Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 119/1946 Sb.Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže

Částka 51/1946
Platnost od 04.06.1946
Účinnost od 01.11.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. II (§ 5 - § 44)
Čl.V (§ 1 - § 2)
Čl. Va (§ 1 - § 2)

119.

Vládní nařízení

ze dne 26. dubna 1946

o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. října 1945, č. 86 Sb., o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže:


Čl. I

Služební a platové poměry příslušníků finanční stráže se řídí nadále předpisy, platnými pro tyto příslušníky dne 29. září 1938, a to se změnami vyplývajícími z tohoto nařízení.

Čl. II

(1) Ustanovení dílu III. části druhé vládního nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platové poměry, se zrušují.

(2) Kde se ve vládním nařízení č. 202/1930 Sb. mluví o zřízencích finanční stráže, rozumějí se tím gažisté finanční stráže mimo služební třídy (dále gažisté finanční stráže).

(3) Ve vládním nařízení č. 202/1930 Sb. se ustanovení §§ 35 a 36 zrušují a ustanovení §§ 5, 9, 12, 15, 16, 17, § 21, odst. 4, §§ 33, 34, 38, 40 a § 44, odst. 1, se mění nebo doplňují a znějí takto:

§ 5

Sbor finanční stráže se skládá z úředníků finanční služby strážní a gažistů finanční stráže mimo služební třídy (dále gažistů finanční stráže).

§ 9

Díl I

(1) Úředníci finanční služby strážní jsou státními pragmatikálními úředníky III. služební třídy, při čemž pro ně platí odchylky vyplývající z tohoto nařízení.

(2) Služební místa úředníků finanční služby strážní se systemisují podle svého významu a se zřetelem na způsob služby v rámci stanovené normální potřeby sil ve 4. až 8. platové stupnici.

§ 15

Systemisace služebních míst

Služební místa gažistů finanční stráže se systemisují v I., II. a III. platové stupnici.

§ 16

Čekatelé finanční stráže

(1) Čekatelem finanční stráže (dále čekatel) může býti ustanoven jen, kdo splnil mimo všeobecné podmínky pro ustanovení ve státní službě ještě tyto zvláštní podmínky:

a) dovršil nejméně 21. rok věku a nepřekročil 25. rok věku,

b) vykonal zákonitou vojenskou službu presenční se zbraní,

c) jest svobodný, ovdovělý nebo rozloučený, bezdětný a bez vyživovacích závazků,

d) úspěšně absolvoval jednoroční účební běh spojený se školou měšťanskou nebo jiné vzdělání rovnocenné,

e) má tělesnou výšku nejméně 168 cm a

f) má duševní a tělesnou způsobilost zjištěnou úředním lékařem, určeným finanční správou, jakož i ostatní vlastnosti nezbytné pro službu ve finanční stráži.

(2) Ministerstvo financí může v případech hodných mimořádného zřetele povoliti úchylku od zvláštních podmínek stanovených v odstavci 1, písm. a) až e).

(3) Čekatelská doba se stanoví jedním rokem, musí býti ztrávena ve sboru finanční stráže a je započitatelná pro zvýšení služného.

(4) Čekateli náleží po čekatelskou dobu služební plat III. platové stupnice a služební titul "pomocný dozorce finanční stráže".

(5) Při nástupu služby vykoná čekatel přísahu ve znění stanoveném § 21, odst. 1.

(6) Zjistí-li se, že čekatel nemá potřebnou způsobilost ke službě, nebo nevyhoví-li podmínkám předepsaným pro trvalé ustanovení, budiž služební poměr zrušen. Při jinak bezvadném chování přizná se čekateli zároveň odbytné ve výměře jednoměsíčního platu.

(7) Čekatel v činné službě nesmí bez předchozího svolení ministerstva financí uzavříti sňatek.

(8) Ustanovení tohoto nařízení o gažistech finanční stráže platí, pokud se jinak nestanoví, i pro čekatele.

§ 17

(1) Gažistou finanční stráže se ustanoví čekatel, který

a) dovršil stanovenou čekatelskou dobu (§ 16, odst. 3),

b) vyhovuje podmínkám § 16, odst. 1, písm. f) a

c) absolvoval s prospěchem cvičný kurs pro finanční stráž.

