Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 234/1946 Sb.Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947

Částka 104/1946
Platnost od 28.12.1946
Účinnost od 01.01.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234.

Finanční zákon republiky Československé

ze dne 14. prosince 1946,

kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Státní výdaje na rok 1947 se stanoví v připojeném rozpočtu vlastní státní správy částkou 76 304 993 000 Kčs. Na úhradu těchto výdajů jsou rozpočteny státní příjmy částkou 48 400 700 000 Kčs.

Část první

Ustanovení pro vlastní státní správu

A. Vlastní správní výdaje a ostatní správní výdaje

§ 2

(1) Prostředků určených na správní výdaje smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 3), pro každý měsíc nejvýše jednou dvanáctinou celoročně rozpočtené částky. Výjimečně může býti v odůvodněných případech dvanáctina překročena se souhlasem ministra financí, pokud jde o Slovensko se souhlasem ministra financí na návrh pověřence financí.

(2) Toto ustanovení se nevztahuje na výdaje splatné v delších než měsíčních lhůtách.

§ 3

(1) Prostředky určené na podpory a na podobné úkoly, k nimž stát není právně zavázán (subvence), smějí býti vypláceny zásadně až v posledním čtvrtletí a jen po předchozím souhlasu ministra financí. Ve výjimečných případech může ministr financí svoliti k dřívější výplatě.

(2) Také k příslibu subvencí jest třeba předchozího souhlasu ministra financí.

(3) Na Slovensku uděluje souhlas podle odstavců 1 a 2 ministr financí na návrh pověřence financí.

§ 4

Příspěvek státní správy na podporu soustavné elektrisace obcí na Slovensku podle § 1 zákona ze dne 27. ledna 1942, č. 12 Sl. z., o podpoře soustavné elektrisace, se stanoví částkou nejvýše 35 000 000 Kčs.

§ 5

Příspěvek na úrokování a umořování dluhopisů vydaných anebo převzatých Pomocným fondem peněžních ústavů na Slovensku podle § 13 zákona ze dne 22. července 1941, č. 172 Sl. z., o zřízení pomocného fondu peněžních ústavů, a podle § 4 zákona ze dne 22. července 1941, č. 173 Sl. z., o úpravě poměrů souvisejících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, ve znění zákona ze dne 8. října 1942, č. 204 Sl. z., kterým se pozměňuje zákon o úpravě poměrů souvisejících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, se stanoví na rok 1947 částkou 8 112 000 Kčs.

B. Investiční výdaje

§ 6

(1) Prostředků určených na stavební výdaje investiční smí býti použito do výše 100 000 Kčs, prostředků určených na ostatní výdaje investiční do výše 50 000 Kčs. K vyšším výdajům v jednotlivém případě pro týž účel v rozpočtovém roce jest si vyžádati ještě před zadáním prací a dodávek souhlas ministra financí, na Slovensku souhlas ministra financí na návrh pověřence financí.

(2) Souhlasu podle odstavce 1 není však třeba znovu si vyžádati, jde-li o pokračování v pracích a dodávkách již dříve povolených, pokud tyto práce a dodávky jsou podle zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu přípustny.

C. Ustanovení všeobecná

§ 7

Prostředků povolených na výdaje státní správy smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 8, 12), jen do výše a k účelům uvedeným v příslušných kapitolách, titulech a paragrafech připojeného státního rozpočtu, a to jak jsou rozpočteny odděleně jednotlivými dílčími částkami. Při tom smějí býti uspokojovány jen nutné potřeby státní správy v nezbytném rozsahu a co nejúčelněji a nejhospodárněji. Tam, kde výše určitých nákladů pro některá opatření byla stanovena zvláštním rozhodnutím, je třeba k překročení opatřiti souhlas činitelů, kteří stanovili původní výši těchto nákladů.

§ 8

(1) Má-li býti kryta nutná potřeba a není-li pro ni v rozpočtu buď vůbec nebo dostatečných prostředků, může býti potřebná částka, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 12), uhrazena se souhlasem ministra financí úsporami v rozpočtu téže kapitoly. Při tom jest zkoumati, zda zamýšlené uspokojení nutné potřeby odpovídá ustanovení § 7 druhé věty. Ministr financí, pokud jde o Slovensko na návrh pověřence financí, zašle v takovém případě spisový materiál s návrhem na souhlas nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu, který jest oprávněn uplatniti do osmi dnů své námitky. Nedojde-li k dohodě o jeho námitkách, rozhodne o nich vláda ve schůzi, jíž se zúčastní předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Vláda oznámí své rozhodnutí předsedovi nejvyššího účetního kontrolního úřadu též písemně.

(2) Výdaje uvedené v odstavci 1 vede nejvyšší účetní kontrolní úřad v patrnosti a vykáže je ve státním závěrečném účtu.

(3) Prostředků povolených pro výdaje investiční nesmí býti použito k úhradě výdajů správních.

(4) Jednotlivé prostředky stanovené na výdaje uvedené v § 3, odst. 1 nesmějí býti zvyšovány bez souhlasu vlády a pokud jde o Slovensko rozhodne vláda na návrh, který podá ministr financí na podkladě usnesení sboru pověřenců.

(5) Ministr financí, pokud jde o Slovensko na návrh pověřence financí, může v dohodě s předsedou nejvyššího účetního kontrolního úřadu vyjmouti z účinnosti předpisů odstavců 1 až 3 tohoto paragrafu závody, ústavy a podobná zařízení státní správy, jež přes to, že neplní převážně úkoly správní, nejsou prohlášeny za podniky spravované podle zásad obchodního hospodaření (§ 1 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní), pokud uhradí vyšší nebo nerozpočtené výdaje úsporami v mezích prostředků v rozpočtu pro ně povolených.

§ 9

(1) Částky stanovené státním rozpočtem mohou býti - kromě případů uvedených v § 8 - výjimečně překročeny, je-li překročení vyrovnáno příspěvky, s nimiž se nepočítá ve státním rozpočtu. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení § 8, odst. 1.

(2) Nelze-li výdaje u závodů, ústavů a jiných zařízení státní správy uvedených v § 8, odst. 5, uhraditi podle tohoto ustanovení, mohou býti výdaje pro ně rozpočtené překročeny, jsou-li vyšší výdaje kryty vyššími příjmy z jejich činnosti než bylo v rozpočtu počítáno. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení § 8, odst. 1.

§ 10

Výdaje, které nelze hraditi ani způsobem uvedeným v §§ 8 a 9, vyžadují souhlasu ústavodárného Národního shromáždění.

§ 11

(1) Opatření, která časově přesahují schválený rozpočet a ve svých důsledcích zatěžují nebo by mohla zatěžovati rozpočty příští, vyžadují souhlasu ministra financí, pokud jde o Slovensko souhlasu ministra financí na návrh pověřence financí.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na opatření, která se dějí v běžném hospodářství, prováděním platných zákonů nebo podle zmocnění v nich stanovených.

(3) K návrhům osnov zákonů, nařízení Slovenské národní rady, vládních nařízení a všech opatření je třeba připojiti výpočet nákladu spojeného s jejich uskutečněním a návrh na způsob jeho úhrady. Není-li jeho úhrada zajištěna v mezích rozpočtu, je třeba navrhnouti nový zdroj příjmů.

§ 12

(1) Při dočasném přidělování nebo trvalém převedení zaměstnanců z jednoho odvětví do jiného odvětví vlastní státní správy mohou býti prostředky zařazené na osobní výdaje u odvětví, jemuž jsou tito zaměstnanci přiděleni, překročeny, při čemž jest postupovati obdobně podle ustanovení § 8, odst. 1. Potřebnou částku na tyto zaměstnance jest vázati v rozpočtech, kde náklad na ně jest zařazen. Tato ustanovení platí též při dočasném přidělení nebo trvalém převedení zaměstnanců ze Slovenska k úřadům ústředním a naopak.

(2) Úspor na úvěrech určených pro osobní výdaje na zaměstnance, kteří byli dočasně přiděleni nebo trvale převedeni z vlastní státní správy do státního podniku nebo kteří byli uvolněni pro národní mobilisaci pracovních sil, lze použíti pouze se souhlasem vlády.

§ 13

Ustanovení druhé věty § 1 zákona ze dne 27. června 1934, č. 127 Sb., o úpravě rozpočtu vojenské správy, neplatí na rok 1947.

§ 14

Na výdaje podle čl. XX finančního zákona republiky Československé ze dne 29. března 1946, č. 59 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946, se na rok 1947 vkládá do rozpočtu částka 3 665 855 000 Kčs.

§ 15

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, může býti použito prostředků povolených rozpočtem jen do konce roku 1947 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na úvěry uvedené v § 14. Částky nevyčerpané na těchto úvěrech nepropadají a převedou se do příštího roku.

§ 16

(1) Ustanovení §§ 3, 6, 8 a § 15, odst. 1 se nevztahují na hospodaření prostředky určenými k provedení dvouletého hospodářského plánu.

(2) Prostředků uvedených v odstavci 1 nelze použíti k účelům jiným.

Část druhá

Ustanovení pro státní podniky

§ 17

Státní podniky, pro které platí zákon ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, hradí ze svých těžeb náklady provozovací. Československé státní dráhy a Československá pošta uhradí mimo to též potřeby na své ústřední správy v příslušných ústředních úřadech, pokud nejsou uhrazeny vlastními příjmy těchto správ.

§ 18

(1) Pro státní podniky platí obdobně ustanovení části první tohoto zákona s výjimkou ustanovení §§ 2, 7, 8, 10, 12 a 15.

(2) Výjimečně jsou se souhlasem ministra financí přípustny změny připojeného investičního rozpočtu státních podniků. Při tom jest postupovati podle ustanovení § 8, odst. 1, věty třetí a následujících.


Část třetí

Ustanovení zmocňovací

§ 19

(1) Ustanovení čl. V finančního zákona na rok 1946, po případě úprava podle něho stanovená, platí též pro rok 1947.

(2) Ministr financí se zmocňuje, aby prostředků zařazených ve státním rozpočtu na rok 1946 na službu státního dluhu a pro účely měnové, pokud nebyly vyčerpány v tomto roce, použil pro tytéž účely v roce 1947.

§ 20

Ministr financí se zmocňuje, aby použil

a) v dohodě s ministrem výživy výnosu odčerpaných cenových rozdílů u surovin a výrobků původu rostlinného i živočišného obhospodařovaných ministerstvem výživy, pokud ho nebylo použito v roce 1946 na různé obnovovací, zvelebovací, podpůrné a jiné akce v oboru působnosti ministerstva výživy, i v roce 1947 pro tytéž účely,

b) v dohodě s ministrem zemědělství výnosu srážek z výkupních cen zemědělských výrobků stanovených příslušnými předpisy pro zemědělské závody od 20 ha do 50 ha a nad 50 ha, pokud ho nebylo použito v roce 1946 pro obnovu a zvelebení zemědělství, i v roce 1947 pro tytéž účely.

§ 21

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby v roce 1947 bez předchozího schválení ústavodárného Národního shromáždění nemovitý státní majetek

a) zcizoval až do úhrnné částky 20 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li odhadní cena zcizovaných nemovitostí v jednotlivém případě 3 000 000 Kčs;

b) zatěžoval služebnostmi nebo zástavními právy až do úhrnné hodnoty 2 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li hodnota jednotlivé propůjčované služebnosti nebo jednotlivá pohledávka zajišťovaná zástavním právem 500 000 Kčs;

c) zatěžoval právy stavby.

(2) Zmocnění podle odstavce 1, písm. a) ke zcizení státního nemovitého majetku na Slovensku uděluje se pověřenci financí až do úhrnné částky 5 000 000 Kčs, nepřevyšuje-li odhadní cena v jednotlivém případě 1 000 000 Kčs.

(3) O těchto opatřeních nutno podati po uplynutí rozpočtového roku úhrnnou zprávu ústavodárnému Národnímu shromáždění.

§ 22

Ministr financí se zmocňuje, aby po dohodě s ministrem vnitra povolil a upravil - pokud toho vyžaduje plynulý chod hospodářského života ve veřejném zájmu a pokud nedošlo nebo nedojde k jiné úpravě - výplatu záloh na správní závazky vzniklé v době nesvobody na území Československé republiky z činnosti orgánů t. zv. protektorátu a t. zv. Slovenské republiky. Na Slovensku provede ministr financí tuto úpravu na návrh pověřence financí učiněný po dohodě s pověřencem vnitra.

§ 23

(1) Ministr financí se zmocňuje,

a) aby k hrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřoval peněžité prostředky přechodnými úvěry a nebudou-li tyto úvěry do konce roku splaceny, aby jich použil na úhradu schodku;

b) aby opatřil úvěrovými operacemi částku potřebnou k úhradě výdajů státního rozpočtu na rok 1947 nekrytých jeho příjmy;

c) aby provedl úvěrové operace, potřebné k prolongaci, konversi nebo zaplacení vnitřních a i zahraničních dluhů splatných v roce 1947, čítajíc v to i výdaje spojené s těmito úvěrovými operacemi;

d) aby vydal bezúročné a na viděnou splatné státní dluhopisy na splnění závazků převzatých podle dohody o Mezinárodním měnovém fondu (ze dne 22. července 1944, č. 68/1946 Sb.) a podle dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (ze dne 22. července 1944, č. 69/1946 Sb.) a aby provedl úvěrové operace k získání prostředků na splacení těchto dluhopisů.

(2) K provedení úvěrových operací podle ustanovení předchozího odstavce, písm. b) lze vydávati také pokladniční poukázky poštovních spořitelen, které jsou osvobozeny od poplatků.

§ 24

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby přejímal státní záruky za úvěry poskytnuté ke splnění nevyhnutelných důležitých veřejných úkolů. Záruky za dlužníky na Slovensku přejímá ministr financí na návrh pověřence financí.

(2) Záruční listiny a záruční doložky, vydané podle zmocnění uvedeného v předchozím odstavci, jsou osvobozeny od poplatků.

(3) O zárukách podá ministr financí zprávu ústavodárnému Národnímu shromáždění.

§ 25

Ministr financí se zmocňuje, aby poskytl na úhradu ztrát některých družstevních úvěrních ústavů na Slovensku příspěvek až do úhrnné výše 2 000 000 Kčs. Podmínky poskytnutí těchto příspěvků určí ministr financí na návrh pověřence financí.

§ 26

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby upravoval všechny očekávané výdaje státní správy a státních podniků v jednotlivých měsících podle stavu státní pokladny a aby stanovil podle jednotných zásad krajní meze výdajů. Úřady hospodařící výdaji a příjmy připojeného státního rozpočtu, jakož i státní podniky jsou povinny zasílati ministerstvu financí do 20. dne každého měsíce výkaz o očekávaných peněžních výdajích a příjmech v měsíci příštím.

(2) Na Slovensku zasílají úřady, hospodařící výdaji a příjmy, měsíční výkazy očekávaných peněžních výdajů a příjmů do 15. dne každého měsíce pověřenectvu financí, jež je předloží ministerstvu financí k řízení podle odstavce 1.

Část čtvrtá

Ustanovení závěrečná

§ 27

Vláda provede ve státním rozpočtu snížení o celkovou částku 3 000 000 000 Kčs, která bude vázána na příslušných položkách jako povinná úspora.

§ 28

Pokud bude třeba k provedení tohoto zákona podrobných předpisů, vydá je vláda nařízením.

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Příloha

Státní rozpočet Republiky Československé na rok 1947

Celkové přehledy

Kapitola
ústřední
dvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
1President republiky a kancelář presidenta republiky55,500.00055,500.000
3Ústavodárné Národní shromáždění91,311.00091,311.000
2aSlovenská národná rada
3Předsednictvo vlády168,717.000168,717.000
3aPředsednictvo Sboru povereníkov
4Ministerstvo zahraničních věcí405,752.000405,752.000
5Ministerstvo národní obrany9.500,000.0009.500,000.000
6Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra)471,730.000471,730.000
7Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom)26,064.00026,064.000
8Ministerstvo pro sjednocení zákonů9,298.0009,298.000
9Nejvyšší správní soud
10Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvety)92,047.00092,047.000
11Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií)132,860.000132,860.000
12Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy)89,965.00089,965.000
13Ministerstvo výživy76,037.00076,037.000
14Ministerstvo průmyslu105,893.000105,893.000
15Ministerstvo vnitřního obchodu51,354.00051,354.000
16Ministerstvo zahraničního obchodu159,906.000159,906.000
17Nejvyšší úřad cenový
18Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky)33,000.000102,049.000135,049.000
19Ministerstvo dopravy (Povereníctvo dopravy)103,917.000103,917.000
20Ministerstvo pošt41,203.00041,203.000
21Ministerstvo sociální péče99,524.00099,524.000
22Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotníctva)39,930.00039,930.000
23Odpočivné s zaopatřovací platy462,538.000462,538.000
24Ministerstvo financí (Poverenictvo financií)116,663.000116,663.000
25Všeobecná pokladní správa12.794,446.00012.794,446.000
26Státní úřad statistický
27Nejvyšší účetní kontrolní úřad21,665.00021,665.000
28UNRRA
Celkový úhrn33,000.00025.218,369.00025.251.369.000

Skupina I. Vlastní státní správa.

Celkový přehled výdajů a příjmů.

Výdaje
zemí českýchSlovenska
úhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
55,500.000
91,311.000
89,612.00089,612.000
168,717.000
32,907.00032,907.000
405,752.000
9.500,000.000
471,730.000100,000.0004.695,125.0004.795,125.0001.844,955.0001.844,955.000
26,064.000755,661.000755.661.000203,450.000203,450.000
9,298.000
10,878.00010,878.0004,581.0004,581.000
92,047.0004.848,337.0004.848,337.0001.581,890.0001.581,890.000
132,850,000140,053.000140,053.00071,587.00071,587.000
89,965.00096,610.000698,652.000795,262.00073,575.000536,982.000610,557.000
76,037.000189,500.000389,015.000578,515.00054,000.000169,603.000223,603.000
105,893.00040,000,000192,875.000232,875.00012,000.00043,827.00055,827.000
51,354.0007,000.00033,000.00040,000.0006,200.00010,452.00016,652.000
159,906.000
31,379.00031,379.000
135,049.0001.772,675.0001,900,853.0003.673,528.0001.437,400.000907,367.0002.344,767,000
103,917.000142,750.000300,192.000442,942.00097,730.000158,250.000255,980.000
41,203.0007,219.0007,219.000
99,524.0006.498,904.0006.498,904.0002.873,534.0002,873,534.000
39,930.000898,766.000898,766.000780,684.000780,684.000
462,538.0001.836,334.0001.836,334.000231,895.000231,895.000
116,663.0001.519,303.0001.519,303.000478,985.000478,985.000
12.794,446.0006,561,462,0006.561,462.0001.914,440.0001.914,440.000
95,706.00095,706.000
21,665.0009,614.0009,614.000
494.300.0001.485.200.0001.979,500.000222.500.0001.463.855.0001.686,355.000
25.251,369.0002.842,835.00032.891,695.00035.734.530.0001.903,405.00013.415.689.00015.319,094.000
Příjmy
Celkemústřednízemí českýchSlovenskaÚhrnKapitola
úhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
55,500.00055,500.0009,541.0009,541.0001
91,311.00091,311.000650.000650.0002
89,612.00089,612.00089,612.000535.000535.0002a
168,717.000168,717.0003
32,907.00032,907.00032,907.00013,244.00013,244.0003a
405,752.000405,752.0007,000.0007,000.0004
9.500,000.0009.500,000.000188,163.000188,163.0005
1.844,955.000100,000.0007.011,810.0007.111,810.00015,125.000485,127.00031,039.000531,291.0006
203,450.000985,175.000985,175.00064.000131,428.0007,334.000138,826.0007
9,298.0009,298.0008
4,581.00015,459.00015,459.00016.0003.000 19.0009
1.581,890.0006.522,274.0006.522,274.00080.00057,347.0005,118.00062,545.00010
71,587.000344,500.000344,500.0005,520.00014,850.0008,000.00028,370.00011
610,557.000170,185.0001.325,599.0001.495,784.00090.000178,199.00063,258.000241,547.00012
223,603.000243,500.000634,655.000878,155.00019,418.0005,142.000200.00024,760.00013
55,827.00052,000.000342,595.000394,595.00017,121.00035,695.0007,863.00060,679.00014
16,652.00013,200.00094,806.000108,006.0006,649.00042.000350.0007,041.00015
159,906.000159,906.00082,940.00082,940.00016
31,379.00031,379.0004,037.0004,037.00013
2.344,767.0003.243,075.0002,910,269.0006,153,344.00025.000128,011.00052,945.000180,981.00018
255,980.000240,480.000562,359.000802,839.00075,484.0006,870.00073,146.000155,500.00019
7,219.00048,422.00048,422.00041,203.0007,219.00048,422.00020
2.873,534.0009.471,962.0009.471,962.000500.00026,648.0005,341.00032,489.00021
780,684.0001.719.380.0001.719,380.000211.000167,488.000279,011.000446,710.00022
231,895.0002.530,767.0002.530,767.000725.00010,230.00041,662.00052,617.00023
478,985.000__2.114,951.0002.114,951.0001,685.00026.256,841.0006.657,554.00032.916,080.00024
1.914,440.00021.270,348.00021.270,348.0008.400,187.000882,462.000208,659.0009.491,308.00026
95,706.00095,706.0009,550.0009,550.00026
9,614.00031,279.00031,279.00027
1.686,355.000716,800.0002.949,055.0003.665,855.0001.979,500.0001.686,355.0003.665,855.00028
15.319,094.0004.779,240.00071,525,753.00076.304,993.0008.872,381.00030.379,483.0009.148,836.00048.400,700.000
KapitolaI. Vlastní správní výdaje
A. Osobní
a) platy a mzdy zaměstnancůb) ostatníúhrn
1President republiky a kancelář presidenta republiky29,456.0008,892.00038,348.000
2Ústavodárné Národní shromáždění13,779.00044,387.00058,166.000
2aSlovenská národná rada30,597.00014,104.00044,701.000
3Předsednictvo vlády62,312.0006,729,00069,041.000
3aPredsedníctvo Sboru povereníkov8,253.0001,142.0009,395.000
4Ministerstvo zahraničních věcí101,424.000147,836.000249,260.000
5Ministerstvo národní obrany*)
6Ministerstvo vnitra
(Povereníctvo vnútra)
3.094,476.000131,808.0003.226,284.000
7Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem
(Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom)
679,380.00030,223.000709,603.000
8Ministerstvo pro sjednocení zákonů2,692.000570.0003,262.000
9Nejvyšší správní soud
(Najvyšší správny súd)
13,128.000477.00013,605.000
10Ministerstvo školství a osvěty
(Povereníctvo školstva a osvety)
4.209,291.000593,475.0004.802,766.000
11Ministerstvo informací
(Povereníctvo informácií)
72,813.0005,567.00078,380.000
12Ministerstvo zemědělství
(Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy)
368,076.000 28,774.000395,850.000
13Ministerstvo výživy
(Povereníctvo výživy a zásobovania)
93,831.0006,198.000100,029.000
14Ministerstvo průmyslu
(Povereníctvo priemyslu a obchodu)
132,872.0006,518.000139,390.000
15Ministerstvo vnitřního obchodu33,995.0002,150.00036,145.000
16Ministerstvo zahraničního obchodu39,202.00030,542.00069,744.000
17Nejvyšší úřad cenový22,113.0001,025.00023,138.000
18Ministerstvo techniky
(Povereníctvo techniky)
552,208.00033,917.000586,125.000
19Ministerstvo dopravy
(Povereníctvo dopravy)
168,302.00017,083.000186,385.000
20Ministerstvo pošt
(Povereníctvo pôšt)
37,933.0001,800.00039,733.000
21Ministerstvo sociální péče
(Povereníctvo sociálnej starostlivosti)
351,317.00033,490.000384,807.000
22Ministerstvo zdravotnictví
(Povereníctvo zdravotnictva)
427,449.00040,548.000467,997.000
23Odpočivné a zaopatřovací platy2.530,767.0002.530,767.000
24Ministerstvo financi
(Povereníctvo financií)
1.551,057.00066,524.0001.617,581.000
25Všeobecná pokladní správa273,291.000273,291.000
26Státní úřad statistický54,576.0008,753.00063,329.000
27Nejvyšší účetní kontrolní úřad24,891.000574.00025,465.000
28UNRRA
Úhrn12.175,423.0004.067,164.00016.242,587.000
*) Ministerstvo národní obrany
Celkový úhrn

Skupina I. Vlastní státní správa.

Celkový přehled správních s investičních výdajů.

správní výdajeII. Ostatní správní výdajeIII. Investiční výdaje
B. VěcnéÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnA. Vlastní investice
úhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
38,348.00014,102.00052,450.0001,410.0001,410.0001,640.0001,640.000
58,166.00029,965.00088,131.0003,180.0003,180.000
44,701.00033,881.00078,582.0005,000.0005,000.0006,030.0006,030.000
69,041.00037,096.000106,137.00052,700.00052,700.0009,880.0009,880.000
9,395.00018,061.00027.456.0002,376.0002,376.0003,075.0003,075.000
249,260.000107,542.000356,802.00033,850.00033,850.00015,100.00015,100.000
3.226,284.0001.320,122.0004,546,406.000100,000.0002.240,304.0002.340,304.000187,576.000187,576.000
709,603.000255,179.000964,782.0002,190.0002,190.0005,960.0005,960.000
3,262.0004,216.0007,478.0001,820.0001,820.000
13,605.0001,624.00015,229.000230.000230.000
4.802,766.000716,388.0005,519,154.000.628,051.000628,051.000195,000.000195,000.000
78,380.00047,470.000125,850.000208,675.000208,675.0009,975.0009,975.000
396,850.000217,164.000614,014.000129,771.000439,114.000568,885.00040,414.000145,771.000186,185.000
100,029.000123,136.000223,165.000243,500.000385,485.000628,985.0003,005.0003,005.000
139,390.00047,630.000187,020.00052,000.00044,239.00096,239.0006,336.0006,336.000
36,145.00018,942.00055,087,00013,200.00037,339.00050,539.0002,380.0002,380.000
69,744.00046,116.000115.860.00039,006,000.39,006.0005,040.0005,040.000
23,138.0005,679.00028,817.0002,282.0002,282.000280.000280.000
586,125.000351.009.000937,134.00011,825.000160,230.000172,055.0003.231,250.000528,793.0003.760,043.000
185,385.000101,618.000287,003.00018,375.00018,375.000240,480.000256,981.000497,461.000
39,733.0008,529.000 48,262.000160.000160,000
384,807.000187,625.000572,432.000.8.860,480.0008.860,480.00039,050.00039,050.000
467,997.000578,150.0001.046.147.000486,163.000486,163.000111,070.000111,070.000
2.530,767.0002.530,767.000
1.617,581.000414,994.0002.032,575.00042,621.00042,621.00039,755.00039,755.000
273,291.000135,873.000409,164.00020.844,184.00020.844,184.00017,000.00017,000.000
63,329.00025,627.00088,956.00040.00040.0006,710.0006,710.000
25,465.0004,675.00030,140.0001,139.000 1.139.000
625,000.000 1.489,000.000 2.114.000.000 91,800.000 574,760.000 666.560.000
16.242,587.0004.852,413.00021.095,000.0001.175,296.00036.023,114.00037.198,410.0003.603,944.0002,177,696.0005.781.640,000
III. Investiční výdajeCelkový úhrn výdajůKapitola
iceB. Příspěvky na investiceC. OstatníÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
úhrn
1,640.0001,640.00055,500.00055,500.0001
3,180.0003,180.00091,311.00091,311.0002
6,030.0006,030.00089,612.00089,612.0002a
9,880.0009,880.000168,717.000168,717.0003
3,075.0003,075.00032,907.00032,907.0003a
15,100,00015,100.000405,752.000405,752.0004
5
187.576.00037,524.000225,100.000100,000.0007.011,810.0007.111,810.0006
5,960.00012,243.00018,203.000985,175.000985,175.0007
1,820.0001,820.0009,298.0009,298.0008
230.000230.00015,459.00015.459.0009
195,000.00070,080.000109,989.000375,069.0006.522,274.0006.522,274.00010
9,975.0009,975.000344,500.000344,500.00011
186,185.000126,700.000312,885.000170,185.0001.325,599.0001.495,784,00012
3,005.00023,000.00026,005.000243.500.000634,655.000878,155.00013
6,336.000105,000.000111,336.00052,000.000342,595.000394,595.00014
2,380.0002,380.00013,200.00094,806.000108,006.00015
5,040,0005,040.000159,906.000159,906.00016
280.000280.00031,379.00031,379.00017
3.760,043.000584,355.000699,757.0005.044,155.0003.243,075.0002.910,269.0006.153,344.00018
497,461.000497,461.000240,480.000562,359.000802,839.00019
160.000160.00048,422.00048,422.00020
39,050.00039,050.0009.471,962.0009.471,962,00021
111,070.00076,000.000187,070.0001.719,380.0001.719,380.00022
2.530,767.0002.530,767.00023
39,755.00039,755.0002.114,951.0002.114,951.00024
17,000.00017,000.00021.270,348.00021.270,348.00025
6,710,0006,710.00095,706.00095,706.00026
1,139.0001,139.00031,279.00031.279.00027
666,560.000666,495.000218,800.0001.551,855.000716,800.0002.949,055.0003.665,855.00028
5.781,640.0001.689,154.0001.040.789.0008.511.583.0004.779.240.00062.025,753.00066.804,993.000
9.500,000.000
76.304,993.000
KapitolaI. Vlastní správní
A. Osobní
a) platy a mzdy zaměstnancůb) ostatníúhrn
1President republiky a kancelář presidenta republiky29,456.0008,892.00038,348.000
2Ústavodárné Národní shromáždění13,779.00044,387.00058,166.000
3Předsednictvo vlády62,312,0006,729.00069,041.000
4Ministerstvo zahraničních věcí101,424.000147,836.000249,260.000
5Ministerstvo národní obrany*)
6Ministerstvo vnitra87,228.0003,323.00090,551.000
7Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem18,546.000830.00019,376.000
8Ministerstvo pro sjednocení zákonů2,692.000570.0003,262.000
10Ministerstvo školství a osvěty50,043,0003,901.00053,944.000
11Ministerstvo informací53,141.0003,432.00056,573.000
12Ministerstvo zemědělství47,333.0003,406.00050,739.000
13Ministerstvo výživy46,091.0004,001.00050,092.000
14Ministerstvo průmyslu 75,806.003,441.00079,247.000
15Ministerstvo vnitřního obchodu32,710.0002,113.00034,823.000
16Ministerstvo zahraničního obchodu39,202.00030,542.00069,744.000
18Ministerstvo techniky32,881.0002,307.00035,188.000
19Ministerstvo dopravy70,746.0004,274.00075,020.000
20Ministerstvo pošt32,164.0001,234.00033,398.000
21Ministerstvo sociální péče73,701.0004,217.00077,918.000
22Ministerstvo zdravotnictví28,799.0001,484.00030,283.000
23Odpočivné a zaopatřovací platy462,538.000462,538.000
24Ministerstvo financí76,480.0004,151.00080,631.000
25Všeobecná pokladní správa270,000.000270,000.000
27Nejvyšší účetní kontrolní úřad18,371.000391.00018,762.000
Úhrn992,905.0001.013,999.0002.006,904.000
*) Ministerstvo národní obrany
Celkový úhrn

Skupina I. Vlastní státní správa.

Přehled správních a investičních výdajů.

Ústřední výdaje.

ní správní výdajeII. Ostatní správní výdajeIII. Investič
B. VěcnéÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnA. Vlastní investice
úhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
38,348.00014,102.00052,450.0001,410.0001,410.0001,640.0001,640.000
58,166.00029,965,00088,131.0003,180.0003.180,000
69,041.00037,096.000106,137.00052,700,00052,700.0009,880.0009,880.000
249,260.000107,542.000356,802.000 33,850,00033,850.00015,100.00015,100.000
90,551.00056,935.000147,486.000300,919.000300,919.00023,325.00023,325.000
19,376.0006,108.00025,484.000120.000120.000460.000460.000
3,262.0004,216,0007,478.0001.820.0001,820.000
53,944.00015,953.00069,897.00020,700.00020,700.0001,450.0001,450.000
56,573.00023,812.00080,385.00047,500.00047,500.0004,975.0004,975.000
50,739.00017,301.00068,040.00015,875.00015,875.0002.550.0002,550.000
50,092.00019,270.00069,362.0004,675.0004,675.0002,000.0002,000.000
79,247.00024,387.000103,634.0001,089.0001,089.0001,170.0001,170.000
34,823.0007,537.00042,360,0007,314.0007,314.0001,680.0001,680.000
69,744.00046,116.000115,860.00039,006.00039,006.0005,040.0005,040.000
35,188.00019,567.00054,755.0002,250.0002,250.00033,000.00045,044.00078,044.000
75,020.00024,042.00099,062.0003,200.0003,200.0001,655.0001,655.000
33,398.0007,645.00041,043.000160.000160.000
77,918.00018,988.00096,906.0001,253.0001253.0001,365.0001,365.000
30,283.0008,397.00038,680.0001,250.0001,250.000
462,538.000462,538.000
80,631.00021,510.000102,141,00012,000.00012,000.0002,522.000 2,522.000
270,000.000130,000.000400,000.00012.394,446.00012.394,446.000
18,762.0002,423.00021,185.000480.000480.000
2.006,904.000642,912.0002.649,816.00012.938,307.00012.938,307.00033,000.000126,746.000159,746.000
III. Investiční výdajeCelkový úhrn výdajůKapitola
ticeB. Příspěvky na investice na investiceC. OstatníÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
úhrn
1,640.0001,640.00055,500.00055,500.0001
3,180.0003,180.00091,311.00091,311.0002
9,880.0009,880.000168,717,000168,717.0003
15,100.00015,100.000405,752.000405,752.0004
5
23,325.000 23,325.000 471,730.000 471,730,000 6
460.000460.00026,064.00026,064.0007
1,820.0001,820.0009,298.0009,298.0008
1,450.0001,450.00092,047,00092,047,00010
4,975.0004,975.000132,860.000132.860.00011
2,550.0003,500.0006,050.00089,965.00089,965.00012
2,000.0002,000.00076,037,00076,037.00013
1,170.0001,170.000105,893.000105,893.00014
1,680.0001,680.00051,354.00051,354.00015
5,040.0005.040.000159,906.000159,906.00016
78,044.00078,044.00033.000.000102,049.000135,049.00018
1,655.0001,655.000103,917.000103,917.00019
160.000160.00041,203.00041,203.00020
1,365.0001,365.00099,524.00099,524.00021
1,250.0001,250.00039,930.00039,930.00022
462,538.000462,538.00023
2,522.0002,522.000116,663.000116,663.00024
12.794,446.00012.794,446.00025
480.000480.00021,665.00021,665.00027
159,746.0003,500.000163,246.00033,000.00015.718,369.00015.751,369.000
9.500,000.000
25.251,369.000
KapitolaI. Vlastní správní
A. Osobní
a) platy a mzdy zaměstnancůb) ostatníúhrn
6Ministerstvo vnitra2.394,632.00097,332.0002.491,964.000
7Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem527,012.00024,373.000551,385.000
9Nejvyšší správní soud9,428.000299.0009,727.000
10Ministerstvo školství a osvěty3.257,639.000487,115.0003.744,754.000
11Ministerstvo informací8,050.000893.0008,943.000
12Ministerstvo zemědělství204,307.00017,819.000222,126.000
13Ministerstvo výživy10,414.000523.00010,937.000
14Ministerstvo průmyslu32,613.0001468.00034,081.000
15 Ministerstvo vnitřního obchodu
17Nejvyšší úřad cenový22,113.0001,025.00023,138.000
18Ministerstvo techniky346,675.00020,273.000366,948.000
19Ministerstvo dopravy39,869.0005,403.00045.272.000
21Ministerstvo sociální péče214,779.00023,619.000238,398.000
22Ministerstvo zdravotnictví212,591.00025,023.000237,614.000
23Odpočivné a zaopatřovací platy1.836,334.0001.836,334,000
24Ministerstvo financí1.136.502.00050,411.0001.186,913.000
25Všeobecná pokladní správa2,132.0002,132.000
26Státní úřad statistický54,576.0008,753.00063,329.000
28UNRRA
Celkový úhrn8.471,200.0002.602,795.00011.073,995.000

Skupina I. Vlastní státní správa.

Přehled správních a investičních výdajů.

Výdaje zemí českých.

správní výdajeII. Ostatní správní výdajeIII. Investič
B. VěcnéÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnA. Vlastní investice
úhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
2.491,964.000968,677.0003.460,641.000100,000.0001.102,795.0001.202,795.000103,165.000103,165.000
551,385.000197,566.000748,951.000460.000460.0003,600.0003,600.000
9,727.0001,151.00010,878.000
3.744,754.000465,492.0004.210,246.000490,210.000490,210.00065,711.00065,711.000
8,943.00015,615.00024,558.000113,895.000113,895.0001,600.0001,600.000
222,126.000130,275.000352,401.00094,000.000292,897.000386,897.0002,610.00046,854.00049,464.000
10.937.00066,573.00077,510.000189,500.000302,400.000491,900.000105.000105.000
34,081.00013,938.00048,019.00040,000.00036,150.00076,150.0003,706.0003,706.000
10,100.00010,100.0007,000.00022,900.00029,900.000
23,138.0005,679.00028,817.0002,282.0002,282.000280.000280.000
366,948.000211,276.000578,224.00011,825.00080,160.00091,985.0001.760,850.000273,757.0002.034,607.000
45,272.00055,274.000100,546.0009,650.0009,650.000142,750.000189,996.000332,746.000
238,398.00094,215.000332,613.0006.144,153.0006.144,153.00022,138.00022,138.000
237,614.000151,299.000388,913.000389,535.000389,535.00046,018.00046,018.000
1.836,334.0001.836,334.000
1,186,913.000280,340.0001.467,253.00027,400.00027,400.00024,650.00024,650.000
2,132.0005,571.0007,703.0006.546,759.0006.546,759.0007,000.0007,000.000
63,329.00025,627.00088,956.00040.000 40.0006,710.0006,710.000
470,000.000930,500.0001.400,500.00024,300.000246,400.000270,700.000
11.073,995.0002.698,668.00013.772,663.000912,325.00016.492.186.00017.404,511.0001.930510.0001.041.690.0002.972,200.000
III. Investiční výdajeCelkový úhrn výdajůKapitola
úhrnB. Příspěvky na investiceC. OstatníÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
103,165.00028,524.000131,689.000100,000.0004.695,125.0004.795.125.0006
3,600.0002,650.0006,250.000755,661.000755,661.0007
10,878.00010,878.0009
65,711.00070,080.00012,090.000147,881.0004.848,337.0004.848.337.00010
1,600.0001.600.000140,053.000140,053.00011
49,464.0006,500.00055,964.00096,610.000698,652.000795,262.00012
105.0009,000.0009,105.000189,500.000389,015.000578,515.00013
3,706.000105,000.000108,706.00040,000.000.192,875.000232,875.00014
7,000.00033,000.00040,000.00015
280.000280.00031.379.00031,379.00017
2.034,607.000435,755.000532,957.0003.003,319.0001.772,675.0001.900,853.0003.673,528.00018
332,746.000332,746.000142,750.000300.192.000442,942.00019
22,138.00022,138.0006.498,904.0006.498,904.00021
46,018.00074,300.000120,318.000898,766.000898,766.00022
1.836,334.0001.836,334.00023
24,650.00024,650.0001.519,303.0001.519,303.00024
7,000,0007,000.0006.561,462.0006.561,462.00025
6,710.0006,710.00095,706.00095,706.00026
270,700.000241,300.00067.000.000579,000.000494,300.0001.485,200.0001.979,500.00028
2.972,200.000970,459.000614,697.0004.557,356.0002.842,835.00032.891,695.00035.734,530.000
KapitolaI. Vlastní správní
A. Osobní
a) platy a mzdy zaměstnancůb) ostatníúhrn
2aSlovenská národná rada30,597.00014,104.00044,701.000
3aPredsedníctvo Sboru povereníkov8,253.0001,142.0009,395.000
6Povereníctvo vnútra612,616.00031,153.000643,769.000
7Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom133,822.0005,020.000138,842.000
9Najvyšší správny súd3,700.000178.0003,878.000
10Povereníctvo školstva a osvety901,609.000102,459.0001.004,068.000
11Povereníctvo informácií11,622.0001,242.00012,864.000
12Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy116,436.0007,549.000123,985.000
13Povereníctvo výživy a zásobovania37,326.0001,674.00039,000.000
14Povereníctvo priemyslu a obchodu25,738.0001,646.00027,384.000
18Povereníctvo techniky172,652.00011,337.000183,989.000
19Povereníctvo dopravy57,687.0007,406.00065,093.000
20Pevereníctvo pôšt5,769.000566.0006,335.000
21Povereníctvo sociálnej starostlivosti62,837.0005,654.00068,491.000
22Povereníctvo zdravotnictva186,059.00014,041.000200,100.000
23Odpočivné a zaopatrovacie platy231,895.000 231,895.000
24Povereníctvo financií338,075.000 11,962.000350,037.000
25Všeobecná pokladničná správa1,159.0001,159.000
27Najvyšší kontrolný dvor6,520.000183.0006,703.000
28UNRRA
Celkový úhrn 2.711,318.000450,370.0003.161,688.000

Skupina I. Vlastní státní správa.

Přehled správních a investičních výdajů.

Výdaje Slovenska.

í správní výdajeII. Ostatní správní výdajeIII. Investič
B. VěcnéÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnA. Vlastní investice
úhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
Kčs
44,701.00033,881.00078,582.0005,000.0005,000.0006.030.0006,030.000
9,395.00018,061.00027,456.0002,376.0002,376.0003,075.0003,075.000
643,769.000294,510.000938,279.000836,590.000836,590.00061,086.00061,086.000
138,842.00051,505.000190,347.0001,610.0001,610.0001,900.0001,900.000
3,878.000473.0004,351.000230.000230.000
1.004,068.000234,943.0001.239,011.000117,141.000117,141.000127,839.000127,839.000
12,864.0008,043.00020,907.00047,280.00047,280.0003,400.0003,400.000
123,985.00069,588.000193,573.00035,771.000130,342.000166,113.00037,804.00096,367.000134,171.000
39,000.00037,293.00076,293.00054,000,00078,410.000132,410.000900.000900.000
27,384.00010,610.00037,994.00018,200.00014,125.00032,325.0002,160.0002,160.000
183,989.000120,166.000304,155.00077,820.00077,820.0001.437,400.000209,992.0001.647,392.000
65,093,00022,302.00087,395.0005,525.0005,525.00097,730.00065,330.000163,060.000
6,335.000884.0007,219.000
68,491.00074,422.000142,913.0002.715,074.0002.715,074.00015,547.00015,547.000
200,100.000418,454.000618,554.00096,628.00096,628.00063,802.00063,802.000
231,895.000231,895.000
350,037.000113,144.000463,181.0003,221.0003,221.00012,583.00012,583.000
1,159.000302.0001,461.0001.902,979.0001.902,979.00010,000.00010,000.000
6,703.0002,252.0008,955.000659.000659.000
155,000.000558,500.000713,500.00067,500.000328,360.000395,860.000
3.161,688.0001.510,833.0004.672,521.000262,971.0006.592,621.0006.855,592.0001.640,434.0001.009,260.0002.649,694.000
III. Investiční výdajeCelkový úhrn výdajůKapitola
iceB. Příspěvky na investiceC. OstatníÚhrndvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
úhrn
6,030.0006,030.00089,612.00089,612.0002a
3,075.0003,075.00032,907.00032,907.0003a
61,086.0009,000.00070,086.0001.844,955.0001.844,955.0006
1,900.0009,593.00011,493.000203,450.000203,450.0007
230.000230.0004,581.0004,581.0009
127,839.00097,899.000225,738.0001.581,890.0001.581,890.00010
3,400.0003,400.00071,587.00071,587.00011
134,171.000116,700.000250,871.00073,575.000536,982.000610,557.00012
900.00014,000.00014,900.00054,000.000169,603.000223,603.00013
2,160.0002,160.00018,200.00054,279.00072,479.00014
1.647,392.000148,600.000166,800.0001.962,792.0001.437,400.000907,367.0002.344,767.00018
163,060.000163,060.00097,730.000158,250.000255,980.00019
7,219.0007,219.00020
15,547.00015,547.0002.873,534.0002.873,534.00021
63,802.0001,700.00065,502.000780,684.000780,684.00022
231,895.000231,895.00023
12.583.00012,583.000478,985.000478,985.00024
10.000.00010,000.0001.914,440.0001.914,440.00025
659.000659.0009,614.0009,614.00027
395.860.000425,195.000151,800.000972.855.000222.500.0001.463,855.0001.686,355.00028
2.649,694.000715,195.000426,092.0003.790,981.0001.903,405.00013.415,689.00015.319,094.000
ParagrafNázev podnikuPodnik patří do působnostiA. P
Náklady
Ústřední státní podniky.
1Tabáková režie: a) v zemích českýchministerstva financí2.193,339.000
b) na Slovensko862,204.000
§ 1. (úhrn)3.055,543.000
2Státní mincovna v Kremnici— „ —42,621.000
3Státní loterie— „ —210,196.000
4Československá pošta: a) v zemích českýchministerstva pošt3.723,753.000
b) na Slovensku600,593.000
§ 4. (úhrn)4.324,346.000
5Československé státní dráhy: a) v zemích českýchministerstva dopravy16.520,474.000
b) na Slovensku 4.002,725.000
§ 5. (úhrn)20.523,199.000
6Československé aerolinie— „ —372,474.000
§ 1.—6.(úhrn)28.528,379.000
Ryzí přebytek — odvod vlastní státní správě (saldo ústředních státních podniků)
Státní podniky v zemích českých.
7Poštovní spořitelnaministerstva pošt219,588.000
8Státní lesy a statky: a) skupina státních lesůministerstva zemědělství1.352,961.000
b) skupina státních statků— „ —1.015,747.000
9Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských— „ —18,651.000
10Státní statky zemědělských školministerstva školství a osvěty60,302.000
11Uhříněveský školní závod zemědělský— „ —8,829.000
12Školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě— „ —2,553.000
13Žabčický školní závod zemědělský— „ —5,924.000
14Zeměd. škol. závod vysoké školy veter. v Brně-Nový Dvůr— „ —2,467.000
15Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hanéministerstva zdravotnictví10,912.000
16Státní lázně— „ —71,010.000
17Státní tiskárny a Ústřední listmin. informací a min. vnitra113,926.000
18Československá tisková kancelářministerstva informací34,297.000
§ 7.—18. (úhrn)2.917,167.000
Ryzí přebytek — odvod vlastní státní správě (saldo státních podniků v zemích českých)

Pokračování %

A. Provozovací rozpočetB. Zjišt
NákladyTěžbyZiskZtrátaZtráty povahy provozovací spojené s nápravou škod způsobených válkou
PotřebaÚhrada příspěvkem vlastní státní správy
z kap. 25 tit. 18z kap. 28 tit. 25příděly fondům
2.193,339.0008.633,872.0006.440,533.000 1,750.0001,750.000
862,204.0003.481,187.0002.618,983.000
3.055,543.00012.115,059.0009.059,516.0001,750.0001,750.000
42,621.00057,335.00014,714.000300.000
210,196.000245,806.00035,610.000
3.723,753.0003.526,799.000196,954.00019,500.00010,500.0009,000.000
600,593.000623,721.00023,128.00059,356.000 49,356.00010,000.000
4.324,346.0004.150,520.000173,826.00078.856.00059,856.00019,000.000
16.520,474.00015.888,573.000631,901.000971,995.000971,995,000
4.002,725.0003.823,094.000179,631.000152,500.000152,500.000
20.523,199.00019.711,667.000811,532.0001.124,495.0001.124,495.000
372,474.000373,209.000735.000
28.528,379.00036.653,596.0009.110,575.000985,358.0001.205.101.0001.186,101.00019.000.000300.000
219,588.000221,580.0001,992.000
1.352,961.0001.354,473.0001,512.000119,878.000119,878.000
1.015,747.0001.024,931.0009,184.00034,000.00034,000.000
18,651.00020,970.0002,319.000
60,302.00060,186.000116.000
8,829.0008,831.0002.0002.000
2,553.0002,230.000323.000
5,924.0005,140.000784.000
2,467.0002,470.0003.000
10.912.00011,230.000318.000
71,010.00059,962.00011,048.000
113,926.000128,289.00014,363.000
34.297.00022,148.00012.149.000
2.917,167.0002.922.440.00029.693.00024,420.000153,878.000153,878.0002.000

Skupina II. Správa státních podniků.

Celkový přehled.

B. Zjištění konečného výsledku
PřebytekSchodek
Ze zisku jest použití naJako konečný schodek se hradí vlastní státní správou
příděly fondůmpříděly základnímu jměníodvod vlastní státní správě
splátky investičních dluhů (úmor)investiceztrátasplátky investičních dluhů (úmor)úhrn
Kčs
6.440,533.000
2.618,983.000
9.059,516.000
300.00014,414.000
35,610.000
196,954.0002,392.000199,346.000
23,128.0001,917.00021,211.000
173,826.0004,309.000178,135.000
631,901.000202,334.000834,235.000
179,631.0007,367.000186,998.000
811,532.000209,701.0001.021.233.000
720.00015.000
300.000720.0009.109,555.000985,358.000214,010.0001.199,368.000
7.910,187.000
1,992.000
112.0001,400.000
512.0008,672.000
30.0002,289.000
116.00057.000173.000
2.000
323.000323.000
784.0001.000785.000
1.0002.000
88.000280.00011,048.00011,048.000
72.00014,291.000
12.149.00042.00012,191.000
2.000765.00028,926.00024,420.000100.00024,520.000
4,406.000
C. Investiční rozpočet
I. Investice pravéII. Obnova
se hradí vlastní správouNákladyÚhradaNáklady
dvouletý plánmimo dvouletý plánúhrnzápůjčkou vlastní státní správy s kap. 25, tit. 17vlastními prostředkydvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
úhrn
Kčs
19,500.00013,555.00033,055.00033,055.00025,500.00016,835.00042,335.000
38,475.0007,800.00046,275.00046,275.0009,935.0009.935.000
57,975.00021,355.00079,330.00079,330.00035.435.00016,835.00052,270.000
15,400.00015,400.00015,400.000150.000150.000
34.00034.000
199,346.000493,530.00068,385.000561,915.000541,915.00020,000.0008,090.00088,355.00096,445.000
21,211.000166,910.00033,700.000200,610.000192,810.0007,800.00072,890,00025,009.00097,899.000
178,135.000660,440.000102,085.000762,525.000734,725.00027,800.00080,980.000118,364.000194,944.000
834,295.0001.444,233.000288,800.0001.733,033.0001.733,033.0003.201,404.000108,822.0003.310,226.000
186,998.000657,134.000111,909.000769,043.000769,043.0001.401,697.00099,072.0001.500,769.000
1.021,233.0002.101,367.000400,709.0002.502,076.0002.502.076.0004.603,101.000207,894.0004.810,995 000
83,000.000 5,000.00088,000.00088,000.0005.000.0005,000.000
1.199,368.0002.918,182.000529,149.0003.447,331.0003.419,581.00027,800.0004.719,516.000343,277.0005.062,793.000
5,000.0001,500.0006,500.0006,500.000
27,180.00059,833.00087,013.00087,013.00034,312.00023,465.00057,777.000
89,933.00023,289.000113,222.000113,222.000107,227.00040,877.000148,104.000
869.0003,817.0004,686.0004,686.0002,184.0002,601.0004,785.000
173.0009,799.0009,799.0009,699.000*) 100.00021,824.00021,824.000
1,277.0001,277.0001,277.0001,874.0001,874.000
323.0002,195.0002,195.0002,195.000160.000160.000
785.0005,758.0005,758.0005,758.000410.000410.000
1.468.0001,468.0001,468.000345.000345.000
850.000850.000
11,048.0006,200.00011,830.00018,030.00018,030,00012,500.00012,400.00024,900.000
6,500.0006,500.0006,500.0004,500.0004,500.000
12,191.00012,000.00012,000.00012,000.0002,000.0002,000.000
24,520.000129,182.000139,266.000268,448.000244,650.00023,798.000156,223.000111,306.000267,529.000

*) Z fondu pro úhradu ztrát a investic po živelních poh

zpočetParagraf
II. ObnovaInvestice celkem
Úhrada
úhrnpříspěvkem vlastní státní správy z kap. 25, tit. 19vlastními prostředkydvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
42,335.0004,800.00037,535.00045.000.00030,390.00075,390.0001
9,935.0007,800.0002,135.00048.410.0007,800.00056,210.000
52,270.00012,600.00039,670.00093,410.00038,190.000131,600.000
150.000150.00015,400.000150.00015,550.0002
34.00034.00034.00034.0003
96,445.00038,057.00058,388.000501,620.000156,740.000658,360.0004
97,899.00084,440.00013,459.000239,800.00058,709.000298,509.000
194,344.000122,497.00071.847.000741,420.000215,449.000956,869.000
3.310,226.0002.315,374.000994,852.0004.645,637.000397,622.0005.043,259,0005
1.500,769.0001.334,415.000166,354.0002.058,831.000210,981.0002.269,812.000
4.810,995 0003.649,789.0001.161,206.0006.704,468.000608,603.0007.313,071.000
5,000.0005,000.00083,000.00010,000.00093,000.0006
5.062,793.0003.784,886.0001,277,907.0007.637,698.000872,426.0008.510,124.000
5,000.0001,500.0006,500.000
57,777.00036,400.00021,377.00061,492.00083,298.000144,790.000
148,104.000100,000.00048,104.000197,160.00064,166.000261,326.0008b
4,785.0003,011.0001,774.0003,053.0006,418.0009,471.0009
21,824.00018,000.0003,824.00031,623.00031,623.00010
1,874.0001,874.0003,151.0003,151.00011
160.000160.0002,355.0002,355.00012
410.000 410.000 6,168.000 6,168.000 13
345.000 345.000 1.813.000 1,813.000 14
850.000850.000850.000850.00015
24,900.00024,900.00018,700.00024,230.00042,930.00016
4,500.0004,500.00011,000.00011,000.00017
2,000.0002.000.00014.000.00014.000.00018
267,539.000182,311.00085,218.000285,405.000250,572.000535,977.000

živelních pohromách.

Pokračování.

ParagrafNázev podnikuPodnik patří do působnostiA. P
Náklady
Státní podniky na Slovensku.
19Štátne lesyPovereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy1.643,169.000
20Štátne majetky— „ —355,866.000
21Štátne majetky hospodárskych škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych— „ —61,320.000
22Štátne kúpelePovereníctva zdravotnictva83,516.000
23Riaditeľstvo pre cestovný ruchPovereníctva priemyslu a obchodu4,835.000
24Ústav pre školský a osvetový filmPovereníctva školstva a osvety2,173.000
25Štátne tlačiarnePredsedníctva Sboru povereníkov20,635.000
26Zpravodajská agentúra SlovenskaPovereníctva informácií12,552.000
27Štátne nakladateľstvoPovereníctva školstva a osvety36,306.000
§ 19.—27. (úhrn)2.220,372.000
Ryzí přebytek - odvod vlastní státní správě (saldo státních podniků na Slovensku)
Rekapitulace.
Ústřední státní podniky28.528,379.000
Státní podniky v zemích českých 2.917,167.000
Státní podniky na Slovensku2.220,372.000
Úhrn33.665,918.000
Ryzí přebytek — odvod vlastní státní správě (celkové saldo státních podniků)
rovozovací rozpočetB. Zjišt
TěžbyZiskZtrátaZtráty povahy provozovací spojené s nápravou škod způsobených válkou
PotřebaÚhrada příspěvkem vlastní státní správypříděly fondům
z kap. 25, tit. 18z kap. 28, tit. 25
1.700,651.00057,482.000
364,254.0008,388.000
62,424.0001,104.000
82,519.000997.000
3,865.000970.000
2,173.000
21,985.0001,350.006
1,914.00010,638.000
37,384.0001,078.0001.078.000
2.277,169.00069.402.00012,605.0001,078.000
6.653,596.0009.110,575.000985,358.0001.205,101.0001.186,101.00019,000.000300.000
2.922,440.00029,693.00024,420.000153,878.000153,878.0002.000
2.277,169.00069,402.00012,605.0001,078.000
11.853,205.0009.209,670.0001.022,383.0001.358,979.0001.339,979.00019,000.0001,380.000

Skupina II. Správa státních podniků.

Celkový přehled.

ění konečného výsledku
PřebytekSchodek
Ze zisku jest použití naJako konečný schodek se hradí vlastni státní správou
příděly základnímu jměníodvod vlastní státní správědvouletý plán
splátky investičních dluhů (úmor)investiceztrátasplátky investičních dluhů (úmor)úhrn
Kčs
4,200.00053,282.00047,673.000
8,388.00038,990.000
1,104.00025,855.000
997.000204.0001,201.00020,887.000
970.000970.000
1,350.000
10,638.00010,638.000
4,200.00064,124.00012,605.000204.00012,809.000133,405.000
51.315.000
720,0009.109,555.000985,358.000214,010.0001.199,368.0002.918,182.000
765.00028,926.00024,420.000100.00024,520.000129,182.000
4,200.00064,124.00012,605.000204.00012,809.000133,405.000
5,685.0009.202,605.0001.022,383.000214,314.0001.236,697.0003.180,769.000
7.965.908.000
C. Investiční rozpočet
I. Investice pravéII. Obnova
NákladyÚhradaNáklady
mimo dvouletý plánúhrnzápůjčkou vlastní státní správy z kap. 25, tit. 17vlastními prostředkydvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
51,270.00098,943.00098,943.00045,256.00071,228.000116,484.000
38,990.00038,990.00097,330.00015,000.000112,330.000
7,199.00033,054.00033,054.00051,285.0002,387.00053,672.000
10,933.00031,820.00031,820.00017,602.00028,984.00046,586.000
11,080.00011,080.00011,080.0003,900.0003,900.000
1,124.0001,124.0001,124.000
8,426.0008.426.0008,426.0002,180.0002,180.000
1,500.0001,500.0001,500.00030.00030.000
500.000500.000500.000
92,032.000225,437.000223,813.0001.624.000211,473.000123,709.000335,182.000
529,149.0003.447,331.0003.419,531.00027,800.0004.719,516.000343,277.0005.062,793.000
139,266.000268,448.000244,650.00023,798.000156,223.000111,306.000267,529.000
92,032.000225,437.000223,813.0001,624.000211,473.000123,709.000335,182.000
760,447.0003.941,216.0003.887,994.00053,222.0005.087,212.000578,292.0005.665,504.000
Paragraf
Investice celkem
Úhrada
příspěvkem vlastní státní správy z kap. 25, tit. 19vlastními prostředkydvouletý plánmimo dvouletý plánúhrn
69,600.00046,884.00092,929.000122,498.000215,427.00019
92,600.00019,730.000136,320.00015,000.000151,320.00020
47,200.0006,472.00077,140.0009,586.00086,726.00021
27,300.00019,286.00038,489.00039,917.00078,406.00022
3,900.00014,980.00014,980.00023
1,124.0001,124.00024
1,800.000380.00010,606.00010,606.00025
30.0001,530.0001,530.00026
500.000500.00027
242.430.00092,752.000344,878.000215,741.000560,619.000
3.784,886.0001.277,907.0007.637,698.000872,426.0008.510,124.000
182,311.00085,218.000285,405.000250,572.000535,977.000
242,430.00092,752.000344,878.000215,741.000560,619.000
4.209,627.0001.455,877.0008.267,981.0001.338,739.0009.606,720.000

Skupina II. Správa

Přehled nákladů pro-

ParagrafNákladyPlaty a mzdy
Platy za-
pragmatikálníchpodle služebních řádů
Kčs
Ústřední státní podniky.
1Tabáková režie: a) v zemích českých29,427.000
b) na Slovensku16,694.000
§ 1. (úhrn)46,121.000
2Státní mincovna v Kremnici2,245.000
3Státní loterie2,289.000
4Československá pošta: a) v zemích českých1.191,130.000225,159.000
b) na Slovensku187,155.00049,266.000
§ 4. (úhrn)1.378,285.000274,425.000
5Československé státní dráhy: a) v zemích českých567.0004.468,043.000
b) na Slovensku229.0001.337,557.000
§ 5. (úhrn)796.0005.805,600.000
6Československé aerolinie
§ 1.—6. (úhrn)1.429,736.0006.080,025.000
Státní podniky v zemích českých.
7Poštovní spořitelna83,325.0001,062.000
8Státní lesy a statky: skupina státních lesů129.00077,863.000
skupina státních statků139.00017,751.000
9Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských152.000
10Státní statky zemědělských škol615.000
11Uhříněveský školní závod zemědělský
12Školní závod zemědělských v Děčíně-Libverdě
13Žabčický školní závod zemědělský
14Zemědělský školní závod vysoké školy veterinární v Brně-Nový
15Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hané1,220.000
16Státní lázně
17Státní tiskárny a Úřední list2,917.000
18Československá tisková kancelář6,230.000
§ 7.—18. (úhrn)94.727.00096.676.000

státních podniků.

vozovacích rozpočtů.

zaměstnancůPenzeOstatní osobní nákladyVěcné náklady s odpisyÚhrn nákladůParagraf
městnancůDenní platy a mzdyÚhrnem
smluvních
Kčs
600.00080,000.000110,027.000131,850.00012,942.0001.938,520.0002.193,339.0001
80,443.00097,137.00031,712.0008,628.000724,727,000862,204.000
600.000160,443.000207,164.000163,562.00021,570.0002.663,247.0003.055,543.000
178.00010,687.00013,110.000389.0002,572.00026,550.00042,621.0002
2,289.000715.000112.000207,080.000210,196.0003
364,972.00083,080.0001.864,341.000331,200.000224,810.0001.303,402.0003.723,753.0004
82,504.0001,490.000320.415.00022,840.00031,480.000225,858.000600,593.000
447,476.00084,570.0002,184,756.000354,040.000256,290.0001.529,280.0004.324,346.000
847.0001.989,351.0006.458,808.0001.625,394.000537,714.0007.898,558.00016.520,474.0005
3,238.000546,366.0001.887,390.000256,698.000254,235.0001.604,402.0004.002,725.000
4,085.0002.535,717.0008.346,198.0001.882,092.000791,949.0009.502,960.00020.523,199.000
41,556.00037,752.00079,308.00045,007.000248,159.000372,474.0006
493,895.0002.829,169.00010.832,825.0002.400,798.0001.117,500.00014.177,256.00028.528,379.000
399.00016,719.000101,505.00011,600.00011,601.00094,882.000219,588.0007
121,984.000267,899.000467,869.00020,381.000104,441.000760,270.0001.352,961.0008
35,723.000223,515.000277,128.0009,412.00046,039.000683,168.0001.015,747.000
1,430.0007,835.0009,417.0001,028.0008,206.00018,651.0009
1,688.00015,605.00017,908.0002,172.00040,222.00060,302.00010
634.0003,758.0004,392.0003.000532.0003,902.0008,829.00011
240.000850.0001,090.000140.0001,323.0002,553.00012
450.0002,550.0003,000.000436.0002,488.0005,924.00013
189.0001,020.0001,209.000159.0001,099.0002,467.00014
225.0001,830.0003,275.000560.0007,077.00010,912.00016
8,797.00020,592.00029,389.0003,034.00038,587.00071,010.00016
2,762.00037,100.00042,779.0004,500.0003,578.00063,069.000113,925.00017
10,545.000458.00017,239.000927.0002.052.00014,079.00034,297.00018
185,066.000599,731.000976,200.00046,823.000175,772.0001.718,372.0002.917,167.000

Skupina II. Správa

Přehled nákladů pro-

Pokračování.

ParagrafNákladyPlaty a mzdy
Platy za-
pragmatikálníchpodle služebních řádů
Kčs
Státní podniky na Slovensku.
19Štátne lesy151,316.000
20Štátne majetky30,138.000
21Státne majetky hospodárskych škôl a výskumných ústavov poľno-hospodárskych1,526.000
22Štátne tlačiarne
23Riaditeľstvo pre cestovný ruch
24Ústav pre školský a osvetový film434.000
25395.000
26Zpravodajská agentúra Slovenska
271,041.000
§ 19.—27. (úhrn)3,396.000181,454.000
Rekapitulace.
Ústřední státní podniky1.429,736.0006.080,025.000
Státní podniky v zemích českých94,727.00096,676.000
Státní podniky na Slovensku3,396.000181,454.000
Úhrn1.527,859.0006.358,155.000

státních podniků.

vozovacích rozpočtů.

zaměstnancůPenseOstatní osobní nákladyVěcné náklady a odpisyÚhrn nákladůParagraf
městnancůDenní platy a mzdyÚhrnem
zmluvních
Kčs
413,890.000565,206.00012,000.0001.065,963.0001.643,169.00019
96,690.000126,828.000600.00013,383.000215,055.000355,866.00020
1,773.00022,078.00025,377.0003,599.00032,344.00061,520.00021
11,760.00017,584.00029,344.0005,135.00049,037.00083,516.00022
1,288.0001,288.000315.0003,232.0004,635.00023
445.00086.000965.000108.0001,100.0002,173.00024
706.0005,690.0006,791.00050.000698.00013,096.00020,635.00025
8,312.000205.0008,517.000735.0003,300.00012,552.00026
730.00035.0001,806.00020.000359.00034,121.00036,306.00027
25,014.000556,258.000766,122.00012,670.00024,332.0001.417,248.0002.220,372.000
493,895.0002.829,169.00010.832,825.0002.400,798.0001.117,500.00014.177,256.00028.528,379.000
185,066.000599,731.000976,200.00046,823.000175,772.0001.718,372.0002.917,167.000
25,014.000556,258.000766,122.00012,670.00024,332.0001.417,248.0002.220,372.000
703,975.0003.985,158.00012.575,147.0002.460,291.0001.317,604.00017.312,876.00033.665,918.000

Skupina III. Správa státního dluhu.

Výdaje na státní dluh jsou obsaženy jednak ve skupině 1 „Vlastní státní správa" v kapitole „Všeobecná pokladní správa“, pokud zatěžují státní správu, jednak ve skupině II „Správa státních podniků" v rozpočtech státních podniků, pokud tyto podniky na státní dluh přispívají.

TitulVýdajeKapitálÚrokÚmorSprávaÚhrn
Kčs
Státní dluh republiky Československé
1Dluh z doby před okupací26.960,598.2001.044,445.9001.044,445.900
2Dluh z doby nesvobody, t. zv. protektorátní33.416,926.0001.191,078.2701.191,078.270
3Dluh z doby nesvobody, t. zv. Slovenského státu12.547,815.225445,800.594445,800.594
4Dluh z doby po osvobození15.900,000.000629,536.000629,536.000
5Dluh zahraniční19.932,851.459102,549.000152,792.00097.000255,438.000
6Správní výdaje60,356.25460,356.254
Skupina III. (úhrn)108.758,190.8843.413,409.764152,792.00060,453.2543.626,655.018
TitulPříjmyÚrokÚmorSprávaÚhrn
Kčs
Státní dluh republiky Československé
1Příspěvky společných státních podniků271,980.854208,402.562480,383.416
2Příspěvky státních podniků v zemích českých9,357.2631,680.71111,037.974
3Příspěvky státních podniků na Slovensku4,381.879791.9865,173.865
4Úhrada samosprávnými svazky na Slovensku2,494.420241.5052,735.925
5Úhradu ze zvláštních zdrojů příjmových.399.331571.507970.838
Úhrada státní správou2.724,796.01758,896.27160,453.2542.726,353.000
Úspora v důsledku očekávané úpravy služby vnitřního státního dluhu v paušální částce400.000.000400.000,000
Skupina III. (úhrn)3.413,409.764152,792.00060,453.2543.626,655.018

Skupina I. Vlastní státní správ

Rozpočty jednotlivých kapitol

1. President republiky a kancelář presidenta republiky.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1. President republiky a kancelář presidenta republiky.
11President republiky
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,300.0006,300.000
Titul I. (úhrn)6,300.0006,300.000
2Kancelář presidenta republiky
1Civilní oddělení.
1 Vlastní správní
A Osobní9,465.0009,445.000
B. Věcné1,641.0001,641.000
II. Ostatní správní1,150.0001,150.000
III. Investiční
A. Vlastní investice100.000100.000
§ 1. (úhrn)12.356.00012,356.000
2Vojenské oddělení.
I Vlastní správní
A Osobní1,614.0001,614.000
B. Věcné245.000245.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice30.00030.000
§ 2. (úhrn)1,889.0001,889.000
3Hospodářská správa hradu.
I. Vlastní správní
A. Osobní9,651.0009,651.000
B. Věcné5,329.0005,329.000
II. Ostatní správní40.00040.000
III. Investiční
A. Vlastní investice720.000720.000
§ 3. (úhrn)15,740.00015,740.000

1. President republiky a kancelář presidenta republiky.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
124Stavební správa hradu.
I. Vlastní správní
A. Osobní2,002.0002,002.000
B. Věcné1,425.0001,425.000
II. Ostatní správní220.000220.000
§ 4. (úhrn)3,647.0003,647.000
5Správa zámku Lány
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,888.0001,888.000
B. Věcné1,044.0001,044,000
III. Investiční
A Vlastní investice170.000170.000
§ 5. (úhrn)3,102.0003,102.000
6Státní statek Lány
I. Vlastní správní.
A. Osobní7,428.0007,428.000
B. Věcné4,418.0004,418.000
III. Investiční
A Vlastní investice620.000620.000
§ 6 (úhrn)12.466.00012.466.000
Titul 2.
I. Vlastní správní
A. Osobní32,048.00032,048.000
B. Věcné14,102.00014,102.000
II. Ostatní správní1,410.0001,410.000
III. Investiční
A Vlastní investice1,640.0001,640.000
Titul 2. (úhrn)49,200.00049,200.000

1. President republiky a kancelář presidenta republiky.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
Kapitola 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.6,300.0006,300.000
Titul 2.32,048.00032,048.000
A. (úhrn)38,348.00038,348.000
B. Věcné.
Titul 2.14,102.00014,102.000
I. (úhrn)52,450.00052,450.000
II. Ostatní správní.
Titul 2.1,410.0001.410.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 2. 1,640.0001,640.000
Kapitola 1. (úhrn)55,500.00055.500.000

1. President republiky a kancelář presidenta republiky.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1. President republiky a kancelář presidenta republiky.
12Kancelář presidenta republiky
3Hospodářská správa hradu.238.000238.000
5Správa zámku Lány65.00065.000
6Státní statek Lány9,238.0009,238.000
Titul 2. (úhrn)9,541.0009,541.000
Kapitola 1. (úhrn)9,541.0009.541.000

2. Ústavodárné Národní shromáždění.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
2. Ústavodárné Národní shromáždění.
21Ústavodárné Národní shromáždění.
1Poslanci.
I. Vlastní správní.
A. Osobní44,000.00044,090.000
B. Věcné5,000.0005,000.000
§ 1 (úhrn)49.000.00049,000.000
2Sněmovní kancelář.
I. Vlastní správní.
A. Osobní14,166.00014,166.000
B. Věcné24,965.00024,965.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3.180.0003,180.000
§ 2. (úhrn)42,311.00042,311.000
Kapitola 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní
Titul I.58,166.00058,166.000
B. Věcné
Titul 1.29,965.00029,965.000
1. (úhrn)88,131.00088,131.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice
Titul I.3,180.0003,180.000
III. (úhrn)3,180.0003,180.000
Kapitola 2. (úhrn)91,311.00091,311.000

2. Ústavodárné Národní shromáždění.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
2. Ústavodárné Národní shromáždění.
21Ústavodárné Národní shromáždění.
2Sněmovní kancelář650.000650.000
Kapitola 2. (úhrn)650.000650.000

2a. Slovenská národná rada.

KapitolaTitulParagrafVýdavkyústrednézemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
2a. Slovenská národná rada.
2a1Slovenská národná rada a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
1Členovia Slovenskej národnej rady a členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady.
I. Vlastné správne.
A. Osobné10,721.00010,721.000
B. Vecné693.000693.000
§ 1 (úhrn)11,414.00011,414.000
2Predsednictvo Slovenskej národnej rady.
I. Vlastné správne
B. Vecné18,020.00018,020.000
§ 2. (úhrn)18,020.00018,020.000
3Správa zámku Smolenice.
III. Investičné.
A. Vlastné investície1,800.0001,800.000
§ 3. (úhrn)1,800 0001,800.000
4Umělecká a vědecká rad
I. Vlastné správne
B. Vecné500.000500.000
§ 4 (úhrn)500.000500.000
Titul 1. (úhrn)31,734.00031,734.000
2Úrad Predsedníctva Slovenskej národnej rady.
I. Vlastné správne
A. Osobné7,834.0007,834,000
B. Vecné4,917.0004,917.003
II. Ostatné správne5,000.0005,000.000
III. Investičné
3A. Vlastné investície960.000960.000
Titul 2. (úhrn)18,711.00018,711.000
3Štátny plánovací a štatistický úřad.
1Predsedníctvo Štátneho plánovacieho a štatistického úradu.
I. Vlastné správne.
A. Osobné913.000913.000
§ 1. (úhrn)913.000913.000

2a. Slovenská národná rada.

KapitolaTitulParagrafVýdavkyústrednézemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
2a32Štátny plánovací a štatistický úrad.
I. Vlastné správne.
A.Osobné23,289.00023,280.000
B. Vecné9,751.0009,751.000
III. Investičné.
A. Vlastné investice3,270.0008,270.000
§ 2. (úhrn)38,254.00038,254.000
Titul 3. (úhrn)39,167.00039,167.000
Kapitola 2a
I. Vlastné správne
A. Osobné.
Titul 1.10,721.000 10,721.000
Titul 2. 7,834.0007,834.000
Titul 3.26,146.00026.146.000
A (úhrn)44,701.00044,701.000
B. Vecné.
Titul 1.19,213.00019,213.000
Titul 2.4,917.0004,917.000
Titul 3.9,751.0009,751.000
B. (úhrn)33,881.00033,881.000
II. Ostatné správne.
Titul 25,000.0005,000.000
II (úhrn)5,000.0005,000.000
III. Investičné
A. Vlastné investície
Titul 1.1,800.0001,800.000
Titul 2.960.000960.000
Titul 3.3,270.0003,270.000
III. (úhrn)6,030.0006,030.000
Kapitola 2a. (úhrn)89,612.00089,612.000

2a. Slovenská národná rada.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústrednézemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
2a. Slovenská národná rada.
2a2Úrad Predsedníctva Slovenskej národnej rady150 000150.000
3Štátny plánovací a štatistický úrad.
2Štátny plánovací a štatistický úrad385.000385.000
Kapitola 2a (úhrn)535.000535.000

3. Předsednictvo vlády.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
3. Předsednictvo vlády.
31Předsedníctvo vlády.
1Předseda vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní454.000454.000
2aNáměstek předsedy vlády
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000400.000
2bNáměstek předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000400.000
2cNáměstek předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000400.000
2dNáměstek předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní400.000400.000
2eNáměstek předsedy vlády.
I. Vlastni správní.
A. Osobní400.000400.000
3Sekretariát předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní740.000740.000
B. Věcné560.000560.000
§ 3. (úhrn)1,300.0001,300.000
3aSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní740.000740.000
B. Věcné560.000560.000
§ 3a (úhrn)1,300.0001,300.000

3. Předsednictvo vlády.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
313bSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní740.000740.000
B. Věcné560.000560.000
§ 3b. (úhrn)1,300.0001,300.000
3cSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní740.000.740.000
B. Věcné560.000560.000
§ 3c. (úhrn)1,300.0001,300.000
3dSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní740.000740.000
B. Věcné560.000560.000
§ 3d. (úhrn)1,300.0001,300.000
3eSekretariát náměstka předsedy vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní740.000740.000
B. Věcné560.000560.000
§ 3e. (úhrn)1,300.0001,300.000
4Úřad předsednictva vlády.
I. Vlastní správní.
A. Osobní18,668.00018,668.000
B. Věcné9,932.0009,982.000
II. Ostatní správní1,100.0001,100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,900.0003,900.O00
§ 4. (úhrn)33,600.00033,600.000

3. Předsednictvo vlády.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
315Na fond pro nepředvídané výlohy vlády podle § 5; odst. 2 zákona ze dne 20. března 1919. č. 175 Sb.
II. Ostatní správní50,000.00050,000.000
6Komise pro zhospodárnění veřejné správy
I. Vlastní správní.
A. Osobní.80.00080.000
B. Věcné70.00070.000
§ 6. (úhrn)150.000150.000
I. Vlastní správní.
A. Osobní.25,642.00025,642.000
B. Věcné13,362.00013,362.000
II. Ostatní správní51,100.00051,100,000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,900.0003,900.000
Titul 1. (úhrn)94,004.00094,004.000
2Národohospodářská sekce vlády.
1Hospodářská rada
I. Vlastní správní
B. Věcné250.000260.000
2Generální sekretariát Hospodářské rady.
I. Vlastní správní.
A. Osobní21,107.00021,107.000
B. Věcné14,541.00014,541.000
III. Investiční
A. Vlastní investice4,300.0004,300.000
§ 2. (úhrn)39,948.00039,948.000

3. Předsednictvo vlády.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
323Státní úřad plánovací
I. Vlastní správní.
A. Osobní.22,162.00022,162.000
B. Věcné8,923.0008,923.000
II. Ostatní správní1,600.0001,600.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,680.0001,680.000
§ 3 (úhrn)34,365.00034,365.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní43,269.00043,269.000
B. Věcné23,714.00023,714.000
II. Ostatní správní1,600.0001,600.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice5,980.0005,980.000
Titul 2. (úhrn)74,563.00074,563.000
3Ústavní soud.
I. Vlastní správní.
A. Osobní130.000130.000
B. Věcné20.00020.000
Titul 3. (úhrn)150.000150.000
Kapitola 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 125,642.00025,642.000
Titul 243,269.00043,269.000
Titul 3130.000130.000
A. (úhrn)69,041.00069,041.000

3. Předsednictvo vlády.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
3B. Věcné
Titul 113,362.00013,302.000
Titul 223,714.00023,714.000
Titul 320.00020.000
B. (úhrn)37,096.00037,096.000
I. (úhrn)106,137.000106,137.000
II. Ostatní správní
Titul 151,100.00051,100.000
Titul 21,600.0001,600.000
II. (úhrn)52,700.00052,700.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 13,900.0003,900.000
Titul 25,980.0005,980.000
III. (úhrn)9,880.0009,880.000
Kapitola 3 (úhrn)168,717.000168,717.000

3a. Predsedníctvo Sboru povereníkov.

KapitolaTitulParagrafVýdavkyústrednézemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
3a. Predsedníctvo Sboru povereníkov.
3a1Predsedníctvo Sboru povereníkov.
1Predseda Sboru povereníkov.
I. Vlastné správne.
A. Osobné387.000387.000
§ 1. (úhrn)387.000387.000
2Podpredseda Sboru povereníkov.
I. Vlastné správne.
A. Osobné360.000360.000
§ 2. (úhrn)360.000360.000
3Sekretariát predsedu Sboru povereníkov.
I. Vlastné správne.
A. Osobné483.000483.000
B. Vecné450.000450.000
II. Ostatné správne25.00025.000
III. Investičné.
A Vlastné investície281.000281.000
§ 3 (úhrn)1,239.0001,239.000
3aSekretariát podpredsedu Sboru povereníkov.
I. Vlastné správne.
A. Osobné483.000483.000
B. Vecné450.000450.000
II. Ostatné správne25.00025.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície281.000281.000
§ 3a. (úhrn)1,239.0001,239.000
4Úrad Predsedníctva Sboru povereníkov.
I. Vlastné správne.
A. Osobné6,102.0006,102.000
B. Vecné4,737.0004,737.000
II. Ostatné správne2,326.0002,326.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície2,370.0002,370.000
§ 4. (úhrn)15,535.00015,535.000

3a. Predsedníctvo Sboru povereníkov.

KapitolaTitulParagrafVýdavkyústrednezemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
3a15Fond na nepredvídané výdavky Sboru povereníkov
I. Vlastné správne.
B. Vecné6,000.0006,000.000
§ 5. (úhrn)6,000.0006,000.000
Titul 1.
I. Vlastné správne.
A. Osobné7,815.0007,815.000
B. Vecné11,637.000 11,637.000
II. Ostatné správne2,376.0002,376.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície2,932.0002.932.000
Titul 1. (úhrn)24,760.00024,760.000
2Sbierka nariadení SNR a Úradný vestník.
I. Vlastné správne.
A.Osobné1,580.0001,580.000
B. Vecné6,424.0006,424.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície143.000143.000
Titul 2. (úhrn)8,147.0008,147.000
Kapitola 3a
I. Vlastné správne.
A. Osobné
Titul 1.7,815.0007,815.000
Titul 2.1,580.0001,580.000
A. (úhrn)9,395.0009,395.000
B. Vecné
Titul 1. 11,637.00011,637.000
Titul 2.6,424.0006,424.000
B. (úhrn)18,061.00018,061.000
I. (úhrn)27,456.00027,456.000
II. Ostatné správne.
Titul 1.2,376.0002,376.000
Titul 2.
II. (úhrn)2,376.0002,376.000
III. Investičné.
A. Vlastné investície
Titul 1.2,932.0002,932.000
Titul 2.143.000143.000
III. (úhrn)3,075.0003,075.000
Kapitola 3a. (úhrn)32,907.00032,907.000

3a. Predsedníctvo Sboru povereníkov.

KapitolaKapitolaParagrafPríjmyústrednézemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
3a. Predsedníctvo Sboru povereníkov.
3a2Sbierka nariadení SNR a Úradný vestník13,244.00013,244.000
Kapitola 3a (úhrn)13,244.00013,244.000

4. Ministerstvo zahraničních věcí.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
4. Ministerstvo zahraničních věcí.
41Ministerstvo zahraničních věcí
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní374.000374.000
2Státní tajemník.
I. Vlastní správní.
A. Osobní257.000257.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní72,640.00072,640.000
B. Věcné30,680.00030,680.000
II. Ostatní správní1,000.0001,000.000
III. Investiční
A. Vlastní investice4,500.0004,500.000
§ 3. (úhrn)108,820.000108,820.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní73,371.00073,371.000
B. Věcné30,680.00030,630.000
II. Ostatní správní1,000.0001,000.000
III. Investiční.
4,500.0004,500.000
Titul 1. (úhrn)109,551.000109,551.000
2Zahraniční služba.
1Vyslanectví.
I. Vlastní správní.
A. Osobní106,681.000106,651,000
B. Věcné.26,920.00026,920.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice6,800.000—-6,800.000
§ 1. (úhrn)140,401.000140,401.000

4. Ministerstvo zahraničních věcí.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
422Konsuláty.
I. Vlastní správní.
A. Osobní67,578.00057,578.000
B. Věcné21,072.00021,072.000
III. Investiční.
A. Vlastní Investice3,800.0003,800.000
§ 2. (úhrn)92,450.00092,450.000
Titul 2
I. Vlastní správní.
A. Osobní174,259.000174,259.000
B. Věcné47,992.00047,993.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice10,600.00010,600.000
Titul 2. (úhrn)232,851.000232,851.000
3Účastenství na mezinárodních institucích a jednáních.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.1,630.0001,630.000
B. Věcné14,920.00014,920.000
II. Ostatní správní21,817.00021,817.000
Titul 3. (úhrn)38,367.00038,367.000
4Služba zpravodajská.
1Činnost zpravodajská.
I. Vlastní správní.
B. Věcné11,700.00011,700.000
§ 1. (úhrn)11,700.00011,700.000
2Styk s cizinou.
I. Vlastní správní.
B. Věcné2,250.0002,250.000
II. Ostatní správní11,033.00011,033.000
§ 2. (úhrn)13,283.00013,283.000

4. Ministerstvo zahraničních věcí.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
Titul 4
I. Vlastní správní.
B. Věcné13,950.00013,950.000
II. Ostatní správní.11,033.00011,033.000
Titul 4. (úhrn)24,983.00024,983.000
Kapitola 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.73,371.00073,371.000
Titul 2.174,259.000174,259.000
Titul 3.1,630.0001,630.000
II. Ostatní správní. A. (úhrn)249,260.000249,260.000
B. Věcné.
Titul 1.30,680.00030,680.000
Titul 2.47,992.00047,992,000
Titul 3.14,920.00014,920.000
Titul 4.13,950.00013,950.000
B. (úhrn)107,542.000107,542.000
I. (úhrn)356,802.000356,802.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.1,000.0001,000.000
Titul 3.21,817.00021,817.000
11,033.00011,033.000
II. (úhrn)33,850.00033,850.000
III. Investiční.
A. Vlastni investice.
Titul 1.4,500.0004,500.000
Titul 2.10,600.00010,600.000
III. (úhrn)15,100.00015,100.000
Kapitola 4. (úhrn)405,752.000405,752.000

4. Ministerstvo zahraničních věcí.

KapitolaTitulParagraf Příjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
4. Ministerstvo zahraničních věcí.
41Ministerstvo zahraničních věcí.
3Ministerstvo500.000500.000
Titul 1. (úhrn)500.000500.000
2Zahraniční služba.
1Vyslanectví3,500.0003,500.000
2Konsuláty3,000.0003,000.000
Titul 2. (úhrn)6,500.0006,500.000
Kapitola 4. (úhrn)7,000.0007,000.000

5. Ministerstvo národní obrany.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
5. Ministerstvo národní obrany.
5Ministerstvo národní obrany9.500,000.0009.500,000.000

5. Ministerstvo národní obrany.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
5. Ministerstvo národní obrany.
5Ministerstvo národní obrany.188,163.000188,163.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
6. Ministerstvo vnitra.
(Povereníctvo vnútra.)
61Ministerstvo vnitra.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.78,364.00078,364.000
B. Věcné.25,418.00025,418.000
II. Ostatní správní.100.000100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,509.0001,509.000
§ 3. (úhrn)105,391.000105,391.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní23,706.00023,706.000
B. Věcné13,699.00013,699.000
II. Ostatní správní100.000100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,180.0003,180.000
§ 4. (úhrn)40,685.00040,685.000
5Archivnictví.
I. Vlastní správní.
B. Věcné500.000290.000790.000
II. Ostatní správní80.00050.000130.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200 000200.000
§ 5. (úhrn)780.000340.0001,120.000

3. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
61Titul 1.
Vlastní správní
A. Osobní78,711.00024,040.000102,751.000
B. Věcné25,418.000500.00013,989.00039,907.000
II. Ostatní správní100.00080.000150.000330.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,509.000200.0003,180.0004,889.000
Titul 1. (úhrn)105,738.000780.00041,359.000147,877.000
2Osídlovací úřad a Fond národní obnovy.
1Rada
I. Vlastní správní
A. Osobni880.000440.0001,320.000
2Správa vykonávaná Osidlovacím úřadem a Fondem
I. Vlastní správní
A. Osobní58,336.00036,213.00094,549.000
B. Věcné43,724.00013,953.00057,677.000
II. Ostatní správní1.000,500.0001.000,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,550.0002,300.0005,850.000
§ 2. (úhrn)1.106,110.00052,466.0001.158,576.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní59,216.00036,653.00095,869.000
B. Věcné43,724.00013,953.00057,677.000
II. Ostatní správní1.000,500.0001.000,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,550.0002,300.0005,850.000
Titul 2 (úhrn)1.106,990.00052,906.0001.159,896.000
2aReemigrace československých krajanů.
1Zahraniční reemigrační orgány podle mezistátních dohod.
I. Vlastní správní.
A. Osobní24,510.00024,510.000
II. Ostatní správní69,723.00069,723.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,800.0001,800.000
§ 1. (úhrn)96,033.00096,033.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
62a2Domácí reemigrační orgány.
I. Vlastní správní.
A. Osobní19,344.000 19,344.000
II. Ostatní správní54,027.00054,027.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,456.0001,450.000
§ 2. (úhrn) 74,827.00074,827.000
3Shromažďovací střediska.
I. Vlastní správní
A. Osobní4,620.0004,620.000
II. Ostatní správní2,130.0002,130.000
III. Investiční
A. Vlastní investice900.000900.000
§ 3. (úhrn)7,650.0007,650.000
4Všeobecné výdaje.
II. Ostatní správní708,045.000708,045.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,400.0001,400.000
§ 4. (úhrn)709,445.000709,445.000
Titul 2a.
I. Vlastní správní.
A. Osobní48,474.00048,474.000
II. Ostatní správní833,925.000833,925.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice5,556.0005,556.000
Titul 2a. (úhrn)887,955.000887,955.000
3Zeměměřičský úřad
I. Vlastní správní.
A. Osobní31,725.00031,725.000
B. Věcné3,704.00018,491.00022,195.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,220.0003,220.000
Titul 3. (úhrn)3,704.00053,436.00057,140.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
64Všeobecná vnitřní správa
I. Vlastní správní
A. Osobní653,612.000163,252.000816,864.000
B. Věcné233,669.00032,179.000265,848.000
II. Ostatní správní2,040.000110.0002,150.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice15,800.0004,000.00019,800.000
B. Příspěvky na investice12,000.0009,000.00021,000.000
III. (úhrn)27,800.00013,000.00040,800.000
Titul 4. (úhrn)917,131.000208,541.0001.125,662.000
5Národní bezpečnost.
Ředitelství a referáty národní bezpečnosti.
I. Vlastní správní.
A. Osobní77,412.00011,786.00089,198.000
B. Věcné42,336.0006,523.00048,859.000
II. Ostatní správní120.00030.000150.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,515.0001,340.0002,855.000
§ 1. (úhrn)121,383.00019,679.000141,062.000
2Sbor národní bezpečnosti (uniformovaný).
a) Pořádková služba
I. Vlastní správní
A. Osobní1.188,234.000338,050.0001.526,284.000
B. Věcné309,339.000196,794.000506,133.000
II. Ostatní správní4,428.0002,300.0006,728.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice39,690.00038,930.00078,620.000
a) (úhrn)1.541,691.000576,074.0002.117,765.000
b) Zvláštní útvary Sboru národní bezpečnosti.
I. Vlastní správní
A. Osobní11,840.000219,211.000231,051.000
B. Věcné27,813.00084,446.000112,259.000
II. Ostatní správní819.0002,460.0003,279.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice21,816.00015,120.00036,936.000
b) (úhrn)62,288.000321,237.000383,525.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
652Paragraf 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní11,840.0001.407,445.000338.050.0001.757,335.000
B. Věcné27,813.000393,785.000196,794.000618,392.000
II. Ostatní správní.819.0006,888.0002,300.00010,007,000
III. Investiční.
A. Vlastní investice21,816.00054,810.00038,930.000115,556.000
§ 2. (úhrn)62,288.0001.862,928.000576,074.0002.501,290.000
3Státně bezpečnostní složka a kriminální složka Sboru národní bezpečnosti neuniformovaná)
a) Státně bezpečnostní složka.
I. Vlastní správní.
A. Osobní22,427.00011,993.00034,420.000
B. Věcné27,362.0009,992.00037,354.000
II. Ostatní správní240.00050.000290.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice4,200.000.3,800.0008,000.000
a) (úhrn)54,229.00025,835.00080,064.000
b) Kriminální složka.
I. Vlastní správní.
A. Osobní138,629.000138,629.000
B. Věcné49,113.0001,853.00050,966.000
II. Ostatní správní 240.00025.000265.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice10,150.000600.00010,750.000
b) (úhrn)198,132.0002,478.000200,610.000
Paragraf 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní161,056.00011,993.000173,049.000
B. Věcné76,475.00011,845.00088,320.000
II. Ostatní správní480.00075.000555,000
III. Investiční.
A. Vlastní investice14,350.0004,400.00018,750.000
b) (úhrn)252,361.00028,313.000280,674.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
654Internační, pracovní a sběrná střediska
I. Vlastní správní.
A. Osobní99,998.0009,521.000109,519.000
B. Věcné145,697.00019,227.000 164,924.000
II. Ostatní správní36,111.00036,111.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice9,720.0001,380.00011,100.000
§ 4 (úhrn)291,526.00030,128.000321,654.000
5Požární bezpečnost
II. Ostatní správní.6,576.0006,576.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice16,524.00016,524.000
§ 5 (úhrn)23,100.00023,100.000
Titul 5.
I. Vlastní správní.
A. Osobní11,840.0001.745,911.000371,350.0002.129,101.000
B. Věcné27,813.000658,293.000234,389.000920,495.000
II. Ostatní správní819.00050,175.0002,405.00053,399.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice21,816.00080,395.00046,050.000148,261.000
B. Příspěvky na investice16,524.00016,524.000
III. (úhrn)21,816.00096,919.00046,050.000164,785.000
Titul 5. (úhrn)62,288.0002.551,298.000654,194.0003.267,780.000
6Vyživovací příspěvky
II. Ostatní správní300,000.000300,000.000
Titul 6. (úhrn)300,000.000300,000.000
7Likvidace protiletecké ochrany.
I. Vlastní správní.
A. Osobni1,500.0001,500.000
B. Věcné14,000.00014,000.000
II. Ostatní správní10,000.00010,000.000
Titul 7. (úhrn)25,500.00025,500.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
68Odsun Němců.
II. Ostatní správní40,000.00040,000.000
Titul 8. (úhrn)40,000.00040,000.000
9Obnova Lidic a Ležáků.
II. Ostatní správní100,000.000100,000.000
Titul 9. (úhrn)100,000.000100,000.000
Kapitola 6.
Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.78,711.00024,040.000102,751.000
Titul 2.59,216.00036,653.00095,869.000
Titul 2a.48,474.00048,474.000
Titul 3.31,725.00031,725.000
Titul 4.653,612.000163,252.000816,864.000
Titul 5.11,840.0001.745,911.000371,350.0002.129,101.000
Titul 7.1,500.0001,500.000
A. (úhrn)90,551.0002.491,964.000643,769.0003.226,284.000
B. Věcná.
Titul 1.25,418.000500.00013,989.00039,907.000
Titul Z.43,724.00013,953.00057,677.000
Titul S.3,704.00018,491.00022,195.000
Titul 4.233,669.00032,179.000265,848.000
Titul 5.27,813.000658,293.000234,389.000920,495.000
Titul 714,000.00014,000.000
B. (úhrn)56,935.000968,677.000294,510.0001.320,122.000
I. (úhrn)147,486.0003.460,641.000938,279.0004.546,406.000
II. Ostatní správní
Titul 1.100.00080.000150.000330.000
Titul 2.1.000,500.0001.000,500.000
Titul 2a.833,925.000833,925.000
Titul 4.2,040.000110.0002,150.000
Titul 6.819.00050,175.0002,405.00053,399.000
Titul 6.300,000.000300,000.000
Titul 7.10,000.00010,000.000
Titul 8.40,000.00040,000.000
100,000.000100,000.000
Titul 9
II. (úhrn)100,000.000100,000.000
300,919.0001.102,795.000836,590.0002.240,304.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
6 III Investiční
A. Vlastní investice
Titul 1.1,509.000200.0003,180.0004,889.000
Titul 2.3,550.0002,300.0005,850.000
Titul 2a5,556.0005,556.000
Titul 3.3,220.0003,220.000
Titul 4.15,800.0004,000.00019,800.000
Titul 5.21,816.00080,395.00046.050.000148,261.000
A. (úhrn)23,325.000103,165.000 61,086.000187,576.000
B. Příspěvky na investice
Titul 4.12,000.0009,000.00021,000.000
Titul 5.16,524.00016,524.000
B (úhrn)28,524.0009,000.00037,524.000
III (úhrn)23,325.000131,689.00070,086.000225,100.000
100,000.000100,000.000
471,790.0004.695,125.0001.844,955.0007.011,810.000
Kapitola 6 (úhrn)471,730.0004.795,125.0001.844,955.0007.111,810.000

6. Ministerstvo vnitra.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
616. Ministerstvo vnitra. (Povereníctvo vnútra.)
3Ministerstvo15,120.00015,120.000
4Pověřenectvo568.000568.000
Archivnictví2.000 2.000
5Titul 1. (úhrn)15,120.0002.000538.00015,690.000
2Ostřelovací úřad a Fond národní obnovy.
1Rada440.000440.000
2Správa vykonávaná Osidlovacím úřadem a Fondem65,034.00011,425.00076,459.000
Titul 2. (úhrn)65,474.00011,425.00076,899.00
3Zeměměřičský úřad.4,550.0004,550.000
4Všeobecná vnítřní správa2,979.0003,505.0006,484.000
5Národní bezpečnost.
1Ředitelství a referáty národní bezpečnosti1,199.00095.0001,294.000
2Sbor národní bezpečnosti (uniformovaní).
a) Pořádková služba76,087.00015,215.00091,302.000
b) Zvláštní útvary Sboru národní bezpečnosti5.00010,027.00010,032.000
§ 2. (úhrn)5.00086,114.00015,215.000101,334.000
3Státně bezpečností složka a kriminální složka Sboru národní bezpečnosti (neuniformovaná)
a) Státní bezpečnostní složka18,0006.00024.000
b) Kriminální složka209.0005.000214.000
§ 3. (úhrn)227.00011.000238.000
4Internační, pracovní a sběrná střediska322,802.000220.000323,022.000
Titul 5. (úhrn)5.000410,342.00015,541.000425,888.000
7Likvidace protiletecké ochrany2,000.0002,000.000
Kapitola 6.
Titul 1.15,120.0002.000568.00015,690.000
Titul 2.65,474.00011,425.00076,899.000
Titul 34,330.0004,330.000
Titul 4.2,979.0003,505.0006,484.000
Titul 55.000410,342.00015,541.000425,888.000
Titul 72,000.0002,000.000
Kapitola 6. (úhrn)15,125.000485,127.00031,039.000531,291.000

7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem.
(Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom.)
71Ministerstvo spravedlnosti.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000347.000
§ 1. (úhrn)347.000347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní334.000334.000
§ 2 (úhrn)334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní19,029.00019,029.000
B. Věcné6,108.0006,108.000
II. Ostatní správní120.000120.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice460.000460.000
§ 3. (úhrn)25,717.00025,717.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,895.0006,895.000
B. Věcné1,842.0001,842.000
II. Ostatní správní1,460.0001,460.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice315.000315.000
C. Ostatní200.000200.000
III. (úhrn)515.000515.000
§ 4. (úhrn)10,712.00010,712.000

7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
71Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní19,376.0007,229.00026,605.000
B. Věcné6,108.0001,842.0007,950.000
II. Ostatní správní120.0001,460.0001,580.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice460.000315.000775.000
C. Ostatní200.000200.000
III. (úhrn)460.000515.000975.000
Titul 1. (úhrn)26,064.00011,046.00037,110.000
72Nejvyšší soud.
I. Vlastní správní.
A. Osobní13,603.0005,217.00018,820.000
B. Věcné—-1,437.0001,170.0002,607.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice280.000185.000465.000
C. Ostatní150.000150.000
III. (úhrn)430.000185.000615.000
Titul 2. (úhrn)15,470.0006,572.00022,042.000
3Justiční správa v zemích.
I. Vlastní správní.
A. Osobní449,005.000106,538.000555,543.000
B. Věcné78,495.00023,065.000101,560.000
II. Ostatní správní400.000150.000550.000
III. Investiční.
A. Vlastni investice1,870.000500.0002,370.000
C. Ostatní1,600.0005,886.0007,486.000
III. (úhrn)3,470.0006,386.0009,856.000
Titul 3. (úhrn)531,370.000136,139.000667,509.000

7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českých SlovenskaÚhrn
Kčs
76Trestnice a soudní věznice
I. Vlastní správní.
A. Osobní78,945.00015,499.00094,445.000
B. Věcné19,059.000125,583.000
II. Ostatní správní50.00050.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,249.000550.0001,800.000
C. Ostatní899.0002,707.0003,607.000
III. (úhrn)2,150.0003,257.0005,407.000
Titul 4. (úhrn)187,670.00037,815.000225,485.000
5Polepšovací ústavy
I. Vlastní správní
A. Osobní9,831.0004,359.00014,190.000
B. Věcné11,110.0006,369.00017,479.000
II. Ostatní správní10.00010,000
III. Investiční.
A. Vlastní investice 200.000350.000 550.000
C. Ostatní800.000800.000
III. (úhrn)200.0001,150.0001,350.000
Titul 5. (úhrn)21,151.00011,878.00033,029.000
Kapitola 7
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.19,376.0007,229.00026,605.000
Titul 2.13,603.0005.217.00018,820.000
Titul 3.449,005.000106,538.000555,543.000
Titul 4.78,946.00015,499.00094,445.000
Titul 5.9,831.0004,359.00014,190.000
A (úhrn)19,376.000551,385.000138,842.000709,603.000

7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
7B. Věcné.
Titul I.6,108.0001,842.0007,950.000
Titul 2.1,437.0001,170.0002,607.000
Titul 3.78,495.00023,065.000101,560.000
Titul 4.106,524.00019,059.000125,583.000
Titul 5.11,110.0006,369.00017,479.000
B. (úhrn)6,108.000197,566.00051,505.000255,179.000
I. (úhrn)25,484.000748,951.000190,347.000964,782.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.120.0001,460.0001,580.000
Titul 2.
Titul 3.400,000160.000560.000
Titul 4.50.00050.000
Titul 5.10.00010.000
II. (úhrn)120.000460.0001,610.0002,190.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.460.000315.000775.000
Titul 2.280.000185.000465.000
Titul 8.1,870.000500.0002,370.000
Titul 4.1,250.000550,0001,800.000
Titul 5.200.000350.000550.000
A. (úhrn)460.0003,600.0001,900.0005,960.000
C. Ostatní.
Titul 1.200.000200.000
Titul 2.150.000150.000
Titul 3.1,600.0005,886.0007,486.000
Titul 4.900.0002,707.0003,607.000
Titul 5800.000800.000
C. (úhrn)2,650.0009,593.00012,243.000
III (úhrn)460.0006,250.00011,493.00018,205.000
Kapitola 7 (úhrn)26,064.000755,661.000203,450.000985,175.000

7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem. (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom.)
71Ministerstvo spravedlnosti.
3Ministerstvo64.00064.000
4Pověřenectvo362.000362.000
Titul 1. (úhrn)64.000362.000426.000
2Nejvyšší soud2.0002.0004.000
3Justiční správa v zemích781.000285.0001,066.000
4Trestnice a soudní věznice115,300.0003,460.000118,760.000
5Polepšovací ústavy15,345.0003,225.00018,570.000
Kapitola 7. (úhrn)64.000131,428.0007,334.000138,826.000

8. Ministerstvo pro sjednocení zákonů.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
8. Ministerstvo pro sjednocení zákonů.
81 Ministerstvo pro sjednocení zákonů.
1Ministr
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000347.000
2Ministerstvo
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,915.0002,915.000
B. Věcné4,216.0004,216.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,820.0001,820.000
§ 2 (úhrn)8,951.0008,951.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.3,262.0003,262.000
B. Věcné4,216.0004,216.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,820.0001,820.000
Titul 1. (úhrn)9,298.0009,298.000
Kapitola 8. (úhrn)9,298.0009,298.000

9. Nejvyšší správní soud.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
9. Nejvyšší správní soud.(Najvyšší správny súd.)
9Nejvyšší správní soud.
I. Vlastní správní.
A. Osobní9,727.0003,878.00013,605.000
B. Věcné1,151.000473.001,624.000
II. Ostatní správní
III. Investiční.
A. Vlastní investice230.000230.000
Kapitola 9. (úhrn)10,878.0004,581.00015,459.000

9. Nejvyšší správní soud.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
9. Nejvyšší správní soud.
(Najvyšší správny súd.)
9Nejvyšší správní soud16.0003.00019.000
Kapitola 9. (úhrn)16,0003.00019.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
10. Ministerstvo školství a osvěty.
(Povereníctvo školstva a osvety.)
10Ministerstvo škoství a osvěty.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní52,697.00052,697.000
B. Věcné15,053.00015,053.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,450.0001,450.000
§ 3. (úhrn)69,200.00069,200.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní30,081.00030,081.000
B. Věcné3,591.0003,591.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,600.0001,600.000
C. Ostatní550.000550.000
III. (úhrn)2,150.0002,150.000
§ 4. (úhrn)35,822.00035,822.000
5Příspěvky.
II. Ostatní správní798.000500.0001,298.000
6Ústav pro pro film a diapositiv v Praze.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,358.0001,358.000
B. Věcné1,692.0001,692.000
II. Ostatní správní3,000.0003,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice250.000250.000
C. Ostatní4,950.0004,950.000
III. (úhrn)5,200.0005,200.000
§ 6. (úhrn)11,250.00011,250.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafústředníčeskýchSlovenskoÚhrn
Kčs
Titul 1.
101 I. Vlastní správní.
A. Osobní53,044.0001,358.00030,415.00084,817.000
B. Věcné15,053.0001,692.0003,591.00020,336.000
II. Ostatní správní3,798.000500.0004,298.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.1,450.000250.0001,600.0003,300.000
C. Ostatní4,950.000550.0005,500.000
II. (úhrn)1,450.0005,200.0002,150.0008,800.000
Titul 1. (úhrn)69,547.00012,048.00036,656.000118,251.000
102Dozor na školy.
1Dozor na předškolní výchovu.
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,424.000282.0003,706.000
B. Věcné1,576.000132.0001,708.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice60.00060.000
§ 1. (úhrn)5,000.000474.0005,474.000
2Dozor na školy národní
I. Vlastní správní.
A. Osobní45,128.00011,457.00056,585.000
B. Věcné5,872.0004,168.00010,040.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice60.00060.000
§ 2. (úhrn)51,000.00015,685.00066,685.000
3Dozor na školy střední
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,772.0006,772.000
B. Věcné1,028.000220 0001,248.000
§ 3. (úhrn)7,800.000220.0008,020.000
4Dozor na odborné školství
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,259.000120.0003,379.000
B. Věcné1,651.000200.0001,851.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice90.00090.000
§ 4. (úhrn)5,000.000320.0005,320.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1025Dozor na zemědělské školy
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,863.0002,863.000
B. Věcné2,381.0002,381.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice656.000656.000
§ 5. (úhrn)5,900.0005,900.000
6Dozor na hudební učiliště.
I. Vlastní správní.
A. Osobní309.000309.000
B. Věcné361.000361.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice80.00080.000
§ 6 (úhrn)_750.000750.000
7Dozor na tělesnou výchovu školní
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,730.0002,730,000
B. Věcné1,331.0001,331.000
§ 7 (úhrn)4,061.0004,061.000
8Dozor na vyučování ruského jazyka.
I. Vlastní správní.
A. Osobní977.000977.000
B. Věcné855.000855.000
§ 8. (úhrn)__1,832.0001,832.000
Titul 2.
I. Vlastní správní.
A. Osobní65,462.00011,859.00077,321.000
B. Věcné15,055.0004,720.00019,775.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice826.000120.000946.000
Titul 2. (úhrn)81,343.00016,699.00098,042.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
103Předškolní výchova.
1Veřejné školy mateřské
I. Vlastní správní.
A. Osobní104,365.000104,365.000
B. Věcné2,563.0002,563.000
II. Ostatní správní 1,000.0001,000.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice800.000800.000
§ 1. (úhrn)108,728.000108,728.000
Státní školy mateřské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2,853.00031,702.00034,555.000
B. Věcné897.0007,730.0008,627.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.0005,000.0005,150.000
C. Ostatní.1,000.0001,000.000
III. (úhrn)150.0006,000.0006,150.000
§ 2 (úhrn)3,900.00045,432.00049,332.000
Titul 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní107,218.00031,702.000138,920.000
B. Věcné3,460.0007,730.00011,190.000
II. Ostatní správní1,000.0001,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150,0005,000.0005,150.000
B. Příspěvky na investice800.000800.000
C. Ostatní1,000.0001,000.000
III. (úhrn)950.0006,000.0006,950.000
Titul 3. (úhrn)112,628.00045,432.000158,060.000
4Národní školství.
1Veřejné školy
I. Vlastní správní.
A. Osobní2.115,836.0002.115,836.000
B. Věcné91,769.00091,769.000
II. Ostatní správní20,000.00020,000.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice53,100.00053,100.000
C. Ostatní1,790.0001,790.000
III. (úhrn)54,890.00054,890.000
§ 1. (úhrn)2.282,495.0002.282,495.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1042Státní školy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní28,844.000644,780.000673,624.000
B. Věcné5,117.000152,178.000157,295.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice230.00076,180.00076,410.000
C. Ostatní.61,130.00061,130.000
III (úhrn)230,000137,310.000137,540.000
§ 2. (úhrn)34,191.000934,268.000968,459.000
3Pomocné a vzdělávací prostředky.
I. Vlastní správní.
B. Věcné13,640.00013,640.000
II. Ostatní správní1,350.00050.0001,400.000
§ 3. (úhrn)_14,990.00050.00015,040.000
Titul 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní2.144,680.000644,780.0002.789,460.000
B. Věcné110,526.000152,178.000262,704.000
II. Ostatní správní.21,350.00050.00021,400.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice230.00076,180.00076,410.000
B. Příspěvky na investice53,100.00053,100.000
C. Ostatní1,790.00061,130.00062,920.000
III. (úhrn)55,120.000137,310.000192,430.000
Titul 4. (úhrn)2.331,676.000934,318.0003.265,994.000
5Střední školy a učitelské ústavy
1Střední školy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní316,937.00063,370.000380,307.000
B. Věcné41,784.00018,356.00060,140.000
II. Ostatní správní1,445.0001,445.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,000.0001,525.0003,525.000
B. Příspěvky na investice1,250.0001,250.000
C. Ostatní3,000.00012,600.00015,600.000
III. (úhrn)6,250.00014,125.00020,375.000
§ 1 (úhrn)366,416.00095,851.000462,267.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1052Učitelské ústavy
I. Vlastní správní.
A. Osobní23,316.00011,565.00034,881.000
B Věcné4,598.0002,519.0007,117.000
II. Ostatní správní170.000170.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200.000254.000454.000
B. Příspěvky na investice100.000100.000
C. Ostatní400.0002,400.0002,800.000
III. (úhrn)700.0002.654.0003,354.000
§ 2 (úhrn)28,784.00016,738.00045,522.000
Titul 5.
I. Vlastní správní
A. Osobní340,253.00074,935.000415,188.000
B. Věcné46,382.00020,875.00067,257.000
II. Ostatní správní1,615.0001,615.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,200.0001,779.0003,979.000
B. Příspěvky na investice1,350.0001,350.000
C. Ostatní3,400.00015,000.00018,400.000
III. (úhrn)6,950.00016,779.00023,729.000
Titul 5. (úhrn)395,200.000112,589.000507,789.000
6Odborné školství.
1Průmyslové školy a odborné školy pro jednotlivá odvětví průmyslu
I. Vlastní správní.
A. Osobní109,635.00016,694.000126,329.000
B. Věcné24,359.0004,999.00029,358.000
II. Ostatní správní1,106.000220.0001,326.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice4,100.0001,400.0005,500.000
B. Příspěvky na investice800.000800.000
C. Ostatní500.0004,000.0004,500.000
III. (úhrn)5,400.0005,400.00010,800.000
§ 1. (úhrn)140,500.00027,313.000167,813.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1062Obchodní, družstevní, sociální a zdravotně-výchovné školy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní92,001.000 21,875.000 113,876.000
B. Věcné 3,762.000 517.000 4,279.000
II. Ostatní správní800.000303.0001,103.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice460.000450.000910.000
B. Příspěvky na investice1,000.0001,000.000
C. Ostatní250.0002.000.0002,250.000
III. (úhrn)1,710.0002.450.0004,160.000
§ 2. (úhrn)98,273.00025,145.000123,418.000
3Odborné školy pro ženská povolání.
I. Vlastní správní.
A. Osobní72,719.0008,103.00080,822.000
B. Věcné1,381.0002,181.0003,562.000
II. Ostatní správní500.0009.000509.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice120.000500.000620.000
B. Příspěvky na investice1,130.0001,130.000
C. Ostatní100.0001,500.0001,600.000
III. (úhrn)1,350.0002,000.0003,350.000
§ 3. (úhrn)75,950.00012,293.00088,243.000
4Učňovské školy.
I. Vlastní správní.
A. Ostatní138,930.00019,344.000158,274.000
B. Věcné2,126.0006,450.0008,576.000
II. Ostatní správní6,100.000490.0006,590.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,500.0003,500.000
B. Příspěvky na investice6,000.0006,000.000
C. Ostatní2.000.0002,000.000
III. (úhrn)6,000.0005,500.00011,500.000
§ 4. (úhrn)153,156.00031,784.000184,940.000
5Všechny odborné školy.
I. Vlastní správní.
B. Věcné1,600.0001,600.000
II. Ostatní správní150.000150.000
§ 5. (úhrn)1,750.0001,750.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
106Titul 6.
I. Vlastní správní
A. Osobní413,285.00066,016.000479,301.000
B. Věcné33,228.00014,147.00047,375.000
II. Ostatní správní8,656.0001,022.0009,678.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice4,680.0005,850.00010,530.000
B. Příspěvky na investice8,930.0008,930.000
C. Ostatní850.0009,500.00010,350.000
III. (úhrn)14,460.00015,350.00029,810.000
Titul 6. (úhrn)469,629.00096,535.000566,164.000
7Zemědělské školství.
1Odborné školy zemědělské
I. Vlastní správní
A. Osobní68,771.00068,771.000
B. Věcné20,979.00020,979.000
II. Ostatní správní445.000445.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice4,859.0004,859.000
C. Ostatní1,100.0001,100.000
III. (úhrn)5,959.0005,959.000
§ 1. (úhrn)96,154.00096,154.000
2Lidové školy zemědělské.
I. Vlastní správní.
A. Osobní36,715.00036,715.000
B. Věcní1,278.0001,278.000
II. Ostatní správní1,953.0001,953.000
§ 2. (úhrn)39,946.00039,946.000
Titul 7
I. Vlastní správní
A. Osobní105,486.000105,486.000
B. Věcné22,257.00022,257.000
II. Ostatní správní2,398.0002,398.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice4,859.0004,859.000
C. Ostatní1,100.0001,100.000
III. (úhrn)5,959.0005,959.000
Titul 7. (úhrn)136,100.000136,100.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
108Vysoké školy a školy uměleckého směru.
1Vysoké školy universitního směru.
I. Vlastní správní.
A. Osobní211,530.00041,399.000252,929.000
B. Věcné63,770 0008,493.00072,263.000
II. Ostatní správní1,300.0004,880.0006,180.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice20,500.0005,650.00026,150.000
C. Ostatní2,500.0002,500.000
III. (úhrn)20,500.0008,150.00028,650.000
§ 1. (úhrn)297,100.00062,922.000360,022.000
2Vysoké školy technického směru.
I. Vlastní správní.
A. Osobní122,280.00034,416.000156,696.000
B. Věcné56,840.0009,020.00065,860.000
II. Ostatní správní600.000860.0001,460.000
III. Investiční
A. Vlastní investice20,500.00020,000.00040,500.000
C. Ostatní2,100.0002,100.000
III. (úhrn)20,500.00022,100.00042,600.000
§ 2. (úhrn)200,220.00066,396.000266,616.000
3Školy uměleckého směru.
I. Vlastní správní.
A. Osobní36,520.0002,478.00038,998.000
B. Věcné11,456.0001,090.00012,546.000
II. Ostatní správní.3,600.0001.090.0004,690.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.3,750.000400.0004,150.000
§ 3 (úhrn)55,326.0005,058.00060.384.900
Titul 8.
I. Vlastní správní.
A. Osobní370,330.00078,293.000448,623.000
B. Věcné132,066.00018,603.000150,669.000
II. Ostatní správní5,500.0006,830.00012,330.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice44,750.00026,050.00070,800.000
C. Ostatní4,600.0004,600.000
III. (úhrn)44,750.00030,650.00075,400.000
Titul 8. (úhrn)552,646.000134,376.000687,022.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
109Sociální péče o studentstvo a žactvo.
1Vysokoškolské studentstvo.
II. Ostatní správní194,000.00023,394.000217,394.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,700.0003,700.000
C. Ostatní764.000764.000
III. (úhrn)4,464.0004,464.000
§ 1 (úhrn)194,000.00027,858.000221,858.000
2Středoškolské studentstvo a žactvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní47.00047.000
B. Věcné.1,200.0001,200.000
II. Ostatní správní.37,300.00020,296.00057,596.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice500.0002,800.0003,300.000
C. Ostatní3,355.0003,355.000
III. (úhrn)500.0006,155.0006,655.000
§ 2 (úhrn)39,000.00026,498.000 65,498.000
Titul 9.
I. Vlastní správní
A, Osobní47.00047.000
B. Věcné1,200.0001,200.000
II. Ostatní správní231,300.00043,690.000274,990.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice500,0006,500.0007,000.000
C. Ostatní4,119.0004,119.000
III. (úhrn)500.00010,619.00011,119.000
Titul 9. (úhrn)233,000.00054,356.000287,356.000
10Školské a kulturní styky s cizinou.
I. Vlastní správní
A. Osobní900.000900.000
B. Věcné900.000900.000
II. Ostatní správní20,700.00020,700.000
Titul 10. (úhrn)22,500.00022,500.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1011Knihovny, vědecké ústavy a společnosti.
I. Vlastní správní.
A. Osobní29,570.000622.00030,192.000
B. Věcné13,600.000437.00014,037.000
II. Ostatní správní.7,000.0008,125.00015,125.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice830.000600.0001,430.000
Titul 11. (úhrn)51,000.0009,784.00060,784.000
12Umění.
1Hudba.
I. Vlastní správní.
B. Věcné1,270.00010.0001,280.000
II. Ostatní správní.17,400.0001,570.00018,970.000
III. Investiční.
A. Vlastni investice1,000.00050.0001,050.000
§ 1 (úhrn)19,670.0001,630.00021,300.000
2Divadla.
I. Vlastní správní.
B. Věcné70.00020.00090.000
II. Ostatní správní110,700.00043,100.000153,800.000
III Investiční.
A. Vlastní investice40.00040.000
B. Příspěvky na investice4,000.0004,000.000
III. (úhrn)4,000.00040.0004,040.000
§ 2. (úhrn)114,770.00043,160.000157,930.000
3Písemnictví.
I. Vlastní správní.
B. Věcné44.00010.00054.000
II. Ostatní správní2,170.000390.0002,560.000
§ 3. (úhrn)2,214.000400.0002,614.000
4Výtvarnictví.
I. Vlastní správní.
B. Věcné100.00010.000110.000
II Ostatní správní9,000.0001,100.00010,100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice 1,000.000 1,000.000
§ 4. (úhrn)9.100.0002,110.00011,210.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1012Titul 12.
I. Vlastní správní
B. Věcné1,484.00050.0001,534.000
II. Ostatní správní139,270.00046,160.000185,430.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,000.0001,090.0002,090.000
B. Příspěvky na investice4,000.0004,000.000
III. (úhrn)5,000.0001,090.0006,090.000
Titul 12 (úhrn)145,754.00047,300.000193,054.000
13Ochrana památek.
1Ochrana přírody - památky přírodní.
I. Vlastní správní
A. Osobní396.00010.000406.000
B. Věcné568.000215.000783.000
II. Ostatní správní240.00040.000280.000
III. Investiční.
B. Vlastní investice16.00050.00066.000
§ 1. (úhrn)1,220.000315.0001,535.000
2Památky umělecké a historické - archivnictví
I. Vlastni správní
A. Osobní6,490.0001,546.0008,036.000
B. Věcné5,435.0001,060.0006,495.000
II. Ostatní správní23,100.000840.00023,940.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice750.000280.0001,030.000
C. Ostatní1,000.0001,000.000
III. (úhrn)750.0001,280.0002,030.000
§ 2. (úhrn)35,775.0004,726.00040,501.000
3Národní kulturní komise
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,466.000610.0004,076.000
B. Věcné2,059.000490.0002,549.000
II. Ostatní správní6,000.000500.0006,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice170.00075.000245.000
§ 3. (úhrn)11,695.0001,675.00013,370.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1013Titul 13.
I. Vlastní správní.
A. Osobní10,352.0002,166.00012,518.000
B. Věcné.8,062.0001,765.0009,827.000
II. Ostatní správní.29,340.0001,380.00030,720.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice936.000405.0001,341.000
C. Ostatní1,000.0001,000.000
III. (úhrn)936.0001,405.0002,341.000
Titul 13. (úhrn)48,690.0006,716.00055,406.000
14Lidová výchova a lidové knihovnictví.
I. Vlastní správní.
A. Osobní21,042.00010,614.00031,656.000
B. Věcné15,037.0003,142.00018,179.000
II. Ostatní správní.13,500.0006,492.00019,992.000
III. Investiční.
A Vlastní investice950.000300.0001,250.000
B. Příspěvky na investice2,000.0002,000.000
C. Ostatní1,000.0001,000.000
III. (úhrn)2,950.0001,300.0004,250.000
Titul 14. (úhrn)52,529.00021,548.00074,077.000
15Kultus.
Římsko-katolický kultus.
I. Vlastní správní.
A. Osobní104,124.00029,658.000133,782.000
B. Věcné9,790.0009,790.000
II. Ostatní správní5,799.0001,000.0006,799.000
III. Investiční
A. Vlastní investice2,000.0002,000.000
§ 1. (úhrn)119,713.00032,658.000152,371.000
2Řecko-katolický kultus.
I. Vlastní správní.
A. Osobní179.0008,099.0008,278.000
II. Ostatní správní.8.000157.000165.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200.000200.000
§ 2. (úhrn)187.0008,456.0008,643.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrnem
Kčs
10153Evangelický kultus
I. Vlastní správní.
A. Osobní6,560.00013,194.00019,754.000
B. Věcné2,498.0002,498.000
II. Ostatní správní400.0001,535.0001,935.000
§ 3 (úhrn)9,458.00014,729.00024,187.000
4Pravoslavný kultus
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,186.000201.0001,387.000
B. Věcné765.000765.000
II. Ostatní správní.300.00030.000330.000
§ 4 (úhrn)2,251.000231.0002,482.000
5Židovský kultus.
I. Vlastní správní.
A. Osobní420.000701.0001,121.000
B. Věcné220.000220.000
II. Ostatní správní150.00070.000220.000
§ 5. (úhrn)790.000771.0001,561.000
6Československá církev.
I. Vlastní správní.
A. Osobní12,466.00012,466.000
B. Věcné4,000.0004,000.000
II. Ostatní správní750.000750.000
§ 6. (úhrn)17,216.00017,216.000
7Starokatolická církev
I. Vlastní správní.
A. Osobní229.000229.000
B. Věcné75.00075.000
II. Ostatní správní30.00030.000
§ 7. (úhrn)334.000334.000
8Různé církve a organizace osob bez vyznání.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,000.0001,000.000
B. Věcné3,533.0003,533.000
II. Ostatní správní500.000500.000
§ 8. (úhrn)5,033.0005,033.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1015Titul 15.
I. Vlastní správní.
A Osobní126,164.00051,853.000178,017.000
B. Věcné20,881.00020,881.000
II. Ostatní správní7,937.0002,792.00010,729.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,200.0002,200.000
Titul 15 (úhrn)154,982.00056,845.000211,827.000
16Tělesná výchova.
1Tělesná výchova školní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní7,987.0007,987.000
B. Věcné18,764.00018,764.000
II. Ostatní správní7,260.0007,260.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,100.000.1,100.000
B. Příspěvky na investice.700.000700.000
III. (úhrn)1,800.0001,800.000
§ 1. (úhrn)35,811.00035,811.000
2Péče o tělesnou výchovu spolkovou
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,533.0001,533.000
B. Věcné14,097.00014,097.000
II. Ostatní správní4,430.0004,430.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,300.0001,300.000
§ 2. (úhrn)21,360.00021,360.000
3Péče o brannou výchovu, rekreaci, turistiku a skauting.
I. Vlastní správní.
A. Osobní34.00034,000
B. Věcné7,701.0007,701.000
II. Ostatní správní5,856.0005,856.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice350.000350.000
§ 3. (úhrn)13,941.00013,941.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1016Titul 16.
I. Vlastní správní
A. Osobní9,554.0009,554.000
B. Věcné40,562.00040,562.000
II. Ostatní správní17,546.00017,546.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,750.0002,750.000
B. Příspěvky na investice700.000700.000
III. (úhrn)3,450.0003,450.000
Titul 16. (úhrn)71,112.00071,112.000
17Tělovýchova na Slovensku
I. Vlastní správní.
A. Osobní766.000766.000
B. Věcné7,705.0007,705.000
II. Ostatní správní100.000100.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice165.000165.000
Titul 17. (úhrn)8,736.0008.736.000
Kapitola 10.
I. Vlastní správní.
A. Ostatní.
Titul 1.53,044.0001,358.00030,415.00084,817.000
Titul 2.65,462.00011,859.00077,321.000
Titul 3.107,218.00031,702.000138,920.000
Titul 4.2.144,680.000644,780.0002,789,460.000
Titul 5.340,253.00074,935.000415,188.000
Titul 6.413,285.00066,016.000479,301.000
Titul 7.105,486.000105,486.000
Titul 8.370,330.00078,293.000448,623.000
Titul 9.47.00047.000
Titul 10.900.000900.000
Titul 11.29,570.000622.00030,192.000
Titul 13.10,352.0002,166.00012,518.000
Titul 14.21,042.00010,614.00031,656.000
Titul 15.126,164.00051,853.000178,017.000
Titul 16.9,554.0009,554.000
Titul 17.766.000766.000
A. (úhrn)53,944.0003.744,754.0001.004,068.0004.802,766.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
10B. Věcné.
Titul 1.15,053.0001,692.0003,591.00020,336.000
Titul 2.15,055.0004,720.00019,775.000
Titul 3.3,460.0007,730.00011,190.000
Titul 4.110,526.000152,178.000262,704.000
Titul 5.46,382.00020,875.00067,257.000
Titul 6.33,228.00014,147.00047,375.000
Titul 7.22,257.00022,257.000
Titul 8.132,066.00018,603.000150,669.000
Titul 9.1,200.0001,200.000
Titul 10.900.000900.000
Titul 11.13,600.000437.00014,037.000
Titul 12.1,484.00050.0001,534.000
T3tul 13.8,062.0001,765.0009,827.000
Titul 14.15,037.0003,142.00018,179.000
Titul 15.20,881.00020,881.000
Titul 16.40,562.00040,562.000
Titul 17.7,705.0007,705.000
B. (úhrn)15,953.000465,492.000234,943.000716,388.000
I. (úhrn)69,897.0004.210,246.0001.239,011.0005.519,154.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.3,798.000500.0004,298.000
Titul 3. 1,000.0001,000.000
Titul 4.21,350.00050.00021,400.000
Titul 5.1,615.0001,615.000
Titul 6.8,656.0001,022.0009,678.000
Titul 7.2,398.0002,398.000
Titul 8.5,500.0006,830.00012,330.000
Titul 9.231,300.00043,690.000274,990.000
Titul 10.20,700.00020,700.000
Titul 11.7,000.0008,125.00015,125.000
Titul 12.139,270.00046,160.000185,430.000
Titul 13.29,340.0001,380.00030,720.000
Titul 14.13,500.0006,492.00019,992.000
Titul 15.7,937.0002,792.00010,729.000
Titul 16.17,546.00017,546.000
Titul 17.100.000100.000
II. (úhrn)20,700.000490,210.000117,141.000628,051.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskuÚhrn
Kčs
10III. Investiční.
Titul 1.1,450.0005,200.0002,150.0008,800.000
Titul 2.826.000120.000946.000
Titul 3.950.0006,000.0006,950.000
Titul 4.55,120.000137,310.000192,430.000
Titul 5.6,950.00016,779.00023,729.000
Titul 6.14,460.00015,350.00029,810.000
Titul 7.5,959.0005,959.000
Titul 8.44,750.00030,650.00075,400.000
Titul 9.500.00010,619.00011,119.000
Titul 11.830.000600.0001,430.000
Titul 12.5,000.0001,090.0006,090.000
Titul 13.936.0001,405.0002,341.000
Titul 14.2,950.0001,300.0004,250.000
Titul 15.2,200.0002,200.000
Titul 16.3,450.0003,450.000
Titul 17.165.000165.000
III. (úhrn)1,450.000147,881.000225,738.000375,069.000
Kapitola 10. (úhrn)92,047.0004.848,337.0001.581,890.0006.522,274.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
10. Ministerstvo školství a osvěty. (Povereníctvo školstva a osvety.)
10 1Ministerstvo školství a osvěty.
3Ministerstvo.80.000080.000
4Pověřenectvo1.0001.000
5Ústav pro film a diapositiv11,195.00011,195.000
Titul 1. (úhrn)80.00011,195.0001.00011,276.000
3Předškolní výchova.
2Státní školy mateřské8.0008.000
4Národní školství.
1Veřejné školy1,031.0001,031.000
Státní školy100.000100.000
3Pomocné a vzdělávací prostředky24.00024.000
Titul 4. (úhrn)1,055.000100.0001,155.000
5Střední školy a učitelské ústavy.
1Střední školy753.00021.000774.000
2Učitelské ústavy4.0004.000
Titul 5. (úhrn)753.00025.000778.000
6Odborné školství.
5Všechny odborné školy1,749.000300.0002,049.000
7Zemědělské školství.
1Odborné školy zemědělské815.000815.000

10. Ministerstvo školství a osvěty.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenska Úhrn
Kčs
10.8Vysoké školy a školy uměleckého směru.
1Vysoké školy universitního směru16,500.000958.00017,458.000
2Vysoké školy technického směru9,500.0001,115.00010,615.000
3Školy uměleckého směru1,000.000268.0001,268.000
Titul 8 (úhrn)27,000.0002,341.00029,341.000
14Lidová výchova a lidové knihovnictví1,000.0001,000.000
15Kultus.
1Římsko-katolický kultus1,767.0001,513.0003,280.000
2Řecko-katolický kultus265.000265.000
3Evangelický kultus530.000530.000
4Pravoslavný kultus1.0001.000
5Židovský kultus34.00034.000
Titul 15. (úhrn)1,767.0002,343.0004,110.000
16Tělesná výchova.
1Tělesná výchova školní1,065.0001,065.000
2Péče o tělesnou výchovu spolkovou10,930.00010,930.000
3Péče o brannou výchovu, rekreaci, turistiku a skauting18.00018.000
Titul 16. (úhrn)12,013.00012,013.000
Kapitola 10.
Titul 1.80.00011,195.0001,00011,276.000
Titul 3.8.0008.000
Titul 4.1,055.000100.0001,155.000
Titul 5.753.00025.000778.000
Titul 6.1,749.000300,0002,049.000
Titul 7.815.000815.000
Titul 8.27,000.0002,341.00029,341.000
Titul 14.1,000.0001,000.000
Titul 15.1,767.0002,343.0004,110.000
Titul 16.12,013.00012,013.000
Kapitola 10. (úhrn)80.00057,347.0005,118.00062,545.000

11. Ministerstvo informací.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřední zemí českýchSlovenska.Úhrn
Kčs
11. Ministerstvo informací. (Povereníctvo informácií.)
11 1Ministerstvo informací.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní374.000374.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní48,375.00048,375.000
B. Věcné19,432.00019,432.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice4,855.0004,855.000
§ 3. (úhrn)72,662.00072,662.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní11,661.00011,661.000
B. Věcné4,145.0004,145.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,200.0003,200.000
§ 4. (úhrn)19,006.00019,006.000
5Příspěvky.
II. Ostatní správní60.00050.000110.000
Titul 1. (úhrn)73,036.00060.00019,390.00092,486.000
2Informační službu a kulturní styky se zahraniční.
1Domácí informace.
I. Vlastní správní.
A. Osobní8,943.000869.0009,812.000
B. Věcné10,055.0001,908.00011,963.000
II. Ostatní správní3,000.0008,000.0003,650.00014,650.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,600.000200.0001,800.000
§ 1. (úhrn)3,000.00028,598.0006,627.00038,225.000

11. Ministerstvo informací.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1122Zahraniční informace.
I. Vlastní správní
A. Osobní1,062.0001,062.000
B. Věcné1,360.000300.000100.0001,760.000
II. Ostatní správní2,500.0001,000.0001,000.0004,500.000
§ 2. (úhrn)4,922.0001,300.0001,100.0007,322.000
3Kulturní styky se zahraničím.
I. Vlastní správní
A. Osobní6,762.0006,762.000
B. Věcné2,170.000210.0002,380.000
II. Ostatní správní6,500.0007,250.0001,600.00015,350.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice120.000120.000
§ 3. (úhrn)15,552.0007,460.0001,600.00024,612.000
4Společné výdaje kulturní a informační služby.
I. Vlastní správní.
B. Věcné1,000.0001,000.000
II. Ostatní správní10,500.00010,250.0004,950.00025,700.000
§ 4. (úhrn)10,500.00011,250.0004,950.00026,700.000
Titul 2. (úhrn)33,974.00048,608.00014,277.00096,859.000
3Zpravodajská služba.
I. Vlastní správní.
B. Věcné960.00050.0001,010.000
II. Ostatní správní2,000.000400.0002,400.000
Titul 3. (úhrn)2,960.000450.0003,410.000
4Publikační a umělecko-distribuční služba.
I. Vlastní správní.
B. Věcné1,600.0001,250.0002,850.000
II. Ostatní správní500.00021,815.0005,950.00028,265.000
Titul 4. (úhrn)500.00023,415.0007,200.00031,115.000

11. Ministerstvo informací.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
115Rozhlas.
I. Vlastní správní.
B. Věcné225.000400.00020.000645.000
II. Ostatní správní1,500.000220.00018,130.00019,850.000
Titul 5. (úhrn)1,725.000620.00018,150.00020,495.000
6Film a fotografie.
I. Vlastní správní.
B. Věcné625.0001,030.000550.0002,205.000
II. Ostatní správní10,000.0008.300,0002,800.00021,100.000
Titul 6. (úhrn)10,625.0009,330.0003,350.00023,305.000
7Akce a podniky státně-politického významu.
1Výstavnictví
II. Ostatní správní3,000.00010,000.0001,500.00014,500.000
2Jiné akce.
I. Vlastní správní.
B. Věcné60.00020.00080.000
II. Ostatní správní5,000.0002,250.0007,250.000
§ 2 (úhrn)5,060.0002,270.0007,330.000
Titul 7. (úhrn)3,000.00015,060.0003,770.00021,830.000
8Popularizace dvouletého plánu.
II. Ostatní správní10,000.00040,000.0005,000.00055,000.000
Titul 8. (úhrn)132,860.000140,053.00071,587.000344,500.000
Kapitola 11.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 148,749.00011,995.00060,744.000
Titul 27,824.0008,943.000869.00017,636.000
A. (úhrn)56,573.0008,943.00012,864.00078,380.000

11. Ministerstvo informací.

KapitolaTitul ParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
11B. Věcné.
Titul 1.19,432.0004,145.00023,577.000
Titul. 2.3,530.00011,565.0002,008.00017,103.000
Titul 3.960.00050.0001,010.000
Titul 4.1,600.0001,250.0002,850.000
Titul 5.225.000400.00020.000645.000
Titul 6.625.0001,030.000550.0002,205.000
Titul 7.60.00020.00080.000
B. (úhrn)23,812.00015,615.0008,043.00047,470.000
I. (úhrn)80,385.00024,558.00020,907.000125,850.000
II. Ostatní správní.
Titul 1.60.00050.000110.000
Titul 2.22,500.00026,500.00011,200.00060,200.000
Titul 3.2,000.000400.0002,400.000
Titul 4.500.00021,815.0005,950.00028,265.000
Titul 5.1,500.000220.00018,130.00019,850.000
Titul 6.10,000.0008,300.0002,800.00021,100.000
Titul 7.3,000.00015,000.0003,750.00021,750.000
Titul 8.10,000.00040,000.0005,000.00055,000.000
II. (úhrn)47,500.000113,895.00047,280.000208,675.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.4,855.0003,200.0008,055.000
Titul 2.120.0001,600.000200.0001,920.000
III. (úhrn)4,975.0001,600.0003,400.0009,975.000
Kapitola 11. (úhrn)132,860.000140,053.00071,587.000344,500.000

11. Ministerstvo informací.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
11. Ministerstvo informací.
(Povereníctvo informácií.)
115Publikační a umělecko-distribuční služba10,750.0006,550.00017,300.000
6Film a fotografie4,820.0002,800.0001,350.0008,970.000
7Akce a podniky státně politického významu.
1Výstavnictví700.0001,300.000100.0002,100.000
Kapitola II. (úhrn)5,520.00014,850.0008,000.00028,370.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
12. Ministerstvo zemědělství.
(Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.)
121Ministerstvo zemědělství.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000347.000
§ 1. (úhrn)347.000347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 334.000 334.000
§ 2. (úhrn)334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní49,542.00049,542.000
B. Věcné16,236.00016,236.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,400.0002,400.000
§ 3. (úhrn)68,178.00068,178.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní17,213.00017,213.000
B. Věcné7,482.0007,482.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,230.0001,230.000
§ 4. (úhrn)25,925.00025.925.000
5Zahraniční přidělenci.
I. Vlastní správní.
A. Osobní 850.000 850.000
B. Věcné1,065.0001,065.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.000150.000
§ 5 (úhrn)2,065.0002,065.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní50,739.00017,547.00068,286.000
B. Věcné17,301.0007,482.00024,783.000
III. Investiční.
A. Vlastni investice2,550.0001,230.0003,780.000
Titul 1. (úhrn)70,590.00026,259.00096,849.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitul ParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
122Přímá péče o zemědělce.
1Zemědělské školství.
I. Vlastní správní.
A. Osobní11,470.00011,470.000
B. Věcné10,917.00010,917.000
II. Ostatní správní3,275.0003,275.000
§ 1. (úhrn)25,662.00025,662.000
2Zemědělský tisk, propaganda.
II. Ostatní správní3,000.0001,950.0001,550.0006,500.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice250.000250.000
§ 2. (úhrn)3,000.0002,200.0001,550.0006,750.000
3Zemědělské vzdělávací prostředky.
II. Ostatní správní.500.00017,619.0003,830.00021,949.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice400.000400.000
B. Příspěvky na investice2,500.0004,500.000500.0007,500.000
III (úhrn)2,500.0004,900.000500.0007,900.000
§ 3. (úhrn)3,000.00022,519.0004,330.00029,849.000
4Odborná organizace.
II. Ostatní správní40,000.00040,000.000
1,000.000 94,018.000 22,535.000 117,553.000
§ 4. (úhrn)40,000.00040,000.000
1,000.00094,018.00022,535.000117,553.000
5Sociální péče o zemědělce.
II. Ostatní správní6,520.000750.0007,270.000
§ 5. (úhrn)6,520.000750.0007,270.000
6Zajištění pracovních sil v zemědělství.
II. Ostatní správní.7,000.000400.0007,400.000
§ 6. (úhrn)7,000.000400.0007,400.000
7Péče o venkovskou ženu a mládež.
II. Ostatní správní1,000.0008,000.000500.0009,500.000
§ 7. (úhrn)1,000.0008,000.000500.0009,500.000
8Mezinárodní věci zemědělství a lesnictví
II. Ostatní správní3,375.000400.0001,000.0004,775.000
§ 8. (úhrn)3,375.000400.0001,000.0004,775.000

12. Ministerstvo zemědělství

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
Titul 2
122 I. Vlastní správní.
A. Osobní11,470.00011,470.000
B. Věcné10,917.00010,917.000
40,000.00040,000.000
II. Ostatní správní8,875.000135,507.00033,840.000178,222.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice650.000650.000
B. Příspěvky na investice2,500.0004,500.000500.0007,500.000
II (úhrn)2,500.0005,150.000500.0008,150.000
40,000.00040,000.000
Titul 2. (úhrn)11,375.000140,657.00056,727.000208,759.000
3Zemědělská technika
1Orgány vodohospodářské služby.
I. Vlastní správní.
A. Osobní15,999.00015,999.000
B. Věcné1,450.0001,450.000
III. Investiční
A. Vlastní investice350.000350.000
§ 1. (úhrn)17,799.00017,799.000
2Zřizování a udržování některých vodních staveb podle zákona č. 20/1941 Sb..
I. Vlastní správní.
B. Věcné5,000.0005,000.000
II. Ostatní správní10,462.00010,462.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice35,000.00035,000.000
90,960.00090,960.000
B. Příspěvky na investice116,200.000116,200.000
III. (úhrn)35,000.00035,000.000
207,160.000207,160.000
§ 2. (úhrn)35,000.00035,000.000
222,622.000222,622.000
3Orgány pro agrární operace.
I. Vlastní správní.
A. Osobní23,780.0002,545.00026,325.000
B. Věcné12,566.0001,550.00014,116.000
II. Ostatní správní300.000300.000
III. Investiční.2,250.0002,250.000
A. Vlastní investice2,750.000200.0002,950.000
B. Příspěvky na investice1,000.0002,000.0003,000.000
III. (úhrn)2,250.0002,250.000
1,000.0004,750.000200.0005,950.000
§ 3. (úhrn)2,250.0002,250.000
1,000.00041,396.0004,295.00046,691.000
4Zemědělské strojnictví a stavitelství.
II. Ostatní správní54,000.00035,771.00089,771.000
3,000.000 10,000.000 13,000.000
§ 4. (úhrn)54,000.00035,771.00089,771.000
3,000.00010.000.00013,000.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústředníčeskýchSlovenskaÚhrn
Kčs
123Titul 3.
I. Vlastní správní.
A. Osobní23,780.00018,544.00042,324.000
B. Věcné12,566.0008,000.00020,566.000
54,000.00035,771.00089,771.000
II. Ostatní správní3,000,000300.00020,462.00023,762.000
III. Investiční.
2,250.00025,000.00027,250.000
A. Vlastní investice 2,750.000 91,510.000 94,260.000
B. Příspěvky na investice1,000.0002,000.000116,200.000119,200.000
III. (úhrn)2,250.00025,000.00027,250.000
1,000.0004.750.000207,710.000213,460.000
57,250.00079,771.000127,021.080
Titul 3. (úhrn)4,000.00041,396.000254,716.000300,112.000
4Zemědělská výroba.
1Orgány zemědělské správy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní42,065.0006,449.00048,514.000
B. Věcné9,259.0002,270.00011,529.000
II. Ostatní správní630.000630.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,104.0001.104.000
§ 1. (úhrn)52,428.0009,349.00061.777.000
2Přímé zvelebování výroby rostlinné.
II. Ostatní správní1,000.00054,100.00030,000.00085,100.000
§ 2. (úhrn)1,000.00054,100.00030,000.00085,100.000
3Přímé zvelebování výroby živočišné.
II. Ostatní správní2,000.00083,900.00030,000.000115,900.000
§ 3. (úhrn)2,000.00083,900.00030,000.000115,900.000
4Státní ústavy pro chov koní.
I. Vlastní správní.
A. Osobní24,569.00019,771.00044,340.000
B. Věcné26,403.00021,221.00047,624.000
III. Investiční.
2,594.0002,594.000
A. Vlastní investice600.000749.0001,349.000
§ 4. (úhrn)2,594.0002,594.000
51,572.00041,741.00093,313.000
5Zemědělské výzkumnictví
I. Vlastní správní.
A. Osobní34,128.0007,470.00041,598.000
B. Věcné16,096.0003,705.00019,801.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice3,654.0003,654.000
§ 5. (úhrn)53,878.00011,175.00065,053.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1246Veterinární zpráva.
I. Vlastní správní.
A. Osobní7,723.0007,723.000
B. Věcné705.000705.000
II. Ostatní správní7,190.0007,190.000
§ 6. (úhrn)15,618.00015,618.000
7Státní diagnostický veterinární ústav.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,259.0001,259.000
B. Věcné625.000625.000
II. Ostatní správní.40.00040.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,130.0001,130.000
§ 7. (úhrn)3,054.0003,054.000
Titul 4.
I. Vlastní správní.
A. Osobní100,762.00042,672.000143,434.000
B. Věcné51,758.00028,526.00080,284.000
II. Ostatní správní3,000.000138,000.00067,860.000208,860.000
III. Investiční.2,594.0002,594.000
A. Vlastní investice5,358.0001,879.0007,237.000
Titul 4. (úhrn)2,594.0002,594.000
3,000.000295,878.000140,937.000439,815.000
5Zemědělské plánování a statistika.
1Zemědělské plánování.
I. Vlastní správní.
B. Věcné600.000600.000
II. Ostatní správní.200.000200.000
§ 1. (úhrn)800.000800.000
2Zemědělská statistika.
II. Ostatní správní.2,230.0002,230.000
§ 2. (úhrn)2,230.0002,230.000
3Zemědělský ústav účetnicko-spravovědný.
I. Vlastní správní.
A.Osobní 3,812.0003,812.000
B. Věcné1,458.0001,458.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200.000200.000
§ 3. (úhrn)5,470.0005,470.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafVýdajezemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
125Titul 5.
I. Vlastní správní.
A. Osobní3,812.0003,812.000
B. Věcné2,058.0002,058.000
II. Ostatní správní2,430.0002,430.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice200.000200.000
Titul 5. (úhrn)8,500.0008,500.000
6Veřejná služba lesnická.
Dohled na lesy a myslivost
1 I. Vlastní správní.
15,724.00011,257.00026,981.000
B. Věcné6,332.0004,953.00011,285.000
II. Ostatní správní1,000.00015,250.0008,180.00024,430.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice210.000210.000
850.000 470.0001,320.000
§ 1 (úhrn)210.000210.000
1,000.00038,156.00024,860.00064,016.000
2Hrazení bystřin (lesnicko-technická ochrana půdy).
I. Vlastní správní.
A. Osobní8,550.0008,550.000
B. Věcné2,124.0002,124.000
II. Ostatní správní350.000350.000
III. Investiční.
360.000360.000
A. Vlastní investice 36,700.000 36,700.000
§ 2. (úhrn)360.000360.000
47,724.00047,724.000
3Lesnické výzkumnictví.
I. Vlastní správní.
A. Osobní4,176.0004,170.000
B. Věcné4,026.0004,026.000
II. Ostatní správní1,060.0001,060.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice346.000346.000
§ 3. (úhrn)9,608.0009,608.000
Titul 6.
I. Vlastní správní.
A. Osobní28,450.00011,257.00039,707.000
B. Věcné12,482.0004,953.00017,435.000
II. Ostatní správní.1,000.00016,660.0008,180.00025,840.000
III. Investiční.360.000210.000570.000
A. Vlastní investice37,896.000470.00038,366.000
Titul 6. (úhrn)360.000210.000570.000
1,000.00095,488.00024,860.000121,348.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
127Pozemková reforma.
1Ústředí v zemích českých včetně osídlovacích komisí)
I. Vlastní správní.
A. Osobní24,550.00016,790.00041,340.000
B. Věcné39,587.0007,587.00047,174.000
§ 1. (úhrn)64,137.00024,377.00088,514.000
2Obvodové úřadovny (na. Slovensku).
I. Vlastní správní.
A. Osobní5,705.0005,705.000
B. Věcné2,123.0002,128.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1.278.0001,278.000
§ 2 (úhrn)9,106.0009,106.000
Titul 7
I. Vlastní správní.
A. Osobní24,550.00022,495.00047,045.000
B. Věcné39,587.0009,710.00049,297.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,278.0001,278.000
Titul 7. (úhrn)64,137.00033,483.00097,620.000
8Likvidace agendy býv. Stát. pozemkového úřadu u německých zásahů do pozemkové držby v době nesvobody.
Ústředí a obvodové úřadovny.
I. Vlastní správní
A. Osobní.34,959.00034,959.000
B. Věcné7,705.0007,705.000
§ 1. (úhrn)42,664.00042,664.000
Vnější organizace a účtárna vnucených správ.
I. Vlastní správní.
A. Osobní.3,899.0003,899.000
B. Věcné1,281.0001,281.000
§ 2. (úhrn)5,180.0005,180.000
Zvláštní úkoly.
I. Vlastní správní.
A. Osobní1,914.0001,914.000
B. Věcné2,838.0002,838.000
§ 3. (úhrn)4,752.0004,752.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
128Titul 8.
I. Vlastní správní.
A. Osobní40,772.00040,772.000
B. Věcné11,824.00011,824.000
Titul 8. (úhrn)52,596.00052,596.000
Kapitola 12
I. Vlastní správní.
A. Osobní.
Titul 1.50,739.00017,547.00068,286.000
Titul 2.11,470.00011,470.000
Titul 3.23,780.00018,544.00042,324.000
Titul 4.100,762.00042,672.000143,434.000
Titul 5.3,812.0003,812.000
Titul 6.28,450.00011,257.00039,707.000
Titul 7.24,550.00022,495.00047,045.000
Titul 8.40,772.00040,772.000
A. (úhrn)50,739.000222,126.000123,985.000396,850.000
B. Věcné.
Titul 1.17,301.0007,482.00024,783.000
Titul 2.10,917.00010,917.000
Titul 3.12,566.0008,000.00020,566.000
Titul 4.51,758.00028.526.00080,284.000
Titul 5.2,058.0002,058.000
Titul 6.12,482.0004,953.00017,435.000
Titul 7.39,587.0009,710.00049,297.000
Titul 8.11,824.00011,824.000
B. (úhrn)17,301.000130,275.00069,588.000217,164.000
I. (úhrn)68,040.000352,401.000193,573.000614,014.000
II. Ostatní správní.
40,000.00040,000.000
Titul 2. 8,875.000 135,507.000 33,840.000178,222.000
54,000.00035,771.00089,771.000
Titul 3.3,000.000300.00020,462.00023,762.000
Titul 4.3,000.000138,000.00067,860.000208,860.000
Titul 5.2,430.0002,430.000
Titul 6.1,000.00016,660.0008,180.00025,840.000
II. (úhrn)94,000.00035,771.000129,771.000
15,875.000292,897.000130,342.000439,114.000

12. Ministerstvo zemědělství.

Kapitola.TitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
12 III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.2,550.0001,230.0003,780.000
Titul 2.650.000650.000
2,250.00035,000.00037,250.000
Titul 3.2,750.00091,510.00094,260.000
2,594.0002,594.000
Titul 4.5,358.0001,879.0007,237.000
Titul 5.200.000200.000
360.000210.000570.000
Titul 6.37,896.000470.00038,366.000
Titul 7.1,278.0001,278.000
A. (úhrn)2,610.00037,804.00040,414.000
2,550.00046,854.00096.367.000145.771,000
B. Příspěvky na investice.
Titul 2.2,500.0004,500.000500.0007,500.000
Titul 3.1,000.0002,000.000116,200.000119,200.000
B. (úhrn)3,500.0006,500.000116,700.000126,700.000
III. (úhrn)2,610.00037,804.00040,414.000
6,050.00053,354.000213,067.000272,471.000
96,610.00073,575.000170,185.000
89,965.000698,652.000536,982.0001.325,599.000
Kapitola 12. (úhrn)89,965.000795,262.000610,557.0001.495,784.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1212. Ministerstvo zemědělství. (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.)
1Ministerstvo zemědělství.
3Ministerstvo90.00090.000
4Pověřenectvo150.000150.000
Titul 1. (úhrn)90.000150.000240.000
2Přímá péče o zemědělce.
1Zemědělské školství557.000557.000
2Zemědělský tisk, propaganda450.0001.000451.000
3Zemědělské vzdělávací prostředky2,500.0002,500.000
Titul 2. (úhrn)2,950.000558.0003,508.000
3Zemědělská technika.
1Orgány vodohospodářské služby4.0004.000
2Zřizování a udržování některých vodních starých vodních staveb podle zákona čís. 20/1941 Sb. z.11,675.00011,675.000
3Orgány pro agrární operace10.00010.000
4Zemědělské strojnictví a stavitelství3,000.0003,000.000
Titul 3 (úhrn)3,000.00011,689.00014,689.000
4Zemědělská výroba.
1Orgány zemědělské správy 2.0002.000
2Přímé zvelebování výroby rostlinné10,694.00030.00010,724.000
3Přímé zvelebování výroby živočišné1,500.00030.0001,530.000
4Státní ústavy pro chov koní21,623.0008,360.00029,983.000
5Zemědělské výzkumnictví6,196.000485.0006,681.000
6Veterinární správa503.000503.000
7Státní diagnostický veterinární ústav10.00010.000
Titul 4. (úhrn)40,013.0009,420.00049,433.000

12. Ministerstvo zemědělství.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
125Zemědělské plánování a statistika.
2Zemědělská statistika.2,000.0002,000.000
3Zemědělský ústav účetnicko-spravovědný20.00020.000
Titul 5. (úhrn)2,020.0002,020.000
6Veřejná služba lesnická.
Dohled na lesy a myslivost1,270.0007,958.0009,228.000
2Hrazení bystřin (lesnicko-technická ochrana půdy.12,010.00012,010.000
8Lesnické výzkumnictví a všeobecné vzdělávací prostředky.203.000203.000
Titul 6. (úhrn)13,483.0007,958.00021,441.000
7Pozemková reforma
1Ústředí (v zemích českých včetně osídlovací komisí)64,137.00024,377.00088,514.000
Obvodové úřadovny na Slovensku)9,106.0009,106.000
Titul 7. (úhrn)64,137.00033,483.00097,620.000
8Likvidace agendy pozemkového úřadu a německých fondů do pozemkové držby v době nesvobody.
1Ústředí a obvodové úřadovny42,664.00042,664.000
2Vnější organizace a účtárna vnucených správ.5,180.0005,180.000
3Zvláštní úkoly 4,752.0004,752.000
Titul 8. (úhrn)52,596.00052,596.000
Kapitola 12. (úhrn)90.000178,199.00063,258.000241,547.000

13. Ministerstvo výživy.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
13. Ministerstvo výživy.
(Povereníctvo výživy a zásobovania.)
131Ministerstvo výživy
1Ministr
I. Vlastní správní
A. Osobni347.000347.000
2Pověřenec.
I. Vlastní správní.
A. Osobni334.000334.000
3Ministerstvo
I. Vlastni správní.
A. Osobní31,645.00031,645.000
B. Věcné11,725.00011,725.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,850.0001,850.000
§ 3. (úhrn)45,220.00045,220.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní38,666.00038,666.000
B. Věcné28,093.00028,093.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice900.000900.000
§ 4. (úhrn)67,659.00067,659.000
5Zahraniční přidělenci.
I. Vlastní správní.
A. Osobní850.000850.000
B. Věcné1,065.0001,065.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice150.000150.000
§ 5. (úhrn)2,065.0002,065.000

13. Ministerstvo výživy.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
1216Služba pro styk s veřejností.
II. Ostatní správní2,450.0002,450.000
Titul 1.
I. Vlastní správní.
A. Osobní32,842.00039,000.00071,842.000
B. Věcné12,790.00028,093.00040,883.000
II. Ostatní správní2,450.0002,450.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,000.000900.0002,900.000
Titul 1. (úhrn)47,632.0002,450.00067,993.000118.075.000
2Statistika, plánování a výzkumnictví v oboru výživy.
1Statistika a plánování.
II. Ostatní správní4,675.0005,100.0001,000.00010,775.000
2Výzkumnictví potravinářské.
II. Ostatní správní12,000.0007,100.00019,100.000
Titul 2.
II. Ostatní správní4,675.00017.100.0008,100.00029,875.000
Titul 2. (úhrn)4,675.00017,100.0008,100.00029,875.000
3Zpeněžování a distribuce v oboru výživy.
1Zpeněžování a distribuce rostlinné produkce.
5,000.0001,400.0006,400.000
II. Ostatní správní2,500.0002,000.0004,500.000
III. Investiční
B. Příspěvky na investice1,000.0006,000.0007,000,000
§ 1. (úhrn)5,000.0001,400.0006,400.000
3,500.0008.000.00011,500.000
2Zpeněžování a distribuce živočišné produkce.
II. Ostatní správní7,039.00011,000.00018,039.000
17,550.0002,610.00020,160.000

13. Ministerstvo výživy.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
133Titul 3.
II. Ostatní správní12,000.00012,400.00024,400.000
20,050.0004,610.00024,660.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice1,000.0006,000.0007,000.000
Titul 3. (úhrn)12,000.00012,400.00024,400.000
21,050.00010.610.00031,660.000
4Potravinářský průmysl.
1Zvelebování potravinářského průmyslu v oboru rostlinné produkce.
II. Ostatní správní55,500.00026,600.00082,100.000
2Zvelebování potravinářského průmyslu v oboru živočišné produkce.
122,000.00015,000.000137,000.000
II. Ostatní správní
III. Investiční
B. Příspěvky na investice8,000.0008.000.00016,000.000
§ 2. (úhrn)122,000.00015,000.000137,000.000
8,000.0008,000.00016,000.000
Titul 4.
II. Ostatní správní177,500.00041,600.000219,100.000
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice8,000.0008,000.00016,000.000
Titul 4. (úhrn)177,500.00041,600.000219,100.000
8,000.0008,000.00016,000.000
5Řízení spotřeby.
1Potravinové lístky.
I. Vlastní správní.
B. Věcné55,350.0009,200.00064,550.000
2Kontrola spotřeby a distribuce.
I. Vlastní správní.
A. Osobni10,937.00010,937.000
B. Věcné11,223.00011,223.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice105.000105.000
§ 2. (úhrn)22,265.00022,265.000

13. Ministerstvo výživy.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
13 5Titul 5.
I. Vlastní správní.
A. Osobní10,937.00010,937.000
B. Věcné66,573.0009,200.00075,773.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice105.000105.000
Titul 5. (úhrn)77,615.0009,200.00086,815.000
6Hospodářská pomoc a obnova.
1Čs. úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu.
I. Vlastní správní.
A. Osobní17,250.00017,250.000
B. Věcné6,480.0006,480.000
§ 1. (úhrn)23,730.00023,730.000
Titul 6.
I. Vlastní správní.
A. Osobní17,250.00017,250.000
B. Věcné6,480.0006,480.000
Titul 6. (úhrn)23,730.00023,730.000
7Cenové rozdíly.
1Vyrovnávání cen při dovozu.
II. Ostatní správní262,800.00065,700.000328,500.000
Titul 7. (úhrn)262,800.00065,700.000328,500.000
Kapitola 13.
I. Vlastní správní
A. Osobní.
Titul 1.32,842.00039,000.00071,842.000
Titul 5.10,937.00010,937.000
Titul 6.17,250.00017,250.000
A. (úhrn)50,092.00010,937.00039,000.000100,029.000
B. Věcné.
Titul 1.12,790.00028,093.00040,883.000
Titul 5.66,573.0009,200.00075,773.000
Titul 6.6,480.0006,480.000
B. (úhrn)19,270.00066,573.00037,293.000123,136.000
I. (úhrn)69,362.00077,510.00076,293.000223,165.000

13. Ministerstvo výživy.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
13 II. Ostatní správní.
Titul 1.2,450.0002,450.000
Titul 2.4,675.00017,100.0008,100.00029,875.000
Titul 3.12,000.00012,400.00024,400.000
20,050.0004,610.00024,660.000
Titul 4.177,500.00041,600.000219,100.000
Titul 7.262,800.00065,700.000328,500.000
II. (úhrn)189,500.00054,000.000243,500.000
4,675.000302,400.00078,410.000385,485.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice.
Titul 1.2,000.000900.0002,900.000
Titul 5.105.000105.000
A. (úhrn)2,000.000105.000900.0003.005.000
B. Příspěvky na investice.
Titul 3.1,000.0006,000.0007,000.000
Titul 4.8,000.0008,000.00016,000.000
B. (úhrn)9,000.00014,000.00023,000.000
III. (úhrn)2,000.0009,105.00014,900.00026,005.000
189,500.00054,000.000243,500.000
76,037.000389,015.000169,603.000634,655.000
Kapitola 13. (úhrn)76,037.000578,515.000223,603.000878,155.000

13. Ministerstvo výživy.

KapitolaTitulParagrafPříjmyústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
13. Ministerstvo výživy.
(Povereníctvo výživy a zásobovania.)
131
3Ministerstvo1.0001.000
4Pověřenectvo200.000200.000
Titul 1. (úhrn)1.000200.000201.000
2Statistika, plánování a výzkumnictví v oboru výživy.
1Statistika a plánování2,000.0002,000.000
Titul 2. (úhrn)2,000.0002,000.000
3Zpeněžování a distribuce v oboru výživy.
1Zpeněžování a distribuce rostlinné produkce1,885.0001,885.000
2Zpeněžování a distribuce živočišné produkce200.000200.000
Titul 3. (úhrn)2,085.0002,085.000
4Potravinářský průmysl.
2Zvelebování potravinářského průmyslu v oboru živočišné výroby1,052.0001,052.000
Titul 4. (úhrn)1,052.0001,052.000
5Řízení spotřeby.
1Potravinové lístky5.0005.000
Titul 5. (úhrn)5.0005.000
6Hospodářská pomoc a obnova.19,417.000
1Československý úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu19,417.000__19.417.000
Titul 6. (úhrn)19,417.00019,417.000
Kapitola 13. (úhrn)19,418.0005,142.000200.00024,760.000

14. Ministerstvo průmyslu.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
14. Ministerstvo průmyslu.
(Povereníctvo priemyslu a obchodu.)
141Ministerstvo průmyslu.
1Ministr.
I. Vlastní správní.
A. Osobní347.000347.000
2Pověřenec
I. Vlastní správní.
A. Osobní334.000334.000
3Ministerstvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní68,477.00068,477.000
B. Věcné21,181.00021,181.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice 820.000 820.000
§ 3. (úhrn)90,478.00090,478.000
4Pověřenectvo.
I. Vlastní správní.
A. Osobní22,245.00022,245.000
B. Věcná6,260.0006.260.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice700.000700.000
§ 4. (úhrn)29,205.00029,205.000
5Členství v mezinárodních institucích.
II. Ostatní správní1,089.0001,089.000
6Kontrola řízení výroby
II. Ostatní správní350.00050.000400.000
7Výstavnictví a propagace.
II. Ostatní správní950.000100.0001,050.000

14. Ministerstvo průmyslu.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
141Titul 1
I. Vlastní správní.
A. Osobní68,824.00022,579.00091.403.000
B. Věcné21,181.0006,260.00027,441.000
II. Ostatní správní1,089.0001 300.000150.0002,539.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice820.000700.0001,520.000
Titul 1. (úhrn)91,914.0001,300.00029,689.000122,903.000
2Zvelebování průmyslu
II. Ostatní správní2,900.0002,000.000 4,900.000
3Technické výzkumnictví.
II. Ostatní správní25,000.0002,000.00027,000.000
400.00060.000460.000
4Zvelebování řemesel.
1 Živnostensko-zvelebovací služba.
II. Ostatní správní1,400.000115.0001,515.000
2Opatření k podpoře řemesel.
II. Ostatní správní5,950.000320.0005,270.000
3Hospodářská péče o řemesla.
II. Ostatní správní2,000.000300.0002,300.000
4Sociální péče o řemeslnictvo a jeho dorost
II. Ostatní správní2,500.000800.0003,300.000
5Lidová a umělecká výroba
II. Ostatní správní15,000.00010,000.00025,000.000
950.000700.0001,650.000
Titul 4.
II. Ostatní správní15,000.00010,000.00025,000.000
12,800.0002,235.00015,035.000

14. Ministerstvo průmyslu.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
145Výrobní družstva.
II. Ostatní správní10,000.00010,000.000
6Hornictví.
1Báňské úřady.
I. Vlastní správní.
A. Osobní11,896.0002,078.00013,974.000
B. Věcné3,789.000460.0004,249.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice191.00050.000241.000
§ 1. (úhrn)15,876.0002,588.00018,464.000
2Státní geologické ústavy.
I. Vlastní správní.
A. Osobní5,426.0001,275.0006,701.000
B. Věcné4,167.0001,916.0006,083.000
II. Ostatní správní120.000120.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,654.000240.0001,894.000
§ 2. (úhrn)11,247.0003,551.00014.798.000
3Nerostný výzkum půdy
II. Ostatní správní8,000.0002,000.00010,000.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice400.000250.000650.000
§ 3. (úhrn)8,400.0002,250.00010,650.000
4Ostatní výdaje.
II. Ostatní správní750.000435.0001,185.000
Titul 6.
I. Vlastní správní.
A. Osobní17,322.0003,353.00020,675.000
B. Věcné7,956.0002,376.00010,332.000
II. Ostatní správní8,750.0002,555.00011,305.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice2,245.000540.0002,785.000
Titul 6. (úhrn)36,273.0008,824.00045,097.000

14. Ministerstvo průmyslu.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
147Energetika.
1Elektrisace venkova
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice80,000.00080,000.000
2Soustavné zásobování plynem.
III. Investiční
B. Příspěvky na investice25,000.00025,000.000
Titul 7.
III. Investiční.
B. Příspěvky na investice105,000.000105,000.000
8Cejchovní a puncovní služba.
1Cejchovní úřady
I. Vlastní správní.
A. Osobní14,194.00014,194.000
B. Věcné4,986.0004,986.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,185.0001,185.000
§ 1. (úhrn)20,365.00020,365.000
2Puncovní úřady.
I. Vlastní správní
A. Osobní2,565.0002,565.000
B. Věcné996,000996.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice276.000276.000
§ 2. (úhrn)3,837.0003,837.000
Titul 8.
I. Vlastní správní.
A. Osobní16,759.00016,759.000
B. Věcné5,982.0005,982.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice1,461.0001,461.000
Titul 8 (úhrn)24,202.00024,202.000

14. Ministerstvo průmyslu.

KapitolaTitulParagrafVýdajeústřednízemí českýchSlovenskaÚhrn
Kčs
149Patentní obor.
1Patentní úřad.
I. Vlastní správní.
A. Osobní10,174.00010,174.000
B. Věcné2,827.0002,827.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice320.000320.000
§ 1. (úhrn)13,321.00013,321.000
2Úřad na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě.
I. Vlastní správní.
A. Osobní209.000209.000
B. Věcné379.000379.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice30.00030.000
§ 2 (úhrn)618.000618.000
3Patentní soud.
I. Vlastni správní.
A. Osobní40.00040.000
Titul 9.
I. Vlastní správní.
A. Osobní10,423.00010,423.000
B. Věcné3,206.0003,206.000
III. Investiční.
A. Vlastni investice350.000350.000
Titul 9. (úhrn)13,979.00013,979.000
10Technické museum v Košicích.
I. Vlastní správní
A. Osobní130.000130.000
B. Věcné669.000669.000
III. Investiční.
A. Vlastní investice220.000220.000
Titul 10. (úhrn)1,019.0001.019.000

Státní rozpočet Republiky Československé na rok 1947

Přesunout nahoru