Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 215/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven

Částka 93/1946
Platnost od 03.12.1946
Účinnost od 03.12.1946
Zrušeno k 01.01.1951 (190/1950 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215.

Vládní nařízení

ze dne 30. října 1946,

kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 10 a 39 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven:


Oddíl I

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Smluvní (soukromé) pojišťovnictví podle § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven (v dalším pouze "dekret"), zahrnuje pojišťovny se sídlem na území Československé republiky, provozující po živnostensku smluvní (soukromé) pojištění (v dalším pouze "pojištění"), s veškerými jejich právy a závazky, jakož i československé stavy pojištění s veškerými právy a závazky k nim se pojícími (znárodněné ústavy).

(2) Československým stavem pojištění se rozumí úhrn pojistných smluv na území Československé republiky, uzavřených pojišťovnami, které na tomto území po živnostensku provozovaly pojištění, majíce sídlo mimo toto území.

(3) Ustanovení § 17 dekretu není tím dotčeno.

§ 2

(1) Ministerstvo financí jako dozorčí úřad nad smluvním (soukromým) pojišťovnictvím rozhoduje, zda jde v daném případě o živnostenské provozování pojištění na území Československé republiky (§ 2 dekretu) či nikoliv.

(2) Mluví-li dekret nebo toto nařízení o pojištění bez dalšího rozlišení, rozumí se tím pojištění přímé i pojištění nepřímé (zajištění).

§ 3

(1) Veškeré majetkové hodnoty znárodněných ústavů jsou určeny pro další provozování pojištění na území Československé republiky a nemohou býti odňaty tomuto účelu. Fondy znárodněných ústavů s určením pro sociální, dobročinné, vzdělávací a podobné účely musí však býti nezkráceně zachovány tomuto určení.

(2) Ministr financí může přenésti na Pojišťovací radu majetek znárodněných ústavů určený pro odborné vzdělání zaměstnanců pojišťoven nebo pro jiné účely, které náleží k úkolům Pojišťovací rady (§ 24, odst. 1 dekretu).

Oddíl II

Pojišťovny - národní podniky

§ 4

Činíc opatření podle § 10, odst. 1 dekretu, určí vláda počet národních podniků, usnese se na jejich stanovách, určí, který den platí za den vzniku národního podniku a rozhodne o tom, v která práva a závazky znárodněných ústavů každý národní podnik vstupuje.

§ 5

(1) Představenstvo národního podniku jest povinno v době co nejkratší účelně a hospodárně uspořádati provoz národního podniku. Osnovu opatření, na nichž se v této věci usneslo, předloží Pojišťovací radě. V osnově budiž uvedeno zejména, jak bude provedeno soustředění převzatých pojistných stavů a provozu v ústředním vedení, jak bude uspořádáno provozování jednotlivých odvětví pojištění přímého i zajištění daného a převzatého, jak budou organisovány provoz a obchodní činnost podniku v celé oblasti jeho působnosti, jakým způsobem bude od vzniku národního podniku v jeho početnictví jednotně zachycen stav a průběh obchodu jím získávaného (pracovní systém) a jaká bude podle předloženého rozvrhu potřeba pracovních sil u srovnání se stavem převzatých zaměstnanců.

(2) Národní podnik je povinen zaměstnávati jen takový počet zaměstnanců, který je při dosažitelně nejlepším uspořádání provozu, plném využití pracovní doby a plném výkonu pracovníků nezbytně nutný k splnění úkolů jemu uložených. Při přidělování prací zaměstnancům v národním podniku budiž především přihlíženo ke schopnostem, které osvědčili svou činností v pojišťovnictví; výše dosavadních služebních požitků není vodítkem pro posouzení této schopnosti.

(3) Zaměstnanci národního podniku buďtež zařazeni do platových skupin podle příslušných vyhlášek o úpravě platových a pracovních podmínek zaměstnanců ve smluvním pojišťovnictví se zřetelem k pracím, které budou v národním podniku podle konečného rozvržení práce skutečně vykonávati. Konečné rozvržení prací budiž provedeno nejpozději do dvou let po vzniku národního podniku. Do doby, než bude zaměstnanci přidělena práce podle konečného rozvržení prací, zůstává mu dosavadní platové zařazení, při čemž, vykonává-li práce odpovídající vyššímu platovému zařazení, vyrovná se rozdíl z takového srovnání vyplývající přechodným přídavkem.

(4) Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem sociální péče - na Slovensku též po slyšení příslušných pověřenců - vyhláškou v Úředním listě (v Úradnom vestníku) určil, jaké úpravy a kterých platů (§ 10, odst. 3 dekretu), představenstvo národního podniku provésti nemůže.

(5) Představenstvo je povinno prostřednictvím Pojišťovací rady podati zprávu dozorčímu úřadu o zamýšlených opatřeních podle § 14, odst. 2 a 3 dekretu.

§ 6

(1) Národní podniky jsou majetkem státu ve smyslu ustanovení dekretu č. 103/1945 Sb., nevztahují se však na ně předpisy o zastupování státních podniků finanční prokuraturou.

(2) Obchodní činnost podle svých stanov mohou národní podniky vykonávati na celém území Československé republiky, mimo toto území jen se souhlasem dozorčího úřadu, který rozhodne po slyšení Pojišťovací rady; svůj souhlas může dozorčí úřad vázati na určité podmínky. Převzetí zajištění od pojišťoven se sídlem mimo území Československé republiky není výkonem obchodní činnosti mimo toto území.

§ 7

Národní podnik jest povinen užívati ve své firmě označení "národní podnik" v nezkráceném znění. Menší pojišťovny (§ 11 dekretu, § 23, odst. 2) nesmějí tohoto označení používati.

§ 8

(1) Národní podnik je povinen přihlásiti svou firmu k zápisu do obchodního rejstříku (§ 3, odst. 2 dekretu).

(2) K přihlášce k zápisu do obchodního rejstříku budiž připojen také:

a) výtisk Úředního listu (Úradného vestníku), v němž bylo vyhlášeno opatření, jímž se národní podnik zřizuje;

b) výtisk Úředního listu (Úradného vestníku), v němž byly vyhlášeny stanovy národního podniku;

c) ověřené opisy výnosů, jimiž členové představenstva národního podniku byli ustanoveni ve svou funkci.

(3) Členové představenstva podepíší svůj podpis u rejstříkového soudu osobně nebo jej předloží ve formě ověřené.

(4) Ustanovení předchozích odstavců budiž použito obdobně, nastanou-li změny ve skutečnostech soudu takto oznámených.

Oddíl III

Představenstva a ředitelé

§ 9

(1) Členem představenstva národního podniku může býti jmenován nebo volen pouze svéprávný československý státní příslušník, který má potřebné odborné vědomosti a zkušenosti a má v Československé republice své bydliště.

(2) Členem představenstva nemůže býti:

a) kdo upadl v konkurs, dokud konkursní řízení trvá, jakož i ten, na jehož žádost se provádí řízení vyrovnací, dokud nebylo prohlášeno za skončené;

b) kdo byl odsouzen pro trestný čin pravoplatným rozsudkem, jímž byla vyslovena nebo z něhož vyplývá ztráta volebního práva, po dobu této ztráty;

c) manžel ředitele národního podniku, příbuzný ředitele v řadě přímé, jakož i sourozenci a osoby sešvagřené s ním ve druhém stupni;

d) člen (náhradník) závodního zastupitelstva téhož národního podniku;

e) člen Pojišťovací rady nebo její zaměstnanec;

f) kdo vykonává funkci nebo činnost, která jest v rozporu se zájmy národního podniku.

(3) Členství v představenstvu zaniká:

a) úmrtím;

b) vzdáním se;

c) odvoláním;

d) podle ustanovení § 10, odst. 1, věta druhá.

(4) Člen představenstva budiž ministrem financí odvolán:

a) nemůže-li pro překážky v jeho osobě vzešlé svou funkci vykonávati po dobu delší šesti měsíců;

b) odpadne-li některý z předpokladů uvedených v odstavci 1 nebo nastane-li některá ze skutečností zmíněných v odstavci 2;

c) přestane-li volený člen představenstva býti zaměstnancem národního podniku;

d) není-li slučitelné se zájmy národního podniku nebo pojišťovnictví vůbec, aby člen představenstva setrval ve své funkci.

(5) Skutečnosti, které odůvodňují odvolání člena představenstva, buďte neprodleně oznámeny dozorčímu úřadu. Hodlá-li ministr financí odvolati člena představenstva nebo celý sbor z důvodů, které hodnotí volnou úvahou, vyžádá si dříve vyjádření Pojišťovací rady.

(6) Člen představenstva, proti němuž bylo zahájeno vyšetřování pro trestný čin, pro který může nebo má býti vyslovena ztráta volebního práva, nesmí vykonávati svou funkci, dokud vyšetřování trvá. Ministr financí však může po slyšení Pojišťovací rady vysloviti zákaz výkonu funkce též, bylo-li zahájeno vyšetřování pro jiný trestný čin, jestliže odsouzení pro takový čin by bylo důvodem odvolání člena představenstva [odstavec 4, písm. d)].

(7) Pro stálého zmocněnce právnické osoby, která byla jmenována členem představenstva (§ 5, odst. 2 dekretu), platí obdobně předpisy pro voleného člena představenstva.

§ 10

(1) Funkční období sboru představenstva trvá tři roky. Uplyne-li funkční období, pokračuje sbor představenstva ve výkonu své funkce do dne, který ministr financí určí jako počátek funkčního období nového sboru představenstva.

(2) Došlo-li během funkčního období k zániku členství některého člena představenstva, budiž povolán nový člen na zbytek funkčního období. Jestliže všichni členové představenstva jako sbor se vzdali své funkce nebo byli ministrem financí odvoláni, počíná nové funkční období dnem, který určí ministr financí. V mezidobí vede národní podnik vedoucí ředitel (§ 16, odst. 2); ve věcech, k nimž by bylo třeba usnesení představenstva (§ 15), potřebuje souhlasu Pojišťovací rady.

(3) Členové představenstva vykonávají svou funkci jako funkci čestnou, mohou však obdržeti presenční platy podle směrnic, které vydá Pojišťovací rada; za hotové výlohy vzešlé při výkonu funkce náleží jim náhrada podle stanov.

§ 11

(1) Dozorčí úřad vyzve jednotnou odborovou organisaci, aby zařídila provedení voleb třetiny členů představenstva pojišťovny, národního podniku ze zaměstnanců (§ 5, odst. 2 dekretu). Příslušný orgán jednotné odborové organisace zařídí volbu nejvýše desetičlenné ústřední volební komise, která určí jednotný den a stejnou hodinu volby a vyzve doporučeným dopisem závodní rady (náhradní orgány) národního podniku (dále jen "rada"), aby do 14 dnů ode dne, kdy jim dojde výzva, navrhly pro výběr kandidátů zaměstnance ve dvojnásobku počtu členů představenstva, kteří mají býti voleni.

(2) Rada může pojmouti do návrhu jen zaměstnance, kteří vyhovují ustanovením § 9. Může pojmouti do návrhu též zaměstnance jiného závodu než toho, pro nějž je ustavena. Rada určí potřebný počet závodních volebních komisí a jmenuje do každé z nich nejvýše po šesti členech. Rozhodne také o místech, kde se budou volby konati, a stanoví pro jednotlivé závodní volební komise počet sčitatelů hlasů (§ 13, odst. 2).

(3) V zápise o schůzi rady rozhodující podle odstavce 2 buď uvedeno, kolik z celkového počtu členů rady bylo schůzi přítomno, zda rada byla schopna se usnášeti a kolik z přítomných členů hlasovalo pro jednotlivého kandidáta. Dále jest v zápise uvésti státní příslušnost, bydliště a trvalé pracovní působiště navrhovaných kandidátů a potvrditi, že radě nejsou známy důvody vylučující volitelnost kandidáta podle § 9, odst. 2. Uveden buď také obsah usnesení učiněného podle odstavce 2, vět třetí a čtvrté. Stejnopis zápisu podepsaný všemi přítomnými členy rady buď zaslán ve 14denní lhůtě stanovené podle odstavce 1 ústřední volební komisi.