(2) Předpisy o vyloučení a odkladu zvýšení služného platné pro úředníky (§ 16 platového zákona) se vztahují obdobně na ustanovení čekatele gažistou finanční stráže.

§ 21

(4) Přísahu nekonají gažisté finanční stráže, kteří ji vykonali jako čekatelé.

§ 33

Služební tituly

(1) Gažistovi finanční stráže ustanovenému na služebním místě, systemisovaném ve III. platové stupnici, náleží služební titul "dozorce finanční stráže", po případě "naddozorce finanční stráže", na služebním místě, systemisovaném ve II. platové stupnici, služební titul "respicient finanční stráže" a na služebním místě, systemisovaném v I. platové stupnici, služební titul "vrchní respicient finanční stráže".

(2) Gažista finanční stráže jest povinen užívati ve služebním styku svého služebního titulu.

§ 34

Platové poměry

(1) Pro gažisty finanční stráže platí obdobně ustanovení § 131, § 135, odst. 1, § 138, odst. 1 až 4, §§ 139 až 142, 146, 147, § 148, odst. 1 a 4, §§ 149 až 151 platového zákona.

(2) Služné se zvyšuje postupem do vyšších stupňů. Zvýšení služného v I. platové stupnici nastává, jakmile gažista finanční stráže dosáhl započitatelné služební doby předepsané pro příslušný stupeň služného (§ 38, odst. 5), v ostatních platových stupnicích, jakmile gažista finanční stráže dovršil 3 roky započitatelné služební doby se služným bezprostředně předcházejícího stupně téže platové stupnice.

(3) Zvýšení služného se provádí z moci úřední.

(4) O vyloučení a odkladu zvýšení služného platí obdobně ustanovení § 16 platového zákona.

§ 38

Povýšení gažisty finanční stráže

(1) Povýšení gažisty finanční stráže se stane propůjčením vyšší hodnosti v téže platové stupnici (III.) nebo propůjčením služebního místa systemisovaného ve vyšší platové stupnici (§ 15).

(2) Služební místo ve II. platové stupnici může býti propůjčeno gažistovi finanční stráže, který má alespoň dobrou kvalifikaci, služební místo v I. platové stupnici pak gažistovi, který má alespoň velmi dobrou kvalifikaci a který s úspěchem vykonal zkoušku předepsanou pro dosažení místa vrchního respicienta finanční stráže.

(3) Rozsah, způsob a ostatní podmínky zkoušky, uvedené v předchozím odstavci, stanoví ministerstvo financí, které může ve výjimečných případech zkoušku prominouti. Vykonal-li gažista finanční stráže zkoušku odbornou nebo nižší zkoušku celní, je od výkonu zkoušky osvobozen.

(4) Při propůjčení služebního místa systemisovaného ve II. platové stupnici platí obdobně ustanovení § 17, odst. 4 a 5, platového zákona.

(5) Při propůjčení služebního místa systemisovaného v I. platové stupnici stanoví se stupeň služného této platové stupnice podle započitatelné služební doby takto:

 
Při započitatelné služební doběpřísluší služné stupně
                                do konce 12. roku1.
od počátku 13.roku   "      "     15.   "2.
  "         "        16.  "       "      "     18.   "3.
  "         "        19.  "       "      "     21.   "4.
  "         "         22.  "       "      "     24.   "5.
  "         "         25.  "       "      "     27.   "6.
  "         "         28.  "       "       "    30.   "7.
  "         "         31.  "       "      "     33.  "8.
  "         "         34.  "9.

(6) Ustanovení § 17, odst. 2, platového zákona platí obdobně.

§ 40

Odpočivné a zaopatřovací platy

O odpočivných a zaopatřovacích platech gažistů finanční stráže a jejich pozůstalých platí obdobně předpisy platné pro pragmatikální zřízence a jejich pozůstalé s úchylkou uvedenou v § 91.

§ 44

Ukončení služebního poměru

(1) Služební poměr gažisty finanční stráže končí:

a) ztrátou československého státního občanství,

b) vzdáním se služby nebo vystoupením z pensijního poměru (§ 45),

c) ztrátou úřadu (§ 46),

d) propuštěním kárným nálezem (§ 51, odst. 1, písm. f)),

e) přestupem do jiného státního služebního poměru,

f) úmrtím.

Čl. III

(1) O výši služebního platu příslušníků finanční stráže platí obdobně předpisy o výši služebního platu četnických důstojníků a gažistů mimo služební třídy.

(2) Úředníkům finanční služby strážní v činné službě náleží přídavek finanční stráže v této roční výměře:

ve 4. platové stupnici

se služným stupně c) a vyšším 10 800 Kčs,

se služným stupně a) a b).... 9 600 Kčs,

v 5. platové stupnici

se služným stupně c) a vyšším 7 800 Kčs,

se služným stupně a) a b)....7 200 Kčs,

v 6. platové stupnici ........ 6 600 Kčs,

v 7. platové stupnici ........ 6 000 Kčs,

v 8. platové stupnici .........5 400 Kčs.

(3) Gažistům finanční stráže v činné službě náleží vedle služného přídavek finanční stráže 3 000 Kčs ročně.

(4) Přídavek finanční stráže se vyplácí podle zásad o výplatě služného, jest splatný zároveň se služným a nezapočítává se do pensijní základny.

(5) V době od 1. listopadu 1945 do dne počátku účinnosti předpisů sjednocujících služební platy příslušníků četnictva pro území celého státu vztahují se na Slovensku na příslušníky finanční stráže předpisy o výši služebního platu příslušníků četnictva v zemích České a Moravskoslezské. Účinnost dekretu presidenta republiky ze dne 20. srpna 1945, č. 58 Sb., o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, se rozšiřuje pro příslušníky finanční stráže na Slovensku.

(6) Dnem 31. října 1945 pozbývají pro příslušníky finanční stráže na Slovensku účinnosti, po případě použivatelnosti:

1. Zákon ze dne 28. února 1941, č. 40 Sl. z., o prozatímní úpravě platů státních zaměstnanců a o změně a doplnění některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních,

2. zákon ze dne 2. července 1942, č. 129 Sl. z., o drahotním přídavku a o změně některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních,

3. zákon ze dne 10. prosince 1942, č. 232 Sl. z., o drahotním přídavku a o jednorázové vánoční výpomoci státním zaměstnancům,

4. zákon ze dne 28. října 1943, č. 139 Sl. z., o všeobecném drahotním přídavku a doplnění zákona č. 102/1943 Sl. z.,

5. nařízení Slovenské národní rady ze dne 16. května 1945, č. 39 Sb. n. SNR, o prozatímní úpravě platů státních zaměstnanců,

6. ustanovení § 7 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 380 Sb., o úsporných opatřeních personálních.

(7) Po úpravě platů provedené podle tohoto nařízení nesmí služební plat příslušníka finanční stráže s připočtením platového přídavku podle dekretu č. 58/1945 Sb. a zvláštního přídavku podle zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, po srážce daně ze mzdy (důchodové) činiti méně, než kolik činil před účinností tohoto nařízení jeho služební plat spolu s platovým přídavkem podle dekretu č. 58/1945 Sb. pokud zaměstnanci příslušel, se zvláštním přídavkem podle zákona č. 159/1945 Sb., s mimořádným příspěvkem (příplatkem ženatých) podle zákona č. 40/1941 Sl. z., s drahotním přídavkem podle zákona č. 129/1942 Sl. z., ve znění zákona č. 232/1942 Sl. z. a zákona č. 102/1943 Sl. z., se všeobecným drahotním přídavkem podle zákona č. 139/1943 Sl. z., ve znění zákona č. 169/1943 Sl. z., s mimořádným drahotním přídavkem podle nařízení č. 39/1945 Sb. n. SNR, s případným doplňovacím přídavkem ženatých (§ 193 platového zákona) a s vyrovnávacím přídavkem (§ 196 platového zákona), a to po srážce daně ze mzdy (důchodové), na Slovensku též po srážce pensijního příspěvku. Případný rozdíl přísluší jako vyrovnávací osobní přídavek, který na Slovensku nepodléhá dani důchodové.

(8) Vyrovnávací osobní přídavek podle předchozího odstavce se snižuje při každém zvýšení služného (platu mu odpovídajícího) o částku tohoto zvýšení, nejvýše však o částku, o kterou platy stanovené podle odstavce 3 po nastalém zvýšení služného (platu mu odpovídajícího) převyšují platy dosavadní.

(9) Změní-li se za účinnosti tohoto nařízení rodinný stav (počet rodinných příslušníků) k němuž (k nimž) bylo přihlíženo při stanovení vyrovnávacího osobního přídavku, určí se tento přídavek pro dobu od prvního dne příštího měsíce tak, jako kdyby okolnost změnu přivodivší byla nastala v den před počátkem účinnosti tohoto nařízení.

(10) Vyrovnávací osobní přídavek se zaokrouhlí, není-li vyjádřen v korunách bez haléřů nebo není-li dělitelný dvanácti, na nejblíže vyšší částku v korunách takto dělitelnou.

(11) Ministr financí se zmocňuje, aby vyrovnal vhodnými opatřeními případné platové nesrovnalosti, které by vznikly při provádění tohoto nařízení.

Čl. IV

O dovolených příslušníků finanční stráže platí obdobně předpisy platné pro četnictvo.

Čl.V

§ 1

(1) Úředníkům finanční služby strážní vyměří se od 1. července 1946 místo dosavadního služného (s náslužným přídavkem) a činovného nové služné a příslušné nové činovné III. služební třídy příslušné platové stupnice, stupně služného (s náslužným přídavkem) a skupiny míst podle §§ 103 a 104 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců, ve znění zákona ze dne 16. května 1946, č. 139 Sb., jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gažistů.

(2) Nové služné a nové činovné, stanovené podle odstavce 1, s výchovným, přídavkem finanční stráže podle čl. III, odst. 2, platovým přídavkem podle dekretu č. 58/1945 Sb. a zvláštním přídavkem podle zákona č. 159/1945 Sb., nahrazují úhrn dosud vyplácených platů. Do úhrnu dosavadních platů se počítá služné, činovné, výchovné, platový přídavek podle dekretu č. 58/1945 Sb., zvláštní přídavek podle zákona č. 159/1945 Sb. a vyrovnávací přídavek podle čl. III, odst. 7.

(3) Pokud by úhrn dosavadních platů byl vyšší než úhrn nových platů podle odstavce 2, přísluší vyrovnávací přídavek ve výši rozdílu mezi oběma platy. Tento přídavek se zmenší při každém následujícím zvýšení služného o polovinu částky, o kterou se služné zvýší, až úplně zanikne.

§ 2

(1) Gažistům finanční stráže se vyměří ode dne 1. července 1946 místo dosavadního služného a činovného nové služné a příslušné nové činovné podle §§ 132 a 133 platového zákona ve znění zákona č. 139/1946 Sb. Nové služné se stanoví takto:

a) pomocní dozorci a dozorci finanční stráže dostanou služné téhož stupně v nové sazbě III. platové stupnice, jakého dosáhli v dosavadní III. platové stupnici;

b) naddozorci finanční stráže dostanou služné příslušného stupně nové II. platové stupnice podle ustanovení odstavce 2;

c) respicienti finanční stráže dostanou služné příslušného stupně nové Ib platové stupnice podle ustanovení odstavce 2;

d) vrchní respicienti finanční stráže v dosavadní II. platové stupnici dostanou služné příslušného stupně nové Ia platové stupnice podle započitatelné služební doby (§ 38, odst. 5);

e) vrchní respicienti finanční stráže v dosavadní I. platové stupnici dostanou služné téhož stupně v sazbě nové Ia platové stupnice, jakého dosáhli v dosavadní I. platové stupnici.

(2) Služné, příslušející gažistům finanční stráže, uvedeným v odstavci 1, písm. b) a c), se určí podle ustanovení o povýšení (§ 17, odst. 4 a 5 platového zákona) a podle výše služného, jaké by jim příslušelo, kdyby toto nařízení nabylo účinnosti již v den před jejich povýšením.

(3) Nové služné a nové činovné, stanovené podle odstavce 1, s výchovným, přídavkem finanční stráže podle čl. III, odst. 3, platovým přídavkem podle dekretu č. 58/1945 Sb. a zvláštním přídavkem podle zákona č. 159/1945 Sb., nahrazují úhrn dosud vyplácených platů. Do úhrnu dosavadních platů se počítá služné, činovné, výchovné, platový přídavek podle dekretu č. 58/1945 Sb., zvláštní přídavek podle zákona č. 159/1945 Sb., vyrovnávací přídavek podle čl. III., odst. 7, jakož i přídavek příslušející podle dosavadních ustanovení čl. III., odst. 2 vládního nařízení č. 119/1946 Sb.

(4) Ustanovení § 1, odst. 3 platí obdobně i pro gažisty finanční stráže.

Čl. Va

§ 1

(1) Dosavadní předpisy o drahotních přídavcích (mimořádném příspěvku) pro zaměstnance ve výslužbě a pro pozůstalé po nich neplatí pro příslušníky finanční stráže, na které se vztahuje toto nařízení a kteří vstoupí do výslužby za jeho účinnosti, a pro pozůstalé po těchto příslušnících finanční stráže, jakož i po takových příslušnících finanční stráže, kteří zemrou v činné službě za účinnosti tohoto nařízení.

(2) Celkové odpočivné (zaopatřovací) platy příslušníků finanční stráže a jejich pozůstalých uvedených v odstavci 1 nesmějí však býti nižší, než jaké by jim s vyloučením použivatelnosti novely platového zákona příslušely, kdyby se na ně toto nařízení, pokud nejde o ustanovení o přeřadění příslušníků finanční stráže do platových stupnic a stupňů platných pro četnictvo, nevztahovalo; pro tento účel se vdovská pense sčítá s příspěvky na výchovu. Případný rozdíl přísluší jako přídavek k odpočivným (zaopatřovacím) platům.

(3) Změní-li se počet oprávněných příslušníků, provede se srovnání odpočivných (zaopatřovacích) platů podle odstavce 2 znovu podle změněného stavu.

(4) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně také pro příjemce darů z milosti, pensí z milosti a odpočivných (zaopatřovacích) platů povolených podle volné úvahy.

§ 2

Příslušníkům finanční stráže, kteří byli přeloženi do výslužby po 31. říjnu 1945, pozůstalým po nich, jakož i pozůstalým po příslušnících finanční stráže, kteří zemřeli v činné službě po uvedeném dnu, vyměří se od 1. ledna 1948 nové odpočivné (zaopatřovací) platy podle pensijních základen vyplývajících ze zákona č. 139/1946 Sb.

Čl. VI

Titulové jméno úředníků finanční služby strážní se stanoví podle platových stupnic takto:

 
 ve 4. platové stupnici     vrchní inspektor I. třídy,
 v 5. platové stupnici     vrchní inspektor II. třídy,
 v 6. platové stupnici     inspektor I. třídy,
 v 7. platové stupnici     inspektor II. třídy,
 v 8. platové stupnici      inspektor III. třídy.

Čl. VII

(1) Kde se v příloze k § 1 vládního nařízení ze dne 13. května 1938, č. 106 Sb., kterým se nově upravuje předpis o stejnokroji finanční stráže a dozorčích úředníků, mluví o úřednících, zřízencích nebo zřízeneckých čekatelích, rozumějí se tím úředníci finanční služby strážní a gažisté finanční stráže mimo služební třídy, po případě čekatelé finanční stráže. Ustanovení o pomocných zřízencích se zrušují.

(2) V příloze k § 1 vládního nařízení č. 106/1938 Sb. se ustanovení čl. 23, odst. 2, a čl. 25 až 30 zrušují a ustanovení čl. 2, 3, čl. 5, odst. 1, čl. 9, 12, čl. 13, odst. 1, čl. 17, 19 a 31 se mění nebo doplňují a znějí takto:

Článek 2

Bluza (obraz č. 6)

Bluza jest zhotovena z jemného sukna nebo z látky z česané příze barvy hlinité a střižena v takové délce, aby sed byl úplně přikryt. Bluza sestává ze dvou přednic, dvoudílného zadku, dvou rukávů, čtyř navrch přišitých kapes a límce. Na pravé přednici jest sedm knoflíků, na levé pak sedm obšitých dírek. Každá přednice má jednu kapsu náprsní (průměrný rozměr 15 cm šíře, 16 cm délky) se 3 až 3,5 cm širokým přehybem uprostřed a jednu kapsu postranní, měchového tvaru, navrch přišitou (průměrný rozměr 21 až 23 cm šíře, 19 cm délky). Otvory kapes jsou přikryty patkami. K zapínání jest na každé straně přišit jeden knoflíček. Zadek jest opatřen 30 až 35 cm dlouhým rozparkem (podle postavy). Rukávy jsou dvoudílné. Na dolejší části rukávů jest 8 cm od spodního kraje přehnutím a prošitím napodobena nepravá výložka, opatřená uprostřed vzadu třemi knoflíčky. Na každém konci límce jest přišita výložka (čl. 5). Límec jest ztužen plstěnou vložkou, opatřen ku zapínání dvěma háčky a jest pololežatý. Na každém rameni mezi rukávem a límcem jest ztužená ramenní páska ze sukna barvy výložek opatřená 3 mm širokou lemovkou z látky bluzy. Tato páska jest u ramene 54 mm široká, zužuje se ke krku až na 44 mm a končí špičkou, dosahující až k vrchnímu límci; ve vzdálenosti 1,5 cm od špičky má obšitou dírku a zapíná se na knoflíček. Ramenní páska jest všita mezi rukáv a přednici tak, aby se její zadní okraj kryl se středem ramene.

Bluza
Bluza

Článek 3

Plášť (obraz č. 7 a 8) a kožich

(1) Plášť jest zhotoven z jemného sukna nebo z látky z česané příze barvy hlinité (khaki), opatřen podšívkou a šit v takových rozměrech, aby pod ním mohla býti nošena bluza a aby tělo bylo přikryto od krku až asi 10 cm pod kolena. Plášť pozůstává ze dvou přednic, z dvoudílného zadku, dvou rukávů a límce (obraz č. 7). Každá přednice jest opatřena šesti od sebe stejně vzdálenými knoflíky a šesti dírkami. Při zapnutí jest vzdálenost dvou hořejších knoflíků 18 cm, dolejších 14 cm. Ke každé přednici jest na spodní straně vodorovně připevněna kapsa, na vrchní straně přednice jest průřez kapsy zakryt soukennou patkou. Na ústí dvoudílného rukávu jest přišit 15 až 17 cm široký přehyb. Zadek pláště jest opatřen 60 cm dlouhým rozparkem. K zapínání rozparku slouží na pravé liště přišitých šest knoflíčků. Na zadku jsou ve výši boku přišity dvě svislé patky, 23 cm dlouhé, 4 cm široké, jež mají na hořejším konci po jednom knoflíku, na nějž se zapíná spona 6 cm široká a 25 cm dlouhá. Na sametovém pololežatém límci, v celku střiženém, jest na každém konci přišita výložka stejná jako na bluze. Na levé spodní straně límce jest přišita soukenná krční spona, na pravé pak knoflíček. Na každém rameni mezi rukávem a límcem jest ramenní páska v témže provedení jako u bluzy, opatřená však lemovkou z látky pláště.

(2) Mimo to jest dovoleno nositi jako přípustné součástky:

a) Nepromokavý plášť (obraz č. 8) sahající pod kolena z nepromokavé látky, nenápadného občanského střihu, nenápadných barev, souladných s barvou hlinitou.

b) Kožený plášť sahající alespoň ke kolenům, dlouhý, normálního tvaru, barvy hnědé, ze skopové kůže, zapíná se uvnitř sponou na široké pevné gumě, límec jest potažen duvetinem barvy hnědé. Přednice jsou hodně přes sebe a jsou staženy pasem s kroužkovou sponou. Klopy pláště dají se přepínati ke krku. Kapsy jsou rovné s patkou, rukáv všitý. Na rukávech dole jsou pásky ke stažení.

c) Kožich jest téhož tvaru a téže barvy jako plášť (odstavec 1), avšak volnějšího střihu s podšívkou z kůže z bílého beránka nebo z jiné kožešiny a límcem z kůže černého beránka.

(3) Stejnokrojové součástky uvedené v odstavci 2 jsou opatřeny ramenními páskami v témže provedení jako u pláště (odstavec 1.); lemovka jest však provedena z materiálu stejnokrojové součástky. Tyto ramenní pásky mohou býti odpínací.

Plášť
Plášť

Článek 5

Výložky

(1) Výložky jsou z tmavozeleného sukna a mají tvar podle obrazu č. 14.

Článek 9

Hodnostní označení (obr. č. 15 a 17)

(1) Služební postavení úředníků se vyznačuje zlacenými pěticípými hvězdami na ramenní pásce a to:

 
 u úřednického čekatele     jednou hvězdou,
 u úředníka v 8. plat. stupnici     dvěma hvězdami,
 u úředníka v 7. plat. stupnici     třemi hvězdami,
 u úředníka v 6. plat. stupnici     čtyřmi hvězdami,
 u úředníka v 5. plat. stupnici     dvěma hvězdami,
 u úředníka ve 4. plat. stupnici     třemi hvězdami.

(2) Ramenní pásky jsou u úředníků 5. plat. stupnicí počínajíc opatřeny 7 mm širokou zlacenou sutaškou, přišitou k vnitřnímu okraji lemování ramenních pásek (obraz č. 17).

(3) Hvězdy jsou tlačené z plechu, mají rozměr 22 mm a umisťují se na podélné ose náramenníků tak, aby dva cípy tvořily základnu proti ramennímu švu a jeden cíp směřoval k límci (obraz č. 15).

Obrázek - Ramenní pásky
Obrázek - Ramenní pásky

Hvězdy - obrázek 15
Hvězdy - obrázek 15

Hvězdy - obrázek 17
Hvězdy - obrázek 17

Článek 12

Bluza

Bluza jest zhotovena z polojemného sukna a jest téže barvy, úpravy a střihu jako pro úředníky (čl. 2; obraz č. 6).

Článek 13

Plášť a kožich

(1) Plášť jest zhotoven z polojemného sukna a jest téže barvy, úpravy a střihu jako pro úředníky (čl. 3, odst. 1; obraz č. 7) s tím rozdílem, že límec jest z látky jako plášť.

Článek 19

Hodnostní označení

(1) Služební postavení gažistů finanční stráže (čekatelů) se vyznačuje stříbřenými pěticípými hvězdami na ramenní pásce a to:

 
 u pom. dozorce     jednou hvězdou,
 u dozorce     dvěma hvězdami,
 u naddozorce     třemi hvězdami,
 u respicienta     čtyřmi hvězdami,
 u vrchního respicienta     jednou hvězdou.

(2) Ramenní pásky jsou u vrchních respicientů opatřeny 7 mm širokou stříbřenou sutaškou, přišitou k vnitřnímu okraji lemování ramenních pásek (obraz č. 17).

(3) Hvězdy jsou tlačené z plechu, mají rozměr 22 mm a umisťují se na podélné ose náramenníků tak, aby dva cípy tvořily základnu proti ramennímu švu a jeden cíp směřoval k límci (obraz č. 15).

Článek 31

Stejnokroje, odznaky a výzbroj dozorčích úředníků jsou stejné jako u úředníků finanční služby strážní s těmito doplňky (úchylkami):

a) Na rukávu pláště není přehyb; rukáv končí nepravým rozparkem a jest opatřen na dolním okraji třemi knoflíčky.

b) U úředníka ve 3. pl. stupnici vyznačuje se služební postavení na ramenní pásce čtyřmi zlacenými pěticípými hvězdami a zlacenou sutažkou, podle čl. 9, odst. 2 a 3, u úředníka v 2. pl. stupnici dvěma zlacenými pěticípými hvězdami na zlacené vyšívce ramenní pásky (obraz č. 22).

c) Dozorčí úředníci mají na límci ve vzdálenosti 15 mm od cípu výložek bluzy, pláště a pláštěnky zlacený knoflíček s malým státním znakem (obraz č. 11).

d) Kolem státního znaku umístěného na čepici (čl. 1, odst. 2, obraz č. 1) jest po obou stranách umístěn vyšitý zlacený emblem z lipových listů a to

u ministerského inspektora ze tří listů,

u zemského inspektora ze dvou listů,

u náměstka zemského inspektora z jednoho listu (obrazy č. 23, 24, 25).

e) Okraj nátýlníku polní čapky opatřen jest 2 mm širokou zlacenou lemovkou.

f) Emblemy z lipových listů (písm. d)) vyšité na podložce z výložkového sukna, které přečnívá okraj emblemu o 1,5 mm, umístěny jsou též na obou rukávech bluzy i pláště, a to 2 cm nad nepravými výložkami rukávu bluzy, resp. 10 cm od dolního okraje rukávu pláště.


Čl. VIII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1945; provede je ministr financí.


Fierlinger v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Majer v. r.

Nosek v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Procházka v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru