Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dohoda č. 156/1946 Sb.Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie

Částka 65/1946
Platnost od 31.07.1946
Účinnost od 12.06.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156.

Dojednanie

pre utvorenie Europskej uholnej organizácie.

V mene republiky Československej!

Dňa 4. januára 1946 bola sjednaná v Londýne tato dohoda:


Dojednanie

pre utvorenie Europskej uholnej organizácie

Vlády Belgie, Dánska, Francie. Grécka, Holandska, Luxemburska, Nórska, Spojených štátov severoamerických, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie, Irska a Turecka, súc presvedčené, zvlášte počas prítomného trvania všeobecného nedostatku uhlia, určitých druhov materiálu a výzbroje baní, že je treba efektívnej spolupráce pri rozdelovaní dopytu a ponuky týchto výrobkov s ktorými možno disponovať v Europe, usniesly sa na následujúcom:

Čl. 1

Utvorenie Europskej organizácie uhlia

Týmto sa formálne utvára Europská uholná organizácia, odteraz označovaná Organizácia.

Čl. 2

Členmi Organizácie sú vlády signatárov tohto dojednania a ostatné vlády, ktoré k nej pristúpia na pozvanie Rady, predvídanej článkom 3.

Čl. 3

Štruktúra Organizácie

1. Organizácia skladá sa z Rady a Sekretariátu.

2. Rada pozostáva z reprezentantov členských vlád. Každá vláda určí jedného delegáta a môže menovať jedného náhradníka a technických poradcov.

3. Rada upravuje svoj rokovací poriadok sama a môže vytvoriť toľko komisií, alebo iných podriadených telies, koľko bude žiadúcne.

4. Sekretariát sa skladá z Prezidenta, ktorý tiež predsedá Rade a z Generálneho sekretára, ktorí obaja sú menovaní Radou a z ďalšieho potrebného personálu menovaného Prezidentom v shode s Radou a v súhlase s podmienkami touto predpísanými.

Čl. 4

Činnosť Organizácie

1. Úlohou Organizácie je usnadnenie zásobovania a rovnomerné rozdelenie uhlia, práve tak, ako baníckych potrieb a výstroje baní, zabezpečujúc nakoľko je to možné záujmy i producentov i spotrebiteľov. K tomuto úkolu Rada bude neustále oboznámená so situáciou ponuky a distribúcie a v páde potreby bude o tejto diskutovať a robiť vhodné odporúčania zainteresovaným vládam a iným kompetentným autoritám.

2. K tomuto cieľu členské vlády:

a) poskytnú Organizácii na jej žiadosť všetky potrebné informácie, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú produkcie, dovozu, vývozu, spotreby, zásob a potrieb uhlia a výstroje baní;

b) budú plne spolu spolupracovať s Organizáciou k splneniu jej úloh.

Čl. 5

Sídlo Organizácie

Sídlom Organizácie je Londýn, alebo každé iné miesto, ktoré Rada čas od času určí.

Čl. 6

Styky s inými organizáciami, autoritami a agenciami

1. Organizácia môže nadviazať styky s národnými a medzinárodnými organizáciami, autoritami a agenciami.

2. Po utvorení Hospodárskej a Sociálnej Rady Spojených Národov, dá sa Organizácia do styku s touto Radou, cieľom určenia vzťahov medzi nimi a zvlášte či jej úlohy môžu a majú byť prevzaté tiež Hospodárskou a Sociálnou Radou.

Čl. 7

Výdaje

Výdaje Organizácie majú byť rozdelené a uhradené členskými vládami spôsobom, ktorý určí Rada.

Čl. 8

Privilégia a immunity

1. Organizácia na území členských vlád bude požívať také privilégia a immunity, aké budú potrebné k vyplneniu jej úloh.

2. Zástupcovia členských vlád a personál Organizácie podobne budú v týchto zemiach požívať také privilégia a immunity, aké budú potrebné k nezávislému vykonávaniu ich funkcií.

Čl. 9

Definície

V texte tohoto dojednania:

slovo "uhlie" značí všetky druhy uhlia (antracit, bitumínové, hnedé uhlie, lignit alebo iné druhy). Koks (či už produkovaný v plynárňach, lebo v koksových peciach), brikety, alebo iné tuhé palivá a dehty, určené k spracovaniu tuhého paliva.

Výraz "výstroj baní" znamená také výrobky, zahrňujúc stroje a ich súčiastky, aké sa používajú v produkcii a zpracovaní uhlia.

Čl. 10

Nástup účinnosti a trvanie dojednania

Toto dojednanie vydáva sa vo francúzštine a angličtine a oba texty majú rovnakú platnosť; účinným stane sa dňa 1. januára 1946 predbežne na jeden rok. Členské vlády (alebo niektoré z nich) môžu ho predĺžiť na tak dlho, ako budú chcieť. Každá členská vláda počnúc 1. októbrom 1946 môže písomne notifikovať vláde Spojeného Kráľovstva úmysel vystúpiť z Organizácie a dojednanie, vzhľadom ku vláde, ktorá toto notifikovala, vyprší tri mesiace po prijatí oznámenia vládou Spojeného Kráľovstva.

Ako dôkaz toho, dolupodpísaní, súc vybavení svojimi vládami náležitými plnými mocami podpísali toto dojednanie.

V Londýne, dňa 4. januára 1946.

V jednom exemplári, ktorý bude uložený v archíve vlády Spojeného Kráľovstva a ktorého overený odpis bude doručený každej signatárnej, alebo pristupujúcej vláde.

Za vládu belgickú:

M. T. Buyse.

Za vládu dánsku:

Anthon Vestbirk.

Za vládu francúzsku:

Gueronik.

Za vládu grécku:

J. Romanos.

Za vládu luxemburskú:

Leo A. Clasen.

Za vládu holandskú:

J. Looman.

Za vládu nórsku:

Johan Melander.

Za vládu tureckú:

Cemal Sait Bark.

Za vládu Spojeného kráľovstva:

J. Eaton Griffith.

Za vládu Spojených štátov amerických:

Thomas C. Blaisdell, Jr.

Prezkúmajúc túto dohodu a vediac, že dočasné Národné shromaždenie republiky Československej s ňou súhlasí, schvalujeme ju a prehlasujeme, že Československá republika k nej touto listinou pristupuje.

Tomu na svedomie sme tento list podpísali a k nemu pečať ČSR pritisknúť dali.

Na Hrade pražskom dňa 5. júna roku tisíc deväťsto štyriciateho šiesteho.

Prezident republiky Československej:

Dr. Edvard Beneš v. r.

Minister zahraničných vecí:

Jan Masaryk v. r.


Vyhlasuje sa s tým, že listina o pristúpení bola odovzdaná vláde Spojeného kráľovstva dňa 12. júna 1946. Týmto dňom ČSR sa stala členom Europskej uholnej organizácie a od tohoto dňa nadobudlo toto dojednanie aj pre ČSR medzinárodnú účinnosť.


Masaryk v. r.

Přesunout nahoru