľovacieho úradu zriadiť podľa potreby pobočky Osídľovacieho úradu s označením „Oblastná osídľovacia úradovňa v ......“.

(2) Sídla a obvody oblastných osídľovacích úradovní, ako aj rozsah ich pôsobnosti a deň započatia ich činnosti určí a v Úradnom vestníku vyhlásí predseda Osídľovacieho úradu.

(3) Predseda Osídľovacieho úradu ustanoví pre každú oblastnú osídľovaciu úradovňu prednostu a pridelí jej potrebný počet zamestnancov.

§ 9

(1) Pre pokračovanie v obore pôsobnosti Osídľovacieho úradu platia obdobne ustanovenia vládného nariadenia zo dňa 13. januára 1928, č. 8 Sb., o pokračovaní vo veciach, patriacich do pôsobnosti politických úradov (o správnom pokračovaní).

(2) Podrobnosti o organizácii, rozvrhu práce a výkone služby n a Osídľovacom úrade určí predseda úradu.

§ 10

(1) Do oboru pôsobnosti Osídľovacieho úradu patrí jednotné vedenie a usmerňovanie vnútorného osídľovania na Slovensku.

(2) Osídľovaciemu úradu prislúcha najmä:

a) zisťovať a viesť v evidencii podklady (štatistické údaje), z ktorých bude treba vychádzať pri jednotnom vedení a usmerňovaní vnútorného osídľenia,

b) navrhovať smernice pre odsun obyvateľov z oblastí, ktoré sa majú nanovo osídliť, a pri ňom spolupôsobiť,

c) vypracovať plán pre osídlenie uvoľnených oblastí slovanským obyvateľstvom, určiť postup osídlenia a organizovať jeho praktické prevádzanie,

d) navrhovať reorganizáciu verejného, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života vo všetkých jeho oboroch s ohľadom na prevádzanie osídlenia,

e) riadiť presun potrebných kategórií slovenského, českého a po prípade iného slovanského obyvateľstva podľa smerníc Ústrednej komisie pre vnútorné osídlenie tak zo zahraničia, ako aj z územia Československej republiky,

f) podľa zásad vydaných Ústrednou komisiou pre vnútorné osídlenie, bez újmy iných platných ustanovení o tom vydaných, pripraviť podrobné smernice pre prídel majetkov, konfiškovaných Maďarom, Nemcom, ako aj zradcom a nepriateľom slovenského a českého národa, - pokiaľ ide o pôdohospodársky majetok, konfiškovaný podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa v znení nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb. n. SNR, v dohode s Povereníctvom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, - spolupôsobiť pri dohliadaní na zaistený majetok a pri jeho správe, ako aj pri úprave bytových otázok na osidľovanom území,

g) vykonávať vlastnými orgánmi dozor na všetky úkony, súvisiace s vnútorným osídlením, a sledovať potreby obyvateľstva v osídľovaných oblastiach,

h) za spolupôsobenia príslušných povereníctiev koordinovať činnosť orgánov miestnej správy, ktoré sa osídľovacími otázkami prakticky zaoberajú (miestne a okresné národné výbory, správne komisie, roľnícke komisie a pod.),

ch) podávať najmä Ústrednej komisii pre vnútorné osídlenie podnety a návrhy na normatívnu úpravu otázok, ktoré spadajú do oboru jeho pôsobnosti,

i) informovať všetkých záujemcov o všetkých veciach vnútorného osídlenia, propagovať myšlienku usmerneného osídľovania a jeho potreby,

j) vykonávať úlohy prikázané mu v rámci platných predpisov Ústrednou komisiou pre vnútorné osídlenie,

k) prevádzať na území Slovenska, pokiaľ tým bude poverený, všetky medzištátne dohody, týkajúce sa návratu Čechov a Slovákov do vlasti.

(3) O svojej činnosti podáva Osídľovací úrad pravidelné zprávy Ústrednej komisii pre vnútorné osídlenie.

§ 11

Oblastné osídľovacie úradovne sú povolané vo svojich obvodoch jednotne viesť a usmerňovať vnútorné osídľovanie v mene Osídľovacieho úradu a podľa jeho pokynov v rozsahu, v akom ich Osídľovací úrad týmito ulohami poveril . Ďalej im patrí vykonávať pomocné služby pre Osídľovací úrad, najmä zisťovať podklady potrebné pre vnútorné osídľovanie.

§ 12

Osobné a vecné výdavky Osídľovacieho úradu sa uhradia zo štátnych prostriedkov v rámci osobitnej rozpočtovej kapitoly.

§ 13

Dozor nad činnosťou Osídľovacieho úradu vykonáva Ústredná komisia pre vnútorné osídlenie.

§ 14

Všetky verejné úrady a orgány sú povinné s Osídľovacím úradom spolupôsobiť a pri vykonávaní jeho úloh účinne ho podporovať.

Přesunout nahoru