Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 201/1946 Sb.Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie

Částka 88/1946
Platnost od 14.11.1946
Účinnost od 14.11.1946
Zrušeno k 01.01.1949 (322/1948 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

201.

Zákon

ze dne 16. října 1946

o úpravě některých otázek týkajících se advokacie

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Působnost advokátní komory v Praze vztahuje se na obvod zemského soudu v Praze.

(2) Působnost advokátní komory v Brně vztahuje se na obvod zemského soudu v Brně.

§ 2

(1) Ustanovení § 5, odst. 1 zákona ze dne 31. ledna 1922, č. 40 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech, ve znění čl. I zákona ze dne 26. května 1936, č. 144 Sb., bude zníti:

"(1) Žadatel o zápis do seznamu advokátů musí prokázati, že byl na území republiky Československé nebo před 28. říjnem 1918 na území bývalého Rakousko-Uherska v právní službě zaměstnán po dobu pěti let. Z této služby musí právní služba u advokáta trvati nejméně čtyři roky. Právní služba u řádného soudu, u státního zastupitelství (vojenského prokurátora), u notáře, u úřadu správního nebo finančního, ať se koná pro výcvik nebo jiný účel, se započítává úhrnem jen do jednoho roku."

(2) Ustanovení § 6, odst. 1 advokátního řádu uvedeného zákonem ze dne 6. července 1868, č. 96 ř. z., bude zníti:

"(1) Justiční služba konaná po složení soudcovské zkoušky po dobu pěti let v hodnosti nejméně okresního soudce nahrazuje přípravnou právní službu, požadavek doktorátu a advokátní zkoušky."

(3) Ustanovení § 7, odst. 2 advokátního řádu bude zníti:

"(2) Jsou-li zákonné podmínky splněny, povolí výbor zápis, pokud není závady podle trestního zákona nebo podle tohoto zákona a pokud není dotčen veřejný zájem. Proti odepření povolení může si žadatel stěžovati u advokátní komory v 15 dnech od doručení k ministerstvu spravedlnosti."

(4) Ustanovení § 21 advokátního řádu bude zníti:

"(1) Přesídlení povolí advokátu výbor advokátní komory jen, není-li dotčen veřejný zájem. Proti odepření povolení může si advokát stěžovati u advokátní komory v 15 dnech od doručení k ministerstvu spravedlnosti.

(2) Přesídlení je přípustné po uplynutí 3 měsíců od povolení; výbor advokátní komory může tuto dobu zkrátiti nebo prominouti, jsou-li tu závažné důvody.

(3) O přesídlení do obvodu jiné advokátní komory rozhodne výbor této komory. Povolení jest oznámiti též výboru advokátní komory dosavadního sídla advokátova, který je příslušný rozhodnouti o zkrácení nebo prominutí doby uvedené v odstavci 2.

(4) Povolení přesídlení vyhlásí výbor advokátní komory v listě, ve kterém se uveřejňují úřední vyhlášky, a zároveň o tom uvědomí presidium zemského soudu, presidium nejvyššího soudu a ministerstvo spravedlnosti."

(5) Ustanovení § 27, písm. d) advokátního řádu bude zníti:

"d) přezkoumávati a schvalovati konečné účty o komorním hospodářství předložené výborem;"

(6) Ustanovení § 28, písm. d) a písm. h) advokátního řádu budou zníti:

"d) spravovati hospodářské věci advokátní komory, usnášeti se o rozpočtu komorních příjmů a vydání, určovati a vybírati příspěvky členů a rozdělovati schodek na členy komory;

h) zřizovati prozatím náměstka, když některý advokát zemře nebo když onemocní, není přítomen nebo nemůže vykonávati advokacii z jiných právních nebo faktických důvodů a sám si náměstka neustanovil nebo ustanoviti nemohl."

(7) Ustanovení § 28 advokátního řádu se doplňuje za písmenem

k) takto:

"l) uzavírati hromadné smlouvy pracovní s odborovými organisacemi konceptních i jiných zaměstnanců v advokátních kancelářích, pokud je uzavírání takových smluv přípustné;

m) v oboru své působnosti obesílati advokáty a kandidáty advokacie, aby se osobně dostavili, žádati, aby dali potřebná vysvětlení, vydávati jim v mezích dohledu příkazy a donucovati je k plnění těchto povinností peněžitými pokutami do 3 000 Kčs u advokátů a do 1 000 Kčs u kandidátů advokacie; uložení pokuty musí předcházeti písemná pohrůžka."

(8) Ustanovení § 30, odst. 1 advokátního řádu se doplňuje takto:

"Výbor advokátní komory povolí zápis do seznamu kandidátů advokacie nebo výkon právní služby kandidáta advokacie na jiném místě než dosavadním jen, není-li dotčen veřejný zájem".

(9) Ustanovení § 30, odst. 4 advokátního řádu bude zníti:

"(4) Proti odepření zápisu do seznamu kandidátů advokacie a proti výmazu z něho, jakož i proti odepření povolení výkonu právní služby na jiném místě než dosavadním a proti odepření potvrzení výkonu právní služby u advokáta mohou si účastníci stěžovati u advokátní komory v 15 dnech od doručení k ministerstvu spravedlnosti."

§ 3

Výkazy výboru advokátní komory o splatných členských příspěvcích a o rozvrhu schodku komorního hospodářství na členy (§ 28, písm. d) advokátního řádu ve znění § 2, odst. 6 tohoto zákona), jakož i výměry o uložení pokuty (§ 28, písm. m) advokátního řádu ve znění § 2, odst. 7 tohoto zákona) opatřené doložkou vykonatelnosti, kterou podepíše president advokátní komory nebo jeho náměstek, jsou exekučními tituly a mohou býti vykonány soudní exekucí.

§ 4

O tom, jak má býti použito pokut podle § 28, písm. m) advokátního řádu ve znění § 2, odst. 7 tohoto zákona, platí obdobně ustanovení čl. V a VII zákona ze dne 6. listopadu 1906, č. 223 ř. z. (novely k disciplinárnímu statutu pro advokáty a kandidáty advokacie a k advokátnímu řádu).

§ 5

(1) Osobám, které jsou účastníky národního boje za osvobození ve smyslu zákona ze dne 15. května 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození, které byly pro svou účast na národním boji za osvobození zdrženy v nástupu či ve výkonu právní služby, předepsané pro zápis do seznamu advokátů a pro připuštění k advokátní zkoušce, a jiným osobám, které byly z důvodů politické persekuce nebo z jiných okupací zaviněných důvodů zdrženy v nástupu či ve výkonu uvedené právní služby, zkracuje se doba této služby o dobu uvedeného zdržení. Doba právní služby u advokáta, předepsaná pro zápis do seznamu advokátů a pro připuštění k advokátní zkoušce, nesmí však býti zkrácena o více než 1 1/2 roku.

(2) Absolventům práv, kteří s úspěchem složili historicko-právní a judicielní státní zkoušku na právnické fakultě Karlovy university v Praze, Masarykovy university v Brně nebo Komenského university v Bratislavě a byli v době od 17. listopadu 1939 do konce doby nesvobody zaměstnáni právnickými pracemi u advokáta, může se započítati uvedená doba při splnění ostatních náležitostí plně do celkové doby předepsané pro zápis do seznamu advokátů a pro připuštění k advokátní zkoušce. Doba právní služby u advokáta, předepsaná pro zápis do seznamu advokátů, nesmí však býti zkrácena o více než 3 roky.

(3) Doba, po kterou osoby vyjmenované v odst. 1 konaly právnické práce u advokáta, nejsouce z příčin vyvolaných okupací zapsány v seznamu kandidátů advokacie, ač jinak splňovaly podmínky pro zápis do tohoto seznamu, bude jim započítána do předepsané právní služby u advokáta.

(4) Jsou-li tu závažné důvody, může býti uznána za právní službu, předepsanou pro zápis do seznamu advokátů a pro připuštění k advokátní zkoušce, právní služba, kterou konal žadatel u advokáta na území, které bylo po 29. září 1938 přechodně odloučeno od území Československé republiky.

§ 6

Rozhodnutí a opatření, která byla po 5. květnu 1945 a před účinností tohoto zákona vydána pro území přechodně odloučené od území zemí České a Moravskoslezské podle předpisů platných pro advokacii na ostatním území těchto zemí, považují se za rozhodnutí a opatření vydaná v rámci platných předpisů.


§ 7

(1) Zrušuje se použivatelnost ustanovení vládního nařízení ze dne 25. října 1938, č. 249 Sb., kterým se mění obvod advokátní komory v Brně, opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 284 Sb., o prozatímní úpravě některých otázek týkajících se advokacie, a vládního nařízení ze dne 28. března 1940, č. 174 Sb., kterým se mění a doplňují ustanovení o působnosti orgánů advokátních komor.

(2) Zároveň se zrušuje použivatelnost říšskoněmeckých právních předpisů upravujících advokacii, které byly v době nesvobody vydány pro území zemí České a Moravskoslezské.


§ 8

Tento zákon platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.

Přesunout nahoru