Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 120/1946 Sb.Vládní nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění

Částka 52/1946
Platnost od 06.06.1946
Účinnost od 06.06.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120.

Vládní nařízení

ze dne 27. května 1946

o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění:


§ 1

Zásady

Složení zemských, okresních a místních národních výborů (ústředního národního výboru hlavního města Prahy) a jejich složek se přizpůsobí výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění, konaných dne 26. května 1946, tak, že se národní výbory obnoví podle poměru hlasů, odevzdaných politickým stranám při těchto volbách v obvodu působnosti dotyčného národního výboru. K tomuto účelu se platné hlasy odevzdané politickým stranám ve volbách do ústavodárného Národního shromáždění považují za hlasy odevzdané listinám kandidátů, které tyto strany předloží podle tohoto nařízení.

§ 2

Volební výbory

(1) Rozvržení mandátů v obnovených národních výborech provedou volební výbory, a to

pro zemské národní výbory zemský volební výbor,

pro okresní národní výbory okresní volební výbor,

pro místní národní výbory místní volební výbor.

(2) Členy volebních výborů jsou za každou politickou stranu, která podala v předepsané lhůtě listinu kandidátů, dva zástupcové. Každý člen volebního výboru má náhradníka.

(3) Volební výbory uvedené v odstavci 1 sejdou se takto:

a) Zemský volební výbor sejde se k první schůzi bez pozvání dne 12. června 1946 o 10. hodině dopolední v úřadovně předsedy zemského národního výboru.

b) Okresní volební výbor sejde se k první schůzi bez pozvání dne 18. června 1946 o 10. hodině dopolední v úřadovně předsedy okresního národního výboru.

c) Místní volební výbor sejde se k první schůzi bez pozvání dne 25. června 1946 o 10. hodině dopolední v úřadovně předsedy místního národního výboru.

(4) Další schůze volebních výborů sejdou se bez zvláštního pozvání podle potřeby v době a na místě, které si samy určí.

(5) Volební výbor zvolí v prvé schůzi ze sebe předsedu většinou hlasů. Volbu řídí nejstarší člen volebního výboru. Volební výbor je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, při čemž je počítati za člena také náhradníka, nastoupivšího na místo člena nepřítomného.

(6) Není-li volební výbor v prvé nebo v některé z dalších schůzí usnášení schopný, sejde se za 48 hodin po té bez zvláštního pozvání na stejném místě a jest usnášení schopný za každého počtu přítomných.

Listiny kandidátů

§ 3

(1) Politické strany, ucházející se o zastoupení v obnovených národních výborech, předloží listiny kandidátů předsedům národních výborů, o jejichž obnovu jde, a to

pro zemské národní výbory do 11. června 1946,

pro okresní národní výbory do 17. června 1946,

pro místní národní výbory do 24. června 1946, a to vždy do 12. hodiny polední.

(2) Do listin kandidátů mohou býti pojaty pouze osoby, u jejichž zápisu ve stálých voličských seznamech není poznamenána překážka výkonu volebního práva (§ 24 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských) a které mají v den podání listiny kandidátů bydliště v obvodu národního výboru, o jehož obnovu jde.

(3) Listiny kandidátů musí obsahovati

a) označení politické strany;

b) jméno, příjmení, zaměstnání a bydliště kandidátů. Pořadí každého kandidáta budiž označeno arabskou číslicí.

(4) Počet kandidátů na jednotlivé listině kandidátů nesmí přesahovati počet členů národního výboru, o jehož obnovu jde, více než o polovinu.

§ 4

(1) Listiny kandidátů pro obnovení místních národních výborů podává a zástupce do místního volebního výboru jmenuje politická strana, která obdržela hlasy v obvodu místního národního výboru při volbách do ústavodárného Národního shromáždění, prostřednictvím své místní organisace, v jejímž obvodu je hlavní budova místního národního výboru, a není-li takové místní organisace, prostřednictvím příslušné okresní organisace.

(2) Listiny kandidátů pro obnovení okresních národních výborů podává a zástupce do okresního volebního výboru jmenuje politická strana prostřednictvím své okresní organisace.

(3) Listiny kandidátů pro obnovení zemských národních výborů podává a zástupce do zemského volebního výboru jmenuje politická strana prostřednictvím svého předsednictva.

(4) Jmenování členů volebních výborů se oznámí písemně předsedovi národního výboru, o jehož obnovení jde, ve lhůtě stanovené pro podání listin kandidátů.

§ 5

Povinnosti předsedů národních výborů

(1) Předsedové národních výborů, které mají býti obnoveny, jsou povinni přijmouti listiny kandidátů a písemná oznámení o jmenování členů volebních výborů, předložiti je v prvé schůzi volebnímu výboru a zaříditi vše, aby volební výbory mohly řádně splniti úkoly jim svěřené.

(2) Nesplní-li předseda národního výboru některou z těchto povinností, určí věcně příslušný nadřízený orgán osobu, která dotčený úkol provede.

§ 6

Rozvržení mandátů

(1) Volební výbory rozvrhnou mandáty podle zásady poměrného zastoupení takto:

1. Součet platných hlasů odevzdaných v obvodu národního výboru, o nějž jde, politickým stranám, které včas podají listiny kandidátů, dělí se počtem členů dotčeného národního výboru zvětšeným o jednu. Celé číslo nejblíže vyšší výsledku dělení je číslem volebním.

2. Volebním číslem dělí se počet hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, načež volební výbor přidělí každé politické straně tolik mandátů, kolikrát je volební číslo obsaženo v počtu hlasů pro politickou stranu odevzdaných.

3. Nebyly-li tímto způsobem přiděleny všechny mandáty, přikáží se zbývající mandáty postupně politickým stranám, které při dělení vykázaly největší zbytek dělení. Jsou-li zbytky dělení u více politických stran sobě rovny, přidělí se mandáty politické straně, která dosáhla většího počtu hlasů; je-li počet hlasů stejný, rozhodne los.

4. Bylo-li by dělením počtu hlasů číslem volebním obsazeno o jeden mandát více, než je počet členů národního výboru, odečte se mandát té politické straně, která měla nejmenší zbytek dělení, a při stejném zbytku menší počet hlasů; je-li počet hlasů stejný, rozhodne los.

(2) Mandáty přidělují se kandidátům podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na listinách kandidátů.

(3) Kandidáti, kteří při rozvrhování mandátů vyšli naprázdno, jsou náhradníky a nastupují na uprázdněná místa v pořadí, v jakém byli na listinách kandidátů uvedeni.

§ 7

Vyhlášení výsledků obnovy

(1) Výsledek rozvržení mandátů vyhlásí místní volební výbor způsobem v obci obvyklým a veřejnou vyhláškou, okresní volební výbor veřejnou vyhláškou a zemský volební výbor vyhláškou uveřejněnou v Úředním listě.

(2) Ve vyhlášce se určí též doba a místo ustavující schůze obnoveného národního výboru, který se pak sejde bez zvláštního pozvání.

§ 8

Námitky

(1) Proti rozhodnutí volebního výboru může politická strana, která podala včas listinu kandidátů, podati písemně námitky do osmi dnů ode dne vyhlášení výsledku obnovy (§ 7) u obnoveného národního výboru. Námitky nemají odkladného účinku.

(2) Jde-li o rozhodnutí místního volebního výboru, rozhoduje o námitkách okresní volební výbor, jde-li o rozhodnutí okresního volebního výboru nebo místního volebního výboru statutárního města, zemský volební výbor, jde-li o rozhodnutí zemského volebního výboru, ministr vnitra. Rozhodnutí o námitkách, učiněné podle ustanovení předcházející věty, je konečné.

§ 9

Hlavní město Praha

(1) Obdobným způsobem, jaký je stanoven v tomto nařízení, se obnoví ústřední národní výbor hlavního města Prahy a pražské obvodní rady.

(2) Ústřední národní výbor hlavního města Prahy se obnoví podle výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění v celém obvodu hlavního města Prahy, obvodní rady podle výsledku voleb ve svých obvodech.

(3) Členy volebního výboru hlavního města Prahy, který provede rozvržení mandátů v ústředním národním výboru hlavního města Prahy a v obvodních radách, jmenují předsednictva politických stran, která také podají příslušné listiny kandidátů. Listiny kandidátů a písemné oznámení o jmenování členů volebního výboru hlavního města Prahy jest podati do 17. června 1946 primátorovi hlavního města Prahy.

(4) Volební výbor hlavního města Prahy sejde se k prvé schůzi bez zvláštního pozvání dne 18. června 1946 o 10. hodině dopolední v úřadovně primátora hlavního města Prahy.

(5) Předpisů, které budou vydány o ustavení a volbě složek obnovených národních výborů (§ 13), jest použíti též pro ustavení a volbu složek ústředního národního výboru hlavního města Prahy a přiměřeně pro ustavení a volbu složek obvodních rad.

(6) K platnosti volby primátora hlavního města Prahy se vyžaduje potvrzení presidentem republiky.

§ 10

Zvláštní ustanovení o správních expositurách

Pro národní výbory, u nichž je zřízena správní expositura, platí tato zvláštní ustanovení:

1. Polovina členů příslušného volebního výboru (§ 2, odst. 2) buď jmenována z obvodu expositury.

2. Pro obnovu správní expositury podávají politické strany zvláštní listiny kandidátů (§ 3).

3. Příslušný volební výbor (§ 2, odst. 1) určí podle poměru hlasů, odevzdaných všem politickým stranám v obvodu expositury a v ostatní části správního obvodu příslušného národního výboru, kolik z celkového počtu mandátů, které se mají obsaditi, připadá na správní exposituru a kolik na ostatní část správního obvodu příslušného národního výboru; při tom platí přiměřeně ustanovení § 6, odst. 1.

4. Rozvrh mandátů podle § 6 se provede pro každou část správního obvodu příslušného národního výboru zvlášť.

§ 11

Správní komise

(1) Obdobným způsobem, jaký je stanoven v tomto nařízení pro obnovu okresních národních výborů, vytvoří se nově na místě dnešních okresních správních komisí okresní národní výbory ve správních okresech, které určí ministr vnitra vyhláškou, uveřejněnou v Úředním listě. V této vyhlášce určí lhůtu, do které mají politické strany předložiti předsedovi okresní správní komise listiny kandidátů a jmenovati členy volebního výboru.

(2) V obcích, kde působí místní správní komise a kde ve volbách do ústavodárného Národního shromáždění odevzdalo platné hlasy více než 50 voličů, vytvoří se místní národní výbory způsobem stanoveným v tomto nařízení pro obnovu místních národních výborů.

§ 12

Ustavující schůze

(1) Na ustavující schůzi zvolí členové obnoveného nebo nově vytvořeného národního výboru své složky podle zásad poměrného zastoupení.

(2) Působnost národního výboru v dosavadním složení (okresní nebo místní správní komise) končí ustavením obnoveného nebo nově vytvořeného národního výboru.

§ 13

Prováděcí předpisy

Podrobnosti upraví ministr vnitra směrnicemi, ve kterých stanoví zejména jednací řády volebních výborů, jakož i způsob, jakým se obnovené nebo nově vytvořené národní výbory ustaví a zvolí své složky. Pro volbu předsedy obnovených národních výborů a jeho náměstků platí přiměřeně ustanovení § 62 řádu volení v obcích republiky Československé.

§ 14

Zvolené místní národní výbory

Místní národní výbory, zvolené po 16. březnu 1946 na podkladě všeobecného, rovného, přímého a tajného hlasování a podle zásady poměrného zastoupení, obnoví se podle tohoto nařízení toliko tehdy, podala-li proti těmto volbám místní politická organisace z dotčené obce do 26. května 1946 námitky a rozhodl-li zemský národní výbor, že se místní národní výbor má obnoviti.


§ 15

Účinnost a provedení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Kopecký v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru