Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 188/1946 Sb.Vládní nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic

Částka 82/1946
Platnost od 21.10.1946
Účinnost od 21.10.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188.

Vládní nařízení

ze dne 18. října 1946

o statutu Společnosti pro obnovu Lidic.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 zákona ze dne 13. září 1946, č. 187 Sb., kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic:


§ 1.

Pro Společnost pro obnovu Lidic, zřízenou zákonem č. 187/1946 Sb., se vydává připojený statut, jenž je součástí tohoto nařízení.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň se zákonem č. 187/1946 Sb.; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.


Statut

Společnosti pro obnovu Lidic.

§ 1.

Název, sídlo a povaha Společnosti.

(1) Název zní „Společnost pro obnovu Lidic“. Sídlem společnosti je Praha.

(2) Společnost náleží do oboru působnosti ministerstva vnitra (§ 12).

§ 2.

Účel.

(1) Aby bylo dosaženo účelu Společnosti, uvedeného v § 1, odst. 2 zák. č. 187/1946 Sb., přísluší společnosti vyvíjeti zejména tuto činnost:

1. opatřovati technické, finanční a právní podklady pro přípravné práce a provésti obnovu Lidic, po případě dalších obcí a částí obcí, které byly okupanty zlovolně zničeny;

2. usilovati o to, aby původní obyvatelé obcí a částí obcí, o jejichž obnovu jde, a jejich pozůstalí, zvláště zavlečené děti, byli vypátráni a mohli se ubytovat v obnoveném domově;

3. věnovati péči všem obyvatelům zničených obcí a částí obcí, pokud potřebují pomoci, zejména úplně osiřelým dětem;

4. podávati úřadům, veřejnosti i jednotlivým zájemcům zprávy o všech otázkách, týkajících se zničených obcí a částí obcí a jejich vyvražděných nebo zavlečených obyvatelů;

5. získávati veřejnými přednáškami i jinak veřejnost domácí i cizí pro své snahy vhodnou a účelnou propagací;

6. zprostředkovati a udržovati styky a součinnost s obdobnými korporacemi a jednotlivci v cizině;

7. vydávati svým nákladem spisy o zničených obcích a částech obcí;

8. pořádati veřejné sbírky, výstavy a kulturní podniky ve prospěch účelu jí sledovaného.

(2) Společnost může, pokud je toho třeba k plnění jejích úkolů, míti zaměstnance v soukromoprávním poměru.

§ 3.

Členové.

(1) Členy Společnosti jsou:

1. zavlečení obyvatelé Lidic a Ležáků starší 18 let, pokud se vrátili do vlasti;

2. obyvatelé jiných zničených obcí a osad starší 18 let, kteří se přihlásí za členy a budou za ně přijati;

3. země a zemským národním výborem určené správní okresy a obce, mající přímý vztah k zničeným obcím a částem obcí;

4. národní, zájmové a kulturní organisace, které se přihlásí za členy a budou za ně přijaty;

5. osoby fysické a právnické, které budou se svým souhlasem zvoleny za členy (§ 6). Volba cizince za člena vyžaduje ke své platnosti souhlasu ministerstva vnitra, uděleného v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí.

(2) Jednotlivé právnické osoby, uvedené v odstavci 1, vysílají do schůzí členského shromáždění po jednom svém zástupci, jehož zvolí podle platných předpisů.

§ 4.

Orgány.

(1) Společnost má tyto orgány: 1. členské shromáždění (§ 6), 2. správní výbor (§ 7), 3. předsednictvo (§ 8), 4. předsedu (§ 9), 5. generálního tajemníka (§ 5, odst. 2, § 8, odst. 3, § 9, odst. 1 a 4, § 10, odst. 3), 6. odborné výbory utvořené podle věcných oborů (§ 10).

(2) Funkce orgánů Společnosti jsou čestné. Společnost může však osobám, vykonávajícím tyto funkce, poskytnouti ze svých prostředků náhradu skutečných výloh.

§ 5.

Tvoření orgánů.

(1) Členské shromáždění zvolí ve své první schůzi ze sebe předsedu Společnosti a ostatních 29 členů správního výboru. Volba předsedy vyžaduje ke své platnosti potvrzení vládou. Správní výbor je ustaven dnem, kdy vláda potvrdí volbu jeho předsedy.

(2) Správní výbor zvolí ze sebe 4 místopředsedy a generálního tajemníka.

(3) Členské shromáždění se usnese na potřebném počtu odborných výborů, stanoví obor jejich činnosti a zvolí pro každý výbor předsedu, jeho zástupce a ostatní členy. Výbor finanční (§ 10) zřízen býti musí.

(4) Správní výbor a odborné výbory se volí na dobu tří let. Způsob volby se upraví jednacím řádem (§ 6). Volené orgány vykonávají svou funkci až do doby, kdy se ustaví nově zvolený správní výbor.

(5) Prvního předsedu Společnosti jmenuje vláda, čtyři místopředsedy, generálního tajemníka a ostatní členy prvního správního výboru ministr vnitra. Tento správní výbor zvolí předsedy odborných výborů, jejich zástupce a ostatní členy. Orgány jmenované, jakož i orgány volené jmenovaným správním výborem vykonávají své funkce až do doby, kdy se ustaví zvolený správní výbor, po případě odborné výbory zvolené podle odstavce 3. Volby je provésti do jednoho roku ode dne, kdy byl jmenován předseda Společnosti.

(6) Provinil-li se funkcionář Společnosti hrubě proti svým povinnostem, může býti po vyšetření věci na návrh správního výboru zbaven své funkce členským shromážděním (§ 6, odst. 2, písm. d)).

§ 6.

Členské shromáždění.

(1) Členské shromáždění koná schůzi aspoň dvakráte do roka.

(2) Členskému shromáždění přísluší mimo působnost uvedenou v § 5, odst. 1 až 3:

a) schvalovati rozpočet a závěrečné účty (§ 11);

b) schvalovati jednací řád podle návrhu správního výboru. Pro dobu, než se tak stane, platí zatímní jednací řád, na němž se usnese správní výbor;

c) schvalovati podrobnější předpisy organisační, vypracované správním výborem;

d) usnášeti se na opatřeních zásadního významu v oboru působnosti Společnosti a její správy;

e) voliti členy (§ 3, odst. 1, č. 5);

f) usnášeti se na zrušení Společnosti (§ 13).

(3) K platnosti usnesení je - bez újmy ustanovení § 13 - třeba, aby byla přítomna alespoň jedna třetina členů a aby se usnesení stalo nadpoloviční většinou.

(4) Nesejde-li se tolik členů, aby se mohlo členské shromáždění platně usnášeti, buď svolána nová schůze do 15 dnů s týmž pořadem jednání. Na této nové schůzi může se členské shromáždění usnášeti za přítomnosti alespoň jedné pětiny členů. Jde-li však o usnesení, jež vyžaduje potvrzení vlády nebo ministra vnitra (§ 5, odst. 1 a § 11, odst. 4), může se členské shromáždění i v této druhé schůzi usnášeti jen za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů. Jinak je třeba svolati k projednání těchto věcí do 8 dnů třetí schůzi členského shromáždění, jež se pak může usnášeti za přítomnosti alespoň jedné pětiny členů.

(5) Ustanovení odstavce 4 neplatí pro případ usnesení o zrušení Společnosti [odstavec 2, písm. f)].

§ 7.

Správní výbor.

(1) Správnímu výboru přísluší činiti opatření ve věcech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům Společnosti.

(2) Dokud nebude svoláno členské shromáždění k ustavující schůzi, vykonává jeho působnost správní výbor, jmenovaný podle § 5, odst. 5.

(3) Pokud nebudou pro jednání správního výboru vydány podrobnější předpisy (§ 6, odst. 2, písm. b)), jest použíti přiměřeně ustanovení § 6, odst. 3 a 4.

§ 8.

Předsednictvo.

(1) Předseda se svými místopředsedy a generálním tajemníkem tvoří předsednictvo.

(2) Předsednictvu přísluší obstarávati běžné věci správy a činiti opatření ve věcech, které na ně přenese správní výbor.

(3) Předsednictvo může pověřiti generálního tajemníka vyřizováním běžných věcí správy.

(4) K platnosti usnesení předsednictva je třeba, aby byla přítomna alespoň polovina členů a aby se usnesení stalo nadpoloviční většinou.

§ 9.

Předseda.

(1) Předseda zastupuje Společnost navenek a podpisuje s generálním tajemníkem a dalším členem správního výboru jménem Společnosti všechny písemnosti, jimiž se Společnost zavazuje. Jiné listiny podpisuje sám, pokud tím nepověří generálního tajemníka.

(2) Předseda svolává a řídí schůze orgánů Společnosti kromě schůzí odborných výborů a rozhoduje v mezích schváleného rozpočtu o výdajích, které v jednotlivém případě nepřesahují částku 10 000 Kčs. Řídí práce Společnosti a dozírá na jejich řádný chod. Je služebním představeným zaměstnanců Společnosti.

(3) Je-li nebezpečí z prodlení, může předseda rozhodovati a činiti opatření v oboru působnosti jiných orgánů Společnosti, jest však povinen do 3 dnů oznámiti to předsednictvu a orgánu, o jehož působnost jde, v nejbližší jeho schůzi.

(4) Předsedu zastupují místopředsedové podle stáří, je-li zaneprázdněn nebo podjat. Jsou-li zaneprázdněni nebo podjati předseda i všichni místopředsedové, zastupuje předsedu generální tajemník. Ustanovení o podjatosti obsahuje jednací řád.

§ 10.

Odborné výbory.

(1) Odborné výbory připravují věci, o nichž má jednati členské shromáždění, správní výbor nebo předsednictvo, a podávají jim odborné posudky. Vykonávají též dozorčí i jiné úkoly, uložené jim některým z těchto orgánů.

(2) Finanční výbor přezkoumává předběžně veškeré disposice hospodářského a finančního dosahu a dozírá na správu jmění Společnosti.

(3) Předseda i generální tajemník se mohou zúčastniti schůzí všech odborných výborů s hlasem poradním.

§ 11.

Finanční hospodářství.

(1) Správní rok Společnosti se shoduje se správním rokem státním. První správní rok končí dnem 31. prosince 1946.

(2) Nejpozději měsíc před počátkem nového správního roku sestaví správní výbor po poradě s finančním výborem rozpočet, v němž musí býti vyrovnány příjmy a vydání očekávané ve správním roce, a to zvláště podle účelového určení a položek. Návrh rozpočtu schvaluje členské shromáždění.

(3) Nejpozději do 3 měsíců po skončení správního roku má správní výbor sdělati závěrečné účty o všech příjmech a vydáních za uplynulý správní rok. Doložené účty, přezkoumané finančním výborem, předloží s jeho vyjádřením správní výbor členskému shromáždění ke schválení.

(4) Usnesení členského shromáždění, jímž byl schválen rozpočet nebo závěrečné účty, vyžaduje ke své platnosti potvrzení ministerstva vnitra uděleného v dohodě s ministerstvem financí. Zákonná působnost nejvyššího účetního kontrolního úřadu není dotčena.

§ 12.

Dozor.

Ministerstvo vnitra se může kdykoli přesvědčiti o činnosti Společnosti způsobem, který uzná za vhodný, a učiniti opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a k řádnému vedení správy.

§ 13.

Zrušení Společnosti.

(1) Vláda může zrušiti Společnost, usnese-li se na tom členské shromáždění dvoutřetinovou většinou všech členů nebo navrhne-li to ministr vnitra. Opatření vlády o zrušení Společnosti vyhlásí ministr vnitra v Úředním listě republiky Československé.

(2) Likvidaci provede poslední finanční výbor za dozoru ministerstev vnitra a financí, jež také rozhodnou, které orgány Společnosti, v jaké formě a pod jakým označením mají dále veřejně působiti a jak se naloží se zbývajícím jměním Společnosti.

Přesunout nahoru