(4) Ústřední volební komise sestaví z došlých návrhů, přihlížejíc k celostátnímu významu národního podniku, kandidátní listinu, v níž může býti uvedeno nejvýše tolik kandidátů, kolik činí čtyřnásobek členů představenstva, kteří mají býti zvoleni, a stanoví zároveň pořadí kandidátů, při čemž musí býti pořadí stanoveno tak, aby byl zvolen jeden člen ze zaměstnanců ze Slovenska. K návrhům došlým po 14 dnech ode dne dojití výzvy (odstavec 1) se nepřihlédne.

(5) Jména kandidátů ve stanoveném pořadí, den, hodinu a místa volby vyhlásí ústřední volební komise v Úředním listě.

§ 12

(1) Zaměstnanci volí zpravidla osobně, a to u kterékoli z volebních komisí zřízených radou závodu, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru.

(2) Zaměstnanci, kteří mají pracovní místo mimo sídlo své závodní rady, mohou voliti písemně. Hlas odevzdaný písemně je platný, je-li z něho nade vši pochybnost patrno, že volič souhlasí plně s kandidátní listinou nebo že s ní nesouhlasí, dále, je-li voličem podepsán s udáním stálého bydliště, roku narození a pracovního místa a dojde-li v uzavřené obálce do stanovené hodiny voleb kterékoli závodní volební komisi proň příslušné.

(3) Každý zaměstnanec smí voliti jen jednou.

§ 13

(1) Závodní volební komise si zvolí po vyhlášení voleb (§ 11, odst. 5) ze svého středu prostou většinou hlasů předsedu a zapisovatele, který o průběhu voleb sepíše dvojmo zápis. Po vyhlášené hodině voleb nesmí nikdo vstoupiti do volebního prostoru. Voliči se zapisují čitelně do listiny přítomných s udáním bydliště, roku narození a pracovního místa.

(2) Přítomní voliči zvolí nejprve sčitatele hlasů (§ 11, odst. 2). Sčitatelé zjistí počet přítomných, počet zapsaných v listině přítomných a počet písemných hlasů podle počtu obálek.

(3) Předseda dává hlasovati o kandidátní listině zdvižením ruky nebo povstáním. Při tomto hlasování zjistí sčitatelé, kolik z přítomných voličů hlasovalo pro kandidátní listinu, kolik proti ní a kolik se zdrželo hlasování. Dvojice sčitatelů po každé výzvě hlasy sečtou a sdělí jich počet předsedovi. Závodní volební komise otevře obálky s písemnými hlasy a rozhodne o platnosti nebo neplatnosti těchto hlasů. Důvody neplatnosti uvede v zápise, který buď vyhotoven ve dvou stejnopisech.

(4) Volební komise zjistí ihned po skončení voleb jejich číselný výsledek, a to zvlášť výsledek voleb aklamací a zvlášť výsledek voleb provedených písemně, vyznačí tento výsledek v zápise a vyhlásí jej způsobem v závodě obvyklým. Prvopis zápisu podepsaný všemi členy volební komise a sčitateli hlasů, listinu přítomných a došlé hlasovací lístky s obálkami pošle předseda v zapečetěné obálce bez průtahu ústřední volební komisi s oznámením, jakým způsobem byl vyhlášen výsledek volby. K zásilce připojí účet nutných volebních nákladů závodní volební komise. Druhopis zápisu odevzdá předseda závodní radě.

(5) Proti způsobu volebního řízení může podati kterýkoli zaměstnanec námitky dozorčímu úřadu odesláním doporučeného dopisu nejpozději třetího dne po volbách.

§ 14

(1) Ústřední volební komise se sejde osmého dne od data voleb a ke schůzi pozve zástupce dozorčího úřadu. Komise pak:

a) sdělí, které rady byly vyzvány, aby podaly návrhy pro kandidátní listinu a předloží důkazy o tom, že výzvy byly radám doručeny;

b) zjistí, které závodní volební komise zaslaly zápisy a doklady o provedených volbách, a otevře dotyčné obálky (§ 13, odst. 4);

c) přezkoumá zápisy a zprávy jednotlivých závodních volebních komisí došlé po volebních výsledcích a zjistí úhrnný volební výsledek.

(2) Kandidáti uvedení na kandidátní listině jsou zvoleni, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech zaměstnanců zúčastnivších se voleb osobně nebo písemně. Není-li kandidátní listina přijata, vyzve dozorčí úřad jednotnou odborovou organisaci, aby zařídila provedení nové volby.

(3) Zjistí-li dozorčí úřad po slyšení ústřední volební komise na námitky podané podle § 13, odst. 5, že byla porušena ustanovení tohoto nařízení o výkonu volby způsobem, který mohl míti vliv na výsledek hlasování nebo oslabiti důvěru v tento výsledek, zruší volbu a vyzve jednotnou odborovou organisaci, aby zařídila provedení nové volby.

(4) O jednání ústřední volební komise sepíše se zápis ve dvojím stejnopisu, který podepíší členové ústřední volební komise a zástupce dozorčího úřadu, jenž jeden stejnopis zápisu převezme.

(5) Byli-li kandidáti uvedení na kandidátní listině zvoleni, oznámí jednotná odborová organisace ministru financí příslušný počet zvolených zaměstnanců podle pořadí v kandidátní listině, aby je potvrdil podle § 5, odst. 2 dekretu č. 103/1945 Sb. Odpadne-li některý ze zvolených zaměstnanců, nebo zanikne-li jeho členství v představenstvu národního podniku během funkčního období, navrhne jednotná odborová organisace po slyšení podnikové rady pojišťovny, národního podniku ministru financí dalšího zaměstnance uvedeného v přijaté kandidátní listině na uprázdněné místo k potvrzení. Jednotná odborová organisace při tomto návrhu není vázána pořadím uvedeným v kandidátní listině, avšak jeden člen představenstva z členů zvolených ze středu zaměstnanců musí býti vždy ze zaměstnanců ze Slovenska.

(6) Nutné náklady voleb hradí pojišťovna, národní podnik podle směrnic, které vydá ministerstvo financí.

§ 15

(1) Představenstvo řídí správu národního podniku, zejména:

a) rozhoduje o vnitřním uspořádání národního podniku a o zřízení nebo zrušení odštěpných závodů;

b) usnáší se na zásadách pro přijímání a propouštění zaměstnanců a pro úpravu jejich služebního poměru;

c) ustanovuje potřebný počet ředitelů (§ 6 dekretu), uděluje a odnímá prokuru a obchodní plnou moc a rozhoduje o služebním poměru ředitelů, prokuristů a obchodních zmocněnců;

d) usnáší se o zavedení pojistného odvětví dosud neprovozovaného, o tarifech národního podniku a o všeobecných a doplňovacích pojistných podmínkách;

e) usnáší se na směrnicích pro vedení obchodní činnosti národního podniku;

f) činí opatření, která přesahují rámec běžné obchodní činnosti národního podniku, a rozhoduje o věcech zvláštní důležitosti, zejména o dlouhodobém ukládání jmění a o zajistných smlouvách s výjimkou zajištění jednotlivého risika;

g) jedná a usnáší se o zprávách vedoucího ředitele o chodu správy a o obchodní činnosti národního podniku;

h) usnáší se o účetní závěrce národního podniku, o užití zisku nebo úhradě ztráty a předkládá tato usnesení Pojišťovací radě ke schválení.

(2) Je-li nebezpečí v prodlení, učiní potřebná opatření předseda představenstva v dohodě s vedoucím ředitelem a podá o nich představenstvu zprávu v nejbližší jeho schůzi.

(3) Národní podnik zastupuje a podepisuje předseda - je-li zaneprázdněn, místopředseda - a alespoň jeden další člen představenstva.

(4) Písemnosti, pro něž jest předepsáno doručení do vlastních rukou, buďte doručovány předsedovi nebo jinému členu představenstva v obchodních místnostech pojišťovny.

§ 16

(1) Ředitelem národního podniku (§ 6 dekretu) může býti pouze československý státní příslušník, který má v Československé republice své bydliště, který má potřebné odborné vědomosti a zkušenosti a který nevykonává funkci nebo činnost, která je v rozporu se zájmy národního podniku. Schválení Pojišťovací rady vyžaduje netoliko uzavření, nýbrž i změna a zrušení služební smlouvy s ředitelem; řediteli, který není členem představenstva, budiž udělena prokura.

(2) Představenstvo jmenuje jednoho z ředitelů národního podniku vedoucím ředitelem. Vedoucí ředitel provádí usnesení představenstva a vede bezprostřední správu národního podniku, zejména sleduje vývoj a průběh obchodu, pečuje o vhodné zajištění, o bezpečné uložení peněžních prostředků v rámci platných předpisů, o rozvržení prací a o hospodárnost provozu, přednáší představenstvu zprávy o činnosti národního podniku a návrhy opatření, na nichž představenstvo se má usnésti, a předkládá mu účetní závěrku; jest představeným všech zaměstnanců národního podniku.

(3) Není-li vedoucí ředitel členem představenstva, účastní se všech jeho schůzí s hlasem poradním. Usnesení představenstva, které by bylo v rozporu s platnými předpisy, je povinen neprodleně oznámiti dozorčímu úřadu a Pojišťovací radě.

(4) Představenstvo určí vedoucímu řediteli z ostatních ředitelů národního podniku jednoho nebo dva náměstky, kteří ho zastupují, je-li zaneprázdněn, v pořadí určeném představenstvem.

Oddíl IV

Účetní závěrka a výsledky hospodaření

§ 17

(1) Před uzavřením účtů jednotných odborů národního podniku buďte reservnímu fondu každého odboru přiděleny částky ve výši úroku ze všech fondů odboru - nevyžadují-li podle stanov samy zúročení - při sazbě rovnající se průměrnému výnosu jmění vykazovaného na účtě tohoto odboru. Částek, které byly přiděleny reservnímu fondu podle předchozí věty, budiž použito ve prospěch účtu ztráty a zisku, jestliže a dokud reservní fond dosahuje maximální výše předepsané stanovami; končil-li by tento účet po přídělu podle oné věty ztrátou, lze těchto částek užíti ve prospěch účtu ztráty a zisku pouze se souhlasem Pojišťovací rady (§ 4, odst. 3 dekretu). Po rozhodnutí o přídělu nebo o použití úroku podle předcházejících ustanovení buďte účty uzavřeny a sestavena účetní závěrka.

(2) Vykazuje-li účetní závěrka některého odboru ztrátu, budiž ztráta uhrazena na vrub reservního fondu tohoto odboru; nestačí-li reservní fond, buď k úhradě použito nejvýše třetiny přebytků druhého odboru; další ztráta, pokud by nebyla uhrazena podle § 18, odst. 2, písm. d), jde na vrub základního fondu odboru. Bylo-li použito části přebytků jednoho odboru k úhradě ztráty odboru druhého, budiž stejné části použito k dotaci reservního fondu přispívajícího odboru, nejvýše však do maximální výše tohoto fondu podle stanov. Přebytky, jichž nebylo podle předchozích ustanovení použito, jsou přebytky hospodaření odboru (§ 9 dekretu).

(3) Z přebytků hospodaření odboru se přidělí:

a) státu a všeobecně užitečným účelům po 10 % (§ 9 dekretu);

b) závodní (podnikové) radě poměrná část 10 % z čistého zisku (§ 24 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách); čistý zisk národního podniku se rovná součtu přebytků hospodaření jednotných odborů národního podniku nebo aktivnímu rozdílu přebytků jednoho odboru a ztráty odboru druhého; provozuje-li národní podnik pojištění pouze v jediném oboru, rovná se čistý zisk přebytkům hospodaření tohoto odboru.

Zbytku budiž použito k doplnění fondů národního podniku; jestliže však dosáhly maximální výše předepsané stanovami, usnáší se o dalším použití představenstvo [§ 24, odst. 1, písm. h) dekretu], přihlížejíc k ustanovení § 9, odst. 1 dekretu a § 24 dekretu č. 104/1945 Sb.

(4) Ministru financí se ukládá, aby v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady a po slyšení Pojišťovací rady vydal podrobné předpisy pro sestavení počáteční bilance a o sestavování účetních závěrek národních podniků, přihlížeje k ustanovením pojišťovacích regulativů (min. nař. ze dne 5. března 1896, č. 31 ř. z., vládní nařízení ze dne 19. října 1922, č. 307 Sb.).

§ 18

(1) Částky připadající státu odvádí národní podnik na vyrovnávací účet vedený u ministerstva financí. O použití částek vedených na tomto účtu rozhoduje vláda.

(2) Na vyrovnávacím účtu se vykazují: v jeho prospěch:

a) odvody z přebytků hospodaření jednotných odborů národních podniků;

b) likvidační přebytky zrušených národních podniků; na jeho vrub:

c) poukazy národním podnikům k úhradě programových investic v pojišťovnictví, schválených ministrem financí; poté

d) částky poukázané národním podnikům k úhradě jejich ztrát (§ 17, odst. 2), schválené ministrem financí;

e) odvod Fondu znárodněného hospodářství k úrokování a k umořování cenných papírů tímto fondem vydaných k poskytnutí náhrady za újmy způsobené znárodněním, a co do zbytku

f) odvod do státní pokladny.

Oddíl V

Pojišťovací rada

§ 19

(1) Funkční období sboru Pojišťovací rady trvá tři roky ode dne ustavující schůze (§ 2 vyhlášky ministra financí ze dne 12. srpna 1946, č. 1637 Úř. l. I., kterou se vyhlašuje jednací řád Pojišťovací rady). Uplyne-li funkční období, pokračuje sbor Pojišťovací rady ve výkonu svého úřadu do dne ustavující schůze sboru nového.

(2) Došlo-li během funkčního období k zániku členství některého člena (§ 25, odst. 1 a 2 dekretu) Pojišťovací rady, budiž jmenován nový člen na zbytek funkčního období. Jestliže však všichni členové jako sbor odstoupili nebo byli odvoláni, počíná ustavující schůzí nového sboru nové funkční období. Věci Pojišťovací rady vede v mezidobí generální tajemník; ve věcech, k nimž by bylo třeba usnesení plenární schůze nebo předsednictva, potřebuje souhlasu dozorčího úřadu.

(3) Členství v Pojišťovací radě zaniká:

a) úmrtím;

b) vzdáním se;

c) odvoláním; předsedu a místopředsedy odvolává president republiky na návrh vlády, ostatní členy pak vláda na návrh ministra financí;

d) podle ustanovení odstavce 1, věta druhá.

(4) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně o Oblastní pojišťovací radě s tím, že jejich funkční období se vždy shoduje s funkčním obdobím Pojišťovací rady; členy Oblastní pojišťovací rady odvolává vláda na návrh ministra financí, učiněný v dohodě s příslušným pověřencem.

(5) Členové Pojišťovací rady (Oblastní pojišťovací rady) vykonávají svůj úřad jako úřad čestný, mohou však obdržeti presenční platy podle směrnic, které vydá dozorčí úřad (§ 25, odst. 6 dekretu); za hotové výlohy vzešlé při výkonu funkce jim náleží náhrada podle těchto směrnic.

§ 20

Skutečnosti, které podle ustanovení jednacího řádu jsou důvěrné, platí za obchodní tajemství, o němž se účastníci schůze dověděli při výkonu své funkce (§ 29 dekretu). Členové předsednictva Pojišťovací rady jsou však prosti povinnosti zachovávati mlčenlivost o nich ve zprávách ústavním činitelům, vládní komisař pak a členové Pojišťovací rady jmenovaní podle § 25, odst. 2, písm. a) dekretu, vyžadují-li tak požadavky služby nebo účinný výkon jejich funkce.

§ 21

(1) Předsednictvo je povinno říditi hospodaření Pojišťovací rady s péčí řádného hospodáře podle rozpočtu schváleného dozorčím úřadem. Úchylky bez předchozího schválení nejsou přípustné. Podrobnosti upravuje jednací řád.

(2) Výši příspěvků (§ 27, odst. 2 dekretu) schválených dozorčím úřadem oznámí Pojišťovací rada pojišťovnám bez prodlení doporučeným nebo na potvrzení dodaným dopisem. Řádné příspěvky jsou splatné na účet Pojišťovací rady předem ve čtvrtletních splátkách vždy 15. července, 15. října, 15. ledna a 15. dubna každého kalendářního roku; jestliže však pojišťovně nedošlo oznámení podle předchozí věty před splatností, jest povinna jako zálohu zaplatiti vždy čtvrtinu úhrnné částky uložené jí v předchozím správním roce Pojišťovací rady na příspěvcích řádných a mimořádných. Mimořádné příspěvky jsou splatné podle usnesení představenstva, které nutno předložiti ke schválení dozorčímu úřadu zároveň s dodatečným rozpočtem, a sděliti pojišťovnám s oznámení výše příspěvků.

(3) Nebude-li příspěvek včas zaplacen, budiž pojišťovna upomenuta s tím, že dlužná částka bude vymáhána exekucí podle 27, odst. 2 dekretu spolu s 5 % úrokem z prodlení, nedojde-li do 15 dnů ode dne odeslání upomínky.

§ 22

(1) Pojišťovací rada může uložiti pojišťovnám, aby dříve, nežli se dovolají rozhodnutí soudu nebo rozhodců ve věci týkající se též jiné pojišťovny, žádaly Pojišťovací radu o provedení smírčího řízení [§ 24, odst. 1, písm.b) dekretu].

(2) Obrátí-li se pojišťovna na Pojišťovací radu s takovou žádostí, usnese se plenární schůze na řešení, které s uvážením všech okolností toho kterého případu, platných právních předpisů, dřívějších usnesení Pojišťovací rady a pojišťovacích zvyklostí se jeví pro pojišťovny na obou stranách zúčastněné spravedlivým a přijatelným, a doporučí jim jeho přijetí smírem. Smír, jímž bylo přijato doporučené řešení, budiž uzavřen před Pojišťovací radou písemně.

(3) Žádost (odstavec 1) nutno podati kanceláři Pojišťovací rady v tolika vyhotoveních, aby bylo možno doručiti po jednom vyhotovení každému odpůrci žadatele a jedno ponechati u Pojišťovací rady. Žádost nechť vyhovuje v podstatných bodech náležitostem předepsaným pro právní prostředky, jichž by žadatel jinak ve věci použil. Intervence třetích osob v řízení a jeho opovědění jsou přípustné.

(4) Plenární schůze není vázána žádnou formou řízení, před rozhodnutím všech nutno slyšeti svědky, jsou-li jací, po případě znalce. Plenární schůze může se spokojiti výpověďmi svědků a posudky znalců podanými předsednictvu nebo pracovnímu výboru (26 jednacího řádu). Od slyšení navrhovaných svědků a znalců nebo od jiných průvodních prostředků lze upustiti jen pokud účelem návrhu zřejmě jest úmysl řízení protahovati.

(5) Písemné vyhotovení usnesení plenární schůze (odstavec 2), podepsané předsedou Pojišťovací rady a jedním členem předsednictva, dlužno doručiti všem zúčastněným pojišťovnám. Nepřijme-li některá pojišťovna doporučené řešení, není pro ni usnesením Pojišťovací rady vyloučen pořad právních prostředků.


Oddíl VI

Závěrečná ustanovení

§ 23

(1) Zříditi novou pojišťovnu - národní podnik - lze pouze usnesením vlády na návrh, který podá ministr financí po slyšení Pojišťovací rady, na Slovensku též v dohodě s příslušným pověřencem.

(2) Na dobu, než bude v plném rozsahu zavedeno veřejnoprávní národní pojištění, mohou býti zřízeny menší pojišťovny, vyhovující předpisům, které vydá vláda podle § 11, odst. 2 dekretu, jestliže jejich účelem jest poskytovati omezenému, přesně vytčenému okruhu osob plnění pro případ invalidity, stáří a úmrtí. Ke zřízení menší pojišťovny jest třeba povolení dozorčího úřadu, který po slyšení Pojišťovací rady rozhodne uváživ, zda je účelné takovou pojišťovnu zříditi.

§ 24

Členským poměrem u vzájemných pojišťoven (§ 13 dekretu), jest též poměr podílníků k pojišťovně (spolku).

§ 25

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru