Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 220/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících

Částka 97/1946
Platnost od 13.12.1946
Účinnost od 01.07.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

220.

Vládní nařízení

ze dne 15. listopadu 1946,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


Čl. I

Vládní nařízení č. 16/1927 Sb. ve znění předpisů je měnících a doplňujících se mění a doplňuje takto:

1. § 2 se mění a zní takto:

§ 2

Řemeslnické kategorie

V telekomunikační službě stavební a udržovací, v dílenské a automobilové službě Československé pošty nebo Poštovní spořitelny se používá k řemeslnickým úkonům těchto kategorií zaměstnanců: kategorie mechaniků (vrchní mechanikové, mechanikové), kategorie montérů (vrchní montéři, montéři), kategorie dílenských (vrchní dílenští, dílenští), kategorie řidičů automobilů (vrchní řidiči automobilů, řidiči

automobilů).

2. § 3, odst. 1 se mění a zní takto:

(1) Služební místa řemeslníků se systemisují v rámci stanovené normální potřeby sil ve dvou platových stupnicích, a to:

v platové stupnici

 
I. II.
vrchní mechanikové,     mechanikové,
vrchní montéři,     montéři,
vrchní dílenští,     dílenští,
vrchní řidiči automobilů,     řidiči automobilů.

3. § 4 se mění a zní takto:

Řemeslníkem může býti ustanoven jen československý státní občan, jenž

1. dovršil nejméně 18. rok věku,

2. je způsobilý, upotřebitelný a důvěryhodný,

3. je úplně znalý českého nebo slovenského jazyka tak, že je s to, aby samostatně a i ve věci správně službu konal a se stranami jednal,

4. má vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola,

5. s prospěchem absolvoval příslušnou učňovskou školu a řádně se vyučil, a to, pokud jde o služební místo v kategorii

a) mechaniků, v živnosti mechanické (zejména v oboru elektromechanickém) nebo v živnosti elektrotechnické,

b) montérů, v živnosti zámečnické (zejména v oboru strojního zámečnictví) nebo v živnosti mechanické (v oboru elektromechanickém) nebo v živnosti elektrotechnické,

c) dílenských, v živnosti potřebné pro pracovní obor, v němž se uprázdněné služební místo obsazuje (v živnosti truhlářské, sedlářské, lakýrnické, nebo v některé živnosti v oboru kovopracovnickém, stavebním a pod.),

d) řidičů automobilů, v živnosti zámečnické, a to v oboru strojního zámečnictví nebo jako automontér, a vedle toho obdržel úřední průkaz o výkonu zkoušky způsobilosti k řízení osobních a nákladních automobilů (vůdčí list).

4. § 6, odst. 4 a 6 se mění a zní takto:

(4) Pro čekatele na služební místa zařaděná do II. platové stupnice se stanoví čekatelská doba čtyřmi roky.

(6) Služební místa systemisovaná v I. platové stupnici se propůjčují povýšením (§ 27) ze II. platové stupnice.

5. V § 17, odst. 1 se vypouštějí ustanovení písmen b) a c) o výměře dovolené na zotavenou pro řemeslníky na služebních místech III. a II. platové stupnice a v následujícím ustanovení o výměře dovolené se nahrazuje písmeno d) písmenou b) a vypouštějí slova: "na služebních místech I. platové stupnice".

6. § 21 se mění a zní takto:

§ 21

Služné

Služné řemeslníků se stanoví v ročních částkách takto:

 
Stupeň služnéhoPlatová stupnice
 I.II.
 Kčs
1. 12 240 12 240
2. 13 860 13 640
3. 15 480 15 060
4. 17 100 16 440
5. 18 720 17 820
6. 20 340 19 140
7. 21 960 20 400
8. 23 580 21 660
9. 25 200 22 980
10. 26 820 24 240

7. § 85, odst. 1 a 2 se mění a zní takto:

(1) Denní plat pomocných řemeslníků se stanoví podle skupin míst A, B, C, D (§ 12 platového zákona) v měsíčních částkách takto:

 
ve stupnive skupině míst
ABCD
Kčs
1.     1 680     1 582     1 484     1 386
2.     1 710     1 612     1 514     1 416
3.     1 740     1 642     1 544     1 446
4.     1 770     1 672     1 574     1 476
5.     1 800     1 702     1 604     1 506
6.     1 830     1 732     1 634     1 536
7.     1 860     1 762     1 664     1 566
8.     1 890     1 792     1 694     1 596
9.     1 920     1 822     1 724     1 626
10.     1 950     1 852     1 754     1 656

(2) Zvýšení denního platu se provádí z moci úřední vždy po třech rocích započitatelné služební doby ztrávené s dosavadním denním platem. Podmínkou zvýšení jest, aby pomocný řemeslník služebně vyhovoval.

8. § 87, odst. 1 se mění a zní:

(1) Pro zvýšení denního platu se nezapočítávají období, za která nepřísluší denní plat.

9. V § 96 se vkládá nový odstavec 1 tohoto znění:

(1) Nárok a výměra služebních platů pomocných řemeslníků, kteří byli povolání ke cvičení ve zbrani, se řídí obdobou předpisů platných pro státní pragmatikální zřízence.

Dosavadní jediný odstavec § 96 se označuje jako odstavec 2.

10. V § 108, odst. 1 zní první věta:

(1) Při ustanovení řemeslníkem obdrží řemeslník počáteční služné II. platové stupnice.

Čl. II

Změny vládního nařízení č. 16/1927 Sb. podle čl. I, č. 6 a 7 platí pouze v zemích České a Moravskoslezské. Na Slovensku zůstává zatím v platnosti původní znění § 21 a § 85, odst. 1 a 2 vl. nař. č. 16/1927 Sb. s tou změnou, že se v § 21 zrušuje ustanovení o III. platové stupnici.


Čl. III

(1) Služební místa řemeslníků systemisovaná dosud ve III. platové stupnici se stávají služebními místy systemisovanými ve II. platové stupnici.

(2) Řemeslníci, kteří byli dosud ve III. platové stupnici, přecházejí dnem, kdy toto nařízení nabývá účinnosti, do II. platové stupnice. Při tom se jim v této platové stupnici určí stupeň služného a započte doba v dosavadním stupni započitatelná tak, jako by byli v den před účinností tohoto nařízení povýšeni do II. platové stupnice.

(3) Řemeslníci, kteří byli dosud již v II. platové stupnici, jsou nadále oprávněni užívati služebního titulu, který jim náležel, a mají nárok na to, aby byli tímto titulem služebně jmenováni.

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provede je ministr pošt v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Zenkl v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Široký v. r.

Laušman v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru