Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 184/1946 Sb.Vyhláška ministra sociální péče o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění

Částka 80/1946
Platnost od 18.10.1946
Účinnost od 01.05.1947
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184.

Vyhláška ministra sociální péče

ze dne 26. září 1946

o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění

Ministr sociální péče vyhlašuje v dohodě s pověřencem pro sociální péči podle § 3, odst. 5 a podle §§ 5 a 9 zákona ze dne 12. února 1946, č. 29 Sb., kterým se zavádějí pracovní průkazy:


§ 1

Pro pracovní průkaz se použije vzoru, který je otištěn v příloze 1.

§ 2

Pracovní průkazy se vyhotovují:

a) osobám, které mají pracovní knížku, vydanou podle vládního nařízení ze dne 26. června 1941, č. 241 Sb., kterým se zavádějí pracovní knížky, podle této pracovní knížky, doplněné nebo opravené zaměstnavatelem na základě předložených mu řádných dokladů a potvrzené závodní radou (důvěrníkem),

b) osobám, které nemají pracovní knížky, podle dotazníku, jehož vzor jest otištěn v příloze 2.

§ 3

(1) Okresní úřady ochrany práce (pobočky) mohou uložiti zaměstnavatelům povinnost, aby ve stanovené lhůtě

a) předložili pracovní knížky svých zaměstnanců k vyhotovení pracovního průkazu [§ 2, písm. a)];

b) porovnali údaje v dotaznících [§ 2, písm. b)] svých zaměstnanců s příslušnými doklady (§ 6), potvrdili správnost údajů v dotaznících a předložili tyto dotazníky k vyhotovení pracovního průkazu.

(2) Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvednouti si potřebné tiskopisy dotazníků pro zaměstnance u okresních úřadů ochrany práce (poboček) podle pokynů těchto úřadů a umožniti okresním úřadům ochrany práce (pobočkám), aby v případě potřeby porovnaly v závodu dotazníky zaměstnanců s příslušnými údaji a doklady.

§ 4

(1) Domáčtí živnostníci, zprostředkovatelé domácké práce, osoby, které mají více zaměstnavatelů a spolupracující rodinní příslušníci jsou povinni vyzvednouti si tiskopis dotazníku u okresního úřadu ochrany práce (pobočky) nebo, mají-li pracovní knížku, dáti si vyhotoviti pracovní průkaz podle tohoto dokladu [§ 2, písm. a)] okresním úřadem ochrany práce (pobočkou), příslušným podle pracovního místa.

(2) Osobám, které po účinnosti této vyhlášky vstupují do zaměstnání a pracovní průkaz dosud nemají, bude pracovní průkaz vydán bez spolupůsobení zaměstnavatele okresním úřadem ochrany práce (pobočkou), příslušným podle pracovního místa. Pracovní průkaz bude vydán buď podle pracovní knížky nebo podle dotazníku (§ 2), který u osob, vstupujících do prvého zaměstnání přímo ze škol pomocných, obecných, měšťanských a středních může potvrditi ředitelství školy.

§ 5

Osoby, kterým má býti vydán pracovní průkaz, jsou povinny vyplniti dotazník správně, úplně a čitelně. Kdo uvede v dotazníku nesprávné nebo neúplné údaje, bude potrestán podle § 7, odst. 2, písm. a) zák. č. 29/1946 Sb.

§ 6

(1) K vyhotovení pracovního průkazu na základě pracovní knížky (§ 2, písm. a)) nutno předložiti pracovní knížku.

(2) K vyhotovení pracovního průkazu na základě dotazníku (§ 2, písm. b)) nutno předložiti tyto doklady:

a) k průkazu o osobních údajích:

aa) rodný (křestní) list vlastní nebo výtah z matriky narozených;

bb) rodný (křestní) list nebo výtah z matriky narozených nebo jiný doklad, z něhož jsou patrna data narození dětí mladších 21 let, pokud nejsou povinny míti vlastní pracovní průkaz;

b) k průkazu o státní příslušnosti:

aa) českoslovenští státní občané osvědčení o československém státním občanství nebo osvědčení o národní spolehlivosti podle § 1, odst. 4 ústavního dekretu ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo výměr o zachování československého státního občanství podle § 2 cit. dekretu nebo výměr o vrácení československého státního občanství podle § 3 cit. dekretu nebo dekret o přijetí opčního prohlášení podle § 4 vládního nařízení ze dne 24. srpna 1945, č. 61 Sb., o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945, nebo opční osvědčení podle § 5, odst. 2 cit. vládního nařízení;

bb) cizinci cestovní pas nebo jiný doklad stejné průkaznosti a povolení k pobytu vydané podle platných předpisů;

c) na Slovensku zaměstnanecký průkaz (legitimaci) podle nařízení s mocí zákona ze dne 11. září 1942, č. 188 Sl. z., o zaměstnaneckých průkazech (legitimacích).

(3) Nemá-li osoba, povinná míti pracovní průkaz, doklady uvedené v odstavci 2, může na Slovensku úřad, vydávající pracovní průkaz, určiti, kterým jiným dokladem nutno prokázati potřebné údaje. Totéž platí o vydávání pracovních průkazů v českých zemích osobám slovenské národnosti, po případě osobám zprostředkovaným nebo přiděleným ze Slovenska do zaměstnání v českých zemích.

(4) Vojenská služba, vyznamenání v národní soutěži ve výstavbě republiky, výcvik k povolání, návštěva odborných a vysokých škol, zkoušky, specielní výcvik atd., jakož i déle trvající zaměstnání, musí býti doloženy vysvědčením nebo jiným osvědčením.

(5) Od předložení dokladů, uvedených v odstavci 2 může býti upuštěno, byl-li dotazník potvrzen ředitelstvím školy (§ 4, odst. 2).

§ 7

Osoba, které se vydává pracovní průkaz, potvrdí podpisem jednak příjem pracovního průkazu, jednak správnost zápisů v pracovním průkazu.

§ 8

Pracovní průkaz bude opatřen číslem, který sdělí nositel sociálního pojištění určený ministerstvem sociální péče.

§ 9

(1) Změny a doplňky zápisu v pracovním průkazu na stranách 1 až 5 a na stranách 28 až 30 smí provésti výlučně okresní úřad ochrany práce (pobočka), příslušný podle místa posledního zaměstnání. Každá taková změna nebo doplněk musí být ověřen razítkem, datem a podpisem.

(2) Zaměstnavatel může opraviti nebo doplniti svoje vlastní zápisy na stranách 6 až 27; oprava či doplněk musí být potvrzen závodní radou (důvěrníkem).

§ 10

(1) Ztráta nebo poškození pracovního průkazu, které jej činí dále nepoužitelným, musí býti ihned hlášeny okresnímu úřadu ochrany práce (pobočce) příslušnému podle posledního pracovního místa.

(2) Než bude vydán náhradní pracovní průkaz, musí osoba, jejíž pracovní průkaz byl ztracen nebo poškozen, udati protokolárně u okresního úřadu ochrany práce (pobočky), pokud se týče prokázati, všechny okolnosti, které vedly ke ztrátě nebo poškození pracovního průkazu.

§ 11

Za vydání náhradního pracovního průkazu se vybírá dávka za úřední úkony ve věcech správních podle dávkového sazebníku A) pol. 2; vybraná dávka připadá státní pokladně.

§ 12

(1) Osoby povinné míti pracovní průkaz se musí před vstupem do zaměstnání hlásiti u okresního úřadu ochrany práce (pobočky), aby jim byla vydána přihláška k nemocenskému pojištění, nemá-li okresní úřad ochrany práce (pobočka) námitek proti sjednání pracovního poměru.

(2) Na tiskopise přihlášky vyplní okresní úřad ochrany práce (pobočka) jméno a příjmení, den narození, bydliště, skupinu a druh povolání osoby do zaměstnání vstupující a adresu zaměstnavatele. Ostatní údaje vyplní na tiskopise přihlášky zaměstnavatel.

(3) Tiskopisy přihlášek jsou pro všechny nositele sociálního pojištění jednotné a budou bezplatně vydávány okresními úřady ochrany práce (pobočkami). Jiných tiskopisů přihlášek nesmí býti používáno. Vzor přihlášky jest připojen v příloze 3.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na:

a) nestále zaměstnané osoby, jejichž zaměstnání jest obvykle uzavíráno na méně než 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů,

b) výpomocné dělníky, kteří nejsou na nutných zemědělských pracích zaměstnáni bez přerušení déle než 4 týdny,

c) osoby, které byly přijaty k odstranění stavu nouze (na př. následků přírodních katastrof),

d) osoby opětně přihlášené k nemocenskému pojištění podle § 17, odst. 2 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění právních předpisů jej měnících a doplňujících.

(5) Pro hlášení k nemocenskému pojištění osob uvedených v odstavci 4 se použijí tiskopisy přihlášek odlišné barvy. Tato hlášení se provedou podle dosavadních předpisů.

§ 13

(1) K tiskopisu přihlášky jest připojena pracovní poukázka (příloha 3) okresního úřadu ochrany práce (pobočky), kterou musí zaměstnavatel vyplniti a zaslati spolu s přihláškou nositeli nemocenského pojištění.

(2) Nositelé nemocenského pojištění oddělí pracovní poukázku a zašlou ji ihned okresnímu úřadu ochrany práce (pobočce), který přihlášku vydal.

§ 14

Na Slovensku je možno odchýliti se v přechodné době, a to až do dne, který stanoví ministr sociální péče, od ustanovení § 12, odst. 3 vyhlášky, pokud jde o vzor tiskopisu přihlášky k nemocenskému pojištění a používati tiskopisu, jehož vzor určí pověřenec pro sociální péči.

§ 15

Povinnosti uložené touto vyhláškou zaměstnavateli po případě zaměstnanci platí, pokud není jinak stanoveno, obdobně pro podnikatele domácké práce a hlavu rodiny, po případě pro domáckého dělníka, domáckého živnostníka, zprostředkovatele domácké práce a spolupracujícího rodinného příslušníka.

§ 16

Pracovní průkaz vydaný podle zákona č. 29/1946 Sb. a této vyhlášky je na Slovensku zároveň zaměstnaneckým průkazem (legitimací pro účely sociálního pojištění) podle nařízení s mocí zákona č. 188/1942 Sl. z.


§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, který vyhlásí v zemích České a Moravskoslezské ministr sociální péče v Úředním listě, na Slovensku pověřenec pro sociální péči v Úředním věstníku. Použivatelnost vládního nařízení ze dne 26. června 1941, č. 241 Sb., kterým se zavádějí pracovní knížky, jakož i vyhlášky a předpisů vydaných k jeho provedení, se zrušuje dnem, kdy tato vyhláška nabude v zemích České a Moravskoslezské účinnosti; pracovní knížky, vydané podle těchto právních předpisů, zůstávají však v platnosti až do dne, kdy budou nahrazeny pracovními průkazy.


Dr. Nejedlý v. r.


Příloha 1 k vyhlášce č. 184/1946 Sb.

Pracovní průkaz - 1. část

Pracovní průkaz - 1. část

Pracovní průkaz - 2. část

Pracovní průkaz - 2. část

Pracovní průkaz - 3. část

Pracovní průkaz - 3. část

Pracovní průkaz - 4. část

Pracovní průkaz - 4. část

Pracovní průkaz - 5. část

Pracovní průkaz - 5. část

Pracovní průkaz - 6. část

Pracovní průkaz - 6. část

Pracovní průkaz - 7. část

Pracovní průkaz - 7. část

Příloha 2 k vyhlášce č. 184/1946 Sb.

Dotazník 1

Dotazník 1

Dotazník - 2. část

Dotazník - 2. část

Dotazník - 3. část

Dotazník - 3. část

Příloha 3 k vyhlášce č. 184/1946 Sb.

Přihláška k pojištění

Přihláška k pojištění

Pracovní poukázka

Pracovní poukázka

Přesunout nahoru